Het Vlaamsche nieuws

661 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 07 Novembre. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 12 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/gx44q7sb7v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ABONNEMENTS PSI JZEN s Voor ean maand I Jts V<x>r 9 niaar.d i.u<? Voor S maand 18.08 Voor é'én jaar 18,60 Âile kiachtea nopeu* onregeimat ;g hedfcci in d« beiWlimg dex postabomM* menton ïijn UITStuITENI» te rich tec *an il et BESTELLEND POJfl BU REEL, en niet a*n h et h«h®ar ra.n het bkd, I DONDERDAG 7 NOVEMBER 1918 - PRIJS 7 CENTIEMEN voor VLAANDEREN ep WALLONIE VIERDJS JAARGANG Nr 302 AÀNKONDftil iSOEN ; * \ariKonaigmgen, (jcj , vtir t /t Stadnieuws id 1.26 Finantieele bericbten t.60 Doodsbericbt 6.Q0 Elke medewerker is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn schrij ven, en bindt oîet heel de redaktie REDAKTIE. BEHEER EN AANKONDIÛINÛEN : 73, ST-JAKOBSM4RKT 4NTWERPF.N Het Vlaamsche Nieuws Verschijnt 7 maal per week i);-: OP.S'l F.LRAAD : Hoofdopstelier Rai VERHULST, i>r. Aug, BORMS. H oogteeraar Mb. VAN I>EN BRAN DE min nrcir>«^""«i iiH.iWMiiiWh— > ïn ~t«w irr-ir-r •rrTTfrriiirrTirin-TT-i-TnrnrifiCTiirrTrririiiMigiff dmhsw wiiirtmi — w.inm iw^aw, im-M'iin-niBiTriimjani i ni — OFFICIEELE BERICHTEN Van 0u;î$cïi@ zijde DUITSCH AVONDBERICHT Berlijn, Dinsdag 5 November. — OJ-ficieel : Aan het gevechtsfront van gisterer tusschen Schelde en Oise hebben de Du/t-schers zich van den tegenstander losge-rrvaakt. De bew'&gingen zijn overeen-komstig het plan in hun werk gegaan. Vandaag worden in dteze streek ©nkjd op zich. ael fstaande geveohten geieverd. DUITSCH LEGERBERICHT VVestelijk gevechts'errein Berlijn, Woensdag 6 November. — Officieel : In Vlaanderen gevechten in hel Schelde-dal. Op het slagveld tusschen de Schelde en de Oise hebben wij ons van den vijand eenigszins losgemaakt. De vijand, die gisteren na zeer krach tig artillerie-vuur zijn aanvallen her-vatten wilde, stoocte op ontriùmde stellingen. Bij zijn verder optreden werd hij door onze achterhoeden aparté gevechten gewikkeld, die in hei bosch van Mormal en bezuidoosten Lcandrecies grooteren omvang kregen. De vijand «tond 's avonds bewesten Bavaai, aan den Gostelijken rand van het bosch vain Mormal, beoosten Lan-drecies en beoosten Guise,. Ook tusschen de Oise en de Macs werden Eroote bewegingen ten uitvoer ge-racht. De tegenstander is in tien loop van den dag gevolgd en heeft beooa-ten de Aisne Ae algemeene lijn Marie-Ponzy-le-Gros—Ecly bereikt. Beoosten de A i§n§ stonden wii met hem be-noorden le Chesne en Woosten Beau-mont. Krachtige aanvallen van den vijand bij i3eaumonf en Letanne wer-den afgewezen. Bezaiden. Dun rukten de Amerikanen onder heftige geschuÇ-bescherming over de Maas en dron-gen in de boschgebieden op de Oos-telijke Maashoogten tusschen Millu en Vilosws door, Het Saksische ja- fer-regiment n. 7 wierp de in t mid-en ysin^het gevechtsfront od Fontains voorwaartsdringenden vijand terug, en nam het bosch van Epinon terug. De pjevecKtGTi vonden op den kam der Oostelijke Maashoogten hnune be-slissing.Op den Oostelijken oever der Maas sloegen Brandenburgsche regimenten hernieuwde aanvallen der Amerikanen op de hoogten beoosten Siory en in het bosch van Etraye af. Wij schoten op 5_ November ^ 43 vijandelifke vliegtuigen neer. Ober-leutnant Bolle en leutenant Konnecke behaalden hun 35e luchtoverwinmng. Van Oosi-Hong. zi]d« ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN VVecnen, Dinsdag 5 November. — Of-f ioicel • Dg bevelhebber van het ï taiiaanschc smaîdeel heeft te Triësf de weivaarts-komroiss:e on t bond en. Van Fransch® zi]de WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Parijs, Dinsdag 5 November. — Offi- Cj^ç] • Langs geheel het Fransche front, van het Sambre-kanaal af tôt aan de Ar<|on. ne is de terugtochtbeweging der Duit-schers vandaag doorgegaan. Op sommi-rr<, heeft ze een dipte van 10 km. bpfe'kt. Dx? vruchten pluklcende van. d heeten siag, den vorigen* d.ag doarde gelevcrd voor 'den o\'ertocht van 1 Sambri-k?jiaai, heeft het tiendb Fransc ■ 1,eger de Duitsche cE\ isies \oIkoni verslagen, .db'jel daartegenover stonden . heeft het hun 4000 gevangenen zoome 60 kanonnen ontnomon. Het maakle zi al bij het begin van Guise meester. Z ■ vooruitgang is onverpoosd voortgez Da F'ranschen hebben tegen 'het val! van den avond het terneân vlak bij Bar; Esquehieres, la Vaqueresse, Cmpil Malzy, Romery, beoosten VViège-Faty Çolonfay, Sains Richaumont en Hous: bereikt, waaa-bij, ze in aile Oorpen «on t rijke burgerbevolking bevrijddem. Verdcr rechts houdltn de Franschen NeuviUe-Housset, Marie, den weg v Marie r.aar Montcorn-at tôt beoosten Ne u v il le- B o s mon t, Eboukau, Bussy-b Pierpcjt en D:zy=le-gros beze.t In de streek ten Noordwe-sten v Chateau-Porcien zijn de felle gevechl d'er laatste dagen eveneens ge^ëiind gd n een algcmeen t.erugdringeri van de Du sqhers. Du Fransche Unie loopt door t Noorden yan Walèpp; en Hauitogne, t Westen vân Chaudion en St-Fergai: Herpy, Condé4tZ'H£Tpy en Çhat^au-Pi cien zijn in Fransch,'? haixien. De F'ransohen hebben voet gekrcg op de hoogten ten Westen van den w Seraincourt naar Ecly. Eenig-e hunr afdeeliingen wisten de AïSriîe bij Nantes en-Arganne over to koanen. De Frainsehe tmepen hebben bij vt rass'tig den o^'ertodit over het Ardexuu k an a al, {ilsmede van die Aisne in <Je rk tLng vari Montzon en l'i Chesne schit rend voltrolcken. Ze hebbeçj die tvv plaatsen varre achtcr zich g.elaten. De FVanschein hebbeni Pouvtrgny Sauvflle bereikt, al s.mode dbn zoom v hpt bosch yan Mont»Dieu. Van Engeiscëie zijds WESTELIJK GEVECHTSTERREI Londen, Dinsdag 5 November. — C ficieel ; • De versterkt.e stad Le Quesnoy, vvel onze troep>©n volkomen omsingeld ha den, Ls gistermiddag on onze haruien g valien, tesamen im»t geJieele gari zoen van meer dan 1000 man. In het v Zuidelijk en Noordelijk van Le Quesn hadden de 37e en (V2p divtssies gisteren zwaren strijd te vœren, watirbij beide < visies taJrijke gevangfenK'n maakten. x Na don krachtigen tegenstand bij Le vignies en Orsinval te hebben bevochte drongien de divisiez snft] kt de f ank. v. de Nieuw-Zeelandsche troepen Oo-stel: vaj Lé Quesnoy op en k\vamen met h tôt een diepte van drie tôt yier nvjl vo< u/'it, waarbij zij de dorpen Jolimetz, Qu< nés, Fraisnoy èn Le Petit Marais vt meesterden. Giste»avond maakten onze troepen vi dere vorderingen in het Mormalbosch beoosten Vaienciennes, en bezetten, 1 dorp Eth. Van Italiaansolie zijds ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Maandag 4 Noviember. — Of cieel : Gisteren heeft de marine Lissa bez vandaag Abbazia, Rovigno en Pareil op de kust van Istrië en het nabuiri eiland LuSsin, alsmede in de Midd< Adriatbche Zee de e-llanden Lagos Meloda en Curzola. T E L E G R » Kl M E H 0e Wapenstilstandkwestie De voorwaarden der geallieerdtn vastgesteld Londen, 5 November. — De « Times » verneemt uit Panjs : De geallieerden hebben overeenstemming bereikt ten opziohte van de voorwaarden voor een wapenstilstand. De « Petit Parisien » wist in zijn nummer van Zondag j.l. hetzelfde mee te deelenl. De publikatie eou enkel gebeuren als de voorwaarden der Entente hun bestemmmgsoord zouden hebben bereikt. Duitschland nam van de voorwaarden der Entente nog geen kennis Volgens een privaat telegram uit Beilijn aan de «Frankfurter» verwacht men te Berlijn enkel mededeehng van de stilstandvoorwaarden na 5 November. Dat wordt waarschijnlijk trouwens door het hier-vorenstaand tericht uit de «Times ». In Beilijn brengt men dit in verband met de us -kiezingen die in de Vereemgde Staten op o November plaats grijpen. Al naar de uitslag vallen zal, zou Wilson meer of minder ra-dikaal optreden. . , . Konsen-atieve elementen verspreiden in Duitsch'.and de mare dat de regeermg ^el ■ reeds mededeeling ontving van de \\ p -stilstandvoorwaarden, maardie aan de bev-ol-kinf niet bekend maken durft Dit wordt na-tuurlijk tegengesproken en blijkt, ook gens de feiten, vglsch. Een Dultsche wapenstilstatwi kommissie Volgens het zeWde beric3bt 15 ixl land een kotrimissie voor de wapenstalstands-kwesti» fsamensresteld. Ze bestaat uit generaal de Haagsche vredesfconferentie, generaal v Winterfeldt, gewezen militair attaché te' 1 rijs, en de admiraals Meuser en von Hint Persstemnieii en andere over de voorwaardei De Fraîche pers onthoudt zich van e! meeniagsuiting over de wapenstilstand-vo waarden, blijkbaar onder den druk van de ' geering, die liever geen ongewenschte kriti aan 't licht laat komen, voor Duitschlan-stellingname is gekend. De « Observer » tiit Kngeland, deelt n dat de wapenstilstands-voorwaardden ook t ultimatum zullen behelzen, eischend onvo waardelijke aanname van deze voorwaarc binnen een ge^telden datum ; daarna ; Duitschland alleen aile lasten van den oor te dragen hebben. Generaal Percin komt insgelijks in de « . pulaire » aan 't woord. Hij is van meew dat Ludendorf niet uit overijlin^wapens stand verlangde, maar w^el metTret bewu deel, tijd te winneri voor een koncentrf achter het tegenwocrrdige front. Nu het i penstilstands-voors.tel de vrede onder bev digende voorwaarden in 't verschiet heeft teld, mag men hen niet door het stellen \ overdreven eischen weer in gevaar breng "De Dnitsche terugtocht grijpt in een îmr trager tempo plaats eu geschiedt in de be orde. Zoo ailes goefl uitvalt zullen de 1 tenteleger> eerst na 18 maanden aan den K staan. rïij besluit : « Daten wij hopen dat Entente-regeeringen niet hooren naar dwazen die van haar eischen de fout te g aan Duitschland terug in de armen van militarisme te dringen. » Cacliin koint in de « Humanité k eveneens voor matiging op. « Duitschland is, op dit oogenblik, op den weg der deinokratie, morgen op den weg der republiek. Bestaat dan de ware plicht niet dî\àrin, gematigde eu rede ijke eischen op te en stellen, om deze volksbeweging niet te ont-wapenen ? De wapenstilstaud ig onder de )C., gunstigste voorwaarden mogelijk. De slach-ting kan onmiddellijk ephouden en dat zou "e de beste inJeiding zijn tôt de besprekingen en over een rechtv aardigen en bevrijdenden en vrede. îde^ cl 1 'j * , Lord Northcliffe heeft zich in de « Times » eveneens over den vrede uitgelaten. In de ijn e. gang van oorlog naar vrede onderschc <i 3t. hij tvvee sta^pen : de wapenstilstand < n de w, vrede zelf. Met de « eer » van het Duitsche \olk, of met eenige strategische machts"o-■i < sitie der middenmachten kan geen rekening ly, worden gehouden, en Voor den wapenstilstand moeten volgende grondslagen onvoarwaardelijk worden aan-, genomen : 1. het volkomen herstel, van Bel-gië. territoriaal, ekonomisch en poat:ek : .2. ontruiming van het Fransche gebied en vve-ja deropbouw der ondenvorpen provincies, even-als schadeloosstellinjj voor aile verliezen die 1 de burgers hebben geleden ; 3. teruggaaf van 13 Elzas-Lotharingen aan Frankrijk ; 4. grens-ÏS- varandering voor Noord-Italië, op bazis van de nationaliteitengrens ; 5. waarborging \an de yrijheid van aile nationaliteiten sin Oos-dn tenrijk-Hongarije ; 6. ontruiming van aile en vroeger Russisch gebied ; schorsing van aile ie; verdragen tusschen Rus'and en Duitschland, die op die gebieden betrekking hebben ; 7. een vrije Poolsche staat met uitweg op de zee; S. srhorsiug van het verdrag van Boekarest. en Herstel van Roemenië, Servie, Monténégro ; X, 9. zoozeer mogelijk opheffing van de Turk-!r, sche heerschappij over niet-Turksch gebied; 10. volksçtemming in Sleéswijk over de staatstoehoorigheld ; 11. Oostenrijk-Honga-en rije en Duitschland moeten er borg voor le-;.tr voren, dat de tengevolge van den onwettigen, door deze machten gevoerdeen duikbootooylog '. beschadigde, of verloren gegane schepen worden vervangen ; J3. instelîing van ge-fechtshoven die aile onderdanen van oorlog-îr. voerende landen oordeelen, beschuldigd tegen , de wetten van de menschelijkheid te hebben "■ ° gezondigd ; 13. in geen geval tefdggave der vroegere Duitsche kolonies. Duitschland :e- heeft deze door zijn aanvâl op België ver-beurd.Ook Asquith liet zich over de wapen-eT1 stilstandvoorwaarden uit : an « wij moeten in de allereerste plaats als ■voorwaarde voor den wapenstilstand stellen, onze gevangenen in de vijandelijke landen onmiddelliik teruggegeven, en diegenen ge-straft werden die gebleken zijn de gevangenen slecht behandeld te hebben. » ^ De algemeene ot>rlogsdoeleinden der geal-lieerden laten zich immer nog als voor twee jaren in deze twee woorden samnevatten : « herstel en waarborgen ». ke De Amerikaansehe bladen behandelen de kwestie van haar ekononiische zijde. De « Ti-_e mes uit New-York schrijft : « Twee jaren zijn noodig tôt de Fransche kolengroeven in het nu bezette gebied weer ik iu staat zijn, opnieuw te werken en tien ja-Oy ren, voor de vobrtbrenging den omvang van • n v66r den oorlog weer bereikt heeft. Men treedt er voor op,Duitschland gedurende deze " période te dv.ingen, Frankrijk met kolen, werklieden en ge]d, aLs schadeloosstelling U- voor de vernietigingen te voorzien. Voor den ,n wederopbouw der steden eu dorpen zijn al-' leeli twintig jaren lang 100,000 arbeiders noo-'( dig. De Fransche kommmris Tardien onder-handelt tegenv\x>ordig met de Amerikaansche fin regeering over deze kwestie. :si De positie van Wilson r- Een kennisgeving aan den Amerikaansciieii Senaat yr- Volgens melding van de « Morning Post», eJ1 die verkeert wedergegeven wordt door de , n Lokalanzeiger » heeft WiLson een kenru. -K L geving aart den Amerikaanschen Senaat ge-richt, vvaarin de noodzakelijkheid van de her-steUitfg van direkte verbindingen tusschen de volkei^n, als grondslag voor het aanvaardi-gen van vrede zonder annexaties en sehade-loosstellingen betoogd wordt. De a New-York Avening Post » publiceerde op 20 September een artikel van een beken-fi_ den vertrouwensmon van Wilson, David Lawrence, over de vredesrede van den pre-, " sident van daags te voren Lawrence verze-- ' kert, dat het bij Wilson emst is, zijn demo-kratische idealen in werkelijkheid om te zet-ge ten. Hij wil de zaak der Entente van al het-^ gene reinigen, wat nog herinnert aan impe-(. rialisme .en zelfzuchtig nationalisme. Hij ver-' kondigd aan de Iîntentelandedn het wacht-woord van Amerika en vraagt of ze het aan-nemen. Wilson zegt niet, dat de vrede op =** Duitsch grondgebied zal voorgeschreven worden tôt Duitschland als volk vernietigd is. Hij verlangt slechts dat Duitschland zijn politiek van onbaatzuehtigheid en onpartij-dige gerechtigheid zal aannemen. Die rede getuigde van een zekere oneenigheid tusschen Amerika en de Verbondenen. Enkele staats-on lieden uit de Entente-wereld wilden sotnmige 3a- opvattingen van Wilson uit zijn verband se. schake'.en. Hoogst merkwaardig vindt Lawrence ook de uitlatingen van Wilson over den boykott. Wilson richtte zich hierin tegen het verzet van die geallieerde staatsheden die niet zien kunnen dat de volkeren njp"worden k-oor ke -wereldorganisatie van het Internatiom-3r" lisme. Hij spreekt boven de hoôfden van die re~ lieden uit tôt het eenvoudige volk yan_ ganseh ek wereld ; die heden het pijnlijke en i'R schijnende van de oorlogseUende dragen moeten, en die alléén het recht hebben er over lee te beslissen hoe zij geregeerd zullen worden, en en hoe de demotratie voor eeuwig kan vast-or- gelegd worden. en - - Jiin-irxirrci-.- i"i u tnrnrn-i un r1 " X>U LAATSTE UUR ?o- ng De Zwitsers in Oostenrijk '^ gebeurteni -sen in Oostenrijk-Hongarije hebben haar uitwerking ook in Vorarlberg en Liechtenstein niet gemist. In beide gebieden zijn volkspetities opgesteld, waarm- de aan-^ sluiting bij Zwitserland wordt verlangd. Focîi za! de wapenstilstandsvoorwaarden lçr mededeelen ste , Londen, 5 Nov. — In het Lagerhuis deelde ?n- £,lovd George tnede, dat de geallieerden aan ijn président Wilson gezegd hebben, Dui,tscri-de Iruid mede te deelen, dat, indien het de voor-die waarden wenscht te vernemen, waarop de be- geallieerden overeengekomen zijn, een wa-bet penstilstand te verleenen, het zich op de ge-wone wijze tôt maarschallr Foch moest sem hhhi » ini i «mi > «■! m* liiODalB fin Democraiiscbe Hevulntie In de Donaumonarcliie zijn ter gelegenheid : van de nationale, omwenteling, die tôt het toe-ktnnen van het zelfbescliikkingsrecht aan de verschillende nationaliteiten leidde, demokra-tische stroomingen op den voorgrond getre- 1 den, deze hebben zich op verschillende wij- : zen, dikwijts, sterk met bolschewiksche ele- 1 menten vermengd, voorgedaan. Hiertnede is het eens te meer bewezen hoe j nauw de vvensch naar nationale zelfbeschik-king -samenhangt met dien demokratischen 1 regeeringsvorm. 1 Steeds zijn deze twee zaken, zoo lang zij ' beiden bestaan, te zamen opgetreden, het zijn '■ als de twee zijden van een zelfde voorwerp, 1 verschillend van uiterlijk, maar in den grond hetzelfde. De eerste poging die het volk deed om zich zelf te regeeren, de gansche ' revolutie van 1719 werd onmiddellijk met na- f tionale elementen vermengd, ja, zij is het ' die het belang der nationaliteiten in het wer-kelijke leven voor het eerst heeft doen gel- ' den. Bij het vele dat men wou veranderen was ook de samenhang van den staat. Naar het bijeenbrengen van de geheele natie gin-gen de pogingen van deze révolutionnaire regeeringen, En wanneer de republikemsche troepen ^ hun veroveringfvtocht in Europa ondernemen om aan de andere volkeren de leuze van vrij- • • V heid, gelijkheid en broederlijkheid te bren-gen, -zijn de twee elementen : nationalisme en . demokratie zoodanig vermengd dat zij allen tôt Franschen willen maken, om hen vrij te maken. e En zoo gaat het verder, telken^ wanneer r wij tijdens de XIXe eeuw eene omwenteling , zich Hen voordoen, kunnen wij er zeker van y zijn dat welfc ook de eerste drijfveer moge ^ geweest zijn, nationale tendenzen en demo-kratische verlangens er den hoofdrol in spe- „ len, zoo wa9 het in 1830, zoo in 1848. Zoo wp.s > het met de boisehewiki-revolutie in Rusland j. in 1917. r Psychologisch is dit zeer natuurlijk, het s nationaal zelfbeschikkingsrecht is tenslotte r maar een uiting van het zelfbeschikkings^ -recht von de mensch in 't algemeen. Zij is er de uiting van in zoover de mensch element v is van de natie, zooals de eisf-li naar soeve- c reiniteit van den staat er de uiting van is voor i zoover de mensch sta^tsburger is. Het zelfbeschikkingsrecht is, het woord is c duidelijk, het recht om over zichzelf te be- f schikken, om naar eigen normen en wetten « te oordeelen en te veroordeelen. Wanneer s men de macht heeft om dit te verwezenlijken f is het dan niet logisoh dat men het opstellen c der wetten welke voor de gemeenschap pas- v sen oprlraagt aan iemand van dezelfde ge- t zindheid, iemand die op dezelfde manier ( denkt en handelt, en wat is er nu van groo- 1 teren invloed op de manier van denken en r handelen bij den mensch, dan zijne nationa-Iiteit. Zoo is. het zelfbeschikkingsrecht der \ nationaliteiten het logische gevolg van het \ zelfbeschikkingsrecht van den mensch, zoo t haast men aanneemt, dat de mensch, wan- s neer hij eenerzijds als individu volledig is ? op zich zelf, anderzijds toch een element is z in gemeenechap \ an menschen, en wanneer j men, als tegenwoordig algemeen wordt inge- DE TOESTAND ; Twee belangriijke operaties teekenen ^ zich op het Westelujk front, onder de avérai aan gang zijnde aanvallen en te- j genaanvallen af, en wel de Fransch-En- j gel sche doorbrâakspoging tusschen Schelde en Oise en het Fransch-Amerikaansche offensief aan weerszùjden van de Maas. Beoosten Vaienciennes stonden de aanvallende légers Maandag op de lijn Onnain—Sebourg-le-Grandl—Wa r-gniies. Hun opmarsch bftdraagt dus sinds de 'ninname van Valencienes (Zat|erdag) een 9~tal km. Langs den Wester- en Zuiderrand van het Mor-mal-bosch loopt het front langs Jolimetz ' en de hoogten ten Noordwesten van het * Sambre-Oise-kanaal. Tusschen Ors en ' Cattillon houden de Du.itsriiers nog den Oostelijken oever daarvan bezet. Meer ' naar het Zuiden werden ze achter den straatweg La Gro'se-Oisy teruggewor- ! pen. Verder bakenen Fe.smy, Boue, La ( Caorette, La NeuviMe, Iron de geveehts- ' Unie af. Het Samber-Oitee-kanaaJ is dus als tegenstandslinie overwonnen. Tus- * schen Oise en Serre geen wijziging van beteekenis. Als dichtbij geliegen punt van Wérke- < iijk taktisch belang is thans Bavaaii te : beschouwen. Van d'aar stralen wegen uit nàar het front in Henegouwen, naar het bosch van Morryial, naar de onrncddellijk achter het Oise-front gelegen landstrook, j zoowel als naar het Hinterlandl zelf. Men i kan er zich dus ook aan verwtachten dat 1 de Engelschen zullen trachten beoosten : Vaienciennes verder op te rukken, om, Bavaai nemend, het Morm«l-bosch_ langs : het Noorden te overvleugelen en h fermée ook het front Zukhvaarts aan 't rolilen te brengen. De verderstrekkende doelein-den die hier te verwezenlijken zâjn, hebben we, gister u iteengeaet. In de Maas-sektor loopt het nu> voor wat dien sektor aangaat, naar die beslis-sing. Tôt benoorden Stenay ontruViden de Duitschers den geheeJen Westelijken œver, en ^andaar loopt het front ongp-t lieu, aanneemt dat de mensch enkel mensch-s, wanneer hij deze twee rollen tegelijkertijd , ,ervult. Zoo is het ook fataal dat de ontwikkeling , 1er demokratie en van het zelfbeschtkking&--echt der nationa'iteiten gelijken tred hou-len, een volledig oprecht zelfbeschikkings-echt is enkel in de perfekte demokratie mogelijk. ; Zoo zien wij dan ook in de XXe eeuw, de jd der kapitalistische demokratieën het zelf- j jesehikkingsrecht enkel toegekend aan de ; îatiès die de macht hadden het te nemen, en ilechts een nieuwere, andere wijze van den- < -en brengt hierin verandering, door de uni- : rcrseele demokratie, gewaarborgd door den ! /o:i:erenb'jiid te vestigen. Al wat daarbuiten- 1 m verweïenlijRt wordt in deze richting kan < .!erht>-. als stuk werk, naar voorbereidende be- 1 eekenis aanzien worden. ■ < De demokratie der Westermachten uit de -aatste decenniën is. daarom niet perfekt, niet oozeer omdat dat volk niet het recht 1 t 1 de regeering te vormen, dit had het zoo j ingaveer, maar vvel omdat het van dit recht een gefcniik kon maken door de onvolko- ; •îenheid van het parlementarisme en vooral oor den geweldigen ekonomischen druk van lapitalisti-sche zijde op den gang van zaken .itgecefend, zoodat het minder de regeering ,-as die regeerde dan de banken». Tegen dezen druk nu, verzet zich het woe-ende bolschewikisme, 'zoodanig heeft dat ige volk onder dien druk gelegen, dat het !k bezit als een middel daartœ aanziet, en lke bezitter een verdrukker wordt, daarom noet heerschen de diktatuur van het prole-ariaat. Dat men er zich niet in bedriege et bolschewikisme is niet een Russisch, het weldra een Europeesch verschijnsel, en aile taten, de overwinnaars zoozeer als de over-•onne"en zullen erdoor aangestoken worden. Jiet dat 't bolschewikisme Europa zal blijven ^ eheerschen, maar de reaktie der gevestigde 2 lachten, welke Engeland nu inleidde, zal lechts gedeeltelijk gelukken, en de ekono- ' ïLsche druk van het groot kapitalisme zal -N loetën verdwijnen. s De veqvezenlijking van een voikerenbond ' rordt met den dag onwaarschijnlijker, en ^ oedwilig zal de Belgische regeering het r Alaamsche nationaal recht niet toekennen, i-iar wanneer wij ons niet bedriegen zullen N ok onze gewesten, wanneer geen groote toe- ^ ;evingen gedaan worden en de geweldige , konomische druk waaronder ook de Belgi- € che bevolking leefde in dit a Paradis du ca- f litalisme», als Mark zei, niet wordt te niet :edaan, dan zal ook hier de eisch naar een 1 i-erkelijk demokratische regeling zich des- r loodï op gewelddadige wijze doen gelden, * n zal door de demokratische omwenteling r ret nationaal zelfbeschikkingsrecht der Vla-n'ntren worden verwezenlijkt. ) Welke ook de oplosning zij, of zij door } i-erkdadig optreden der regeering worde ver- t ■eî-erdijkt of op gewelddadige wijze door de f levolking worde veroverd,ook in den Belgi- 1 chen staat brengt een demokratlzeering met ( ich dat ook de mensch als national!teit zijn 1 elfbeschikkingsrecht verovert. En dit is een 1 :eloof in de .toekomst. g. ; < 1 feer recht naar het Cana' des Ardennes. 1 îeoosten de Maas maken ze nu front | Vestwaarts tusschen Stenay en. Dun. 'qgi-ngen van de Amerikanen bezuiden ^ leze stad den stroom over te1 steken, mis- i ukten. Het kritische hier ligt hem in de ledreiging van de lijn C ha,rlevi Ile-Mont- ^ nédy-Longuyon, een van de groote s-lag- j iders van het verkeer, der Duitsche le- j rers, die bij een verdere verwezenl i j king j 1 « Vtn/vl U.af f fj-s.fl i. ♦AW1A-rllof STAD en LAND DE POLITIEKE GEVANGENEN IN i DUITSCHLAND. — De vrnjlating- van < le zioh in Duitschland bpvindende Belgi- , iche burgerlijke gevangenen is op grond , ran het voor België afgekondigd'e am- , îesfee-besluit gelast. De uitzonderings- ; >ehandeling van weerbare Belge» is op- . jeheven. MIDDENBESTUUR DER VLAAM. ( sCHE GROEPEN (Groot Antwerpen). ( — Zittlng op Vrijdag a.s. 8 November, < >m 9 Torenuur 's avonds, in het gewoon ; okaal. ; NEDERLAND EN BELGIE. — De < i Nieuwe Courant » brengt volgend stuk 1 ;tuk van den gekenden Viamlng'en-vriend L. Simons : « Dezer dagen Ls vermeld, dat onze ] R.egeering een overeenkomst zou, hebben i ^esloten met die van België, om na den < >orlog 30-000 onzer legerpaarden af te j vtaan ten behoeve van den Belgischen 1 andbouw. En de aankondigingskolom- 4 -nen van onze dagbladen zijn dezen mor- ■ ren gevuld met eenen op'roep voor eene ] Nedferlandsche hulde aan het Belgisch • koningspaar, bij gelegenheid der aan- J staande herstelling van België. < Dat wij in dit bî-Uglijk feit ha-rtelijk : dteel nemen, en België naar ons beste ver- : mogen hel pen aan zij nen wedieropbouw, zal wel bij weinige Nederûanders anders dan jnstemming vinden. Intusschen staa-n ongelukkieerwiîjs tusschen ons en België < woe « splijtzwaminet) » : het gekonkel j I " H ff, , Wl < K||I 1—1 III HMIIIIimi ier Belgische annexionisten, die eenen aanslag beramen op ons Nederladsch ge-aied ; en de positie .djer V2aamngcn ifi het Koninkrijik België. Op grond van het hier boven gestélde sud-Hollands'i'he spreekwocird mag men au echter verwachten, dat èn Rcs çeering — alvorens de bedoelde overeenkomst aan te gaan — èn de genoemd-t -commisse — alvorens te worden inge-steld — zich zullen vergewist hebben, dat ran Belgische zijde inderdaad geenerlei îansdag op ons grondgebied beraamd vordt, en dat in d..- toekomst de Vlamin-j-en hun goed recht in den Belgischen Staat verzekerd zullen zien. Zou het nu echter niet wensohelijk zijn, tat èn onze Regee-ri.no-, èn deze kommis-;ie ons allen deelgenoot maakten van lunne verkregen welkome verzekerd-îeid? Dan zouden wij al Len, die nu nog xmtrent. deze vragen in zorg leven, vol-tomen gerust kunnen zijn, en zouden wij >ns gansch onbekommerd kunnen aa-n-du ten bij -den steun aan België ! De redaktie van de « Nieuwe Courant r, aat di':)arop volgende bemerkingen vol-*en : Wij weten nkt, of onze regeering er kan denken zou de eerste verzekering te rragen, ten aanz'ttn van de tw-eede is dat latuunlijk « à priori » buitengesloten. De rositie der Vlamingen in Belg'ë is iets, lat onze regeter'-n^ uit den anrd der zaak olstrekt niet aangaat, al bœzemt zje, om [e ta al- en stamverwantschap, vedeni Ne-erlanders terecht eroot belans- in. » EEN GENEESMIDDEL TEGEN DE ► PAANSCHF, GRIEP. — Wij vindën in Het Vaderland » : On-langs is melding gemaakt van de ont-lekking van een hoogloeraar te Weenen, dat nspuiting met sublimaat lijders aan long-«ntsteking ten gevolge van S pa an sche griep n korten tijd dëed hersteilon. Deze geneeswijze is door den Amsterdam-chen geneesheer Dr. Bern. S. de Smitt oegepast en naar het Hbl. van hem vernam, leeit hij daarvan uitnemende gevolgen ge-ien.Woensda£.ochtend werd ik — aldus ver-laalde hij — bij een zieke geix>epen. Ik kon-cateerde een zeer ernstige longonttseking en ond den algemeenen toestand bovendien zoô lecht. dat ik weinig of geen hoop kon geven. s Middags bezocht ik de patiënte ten tweede nale. De toestand was van dien aard, dat de ieke die Katholiek is, ten voile bediend noest worden. 's Avonds heb ik toen de inspuiting gege-'en en den volgenden ochtend kon ik mijn ogen niet gelooven : de koorts was van t) gr. gedaald tôt 37.2 gr., de nacht verliep ustig : de zieke zag niet meer blauw, zij had en goede pois, ademde zuiver en ook de algemeene toestand w«s veel en veel gunstiger lan ik had durven hopen. Ik heb op de eerstë inspuiting een tweedie aten volgen. Vrijdagochtend was de ternpe-atuur 36.8 gr. De zieke voelde zich als een terboren mensch, ik mocht aannemen, dat ij gered was en dat een derde inspuiting niet neer noodig zal zijn. Vrijdagochtend heb ik een andere patient oor de eerste maal ingespoten ; morgen kan k de resultaten daarvan nagaan. En nu heb->en mijn kritische zin en,mijn dertigjarige rvaring mlj wel geleerd, dat één zwaluw nog [een zomer maakt, doch voor mij zelf, al tan ik dat nu nog niet wetenschappelijk be-fijzen, heb ik de overtuiging, dat er een niddel is gevonden om het kwaad te keeren. /an een krisis kon bij de patiënte geen spra-£e zijn. Die komt bij longontsteking zoo poedig niet ; dat de ziekte desniettegen-taande zoo'n gunstige wending nam, is dus e danken of aan een wonder of aan het mid-lel, door mij toegepast; en dit middel is met le noodige voorzorgen, die ik gebruik, absolut gevaankxis. Van de daken zou ik mijn tollega's willen toeroepen : Dœ wat ik heb Jedaan. Gij kunt er ailes door winnen en nets bij verliezen. ALGEMEEN NEDERL. VERBOND A. T.) — Hoiger Ondierwijs voor het /olk, aangesloten bij Volksopbenring. — VoikshoogeschooL — T'en gevolge •an de algemeene sluiting van de scholen, r» het belang van de openbare gezond-îeid, en van het in beslag nemen van het Coninklijk Athenaeumi voor lazairetdœl-■inden, is de Vodkshoogesohool genood-aakt otn haar lessen tôt nader bericht op e sehorsen. EEN ONTZETTEND NIEUWS.» — rEGENSPRAAK. — Naar de « Tijd » •erneemt is ook Hugo Verr'iest, die op îet oogenblik,dat Ingoyghem gèbombar-leerd werd1, ernstig ziek lag, weg kun îen komen. Dank zij de tusschenkomst •an een D-uAtsch officier, een vereerder •an Streuvels en Verriest, kon Verriest :ich, begeleid door Streuvels, in een luto in veiligheid stellen. Wij geven dit bericht je, hoe zeer wij x>k mochten wenschen dat het waar zij. mder voorbehoud. Wij vrtezen dlaarom îat het niet juist is, omdat ons werd ver-:ekerd diat Stijn Streuvels alleen, met lijne familie, met pen kar op het laatste >ogenblik was weggekomen. Laat ons îopen dat wij slecht zijn inçelicht ! DE BÊZORGING DER VLUCHTE-.INGEN UIT BELGIE EN NOORD-PRANKRIJK. — De Fransche ministpr ran marine heeft last gegeven, onmid-îellijk in huur tje nemen vier stoomsohe->er>, welke de Nederl and sche regeering er beschikking van de Fransche regee-•ing heeft gesteld voor het torugbrengen (•an' Fransche uitgewekenen. .van Neder-and naar Frankrijk. Er zal een dagelijk-iche heen- en terugreis tusschen Neder-and en Frankrijk word'en gedaan, zoodat îr elken dag twaalf honderd uiitgeweke-len kunnen worden vervoerd. Waar-;chijnlijk zal een Fransch schip gevœgd ivorden bij de schepen, welke de regee-ri'ine in Den Haag met zoo vriendschap-' >elijke dienstvaardi^'heid heeft aanr.eh-o-ten, en zal het terugbrengen van de urt-ïewekencn kunnen worden bespoedigd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes