Het Vlaamsche nieuws

351 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 25 Decembre. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 22 octobre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0z70v8c420/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

i • iiTisda^ 25 Dec. 1917 - jÊ8 J&arg. 355 Pfijs S Ceatiem voor België jj~ ABONNEMENTSPRIJZEN : V«#r éAa aiAaad 1.75 V««r S j**aud 5.— Vmt i »aan<i 10.— V*tr éém jaar 18.— i RedaUtic, Beheer oa Aankosdiiîiogen : 44, ROÛDESTRAAT, 44 ANTWERPHN HET VLAAMSCHE NIEUWS w w s? ® sis sa s t agg s gg> ■ bobs *s fes «ss VERSCH'JNT T MAAL IN DE WEEK De ®p*tclra*i : Rxf VERHULST, Dr. Acg. BôRMS, Hoogleeraar Alb. VAN DEN BRANDE; met do vast« Bteievrerkiag Ho®£leeraar D«ctor A*teoa JACôB AANKONDIGINGEN: Tweede blad, den regel 2.50 Derde id. id. ' •— Vierde id. id. 0-50 Do«dsberi£kt 5.— Klfce meiewerkw i# perssoulijk verantw*«rdelijk vo#r zijn schrijven, en bi*dt niet heel de Redaktie. BHLANGRIJK BERICHT AL WIE EEN ABONNEMENT NEEMT OP « HET VLAAMSCHÏ NIEUWS» VOOR TEN MINSTE DRIE MAAND, ONTVANGT HE'i BLAD KOSTELOOS VAN DEN 15n UEZER TOT ïiET EINDE VAJS HET JAAR. DEN ln JANUARI BEGINNEN WIJ DE AFKONDIGING VAN EEî-PRACHTIG NIEUW MENGELWERK, WAAROP WIJ EERSTDAAGS TKRiiaKnMrN. „—.rj>- i '• œxxAtxxrxrujBr.raamzK'ja&mKsxaK ■«»•> z»w-iBfctSSavw m Offîcieeie foerichten v - m DUIÏSCHE ZIJDE ! c DUITSCH AVONDBERICHT ; Berlinj, Zondag 23 December. — Of-cieel : Van de fronten mets nieuws. m ÛOSÏ.-HONC. 2IJDE I ITÀLIAÀNSCH t GBVECHTSTEUREIN ; Wecnca, Zondsg 23 December.— Of-cieel : 1 Gisteroa werden meerdere Italiaan- • ;he a an vallon, tegen de bij; Pectssc&al® j n tegen de tussc.hcn Asolon© en de Os- , îria de Lopra gelegen en door ons ver- , verûe stellingen afgeslagen. Voor den t oor niets te verlammen ondernemings- 1 eest der troepen plaint bet feit dat eigen j fdeelingen er .ln slaagden een in de c :reek van den Mont© Tombo tusschen < e wederzijdsche stellingen achtergelâten anon gelukkig terug te halen. Verder ( iiidwestwaarts daarvan werd de eerste | ranschman gevangen genomen. 1 ISS FRMiSCHE ZIJDE ; VESTEL1JK GEVECHTSTERREIN ! Parijs, Zondag 23 December. — Offi- : ieel : .... , Wederzijdsche bedr^jvigheid der artil- ;rie op den rechteroever van de Maas en . i de streek van den Dooden Mail. De < Juitschers hebben, zonder sukses, een ] verrompeling gewaagd in het Caur.è* , ss-bosch. Niets te vermelden op het ] verige front. ( VAN ENGLLSCHE ZIJDE j WESTELIJK GEVECHTSTERREIN'; Londea, Zondag 23 December. — Of- ; cieel : Tijdeiis den vorigen nacht legae de ! ijandelijke artillerie groote bednjvig- , eid aan den dag in da buur.t van uiielu- , elt en Poelcapelle. TELEGRAMMES I URSIJÎ: BN DÈ LAATSTB ; OOIU.OliSU£BEURTBNISSI!N Bcrlij*, 22 DeLcmber. — Nessim bei, de urtschr niiniater vau buitcn':alldsche zalcfeu, eeft buitculandschc jourualisten te woord ge-aau eu o.a. geîegd : Het laatste woord over ■rnzalem is noK aiet sesproken. De krijgs- | irrichtiugen aau het front in Aiesopotainié eu ale.tina ucuien. nu een gunstigen loop voor as. De Turken hebben ailes gedaan om een be-:bieun<î van Jeruzaleiu te voorkouien en de :ad buiten de gevechtszoue te houden. De urfcea kouden de heilige plaatsen in groote Over het Joodsche vraagstuk zeide de niinia-■r : Turkije, dat eeuwenlang een loevluchts-ord voor onderdrukte Joden is geweest, zal jn vriendschappelijke houding jegens^ de aden niet verauderen. De ioden zijn in lur-ije st'ids vliitige loyale onderdaueu geweest a daaiom ziju wij de immigratie van Joden in ns land gunstig gezind. Over den tegeuwoordigen toestaud zeide de liuistcr : De Russische reçsermg heeft door f openbaarmaking van de Entente-verdragen en einde gemaakt aan de geheinie diplomatie n haar kuiperijen eu daarmee indirekt ook e onafhanke:ijkheid en nationale eer van Tur-ije geëerbiedigd. 1k ben vast ovcrLuiyd, dat e hangende vraagstukken bevredigend zullen •ordeii opgeloat. Aan l'erzië nioet volkonien nafhankehjkheid en territoriale onscheud-aarheid gewaarborgd zijn en daarom iuichen •ij vooral art. 10 van het wapenslilstandsver-ra.sr, dat de Perzische #ouvereiaiteit waar-orgt, toe. :RANSCH-DUITSCHE ONDERHANDELINGEN OVLR DE liRlJUSGEVANGENEN Serlijn, 22 December. — De <■ Norddeutsche Lllgemeine Zeitung » schrijft : De in liern oa-ier welwillende bemiddeliug van de Zwitser-che regeerjng gevoerde Duitsch-Fransche on-lerhandelingen over de uitwisseling va» j-ijgsgevangenen zijn geëindigd. ïeu gevolge an hèt haidnekkig verzet vau de Fransche re-'eering is het treffen vau een overeenkomst Iver de uitwisseling en interneering van de ich geduiende 18 mnandeli in gevaugenschap >evindende krijgsgevangenen mislukt. De Juitsche regeering stond op het begrijpelijke .tandpunt, dat bij de uitwisseling vau krijgs-revangenen aan weerskauten principieel het-:el£de aantal moet worden rri-jgelaten, en dat *n afwijking hiervan slechts ten gunste van ;ieken en gewonden en hoogstens van oudste ;evangenen te rechtvaardigen zou zijn. Dien-îveree'nkomstig heeft Duitschland er welisivaar nede ingestemd, dat, zonder het aantal in aan-nerking te nemen, de onderofficicren en man-ichappèn boven 48 jaar thans en in de toe-comst naa'r het vaderland mogen terugkeeren :n even oude officieren in Zwitserland worden çeïntrrnecrd. m.mr overigens moest Duitsch-and op het standpunt van de uitwisseling van gelijk aantal blijven staan. Frankrijk eisch-e daarentegen, dat de uitwisseling en interneering van allé gezonde krijgsgevangenen, naar rerhouding van bet aantal gevnngenen, zou plaats hebben, zoodat Duitschland ollgeveer tweemaal zooveel gevangenen als Frankrijk moest loslaten. Daardoor nnslukten de ver-eaande Duitsche voorstellen, waardoor aan weerskanten ongeveer 60.000 man of niinstens 20 000 huisvaders ontslagen zouden zijn. Door Frankriik's schu'd is het groote menscblieven-de wefk voorloopig mislukt. Niettemin is een reeks niet ohbelangrijke overeenkomsten getroffen, wardoor de toe-stand voor de krijgsgevangenen werkelijk ver-hêterd is. In de eerste plaats is men het eens geworden over een uitgebreide nieuwe interneering van gewonde en zieke krijgsgevangenen. waartoe de Zwitsersrhe regeering op edele wijze de gelegenheid biedt. Vervo gens werden overeenkonis'en getroffen betreffende een aantal nieuwe bepalingen voor de behan-deling van krijgsgevangenen, o.a. ten op/icli-tc van de bestraffing van ontvluchtingspog'n-gen en de invoering van wandelingen l.uittn het kamp. Op beeprekingen over bfirger-geinterneerdeu ging Frnnkriik. niettegenstaande herhaalde nitnoodl'Hng, niet in : rtesniettemin duren de .chriftelijke onderhandelineen daarover voort. Elk. besprïking over vrijlating van weder-rechtelijk vastgehouden F.lzas-Lotharmgerî . , i T-> t. - (WWfM :erd. De gerolgea raa dere Tt-eigering zal cl ►evolkin^ vaa ket bezette Frauia-ijk œoetej Lragea. ;EN STEM TER VERZOENING ÏN ENGELANI Dsken Inge heeft, rraar "rvij in de « Dail; iews » lezen, in een vergadering van de] kitscheu raau van de Wereldalliantie tôt bc orderrng van internationale vriendschap doo iiiddel vau de kerken een motie voorgesteld >chel7.ende dat een rechivaardige en duurzam rrede slechts verzekerd kan worden d'>or il oepassing van christelijke beginselen va: er/oening en de broederscliap der mensch îeid op aile betrekkingen tusschen de volkt;^ Iti ziju loeliohtiug verklaarde de deken, da ieî- zwaard morgen opgestoken zou kuune vorden, ais men maar niet zoo bang voor e. aar was. In Engelaud moeten wij, veivolgd lij, dric kardiuale besluiteu wraken. Me: LJeft ons verteld, dat de oorlog nooit zou eia ligen, voor lier Duitsche militarisme vernie igd was. Dat program zal nooit verwezculijk :unueu worden, men ziet nu in dat het onge ijmd is. Wij kunnen zelfs het Duitsche loge ;iet vernie ligen, en als wij dat konden,, zou len wij er het Duitsche militarisme nog nie l«n>r veinifttigen. Gij kunt den geest vau een volk niet breke: loor zijn troepeu te verslaan. Zouden wij e »ns bij ueerleggeu, als wij in dezen oorlog vei jletterd werden ? Dat zouden wij niet, en da ;ullen onze tegenstanders evenmin doen. N lezen oorlog zal Ruropa, uitgeput <?n ha] >ankroet, in de knel komen tusschen den Ix •ensteu moleusteeu vaâ Amerika en den or Lersten tnolensteeii van Azië. De vereenigin at onderlingen zelfmoord zal ontbonden mo< eu worden. De niet-vereenigde staten va îuropa zullea niet kunnen blijven bestaar ils zij tegenover de Vereenigde Staten va Lmerika tôt de tanden gewapeud bhjven. De opvatting is veel verspreid, dat wij i itaat zullen zijn de Duitschers te uopen of t >verreden, huu regeering te wijzigen, en ee >etere groudwet in te voeren, die heu, naar wi îopen, minder agressief eu — zoo zeggeu wi .tilletjes in ons zelven — minder sierk zt uaken. Geen volk heeft in dezen oorlog een hartf ochtelijker liefde voor zijn îegcering gcuwn Lan het Duitsche. Zelfs zijn socialisten hebbe rerklaard, dat deze oorlog hun voor het eers feleerd heeft, dat zij Duitschers zijn. De Duii ichers gelooven in hun regeeringsvorm. Z: ïouden er m eer vau dan van elken anderet 'À] zijn bercid ervoor te sterven. Het is de grootste tragedie van de nieuwst jeschiedenis, dat elke beschaafde natie g< Iwongen schjjut te zijn om een van beide voi nen van regeering te kiezen, di- alîebei zo ilecht zijn, dat fiet niet gemakkelijk is, om t :t*ggen welke van de twee de slfchtste is. Aa len eenen kant staat het Pruisische stelr.e iterk, ekonomisch en onkreukbaar, maar dî :rtoe leidt, dat de burger onder den hak va len soldaat met zijn onbekommerde, avereclr iche dip omaiie eu viccsaaiijagiùg komt, U lie natie nu geen recht, ridderhjkheid, ede noedigheid, sympathie of genade meer ken Niettemin is Duitschland in velerlei opzicl set be -t geregeerde land ter wereld, en al vij, na hetgeen wii voor den oorlog te zien gi jeven hebben, onderstePen dat de Duitschei >ns stelsel met nijd en bewondering gadeslaa :n het zouden willen narolgen, hebben wij h< leerlijk mis. Aan den anderen kant staat een smenge d< enokratische anarchie, die geld wegsniijt, ni< iterk is en algemeen korrupt is. met een r »eering die beeft roor iedere agitatie en zic Joor iedere samenspanmng vrees 1aat aanj; »en en waarbij. vroeg of laat, degenen die c belasting betalen, stelselmatig geplundei worden door degenen, die haar opleggen, t< de ekonomische struktuui van den staat ve ttield is. Spr. eindigde met de hoop uit te spreke: dat de wereld craarne zon wi'len rergeven e vergeten, als zij inzag dat zij in vrede en ve ligheid zou kunnen leven. De motie werd daarna aangenomea. HET POOLSCHE VRAAGSTU5 Het Poolsche Persbureau in Den Haag hee met Mr. P. J. Iroelstra een onacrlioua gehj over het Poolsche yragstuk/ Mx. 'i roeisira he innerde aan het program Van het 2Nederlands< bJcaudmaaische Komitee, waarin wordt aanb volcn. Kougres-Poien tôt een zelfstandig< scaat te veriieifeu, de Poolsche provincies vî Oosteurijk en Pruisen daarentegen autonom le v^rleeuen. Het komitee was voor eeu wc kelijke onaihankelijkheid van Polen, ook ek nonnsch ; het moet geeu vazalstaat worden. dien gcest heeft het komitee zich verklaa voor een toegang tôt de zee voor Polen, waî bij niet gedacht werd aau eeuige territoria wijzigingcu, doch aau de toepassing van h begin^el, om den scheepyaart op de W'eichî te mternatioualiseeren. De tegenwoordige f litieke toestand is niet gunstig voor deze c vatting ; het schijnt dat de oplossing vau ( vraagstuk voorbereid wordt in dien geest, c Kongres-Polen met Galicië verbonden woi onder den scepter der Habsburgers en l'ol miiitair en ekonomisch met Duitschland ; samenwerken. Tegenwoordig moet men crus: rekening houden met een afzonderlijken vre tusschen de centrale mogendheden en Ruslar een gebeurtenis, die Mr. Troelstra on^. wenscht acht, doch die hij zou beschouwen j gevolg van de onverstandige houding der E tente. Men moet hierbij niet vergeten, c Ruslaud in zeker opzicht niet zooveel bela. meer stelt in Polen, omdat het genoeg n zijn eigen zorgeu te doeu heeft. Duitschla en Oostenrijk-Hongarije hebben daarom in regeling van het Poolsche vraagstuk vrijv de handen vrij. Nu zouden zij in hun eig belang er goed aan doen, indien zij bij vredesonderliandelingen niet enkel en aile uitgaau vau den tegeuwoordigen staat der o logskaart, doch er aan deuken, dat ieder R land aangedaan onrecht zich na den oorl aan hen zelf zou wreken, terwijl op den groi slag van het recht een verstandhouding 2 kunnen ontstaan, die voor aile belanghebb den van groot nut kan zijn. Ruslaud is e rijk land en zal opnieuw tôt bloei komen, dien het krijgt, wat het allereerst noo< heeft, d. w. z. organisatie. Bij een werkel vriendschappe'ijke verhouding met Doits land en bij demokratiseering van Duitschla: zal dit land, met zijn groote organisai kracht, Rusland daarbij kunnen helpen, bi door vakkundige arbeidskrachten. Het sluiten van den vrede tusschen Duits land en Rusland zal gelijk staan met een deeltelijke opheffing der blokkade. De ] tente veitrnagt d?ti vrede, omdat zij nog ste< op een goeden keer in de zaken hoopt. î was het in den zomer van dit jaar, toen Stockholm^rhe komitre de Entente-sociajis tôt een algemeene vredes-konferentie uitn digde. Tocndertiid meende de Entente, zij, als zij slechts doorvocht, haar militî positie zou kunnen verbeteren. Ziî heeft z daarin echter vergi^t. Ook thans wii z\\ wee om wachten, terwijl zij weer dezelfde h' koestert. Of zij dit terecht doet, dient al wnrht. In ieder geval moet men zich van prakfische effekt der Amerikaansche troer zendingen niet te veel voorstellen. niet slec! omdat h<*t erebrek aan scheepsruimte transport bnitengewoon moeilii'k maakt, m voonMTTreÎT't' nsmîn* hef TJI4' van T2 land als bondgenoot niet door Amerikaanscl bulp kan wordeu goedgemaakt. Men vraagt zich dau ook af, hoe ernstij . politici de verantwoordelijkheid nog lang ! kunuen dragen, om deelueming aan de yi desonderhandelingen te blijven weigeren. Me is echter doojr de tôt dusver gevoerde onve •tandige politiek in een impasse geraakt. Hetzelfde bureau meldt over de aeutralit< t der Polen in Rusland : De thans reeds negen maanden in Ruslai voortdureude binnenlandsche omwenteliug< hebben de Polen aldaar in een eigenaardig< toestand gebraclit. Zij zijn niet, evenals 1 Finnen, in een afgesloten gebied verwijde vau de centra der groote gebeurtenissen, doi vormen, afgezieu van de Westelijke gebiede •ferk? koloniën in aile groote steden van h Russische rijk en voor ailes levereu zij, eve t eens in tegensteFing met de Finnen, een gro i kontiugeni voor het Rus.-ische leger. Nu het echter reeds op 30 Maart de eerste revoluti naire regeering de zelfstandigheid van PoL toegegeveu en de regeering van Denin he< 1 door een dekreet van 15 November uitdru r kelijk het vrije zelfbeschikkingsrecht der v< x ken van Rusland tôt het zich afscheiden de vorming van een zelfstandigen staat uitg r breid. De Poolsche parlijen hebben daar» van hun kant de slotsom getrokken, dat 1 binnenlandsche omwentelingen aldaar v0 l hen de interne aaugelegenheden van e ^ vreemd rijk beduiden. Op dit standpunt we reeds de nadruk gelegd, dat bij den staa greep van generaal Kornilof beweerd wei ^ dat Poo'sche troepenafdeelingen hem ond< j steund hadden. Bijzonder belangrijk is < _ vraagstuk echter in de laatste weken gew< . den, waaiin opnieuw met den val van Kerer x kv belangrijke binnenlandsche politieke v> anderingen begonueu. Op 9 November reeds kwam een vergac i. ring van biina aile politieke Poolsche partij en organisaties — slechts kringen van r uiterste rechterzijde en van de uiterste link< zijde schijnen er niet aau deel genomen te lie t b?n — te St-Petersburg biieen, die o.a. h volgende principieele besluit nam : De tege x woordige toe t^nd en de inwendige strijd tt r schen de politieke partijen eischen van ziide der in Rusland woonachtige Polen e t Terk'aring van hun neutraliteit en een afw a zing van iedere aktieve deelneiTiing aan 1: £ streven van een of andere politieke stroomi: in Rusland. D~zelfde vergadering vereenig zich als a Poolsche Iîaad voor het als-eme 7 welzijn». Tôt de konklucies, die de Polen 1 ^ hnn neutraliteit trekken, behoort o.a. de eisc j dat de Poo1sche troepenafdeelingen en afzc derliike soldnten uit het Russische leger p ' nomen worden. Inderdand weet de te Lif verschiinende «Krai^ uit Stockholm te m 3 den, dat deze afscheiding reeds begonnen ® DE DUIKBOOT. EN MIJNOORLOG j Berlijn, 24 December. (Officieel.) — In j Hoofden, het Nauw van Kales en in de Iersc 1 Zee werden door onze duikbooten 4 stooi schepen en het Engelsche visschersvaartu # Forward » vernietigd. E^n der tôt zinken c j brachte stoomschepen werd uit een door klei 1 kruisers, destroyers en bewapende vissche: ,t vaartuigen sterk beveiligd en daarom verme - dHijk een konvooi van groote waarde, wege j schoten. Onder de overige tôt zinken gebrach schepen bevonden zich de Engelsche belad stoomschepen oEryshorbio» en aRoyal Hul e Hoek van Holland, 23 December. — D1 - Engelsche destroyers zijn op de hoogte v 0 het vnurschip a Mars » setorpedeerd geword<-e Bijzondeihcden ontbreken. a . Et Sebearfeaisses Is Raslau q Uit FiclzHd Berliin, 24 December. —^ De « B^rliner I •i kaîanztiger» verneemt uit Stockholm: 1 - Fin-che slad Abo is sedert Maandag ieder nacht blootgesteld aan de plunderingen vs t wege het georganiseerde, ^ewapende geoeup s Een tegen middernacht afgegeven kanopscl was voor de volkshoopen uit de verschillen s stadswijken het teeken om in de bijzonder: a straten van het centrum der stad te znmen :t stroomen. De buitensporitrheden werden v uit de redaktie van het blad « Socialist ^ te fonisch geleid. Meer.dnn 100 winikels werd •t den eersten avond geplunderd. Een tege î- kertijd uitgeroepen stakinçr der Tnilrtie ge h de roovers voile vrijheid. Ver rhillende ste< i- Hjke gebouwen werden bedreigd. .e d —— — Voor dsftî Gouden Kel! r- esa het 1, 1 Van der Meules-fond: Aan Het VJaamsclu Nicuws wordt ook volgende lijst uit KORTRIJK toegestunrd : De Vlamingen uit Kortrijk, met diepe sm ™ doch tevens met liooge verontwaardiging k ^ nio1 genomen hebbencle van de verbanuing > r' Moeder Viaauderen's geiiefden zoou, den d :l1 peren, ouwankeibareu AaLmoezenier Paul \ e" der Meuien, willende het hunne bijdrageu ■n hem, om zij ne onwrikbare overtuigiug, < 111 prâchtig aandenken aan te bieden, teekei ie in voor : r" Jef Meuleman, verzekeringsopziener £r. ( °~ M. Timmerman, huishoudster ( Fraus Meuleman, zonder beroep ( r<^ Richard Bossuyt, 6tudent < r" Albrecht Descamps, apotheker S Karel Berland, handelsbediende ct Heudrik Dedure, kleermaker ! Heudrik D'PIooge, leeraar aan Staats-°" middelbare school _ < IJ" Rafaël Waterloos, staatsbediende Geeraard Buysschaert, handelsreizigw at Martha Vandeuberghe, studente < Victor Lambrecht, advokaat ! -n Arthur Verduyn, handelaar •a^ Noella Vandeuberghe, studente l Alfons T'Joen, handelaar ' -ie Robert Mulier, apotheker d, Jef Impe, apotheker e" Naamloos lls Naamloos n" Maurice Monterez, verzekeraar ' at Rafaël Debo, schatbewaarder van 3g e Volksopbeuring » ;Ct Victor Cabieu, hoofd-rekenplichtig© Andries Demeyere, bediend« de Jozef Demeyere, studeut rel Léon Acke, timmerman en Voor wat echt en recht is 1 de Florent Bossuyt, zonder beroep en Juliaan Casier, bediende 3r" Aiberic Deieu, haarkapper 16_ Omer Pollet, student °g- Joris Vevs, student 'd- Kamiel Nijs-Berton, drukker ou Maurice Devisschere, bediende :n" Edward Van Rove, bloemist .en Luciaan Staas, bediende i?- Emiel Céoen, hoofd-treinwacht«r Ijg Michiel Debels, timmerman ij^ Gaston Hae/.ebroeck, zonder beroep -l1" Kamiel D'Haene, bediende \d, ji. Filieul, bijzoudere ie" Juliaan Verleveu, boekhandelaar iv- * * * Hier ondergeteekenden leden van den 1 :h" salinskring» hebben volgend besluit genou j>e" Wij, leden van den « Vesa'iuskring », te nen verzet aan over het geval Van der Me ) en breken derhalve af met de verfrans r°? beulen van den Edelen Priester-martelaar ie Geeraard Lefebvre. drukker fr. n Victor Mullie, schilder j°7 Norbert Stevaert, student . Leopold Cnllewaert. schilder .ir.e Michiel D'Hondt, drukker 1C Toris Papiin, goudsmid €r" Hubert De vos. bediende Marcel Nottebaert. beeldhouwer :^e" ^Tnrcel Claus, drukker Hervé Clans, student en" Fl. Piepers, zonder beroep Hector Blanckaert, handelaar aar Bere en dank aaa d« flinko Vlmam us- Kjk^onwi f ie Lloyd George nogmaal: ov er den duikbootoorlo^ e-nr" Vau ôfficieele zijde schrijft men aa VVoIff : Llnyd George heeft eei'giàteren, or l(j dai^ks de waarschuwing van vcrscheiden m landslieden om zich meer op daden da ■n op woorden toe te leggen, jn het Lagc: le huis weer een rede gehouden, waaria h "jj o.a heeft getracht, de uitvycrking va n d£« duikbootoor'.og te voïkleincn. H et beweérde in de eerste plaats, dat de ve u- liezen aan Engelsche tonnemaat ware ^ verminderd. Deze bewering is s'elli o_ juist, maar zij heeft een voor Dnitschlan :n en zijn bondgenoo'cn verblijdende oo ^ zaak. Herhaaldelijk is betoogd, dat b de zec» groote vermindering van de \v ,n rcld-scheeps'Miimte en in het bijzandi e- van de Engelsche, als gevolg van de '■t iluikbootooiiog, het getal vernietigt ^ schepen allengs moest achferuitgaaa, ;n Het door onze tegenstanders steec rd meer toegepaste verweermidde'. van ko' j?" voyeering is eveneens in ons voordee ,r: daar het leidt tôt ophooping van schep< lit in de havens en aanzionlijke vçrtragir >r- bij het uitklaren en varen. Zoo heeft t ,s" kapitein van het oalangs in den gror geboorde Engelsche s.s. « Cotdova » h te- door 't konvooistelsel veroorzaakte tiji =u verbes zear aanzienlijk genoemd. ;r- Lloyd Georg'e heeft verder bewceri b- dat de aanbouw van aieuwe schepen ct toegenomen, maar dat wil, als mon 1 ,s" op de bescheiden cijfeTS van den schefT> 3e bouw in Engeland in 1915 en 1916 nj ?n veel zeggen. Het zou daarentegen zc 'i" belangwekkend zijn geweest a1s Lloj George zijn landgotiooten en de overij aï were'd ciifers omltTent de nieuw gebou's :n de schepen had verstrekt. U' In vele takken van nijverheid heerscl n.' gebrek aaa grondstoffen, die blijkens h e- oordecl in de pers te wijten is aan gebre sa aan scheepsruimte. Zoo heeft de katoei industrie h«t bedrijf aanzienlijk rnoett inkrimpen. Dît leidt meer en meer t'ot g' schillen met de arbeideirs. le De voorziening met levensir.iddek van Engeland, die in den nazomer ne js als voldcende werd beschreven, is sede e- het naiaar veel slechter geworden, zood ie in a'le berichtcn niet meer alleen v£ 's" prijsstijging maar van schaarschte <. ç" z.elfs van gebrek wordt gewaagd. te Lord Rhondda, de voedselregelaa heeft onlangs in een toespraak tôt c voedi.ngskommissie in Londen gezeg ■ie dat men een tijd van veel ontbcring t^g, m moet ging en waarschijnljjk zijn to ?■ vlucht zou moeten nemen tôt gedwonge ■ rantioencering. De openbare meen r j eischt die al lang, n.aar zij gaat in E1 geland met groote mocilijkheden g paard. Zoo is de suikerkaart een mislul king geblcken. In het algemeen kan :n< :n zeggen dat de markt leee is, dat de rege n- ringsvoorrade.n ten einde loopen en d; men van de hand in den tand begint f. leven. ite Van greot belang is, dat in de Ve te cen:gde vStateai. ook moeilijkheden mer' baar worden. Er begint gebrek te komi en aan steenkool, aan sommige grondstoffi ii- zooals wol, tin en rubber. Volgens e< ,ft mededeeling van Hava3 is het overscli aa.n îarwe reeds geheel verbruikt, zood de uitvoer naar de geallieerden afhau - vnn de beperkingen die de Amerikaa S sche bevolking zich oplegt. Daaîenbov' kunnen 400.000 ton levensmiddelen vo Europa bestemd, wegens gebrek a > scheepsruim'e, niet vervoerd worde 5 Het l^cricht dat de Ver. Staten 6f e hulp'esrer 6f voorraden naar lîuro de kunnen zenden, is een bevest:ging v art het bovenstaande beeld van den algem< •n- ne" toestaud. an Dat dcet hij echter niet, maar hij ko; 'an niet de vage beweiing, dat de tegi om woordige stand van den schcepsbomv -en Engeland een zoodanige is, dat hij z! lca boven het maximum van 1913 verhe , 50 Hij zcgt echter niet, of hij daaronder o i.50 de oorlogsschepen rangschikt en of i-25 daaronder slechts de gekontrakteerde de in aanbouw zijnde schepen versta ' 25 Ook bewaart hij in ziin mededeeling ..25 het stilzwijgen over de kwestie, hoe d( tonnemaat verdeeld is over de voor 1 beslissend verkeer over den Oces :'25 bruikbare schepen en over de klcinc i'25 kleiliste kustvaarders en visschersvaart '■00 gc,n. I.lovd George meent voorts, dat ;■?? vernietiging van Duitsche duikboo'en j"30 toegenomen. Deze bewering js vooral v !J0 rassend, nu Lloyd George zich wee< >-00 rifn bekende verklariug, volgens wc! |'?9 alléén op V7 November vijf Duitsc j'gy duikbooten tôt zinken zouden zijn 1 bracht, ze'fs 111 Engelaud hoonende < >00 merkingen weeens zijn stoute fan1 a ' j® moest iaten we'gevallen. 1.25 De duikbootverliezen blijven, hetg< J-®® nadrukkel'jk worde vastgesteld, otida" j'qo den krachtiger geworden tegens,a'id, [ 00 een hoo.gte, welke door de toetieming ^ 5-25 bat aantal duikbooten aanzienlijk ov troffen wordt. l'-^j Op de bewering van Lloyd George, 1.25 Engeland, ondanks den dmkbootcor 125 slechts 6 t.h. van zijn invoer verlo J'50 heeft, kan pas worden ingegaan, als ï'25 thans zoo ouduide'.ijke ternii.nologie 1 0.30 dat gedeelte zijnei- redevoering door ■ °-60 begrijpelijke mededeeling is vérvai'? 0 50 Het eenige, waarin wii het met Lli George cens kunnen zijn, is de verl Ve- rinsr dat de duikbootoorlog voor E" ien : land tien gevaarlijksten toestand vctw eke" te, waarteeeuover dat land zich m de chte oorlo- geplaatst zae. Wij wijken ecl : slechts hierin aanzienlijk van z:jn n 2.50 nra? af, dat- En?eland dezen gevaarl 1.00 s^en toestand niet, zooals Lloyd Ge< 0 25 beweert. meester is geworden, maar o'm hij met iedercn da?, dien de duikb 1.25 oorlog langer dnurt. s^eeds dreiger °-2j wordt voor Groot-Britanmë en zijn bc 2.60 g«"ooten. 1.25 • ■ . 1.25 TER GELEGENHEID VAN KERS1 2 50 sche ZAL 0NS BLAD WOENSDAG, 2» KE1 DAG, NIET V^RSCHUNEN. 5 Ministerie van r Bianenlandschs Zaken ProvincLe- en Gcmeenteza kea a Voor onze gemeentes'îkrstarissaa e D.oor het Vlaamsch Minister.ii© vai n Binnenlandsche Zaken werd de volgen de omzendbrief aan de heeren Voorzii ij ters der burgerlijke beheeren der Vlaam n sche provinc-ën g-estuurd. Bij vele onze ij g-emeentesekretarissen zal dit schrijve ycer welkom zijn en onze g-emeenlerade; ti aanzetîen het hoegst verdienstelijke e g 7t>o omvangrijk werk van deze ambtena d r«\ zM.ai verdienste te vergoedea: •• Mijnheer de Voorzilter, Ik verneem dat nog altijd sommige be 'r stendige deputaties, wanneer ze geroepe n worden om, volgens art. 111 der ge le meentewet (wet van 3 juli 1894), de jaai wçddcn der gemeentesekretarissen vas Is le siellen ,de hoogste der twee minim jaarwedden voor iedere reeks gemeenter 1 door bovengenoemd art. opgegeven, al •n een ma x m uni wedde aanzien en aile vri g willige verhoogingen aan deze ambtisns le reai verleend, niet aannemen. d Ik ben zoo vrij U te vragen de aar et dacht tier bestendige depu'atie uwer pre 1- vincie biierop te vestigen dat zulkdanig besluiten tegen den geest der wet ir ^ druischen. De loonladder, door de w< jg van 1S04 voorgescliieveai, voorziet gee maximum jaarwedde ; de twee bedrager oj^egeven voor iedere reeks, moete aanzien worden als twee m.iirma jaai "r wedden. De wetgever heeft enkel geooi j deeld oat het nie; billijk zoti ziin dezeltd ^ minimum jaarwedde voor te stellen voc ^ eene gemeente bijv. van 3-001 inwoner en eene van 4-000 inwoners. Het mb-e ean de semeenteraden niet onmogelij J gemaakt worden vrijwillig'e loonsverhoc ïî 6"'n?en toe ^ kennen aan de gemeentf sekretarissen d'e zich getrouw en gew( tensvol van hunne pl'chten kwijten. Vooral in 't Vlaamsche land schijr deze rechtsmiskenning zich. voorgedaa te hebben. 15 Deze mkrimpende uitleg aan de w« " van 1894 door zekere bestendige deputs ^ tien gegeven, ware vooral te betreure ^ ondei ae huidige omstandigheden, n de ekonomische moeilijkheden zoo ni; n pend drukken op de gezmnen onzer amt tenaren en er rekening d.ent gehoude r> te worden met de ongemeen-talrijke las ten de heden. op de schouders deze ^ ambtenaien msten. lk verwijs er naar daj; deze princie ^ pen reeds gehulaigd werden in vroeger n minisleneele onderrîchtingen van lie Département, zooals i;n het rondschri; u ven van 4 Januari 1895 en in de aar schrijvlngi van 27 Septembor 1899-c" Ik \erhoop dus, Mijnheer de Vooi n zitter, dat de bestendige deputafën d "" g-emeenten niet verder znllen belette edelmoedig en rechtvaardâg te zijn teger over hunne sekretarissen, die door vlijl werkznamheid en. studie op een billijk l'~ vergoeding moeten kunnen rekenen. f- * De Algemeene Bestuurd'er, J. Spiincemaille. at gt n- ' EEN OPROEP. — De steeds zwaa; -i der drukkcnde nood doet duizenden va or onze arbsiders ;ii Duitschland werk gaa 1,n zoeken. n- De sekretari9 voor \Haamsch« arbe ^ ders te Oberhauscn schrijft on-j: na „ _ -t wist dat ons volk diep ge?oi ken was .. maar dat het in den modclc :c" pocl der onwetendhcid zoo laag gevallc was had ik nooit durven denke«i. He nt het moraal is w-eg. Ik ben soms b n- schaamd mij hun laiulgenoot, hun med in burger te moc'en noemen. Indien ge.n ch bocken kondet zenden om een leesza ft. op te richten !... Ik zou daarvcor t< nk zeers'e dankbaar zijn ! » i!j Antw'erpenaars, zoekt eens in uwe 1 of bliotheek of er geene boeken zijn die de: it. eenvoudige werklieden zouden ten goc? en komen. Ailes is welkom, doch vakbocki :7e zullen voorzeker met dea meesten dai iet aanvaard worden. an Aile boeken ziin te bezorgen aan h en burcel van « Volksopbeuring », Katli ni- lii'.icvcst. 2, dat zich bcreidwillig met i de vwzcnding gclast heeft. is Vricndclijk verzocht het volgende < er- e'k pak te zetten : « Verzcnding voor i ms Vlaamâclie arbeiders te Oberhausen. » !;e I.IEDER AVOND EN VOOR HE he VOLK (A- N. V.). Lcider: Nanti Rc î<;" naers; lokaa! : Antwerpsch Koffiehu: >p" Van Strae!enstraat. — Ter gcleganhe sle van Kerstdag en Nieuwjaar zullen goi herhalingen gehouden worden. De med :en deelingen betreffende de aanstaan Iks zangles vati 9 Januari zullen door op dagbladen worden kenbaar gemaakt. 'e n NATIONAAL WERK ! — V66r me ^ dan een half jaar zond ik naar 11 , « CEuvre nationale des Orphelins de i t Guerre» (Nationaal Werk voor 0< logsweezen : alleen op de omzcndbrievc xi" noodig om ook Vlamingen te werven) Brusscl, een bijdrage van 2 fr. met 1 ;an verzeek als lid opgonomen te wordf îcn Eenigen tijd daarna kreeg ik een « Ca el_'" de membre effectif », waarop geen enl woord Nederlandsch voorkwam. Ze v geteekend door V. Desguin, L. Ritsc! e?~ en A. Bossart. Het handîecken van c « Président du Comité provincial » v 7fen onlcesbaar. 1 Ik zond onmiddellijk dit Franseh <3°e terùg, met het vezoek, mij als lid 1 schrappen en mijn bijdrage. na aftrek 'rf; onkos'en, terug te zendrn, indien het mogelijk was Nederla-ndsche ledenkc ten te bezorgon. j Tôt lieden ontvmg 'k van die belee ,n heeren nog niet het minute ai'itwoord Men ziet : een echt «Œuvre nationa: — ech1 Belgiscli, d.i. Franseh. MIS vraae nu : Hoeveel ^Hamin (ST- hebben zich die ledenkaart wecral g< zakkig laten wel^evallen ? — L. S. Iets voorlederen dsg De eerst® hoopvolls Kerstiuis 1 't Is nu de vierde oorlog-Kcrstmis ! Wij hai'jnnerén ons nog begin-Sepleirj. ber. Eenige onzer solddtcn, op de Sint-Bernardushoeve te KapUlen ingekwnr-1 tierd, waren aan het twistan geraakt ho®. " lang de oorlog nog duren kôn. Allen waren het aandoonlijk een«ï dab " het vôôr Allcrheiligen gedaan moest zijn. r Een hunner, met dookeren baard -— hij 1 trok op toondiçhter Gust d.e Bceck — 1 heette Buulbàch, oen Vlaming ondanks 1 zijn Duitschcn naam, maar diea ze, voor r 't gemak, ze den ze, Dusseldorf hadden genoemd ! Hij kwam schuchWr met de Uiterste toegeving ten blakke : « lk wil Çr voor teckenen eerst met Kerstmis thui* te zijn, maar dan zékcr ! » a De jongen werd luidkeels uitgejouwd eu, voor de leus, want het waren goîde ' kameradeu, in een hoek gedrongen n kwa^suis met buitensmijting bedreigd ! 1 't Waren haii'telijke, brave kercls, ' moest allen gehuwd. Den Zaterdag, Si s Oktober, werden ze, och arme ! naar Bou-" chout gestuurd, om de Duitschers tegen te lioucKu, terwijl de jonge, geoefonde troepen reeds op den aftocht waren ! AU ze twee dagen in de loopgrave» hadden gelegen, zonder eten ©t drink«i, e zoud-r leiding, en verlaten slomden of '' de baaii, kwam er een kolo"cl vo»:b'j-;t gereden, en snauwde hen brutaal toe: " Tas de va-nu-pieds, qu'est-ce que vous 't / j ci ? (Berooide rakkers, nai zet gij D hier uit?), en hij niaaktc dat ll'ij iii do ~ iiehting van Antwerpeu m veiligheid kwam ! e De soldaat d:e het ofls later schreef r (wii hcbb'n den brief in ons bezit) voe^t s er bi] : « Het geweer beefde in onze liaa-der. 't Is goed dat w;ij hem niet aeerge-l<; seho'en hebben t » De jotigens zija nu veilig çeïuter»eer< in Holland en 't is aldus nog best voor v hen afgeloopeu. Maai in don geest der on'reddfrae I leger'.eiding werden zij, d e ouele:en e* II gcîiuwden, als mmderwaardig opgesf-lerel l Dusseldorf en zijn makkers zulleï van~ " daag ook nog wel ec-ns denken : « De*. rl vierd'Cu Kerstmis ! Wie had het kuMeii J denken! » Maar nu ziet het er goed uit. Deze Kerstmis hcctt eeu groot roorde*! 1 op zijn drie voergangers : verleden jaar " nog moest er een mirakcl gebeuren opetat r de vrede zou kunnen komen ; nu zou er een mirakel moeten geschicdcu om hem " teçen te houelen eu' cl' n oorlog tôt eea e volgcndcn Kerstmis te doen voortduren ! 1 En d-t mirakel zal niet geschieden. Voor twee landen zijn de vredesen-r derhandeliiigeh volop aan gang, en i» feStel'jk de vrede ingetreden : Rusland " en Roemenië ziju voor goed uit den oor-e log geschakeld en geen menschelijke 1 kraclit kan z' er tenig in drijven. De Engelsche en Fransche staatshe^ '• den en ook de pers, bereiden hun volk e op die bittere daadzaak voor, hoewel zij nog altijd laten door£chemeren dat de bolsjewiksche regeering niet s':evig nock onbetwist de teugels in handen noua . Oekraine vooral, met zijn z>elfstanai-gen Kiiad (zij zeggen Radu\), onder-werpt zich niet aan de Petcrsburg che regeering van Eeuin en Irotski. Daarin ligt geen gevaar voor den vrede, want, "" zooals de Manchester Guardian zelf 3 moet bekennen, de buitenlaadsche poh-n tiek van de Rada sluit wel het toczicht ■ over het Zuidwestelijke front in, doch 1_ wil ook den onmiddell jken vre^e. 1 e Jassy, de hoofdplaats van het onbe/.et l' Roemenië, zijn daarenboven de Bolsje- wiki's de baas. „ , "J Sarrail i^ algestéld. Een dezer dage» ■ breelct het front van Saloniki met de ne-=" \ clkar op en d*c aftocht zal, even -ils ^ di« var de Dnrdanellen, voor een zege- rjke verschalking en een oversrinnmg : op den vijàod uitgebazu'nd worden ! Het. goeele onverstoorbare humeur va» de Entente is bcwonderen waardie en. de Toestand-schrijver van de N. R. C., ;e die wel cens leuk kan zijn. merkt het nog terloops op ten pronooste van het st ukgeschoten en gekeldferd Engelsch kot'von'" ' . Reuter had ons nog niet uitgelegd, welk e voordeel de vernietiging vau het JN'oorsche konvooi voor Engeland inhield. Gisteravond is le dat verzuim door eeu verklariug vau regee-ringszijde iugehaald. Uit die vernietiginj? blijkt, dat Duitschland inzict, dat zijn duikboeU kampagne dringend bijstand behoeft. Het pn-b!iek weet nu, dat het zich heeft .te verheugen, uaar mate er meer konvooien in "^en grond geboord worden. ^ Het Saloniki-front hangt in de laclit. v'" Het kost ontze;tend veel en kan niets uitrichten. Als 't niôrgen ver'wuult, | valt V'alona. net laatste noekje dat ita-:U lié in Aiban.ë bezet noudt, in cle nauden van Ûostenrijk; koning Konstaiicija .e keert terug in Griekenland eu de ko-'e n.ugigetrouwe Grieksche troepen,in liet Pefloponesisch schierei.aud gebotteld, er verlo-sen Athene van de Engelschui di» et daar leelijk den banjerheer spelen en la niet de geriugste. vrijheid aan 't Gnek>-»r- sche volk overlieteii. in, In Italie ziet het er ook niet rozig uit. te Daar gaat het parlement — of de revo-iet lutie ! — met Sonniuo en Cadorna afre-n. kenen. Eeu troon die waggelt,een kroo11 -te die al scheef staat en meer een last voor ;el de Entente dan een voordeel. 'as Portugal zoekt een u treddmg en zal lie wel spoedig loskomeu uit den oorlog. en Doch de groote gebeurtenissen staan /as ons op 't Westelijk front te verwach-ten. Daar zal de oorlog uitgevochtea ^e- worden. (c Hindenburg en Ludendorf, die nooit 1er bliKten noch bralden, zeggen nu zelf : >n- «Over geen vrede meer gesproken. Al-ar- leen de zege kan den oorlog eindigen ! » Toch zou 't beter zijn dat Kei-tmis fde Frankrijk en Engelard mocht raeleii. Hoeveel duizenden zullen er anrlers e», nog vallen en welk zullen de voorwaar-den wezen als er peen vrede komt <lnor tren vefgelijk of verzoening en één partij haaj^^B ed- Wil kart oodringen? jJU Do FranacUa bladen schija«n

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes