Het Vlaamsche nieuws

920 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 12 Novembre. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 11 decembre 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/kp7tm73k9r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ABONNEMENTSPRIJZEN : Voor een maand 1.75 Voor 3 maand 5.00 Voor 6 maand 10.00 Voor één jaar 18.00 Aile klachten nopens onxegelmatig-heden in de bestelling der postaboime-meiitcn zijn UITSLUITEND te richten. aan het BESTELLEND POST-BUREEL, eu niet aan het beheer van het blad. DINSDAG 12 NOVEMBER 191 PRIJS 7 CENTIEMEN voor VLAANPEREN en WALLONIE VIERDE JAARGANG. — Nr 306 Het Vlaamsche Nieuws • Verschijnt 7 maal per week DE OPSTELRAAD : Hoofdopsteller Raî VERHULST, Dr. Aug. BORMS, Hoogleeraar Alb. VAN DEN BRANDE AANKONDIGINGEN : î Aankondigingen, per regel ... 0.75 Stadnieuws id. ... 1.25 Finantieele berichten 1.50 Doodsbericht 5.00 Elke medewerker is persoonlijk î verantwoordelijk voor zijn schrijven-, en bindi niet heel de redaktie. RhDAlUIL, 11LHEER EN - AA^KOA:D1U1aNGEN : 73, S i =<*^ivOjoâMÀKKT ANTWERPEN De Vijandelijkheden geschorst De Wapenstiistand mgetreden De vijandeiij khede-n. zi-jn van 11 November, 11.55 uur 's voormiddags af, op het gansche front te scborsetn. De voorste liniLe mag- van dit cogenblik af, aidus naar die richting van den vijand, niet meer overschreden. worden. Verdere bevelen volgen. Opperste Legerleidiing. De Wapsnstilsîandvoorwaarden 1.- De Wapenstiistand troedt in., 6 ur,en na de ondertjeekening, 2- Onm.iddellijke ontruiming van België, Frankrijk, El za s~ Lot ha r n g en, binnen de veertien dagen. Wat na dien termijn, van troepen overblijft, word-t geïnter-neçrd of krijgsgevangen. 3. Afgave van 5000 zware kanonnen, 30-000 machiengeWaren, 3000 mijnwer-pers, 2000 vliegtuigen. 4- Ontruiming van den linker-Rijn-oever ; Mainz, Koblenz en Keulen worden bezet met straal van 30 km. 5- Op den rechter-Rnjn-oievor, 30 tôt 40 km. neutrale zone. Ontruiming in elf dagen. 6- Uit het linker Rijnoever-gobied njets wcgvoeren. Alle fabrieken, spoorwè-gen, enz. in voege laten blijven. 7. 5000 lokomotieven, 150.000 waggons, 10-000 automobielen afgeven. 8- Onderhoud der geallieerde bezettingstroepen door Duitschland. 9- In het Oosten, aile troepen achter de grenzen van 1 Augustus 1914 terug-trekken. H'ervoor is geen termijn bepaald. 10- Duitschland moet verzaken aan d,e verdragen van Brest-Litowsk en Boe-kaire&t.11. Onvoorwaardelijke oveirgave van Oost-Afrika. 12- Teruggave van, den Stand der Belgische bank, en van het Russische < n Roemeensche goud'. 13- Teruggave der krijgsgeva,ngenien, zonder wederkeer igheid. 14. Afgave van HX>duikba»ten, 8 lichte kru.isers, 6 Dreadmoughts, en ontwa-pening der overige schepen, onder bewaking der geallieerden, in neutrale of geallieerde havens. i 15. Verzekering dier vrije doorvaart door het Kattegat'. Wegruiroing der mijn-veldtem, en bezettkig aller forten en batterijjen, welke deze doorvaart zouden kunnen belemmeren. 16- De Blokkade bLijft bestaan. Duitsche schep<*n mogen verder gekaapt worden.17- Aile van Duitschland uitgaande beperking der neutrale scheepvaart wordt opgeheven. 18. De' Wapenstiistand duurt 30 dagen. OFFICIEELE BERICHTEN M an STpanaphsi filde Parijs, Zondiag 10 Novesnber. - Arae- vail rç«UI»|4|?!s3 rlkaansch stafbericht : Tegen raachiniegeweer-vuur van den WESTELIJK GEVECHTSTERREIN terugt.rekkenden viijaind in wonnen onze troepsn van het lste leger samenwerkend Parijs, Zondag 10 November. — Offi- met Fransche .eenheden. vechtend in het- aleel : . zelfde verband, belangrijke punten: beoos- 's Marge n s herbeg-on de vervolging in ten de May. goedte voorwaarden. Bewesten Mézières 0\'er de Maas trekkend bezuiden. Ste- hebben. onze troepen de1 Sermonne over- naj, namen onze troepen Monzay, tr-ok- schi-ederï, het zoogenoemde dorp veroverd ken snel over het Wo€vre-bo?ch. en <fe la an van Hirson naar Mézières, be- Van Westen en Zuidwestn u>'f bereik- zuid'en Renevez b,ereikt. bp: onzen rechter- ten ze Jamachy, 13 km. beoosten dh Maas vleugel gingen wij voort over de Maas dat met Louppy, Loisau en Rennerville te tnekken tusschen Lûmes en Donchey. genomen werd. In zàjin moer en meer o\"erijlden t;erugtocht Op het front beoosten Damv:llers, laat dt vijand overal aanzienlijk mate- Morey, Chaumart en Macheull&s, dat riaal achter. Wij hebben o.a. tusschen krachtig verdedi<rrl werd en waar hevige Anor en Mornigmes kanonnen, talrijke regens viielen, hrachten onze vliegers ver-vervoertuigten van allertai siag en heele kenningen ten uitvoer en bestrooid.en v'j-spoorwegtreinen buitgemaakt. andelijke troenen, in de nabuurschap van Montmédy suksesvol mtett bommen. T F L E G R A M M E N Oproep van Rijkskanselier Ebert Medeburgers, ik bid u allen dringend, ver- laat de straten, zorgt voor rust en vrede. ,. .. , „ . ... Berlijn 9 November 1918. Ber.ijn, 10 November. — De meuwe njks- ' .. , .. kan^elier Bbert publiceert volgende prokla- 6 ' matie : Aaa de Duitsêhe Burgers, _ De Demokratische Beweging in Medeburgers I De gewezen rijkskanselier _ -x ui j Prins Max von Baden heeft mij met toestem- L/UltSCnlânO ming van al de staatssekretarissen de waar-, ^oe omwenteling begon neniing der bexigheden van den rijkskanse- [)e (( Nieuwe Courant » schetst aldus de lier opgedragen. Ik ben bezig, de nieuwe re- gebeurtenissen, die thans heel Duitschland in geering, in verstandhouding met de partijen beroering brengen : te vormen en zal over de uitslag daarvan in H et is, na ailes wat de nieuwsbureelen en 't kort mededeelingen verstrekken. De nieu- l(je partikuliere telegramman er over hebben vve regeering zal eene volksregeering zijn. niedegedeeld, nu althans mogelijk een over-Zij zal er moeten naar streven het Duitsche z;cht te krijgen van de voornaamste gebeur-volk den vrede zoo snel mogelijk te brengen tenissen in haar ontsaan en verloop, al kan en de vrijheid, die het bevochten heeft, te men z;ch voorasnog geen goed begrip vormen grondvesten. van de verschillende machtsverhoudingen Medeburgers! Ik bid u alle om uwe onder- binnen het Duitscherijk. steuning bij den zwaren arbeid die ons wacht. Wanneer de oproerige bewegingen, die, op Gij weet, hoe zwaar de oorlog de volksvoe- verschillende plaatsen uitgebroken, "een ding, de eerste voorwaarde van het politiek merkwaardig overeenstemmend karakter leven, bedreigt. De politieke omvenverping dragen met den naarrt van bolsjewism wor-mag de voeding der bevolking niet storen. den bestempeld, dan dient dat toch met de Het moet de eerste plicht van alle in stad en noodige reserve te geschieden. Men moet land blijven, de levensmiddelenproduktie en zich door zulke betiteling niet in de meening hun vervoer naar de steden, niet te verhin- laten brengen, dat het eigenlijke bolsjewism, deren, maar wel in de hand te werken. Le- dat is dus de uiterste vleugel der Russische vensmiddelennood beteekent plundefing, roof sociaal-demokratie, hoe ook met eene bewe-en ellende voor allen. De armsten zullen het gfng als in Duitschland zich openbaart, ver-zwaarste lijden, de nijvetrheid^werklieden want, daaraan geheel gelijk zou zijn. De 't zekerst getroffen worden. Wie zich aan sociaal-demokratie in Rusland heeft steeds levensmiddelen of andere voorwerpen van al- in hooge mate een revolutionnair en vernie-gemeen gebruik of aan de voor hunne ver- lend karakter gehad, die in Duitschland deeling noodige verkeersmiddelen vergrijpt, daarentegen heeft zich van den aanvang af misdoet ten zeerste tegeaOver de gemeen- door hare krachtige inrichting en haar gevoel voor het al of niet bereikbare, onderscheiden» lien bolsjewism, dat alle voortbrengstfmd-delen van den staat vernietigt door zijne overijlde secialiseering van de nijverheid en door eene algemeene onteigening, is in Duitschland, op het oogenblik althans niet te venvachten. Daan-oor is de groep Scheide-mann-Ebert nog te hecht en te sterk. Terwijl in Rusland de maxiamlisten met mensjewiki te doen hadden, wier politiek alle vastheid miste, en die zelf weer in verschillende onder-partijen verdeeld waren — hebben de aan-hangers van Liebknecht die voorloopig ook de ietwat gematigder greep Hanse-Ldeebour, dus de onafhanke'.ijken, schijnen mee te sleepen, te doen met eene partij geleid door handige taktiekers, knappe en welonderlegde mannen, die een aaneengesloten front vormen tegenover de andere, roode « Gneos-sen ». De Haase-groep zeiden wij, schijnt mee te doen met de uiterster^ waarvan Liebknecht en Ruhle de leiders zijn. Waar er bericht is, dat er onderhandelingen zijn gehouden reeds over twee maanden, tusschen deze midden-partij van het socialisme en de meerderheids-partij, zal de zaak wel zoo in elkaar zitten, dat die niet gelukten, en dat dus de Lede-bourianen zich met den pas ontslagen maxi-malist Liebknecht hebben verbonden tôt het op touw zetten der omwenteling. Zonder invloed bleef zoo iets op hen, die intusschen regeerings-socialisten waren ge-worden, niet. In het algemeen is het moeilijk voor de socialisten, wier kracht immers de oppositie, de kritiek, het afbreken is, de ver-antwoordelijkheid te dragen voor allerlei maatregelen, vroeger door hen zielf ten he-vigste bestreden — moeilijker nog was het in eenen tijd als deze> De teleurstelling het mislukte offensief, gevolgd door den geweldi-gen indruk, dien de noodlottige tegenslag, de nederlagen op het toch reeds door honger en el'.ende overprikkelde gemœd der gewone ibevolking had gemaakt, eischten slachtoffers ; ailes werd aan de oude regeering verweten ; niets mocht er meer overblijven van wat aan het oude regiem. herinnerde. Dat zulke rede-neering in veel kringen vanzelfsprekend werd, is-te begrijpen. De spanning en teleurstelling" sedert het Maart-offensief ; de ondervoeding, en vooral het volkomen gebrek aan vertrouwen in de regeering — zij hebben bewerkt, dat ook de nieuwe volksregeering niet voldoende meer was voor hen die dadelijk en royaal wilden opruimen met wat gezondigd had door daad of nalatigheid. En wat een broeinesten voor ontevredenheid waren er niet in de dichtbe-volkte nijverheidsgebieden, in de havensteden met hunne groote werven, waar al de arbei-ders bovendien door hunne aanraking met de matrozen — van ouds een revolutionnair volkje — in eene nog wreveliger stemming werden gebracht. ' * * * Zoo is het gekomen. Het eerst in de havensteden : Kiel en Ham-burg, waar onafhankelijke socialisten dadelijk de leiding namen, Vaji deze middens uit lieten -zij extra-treinen met matrozen er in naar het binnenland gaan, vertelt Wolff ons, die daar dan verder den boel op pooten of op stelten, moesten zetten. Her garnizoen van zoo'n stad werd met allerlei praatjes verlokt — wat niet moeilijk zal geweest zijn. Er was dus een zeker stelsel in. Wolff weet er al dadelijk eene verklaring voor : het zou een Rus-sisch plan zijn geweest. Het lijktons onjuist : Ùit het verloop der gebeurtenissen en uit hunne voorgeschiedehis blijkt veeleer, dat wij hier met eene spontaan-revolutionnaire daad van de ontevreden arbeiders-masso te doen hebben. Te meer kunnen wij dit afleiden uit de zwenking der regeeringssocialisten : Eerst hadden zij zich met de burgerlijken op een program vereenigd, waar van een afzetten van den keizer geen woord instond — om dan later van 's mans atreden hun blijven of gaan afhankelijk te stellen. Terecht dunk ons : Dit maphtige opruiings-middel der onafhankelijken willen zij hun, en dadelijk, ontrukken. Dat de keizer af zal tre-•den, lijkt ons wel zeker, de « Sozialistische Korr. » meldt, dat het nog s'echts eene kwes-tie van uren is. Gisteren namiddag, zooais bekend is had reeds de beslissing reeds ge-'vallen moéten zijn; de soc.-dem. billijken hun uitstellen door te zeggen : Anders brengen wij de onderhandelingen over den wapenstiistand in gevaar ; de kommissie daar-toe uitgezonden zou dan geene' voldoende vol-macht meer bezitten. Eerst gisteren morgen kon de koerier, door Erzberger uit Foch's kwartier verzonden, in Berlijn zijn — daarop is dus te wachten. * * * De Keizer is afgetreden — dat bericht komt, terwijl wij dit schrijven binnen. Dat zal ontspanning brengen, vooral waar er bij gemeld wordt, dat Erbert, de leider. der meerderheidssocialisten, rijkskanselier wordl. Een regent (voor den kleinzoon?) zal worden benoenïd. De kiezingen voor een Duitsch-na-tionaal wetgevend lichaam, waar zij die tôt nu toe buiten het Rijksverband waren, ook kunnen toetreden, zuleln onmiddellijk worden uitgeschreven. Eene laatste poging om nog te redden wat er te redden valt. Er is nog kans dat de beweging in haren aanvang getsremd wordt — er moet nu snel en krachtig worden gehan-deld. Hoop en Betrouwen Men schnijft ons van Roomsch-katho lieke, aktivtstisfehe zijcie: Kunnen de aktVistien nog goed werl verrichten ? \\ aarom niet ! Buiten hunni medewerking met de passieven, ook mi; den tierugkeer der Btelgische regeering zij het dan ook volgens eene andere tak tiek als vroegetr en niu, kunnen'm] uitste kendc d ^niten bewijzen door zelf in Vlaau deren 1e blijven ,en an<lieron zoo\ieel mo gelijk aan te zetten hun voorbceld te vol gen. Men zou daar veiefl kunnen ove schrijven — wij wi'llle® echter wijzen oj dit feit : De schrik en, laat het ons maa ronduit bekeninen, de paniek die vooral il de eerste oogenblikken van het zeker zijn, dat Havere t^rugkwam, zijn in zoo verre ongewetrtigd en bielachelijk, dat d< terugkearendi'e miinisters meer schrik heb ben voor ons dan wij voor hen rnoeter schrikken. Want, indi.en het mimisteri: vanaf vreemden bodem banbliksems slin gert naar sommôge hoofden in 't beze; gebiied, geschied.t diiit enkel osm den akti> visten den schrik cin 't lijf te jagen opda ze zO'uden beslissen tôt dein terugtocht Zoo is de regeering er van af en heeft Z( bijgevolg niet mèer te vreezen. Het is- toch een algemeen feit, dat ir allé oorlogvoerende Europeesche lander de vijand niet de vijand is, maar wel d< regeering zelve onder wier bewi'ind de oorlog is losgebarsten. Zoo hiceft Ruslan.c tsaar Nikolaas doen vérdwijnen en fusil-jeeren ; zoo werd Duitschland gedemo kratiseerd ; zoo is Oostonrijk-Hongarijt uiteengevallen, zoo ligt er iiin elk lanc buskruit opgestapeld dat eeuwenoudif stelsels reeds in de lucht deed vli tegen oi z,ç nn brok na brok tôt gruis varnietigt. En indien sommige legesrs dpn strijd niel langer willen voortzetten, moet men niel de konklusie trekken, dat zij die nog strijden en offensief op'reden hun regee-r'ng in hun hart dragen, want daar is hei cr enkel om te d^oen er een eind aa.n te ma-ken. Eén hoofdgevoel bezielt thans allé volkerm, vooral d.e legers zelve : 't hpef( lang genoeg geduurd ; 't is gelijk hoe, maar het moet gedaan ziijn! Allie binnenlandsche onlusten in de verschillende landen zij veelal veroorzaak! door de regeeriiingen zelve. Het volk immers — 't is te zeggen Wie' negen tienden der natie —"is het al lang beu bloed en geld te geven voor droombeelden van eenge machthebb.ers. Het voik — her-innert u maar de beweging voor Stockholm — zou al lang een einde aan den oorlog gemaakt hebben,. De regeering,en hieibben niet gewild : zij maaien nu wat ze gezaaid hebben. Voorbeelden trekken ! De eene repu-bliek na de andere komt uit den grond gertezetn. Geen enkel gekroond hoofd is nog zeker van den dag van, morgen. Indien ze het in sommige landen er op aan hebben gelegd, iein ehn geslaagd zijn, den Duitschen keizer te cloeni aftreden, de ge-kroonde hoofden zielf, ook in de Entente-land(en, aan.schouwen dit onvermijdelijk met leede oogen. Elke trooninstorting doet immers hun eigen, troon daveren en wankelen, is een balk gx-broken in het groot-Europeesch stamhuis ! Koning Emmanuel van Italië, koning Allons van Spanj,e, koning Edward van Engeland mogen nu reeds zeggen : « Binnen kort is het onze beurt... maar na ons de ande-ren ! » Voorgaande bcschouwingen bedoel,cn niet, dat wij alle binnenlandsche hervor-mingen goedkeuren. Wij persoonlijk zijn nog immer voorstander v.an eene konsti-tutionaele monarchie en betwjfelen als Roomsch-katholiek de wettigheid der ge-bru.ikte middelen in sommige landen tôt hervorruen of omveirwerpen van den Staat. De feiten en den vermoedelijken gang der gebeurtenissen kunnen wij echter niet loochenen. • Zoo kunnen wiij ,er niet genoeg van overtuigd zijn dat Havere met looaniei bee-nen naar hier afzakt. Ze'fs indien de b,e-zetting weg is, liggen er immers nog overal wolfijzers en schietgeweren ! De regeering weet maar al te wel dat een groot deeL d^r bevolking tegen haren, wil in, rechten heeft vero-verd, die zij 'mmeir weigerde te schenken, ook dat zij niet bouwen kan op het leger. Het Ieger be-staat immers uit 85% Vlamingtn! De regeering vreest de frontpartij. Daaro-m wil het er bij ons niet_in,, dat ziij vele ak-tWisten zal durv.en freffen. Wij vinden het goed, dat enkelan onzer naar Ne-derland uitwiijken ; zij toch hebben zich zoo gekompromitteerd, dat ze niet on-voorvvaard,<4;jk op den steuen van het leger mogen rekenen. Doch dit zijn er slechts en Men ; al de anderen. behooren te blijven. Hoe meer er blijven, hoe meer te* genstandiers de regeering te vreezer heeft, hoe rruinder sterk ze staat. En moe! zij er eaw'gen treffen, hoe hev.iger d« reaktie tusschen het volk zijn zou, hoc meer on,ze soldaten slachtoffers zouden t£ wreken hebben. t vvant nu oat tniei eriKei eue passiev^r aktief zullen optreden en het nu reedî doen, weten wij uit zelcerc bron dat onz< . frontpartij nog im-rriér eene ware machi daarstielt, die geen dwingelandij zal cul-. den. Onze jongens zelf zouden het ter » zeerste betreuren, moesten viele aktivister ( hun land \erlat,en en zij zouden ten zeerste onAgooch^l-J zijn, moesten zij hier nie ' miand te beschermen en te verdedigei hebben. Waarlijk geen menschen zuUen ooi meer verbauwereerd staan dan de frans-kiljons en sommige zoog.enaamde passie , ven di-e nu reeds het grauw aan 't organi-) seeren zijn om het tegen. ons op te zwee . pen ! Dat zf;, och arme, toch niet te vee-j rekenen op de laatste kogels van onz< soldaten ! * * « ; Wij wenschen uit den grond van on; - hart, dat Vlaanderen moge b.espaard blij-i ven van de neerdonderende en verplette-rende lawiien van het alom dre'gende bols-jewisme. Wij verheugon er ons over, dai de namen der leiders van de frontparti er borg voor staan dat zulks in ons fcgeii niet te vreezen is. Daar echter waar hei onze heil'gste rechten geldt, st.eunen wi in het uiterste geval op die wapens onzei jongens. Wij hopen dat de winter var i 1918 vreedzamer moge ve-rloopen dan d( , zomer van- 1302- Wij verhopen. drit van d-f . eendrachûge samenwerking van allé . tiechtzlnniiige fïaminganten. Het uur heefi | immers ges'agen1, waarop alle gek'bbe! . tusschen passie\ren en aktijsven dient or . te hou-den, omdat het er gaat v66r of . tegèn VLaanderen. Wezen wij sterk 'r onze ©endracht. Dat alle Vlamingen, zich , in blok scharen rondom de reeds verover-• de schansen : de nat-'iorLale burcht onzer VLaam.schie beschaving en zooveel andere. Dan zal ook de regeering wel weifelen tôt den aanval over te gaan, dpnkend aar. de woorden van den vroegeren Franschen , koning : « Waarlijk, ik geloof dat het Vlamingen regpnt ! » En wil men ons ver-nietigçn, dan botst de ruiterij der frans-: kiljonsche macht op den stoeren stateh muur van het demokratisch Vlaamsche volksleger, op-de ijze-ren p eken der Gœ-dendaghs van ons Vlaamsch recht. STAD w Ihm PROKLAMATIE VAN DEN RAAD VAN SOLDATEN TE ANTWERPEN AAN DE BEVOLKING. — De volgende bekendmaking werd Maandagochtend in de straten aarigeplakt : Aan dlei Bevolking ! 1. In Antwerpen is, l'jk overal in Duitschland en in de bezette gebieden, eon Soldateinraatl gevormd en is erkend geworden. De soFdatenraad! staat op hpt standpun,t der nieuwe regeering len der totnogtoe erkende arbeiders- en sotldaten-raden.2. De Soldatenraad is zich bewust, dat hij staat op een giebied, waarvan, de bevolking totdusver een vija-nd was. In de binnenlandsche aangelegenheden mie<ngt hij zich net, zooJang de Belgen niet de doeleinden van de soldatenraad tegen werk,en. Hij waarschuwt voor buiitensporighe-d'etn en, staat borg- voor orde, rust en vei-ligheid.3. De Soldatenraad1 is de hoogste macht va-n- het goevernements- en etappenge-bied.Antwerrjen. 11 Novembei- 1918- Ntteuw goevernement. Da Soldaten,ràad. VJORBERHÏ.JENoE SCHIKKIN-GEN. —■ De Belgische Regeering heeft zich beziggehouden met alie maiatrege-lenj v.erei^cht tôt het verzekeren der open-bare ordé in het ontruimd gebiied; Zij heeft namelijk de noodige ordenimgen vastgesteld, om ter beschikking van de plaatselijke overheden en van de jxirket-ten te stellen de noodige polit temacht, die zij_ zullen noodig hebben.) en om zoo spoe-dig mogelijk den diienst der gendarmerie terug in voege te brengen. Een besluit-wet van 12 Oktober 1918, den 19n Oktober in het « Staatsblad » af-gekondigd, stelt voor den duur van < oorlog de politiemaatregelen vast, welke, krachtens de wet van 12 Februari 189 i ten opzich-te der vreemdielingen kunnen woirden genomen. B 'nnen de veertien dagen volgende op hiet van kracht worden van het besluit-wet, moeten de vreerr. ' lingen, de Belgen, door inburgering, de van .eenen vreemdeling geboren burgers, die de Belgische nationaliteit hebben ver-kregen door optie of uit kracht van eent wet en wier oorspronkelijke na-tionaliteit deze s van eeneri vijandelijken Staat, zich b. het gemeentebes-tuur hunner ver-blijfplattts aangeven. De vreefndel'ngen, zullen slechts in Bel-1 gië mogen verblijven, wanneer zij d'aartw door den minister van Rechtswezen zijr ■ gemachtigd. In dit geval, zal eene altijd intrekbare toelating, door tusschenkomst UIQl WpUl'L/dlC V Cli UdC V Uli het mi.nisterne van Rechtswezen, kunnen : worden vorluend. rlet besluit-wet van Okwj'ber L^paait oo-k, dat d© \ruemdejin- ■ gen, de burgers van vtjanoeLijite na^iona-i hiteit die- de Belgische nai-'unailiteit heu-i ben verkregen, alsook ae personen die - geen vast verbliji in Bielgië hebben en . aeze die hunne betrekkingen met ti 'i i vijand \erdacht maicen, zullen kunnt verplicht worden zich te verwijderen vd : de piaatson waar hunne aaiîwiezigheiu ^ . vaarlijk zou kuiKten wezen, op eene - paalde pua-a.s x wonen of zelis gelnter- - neerd worden. ; riET VERKEER AAN DE BELGISCHE KUîsx . — Het mi.ddienbeS'tuur 'van het Zeewezen zal welera te Oostcnde zijn gevestigd. In afwachung, zijn de uitvou-ringsdiensten er reeds n werkLng. z.ij i richten de herneming der diensten te Ooj- • tende, Zeebrugge en i\jeuwp>oart in. D,e ■ uitbating der navens zal géscliueden door • de zelfstandige biirgerlijke dienisten,, in : overeenstemming met de krijgsoverheid. Zoodra d.e tusschen de twee staketsels ' gezonken wrakken te Oos-tende zullen op : gicru nid zijn, zullen de mailbooien op de regelmatige, ongeschonden geblever. plaatsen kunnen aanleggen en zal de te-rugvoer van de Belgische uitgewekenen naar Bngela|iid kunnen worden ingericht. DE TERUGKEER DER VLUCHTE-LINGEN. — De vluchtehngen, die c Rotterdam naar Dieppe vervoerd wornc.i zullen tijdelijk huisvesting vinden in de loods New-York ^n de Holland-Amie; i-ka-lijn, aan de Wifihelnrnakaai, en ,n ' * Urani-umhoi'el, aan de Br^,eden-Hilledjjk. Do loods New-York is er reeds op >. richt om 2000, hetUraniumhotel om 10(.' vluchtelingen onderdak t.e verleenen Het ligt in de bedoeling, deze vreemde-lingen niet door de stad te laten trekken maar het zoo in te richten, dat de trei'ner die hen aanbrengen, voor rijden voor de loods op de Wiîhekninakaai en voor he' Uraniumhoteil. Het vortrek naar Dieppe zal ook van daar plaats hebben. De stoomschepen Bat.avier III, IV en VI kunnen gezamenliik elke reis. onge-veer 900 personem vervoeren,, VLAAMSCHE MEISJESBOND : WIJ WILLEN : — Woensdag 13 November, algemeene ve-rgad.oring, orn 6 1/2 Tore-o-uur, in het lokaal « Volksopbeuring », Groote Markt, 50- Dagorde: 1. Voordracht, door Mej. Jo-ris; 2. Tweede les over pkspressionisme, door Mej. Courthiejoux. VOOR DE UITGEWEKENEN. — Het Nationaal Komiteit in het algemeen en het Proivinciaal Komiteit voor Brabanj. voor wiat dit laatste betreft, hieibben, alle maatregelen getroffani in verband1 met de kwest:e der uitgevviekenein. Graaf Jan d(e Merode waakt persoonlijk over de gosde uitvoering der onderricht'ingiein die aan, de gewestelijke en plaatseKyke komiteiten werden verstrekt. Hij wordt daarbij trouwens uitstekend hijgestaan door de h.h. Maurice Jans-sen, vice-president, be-stuuader van de a.fdeelmg « Hulp », en Pierre Graux, b'estuurdier dier afdfeeling « \rocdi')ng ». De geheele provincie in auto doorkruisend, geven zij im-pulsie aa,n de bedrijvigh[«id der provinciale ins,pekteurs, die onder de le ding staan van hun chef, den, heer Dache. Het geheele vliegende persointeel is feroùwens gemobil'iseierd geworden. : provinciale tpezienors, geweste-lijke kontroleurs, enz. Onmiddellijk na hunne aankomst wordt een maaltijd verstrekt aa-n de vluchtelingen. die een on-derkomen ontvangen door de zorgen van het plaatselijk komite't. Op prophylak-t#sch oogpunt zijn geneesheeren ter plaat-se die de te nemen voorbehoedmaatrege-lern aangeven en de verdachtcn ontter-zoekt.Onbeperkte kredicten zijn ter beschikking gesteld van allé komiteiten ten einde te kunnen vooirzien in de diringends-te be-hoefte-n der bevolkingen welke door d'en loop der gebeurteni'issen gedwongen zijn hare haardsteden te verlaten. EENE VERMAKELIJKE GESCHIE-DENIS. — « Paris-Midi » verte,It eene vermakelijke gesch,ieden,is diie heel Frankrijk doen schateren heeft. Op zekeren dag ontvangt de kommand^nt van een rekru-ten-depot volgend telegram : « Verzoeke per kee rende post opgavê van het aantal voorhanden J. P. P. met namen, ». Het bevel wordt aan de onderscheiden kompa-gnieën overgemaakt, maar miemand weet wat de letters J. P. P. moeten beduiden. Eind.elijk legt de sersreant-rnajoor, die belast is met di't zaakie, het bevel eenvou- _ d,ig terzijde. De koïonel de gevràagde inlichtingen niet ontvangende, vraagt aan-zijn adjudàint : «Waar blijven toch die staten van de J. P. P. mét namen? » De adjudant hekelt de traagheid der kotn-pa2"nieskommandan,ten, Dezcn geven hun sergpant-majoor een .'roducht; standie, waarvan er een met zijn sergeamt-schrij-ver baraadsla.agt en hem vraagt: « Wat mogen deze J. P. P. toch zijn? Zijn er

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes