Het Vlaamsche nieuws

1566 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 08 Mars. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 26 mars 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/r49g44kd42/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ftndag 8 Maart 1915, Eerste Jaarg. Nr 54. HET ' Prrs : 5 Centiemen door ^eheel PeJgië Vlaamsche Nieuws Met bamt tngeUcht en meest vertpreid NieuwtbUd van Belgifc. - VemcHijiit 7 iîmaJ per week Eâbonnementsprijzen" 0.35 I Per 3 inaanden .... 4.00 îd 1.50 | Per 6 inaanden .... 7.50 Per jaar 14.00 BESTUUR Hooîdopsteller : Alfons BAEYENS Beheerder: Ant. VAN OPSTRAET BUREELEN: Roodestraat, 44, ANTWERPEN Telefoon 1990 aankondigingen : Tweede bladz., per regel . 2.50 i Vierde bladz., per regel . 0.25 Derde bladz., id. . 1.00 | of volgens overeenkomst. Doodsbericht 5.00 Voor Peter Benoit 8 Maart 1915 herdenken weder Peter Benoit, er omstandigheid krijgt dit herden-il nog hooger beteekenis dan hel tft gehad. r Benoit is een der roemrijkste 'an zijn land : zoolang zijn heuge-taant, is dit een bswijs dat in on-en nog steeds leeft de Gedachte, ij als 't ware het levende symboo! worden is. toch vereeren in Peter Benoit be-fen groote musicus, den machti-ner van een volledig eigen leven. lePP«r der Vlaamsche muziekbe-'had n wijden blik op heel ons al herworden, en v-eel van wat hi 'ezal,mits het nageslacht hem niei <% blijke, eenmaal tôt verwezen-komen.rans Willems, Hendrik Cons-Guido Gezelle, Peter Benoit : dil ""en als standaarden, en moesl :t bewustzijn van dit volk eer ''k te loor dreigen te gaan, dan i; deze standaarden dat het zicl wederom zal op te richten heb- r Benoit is de man die Vlaanderer % leerde zingen. In zijn reusach- n«erk bezong hij onze strcomen, lN|eren, onze Vlaamsche landschap- s verieden, onze glorie, onze toe- de torens van Vlaanderer 1 fJe klokken zijn opwekkende- lie-> I I urners stappen op den rythmus ^unen. Als ons volk, op hoog-lan strijd of jubeling, door de straten trekt dan slaakt het zijn Strijd-kreet : - Hoera, hoera, wij ,ivilden wat was recht en wônnen wat wij wilden. Als fanfaren door de stad tijgen, ir Zondags-leute, dan blazen ze triomfan-telijk de Rubensmarsch. Als men heel ons volk — uit aile stan-den, van aile denkwijze, uit aile gouwer — bijeen wil voeren, dan is de onmisbare héraut die ze bijeen kan trompetten Peter Benoit. Een feest, waar zijn mu-ziek afwezig is, is onvcjmaakt. foonkunstenaars, die de kunst var heel de wereld leerden kennen, zij die de groote namen van Bach, Haendel Haydn, Beethoven, Mozart, Weber, Wagner, Berlioz, Brahms, Strauss, Bizet César Franck noemen als die van cory-pheeën waar de wereld voor buigt, zi eeren in hun hart ook den grooten en kla-rc-n eènvoud van Peter Benoit's oprechtc kunst, helder en zonnig stralend aïs mei de kleuren van een nieuwen Rubens. Maar ook 't volk langs de wegen en de straten voelt hem : den grooten Volkzan-ger, geen pijnlijk individualist, maar eer krachtig Individu, die een eigen synthese gaf van zijn land in zijn gezonde, warm-bloedige kunst, waar in later eeuw de schoonheid nog niet van vervlogen za zijn. Eeren wij den grooten Peter Benoit, wiens beeld nog steeds geen graf nocl" openbaar plein siert, maar die onsterfe lijk leeft in het hatt der Vlamingen zell — althans « zoolang éën Vlaming leeft ». EMMANUEL DE BOM. Peter Benoit Peter Benoit is de krachtigste uit-drukking van de Vlaamsche muziek-kunst. Zelden werd in den vreemde, den eigen aard van een volk z6o treffend weergegeven als door hem. Zij ne kunst is niet alleen bezield door de hedendaagsche inentaliteit van onzen stam, zij schiet hare wortels tôt in het diepe van 't Vlaamsche verleden. Zij is een vveelderige vruclit van eigen weel-derigdn bodem. NESTOR DE TIÈRE. e Eaaiga overweginsen Gaarne zou ik iets over Benoit voor « Het Vlaamsche Nieuws » schrijven, de tijd is echter zoo kort. Ik kan er slechts over jammeren dat e onze groote Peter Benoit « omdat hi > Vlaminc is » nog zoo wei,nig gekend en - erkend is. Mijne hoop nochtans, dat hij vroeg of laat zijne plaats krijgen zal in de rei der grootsten, blijft onwrikbaar. . Vondel werd — na ruim twee honderd 1 jaren — door een Japaneeschen hoog- - leeraar der Universiteit van Tokio ont-e dekt en uitgebazuind als « de grootste » t der dichters. Diezelfde hoogleeraar geeft zelfs een cursus, uitsluitend aan Vondel gewijd. Wie weet wat er nog met I Benoit gebeuren kan. Hij staat echter nog te dicht bij ons. Zijn werk is van II zulk een aard, dat het voor 't oogenblik e door niemand te omvatten valt. Er zal . denkelijk heel wat tijd noodig zijn om e al het materiaal te vergaderen, zonder j hetwelk het niemand mogelijk is gron- dig over zijn werk te oordeelen. Benoit moet bestudeerd worden als > melodist, harmonist, contrapuntist, or-i kestreerder, poëet. Verder moet meji . zijne kunst beschouwen in betrekking f met de geschiedenis van Vlaanderen, in betrekking met het volkslied, het openbaar feestleven in Antwerpen, de volks-overleveringen, enz., om niet te zwijgen van Benoit, in betrekking met tijdsom-standigheden.Slechts de uitgave van zijn volledig werk (daarmee bedoel ik bijzonderlijk zijne orkestpartituren) kan ailes te recht brengen. L. MORTELMANS. Benoit in "British Muséum,, 't Zal Donderdag a.s. veertien dagen worden. We "keerden terug van den doodeuak-ker waar wij onzen armen Constant Stoffels hadden achtergelaten, voor al-tijd.i Enkele vrienden hadden zich bij de bloedverwanten mogen aanslaiten. De terugkeer was somberder dau dit wel çewoonlijiv het geval is, na een t>e-grafenis.We waren gedrukt en spraken slechts i over hem, met een weemoedige ingeto-'genheid en een warme genegenheid, die oprecht en diep rouwde. Toen zei mijn vriend : — Ik heb hem wellicht een zij ner laat-ste genoegens verschaft. Onlangs was ik te Eonden in 't British Muséum en wilde eens weten hoe ze daar onze groote man-nen erkenden. Ik vroeg aan een der beambten wat ze hadden over Peter Benoit . Hij bracht mij in een ruime zaal en een heel pand van de boekerij aanwij-zend : — Bat^lles handelt over den Vlaam-schen Meester ! j Dat ailes? Ik slond er over verbaasd. | Ik ^iste niet eens dat er zôoveel geschre-iveiï wifs over den Harpenaar van Vlaanderen. zooals Jan Van Rijswijck hem eens sierlijk noemde. Zôoveel. het ver-vulde mijn Vlaamsch gèmoed met trois. 1k boog, om op de lederen ruggen eenige titeL te lezen en de allereerste naam die me trof was die van Constant Stoffels. De heerl jke bladzijden die onze be-treurde vriend, op nauwelijks 25-jarigen ouderdom, aan den Meester had gewijd, ! waren dus ook hier te Londen gekend en werden er bewaard. Als ik het hem vertelde, glimlachte hij en ziin reeds bezorgd gelaat helderde een ooarenblik op. Wij vertellen het hier na omdat daar-uit blijkt hoe Peter Benoit in den vreemde een eereplaats bekleedt onder de a1-lergrootsten — en omdat het ons toe-laat we$r eens te herinneren aan een edelen vriend aie gansch zijn leven met liefde en voorliefde schreef over de Vlaamsche kuiistenaars : dichters en toondichters, schilders tn beeldhouwers, niet slechts over de grootsten, doch ook over de minderen, voor wie hij woordeu vond van eerlijke waardeering en har-telijke aanmoediging. RAF VERHULST. Aan den Meesterzanger Peter Benoit " Vlaanderens grooten Harpenaar" Vlaandren, waart gij aan het rusten, Moe van strijden, lara van leed ? L,aagt gij zonder levenslusten, Als om nimmer op te rijzen, Onder 't bange nevelkleed ? Sliep uw harte dat gexlurig Voor het heil der menschen sloeg, Dat in zich, zoo diep en vurig, Voor het schoone, 't goede, 't ware, Bene bron van liefde droeg ? Ach, het noodlot was u tegen, U bedwong zijn looden hiel, Zelfs geen jammerklachten stegen, Dan om moedloos weer te zwijgen, Uit ir.v eenzaam droeve ziel ! * * * O, geheiligd wakker-worden ! Blozend in het morgenrood, Zie 'k u sterker 't zwaard omgorden Om het dwangjuk neer te velleu, Vlaandren lfef, gij waart niet dood! Honigdsuw is neergezegen ; Uwe wonden zijn geheeld. Welke fnschheid geurt me tegen Uit uw velden, weiden, wouden, Waarin t morgenwindje speelt. Schoon! Het daget in het Oosten! Schoon, hoe schoon het meuwe licht, Dat, om lievend U te troosten, Over uw bebloemden mantel Zijne reinste paarlen zicht. Welk een leven in de kruiuen Van het heerïik boomgewas! Hoor den morgen luid bazuinen, Bij gezang van heel de schepping, 't l<ied van een herworden ras. Moeder, zeg me welk een zanger Heeft dieu toover plots verwekt ? Wie verdroeg de klem niet langer Van den dood, als eene wroegiug Over Vlaandren uitgestrekt ? Welke stemme wist te driugen Door den langgewenden nacht, Die door haar gezegend zingen Aan een uitgestorven licliaam Bene nieuwe lente bracht ? • # * Gij toch hebt hem dra begrepen, Heel uw hart zingt in zijn lied, Waar wij, lcindren, mede dwepen ; Dieper steeg er uit geen boezem, Reiner, zoeter klonk er niet. O, die « JVIoederspraak » die knielen, Die de haiideu vouwen doet, Die in goddelijk bezielen Van den minsten uwer zonen Eeneu strijder maken moet! Hebt ge 't zelf hem toegefluisterd, Hebt gij hem 't geheim verklaàrd ?... Wie er eens heeft naar geluisterd Is herboren voor de toekomst. 't Wonder werd door hem gebaard ! Moeder \ laaudren, — heel ons leven, Onze weield, onze ziel, — Hebt gij hem de kracht gegeven, Om zoo hoog u op te voeren Uit den nacht die op u viel, Leer aan ons dieu zoon beminnen, Als den drager van uw roem, Die u deed de plaats hervvinnen In den tuil der fiere volkren, Als de kleurenriikste bloem! Hoog den Meester! Vlaandren boven! In één zelfde zielgeschal. Vast betrouwen, diep gelooven, Sterkt en steunt ons voor de toekomst, Die steeds schooner worden zal! Willem G1JSSELS, Maart, 1915. t Aan Peter Benoit t r 'k Zit, de oogen dicht, hier aan uw werk te [droomen en 'k zie 't, geweldige : een dier stoere ^ [booten, l die 'k lang geleên, met vroege zon begoten, r langs mijne stroomen zag door de uchteni |_komen. De vreugd hing hoog in 't waas der morgen- [boomen en 't water, rijk met gouden glans 1 " [doorschoten, > golfde eu bewottg en ruiselde om de booten, 1 waar waaiden vlag en vaan als wondre f droomen. Ik zag :e zeilen door het broeieud leven 1 des jongen dags en glinstrend gaan ter [kimme, het zonnelicht in Al-vrsugd mededragend! Bn laaier werd het uur en grootscher 't leven ! De Glorie zag k om aile d_ingen glimmen • en 'k werd door duizend zingen opgedragen! VICTOR DE M El J ERE. ; Waar we allereerst zouden moeten voor zorgen 1 Eenieder erkent dat Antwerpen zijn kunstenaars vereert. Zoo is,liet ook een hoogst loffelijke zorg van de Stad dat heel de muzikale nalatenschap van Peter Benoit wordt opgespoord, aange-kocht en verzameld. Er bestaat nu kans toe dat het kunstwerk van den Vlaam-schen Meester in zijn rijk en verscheiden ■ geheel beschouwd zal kunnen worden en aan de naneven geschonken als een schat van duurzame en onvergelijkbare waarde. Doch is het waar dat zijn Vlaamsch vaderland hem de plaats weet toe te kennen waarop hij recht heeft, dan is dit niet het geval met het buitenland. Zijn faam is er niet verspreid zooals dat zou moeten wezen ; zijn werken worden er niet of weinig uitgevoerd. In dit opzicht verkeert hij in het geval van de meesten onzer huidige toondichters : zij blijven onbekend in den vreemde en de oorzaak daarvan is te zoeken in 't gebrek aan uitgevers van Vlaamsche, van Belgische muziek. Een uitgever — ik spreek van een bekwaam uitgever — is de machtigste heiboom voor een toondichter; hij alleen kan de uitvoer onzer waar mogelijk maken. Ware het inaterieel, vokaal en orkes-traal, gedrukt, dau zou met alleen de naam van Benoit maar ook zijn werk wereldberoemd wezen. Zie Tinei eens ! zijn werken werden rijkelijk, met klavier- en orkestparti-tuur, zang- en orkestmaterieel door het huis Breitivopt uitgegeven. Dat luj m het buitenland, vooral in Duitschlaud, werd uitg,evoerd hoett geen verder betoog. 't Een is 't gevolg van 't ander. \\ at nu weer Benoit aangaat, hetgeen van hem wordt uitgegeven, gebeurt op gebrekkelijke soins op betreurenswaar-dige wijze. Er wordt niet oordeelkundig genoeg gehandeld. Al te dikwijls zien we de voorkeur geven aan werk dat niets meei kan bij brengen aan den roem van den Meester, misschien zelfs was, in zekere gevalltn, het oiugekeerde waarheid. Veel, en van 't allerhoogste, is dan weder onvolledig. Van De Oorlog bestaat er een pracn-tige orkestpartituur, doch geeue voor

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes