Het Vlaamsche nieuws

567826 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 27 Septembre. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 17 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/s46h12wx9v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Laftdag 27 September 1915, Eerste Jaarg. 'Hr. --55 Prijs j 5 ftCentiemen door geheel Belgie Het Vlaamsche Nieuws I Ha® tem totgeålcht «s& maast Teropreki NkaxwMmiå wwm - V«m£i||nt 7 tgi&cd wmék iiiiiihimmiiiimiiihi— ii ■! min ■ ABONNEMENTSPRlJZEN Per week 0.35 I Per 3 maanden 4.— Per maand 1.60 | Per 6 maanden 7.58 Per jaar . 14.— • '■aTOiM3wa^xsbBimmvg^-aTsuKg3m!SgaQKa^?ni'.rTtW^ra^'3Bgaac^-^3i»agiru mauxts - ■- AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD: Dr Åug. B ORMS — Albert VAN DEN BRÄNDE BUREELEN t ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN. fel. 1999 t ii--iii i tmitifririmii ■ i ' AANKGNDIGINGEN Twesde bladz., per r;gel 2.50 i Vierda blads:., pftr tegel.. 0.5ö Derde blad., id. 1.— j Doodsbericht 5.— j Voor alle amionceii, wende men zich: RG0D3STRAAT, 44. Schepen Louis Franck ■•ijdag 1.1. is een bt-teekenisvolle dag mst: Meester Louis Franck werd, ^■lgeifieene stemmen van den Ant-^then Raad, tot schepen van Schoo-Buusten benoemd, in vervanging van Hl diepbetreurden Fr ms van Kuyck. ■ dag is beteekenisvol omdat het H;ege zijn moederstad de openbare, Htterende erkenning is van de on-Ktbare diensten door dien schrande- ■ man aan Antwerpen bewezen. Bet is een erkenning en het is tevens ■ klinkend antwoord op den laster in ■ vreem.de tegen Louis Franck ver- K-elijk is er nochtans niets veranderd. B vt in den schoot van het Kollege de taak voort die sinds de bezetting Hiine is geworden, een taak waarvoor Häis rechtsgeleerde alleen berekend is. Bkchts bij name wordt hij schepen H Schoone Kunsten ; zijn eigenlijke Moegdheid blijft de betwiste zaken en Hzal voortgaan ,in dezen moeilijken ■ de leidende rol te spelen in alle on-■iandelingen van hoogeren aard. Brnck is de man van alle uren, van B iiketi, schrander en moedig genoeg Binieder gewichtig geval dat zich met gevatheid, met berekend-B.:c?te treden en de volle verantwoor-B/tieid te dragen van zijn initiatief en Beigenmachtig handelen. Biet grooten moed, met diepen ernst Btaaie yolharding aanvaardde hij en Hte hij, nu een gansch jaar, die taak, Har van aansprakelijkheid en wichtig ■ belang voor zijn medeburgers. Bok nu zwijgt de laster. Hoen we hem vöör enkele maanden Be brachten in 't Vlaamsche Nieuws Bsikten nog de nijd en de afgunst. B:o laaghartige, laffe bent, die maar H- ze bezwadderm kan, was gebe-B.xtr die erkenning. Sindsdien is ze Bzwijgen gebracht. Het Vlaamsche B:u's heeft het mogen ontgelden. Las-Bn logen keerden zich tegen ons blad. Bdie toeleg brandde uit. Hc groote Belgische patriotten in den B:nde gaan echter voort met hun pro- B.u week, geen dag schier of Louis Hick wordt op de gemeenste wijze Hat eens na wie het doet en ge zult B dat de aanval komt van de franskil-Ben van de franskiljonsche omge- B is veel verkeerde vaderlandsliefde. Bikeerdste van al r; de vaderlands-B dis een änder verdenkt en ver-B^maakt, die maar zint op verklik-Ben wraak. Dat is de vaderlandslief-Mfön laster en logen. B^t waren onze burgervader Jan de B Senator Alfons Rijckmans en B^er Louis Franck aan de beurt. Dan Bnlandverraders al de teruggekeerde B^Tpenaars, alleen de buitenlandsche B" waren goede vaderlanders. B"^,?ing de tocht tegen Het Vlaam- B is deerlijk mislukt. Bk het zijn de Vlamingen die Mees-B''« Franck iiebben ve-rdedigd. Het franskil jons die hem hebben aan-BNett nog aanranden. De keus voor toekomst is niet moeilijk : hij B'oezen tusschen een västen beproef-Ben een gebroken stok. ■« sehoonste deel van onze vadeT-H' blijft toch nog altijd onze BIns<%zindheid en wie het beste B V3n z'in vaderlandsliefde het stil-B^2® °Plegt handelt in dezen tijd ver- Bc; ooit is het waarheid dit beel- ■ Roord van Jan van Rijswijck : Elk Bj'fc'J woord is een soldaat aan de B;' ^aanische woord moest weerklin-Br i •' ^rachtiger dan ooit. B; e'?ische vaderlandsliefde van een niet de Belgische vader-BIe e zijn van een Waal.Deze heeft , B Vercledigen, kan allés liefhebben; H|,r^t allés verkrijgen en wordt da- ■ oor eigen volk aangerand en B-landsliefde is een kwestie van B,cn ffeweten, ja, doch ook van B , JOr/Jcht en van moed. , B&f i -r°i I?ranck moet spelen in , Bii tf j /s moet nog beginnen. B J"f.e,zich een onderlegd advo- j Br\r. nk debatter, een uitstekend Htad l' werd schild en scherm voor B"1oeMt--T1iér wezen' veel meer, doch \ B vro /' e handen loslaten van zijn Bert en kaniPSen°oten : van Cau- i BSt-iatso>rUnfmans- Die zi]n nog al" ( B" hot ,\'e stellen de regeeringen i Beh.v Vaderiand. 3 r Sonden woorden : t '« Tot wie zegt : « Allés is slecht », ] » zoowel als tot wie zegt: « Niets is de » moeite waard» ; tot de pessimisten, » zoowel als tot de ontmoedigden en niet h minder tot de sceptici, die op hun » schommelstoel tusschen goed en » kwaad over en weer zwev^en, is mijn » antwoord : handelt. » Van v.de zijn die woorden? Van Meester Louis Franck zelf. Wij zagen den rechtsgeleerde, den wetgever, den burger, den onderhande-laar aan 't vverk en bewonderden hem. Nu roepen wij tot den Vlaming: handel! verwezenlijk: in Vlaanderen Vlaamsch! Hier begint de rol van Louis Franck, die, zoo hij wil, zoo hij durft, de providentieele man van Vlaanderen zal worden in dezen grooten tijd. Wij herhalen het: Vaderlandsliefde is voor een Vlaming eerst Vlaamschgezindheid. Vaderlands-"efde is een kwestie ook van klaar door-zicht en van moed. ONZE LETTERXUNDIGE PRIJSKAMP HEKTOR PLANCQUAERT 1863 Iets legendarisch, iets als een aureool van martelaarschap omstraalt in onze gedachte den naam van Hektor Planc-quaert.De levensbeschrijver der Vlaamsche letterkundigen leert ons, dat hij te Wor-tegem geboren is in Oost-Vl: anderen op 21 December 1863; dat hij eenigen tijd studeerde aan de hoogeschool te Leuven, zijn studies niet voltooide en nijveraar vvcrd te Zomergem. Men zegt, dat onze groote novellist Cyriel Buysse aan hem heeft gedacht, voor de hoofdflguur van den christen demokraat uit 'n Leeuw van Vluanderen. Buysse schildert het zieleleven van zijn held in volgende regelen : «... Hij voelde een afkeer van het menschdom, wijl hij dacht door welke diepe onrechtvaardigheid de eene mensch den anderen zoo ellendig onder de verdrukking houdt... » Hij voelde zijn eigen aaudeel schuld in die aanstooteliike misdaad van heel zijn maatschapnelijken stånd...; ge» kweld door wroeging en door medelij-den, tot in de ziel verntierd door dat akelig schouwspel der vernedering van jijn eigen volk en ras... » Van 's ochtends vroeg was hij te yelde, verre wandelend met zijn grooten bruinen hond, in de triestige verla-:enheid van 't winterlandschap... » Overal trof hem 't schouwspel van jnverdiende smart en ellende, van so-:iale onrechtvaardigheid. Honderden, luizenden bijzonderheden prrepen hem ' n diepe zielsontroering aan. Hij hield ; ätil bij de arme huisjes, bij de versch-j; jeplcegde akkers, bij de zware hekkens' /an de groote boerderijen, pratend met , le menschen en zich voor hun lot inte-"esseerend ; luisterend in weemoedig na- ' lenken, naar het triestig verhaal van 1 len twintig-jarigen jongeling, die, sterk 1 ;n lenig nog, de eeltige handen even -J •ustend op de spade, hem goed-glimla- j j :hend zeide dat hij dagelijks vijftien iren werkte voor een voedsel, waarvan ! iommige beesten niet zouden gewild lebben. Hij drong binnen in de hutte-:ens en språk er met de afgetobde moe- ' lers, soms mager als geraamten door te ( •eel arbeid, te veel kinderen en te veel i uitberingen, en zag er ook de bleeke speldwerksters», haast allén aange-ast door bloedarmoede of door tering, ran 's morgens tot 's avonds, in de talve duisternis der laaggebalkte ka-nertjes gebogen over 't kantwerkkussen 3 ittend, een winter beroofd van lucht e n licht, om niet te sterven van hqnger s n afwachting op de terugkomst van ^ en zomer, die dan weer den veel ruwe- 7 en, maar toch gezonden veidarbeid, en a •eter, sterker voedsel aan zal brengen. ^ » O! zijn hart bloedde, bloedde! En ^ aet zijn groote, toencmende liefde voor a e nederigen en misdeelden, ontwaakte c ok in hem een groote liefde en bewon- z ering voor dat nobel Vlaanderland; zoo s ijk en zoo heerlijk, dat land van over- t: jllige vruchtbaarheid en weelde, meer 1 is sellien dan één land in de wereld z eschikt om aan allén welstand en geluk 1< i geven, indien de onrechtvaardige ver- b eeling van zijn schatten niet aan enke-:n haast allés, en aan de overgroote z lassa niets gegeven had... z » O, hij had het lief, zijn dierbaar g —1, omdat hij er, voor 't eerst, de t rootschheid en de smart van voelde z :i begreep... » v Wij weten van Hektor Planquert al- h en: dat hij, een totaal onbekende tot] an toe, in 1889 plotseling beroemd ] e erd in Vlaanderen, door de bekroning | d iet den driejaarlijkschen prijs voor zijn ! b eurspel: De dood van KareX den Goe-1 g de, graaf van Vlaanderen .(Gent, Siffe: 1889). De keurraad, vvaar Theophiel Coop man de verslaggever van was, staafdi de bekroning met de volgende regelen « De jury heeft. den driejaarlijkschqi prijs voor het Xle tijdvak, met alge meenc stemmen, toegekend aan het ge wrocht : De dood van Karel den Goede dramn in vijf bedrijven en in rijmloozs iamben. » Voorzeker zal verdere oefening er het zorgvuldiger bewcrken van de Ne> derlandsche taal en van den versbouv den bekroonde van veel no zijn. Beider läten somtijs, wat te wenschen, iets da' vvaarschijnlijk te wij ten is aan zijne op-leiding ; het allés verlammend, oneindit veel kwaad stichtend Fransch onderwij: in Vlaa msch^Belgie. » De Keurraad is overtuigd dat hi; aan geene toevallige vrui_ht den lauwei schonk. Zonder de verdienste van andere tooneelschrijvers in het minst te willer verkleinen, heeft hij het vertrouwen dal in den bekroonde de zeldzame en talrijke hoedanigheden vereenigd zijn, die eer tooneeldichter van genie bezit. ,i Dat was sterk gesproken. Maar nie-mand minder dan Prosper van Langen-donck heeft die uitspraak ten volle be-aamd. Wij vinden van heip een uitvoe-rige studie in de Nederlandsche Dicht-en Kunsthalle van 1889 : « Het onderwerp is de ?envoudige en logische ontwikkeling van een ieit: de moord van Karel den Goede, door de Erembouden. » De karakterstudie van het stukje is zeer merkwaardig. De rollen steken op clkander af en voltooien elkander tot een stevig samenhangend geheel. Elke rol (buiten die van Tanomar) biedt op zich-zelve eene gestalte aan. i) De voornaamste karakters zijn goed volgehouden en blijven altoos op de hoogte, door de tragische kunst ver-eischt. Maar de schconste karakterstudie, de gansche oorspronkelijke schep-ping van het stuk, is onbetwistbaar de rol van Deda. Zij is der fataalste vrou-wentypen uit de Grieksche treurspelen aanverwant. Wie toont mij, in onze too-neelliteratuur, een inaagdenbeeld zoö aandoenlijk rein en verheven, zoo voor 't hoogste levensgenot geschapen, en toch zoo roerend ongelukkig onder de looden hand van 't onverbiddelijk fa-tum, dat haar, van den beginne, onweer-staanbaar vastgrijpt om ze door de ijse-lijkste toestanden heen te sleuren en nindelijk, als zoenoffer, op het altaar der g-oddelijke wraak te slachten? » Het gezagvolle woord van Van Lan-gendonck schijnt onr. in deze zaak van bet allerhoogste belang : toch is De dood van Karel den Goede vergeten... Te-recht ? Onze lezers zullen zelf oordeelen : in onze « Bloemlezing » geven wij een ler fraaiste tooneelen, vvaaruit in ieder jeval een talent sprekt dat niet in zwij->en had mogen ver loren gaan. Maar mogen wij wel klagen? Is Hek-:or Planquaert niet de man der daad ge-jleken, die als hoofdrpsteller van Het Recht, zijn diepgezonken volk ter hulp s gekomen? E)n leverde hij nog niet, in ?en bij ons ook weinig bekenden roman ran Vlamincx, een verhaal uit den tijd ran de opkomst der Christene Demokra-en in Vlaanderen, het bewijs dat hij net opgehouden heeft voor zijn volk te ijden en te strijden? Hektor Planequaert is een der kranig-■te figuren uit Vlaanderen, en wij ge-lenken hem met warme sympathie. Een Zotspel Mijn zoon gaat nu drie jaar naar de chool : twee jaar bij de*zusters en nu en jaar bij de broeders. Hier in Brus-el is er voor ons geen keus. Wij zijn erplicht onze kinderen naar scholen te enden waar men hun in 't Fransch zal anleeren hetgeen zij reeds lang in het ^laamsch wisten. Of liever: men zal .un arme hersenen martelen tot zij,even ls een papegaai, een heele hoop vreem-e woorden van buiten kennen en dan ullen ze rekenen, aardrijkskunde, ge-:hiedenis, enz., leeren in die vreemde aal. Men' zal nu wel zeggen dat zulks ondigen is tegen de regels der opvoed-unde, maar de zaken staan nu onver-iddelijk zoo. Met mijn jongen is het nu ook op de-elfde manier gegaan. Hij was zelf nog oo gelukkig bij de zusters Vlaamsch enoeg te leeren om een opstel glad -weg s.lezen. Ten minste ik dacht dat. het 00 was, want nu zie ik tot mijn ver-/ondering dat ik mij deerlijk vergjst eb. Gisterén is hij t'huis :gekomen met en splinternieuw boekje, en dat moet 1 enen om hem Vlaamsch te leeren. Ja, este lezer, en ik dacht dat ik altijd te- j en hem Vlaamsch gesproken had. Hoe r een mensch toch kan missen, niet waar? Nu is men dri# jaar bezig geweést om - hem in te pompen dat eenige planken : met vier .pooten onder, waarop wij eten, : .< une table » is, en nu zal men hem lee-i ren dat het een tafel is, en dat iets om ■ nit te drinken en dat ze hein « un verre » ebben leeren noemen, simpel een glas , is. Ze hebben hem nu drie jaar leeren » bidden: «Notre pére qui étes aux cieux », en nu eerst zullen . ze hem aan l 't verstand brengen dat hij språk tot een . vader die in de hemelen is, enz., enz. Gij moet nu niet denken dat ze hem [ het Vlaamsch, door het Vlaamsch gaan : aanleeren, zooals zij het Fransch door . het Fraqgch aangeleerd hebben; o, , neen, dat is te eenvoudig, nu zullen ze hem (ik dacht dat het ee$. Vlaming was) het Vlaamsch gaan aanleeren door bet Fransch. Ja, ziet ge, dat schijnen nu • de nieuwe leerstelsels der zuiveTe op-, voedkunde te zijn. Omdat in een klas soms een Waal zit op tien Vlamingen, geeft men gansch , het onderwijs door Fransch, en omdat er negen Vlamingen zijn op een Waal, leert men het Vlaamsch aan bij middel van het Fransch. Zwijgt maar Vlamingen, zwijgt maar en slaapt>. Slaapt gerusj, allés zal zich ten ,göede schikken. Gij zult zelfs nog meer krijgen als gij vraagt; men u nog op den lipop toe eene gansche nieuwe taal leereji. Luister: In dat boekje, dat heet: « Cours de langue flamande, &e année d'études» en daaronder: « De Vlaamsche taaT, 3e studiejaar », par F.F., staat op bladz. 8 dat de ee pur zich uitspreekt als ai in j'ai, en de^co pur als au in haut en op bladz. 11, *dat de e^ mélangé zich uit-1 spreekt als ieé en de oo mélangé als oee. Nu weet ik waarom de Brusselaars in plaats van beenen, bienen zeggen en in plaats van dood, duut. Op bl. 14 staat: h en flamand est toujours légérement aspiré. Ik Leb altijd gedacht als ik een h uitspreek, dat in plaats van adem in te hälen, ik hem uitblaas? Komt het misschien daarmede dat men hier eps zegt in plaats van hesp. Op bl. 17 staat dat men de letters b ' en d uitspreekt als p en t, en dat men : kint zegt in plaats van kind en krip in plaats van krib. Wie van U" heeft ooit zulke onzin gehoord? En op bl. 37 vindt ik « Wie dragen 1 länge broeken en wie dragen korte broeben? » ( Verwondert u, na dit allés nog de taal ] der Beulemansen? En is het niet na- 1 tuurlijk dat de Brusselaar noch Fransch ' noch Vlaamsch meer kent, nadat de 1 nieuwerwetsche opvoedkundigen zijn ( geest zoo verknoeit hebben? Maar hoelang nog, gaan wij Vlamin- 1 gen ons blijven a£sloven tot het beko- t men van alle .soorten van lapwetjes in 1 plaats van de stier oij zijn lioornen te \ grijpen, en nu de Walen toch de be- s stuurlijke scheiding gevraagd hebben, g begrinnen met den grooten kuisch te a doen. F. K. j z De Mandel in Engelaod J ii De heer King, lid van het Lagerhuis v had aan den heer Runciman, minister ^ koophandel, gevraagd om de cijfers van den algemeenen handel van het Ver- j. eenigde Koninkrijk bekend te maken, K loopende over de eerste acht maanden van 1913, 1914 en 1915. e Ziehier de tabel welke de president c] | van de Board of Trade heeft opgesteld s xu umwuuiu op ue v. aag : A. — Koop waren Jan./Aiug. (a) liv. st. (b) liv. st. (c) liv. st. J 1913 4ao.848.000 496.448.000 72.600.000 , 1914 305.596.000 477.559.000 81.963.000 Cl 1915 318.839.000 573.737.000 254.898.000 ^ B. — Staven en Specien 1913 33.353.000 49.980.000 16.627.000 P 1914 38.165.000 55.341.000 17.176.000 1015 12.107.000 13.414.000 1.307.000 Z C. — Totaien P 1913 457.201.000 546.428.000 89.227.000 1914 433.761.000 532.900.000 99.139.000 1915 330.946.000 587.151.000 256.205.000 L (a) Totaail bedrag der uitva&rem en weder- d (b) Totaal d«r invoeirea. £ (o) He,t meer-bedrag der invoeaien op da uit- h voeiien. v Uit de studie van deze tabel kunnen k eenige beschouwinggn op^eleid worden n welke aan een opmerkenden geest niet o zullen ontgaan. g Eerstens dat de totaien der uitvoeren ^ en weder-uitvoeren voor 1915 met zi 126..000 pond stcrling op die van 1913 is achteruit gegaan zijn. iJc koopwaren op d zich zelve reeds zijn in dit cijfer door k 105.099.000 pond voorgestled. En^eland « schijnt i,n hare levensdeelen getroffen te te worden door het sluiten van zekere kon- 'i tinentale markten, zooals Duitschland, te Oosteririjk-Hongarije en Turkije, het ei schijnt niet bij machte om in de gege- R ven omstandigheden aan het buite,nlanc te leveren. Wat inderdaad de rijkdom er het krediet van Engeland uitmaken i; zijn wereld-handel en zijne weder-uitvoeren, waardoor het op zijn « made ir Engeland » 'artikelen rechten kan hef-fen en zelfs op die zijner konkurrenten. Men zal met eenige verbazing opmer-ken dat Engeland's uitvoer in .goud en specien betrekkelijk gering is geweest in 1915 en 1.307.000 pond minder bc-draaet dan zijn invoer. Dit feit wordt verklaard dbor de enorme zendingen van « bonds » of Amerikaansche-obliga-tien, welke tot heden zorgvuldi.rj; 'n de portefeuilles zijner1 b?nken werden op- inraiKtoiiiarT: 'JTtin WT j 'f" t' ^ f K . bewaard en. waarméde de Ameioliaan-sche jpederen betaald worden ten koste-: van de soliditeit di<er inrichtingen. Kortom, het cijfer zijner invoeren heeft niet den grooten sprong gemaakt, welken men had kunnen verwachten, doch de oorzaken van dit verschijnsel, dat in schijn bevreemdend is, moeten gezocht worden in de mindere kwaliteit der ingevoerde artikelen. Het staat dus te bezien of de ingevoerde bevroren goedkooper «ossenhaas» waarmede John Bull zich tegenwoordig voedt, nog den weidschen titel van u Sir » verdient, dien eens een Engelsche b.arones hem gaf. Dagelijksch Nieuws KINDEREN. — Sinds jaren is op het groot g-evaar gewezen van de kinderbe-perking met betrekkingf tot de landsver-dediging. Eerst ontstaan en uitgebreid bij de Franschen, is het stilaan in 'alle landen doorgedrongen. Het gevolg is, dat in Frankrijk 88 tot 89 % der manne-lijke bevolking onder de wapens worden geroepen, terwijl dit in andere landen älechts 53 tot 55 % is om tot hetzelfde getal dienstplichtigen te kornen. Het tweede gevolg is, dat de manschappen in 't Fransch leger niet zoo flink zijn als in andere legers en het £etal teringlijders 7,30 bedraagt,terwijl zulks in 't Russisch leger slechts 4,69 is en in het Engelsch egcr maar 3,16 op 1,000 manschappen. Die verhouding geeft tevens aanleiding :ot eene goede keuze. en rangschikkis^j-. In d landen waar de Ftaat slechts 50 tot 3o % der bestaande manschappen noodig leeft, zullen deze straffer en grooter van ichaamsbouw zijn dan in andere landen, lie verplicht zijn klein en groot, gezend :n ongezond in te lijven. DE DRAADLOOZE TELEGRAFIE EN DE DUITSCHE COMMUNIQUES. - De Fransche pers i-, niet gemachtigd )m de Duitsche, Oostenrijksche en Turk-;che « communiqués > mede te deelen. Dat neemt niet weg dat die mede.dee-ingen in de loopgraven gelezen worden. 2en jonge officier zeide onlangs aan een 'erslaggever van de « Figaro » : « De Duitsche communiqués? Wel, lie lezen wij iederen dag... zoodra die 'erschijnen! en dat is heel eenvoudig: Berlijn zendt die aan de geheele wereld >er draadlooze telegrafie... Wij hebben :en receptie-post opgericht en wij vangen lie op. Dat is geen kunst of vliegwerk! » EEN HULDE VAN LEMAN AAN )E DUITSCHE DOKTERS. — In een irief, welken hij aan vrienden gezonden eeft en de « Temps » heett uitgegeven, eroordeelt generaal Leman als eerlijk oldaat de uitgestrooide geruchten aan-•aande zijne gezondheid en het gebrek an verzorging, waaronder hij geleden ou hebben. Gewagende hoe tot Februari 1. zijne gezondheid zeer geschokt was, egt hij verder: « Maar sedert is mijne physische toe-tand, dank zij de wijze en goede zorgen er Duitsche dokters, aanmerkelijk voor-itgegaan ; is het noodig u te zeggen /aar mijne gedachten heen gaan en hoe roevig zij zijn? » EEN KUNSTGESCHENK. — Het I. T. museum te Berlijn heeft van de K. F. M. V. » een uit Spanje afkomstig. childerij ten geschenke ontvangen, dat en madonna voorstelt. Het bijbehooren-e gedeelte met het portret van den tichter bevindt zich nog in Spanje. Door ergelijking met een vrouwenportret in et Hofmuzeum te Weenen, dat klaar-lijkelijk de dame voorstelt, die als mo- 1 el voor deze, zeer portretachtig opge-atte madonna, gediend heeft, meent 1 lax J. Friedländer dat het schilderij van ' ngeveer 1515 dateert en van een Neder- ' indschen schilder is, die in Spanje werk- ' lam was, wellicht van de.i lievelings-ortretschilder van Isabella van Spanje, 1 en Nederlander Michiel. GEHAVENDE MILITAIRE KLEE- > UNG EN NOG WAT. — Sedert enkele agen zijn in en rond de stad — misschien 1 »k wel in andere gemeenten — veel 1 »uitsche soldaten aangekomen, die door un gehavend plunje nog al wat opziens < srwekten. De menschen, dat zijn wij al- i maal, verkeerden in den waan dat die 1 lilitairen naar hier gezoi: den waren om ; ntsmet, of zooals een smakelijk neolo- 1 isme het uitdrukt, ontluisd te worden. i ^re vernemen thans « van betrouwbare 1 jde » dat die^ veronderstelling verkeerd en meenen dus, ter geruststelling van < 2 burgers die inkwartiering hebben ge- c rep-en, te moeten mededeelen, dat die t ontsmetting » gebeyrd is vöör de solda- 2 n naar hier werden gebracht. leder mi- !■ :air, soldaat en officier, moet een amb- c lijk bewijs van desinfektie van kleeren t \ ondergoed toonen, voor dat hij uit 1 usland naar Duitschland mag. Vandaar c dan ook dat hunne kleedij er erg verfrom» meld en verschoten uitziet. BGUWKUNDIGE VEREENIGING IN DUITSCHLAND. — Ten einde verbetering te brengen in den slechten toe-stand waarin zich in Duitschland het bouwbedrijf bevindt, heeft zich over het geheele land eene vereeniging gevormd tusschen de werkgevers en de vakver-eenigingen.Zij stelt zich ten doel te bewerken, dat de Staat en de verschillende gemeenten de bouwwerken waartoe men reeds beslo-ten was, zullen läten uitvoeren en mid-delen voor nieuwe werken beschikbaar zullen stellen. MANNEN. — Er wordt overal besta-tigd, dat het getal geboorten van 't man-nelijk geslacht grooter is dan in gewone tijden. Dit komt denkelijk vöort uit den toestand der tijdert, die meer wilskracht en mannejijkheid vereischt in alle stånden. Dit is ook het gedacht van genees-heeren, die vroeger reeds de mannelijke geboorten grootendeels toeschreven aan de wilskracht en 't mannelijtc karakter van den man. Het eenvoudig en matig leven zal bo-vendien meer gezondheid schenken en voorheen aangeboren zieklen doen ver-dwijnen of min talrijk doen zijn. Vooral de onthouding van sterke dranken, zal op de geboorten een gezonden invloed uit-oefenen, ten bate van gezonde geesten en gezonde lichamen. OP HET CONGRES DER RUSSI-SCHE STEDEN TE MOSKOU. — Het algemeen congres der Russische steden, dat te Moskou gehouden wordt, heeft de volgende besluiten gestemd : i° Onmiddellijke bijeenroeping van de Doema; 20 Instelling van een ministerie dat het algeheele vertrouwen van het land bezit en bestaande uit de vertegenwoordigers der natie; 30 Politieke en religieuse amnesties; 40 Gelijke rechten voor al de nationaliteten welke in Rusland wonen. DE WASCH IN HET DUITSCHE LEGER. —- Automobiel jjransporten gaan onophoudelijk naar de Duitsche linies in Rusland toe om er het linnen der soldaten te wasschen. Zulk een transport bestaat gewoonlijk uit twee Daimler wagens, die 5 ton vracht kunnen meevoeren, en uit g-oederenwagen van hetzelfde draagver-mogen. De eerste varchtwagen is van sene electrische inrichting voorzien welke al de machines in werking zet, en van sen kleinen ketel, welke den stoom aan-voert voor de wasch- en strijkmachines. Naast den ketel bevindt zich eene irrrich--ing om het linnen bij eene warmte van ioo° spoedig te doen drogen, en een an-ler, het onontbeerlijk toestel tegen het >ngedierte, dat eene warmte van 180° mtwikkelt. De goederenwagen vervoert 100 cente-laar steenkolen, zeep, soda, zout en al le noodige waschwerktuigen,voorts eene >vergroote « waschmachiene » met vier ifdeelingen. Het vuile linnen wordt eerst van onge-lierte gezuiverd, blijft een uur in de ma-;hiene om vervolgens door eene centri-ugale machine en in een droogkast ge-iroogd te worden. Op deze wijze worden 2,700 stuks lin-len per dag gewasschen om vervolgens net zorg gestreken te worden. LEEMTE. — Wij hebben doen uit-;chijnen in een vorig nummer,dat er eene >roote leemte bestaat tusschen het ver-aten der school en het intreden der ka-:erne. dat die tusschentijd van zes jaren .eelal een verloren tijd voor 't onderwijs s en bij velen zelfs al het genoten onder-'icht in het lager onderwijs, te niet doet. Patroonschappen en vakscholen wilden laari nverhelpen, maar zij wierden door le openbare besturen in 't geheel niet of e weinig ondersteund. Heden zelfs, nu ij bijzonder veel diensten aan 't volk :unnen bewijzen, worden de kleine bij-iragen die zij vroeger genoten, niet eens litbetaald, terwijl anderzijds allerhande itgave gedaan worden die hoegenaamd een nu t opleveren.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection