Het Vlaamsche nieuws

829 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 31 Octobre. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 12 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/hx15m63v60/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

| DONDERDAG 31 OKTOBER 1918 PRIJS 7 CENTIEMEN voor VLAANDEREN en WALLONIE VIERDE JLAARGANG — Nr 296* ABONNEMENTSPRIJZENj Voor een maatid I.7B Voor 3 m a and S.30 Voor 6 maand 10.00 Voor één" jaar IS.QO Aile )ci*cht«n nopeni onregelmitig bedec m de beartellmg der poatabonne menten *ijn mTSLUITEND te rich ten aan het, BESTELLF.NI) POST BUREEL, en niet a*ri het foeheer tue het hl*d. Het Vlaamsche Nieuws AA.ilHOMHOl.XjhN \auKondiguig«ra, p« <egei 1.6 Stadnieuw# \é • 1.26 Finantieele bericbtec 1.60 Doodsbericht fi.00 Elke medewerker is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn schrij-ven, en bindt niet heel de redaktie. REDAKTIE, BKHËËR EN AANKONDIGINGEN : 73, ST-JAKOBSMÂRKT ANTWFBPPN Verschijnt 7 maal per week DE ÔPSTELRAAD: HoofdopsteUcr Ra{ VERfiULST, Dr. Aug. BQRMS. Hoogleeraar Alh. VAN DF.N BRANDE OFFICIELLE BERICHTEN Van Duitscho zîjcSe DUITSCH AVONDBERICHT Rerlijn, Dinsdag 29 Oktober. — Offi-cdeefl:Plaaiidijke gevechten bezuiidieira de Leis en bezuiden Le Quesnoy. Tusschen Nizy-la-Coin ta en de Aisne zijn 's middags « zeer hevigo aanvallen deir Franschen mis-fufct.DUITSCH LEGERBERICHT Westelijk gevechtsferrein Berlijn, Wcensdag 30 Oktober. — OffîSSeel : In het Leie-dal tusschen Leie en : Schelde, bij Famars en Englejontaine werden heftige gedeelteiijke aanvallen van den tegenstander afgewezen. Het Engelsc.he geschut tegen de voorste-den van Doornik en de plaatsen uit het Schelde-dal eischte weer aanzien-lijke offers onder de burgerlijke bevol-king.Legergroep Duitschen Kroonprins : ' Aan het Oise-kanaal mislukten in den vroegen ochterd heftige vijande- 1 lijke aanvallen. Na krac'htige geschut- i strijd namen de Franschen tusschen i Nizy-le-Comte en de Aisne, onder in- ■ zet van .talrijke pantserwagens hunne ' aanvallen weer op. De in de zware ge- < vechten der laatste dagen beproefde j troepen van generaal von Ehrhardt en von Below hebben tôt gisteren weer ©en volledist sukses in de afweer be-vochten. Zij slœgen den vijand od het 18 km. breede aanvalsfront volledig tenu?. In de gevechten aan den Noor-delijken rand van PetH-Gazutin onder-scheidde zich het Brajidenburgsche < liîfgrenadiers-retnment n. 7, beoosten Banogne het Westfaatache infanterie- ; régiment n. 53 en ot> de A isne-hocgten , het Mecklenburgsche fusil ier-re^imen t , n. 90 b'izonder. Gedeelten van de stel- ■ lingen benoordoosten Herptj, die voor- j bijgaand verloren gingen, werden in , tegeoiaanval heroverd. In d#> avond- j uren rukte de vijand herhaald tôt hef- j tige eredeeltelijke aanvallen op, die , overal voor onze linies mislukten. De Franschen hebben opsteren zware ] verliezen geleden, t^lrijke pantserv/a-gens werden vernield. . Beiderzijcta van Vouziers en beoos- ( ten de Aiane voorbijgaand artillerie- , striid. Wij schoten jy'steren 71 vnflndeiiike : vliegtuigen en 6 kabelballons neer. ( Luitenant Doerr behaalde jn de laatste j dagen zijn 3late tôt 3^ste. htitenant r Frommhem zijn 30ste luchtoverwin- ] ning. Van Fransch» zifde i i WESTELIJK GËVECHTSTERREïNj Parijs, Diasdag '29 Oktober. — Offi- 1 cieel : ' Tusschen Oise m Serre levendige -ik- 1 ties der a/rtidlerio, vooraJ bij Crécy-sur* ( Serre. 1 Bewesten Château Porcien hebben de omvermoeide troepfen van het vijfde Fran- < sche leger vandaag opnieuw een s-toot i \-ooruit gedaan. Op een front van 12 km. i tusschen St-Quentiti-le-Petit en Herpy -hebben de Franschen met schitterende i aanclrift den, slag aangebonden. De Du t- / schers streden met groote ^-e^bitterilng. \ Oi haddên iia last, het knste wat het vwl ■iand- te houden. Op den, liinkervl^uge] iilaagden de Franschen er oindanks den >verv loied der Duitsche machiinegeweren m, uit S t» Quentin-le-Petit te voorschijn te kom-.-m en hun linâes tôt \ lak bij hoog-:e 137 te schuiven. Bewesten Banogne z jn ze InsgeJijks jpgeschaten. In het contrum brakein de Franschen aile \ erzet en drongen z,e de Duitschers over don weg van Recou» francs naar St-Fergeux over een uitge-Jtrektheidi van drie km. ten Oosteji van îet opmetiingssignaal vani Recouvrance terug. Rechts immen z,e hoogte 156 en gi.ngei> ce verder Oostwiaarts. Het aantaJ gevangenen gaat, voorzoo-/er geteldî. de 850 te bove®. Van Engelsche zijsfô WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Londen, DLnsdag 29 Oktober..—• Offii-;i<îej : In ,een geskiagaen overvaJ, welken wij l'ed'einochtend Noordbostelijk Engle-ontaiae hebben ondernoimen, hebben wij •uim 70 gevamgeneri, gemaakt, behalve de rwarg verliezen, die wij den vijand heb->en berokkend. Een' plaatselijke aanval, ien de vijand benoorden Famars be->roefde, werd met sukses a fgeslagen. Van Italiaanscbe zijdo ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Dinsdag Oktober. — Offi--àeel : De gewefdige slag, diie wij den 27n Dktober aan de Piave hebben ingezet, iuurt zegevierend, voort vain heuvelm ,-an Yaldo-bbiadene tôt de spoorlij.n Tre-r'iso—Oderzo. De Italiaansche en geal-ieerde troepen hebbeini in tweei dagen itrijd bezit van den làlnkeroevor der rivier ^anom.en. De troepen van het 12de leger lebben de heuvels va» Valdobbiadciie •ennefisterd- Het 13e Fransche regiment nf-i nterie nam stormenderhajnd den Mont Jalnar; Piave de Sornablia Ls in ong be-:iit. De. troepen van het 8ste leger hebben ïusegano bczet. H,et 10e léger, ctat zijn ïnweerstaanbairen opmarsch heeft voort-fezet, stiet met zijn voorhoedlen op de Vlonticano. Tal van kanonin.en werden xiitgemaakt. Van dte g-:bteren. gemaakte j-eVangenon konden slechts 4000 naar de :once.ntratieplaatsen worden gebracht ; lie overigei Ive\-:nd^n ;:iclx nog op den lin-corocver van de Pïave. Van de Astico tôt dç Brenia hevige ge-ichutwerkzaamheid. Vijandelijke afdee^ ingen, die een aanval op den Col del Rosso poogdein te cloen, werden afge&la-^en. In de streek van den Monte Grappa verd een aanval op den Monte Perde a )loedig afg.eslagen. Op den linkeroever •an de Ornio heeft onze infanterie Alano le Piave bezet en eenige honder^on ge--aingenen gemaakt. Onze vliegtuigen bestookt.cn troepen >p marsch : er werdarr zes kabelballons îeerge'schoten. Het brengen van le\"«ns-nkldelen. aan onze verst vooruitgescho-cn troepen op den. linkeroever der Piave s een bewijs van de schitterende wt-rk-■aamhedd der Italiaansche en geallieei'tie liegtuigen. TELEGRAMMEN De Nota van Oostenrijk aan président Wilson. Het aanbod tôt aparté vredesonderhande-lingen van Oostenrijk-Hongarije, wekte over 't algemeen geen verrassing. Men beschouwt het als een gevolg deels van Dnitschland's militaire tegenslagen, deels van eigen binnen-landsche nroeilijkheden. Het « Berliner Tagbelatt » schrijft : Men kan niet zeggen dat dit ailes bijzonder ver-rassend is. Verrassend is slechts het plotse-Linge, waarmede de toestand in Hongàrije zich onder invloed van de binnengestroomde bolsjewieksche elexaenten zoo ernstig heeft ontwikkeld. Sedert Wison's taktiek om de aanbiedingen tôt het sluiten van een wapen-stilstand door Dnitschland en Oostennjk-Hongarije afzotxderlijk te beantwoorden, had ingeslagen, was de afzonderlijke vrede nabij gekomen. De « Vossisehe Zeitung » zegt : Het heeft, met het oog op den noodtoestand der totdus-ver bestaande Donau-monarchie waarlijk geen doel verontwaardigd te zijn of « verraad » te roepen. Oostenrijk-Hongarije handelt thans koiisekwent volgens het ecrst€ vredesaanbod, dat het met Duitschland tesamen heeft gedaan, toen het Wilson om een wapenstilstand verzocht. En een Renter-telegram meldt : De wan-hoops-stap vàn Oostenrijk-Hongarije, dat een wapenstilstand vraagt, zonder resultaten van andere loopende on der handel ingen af te wachten, is te Parijs met blijkbare vreugde begroet, maar heeft niet verrast. Men vmdt het hier natuurlijk, dat van het oogenblik af, dat Duitschland niet m«er in staat blijkt de overwincing van het blok der Centra-len te verz«lceren, al zijn bondgenooten het in den rteek laten. Men is hier tevens van meemng, dât Oostenrijk-Hongarije er thans door zijn haast op uit is wat betere kondities te tracn-ten te verkrijgen en misscMen een uit elkaar mkketi van de Donau-monarclue te roorko- mS en een soort hergroepeering zijn^r dee-len tôt stand te kunnen brengen. In Oostenrijk zelf bekent men zich niet zoozeer aanhanger van dergelijke opvattin-gen.De bereidverklaring van de O.-H. regee-ring, zegt een officieel bericht, om zonder den uitslag van andere onderhandelingen af te wachten, afzonderlijk in onderh&ndeîing te , treden over een wapenstilstand en den vrede, is geen onvoorw aardelijk aanbod om een af- ( zonderlijken vrede te sluiten, maar beteekent dat O.-H., indien de Entente afzonderlijke onderhandelingen mocht verlangen, ook die voorwaarde in het belang van- den vrede zou aanvaarden. De bladen zeggen in, verband met dezen staat van zaken dat de groote gevechten aan het Italiaansche front opnieuw bewijzen dat de Monarchie een zuiver verdedigenden oor-log voert.De bloedige offers, die Italië brengt, ziin volslagen mitteloos, daar O.-H. ook ten aanzien vàn Italië's aspiraties het program van Wilson zonder eenig voorbehoud heeft aanvaard. Indien Italie geen oogmerken heeft die Wilson's eischen te boven gaan, is Italië'» offensief een volslagen doellooze onder-neming.De regeering verduidelijkte haar standpnnt officieus door de publikatie van een commu-qué. Het zet uiteen dat Wilson duidelijk te 1 kennen heeft gegeven, met de Centrale n afzonderlijk te wiUen onderhandelen. O.-H. heeft zich daamanr geschikt, omdat het,niet ■ slechts in formeel, maar ook in zakeliik op-âcht op *.t zelfde standpunt staat als Wilson, die bliikens zijn nota de aangelegenheden der volken van Oostenrijk niet langs int*rna-tionalen weg wil regelen doch ze door onderhandelingen tusschen de nationaliteiten en de Monarchie wil laten uitmaken. Deze onderhandelingen zijn al begonnen, op den grond-slag van de volkomen vrije beslissinc der Tsjecho-Slowaken en Zuid-Slaven Het keizer-lijk manifest, dat reeds voor de nota van Wilson i» verschenen, heeft de stichting van DE TOESTAND Op h.et front iin \ l«andertti blijft het rustig. De Duitschers melddein eeni plaatselij-ken aanval bij-Olsene, op den weg Dein-zo—Ivortrijk, waaruit blijkt dat de gjeal-lieerden daar wel de Leie over z'jn, d.i. een 5-tfll km. bezuidoosten Deinze, maar er' totnogtoe niet in slaagden er meer vorderingen te maken. Ook lijken hun voornaamste doeleiinden op dit oogenblik niet daar ta liggen. Wel aan, en bezu iden Valenciienines en op het Souche-front. Dat blijkt uit de benchten dfer laatste dagen. De Duitschers giingen hier her-haaldelijk tôt te'genaanvallen over, wat wel bewijs,t hoe h.un stirijdkraehtcn er zijn samengetrokkan. Tusschen Valen-ciennes en Le Quesnoy drongen de En-gelschen verdor naar de RhaneHe, een bijlriviertje van de Scheldp:, op. Famars en Antres waren braindpunten van plaatselijke gevechten en aanvallen. De spoor-lijn Valenciennes-Le Quesnoy is dus voor de Duitschers onbni'kbaar ge-maakt. Langs de andere zijde van Le Quesnoy namen de Engelschen Englefon-taine en Hecque (gelegen op den^ weg naar Landrecies). De Duitsche stellingen vormetn holer dus weer een inham, die wellicht een ctezer dagem, nadat de geal-lieerden Le' Quesnùy nog nauwer van uit Noordwest en Zuidoost rullen bedregen, ontruimd wordt. Dat is trouwems ge-dee.ltelijk reeds gebeurd venmits nu r.eeds bij Roiisnes, iig-gend: ongeveer op de hoogte van Le Quesnoy en 4 km. ten West.en ©rvari, Aan het Samber-Oise^kianaal beaetten de Franschen' vanaf Edreux tôt Grand-Verlv, d.i. van die Oise af tôt ee(n 8-tal kilom. Noordwaa.rts dm geheelen Wes-telijken oever. De Duitschers stellen zich hier hardnekk'g te weer. Tusschen, Oise en Serre was de opmarsch der Franschen, 'tegen dien tïer vorige dagen gerlng, bedroeg amper 3 km. Het front looot nu een rrnij] bewesten Guise, eh meer Zuidwaarts ov«r Laerie-Viéville en Pargny-le-Bois. Ook benoorden Froidmomt en Cohartille wis-ten de Franschen slechts weinigf teiTein te winnen. ' Het punt waa,rxxn het hier gaat is wel voornamélijk het verkeeircen-tnwn Marie, waarvan het bezit voor de geallieerden over geheel den Oise-sektor en ook op het front aan de Aisne vèr-dragende gevolgen zou hebben. Ook op het Italiaansche front is een groots^haepsche aktie der geall'ie°rden aan gang. Aan de Piave is een doorhraak h«i trelnkt, zor»dat de Engelsche troepen daar San Polo di Piave bezetten. H,et nv* litair beteekenis kan minder dan vroeger 't geval zou geweest zijn op d<e algemee-ne machtsverhoudingen inweirken. Afgc-wacht dient te wordleh wat het bereidver-klaren van Oostenrijk'-Hongariip zaJ uitmaken./ een statenbond aangekondi^d en gaat dus verder dan de vroegere plannen om autonomie aan de nationaliteiten te verleenen. De keizer staat mitsdien, zegt het communiqué, in hoofdzaak op hetzelfde standpunt als Wilson. De herhaaldelijlt uitgesproken meening, dat de hervorming van de binrienlandsche politiek volkomen haar beslag moet hebben gekregen, v6ôr een wapenstilstand tôt stand kan komen, gaat intusschen niet op, omdat tal van vraagstukken, biiv. die welke het onderling verkeer en de ekonomi-^che betrek-kingen raken, niet tiidens den oorlog te regelen zijn. De wapenstilstand moet aan de her-vormingen voorafgaàn. De Oostenrijk-che regeering schijnt de zaak zoo spoedig mogelijk haar beslag te willen doen krijgen. Zii wendde zich niet al-leen tôt Wilson, maar tpt aile Entente-staten. Weenen, 29 Oktober. — De O.-H. regeering heeft den inhoud der tôt Dansing gerichte nota tegelijkertijd aan de Ftansche, Engel-sche, Japan>che en Italiaansche regeeringen meegedeeld, met het verzoek de daarin geda-ne voorstellen ook hunnerzijds te aanvaarden en ze bij président Wilson te steunen. Andrassv, de minister van buitenlandsche zaken, heeft heden tôt Lansing het volgende telèarram ^ericht : Dadelijk nadat ik de leiding van buitenlandsche zaken had overgenomen, heb ik een afficieel antwoord op iiw nota van lf> dëzer îfgezonden, waaruit u zult zien dat wij in îlle 'leelen de becinselen aanvaarden, die de jres^dent der Vereenigde vStaten in zijn on- ( lerscheidene verklaringen heeft opgesteld. In overeenstemming met het streven van den heer Wilson ter voorkoming van oorlogen en ter sùchting van een volkenbond hebben wij --eeds maatregelen getroffen, opdat de volken . i-an Oostenrijk en Hongàrije hun gesteldheid laar eigen wensch volkomen ongehinderd 1 kunnen "bepalen en voltrekken. Sedert Keizer : Karel aan de regeering kwam, is het steeds < zijn streven gewéest den oorlog ten einde te ] brengen. Meer dan ooit is dat thans de wensch , <an den heerscher en van aile volken van Dostenrijk en Hongàrije, die overtuigd zijn lat hun toekomstig lot slechts _ voorspoedig ] kan zijn in een wereld die vrij is van de , nchokken, beproevingen en ontberingen van 3en oorlog. Ik wend mij mitsdien rechtstreeeks tôt u, 1 met het verzoek er bij den heer preside-n* , van de V. >St. op^ aan te dringen, dat in het j lelang van de menschheid en van aile volken die in O.-H. wonen een onmiddelijke wapen- ' rtiktand op aile O.-H. fronten tôt stand I come en vredesonderhandelingen worden in- ■ g-eleid. , EEN TOELICHTING OV^R DE DUITSCHE NOTA ONDERWEG Fmnkfmt-a./M.. 29 Okt. (Priv. TeWr.). — i Hit goed ing6lieht« kringen. aldus een Berlijnseh ( telegram Tan de « r&nkfurthr », ^vordt medese-deeld. dat een toelichting van de laatste Duit- • sehe nota onder vorm Tan een gedenkschrift , onderweg i«; dat Président Wiison, nader op de hoogte brengen wil van d« grond w et-temnd« ringeiî in Dnits^Wa/nd. 1 Oe Prokiamatie van denBaad va» Vlaanderen De Proklamatje welke de Raad van Vlaan-deren in zijn laatste zitting stemde eu welke wij gisteren in ons blad weergaven, getuigt van een nieuwe, geest die in de Raad heerscht. Het is met de Raad van Vlaanderen gegaan als met aile organisaties welke op ongewone wijze ontstaan. Deze organisaties ontstaan en krijgen de leiding omdat zij de verzinnelij-king zijn van het dieper rechtsbewustzijn van de gemeenschap waarvan zij uitgaan. Zij groeien uit eeij. princiep, dat bij de gemeenschap overheerschend is, hier het nationali-teitsprinciep ; de doelbewustheid welke zij aan den aard van hun ontstaan danken, heeft echter een schaduwzijde ; men heeft weldra-slechts oogen voor dit princiep, en verliest er al het overige, het historisch gegevene, het kontakt met het volksbewustzijn en «lies meer voor uit het oog. Zoo is het gegaan met de Commune der Fransche revolutie, zoo met het Frankfurter parlement van 1848, zoo gaat het de Sowjets der Bolschewiki, zoo ook de Raad van Vlaanderen. Tijden als deze welke wij beleven zijn gunstig aan radikale uitingen ; met radikalis-me is men avérai zeker van sukses... tôt de ommekeer komt en de bezadigde e'.ementen, dat zijn zij die zich steeds meer aan de werke-lijkheid hebben gehouden, de overwegende invloed terug erlangen. Dit sluit de verdiensten der radikalen niet uit, zij dragen tôt de werk-kracht hun sterk tempérament en hun gloeiende overtuiging bij. Maar de bezadigde elementen valt het dankbaarder werk toe. Zi' moeten het werkelijk verwoivene hand-haveii, en met hun onverbmikte énergie rer-iedigec.Dat dit oogenblik tooc Vlaanderen gekomen is, bewijst de prokiamatie van den R«*d. De stambewuste Vlamingen, 2egt het, willen de toepassing ran het beginsel van het Eelfbeschikkingsrecht der nationaliteiten op Vlaanderen, bec'insel ook door Wilson •tangenomen. Xn België zijn tweo nationaiitei-!en, slechts met erkenning ran beiden i» bin-nenlandsdhe rrede en rechtvaardigheid tt-çenorer elken burger te bereikeii. Deze redeneering zal rdet alleen elke Vla-ming, hij moge dan nog over vroegere uitla-tingen van den Raad ontevreden geweett tijn, moeten beamen ; maar aile Europoeëra die een moderne, aan het rechtsbewustzijn der XXe eeuw be&ntwoordend statensysteem willen geboren r-en, zullen het onderschrijven. Wie zegt er dat de Vlaamsche beweging »nkel steunt op konservatieve begrippea en ïlementen î Behooren de gedachten welke hier worden vooruitgezet niet tôt de voornaamsten van ië moderne politiek ? Beantwoorden zij niet aan de eischen welke overal aan de statea worden gesteld? Velen is het roorgekomen lat de aktivisten de Vlaam&che zelfïtandig-heid door een Duitsche machtsvrede wilden verwezeniijken. Dit is nooit de kern van het aktivisme geweest. Terecht zegt de prokiamatie dat de Vlaamsche beweging v66r en jednrende den oorlog de grondslagen heeft s;elegd waarop een gerechte organisatie van den Belgischen staat,, volgçns het huidii'o rechtsstandpunt dat het recht der nationali-:eiten erkend, kan worden gebouwd. Zoo heeft de Raad van Vlaanderen de redeneering vastgelegd die aile warmvoelende en rechtdeniende Vlamingen moet bevallen. Hij Sieeft dan ook het recht zijne prokiamatie te ?indigen met .deze woordeu, die het praktiseh belangrijkste gedeelte van het stuk uitmaken, omdat zij een baken zijn voor de in te jlagen weg, en getuigen van een breed in-richt, een verbreeding van de Vlaamsche iktie, welke theoretisch door de voorafgaande redeneering mogelijk is gemaakt, in den weg leiden : « Vlamingen ! Vergeet, zooals wij, in deze plechtige ure, ailes wat verdeelt. Denkt alleen aan wat ons vereenigt : De Liefde voor Vlaanderen n. &. Db Diktatuur nn het Froletirlaat In ans Zondagnummer wilden we îeniigszins een beeld scheppen van wat Kautsky met deze betiteling vo>oirhad. Dat we er nogmaals op terugkomen /iindt zijn verklaring hebrin dat de leidter .•an die Bolschewikis, n.'. Wladiibiir Le-iie, kolossaal aa.nstoot gevonden heeft m de brochure van Kautsky, en tegen iezes vooruitzettigen een min of meer awaaierig artikel in, de « Vorwârts u irv-sendt.Om de eerlijkheid, en om niet steeds îetzelfde kiokje te laten kJLpken, willen ve daarom ook een, synthèse ge\'en van ierb aanval van Lenin. De lezer zal cr :rouwens wel kunnen uit opmaken dat iicttegen staande die verrechtvaardùging ict wezen van het Bolschewisme toch utgegroeid is tôt eeni soort ,roover- en, >andiietenwezen, da,t in den grond een /erschoppingen heeft gebracht vani wat ie sociaal-demokratie in werkelijkhdd vil brengen aan het Proletariaat. Dat Len.i'n niet met streelende h and jes dcor let haar van Kautsky gaat, mag ons iietsch worden uit den aanhef reeds van :ijn artikel : De Proletar^ër-revoliutie en îe Renegaat Kautsky. v « Kautsky », zegt Lenin « zendt nu, to een meer dan 4 jaar opbouwende, om- vormende oorlog, een boekje in 't licht dat honderdmaal beschamcnder, aanstoo-telijker en, afvaLligtr is dan de bor<j<imde « Voorurfzettiiigein \ ;ui het St;ciaJ'sm.e » \ an Edouard Bornstcin. \'ast 20 jaair zijn \erloopen rut d - uitgifte van dit reaiega-tenboek, en nu versch jnt een herhaliing, ^ een uitdiepi,ng xwii het renegatendom j ■cJ.oor Kautsky ». Voorwaar eea echt Russische manier ^ om iemand te « knock-outen » ! Een tref-ïende specialiteit van Lenin is dat hji in ~ één woordenzwaai aile mogelijke Duitsche represeatanten uit de socilaal-demokrati- ' sche gemeenschap aan 't woord' laat ko- ^ men. Wat echter een gevaar van stoo-rende tegenspraak in zich besluit. Waa<r N wij aanstippen uit Kautsk)', dat aile om- ^ vonn'ingen gebaseerd op een machtsge- v bruik en misbruik onvermijdelijk moeten a omslaaji tôt een terroriseetren van oppo- !'■ seeronde elementen — miskenning aidus r van vrijheid wat niet in die bedoeiLng ligt ' van het sociaai-dernokratrech programma — en verder, dat het optreden, van d een diktatorisch regiem ,knirner de toe- * stand verergerd verrriits een hurgeroorlog ^ daairvan e£n logisch uitvloeisel is met zijn ^ tragischen nasleep van verwoestend a anarchisme, zegt Lenini : « de Europce- e sche lezer zal n'fet langer vierwijlen bij de 1 nederige hoffedijkheidsbu'gingen van de bourgeoisie voor zijn (Kautsky's) libérale r vrees voor een burgeroorlog », wat zeg- & gea wil: men moet er zich niet erg om c bekommeren dat er zich zoo'n belabberdg g voor val len voordoen onder' het Boîsche-wistische regiem. Waar het gaat om de g doorvoering m vnroveriing van een prin- k o^eo, moet er niet gekeken worden naar \ vrijheidsopvattingen, aeifs moest dit ge- si smoord worden in onzinnr^e btoedbaden \ en m-iskenning van bestaande recht sfalc- ? toron. « De proletariër-domokrajtie moet op Viar bcnrrt de onderdrukker, de hxni-g^- -onderdrukken, en hutchelt da:irvoor r niet, varspreekt haar geen yirijheud! en ^ demokrat'e, geeft «ihter aan de arbekiers ^ de ware demokt-itie. Slechts het Sowjet-Rusland gaf aan het proletariaat m de ( giga rttische meerderheirt van het arbei- v ckinde Ru-sland een npg in geen burger- 11 lijk-demolcratische republiek geziene, ma- d {rolijke, denkhare vrijliéid en demokratie, ' doordat het b.v. aarv de bourgeoisie de t oalcizen en viJla's ontn«am (zonder dàt o geen spoor van ware vereenigingsvrij- 2 heàd), doordat het aan de kapitaiisten de drukkerijen en papiervoorraden or.tfutsei- 2 de (zonder dàt ware de persvrijheid van g de arbeidjende meérdierheil! der natie een n leugen), doordien we het burgerlijke par- « Imventar'sme door rte demokratLsche or- r ganisatîe der Sowjets vervîngen, die dui- d zendmaal nader tôt het volk staat en do- a mokratischer Is, dan het alierdernokra- 5 tisçh-" bou rgeoispa rlement. u Dit citaat weer ^'an Lem:in, wat echter c een overdonderende woordentheorie v hl'ikt, wanneer we ai het schrijnende t wee, het ongezonde kenneo dat daa,ruit p voortg-esproten is voor die Rus&ische prot- g letariërsgemeenschap. Waar druk voor- s handen is, kan er geen ■recte zijn van, vrij- 1 heid. p-elijkheid en dergelijke. Natuurlijk beseffen we best dat een bourgeois-de- 1 mpkratie — waarvan trouwens de opvoe- \ dimgswaardiei en het scholen van het pro> letariaat tôt den kamp voor haar onom-stootbare rechten onbestrijdbaa r is., — ^ steeds h^egren^d, htiichelend, vaisch en zoo meer zal bl'-jven, en irnmer eten dte- ' mokratie voor de rijken en een bedi_og 1 \ oor de annen in zich sluit ; wiat toch v niet helet dat we er van overtuig-d kunnen zijn rtat dit element heel vreeschap- f pelijk opzij kan gezet worden wanneer de ^ demokratische organ'lsatie zich zoo ste-vig 7-A voelen — krancg geruggesteund dcor een bewustgeworden, di'ep-vormend } meerderheidsaantal -— dut zij cfe plaats ] kan intienten vani het tôt nu toe léidand 1 autokratisch' regient, zonder wanorde- s lijkhederii uni zoo hooge mate, gelijk wç c gebeuird geznen hebben in Rusland. a Voor dit lanct kon, dit trouwens niet £ ,anders, vermits de \'orm van staatsinrich- 7 tiing n'et geschikt was voor iederen, so- c ckden> toestand en ieder sooilaal verbamd. z Een zoo uatges^trekt rijk, met een. zco gem.enarde, ten deele oriëntaalsche en ]-half-orienta alsche hevotking kan niet % met slag een demokratischen regee- ;, ringsvormi aannemen. Die staatsinrich- e ting is telkens de (relat'bf) beste, die het g best past txiji die sociale behoeften, en z strijd en dwang naar hervorming zullen }-steeds net zooJang blijven aanhouden tôt g deze aanpassing eenigermate is tôt stand z gekomen. « Hoe meer in een staat de eenheid en de energie van het geheel ge- ^ paard' gaat met een zooveel mogelijk f vrije ontvouwing aller deelen, hoe vol- | maakfter de staat is georganiseerd », aegt j B'untschli terecht, slechts mag deze g « zooveel mogelijk \Tire omtvouwmg» niet ten koste van bepaalde lagen der beyol- ^ kiing plaats vinden, gdijk d&t thans veet-al het geval is, en misschren nog lang het geval zal bHjven. — (R. Etsler.) .wm**.,, .]*»•< II,.. Ml L". un J'-' u.-rr r jjHy NHerlsai, DaHMhllK«, N«orw^fMi, 1 «taxa mb h «fit! ter kecchcsMe hm<en. •«- d «•t m« «egeBJke ptn i» T*lfc»t«al »r «n» t fcDten iw bevtlklag vwHcbt. VtUBderan J T»I(fen. De «rite tfaad Tin VtaanucfcfMhidkeîd r |« 4w : tfcfe «kwiiiewre» »p « Het *l»»«»tle f Kieawi », ? STAD en LAND AAN ONZE LEZERS. — Zaterdag 1.s., 2 Noveraher, zal ons bladl ni^t v«r-chijntn, daar Vr.jdag, ter gelegeuhedd Allsrhs j'ig- n, ouze hurceleo en werk-raizen gesloten zij». EEN NATIONS IL VLAAMSCH /ERBOND. — Volgpnde passus, ver-chenen in bovengemeld arttkel van A/'oensdag 30n, acht d© Redaktie nood-akelijk te herbalen om uitdirukkelijk te ■erklaren dat eike medewerk.'îr persoem-ij k verantwoardlelijk is voor zijn schrij-en en niet de redaktie bindt : Dat hierbij het initiatief van het Vlaam9ch ielgisch Verbond uitgaat kan ons slechts erheugen, immers het aktivisme als parti], Is politiek, gelijk Mr Van Cauwelaert zegt, ecft uitgedaan, het was, en heeft als org.i-.lisatie nooit anders bedoeld te zijn dan dit, en oorlogsstichting, wiens reden van bestaan net de Duitsche bezetting viegvallen. De politiek van hen die het aktivisme ver-er als partij willen doen voortbe-taan volgen rij niet, omdat zij ons onbegrijpelijk voor-omt. Het is jammer genœg dat geen bree-lere organisatie in Vlaanderen voor de wer-insr na de vrede bestaat, en wij hebben dit ltijd ten zeerste betreurd, maar het is nu enmaal een feit waar men rich moet bij leerleggen. Daartegenover kan voorzeker ook de -iscning bestaan dat h,et aktivisme net j een oarlogsbeweging, maair dat het >ok na den oorlog levendiger en krachti-cr zal opLaaien. Het aktivisme heeft nooit "aanspraak emaakt op een, partijorgani^m, en de iatste prokiamatie van den Raad van laanderen bewijst dat het geen oorlogs-tichting is. De tijd zal Jeeren of het aktL isme, tijdtelijk verlamd, niet Revendiget' al opstaon. DE BELGISCHE ONZIJDIÔHEm. — D« « Belgische Socialiat » verrrce'ldt de rveening van mûi'ster Carton de Wkaù, ie hetoogt, dat België onzijdig moet lijVèn en gaat dan voort : u Hoeft hett gezegd, dat de thesis van larton de Wkrt ook de oinz;ej is? Wij erwerpm elk politiek, ekonomisch en îiiLita-itr bondgenootschap. Wij zijn voor e. voor wWrdel i j ke handhaving van het raktaat van 1839 tegeno\-er Nederland, erwijl het opc?eggen onzer onzijdigheid nvermrjdejijk dit fcrakîtaat in het gedraing ou brengen. » S Dat onder de gezagvœrd.ors te Havere elf aanhangèrs van het behoud der Bel-ischc neutraliteit zijn, en dat een heele-taal niet Duitschgezind orgaan als de BclgLschç Socialist » eveneens die ca&>-.ing zijn tœgedaan, moge terneifder^ijd e Vlamingen verheugen en hen. die ons an de Entente bindea willen een Trjuar-chuwing zi jn . Wij willen in het tœkomstige Europa. ns ekonom'sch en kultuurlcvcn *ijn voor-."aarden ter vrije ontwikkeJiing- gewajssn-orgd zien. Dat kan, lijk zich de Euro-eesche status nu aankondigt, ehkej '-ib* ■een van beide machtsgroepen op omaan ■rond clen voet zet of er de hand over oudt. Eeii regeering die dien oisch niet iniril-gen zou, vonde ons onverzoenj-jk op taar weg; JEUGDBEWEGING. - De Hoofd-aac. maakt aan <|e juffrouwen en h,eercn îden der Jeugdgemeente bekend dat vam f gisteren, 30 Oktober, zijn sekretariaat er beschikking van de belanghebbendem iTordt opengesteld. Behalve voor Zaterdag, die als gedeed-elijke rustdag geldt, zijn de bureeluren oor de overige we.rkdagen van 3 tôt 6 "orenuur. AKTIVISTEN EN PASSIEVEN. — îet « Bélgisch Dagblad » citeert, natuitr-ijk met eenigei vervalschiingen, ons artii-:el over Passieven en Aktivisten en besluit émit dat, waar Mr. van Cauweiaert >p een samenwerking met de aktivisten anstuwt zijn « politiek dus een natioruaal fevaJar is ». E>e anti-Vlaamsche1 kringen ijn. dus over het nationaal bewustzijn ier Vlaamsche groepen verontrust, zij ien er gevaar in voor hun belamgetjes. Dat de heeren van het « Belgisch Dag-lad » zrch maar niet ooblazen. hunne be-îngetjes zijn naar de maan. Hun naii'n i door de organisaties aan het front met en st'pje aangeteekend ; zij vormen \wl ■een « nationaal gevaar » — hoe zouden ij het °ok kunnen? — maar wj g-,even un toch den raad, niet m,eer naar Vlsan-eren terug te komen, zij zullen er nie< eer veLKg zijn. DEBAT-AVONDEN. — Door het in-leslagnempn door de Duitsche militaire rverheid van de ;versch illeind'e groote za-sn in de stad, is het Komiteit voor >ebat-avondjen in de onniogel'i j k heid ge-teld dtebat-avonden in te richten en r ^ ich dus verplicht voorloopig zijne wer-Jng te staken. KONGJRES DER UNIE. — De laatste oetreders tôt het kongres der Unie wor-en hierbij aamgezocht hun toetreding, a '28 Oktober, niet mewr fe zenden aan îet sekrétariaat der Unie te Antwernen, beh urtski'itcnd naar het bijzonder sekre-ariaat voor het Kowres, Tuinîersstraat, 2, Laken (Brussel). Bij tœtrediing moet r bijdiraxre van 2.fr. gevoe*>xî worden, fie «v-ht geeft op kostelooese deielneminç an aïle vorgadteniingen en feestelijkhedeQ an het komgres.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes