Het Vlaamsche nieuws

839 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 26 Avril. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 28 novembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/r785h7dq6b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Ipmdag" 26 April ïûï6. Tweede ïaarg. Mr 116 PHÎr : ù Cent'iemerj dont p-eheei Beicië Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. - Verschint 7 maal per week nww nrnny-;. »—C»—3wbiti<.IIWW — WU ABONNEMENTSPRIJZEN : Fer «aand 1.75 Par 0 maaiidsti 18.— far 3 maanden 5.— Pur jaar 18.— AFGEVAAR.DIGDEN VAN DEN OPSTELRAA» : Dr Aug. BORMS, Àlb. VAN DEN BRANDS met vaste medewerking van Dr A. JACOB BUREELEN: ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN. Tel. 1900 IHBHÉHI ntfft i . fi , v ■ h m bch m* i l'u—ii^'iii <wainiiiiiiiiniiiii*iMim« 11—Minm m ir FAtf-«.-.ciiTVû. ■ wTtrM'iiTiMf-riBifi itt rm"iTiTiTïï«rii TrTinr iï Trir'iTT irrrtrrrïiwn^ TfT7»«aiTr«MMnaMMB AANKONDIGINGEN: ÏWeeéo MiWfes,, pec rogd 2.50 Viarés bliidz., p«r rajet.. 9M Sarde biais., iA. I.— Doodskericht S.~ Vfcir allô At*3*rtcAr%. wi«ndp nu*fi rloh : ROOBR&T1AAT 44 DE OORLOG IDc Nota van de Vereenigde Statcn aan Duitschland jjji,; 22 April. — De op 20 Apri door den Amerikaanschen ge , gerlijn overhaudigde nota luid jt: Aan Uwe Excellente ! ieb niet nageiaten de nota van ï van Uwe «xceiienae, onmiddei imijn xegeering teiegranscn t .etvoi'den, wcikc nota ueirejs-Kinj j) aekere aanvaiien van Uuitaen uiwi en m^jnuerueid op <ie rainp e oiupiouiiig aie net iu'anau ,iup « Dub.sex » op '/A ivxaart m ne :u î^auaal vernieide. in opdiacn Kegeeruig neD ik tnans de ee *e ûi-oceiientie het voigend ant te ovcrnanaigen : tde tnans m net bezit der Regec uer Vereenigde Staten gekonie: jugen vvorat de feiieujke toeelracn t; « sussex »-geval voi&omen vast 1, e» voor de gevolgtrekiung, di Kegeering ait deze meidingen atgc œtt, vmdt ze een bevestiging in d i die m de nota van Uwe Kxcellen m LÛ April uiteengezet worden. iî4 iiaart îyib, omsicreeks 2 uu jmten's namiddags, werd het on end stoomschip « Sussex », me ! meer reizigers aan boord, waai een aantal Amerikaanscùe bui tydens de vaart van Folkeston teppe ge.orpedeerd. De « Sussex t een bewapend vaartuig geweest een sciiip, dat zooals bekend, re ig en uitsluiteud voor het reizi rvoer over het Engelsch Kanaa it werd. Ze volgde niet denzelf eg als de troepentransport- en pro ïiiepen. Ongeveer tachtig reizi met-meevechtenden van elken ou in en van beide geslachten, waax burgers er Vereenigde Staten jigedood of gekwetst. i zorgvuldig, grondig en nauwge ipattijdig onderzoek door officiere: I,en van het leger der Vereenig taukeft ten slotte tôt de gevoig P.? gelëd dat de « Sussex » zonde porafgnanden eisch zich over t [jrtorpedeerd werd, en dat de tor door dewelke ze g^troffen werd Wtsch fabrikaat is. Naar de mee p Regeering der Vereenigde Sta iiakten deze feiten van het begii de gevolgtrekking onvermijdelijk ! torpédo door een Duitsche duik fevuurd is geworden. U vindt d< 'Png van deze gevolgtrekking il eenzetting van de nota aan Uw< ®tie gerieht, vervat. Een voile iteenzetting van de ware toedrach 't, waarop de Regeering der Ver f Sttaen hare gevolgtrekkin; is hier bijgevoegd. zorgvuldig onderzoek der not: Eerlijke Regeering van 10 Apri - de Regeering der Vereenigd< te moeten zeggen, dat de uiteen ira en voorstellen dezer nota haa: wik hebben gegeven, dat de Kei : Regeering nageiaten heeft dei 'm den toestand goed in te zien toestand ze niet alleen door der °P de « Sussex » in het lever 'eroepen, maar ook door de gan lethode <ai het karakter van der Moorlog, zooals deze in het lich' 1 ?titeld na een tijdperk van tneei ,aalf maanden, tijdena hetwelk d< Pwers der Duitsche duikbooter ^îwrkte vernieling van handels ® zonder onderscheid van aard 3-'teit en bestemming hebber Set. Ien het tôt zinken brengen van d< een alleenstaand geval wa: 7/x> zou dit bij de Regeering dei n'Sde Staten de hoop mogelijfc 3 Swnaakt, dat de voor die daac ^'oordelijke officier zijn instmk' ^enmachtig overtreden of ir !re onachtzaamlieid de voor,?e-Cr' voorziehtigheidsmaatregeier ach* eenomc.n had, en dat dooi traffing alsmcde een formeck ,1!' Z1încr handelwijze en de be '-cner behoorlijke schadevergoe-y,r ne Keizerlijke Regeering reehi , Keschied. Maar ofsehoon de aan-«e .< Sussex » klaa-rbliikelijk niet L.'^ 's' en een zulkdanig tra-' H -aan mcnsc^enlevens veroor-l " m, een der vroescliïkste voor-^onmenseheiijkheid van der ^ ogi zooals deze door de 1 kommandanten der Duitsche scheper - gevoerd wordt, blijkt te zijn, zoo staa t hij ongelukkiglijk niet alleen. Integen- deel, de Regeering der Vereenigde Sta ten is door de gebeurtenissen der jongst< tijden tôt het besluit genoopt, dai 3 hii maar ééu geval is — een der moes - ernstige en betreurenswaardige — var e de voorbedachite methode en den geesi y waarniede handelsschepen van elker \ aard, nationaliteit en bestemming ver-. nield worden, en die des te klaarblijke-i lijker zijn geworden, naarmate de be-,t dnjvigheid der Duitsche duikbooten ir t de laatste maanden aan intensiteit et r uitbteiding toegenomen heeft. De Keizerlijke ivegeering zal zich we herinnexen, dat, toen ze in Jbeoruar .. iyio naar voornemen aangekondigc i heeit de wateren oui Groo^-isntanje er t ienand als ooriogsgebied te benanaeier - en elk nandeisscuip van vijandehji e eigendom dat in deze zone aangetrotter - zou geworden zijn, te vernieien, en toer z ut aan al de schepen, zoowel die der on- - zijdigen als die der oorlogvoercnden d< waarschuwing liet gewordenv deze wa- r teren te vermijden ot op eigen gevaar a! - zich daarheen te begeven, de Regeering t der Vereenigde Staten ernstig geprotes - teerd heeft.z-e plaatste zicù op het stand- - punt, dat een dergelijke poliUek niel e gevoigd kon worden, zonder bestendige d zware en klaarblijkelijke schendmger ; van het erkende volkenrecht, inzonder-. heid wann-eer hiertoe duikbooten ge-. bruikt worden, daar de regelen van het 1 volkenrecht, welke op de grôndslagei . der menschelijkheid steunen en ter be-. schermin? van het leven der niet-mee-. veentenden op zee opgesteld zijn, uiter-. aard door zulke schepen niet in achi . kunnen genomen worden. De Regeering der Vereenigde Staten steunde haar pro test op het ieit dat personen van onzij-. dige nationaliteit en schepen van onzij 2 dig eigendom aan de allergrootste en on . verdraaglijkste gevaren hier door zou dei . worden biootgeiteld en dat onder d< r toenmalige omstandigheden, de Keizer 2 lijke Regeering geen rechtmatige aan . spraken kon laten gelden, om een ge deel te der voile zee te sluiten. Het hiei in aajimerking komende volkenrecht . waarop de Regeering der Vereenigde y Staten haar protest steunde, is niet var nieuwen oorsprong en is niet gesteunc ! op zuivere, willekeurige, door overeen-» konisten aangenomen grondregelen. Hei ! steunt integendeel op algemeen bekende i grondregelen van menschelijkheid, et} i; . sedert lang in zwang, met de goedkèu-t ring en de uitdrukkelijke toestemming . van al de beschaafde landen. Desondanke r staat de Keizerlijke Regeering er op, dat . de door haar aangekondigde politiel: t moet doorgedreven worden, aangezieri 1 ze de hoop uitspreekt, dat de bestaande > gevaren, teai minste wat de onzijdige . schepen betreft, door de instrukties wel- - ke ze aan de kommandanten harer duik-. booten heeft gegeven, op een minimum i gebracht worden, en aan de Regeering der Vereenigde Staten de verzekering ^ gaf, dat ze elke mogelijke voorzichtig-i heidsmaatregel zou treffen ten einde de . rechten der onziidigen en het leven der i niet-meevechtenden te ontzien. Ten " gevolge dezer politiek van den - duikbootoorlog tegen den handel zijner : vijanden, die aldus aangekondigd en on-i danks het plechtig protest der Regeering • der Vereenigde State® begonnen werd, , zijn de duikboo'kommandanten dér Kei-i zerlijke Regeering op een zulkdanige wijze te werk gegaan, dat ze hun vernie-; lingswerk volbrachten zonder iets te ont-i zien, zoodat tijdens de jongste maanden ■ duideliik is çebleken, dat de Keizerlijke : Regeering' den weg niet heeft gevonden1 1 om den dmkbootkommandanten de door ■ haar rehoonte en beloofde omzichtigheid in acht te doen nemen. Herhaaldeliik heeft de Keizerliike Regeering aan de Reeeering der Vereenigde S*aten de plechtige verzekering ge- • geven, dat ten minste passariersseherxrn • niet op de^e wiize behandeld zouden worden. Desniettesrenstaande heeft z« : meermaals toegelaten, dat hare duikboot-kommandanten deze verzekeringen zon-' der in het minst daarvoor gestraft te worden, niet in acht namen. Nog in de maànd Febniari van dit iaar maaktè ze bekend, dat ze elk bewapend handels-schip van vijnndeliik eigendom als een : gedeelte der bewapende strijdkrachten i harer tegenstanders aanzag en als ooi ; logsschip zou behandelcn, daair ze zic ■ ten minste implicite verplichtte, nie • bewapende schepen te waarschuweji, e: ! voor het leven hunner passagiers en be • manningen borg te staan. 'Maar tôt zelf : deze beperking hebben hare duikboot i kommandanten onbekommerd over he hoofd gezien. Onzijdige schepen, zelf : onzijdige schepen op de vaart van ee: ■ onzijdige naar een onzijdige haveri - zijn evenals vijandelijke schepen i: • steeds toenemend aantal vernield gewoi i den. Meermaals zijn de aangevalle: : handelsschepen gewaarschuwd en te overgave uitgenoodigd geworden, alve l rens ze beschoten of getorpedeerd wer i den. Meermaals is aan hun passagiers ei i bemanningen de onvoldoende zekerhei L gegeven geworden, dat men hun toeliet i in de booten te gaan, alvorens het schi; : tôt zinken werd gebracht. Maar telken i werd niet gewaarschuwd, niet eenmaa i aan de personen aan boord een reddin. ■ in de booten toegelaten. Groote transatlantiekers, zooals d « Lusitania » en de « Arabie », en zuive passagiersschepen, zooals de « Sussex » zijn zondei- de minste waarschuwin: aangevallen geworden, dikwijls voor da ze gewaaf werden, dat ze zich tegenove een bewapend vijandelijk handelsschi' bevonden, en de niet-meevechtenden passagiers en manschappen, werdei zonder onderscheid en od eene wijze or liet leven gebracht, die de Regeering de Vereenigde Staten enkel voor lichtvaai disr en elken rechtvaardigheids'in ont berend kan aanzien. Geenerlei gren werd gesteld aan de vernieling zonde onderscheid van aard en nationaliteit de handelsschepen buiten de wateren die d Keizerlijke Regeering als zijnde in d oorlogszone gelegen heeft aau^eduid. De lijst der Amerikanen die op aldu aangevallen en vernielde schepen hu: leven verloren hebben, is van maand te maand langer geworden, tôt dat he nordlottige getal der slachtoffers d hondc-rden heeft be.reikt. De Regeering der Vereenigde State heeft een zeer geduldige houding ingenc men. Op elken trap der smartelijke on dervinding, van tragedie tôt tragedie , was ze aandachtig zich te laten leide; i door een goed overlegde inachtneminj der buitengewone omstandigheden va; een oorlog zonder voorgaande en doo gevoelens van ware vriendschap jegen het Duitsche volk en de Duitsche regee ring. Ze heeft de achtereenvolgende ver klaringen en verzekeringen der Keizer lijke Regeering voor vanzelfsprekend i; voile oprechthQid en te goeder trouw ai gelegd, aangenomen, en heeft de hoo] niet willen laten varen, dat het aan d Keizerlijke Regeering mogelijk zoi zijn, de handelwijze der bevelvoerder harer zeestrijdkrachten zoodanig te re gelen e.n er toezicht over te hjuden, eîa hun optreden met de erkende, in he volkenrecht belichaamde grondregelei der menschelijkheid zouden kunnen ii , overeenstemming gebracht worden. Z heeft aan de nieuwe verhoudingen voo dewelke geen preeedent bestaat. elk mo gelijke toegeving gedaan en wenschte t wacliten tôt dat de feiten klaarblijkelijl w:>ren en enkel ééne uitlegging meer toe lieten. De Regeering der Vereenigde Staten i: nu eene gerechtigde inachtneming hare eigene rechten verschuldigd, en ■ moe aan de Duitsche Regeering verklaren da dit tijdstip thans gekomen is. Tôt haa: leedwezen is ze duidelijk gaan inzien dat het standpunt, dat ze van het begii af aan ingenjmen heeft, noodzakelijk he juiste is, namelijk, dat het gebruik var duikbooten voor het vernieien van dei vijandelijken handel, onvermijdelijk, ci juist wegens het karakter der gebruikt< schepen e.n de aanvalsmethoden, die hui gebruik met zich moet brengen, in he geheel niet te vereenigen is met dt grondregelen der menschelijkheid en d< sedert lang bestaande en onbetwist( rechten der onzijdigen en de heilig* voorrechten de^ niet-meevechtenden. Ingeval het de bedoelmg der Keizer lijke Regeering blijft, onbarmhartig er zonder onderscheid te. doen, verder tegei handelsschepen met duikbooten corloj te vceren, zonder inachtneming van het geen de Regeering der Vereenigde Sta ten als de heilige en onbetwistbare wet ten van het internationaal recht en d( alg«?ueen erkend* ge!bod«n der mensche-lijkheid moet aanzien, zoo wordt de Regeering der Vereenigde Staten ten slotte tôt de gevolgtrekking gedwongen, dat roor haar enkel nog een weg open is. Bijaldien de Keizerlijke Regeering thans niet onverwijld verklaart haar tegen woodige methoden van den duikbootoorlog tegen passagiers- en vrachtsche-pen te zullen laten varen en zulks wer-kelijk doet, blijft de Regeering der Vereenigde Staten niet anders meer over als de diplomatische betrekkingen met d< Duitsche Regeering geheel af te breken Een dergelijken stap zou de Rrgee- 1 ring der Vereenigde Staten enkel toi t haar greot leedwezen doen; ze zou zic! 2 echter verplicht voelen hem in naarz - der menschelijkheid en der rechten dei s onzijdige landen te ondernemen. Ik neem deze gelegenheid te baat, oru t aan Uwe Excellente de verzekering te s geven mijner hoogachting. 1 (w. g.) GERARD, > DAGELIJKSCH NIEUWS t " EEN PAAR EENVOUDIGE OP-' MERKINGEN... — Ln de « N. R. C. » ^ van 22 Anril, Avondblad C. — Uit Lui-J kerland, door S. P. : « Wij hebben sedert SI Maart een gaarlceuken. Zij heet officieel « Le Dînei ? économiaue ». De overgroote zaal, waar-in meer dan 500 menschen aan tafe] ' kunnen, is gansch vervormd naar deze omstandigheden. Amerikaansche kleu-e ren boven den grooten diensttoog, Fran-r sche en Waalsche, geen Vlaamsche, op-' schriften op de wanden... » ' In' Luik en omstreken zijn zoo wat 40.000 Vlamingen gehuisvest. In u N. R. C. », 22 April, Ochtend-3 blad B. — Uit Marseille. De Russische ' troer>en in Frankrijk : 1 « De langs den weg treschaarde l:>e\'ol-1 kinq1 heeft den Russischen solda ten een r geestdriftige ontvangst bereid. Een bij-zonder fijngevoelige oplettendheid wa-' ron in het Russisch gednik'e couranten, s die biî hnn annkomst orider de troeperi r versoreid werden... » r In « N. R C. », 23 April, Ochtend-; blad R. — De Oorloe: « Het getal der Russische soldaten ir Marseille eeland is echter ëerin??, en hnr S verschiining heeft dan ook, geen andere J lx;teekenis dan die van een be'oosing j. van de eenheid der bondeenooten... » Onnoodig gevolgtrekkingen te maken die feiten zim op zich zelf duidelijk ge-r.peg ! De Wnlen van het « Dîner Econo- 1 minne » zouden echter wel een lesje van w we^evenelheid te Marseille mogen gaan nemen. ^ TENTOONSTELLING VAN AAN- y GEKLEEDE POPPEN in de Lonelenei 2 Gasterije (Hôtel de Londres).— Woens-r dag 26 April 1910, te 4 uur (T. U.), s Koncert, met de medewerking van : . Mevr. Ad. Van Elsacker, sopraan ; Mevr. Elv. Van Overloop, klavier ; . Hr H. Ceulemans, cellist ; Hr Joz. Bo- 2 gaert, baryton ; en het Koor van het _ Meisiesweezen huis, onder de leiding van y Hr A. Lemoine. j 1) Sonate n" 2 (op. 5) voor cello en ! klavier, van L. Van Beethoven : Adagic s sostenu+o ed esprissivo, Allegro moite . pire tosto presto, Rondo allegro, dooi t Mevr. E. Van Overloon en Hr H. Ceu- t lernans; 2) a) Fredegondis' Verloving, i van E. Wambach, b) Liefdeslente, van ! C. Van der Linden, door Mevr. Ad. Van ; Elsacker : 3ï Soelevaren en Avondstond, r van F. Silcben, Duinlied, van Regeer, . door het Kinderkoor; 4) Visschersliede- ; ken, van J. Blockx, Moeder en Kind, t van L. Mortelman'î, De Klokkenluiders . van Brugge, van A. Grisar, door Hr Bo-giert ; 5) Aria uit het zangspel Herberg- . prinses. van J. Blockx, door Mevr. Ad. * Van Elsacker; 6) Sonate (op. 36) voor t cello en klavier, van E. Grieg : Allegro ^ agitato, Andante molto tranquillo, Alle-. ero. drvor Mevr. E. Van Overloop en Hr H. Ceulemans. i POSTNIEUWS. — De overdrukken ï op de in Relgië gebruikte postwaarden t zullen in d'ion zin gewijzigd worden dat i de aanduidingen « Centimes » en « C » i veranderd worden in « Cent. », « Franc » ; en « Fr. » in « F. ». t De in omloop zijnde postwaarden blij- t ven geldig tôt uitputting der bestaande ; voorraden. Vooreerst zullen alleen post- . kaarten van 5 centicmen met den nieu- ; wen overdruk ui'-gegeven worden. : OVFRÎJJDEN VAN JACQUES DE I.irJLTEPVELDE.— Uit landen werd ■ bericht ontvangen dat aldaar na eene i langdurige ziekte overleden is graaf Jac-i oues de Lichtervelde, oud-magistraat ; van den Congo-staa+,7oon van wijlen • den graaf Gontrand de Lichtervelde en - schoonzoon van graaf Hiopolite d'Ursel. - De af£restorven« was de broeder der gra-s vem Baudouin de Lichtervelde, Belgi- ech« kgatie-sekretaris bij het Quirinaal ; Guillaume d« Lichtervelde en Louis de Lichtervelde, recpectievelijk ver bon den aan het département van buitenlandsche zaken en sekretaris van den heer de Bro-queville, chef van het Belgisch kabinet. DE HERSTELLINGSWERKEN AAN HET LEUVENSCH STADHUIS. — De Koninklijke Commissie voor Ge-bouwen heeft haar advies gegeven met betrekking tôt het haar onderworpen plan der voltooiingswerken van de her-stelling van het stadhuis te Leuven. Men weet met hoeveel zorg dit werk onderno-men en tôt hiertoe gelukkig uitgevoerd is geworden. Thans blijft nog het bordes vOor den voorgevel te herstellen. Het in-gediend voorstenil voorziet een centrale en twee zijtoegangen. Het werk zal een aanvang nemen zoodra men zich den noo-digen witten steen heeft kunnen aan-; schaffen, die onmisbaar is om het ge-bouw op de gunstigste wijze te doen uit-komen., TEGEN HET DURE LEVENSON-DERHOUD IN FRANKRIJK. — Daar de burgemeester van Sotteville (Bene-den-Seine) het vleesch tegen lager prij-zen geraamd had dan die van Rouaan, hebben de slagers deze ke>ersen gewei-gerd en op de laatste markt geen ossen-noch schapenvleesch gek<x:ht. Aldus zijn de 25.000 inwoners van Sotteville ge-nood aakt om nie's anders dan kalfs-1 vleesch te eten, ofwel hunnen voorraad in Rouaan on te doen. Besloten echter, om niet toe te geven, is de burgemeester 1 voornemens een gemeente-slagerij op t© richten. Anderzijds heeft d« Terontwaardig-de menigte, wegens de schandalige eischen der boterhandelaren, eenigen dezer beschimpt. Verscheidene manifes'an-ten werden gevangen genomen en door d/- korrectioneele re-chtbank, te Rouaan, 1 tôt 8 dagen gevangenisstraf met uitstel en fr. 16 boete veroordeeld. Hunne han-deling is toch niet zonder uitwerking ge-bleven : in één uur tijds wns de prijs per pond van de boter gedaald, wat nog-maals aan'oont, dat de stijging door de coalitie van groothandelaars teweegge-bracht wordt. DE BESTRIJDING VAN HET <i GROENE VERGIF». — Een groot-handeJaar in wijnen en een koffiehuishou-der uit Bar-le-Duc (Frankrijk) hebben vcor de boetstraffelijke Rechtbank dezer stad terechtgestaan, en wel voor het vol-gende:In de magazijnen van den handelaar, hadden de beambten van de regie een to-taal a gémis » van 322 liter absinth be-speurd. Ondervraagd, beslex>t de koop-man te bekennen dat hij een honderdtal liters aan een koffiehuishouder verkocht had en het overblijvende aan vrienden. Het gerecht heeft bevolen het magazijn van den handelaar en het koffiehuis te sluiten. Buitendien heeft het gerechtshof op verzoek van de regie, den handslaar tôt 100 frank boete, tôt dubbele décimés en een naïf (350 frank), het vijfdubbele van de verbruik-taks en surtaks (2677.75 fr-) plus de waarde van het verkochte absinth, zijnde fr. 300.— veroordeeld. De koffiehuishouder van zijn kant werd tôt fr. 500— boete, tôt dubbele décimes en 1 een half (fr. 125) en tôt het vijfdubbele der verbruiktaks en surtaks (fr. 877.50) veroordeeld. TER BESCKERMING DER FOK-DIEREN. — Tengevolge der verschil-lende en tegenstrijdige geruchten, welke er rondgaan aangaande de rekwisitie van paarden, heeft de voorzitter van het ge-nootschap u Het Belgisch Trekpaard », baron E. van Kerckhove van Exaerde, een audiëntie verzocht on verkregen van den Generaal-Gouverneur in België. Als gevoig hiervan heeft de Uitvoeren-de Kommissie van dit genootschap een schrijven van den Generaal-Gouverneur ontvangen, waarin het generaal-gouver-nement zijn vorig besluit hieromtrent bevestigt, namelijk dat, ten einde het fokken van paarden en vee, welk door den oorlog geste>ord werd, weer te doen opkomen, het formeel voorge9chreven is, dat hengsten, s^ieren en andere fokdie-ren, zoowel als de vrowelijke dieren, welke eene bijzondere waarde voor de fokkerij hebben, zooals merries met zui-gende veulens. koeien met volop melk, vaarzen niet boven de 2 jaar, buiten de rekwisities gesloten zijn. In zijn brief, haalt de Gouvemeur-Generaal tevens aan, dat de vrees van een nieuw lich-tingssvsteem te zien ingevoerd worden, volgens hetwelk de teelpaarden niet meer, zooals voorheen, met dezelfde zorg zouden behandeld worden, geheel en al ongegrond is. Er werd geen ver-ordening uitgeeeven. voorschriîvende dat al de paarden, welke een zeker aantal te boven gaan, wat voirons de r>r> vlakte van den eigendom van den fokker of den eieenaar vastsro^tpld wordt, zullen gerekwisitionoerd worden. Iets voor iederen dag De taal, onze sterksiie vestinj Een lezer schrijft ona : « Mag ik zoo vrij zijn de volgende \-Taag aan uw welbevcegd Vlaamsch oor-decl .e stellen, en die, noch mijne vrienden, noch ik op een niet al te parlijdige doch waarheidslie.vende wijze kunnen ùplossen ? We verondcrstellcn dat de vrede gesloten zij en België weder onafhankelijk zooals te voren. maar zedelijk gebonden aau den overwinnaar, iets wat ons onvermijdelijk schijnt. Van den kant van de-zen laatste (Duitschland of Frankrijk-Engeland) zal dan eene langzaine inlij-vingspolitiek volgen, waartegen n.eta best and zal wezen. Die p lilieke en eko-nomische inlijving zal dan gepaard gaan met een gelieele -vreemde-taal-ooer.icer-sching die gelijk zal staan met cen onder. drukking onzer moedertaal. We vrçezen verder dat geen enkel laud zich zal verzetten tegen die tyrannieke onderwerping der Belgen, Walen en Vlamingen. We stellen vast dat : 1* krachtige naties werden ten onder gebracht : Polen, Bohemen, Ierland, Transvaal, Oranje-Vrijstaat, enz.; 2° de ligging van België noodlottig voor gevoig heeft : een niet-zelfstandig bestaan ; 3° de opslorping der Belgische natie door eene naburige wereldmacht een na-tuurlijk en onvermijdelijk gevoig is van de evolutie der volkeren ! Gezien dus, steeds vclgens onze ziens-wijze, de Belgen opgenomcn zullen worden door een van hun naburen, zal dan de weg en de plicht van de Vlaamsche beweging moeten zijn : Volhouden tôt het .uiters'e ? » Antwoord- — Ailes doet integendeel voorzien en laat verhopen dat de kkine natiën vrijer uit dezen oorlog zullen ko-men, niet z^oze.er omdat de groote natiën elkander merkelijk verzwakt zullen hebben, doch omdat de tegenstrijJige belan-gen het beste schut zullen w-ezen voor de totnogtoe onderdrukte volkeren. Indien wij ons volk van zijn taal kunnen d_en houden, gelijk een Hollander, een Deen, een ISToor en qen Zweed doet, dan zullen wij sterk genoeg zijn cm al-len Franschen en allen Duitschen in-vl.<ed te keer te gaan en ons tôt een prachtig en kraehtig volk op te werkeji. Doch onthouden wij dit : De taal is onze sterkste vesting ». En nu nog een allerlaatste woord: Weet goed, waarde lezer, dat elk ver-standig woord dat gij zult uitspreken. u verdacht zal maken van Duitschge>-zindheid, en als ge tegen dat ver-wijt niet tegen kunt, of ge hebt sehrik vjor een komend franskiljonsch Schrk-bewind zeg dan liever goeie dwaasheden en onthoud dat anti-vlaamsch zijn een getuigscbrift zal wezen van goed-Bc-1-gisch-gezind ! Aardig, hee ? maar toch waar zijn ! LUC. Onze Groote Geïllustreerde Letterkundiae Prijskamp begint Maandag aanstaande i Mei Dichters en Bichtf unst Zij boetseeren hun goden uit het god-delijke waar van zij doerdrongen zijn. Zoeken wij al wat het leven sieren kan. Doe gaarne ernstige dingen met een uiterlijk van luchthar.igheid. De Dicht^r. Hij keuvelt voort en zegt inmiddels de belangrijkste dingen. De voorgeslachten hebben golden, doch hun moeite, is vojrbij, en zie nu welk een smakelijke vrucht die moeite achterlaat, zoodra zij te boek wordt gesteld.(Uit of naar A. Piersou.) Door de bes'.ucleering van de Geschiç-denis van de Letterkunde, 1-eeren wij dus vooreerst ons eigen volk kennen van een der meest belangwekkende zijden. Dr. J- ran der Valck

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes