Het Vlaamsche nieuws

769 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 18 Octobre. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 15 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/610vq2tv4p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Lgderdag 18 October içij„ I. mût Jaarffasg Ni 288 Pnjg; O Centiem v©or gebeel reîgi* Het Vlaamsche Nieuws ¥erschijnt V maal in de week abonnementsprijzen: jj één maandi 1*75 )r 3 rnaand 5.— jr 6 maand 10.— t één jaar 18.— Redaktie, Beheer en Aankondigingen : 44, ROODESTRAAT, 44 ÀNTWERPEN DE OPSTELRÀAD: Raf VERHULST, Dr. Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE Met de vaste medewerking van Hoogleeraar Dokter Antoon JACOB Elke niedewerker is persoonlijk ver-antwoordelijk voor zijn -schrijven, en bindt niet heel de Redaktie. AANKONDIGINGEN : Tweed© blad, den regel 2.50 Derde id. jd. 1, Vierde id. id. 0.50 Doodabericht * 5. OFFICIELEBERICHTEN if.DUIlSUHE L\m DUITSCH AVONDBERICHT ■rl'ijn, Dinsdag- 16 Oktober. — Off: Vlaanderïn geduchte bedrijvighei het geschut, tôt nu toe zonder infar ■gevechten. > het schiereiland Sworbû zijn d schers opgeschoten. Nu zijn er wec gevangenen ing-eleverd. eringens in het Oosten niets van bc mis. R OÛST.-HÔNG. ZtJDE ALIAANSCH* GEVECHTSTERREIN eenen, Dinsdag' 16 Oktober. — Off. > de hoogvlakte van Bainsfzza (He Geest) hebben onsamenhangend ivaartsche bewegingen der Italiane ild. > den Monte San Gabriel® werde delijke afdeelingen, die zich vooru :erden te werken, in een gevecht m< granaten gekeerd. n het Oostelijke en het Albaanscfc , wat de Oostenrijkers en Hongare aat, niets te nielden. M TURKSCHE ZIJDE turksche"*fronten «nstantinopel, Dinsdag 16 Oktobci fficieel : a het Kaukasischs front heeft een b< i verkennerspatroelje der Turke Icii rechtervleugel een vijandelijk e< >n overvallen en het meer dan twiir irliezen berokkend. Ze keerden teru i paarden te hebben bemachtigd. n de andere fronten niets van bc « bulgâîrsche i\m ia, Dinsdag 16 Oktober. — Off: >EMEENSCH GEVECHTSTERREIN Tulcca en Isaccea mat kanonvuui BALKÂNFRONT tal van punten aan het front, 1< g geschutvuur. Verwoeder ging- h< de bocht Van de Tserna. ikke lucht-bedrijvigheid in de dale Vardar en Stroema. >osten de Wardar voor de Bulgare, ige patroeljegevechten, in den loo; an. vijanden in gevangeneschap gc sa. N B0SS1SCHE ZIJOE SSÎSCH. EN ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN 'ctersburg, Maandag 15 Oktobej ficieel : > de Noordelijke, Westelijke, Zuit: ijke en Roemeensche fronten g< imr. de Oostzee duurden den 14den d Men oin het bezit van het eùan voort. Volgens bericht van zeve i dtn avond van den 13dea heel and Arendsburg niet bezet. as voorhoede-afdeelingen werde. i tôt acht werst van het eiland op it. De vloot en de luchtkracb.t© en tegenstajider hielpen zijn troe wlegç, doordat ze tegen het Nooi î Zuiden van het eilaad stooten to« :en, ide Zuidkust trachtte een afdeebn; cl ijke kruisers, door torpedoboote jnveger9 omstuwd, het nauw va) !s te forceeren. Schoten der Russi vcr-dragende kanonnen op he Oesel hebben de vijandelijke zee vcrhinderd, dieper in de golf va-3oor, te dringen. Noordelijke groep van de vloot de lartij stuurde een afdeeling torpe 'en vooruit, die tusschen de eilan lÉo en Oesel de Russ:sche verken 'aartuigen in de richting van d Sund terugdrongen. Daar voegde zich bij de Russische vloot, di Ion strijd aanbond, waarna de vij •cek. De derde grœp vijandelijk », uît kruisers en torpedoboote: nde, stevende 'a middags op he 'estelijkfe deel van Oesel aan. Z- bombardeerde een onbeduidenia s'uk van de kust. In de rest van de Oostzeo zijn in den loop va,ti den dag vijandelijke duik- en J - andere booten waargenornen. J. y/W ilâliââMSCHE ZiiOE ; e ITAUAANSCH ] r GEVECHTSTERREIN \ Rome, Dinsdag 16 Oktober. — Offi-cieel : , Op het Trentino-front matige strijd. Benoorden Lansuino (Ledro-raeer) werden in een schermutseling van voor- « jjosten vijandelijke patroeljes op de E vlucht gejaagd. Op het front in Karinthië en het Juii- E schc front van den Paralba af tôt aah den P Rombon hier en daar gieschutstrijd. [. Op de hoogvlakte van Bainsizza vin-e nige vuurwisseling. Op de eerste linies en f; n het gebied achter de steilingen op den ^ Kars £ ' de gewone vein-elings- en treffer-n schoten. ^ TELEGRAMMEN 6 DE ÀMERIKAANSCHE E n SCHEEPVAART A Volgena een plaatselijk blad verneemt de « Times » uit New-York dat te reke-nen van 16 dezer aile Amerikaansche ' schepen van meer dan 2500 ton, d.i. 468 ' schepen, te.samen 2.278.000 ton meten- ^ de. onder regeéringskontrool zullen g&- _ '• plaatst worden. Volgens hunne grootte zullen zij gebruikt worden tôt het trans- ^ port van goeder^n oi van troepen. Het ts " n waarschijnlijk dat de sckeepsvrachten " zullen verminderd worden. Men ver-" wacht er zich aan dat de eerstkomende » maatregel zal bestaan in de inbeslagne- „ ming der schepen gaande van 1500 tôt . 2500 ton. Later zullen' nog krassere maat- „ regelen getroffen worden. In Washing- „ ton zegt men dat de regeering voor den - duur ran den oorlog cok de spoorwegen ^ zaj. overnemen. '* DE NEDERLANDSCH-ENGELSCHE ? MOEILIJKHEDEN V De « Zùrieher Tages-Anzeiger » ver-neemt uit den Haag dat de Nederland- y '• sche Raad van State Maandagmorgen vergaderd heeft om stelling te nenien tegenover de nieuwe Engelsehe maatre-v gelen. De oud-voorzitters van den minis-:1 terraad zoomede den chef van den gene-ralen staf waren uitgenoodigd geworden n om aan de besprekingen deel te nemeni: ir i LORD NORTHCLIFFE OVER DE P p TAAK DER VEREENIGDE STATEN t< In een aan de « United Press » toege- ® staan interview heeft Lord Northcliffe er 1 aan herinnerd, dat volgens een schatting ' van Sir Joseph Maclav, kontroleur der ^ Britsche scheepvaart, de Vereenigde Sta. ^ ten jaarlijks schepen moeten bouwen voor een tonnemaat van zes millioen ton, (| willeni zij niet van het begin af de mili- ^ taire krachtinspanning der Vereenigde Staten op het spel zetten. Het gaat in-derdaad niet alleen om heel het Ameri-' kaansche leger naar Europa te vervoe-ren, rnaar ook al zijn oorlogsmateriaal, e heel zijn bevoorrading, zijn lokomotie- n 1 weni enz., enz. S 2 Lord Northcliffe heeft verklaard, dat 1; x de vorm waaronder de verliezen ter zee worden medegedeeld, niet veroorloofde ei g zich rekenschap te geven van den toe- stand en hij niet geloofde, dat een be- d< i langrijke vooruitgang bereikt is in het d< . verhinderen van het vernielingswerk n . der dnikbooten. Indien wij ook al verle- . den week vernomen hebben, dat de Brit- M gche verliezen door de onderzeeërs ver- s' t oorzaakt, de lichtste waren, sedert den d< j aanvang van de verscherpte duikboot- se i kampagne gemeld, eenige uren later . werd ons gezegd dat de Fransche verlie- t zen gedurende dezelfde week de zwaar- K . ste waren, sinds de opening dezer kam- i pagne opgeteekend. V Het is dus waarschijnlijk, dat duik- r booten bevel hebben gekregen de Zuide- s . lijke kust van Ierland voor de Fransche ui . kust te verlaten, ten einde de aankomst . in Frankrijk te beletten der bevoorradin- A ; gen, noodig voor uw wassend leg:er. g< i « Als ge uw flinke solda^en beziet, zeg w ; dan tôt uzelf, dat hun opoffering vruch- g; - teloos zal zijn, zoo ge hun niet kunt ge- cc : ven het voedsel, de wapens en ailes wat di i zij in Frankrijk noodig hebben en waar- n t van elke ons over de duikbootzona moet ir 3 vervoerd worden.» s! Voor den Gouden Keik ; en het Van der Meulen-Fonds In elke stad, dorp en gehucht van Vlaaaderen moet er gewerkt worden om tet Van der Meulen-Fonds te doen slagen. De opbrcngst moet zoo indrukwekkeod zijn, dat het overal, vooral te Havere, en aanwijzing weze van wat Vlaanderen wil, hoe het zelfstandig wil worden en LOS ons volk steunan zal al wie om zijn1 Vlaamschgezindlieid getrofien wordt. Met dezelfde taal en dezelfde aansporiagen zetten andere regeeringen hun 'olk aan de oorlogsleemngen te teekenen^ Ons bclang is even groot eu even groot s onze offtrvaardigheid, Duizenden Vlamingsn nio-ten inteeken voor deze fluide in d'-zen strijdpeuning. Wij geven vandaag nog eens de eerste lijst (reeds eergisteren vsrschenen) met te tweede. (Istc lijst) Havre's uren z: j n gc^cld 0.25 Het Vlaamsche Nieuvvs » Fr. 50.— Slaven konden ze doen bukkcn 0.25 erste s'-ortiiig van de Viauiingcn En doen kruipen door geweld 0.25 van Gôttinge,n 168.75 Maar « Hem » 't Vlaamscb gevoél en vrijzinnige uit Holland 50.— ontrukkep 0.25 rof. Mr. A. Jonckx, direkteur Kon geen e^kel Haversche Held 0.25 van den Ee;ed-enst in het Mi- nisterie vaji Justitie 50.— (2de lijst) 11g. Verelst, Aarschot 7.50 Prof. Claus, Antwerpen 25.— r. P. Tack, algcm. best, van het Mevr. Max Oboussier-Claus 15.— H. O., Brussel 25.— Max Oboussier 15.— en Vlaamsche stronk uit Blauw- Raf Verhulst 15.— put, Kessel-Lot* 10 — Mevr. Raf. Verhulst 5.— mdat hct gaan moet 6.25 Mej. Hilda Verhulst 5.— r. Spincemaille 20.—- Fl. Peeters, Antwerpqn ' 5.— an Haute, Boom 7.5Q Karel Waternaux 10.—- lendrik Verliuden, ingenieur- Van een vrijdenker 0.50 scheikundige, Wijneghem 10.— Peeters, Molenbeek 1.25 lbert Vlamynck, dr. phil. docent Kinderen Verbeeck, Dufffl 10.— aan de Universiteit te Cent 10.— Vcrbruggen, Antwerpen 2.50 od. Maasfranck, Brussel 10.— Sylvain Carsau, Boom 1.25 J .J., van een vrijzinnigen leeraar 1.25 Van Horcnbeeck, Mcchelen - 2.50 lariman, Frans, St-Niklaas 5.— Ed. Audenaert, Antwerpen 5.—■ jter M. Jossan 10.— F. Loquet, Antwerpe,n 20.—■ e ongeloavige flamingant, Antw. 5.— Mej. François, Schaarbeek 1.25 ouwet, Aarschot 5.— Hendrik Bonncwijn, Stockel 1.25 . Faignaert, lcristen sdciaal wer- Kr/- Patornoster, Brussel 1.25 ker 10.— K. M., Heilige Lutgardis, verlos . Cathon, Deurne-Zuid 5.— ons van Havere - 2.50 r. Ant. Jacob, docent aan de De Witte, Borgerhout 1.— Gentsche Hoogeschool 15.— A. Wcuters, Antwerpep 0.50 Dereinboom,. Brussel 5.— Maria Wouters, Antwerpen 0.50 . J. Van yessem, Utrecht 12.50 Elisa Wouters, Antwerpen 0.50 :. M., Borgerhout 1-25 Van een vrijzinnige uit eerbied an een Vlaamschen vrijdenker voor den Vlaamschen Priester 6.25 voor een Vlaamschen priester 2.50 Van Roosbroeck, Antwerpen 5.— an den Meulen aan U mijn groet 0.25 9. Braems, Borgerhout 1.25 iavere sloeg U met den kpoet 0.25 Van der Schuren, Borgerhout 3.75 e tijd zal komen bij mijn ziel 0.25 H. J. D. 1-25 rappen wij Havere met den hiel 0.25 Jules Barden 1-25 laanderen telt een held ite meer 0.25 J. Br. 1-25 an der Meulen aan U die eer 0.25 A. L. S. 1-23 /ij zullen U vvrekep, koene held 0.25' J. B. D. C. 1-25 — Stad an Land — VAN DER MEULEN-FONDS. — De isclîrijvingen op den gouden kelk voor riester Van der Meulen komen in groo-:n getale toe. Wij verzoeken echter de eachte inteekenaars dringend indien zij unne bijdrage per mandaat zenden, dit : adresseeren aan het beheer van « Het laamsche Nieuws », Roodestraat, 44, ntwerpen ; dit om aile tijdverlies en 1100-elooze onkosten te vermijden. Manda-:n die 't is gelijk welk ander adres :agenfondergaan vertraging en moeilijk-;id in de bestelling. 't Is eveneens ge-enscht bij 't zenden van elk mandaat, :n kaartje te sturen met vermelding van e aan het geld te geven bestemming. TRAMVERKEER, — Te beginnen iet 18 dezer wordt het tramverkeer der tad Antwerpen op de linieën 9> 11 en 3 hersteld. Op de volgende veranderingen word't :hter de aandacht gevestigd : a) de 'lijn 11 houdt op aan den hoek ;r Carnot- en Ommeganckstraten Hier-jor .wordt de gemeenschappelijke vaart et de lijn -n. 10 vermeden b) Lijn 9 houdt op aan den hoek der inderbroedersrui en Minderbroeders-raat; van de Minderbroederstraat tôt ; Brouwersvliet wordt de vaaiit gp-horgt.c) Lijni 2 eindigt aan den Drijhoek. d) Lijn 5 eindigt aan den hoek der ammenstraat. e) Uijn '6 rijdt slechts tôt aan de ischmarkt (Schcldestraat). f) Lijn 13 rijdt slechts 's morgens, middags en 's avopds telkenmale één ir. VOOR DE VLAAMSCHE TOL- EN CCIJNSBEDIENDEN. — Door de >ede, zorgen van « Verbroedering n ordt biainenkort een kosteloozen leer-,ng inger'cht voor de leden der ver-:niging. De lessen zullen gegeven wor-:n door een zeer bevoegd leeraar, wat' et alleen een spoorslag. voor allc.n zijn oet ze bij te won<:n, maar tevens het agen dier onderneming waarborgt. De kursus biedt de gelegienheid zich dege-lijk tôt de vak-examens voor te bereiden. Inschrijvingen kunnen genomen worden bij de bestuuisleden der verschillen-de afdeel.ngen. Opdat met het werk zoo gauw moge-lijk, — denkelijk binnen een tiental da-gen — zou kunnen? begonnen worden, is het gewenscht dat met het inzenden de,t toetreding niet worde gewacht. VOLKSHOOGESCHOOL VAN HET ALGEMEEN NEDERL. VERBOND. Afdeeling Handels-, Ekonomische en Konsulaire We^enschappen. Leeraar : de hcer Antoon Moortgat. — Geschieden;s van den handel en het verkeer. — Ver-gel. jkende beschrijving en s^atistiek van liet verkeer en het vervoer, van de ver-keersmiddcnpunten oven het algemeen en van de groote wereldhavens in het bij-zoiider. — Vergelijkende beschrijving van de ha^delswaren, van de centrums van voortbrengst, de inkoop- en afzet-markten. — Sludie van het verzeudings-wezen, bijzonderlijk met het 00g op het verstouwen aan boord van schepen, eu wagons, en in pakhuizen, alsook van de vereischten aangaande de verpakkiug van goederen voor de verschillende we-rcldmarkten. — Studie van de toltarievcn eu andere, als daar zijn begunstig.ngs'a-rieveh voor de spoorwegqn in verscheide-ne laïyltn, uitsluitings- en differentiaal-tarieven en toeslagtarieven (surtaxes d'entrepôt).— Studie van het konsula re wezen en van de overeenkomsten aan-gaande handels>- en v.riendschapsbettek-kingen tusschen de verschillende natiëii. Brand-, zee-, levens- en andere verze- keringen. Sludie er van met het 00g op het handelsbedrijf en de handelsbetrek-kingen. — Studie vain klimaten en toe-standen waarin de handelsman zich be-vinden kan bij het reizen of zich vesti-gen, en, dientengevolge, studie van de hoogere aardrijkskunde. N. B. — Het inz'-cht van den titulans van dezen kursus is, binnen de grens-raam van de hapdelsafdeeling van de « , viivouuugvjv-uwt, iccxinigcn DGpaai-lelijk te kunnen opleiden tôt het beklee-len van konsulaire en andere handelsdi-Jlomatische posten, waarvoor in het /roegore België zoo weinige passende candidaten te vinden waren, zooals na-nelijk, naast de gewonQ konsulaire posten, dien van « attaché comtn«rc.al S (aan het R!jksgezantschap bij een ^ ireemde mogendheid gehecht handels-kommissaris) waarmee de regeeringen v van onze nabuurlanden in de laatste ja- s ren zoo wel geslaagde proeven hebben ^ genoman. " ^ Afdeeling Handels- en Burgerlijk Recht. Leeraar : de heer Mr. Wild ers. — 1 Handelsrecht : Inleiding. — Handclaars, Huwclijk van Handelaars. — Handels-boeken. —. Bewijs: handelsbeurzc,n, i wissclaars, makelaars en bankierswezen. < Panclrecht.. — Kommissiehandel. — Ver- 1 voerovereenkomst. — W sscl. — Han- 1 delsvennootschappcn. —• Verzekering. — 1 Bcgrippen over Zechandel. — Fadliet, ) bankbreuk eh ni'stel van betaling. < Burgerlijk Recht. — Van de perso- -nen ; van de goederen e,n de verschillende • w jzigingen des eigendoms. Over erfenis- I sen, sclienkingen onder levonden, kon- 1 trakten en verbintenissen ; Huwelijks- ' kon'.rakten ; Verkoop ; Kontrakt va,n ver- : huring ; Kontrakt van bewaargevmg en ondcrbandss'e.ling ; Borgtocht; Lijfs- > dwang i,n Burgerlijke Zaken. ] Van Voorrechten en Hypotheken. — 1 Van verjaring. — Bcgrippen van burgerlijke Rechtspleging. . APOTHEKERSBELANGEN. — Ne- | von? de Vlaamsche studiën der Hoogeschool van Gent voor het apothekersvak is het noodig Vlaamsche scholen in te ] richten om Vlaamsche hulpapothekers te vormen. Dergelijke instell'ngen t^staan sedert verschcidcne jaren reeds in Ne-derland. omvatten twee studiejaren, en leeraars i,n deze vakken zouden gemak-kolijk gevonden worden bij cnze Noor-derburen.In de hoofdstad van elke Prov'ncie van het Vlaamsche land diende er zulk eene « instelli.ng opgericht te worden. Lccrlingen ervoor zijn onmiddell'jk te ' vinden onder de huidige in dienst zijnde Assistenten-Apofhekers en Jufvrouwen 1 en Damen ook, gelijk in Holland, zullen . den bijval aan zulke instell'ng waarbor- 1 gen.' ^ < Scholen voor apotheken-assisten wor- < den met dankbaarheid door de apothe- < kers te gemoet gezien en zullen door het apothekerskorps in de ha,nd gewerkt j worden indien een beperkingsmaatregel in het uitoefenen van het apothekersbe- : roep door onbcvoegden, kan venvezein- : lijlft worden. Indcrdaad meermaals be-sloten de apothekers in hunne vakver-eenigingen. tôt het oprichten va,n zulke scho1cn, natuurlijk in het Fransch, maar durfden nooit hun besluit ten ivtvoer brengen. De vrecs nog meer apothekers met naamlccners te zien Oprijzen sehrik-te hen af. Daarom, afschaffing van naamleeners, met enkele uitzondcr'.ng voor kinderen en wcduwen van apothekers zou deze instelling volledigen bijval dor,n genieten in hël apothckersgild welk er den Raad van Vlaanderen aile sympathie en dankbaarhexl voor zon be-tuigen.NOG VAN ONZE ONDERWIJ-ZERS. —■ Over een reeds meermaals in ons blad aangeraakte kwestie schrijft ons een lezer-onderwijzer' : De omzendbrief, door de Prov:nc^e aan de versch.llende schoolbesturen ge-zonden, om de achterstallige wedde van '15, '16 en '17 te regcle», en welke ons, dank zij u* dagblad bekend werd, zal ; toch zeker niet in de mand der waarde-looze papieren versukkelcn? Dit ware eene groote teleurstelling ! We zijn reeds helft Oktober en tôt he- . déni werd ons nog niet gevraagd, zooals ' de brief voorschrijft, waarop we n0g | recht hadden. Jammer ook, dat dezelve regelmg 1 niets bevatte over het achterstallige van ' 1914. De Schoolwet had toch terugwer-kende kracht tet 1 Januari 1914. Wij zijn zeker, dat degenen, d e zich be'everd ' hebben ons loon eerlijk te doen uitbe-, î talen, in de overtuiging zijn, dat 1914 reeds vereffend is. Maar wij, van onzen kant, mec,nen t dat de overheid, die van haar i>crsoncel 1 goede diensten vereischt, ook verplicht 2 is, hct geld, dat haar in handen gegeven • wordt, c,n dat o"s toch toekomt, eerlijk f en tôt het laatste te betalen. ' Wij achten het onzen pl'cht elken rechtinatigen eisch gelegenhe:d tôt uiting te geven. Dat men deze kwestie regcle, zoo gauw het maar cenigszv-is kan ; wanf het mag niet vecgeten worden dat bij onze onderwijzers, meer dan èlde's de redelijke klacht dient opgehouden, — wat de huidige tijdscmstandigheden wel eons moeilijk maakten. . lets voor Wat nu met Holland? Hct Ilulkuidsche volk telt knappe . aarders, doch het zal ze wel noodig ebben oui den hoek om te zenen, waar-oor het zich plotseling Oevindt. De caatslieden, die er aan 't roer staan, i/isteai tôt nog aile klippen en rotsen ie ermijden en tusschen Scylla-Duitàch-and e^ Cbarybd-Kngeiand heen te ste--enc-n. Een heel kunst ! Doch de misl.uk.Kiug van den Slag in Vlaanderen maakt den iiugelschman jnmmig en zenuwachtig. Daarbij K.omt le knellende duiKDootoorlog, ^e uitput-ing van J^rankrijK:, de inachtloosneid 'an.Rusland, de nuaeiooze inspanning 'an Itahë en iiet wegblijven van Amenda, meer dan zes maanden in den oorlog, :n dat Japan roliijut na te willen cioen. 3e Win ter staat voor de deur met zijn ,toet belennntrïngën en ell-enden. De ij-d drmgt en de grootsprakerigste rede-roeringen bnjven zonaer uitwerking. t 1s aondergerommel zonder éeu blik->em die treft. 't Laatste, het opperste, moet beproeft vorden en wat lang te vreezen was, en eedi in iyi6 dreigde, zou nu wel wezen-ijkheid kunnen worden. Een gestrand schip is een baken in :ee. zegt de Hollandsche Janmaat en hij djkt kominervol naar Grickenlaiid. Moet Holland er aan î Wil Engeiand Laar de bres zoeken, langswaar uuitsch-aud getroffen kan woraen; Ue ^clieîûe, Antwerpen, — Oos'.ende en Zeebrugge >p die wijze tus-chen twee vurcn ! 't L» le moeite waard ! Maar Holland? Maar de vrijheid e» mschendbaarheid der kleine nationale eiten ? Héél de geschiedenis bewijst dat ei* ^een mogendheid ter wereld is om zich laar min der om te oekreunen Eia^e-and.Doch het toeval, het loutcr loeval, îeeft nu gewild dat Duitscnuuid eer in ielgië is gevailen dan FraniaijK eu uu-jeiand en die sionenjKe tege^oiag, ia :en krijgsopzicht, heeit de sluwe Brit mmiddeilijk in een groot zedelijk voor-leel omgezet. lielgië is de troei dien inj îitspeeit bij elke gelegenheid ; met Bel-jië heeft hij de wereld opgeruid, schreeu-wend als een bezetene, ±s.roû.odiue>uiia-*en plengena om aizuo ae i^oerénrci>a-jli'eken en net oneindig erger geicA^Ura^ Lerland te doen vergeten. Daar de voikeren geen geheugen hebben en de politiekers der entente er allô belang bij voelen te doen of zij het ge-looiden, kon al de schald op een zij de worden ge^choven en wera z^ns veraun-kermaand, tôt aan hec procès ouecliu.n-Linof, wie de aaiiatokers waren vaa uen wereldoorlog. Schriften gelijk La Guerre qui vient, van b rancis Delaisi, die den sauscheu foeleg veropeubaarden, weiuen zooveel mogelijk uit de wereld geho^pen. Het eerste middel dat Engeland tlians weer. aanwendt is Hollaiiu auhongeren, pu het worat daarin ll'uuw oijgcstaan ioor Amerika. Daarbij iieeit liiigeiand aile telegrafische verbuidiiigen ^îet Hol-'and, ook tusschen Holland en uczes ko-ioniën, stop gezet. 't Gaat ditmaal niet 0111 eetwaar. Hnl-land mag nu geen grint noch zand meer ruilen tegen kolen. De Daily Chronicle zegt heel leuk : c Nu wij niet van Holland gedaan krijgen; va i wij willen, weigeren wij Nederlandsche landelstelegramraen over de kabcls te laten »aan,' die wij koiitroleeren. Dit doende, han-leleu wij, eveneens als Nederland, binnen de )erken van onze rechten. Kr rust geen inter-îationale verplichting op ons, om den Nedcr-andschen handel onze kabels te laten gebrui-:en. Ongetwijfeld is het een ongemak voor len Nederlandschen handel, dat hij van tele-;rafische gemeenschap met de buitenwereld n voôral met de Nederlandsche koloniën af-;esneden is, maar het is voor ons een even root ongemak, dat de Duitschers met behulp an het over Nederland komende grint en and het aantal van hun betonhuisjes verme-ligvuldigen. Beide partijen staan voor een eval van zakenbelang. De Hollanders moeten elven uitmaken, of de voordeelen die zij, in ail voor hun toegeeflijkheid van Duitschland :rijgen, opwegen tegen die, welke wij hun hans onthouden. » Uit het stuk Ilet Konflikt tusschen Engeland en Nederhnd, dat wij in ons îummer van gi teren op de tweede blad-'.ijde uit de « N. R. Ct. » overdrukten, lemen wij hier nogmaals cen-paar zinnen Dver : « Nooit ofte nimmer zullen de

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes