Het Vlaamsche nieuws

647822 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 09 Fevrier. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 23 mars 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0p0wp9vn4s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

9 Fe^uari igiik Twe! ;de -Mt 40 IKrijs • 5 & m gehcd B«igië Het Vlaamsche Nieuws Het best mge.licbt es *.*>ee-sï vet <vt^îû is kuwsblad va» België. Yerseîiynî 7 toâfti pm week ®"" ABONNEMENTSPHiJZËN „ per week . «J.83 Per 3 ùiaaaâea « 1.73 Par inaand !,2â Per 8 aiaaadaa * §§ Per jaar i®.- Atflifa.VAAiCâiGXii&N VAIÏ OràTSLRAAB.t Or Aufr BORM&, Alb. VAN UBJN BîïANDB wts? vaste tttoi^wsrfeieg «su» Dr A. JACOB 8l73ÇjBLKN 8 OO i i Ë ST fi A /i T n AfftlVEïfPEN. Tel. 1980 ■" '•'■?^-vniB!WW>TOTM>MMn*»lMgfiBV'iiiimwii^v^yiWîttrir'7wrirvrBitfair*irvn«rl'iaurr- i«hhm■i*v.i'wtair ■ » j i -n r-.-a^_,r„ 4^NKON»l@INâ£N ». Tveade biada., pœr rsgal 2,66 Viard# biads., p«r regel.. S.5S Darda bUufcs., id. i.- Bc^sbanoitt S.— Vstœ ails ammoMev «eafc, .ae» aafc R.OOOSSTRAAT, 44 DE OORLOG Iimzinnigheden in de ereenigde Staten )rk, 7 Februari. — Groote g Hrhe'd heerscht over het optr de politie hier op Zaterda: Zondag. Zij onderzocht vali en, enz., die reizigers van d< I idschen spoorweg bij zich ha iaj was de politie op verzo< kommandant van de marin Brooklyn geposteerd op dr >ver de East River, om te voo at er misschien op den kruis' gton », terwijl deze voorbi îmmsn geworpen zouden wo imbtenaren van de politie hic lag" een konferenti». Zij wc reden ervan meais t* dael«n. iening van de Ooema ad, 7 Februari. — Officieel : ijfce besluiten bevelen de he an de zittingen van Doema < op den aasten Februari a. s. iland en de Vereenigde State , 7 Februari. — De « Mornir prneemt uit Washington vs Naar aanleiding van c tige berichten over een kris; orbode zou zijn van een .ophai : afbreken van de diplomatie! gen met Duitschland enz klaard te worden, dat de to ins niet meer en niet mind< dan hij op eenig ander oogei t de « Lusitania » in den gror rd, en «• président aan zij nota's begon, gewesst is. All< twee regesringea van clka: een formul» waaria met woo ocheld wordt. zelfden geest meldt de korre: an de « Times » van Zaterdaj I ork, 7 Februari. — Uit Wa lan de « Associated Press » : g hesft over de uitlatingen va iann in het persgesprek met de I aeu vertegenwoordiger der A.I i : «Ik'betwijfel of Zimmerman : gezegd dat de Vereenigde Sti seling nieuwe eischen in ht ia»-geval hebben gesteld, toe nd de zaak al bijge.legd achtt( j moet weten dat zulks gehei I g vœgde daaraan toe, dat d le-Staten in de nota'# van 1 mi en 21 Juli hun eischen het I rinuleerd. ingspersonen verzekeren âi ,i<i ] van woordenkeus het slage Btrhandelingen nopt-ns de; « Lus in den vveg mag staan. D j Hgde-Staten in de nota's van 1' Bwûorden « onwettig » of « verlo< Bp worden gebruikt. Boj'zitter der kommissie voor bu' r,'i Hc'ie aangelegenheden uit den Se ' f i!ftna etn ^abinetsraad gezege i ■' ''in indruk het « Lusitania i ! ^jitelijk is bijgelegd. Op -vorfoe ■ ' 8 Januari. — De Kroonprin is aan boord van een Fran uit Albanie aangeke ^vdediging van Londen Bgen luchtaan malien . Februari. — De « Times r Hff; ^srcy Scott in het einde val M z^n '>evel over de artillerie ^Kliging van Londen tegen lucht ■Q zal neerleggen. Vertnoedelijl ^Re: pjn organisatit thans zoo ve f ,lR van het leger in Engeland ^■Lord French de chef is, na* S^Vg van de regeering, het kom IH911 overnemen. Daardoor word gedeeltelijk uit handen vaj ,.,a aan het ministeri* v*i K eprgedragen. rfoestarid m Kusland H' ' * îbruari. — Uit Kopenhs |Mh « Kôlnische Ztg » : ■' ®erikaansche geneeskundig 's; na volbrachten arbeid, de; ''è ;^Kr U1t Rusland te Bergen aange j^B^ '^en zeggen dat de Russi ''neid&dienst sedert het begii ten zeerste is verbe ter H,0vf een voldoend aantal be ^^^Pecliîieesters beschikt, mees vrijwîllige dienste* de Rue ,^^Fa»rde«-en, . - » De stemming der Russische soldaten! | is nog steeds goedsmoeds, de groote j meerderheid des volks is echter onver- : e. | schillig voor den oorlog en de voortzet-e., ung er van. y- j j_i Parijs, 7 Februari. — De Russische ;n ■ pers deelt bijzonderheden mee over voor-vallen te Moskou. De politie te Moskou was er achter gekomen, dat onbc-trouw-e- • bare financiers het er op sremunt hadden ie de beurskoersea te vervalschen. Zij deed r- verschillende huiszoekingen, nam be-sr scheiden in beslag en stelde een onder-j- zoek in naar de verdachte personen, die r- bijna eeen vah allen het recht bleken te :1- hebben om te Moskou te vertoeven. Er j- schijnen in 't geheel geen troebelen in Moskou te zijn voorgekomen. Kameroen Madrid, 7 Februari. — Uit Cadiz l'- wordt gemeld dat het stoomschip « Cata-■n lonia » order heeft gekresren naar Muni (Spaansch Gninea) te stoomen om daar 1000 gevluchte Duitsche soldaten, die uit Kameroen op Spaansch grondgebied zijn gekomen, aan boord te nemen. De Duit-schers- zullen in Spanje worden geïnter-g neerd. n Be kolenvoorziening in i- Fngeland Ml ( . ' Londen, 7 Februari. — Het ministe-rie van koophandel heeft een aanschrij- , ving verspreid, verklare,nde dat wegens ; I de toenemende behoeften van nijverhe-j den, die met den oorlog in verband s'aan, de mociliikheid, om voldoende n voon'aden in sommige centra te krijgen, ' is grooter is geworden. Men heeft daarom . 'r besloten, districtskommissies voor de voorziening met steenkolen en cokes te ' benoemen, die ten doel zullen hebben aan munitie-firma's en andere belang- 1 *' rijke verbruikers met zoo min mogelijke vertraging en wrijving de noodige voor-raden te verschaffen. De vraag, of het ' ^ mogelijk is, vergunningen voor den uit-n voer van steenkolen te verstrekken, " hangt hiervan af, of aan de binnenland- ( ' ; sche behoefte voldaan is. Men verwacht, , II dat de eigenaars van steenkolen en de ^ verbruikers zullen inzien, dat de nijver- heden die met den oorlog in verband ' 11 s'aan, den vooiTang moeten hebben en 1 ;j dat eenige belemmerine in de gewone c i verdeeling van steenkool niet geheel te : ' vennijden zal zijn. ^ 1 Friand gaat naar Rome Parijs, 7 Februari. — Briand vertrekt r ^ Woensdag naar Rome, a —— \ e Ofîscseels Leg8rb richîen J 2 ; 1 "'{ VAN SUITSCHE ZLFDE t < Wfistdijk gevechtsterrem s , Berlijn, 8 Februari. — Officieel : f Ten Zuiden van de Somme heerschte c levendige gevechtsbedrijvigheid. In d-"n y nacht van 6 op 7 Februari was een klein -/ gedeelte eener loopgraaf onzer nieuwe I stelling verloren gegaan. Een gisteren r 3 namiddag door sterk gesebut voorberei- h de aanval werd afgeslagen. Tegen den \ avond bracht een tegenaanval ons weer 1 ! geheel in het bezit onzer stelling. _ c ! Een Duitsch vliegtuigeskader viel de c stationgebouv/en van Poperinghe en een t f Engelseh troepenkamp tusschen Pope- t : ringhe en Dixmuiden aan, en keerde na ! ' verschillende gevechten met de tôt af- _ 1 weer opgestegen vijanden, zonder ver- \ " liez en weêr. t : c t j Russisch gevechisterrtin 1 Berlijn, 8 Februari. — Officieel : j r Geene gebeurtenissen van beteekenis. * t ' Balkanfront 1 1 Berlijn, 8 Februari. — Officieel : » Geene gebeurtenissen van beteekenis. . PRIN5 OSKAR VAN PRUISEN j GEWOND - i Berlija, 7 Februari. *— Officieel : _ ( Kolonel prins Oskar van Pruisen is op - z e het Oostelijke front door een granaat- fi 1 splinter aan het hoofd en aa,n het boven- a - ; been licht gewond. ^ . i | r 1 Sic vtntelg « » v i; 4-* Péf ;z t LEES OOK LAATSTF INriË- ^ - KOMEN TELEGSAMMPN m RUBRIES « IAÂTSTE UVU i: \ De Wet op het îagsr Ltinds wsjsende Vlamisgc îîï Wallonie De Vlaamsche per# — in de een plàaU de « Gazet van Brussel » — hei âch onledig gehouden en houdt zi nog onledig met de toepassing van 1 irtikel der jongste onder^ijswet wa: b'ii, de moedertaal van het kind, i yoortaal voor het lager onderwijs wo: v'oorgeschreven. Dit geeft haar gelege liedca te ovér om de « trukken en t renlan ij.itjes» bekend te maken, wa. ioor Franschgozinde schoolhoofden uidere gezagvoerders bewuste wetsbej ling trachten te ontduiken of verkee :oe te passen. D"t is verdienstelijk werk. Zeker de franskiljans zullen er ande Dver denken en die « empêcheurs franciser en rond » welke de flaminga :en heeten uitterharta verwenschen. ;aten toch zoo veilig verscholen achl :1e baj 01111e t ten van den vijand — om c Eiguur 00k cens te gebruiken —-neenden hun verbas'eringswerk te kxi len voortzetten rustiger dan te vore i'ermits de wettige overheid verre w s en bij den be etter, volgens hunne c /atting, geen klaehten mogen ingedie; worden. (1) Ook de ouderlingen van « Oud-Vlaa leren », de landstorm van de Vlaamsc leweging, zooals een onzer vrienden c nenschen onlangs noemde, zullen ni evredi.n zijn, maar hoofdsehuddend !?et: een bedenkelijk neu-optrekken 3at gesclirijf afkeuren. « Die va:n d-Havre » eischen dat er over de Vlani ;che beweginsr njet worde gesproke :erwijl zij oogen en ooren sluiten vo d lietgeen « tegen » de Vlaamsche E iveging hier en in den vreomde wor jedaan en beraamd. De vrees na d. oorlog bij onze Regeeriaip op een kwa: Dlaadje te staan en als «.Flamands do: lemi-Boches », door de franskiljons ,vorden gescholden, stemt die cuderli ,cn tôt een voorzichtig en verduld ( zwij'.e.n dat ze zweeten ». Vlamii /ôôr ailes te zijn — dat wijzen ze m dsclmw van zich af. Zij zijn Vlamiî 111a » ailes : eerst liberaal, katholie idvokaa', turner, al wat ge maar wil laarna Vlaming... als 't zedelijk .toffeliik voordeel of althans geen la njbrengt. Maar al de oprechte Vlamingen, al 1 ) n be voor o 0 r d eel d e Belgen zullen dieg îen toejuichen die, spijts laster en vc lachtmaken, de eerli ke toepassing n itreven van de onderwijswet die, >evat zij dan ook bepalingen welke ai îet Vlaamsche Volk moeten te goei romen, een Belgische « ws' » is en <1 oodanig, ook tijdens de bezetting, die l'ieelcefd. Eéne zaak schijnen onze Vlaamscl rrienden daa+bij te vergeten. Zij bekoi neren zich zeer, en te recht om wat ;ewordt met de toepassing van het g tuldigde beginsel : « Moedertaal, vos aal van het lager onderwijs»,in de gro e steden als Brussel, Gent, Antwerpe: uz., in de gemeenten rond de lioof tad en die aan de taalgrens. Maar w ebeurt met de kinderen van Vlaamscl uders, die in het Walenland gevesti^ ijn, schijnt men uit het 00g te verli en. Artikel 15 der onderwijswet van ; Jei 1814 heeft, ten rechte; of ten o: echte, dat wil ik niet onder oeken, a ireuk gedaan aan den stelregel volgei v'elken het taalgebruik door de ove icid werd vastgesteld, volgens het g leeltc van het Belgische grondgebk .at de burgers bewonen. Waar de vorij aalwetten steeds het « jus territorii mldigen eu het beginsel : In Vlaanden /Saamsch — In 't Walenland Frans( — met tal van uitzonderingen, wat h /laamsche land betreft, eilaas ! toepa en, heeft bewuste wet aan het recht v£ len eenling de voorkeur gegeven. Daa lit volgt dat, evenals in het Vlaamscl a,nd het in 't Fransch opgevoede kir iet eerste onderwijs in het Fransch z ;enieten, het Vlaamsche kind, ook wai :esr het in het Walenland woonacht: 5, door middel zijner moedertaal mo v'orden onderwezen. Wat gebeurt er nu met die wetsbep: i,ng in het Walenland? Tôt heden ve lamen wij niet dat de overheid van'zii 5 er daar de hand aan te houden. Nocl ans bewonen duizenden Vlaamsche g innen het Waalsche gedeelte van Be ië (in Luik bijvoorbeeld is dat aant; anzienlijk) zoodat, inzonderheid na c Dngste volksoptelling, met hetzelfc echt als van een tweetalig Vlaanderc an een tweetalig Wallonië spraak ka W1- Wij vestigen daar de aa,ndacht on/: Laamsche vrienden op. Het ware al te dwaas dat alleea i Tsasderen het pnedagogiscb begin» « Moedertaal voartaal van het ondei wijs » tôt zijn recht kwam, terwijl he ten nadeele der in Wallonië gevestigd Vlaamsche .menschen zou worden ove j het hoofd gezien. I Want dat ware de toepassing van h< | beginsel der bestuurlijke scheiding o ; eene wijze, waarmede de Vlaminge il.e nooit vrede zullen nemen. :ft ch Th. GIRLLA. let ir- (1) Wel te verstftAn, gten Iclachten Ring aan» ils owrbrtvJins^sa \an Vlaamsche tMrlwettén. T< fiiidie echtei liât taalrecht der Vlamingen die n miskermen door den overheerneher of < ,1_ m-'.T/tuPT'-ele.i door hem tôt erkenning vain di le- tâîlrocht ingeroerd t« doen in.trekken, diarti ir- rni£ met bezettende mecht wordeai a en. Getuàgen daair^ain de »t«.ppen g d»an en d« bri«v«n »eechr»Y«n <ioor d» heer* ia" Buianet on Franck rd rS DÂREUJKSCH NIEUWS d« j "" :Î WAT MOET MEN IN 'T BUITEM £ LAN» VAN ONS DENKEN? - W j. j hebben reeds op het zonderling feit ge wezen dat- Belgische jongens naar Rus ; land werden gezonden om in de aldaa heerschéiide Siberische koude, voor d ' ' bevrijdinar van het bezette vaderland t nt f gaait'strijdeài. We nemen aan dat allee diegenen er heen gestuurd worden, we' ;ke er zich vrijwillig voor aanboder -! want de grondwet laat niet toe dat Be' l" i ~en t< t mili'-airen dienst in den vreemd< U® 5 zelfs niet in de kolonie, gedwongen woi |den. Van 't oo^enblik dat onze jonoenf "n inaar ^ woord van een Seestig Engelseh " j >man, niet werden gedwongen « vrijwi' '|i .li«rer » te worden — is ailes nog in ord< n lalhoewel "eer te betrenren. ; Wat echter tegen de borst stuit, df o^,;is de manier waarop daarbii weer d .Vlamingen op taalgebied worden behar jj. : eld. De « Métronole » van 15 Janna ,lâ"!6 eeeft onder den titel : «T^ contir |gent belge en Russie. — Une manifestî ^tion franco-bel<re ». een volledi? relaa van de aankomst onzer landgenooten i n_ Rusîànd « qui promènent leur nostalgi • dans les rues de St-Pétersbourg — o s'acclimate lentement à l'air de la Ru? } -'e'», we gelooven het wel ; het blad vet telt hoe « une discipline sévère leur es toujours imposée » aan de arme jongen? een handvol, "50, die he" land met zij: £ 180 millioen inwoners op de hoogte mo< j. ten brengen va.n den •munitie-aanmaak den wapenhandel, enz. Weinig verkwil-: j kelijk. Er werd een Fransch -feest gege e ven in het « Narodny Dom » (Volk? huis), waar van 350 der aanwezige Bel ' gen wellicht 200 geen gebenedijd woor. I verstonden en da* eindinde met «l'émoi! (n vante apostrophe « Aux Belges » dit ^ avec une poignante émotion par un j artiste parisienne ». ^ Hoever moeten de Vlamingen, wan , ze zullen weer de meerderheid gewees 1 z'in, zich gevoeld hebben van hun land Nie'- de stoffelijke afstand maar de zede ^ Vyke verwiidering van wat hun dierbaa is. de taal waarin ze willen toegespro r ken worden. Maar dat mogen de Rus?>en en Fran schen niet weten, dat meer dan de helf l' van Belofië een eieen weze.n heeft, ver 3', schillend van Frankriik. Het buitenlan< ïïiœ' eelooven dat Beleisch en Franscl j bet7elfde beteekent. En dat is altijd zo< ' géweest tôt or> dezen dag. % VOORDRACHTEN VAN TOL D1 j. MONT, r— Pol de Mont zal nu een reek f. voordrachten houden over letterkunde e ls daarmede aanvangen Dondardag namid r. dag te halfvier (Torenuur) in de Feesi e. zaal van het Koninklijk Atheneum ,c\ daartoe bereidwillig door het ministeri r<i en de Stad te zijner beschikking gesteld De toegang is vrij voor iedereen. Pc ,u de Mont zal bandelen : « Over Dichter ij en Dichting » en zal het onderwerp be vattelijk maken voor het volk. De redenaar zal ook voorlezen uit he werk van Vlaamsche dichters. Zij di r_ weten hoc prachtig Pol de Mont spreek en voordraagt beseffen welk een heerlij: genot het zal wezen voor de toehoorders nj en vermits er ditmaal geen bevoorrech "j ten zijn, noodigen wij ook clringend d vverkeloozen uit daar naartoe te gaan ten minste zij die naar aelfontwikkelinj : streven. ! Poëzie is een onvervreemdbaar gen»t dat steunt en sterkt en 't leven schoone maakt. Het is dus een weldaad dat zi voor het volk bereikbaar worde gesteld TENTOONSTELLING HOEVEP> 1- EN LANDEUJKE WONINGE^ il (Kon. Kunstkring. Arembergstraat, 28 le A.ntwerpen). — Voordracht op 9 Fe [e bruari 1936, 5 ure (Torenuur). De Hee: 11 Ph. Van Elst, Staatslandbouwkundige n te Rethv, zal handelen over « Verbete rin^n in de Hoeven aan te brengen » r EEN BïJRIJTUIG A. U. B. — Ail middagen worden de tramrijtuigen H vooral n. 7 aan de Bank letterlijk be cl.stsrmd, «n regelmatig giiat elk rijtuij - «pgepropt weg en een dieht groepje ït blijft staan in regen en wind, in tocht e en... ergernis ! t r Aan drie, vier trams een bijrijtuig tusschen twaalf en half-één en de zaak t ware opgelost ten bate en voldoening : [) van eenieder. ! n AARDAPPELNOOD. — De Stad neemt wijze maatregelen en doet gezins-kaarten schrijven die voor den i5den in regel zullen zijn. Voor de stad zijn er 140,000 kaarten, één voor elk gezin. ie Wij vernemen dat ontzaglijke hoeveel- heden aardappelen in aantocht zijn. j.s Een man uit Kalmpthout zei ons : vt «Aardappelen, meneer! Er zijn er ge->e n°eg) nnaar worden geborgen gehou-den ! » 'n Onze slimme en al te berekende boer-kens zouden wel eens een leelijke misre-kening kunnen oploopen. Ze willen de menschen van de stad de duimschroeven • zettem en doen « djokken ! » Maar 't is een oud Vlaamsch spreek- ■ ' woord : dat gierigheid de wijsheid be- ; - ! ; ; De ontploffing vao t\ G ravi lie en de " verantwoordelijkneid Op de laatste vergadering van de ■ Fransche Kamer, heeft de heer Georges Vncel, de afgevaardigde van Hâvre, de Regeering geïnterpelleerd over de ver-antwoordelijkheid van de ramp van Gra-ville en over het herstellen der schade. De achtenswaardige af.ç^vaardigde ineen-de te mogen zeggen dat de ramp aan een ^ dubbele eu ernstige onvoorzichtigheid e toe te schrijve.u was : Eerstens de inrich-■" ting van znlk een gevaarlijke nijverheid I op een afstand van minder dan 500 ine-ter yan eene groote oorlogsfabriek, in de nabijheid van eene belangrijke agglo- s mérâtie ; vervoigeu#, de opeenhooping, II in een enkelen stape.1, van zulk eene e hoeveelheid springstoffen. 1 De heer Albert Thomas, onder-staats-sekretaris der artillerie t.n munitie, heèft " namelijk in zijn antwoord, om het Bel-gisch militaire Beheer te rechtvaardigen, ' "€zegd « Het kruitmagazijn was sedert 1 het beçin van den oorlog als een neven-werkplaats van de artillerie opgericht, • welke in het begin van 50 tôt 60 ladingen per dag vervaardigde. En toen, zooals het dikwijls gebeurt hadden de Belgen, door nooeï gedreven, een klein arsenaal ~ mgericht, daar zij er geen meer te hun-11er beschfkking op het bezette terrein vm Beleië hadden, en waren erin ge-f ^laagd om 5000 kardoezen per dag te leveren. Tn het begin — men had deze werknlaàîs door autorisatie van het ar-tillerie-bestuur opgericht — was de op- : j "'.rnstaoelinsr van buskruit, zooals de heer : l 'eor^es Ancel het aangaf, zeer aanzien-. ' r l'jk. Dq ramp heeft een geheel onge- 1 woon feit aan het licht gebracht : de ontploffing van B-buslcruit. De voorzor-gen die eenomen waren kwamen geheel 1 t met de bestaande wetsgeving overeen. 1 _ ! Wij zijn op dit oogenblik bezig onj de ^ oorzaak van de ontploffing op te spo- 1 5 reu. Studies worden er gemaakt welke wellicht een wetsverandering tengevol- 1 ge zullen hebben, ofschoon die wet se- < , ' dert 30 jaar door de ondervinding van < ■* ongelukken, welke in onze kruitmaga-s zijnen voorvielen, bevestigd was. » < 1 Wat de herstelhng der schade betreft, heeft de onder-staaissekretaris gezegd : 1 " ; « De kwe»tie is heden uitgemaakt. ' Eenerzijds hebben de groote fabrieken < der etreek, welke tamelijk geleden heb- 1 • ben, zooals die van Schneider te Har- 1 fleur, de « Tréfileries » van Hâvre, de s s maatschappij « Wes' inghouse » hunne, 1 klaehten tegen de Belgische Regeering. 1 t ter verkrijging van vergoeding voor de i geleden schade, ingetrokken. Dan blijft er nog over de arbeidersbevolking, wier 1 werk door den heer Ancel aangestipt : werd, en wier schaden en verliezen on- ' ' ze plicht is te herstellen. la dit op- : ^ zicht heeft de Belgische regeering, den : dag na de ramp, d« neiging getoond ' 'r om zulks te doen. Municipale kommis- ? • sies om de schade vast te stellen, wer- i den ingesteld, bestaande uit een verte- 1 'r genwoordiger van den minister ran fi- < • nanciën, een vertegenwoordiger der 1 plaatselijke overheden — welke de heer « Georges Ancel zeide ee* weinig ver- < ' onachtzaamd te zijn geWeest — benoemd ' door den Prefekt, en een vertegenwoor- ; . digjpf van de Belgische Regeering. Door 1 • deze kommissies zullen de schattingen gedaan worden. 1 . | De Belgische Regeering, in overeen- 1 ■ stemming met ons, zal in de openbare 1 • rekrnkassen de voorschotfen storten ■ voor de gemeenten, welke reeds eenige t , tfitsraven in verband met de ramp, te be- l - stri:defl hadden. De operaties Riocten ' f < •HMiiddeîlîjk feegi**wi. Sets voor ledereB dag De bsste stuurliê... Ja, de boste stuurliê staan aan wal. Dat ondervindt ge nog het gevoeligst als ge in een gazet schrijft. 't Is niet gemakkelijk het ieder naar zijn zin te geven — in de onderstelling dat ge dat nu eens in uw schild voerdet. Iyczera hebben we genoeg. Dage-lijkg worden we gçkapitteld, schriftehjk en mondeling ; en als we van schriite-lijk spreken is het ail een van de brieven en nota's die van een vriendenhand ko-men,en houden wij natuurlijk geen reke-ning met de geschreven en gedrukte naamlooze lieflijkheden die ons toege-zonden worden, gelijk in aile tijden is gebeurd aan aile bladen die strijdend optr eden, en dan door het laagste gedeelte der tegenstanders. Als ge. op straat zijt weet ge dadelijk wat uw vrienden of kennissen denken van uw allerlaatste artikel, het eenige dat telt, want, makkers en spitsbroe-ders in de journalistiek, laten wij onsze.1-ven niet begoochelen, ons proza wordt vergeten. Uw lof werkt vier-en-twintig uren na ; slechts een speldeprik, hoe licht ook,blijkt vaak een wond te hebben verwekt, met een verwikkeling door toe-voer van eigenliefde, wat haar maanden kan doen voorte'teren. 't Is dat uw pen giftig was, doch 't gestel van den geprikte deugde niet. Een dagbladschrijver op straat moet zich eerst laten groeten, niet uit een mis-plaatst gevoel van maatschappeliike iiiërarchie, niet uit eerbied voor zijn fak, dat anders het schoonste en tevens het meest outeerdste — lees niet : ont-eerendste — is ; hij zal de hoedoplich-ting .den vertrouwelijken croet of den handdruk tôt zich laten komen, om geen affronten voor komplimenten te moeten nemen. waartoe ge anders dikwijls het recht zoudt hebben. Van vrienden en kennissen zult ge, tôt cigen ondervinding en studie, de onder-scheidene wijzen die er bestaan om u de les te lezen, ontleden. De zachtgefronste wenkbrauw en de ern<=ti°"e blik : « Ik had uw artikel anders çewenseht ! » Een -til bedenkelijk hoofdschudden : « Jonçren, jongen, wees toch voorzichtig ! Zie toe wat ge schrijft ! » Een vriendelijk-bedrukt gelaat en een handdruk als bij een sterfgeval : « Mijn innige deelneming ; ik acht u verloren ! » Een zenuwachtig schudden der rech-:erhand naast het rechteroor van den be-angstèller-in-u : « Arme vriend, wat liebt ge nu uitgezet ! Voelt ge niet dat je hee! onze zaak hebt kapot gemaakt ! » Ge zijt heelemaal in den teestand van Fiji Uilenspiegel — à propos, wij ver-lemen dat het tweede deel van ons men-ïelwerk er werkelijk komen zal — van Tijl en Klaas, die nooit konden goed ioen. Zat hij alleen op den çzel en liep zijn i-ader Klaas er nevens, dan was 't : « Ziet lien cuit eens ! de jonge beenen rijden, 1e oude moeten loopen !... » Zat Klaas op den e.zel : « Ergerlijk 1 lat arme kind moet er naast spodderen !» Met hun beiden op den ezelsrug : « Is iet geexi schande ! Kijkt die twee loefers ?ens na die het arme dier onder hun last loen plooien ! » Beiden te voet : « Nu zijn er drie ezels :n twee moedwillig ! » Ja. ja, die aan de straat werkt, lijdt /eel opspraak. Eiçenlijk is het toch niet mogelijk dat ;enieder op de redaktie binnenvalt of u )ij den knoop van uw jas neemt en u letjes den weg afbakent die ge zult in-;laan ; noch is het uitvoe.rbaar dat elke ezer, of zelfs elke medewerker het blad îeelernaal naar eigen zienswijze ge-ichoeid krijgt. Voor mijn part moet de, dagbiadschrij-/er die het blad zijn richtinsr, of een van :ijn richtingen geeft, iemand zijn met /aste overtuiging, die zich opsluit met •ijn geweten en met zijn eeloof, en al-een denkt hoe hij, volsrens zijn beste -veten ,het schoonst ,eerlijkst en doel-natigst zijn grondbeginselen en zijn deaal zal verdedigen, zoodat hij is de cluizenaar in zijn kluis die zich om den 1 u i zend stemm i gen ronk van de wereld îiet bekreunt, niet zoekt te behagen aan 'én vriend en vooral niet aan zijn vijan-iea.De beste stuurliê staaa aan wal, doch 10ms zitten zij ook wel eens in de redak-ies.Wacht u van degenen die zeggen : « Ik >en een journalist ! » 't Zou een nieuw loofdstuk zijn daarover uit te weiden 'k herinner mij slechts twee gevallen. De een had de, hebbelijkheid te zes^en ot menschen die konden schrijven : « Ik )cn e^n journalist - p'i ziit een schrij-rcr 1 » D mati kon zelf slechts zeer moei-a*na ee« droog, saai e.ji «aleeebaar erti-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection