Het Vlaamsche nieuws

989837 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 18 Mars. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 29 juin 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pz51g0n987/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

18 Maart 1917. Darde jaargaog Nf. 77 Prljs : O Ceuticiïî voor gebeel Belgié (et V aamscheNieuws Yerschijnt 7 maal lu de week fcMENTSPBIJZEÎU ^ «e^skîî®, iekear «sa À*aik®«digSagP* 800DBSTHAAT, 44 AHTWE*®1K dfi OPSTELtAASt fsî VBaaCLST, Dr. Ang. BOSMS, Alk. VAS DEN 1KAND M«t de vaste medew^rklag via HoAiOetpaur Boctor Aatooa JÂCOS Elke medewerker is persoonlijk ver itntwoordelijk voor zijn sehrijven, ej bindt niet heel d* Redak'ie, AANKONDIGINGEN « fweedc blad, der regel .. 2.6» Derde id. id. ? Visrds id. id. fi.6» Ooodsbericb» I,— jet verloop van de Russische revolutie OFFICIEELE BERICHTEN ilTSCHE Z§JD£ I;; AVONDBERICHT ■ijdag 16 Maart. — Qfficieel : ■tstdjk zoowel als op het ■, is de gevechtsactie slechts ■len vrij levendig geweest. ■terdag 17 Maart. — Offi- |{ GEVECHTSTERREIN Btkaflaal van La Bassée en Bcndige vuurbedrijvigheid. ■jjnten zijn Engelsche ver-■ics tcruggedreven gewor-■siily en het Saint-Pieare Héten zich Engelsche, tus-Bps en Lassigny Fran-Bcuia loopgraven, die door B: opgegeven plan opgege- ■isriront gevechten op het ■ï ons 35 gevangenen op- Bne voorbijgaand sterk ge-Be sauvai van een Fransche B Veste n van Tahure mis» ■uïlaas en Moezel haal-■ralgroepen op vier ver-Hteo gevangenen iiit de vij-B Bij een geslaagden over-Bwl, aan de grens van ■urden 20 gevangenen in- ■ vliegers haalden door Klucht 4 kabelballons van ■aidcnd naar beneden. ■ux roemeensch ■echtsterrein ■ère gebeurtenissen. ■LKANFRONT ■tavan Monastir zijn nieu-^■amgang. Ten Oosten van ■m heeft een Engelsch ba-Hitonzt veiiigheidsl-nies lig-B Porcy bezet. EÛM. 21 JOE ^Hag 16 Maart. — Offî- Bn roemeensch ■ GEVECHTSTERREIN ■gevechtsterrein B^iWt de vijand het vak sterk beschoten. Een vijandelijke aanval is ^■iMafgeslagen. In het vak ^Hta'schte levendige bedrij- ^■«ilsche front hebben ver-■plijke kanonnen Arc» en ■rç beschoten. ■Ikanfront ^BNa- en het Prespa-meer Be" op zich zelf staande ^■fvallen die mislukt zijn. llWRSCHE ZIJOE ■GEVECHTSTERREIN ■erdag 15 Maart. — Offi- iB3? 16 Maart. — Officieel : ■ van Tulcea zwakke vuur-"B'1'1 de posten aan weers-■«'George-arm.wkanfront pBftdag 15 Maart. — Offî- Mhn oever van het Près» « iand bij herhaling aan-eB' met bloedige verliezen ■sj-'Vorpen. Onze stellingen "Bd ^°°rden van Bitolia V de vijandelijke artil lerie zwaar gebombardeerd. Verscheiden vijandelijke groepen trachtten vooruit te komen, maar namen de vlucht, zoodra ze m ons vernietigingsvuur werden genc-men. Op de rest van het front spaarzaam artillerievuur. Ten Zuiden van Gewgelï hebben wij een vijandelijken verkenners-troep uiteengedreven. Een Engelsche kompagnie, voorzien van mach.inegewe-ren, heeft getracht in de vlakte van Ssrcs het dorp Keupru te naderen, maar is door ons vuur verjaagd. Sofia, Vrijdag 16 Maart. — Officieel : Tusschen het Ochrida- en het Prespa-meer heeft de vijandelijke artillerie gister-middag vrij hevig gevtiurd. Van den Oostelijken oever van het Prespa-meer tôt den weg Manastir-Prilep heeft het vijandelijk geschut gister den geheelen dag een buitengewoon hevig vuur onUer-houden.I>e Franschen hebben hier den geheelen dag onophoudelijk aanvallen gedaan, die aile met uiterst zware verliezen zijn af-geslagen.Op de rest van h«t front het gewxme vuur, Aan den Zuidelijken voet van het Bv" lasitsa-gebergte heeft een Engelsch ba-taljon getracht naar het dorp Poro-I op te rukkeri, maar is door ons vuur verjaagd. VAN TURKSCHE ZIJDE ARMENIE Konstantinopel, Donderdag 15 Maart. — Officieel : Een vijandelijke vlieger heeft zonder succès bommen geworpen op Bitîîs en een van onze ambulances. Op onzen linker-vleugel levendige werkzaamheid van verkenners. Op twee plaatsen zijn sterke vijandelijke patrouilles door ons vuur ver-dreven. De tegenstander liet eenige doo-den op het slagveld achter. Op een derde punt vie] de vijand met 200 man een van onze verkenningspa trouilles aan en slaagde er aanvankelijk in, onze steîling binnen te dringen, maar een tegenaanval, uitgevoerd nadat versterkingen waren aangekom'en, dreef hem er weer uit. VAN FRANSCHE ZIJDE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Parijs, Donderdag 15 Maart. — Officieel : Tusscnen Avre en Ois® hebben onze verkenners na een hevige artillerievoorberei-ding een overval gedaan op verschillende punten van de stukgeschoten vijandelijke stellingen. Zij bereikten op één punt de derde loopgraaflinie en bezetten het bosch ten Oosten van Caony sur Matz tôt een diepte van 300 meter. Er werden gevangenen gemaakt. Een gevecht met hand-granaten bij Maison ds Champagne heeft ons vooruitgebracht ; er zijn verschillende verbindingsloopgraven genomen. VAN ITALIAANSCHE ZIJDE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Vrijdag 16 Maart. — Officieel : In de buurt van den berg Forno (hoogvîakte van Asiago), is een vijandelijke afdeeling in den nacht van 14 op 15 dezer bij verrassing in een Italiaansche schans gecTrongen. Een tegenaanval van ons heeft Iïem onmiddellijk verjaagd. In boven-Cordevole gisteren schermut-selingen van patroeljes. Op de hellingen van den Monte Siel maakten wij een twaalftal gevangenen. Aan het Julische front levendig geschut-vuur. Afdeelingen Italiaansche infanterie hebben bij voorwaartsche bewegingen op eenige plaatsen de vijandelijke iinies op den Karsf gehavend. De officieele Russische legerberichten zijn, blijkbaar tengevolge van de jongste gebeurtenissen in het binnenland, niet toegekomen. De Omwenteling in Rusland De aanleiding tôt de revolutie « Aftmbladet » vemeemt uit Hapa-randa dat het spoorwegverkeer tusschen Tornea en de rest van Finland verbroken is. Reizigers vertellen, dat de Finsche speorwegen op verschillende plaatsen opgebroken zijn. De troepen, die in Finland staan, zullen zich zeker bij de revolutie aansluiten, want toen de oude re-geering hen naar St-Petersburg wilde. op-roepen, zouden zij geweigerd hebben dat bevel uit te voeren. Helsingfors was in §taat van beleg verklaard. « Nya Dage-ligt Allehanda » heeft iemand geïnter-viewd, die gedurende de revolutie-week te St-Petersburg was. De eerste aanleiding tôt de ongeregeldheden is de inhech-tenisneming van den leider der arbeiders geweest. Donderdag kwam het tôt nieu-we onlusten. Kozakke-p en politie. traden op, maar de revolutie greep verder rond zich heen. Vrijdag werd de overheid zich van den ernst van den toestand bewust. De kozakken schoten op het publie.k, maar de tegenstand groeide aan als een lawine. Zaterdag geleek St-Petersburg een oorlogstooneel. Er werden hevige straatgevechten geîeverd, waarbij vele menschen gedood en gekwétst werden. De rejziger deelt nog mede, dat de kozakken vaak de bevolking hielpen. Iem,and van de politie werd door hen neergegehoten tocn hij hun bevelen wou gev^n. Hœ het spei in den gang gesteld werd ^-©nden, 16 Maart. — D.nsdag werd -ait Peirograd gemeld, dat Zondagavond ecm geheime vergadering van de Doema bijeengeioepen was» die Maandag zou worden gehouden. Maandagmorgen vroeg verklaardon verscheiden garde-re-ginienten. zich voor het volk. Sommig:e officieren werden gedood. Andere reg',-menten sloten zich bij de garde-regimen-ten aan. De zetelplaats van het artillerie-kommando werd verovetd en de kom-mandant gedood. Ook drong men de Peter- en Paulsvesting binnen, waar d>e ge~ valtgenisscn werden opengeworpen. De-ze vesting is nu het hoofdkwartier van de révolutionnaire macht. De gevangenen verlost De revolutionna;rcn maakten- zich meester van de gehate Kresty-gevange-nis en s'elden aile politieke gevangenen op vrije voeten, en ook hen d-e in het huis van bewaring zaten, en de vrouwen in de vrouwengevangenis, Ook vernielden de revolutionnairen het hoofdbureau van de geheime police, waar aile archieven die betrekking hebben op politieke personen en vereen' gin-geai werden verbrand. Algemeene kwijtscheîding voor politieke misdrijven Petrograd, 16 Maart. — De nieuwe nister van Justitie heeft besloten, onver-wijld een algemoene politieke amnestie voor te bereiden. De rust keert te Petrograd snel terug, ofschoon nog vele da-ken, zolders en huizen bezet zijn met aanhajiigers van het oude iregiem, die hopen dat dit terug zal keeren en die op de troepen en de burgers schieten. Op bevel van het Uitvoerend Kom^teit door-zoeken de soldaten aile zolders en ver-wdideren zij aile verdachten. Toeneelen in de ^traat Een van de ergste tafereelen had piaats bij het Nikolaasstation en het aangren-zende gedeelte van de Ligofskaia. Hier gaf de politie uit een aantal machinege-weren van de daken en uit de zolder-vensters een moorddadig vuur af op de menigte. De verliezen kunnen nog niet bekend worden gemaakt, er gaan wilde geruchten over tallooze dooden, St-Petersburg, 15 Maart. — 11 uur 55 's avonds : In de hoofdstad wordt nu en dan nog geschoten, als de politie uit haar verdekte stellingen het vuur van de daken opent. Als men ze vindt, worden er korte metten met de politie gemaakt. Roode banden ziet men overal, zelfs op de lansen, gewe-den en kepi's van de troepen. Men ziet al-lerlei optochten, van troepen, matrozen, iruiyci^, uk.-i viaggen voorop, waarop ge-îchreven staat : vrijheid, gelijkheid en broederschap, Een groote menigte, bestaande uit soldaten en burgers, verzamelt zich dage-lijks voor het Doema-gebouw. Slechts de pen van een Carlvle zou de opgewondflji stemming Ln de wandelgangen kunnen be-schrijven. Uit de menigte hoort men op-wekkingen om voor het vaderland te werken en zich op te offeren ; voorts aan-tijgingen tegen de dynastie en ailes wat met het oude bewind verband houdt. Het eene eind van de wandelgangen wordt yersperd door zakken meel ; hier liggen kisten met patronen, daar een half dozijn soldaten te slapen. Aan den ingang staat ©en tafel met geneesmiddelen en verban-den voor eerste hulp aan gewonden ; aan een andere tafel zitten studenten en soldaten, die ijverig bezig zijn met ailes op te schrijven. Onder de bezoekers van het vertrek voor journalisten is de grijze politieke gevangene Lopatin, lid van de oude « gemeenschap der volkeren », die 20 jaar in de Schlusselburggevangenis heeft gezeten en eerst nu naar St-Petersburg heeft kunnen terugkeeren. De warboei De betrekkingen tusschen het voorloo-pig komiteit dat de gçheele natie verte-genwooràigt en den raad van de arbei-dersafgevaardigden, die uitsluitend be-roepsbelangen vertegenwoordigt, doefc de krisis als deze eene énorme macht kar ontwikkelen, hebben tôt niet weinig be-zorgdheid aanleiding gegeven. Bezâd'ig-de lieden hielden rekening met de moge-lijkheid, van een konilikt tusschen voor-loopig bewind en arbeidersraad, en d< gevolgen van zoo'n konflikt zouden aller-\Tee^elijkst hebben kunnen zijn. Geluk-kig is dit gevaar, althans voorloopig, af-gewend, dank zij den invloed van - Ke-renski, een jonge advokaat met groot( talenten' als redenaar Generaai Knorring vennoord Zijn lijk in de Newa geworpen G-eneraal Knorring weigerde aan het verzoek om zich bij de Do-ema aan te mel-den, gevolg te geven. Nadat hij zichzelf en zijn portier met revolvers gewapend had. Hij kwam ufit de deur van zijn woping en opende het vuur, waardoor twee man van de garde gedood werden. Knorring en de portier werden dadelijk neergescho-ten. Het lijk van den generaal werd naar de kade gesleept en in de rivier geworpen.Volgens een bericht van hedenochtend hebben aile troepen te Tsarkoje Selo.zich bij de Doemapartij aangesloten. Het verblijf van de keizerin en de leden der keizerlijke familie is niet bekend, De politie schiet op het volk met machiengeweren en werpt handgraaaters I 's Avonds verklaarden aile troepen van de land- en zeemacht te Petroguad zich voor het volk. Troepen uit Kroonstad kwamen aan en sloten zich aan bij >huti kameraden, maar totdusver waren zij niet door vele officieren vc-rgezeld. Dt straten zijn nu betrekkelijk ve.lig, El zijn op groote schaal politie-posten ver-woest en verbrand uit wraak tegen dt politie, die in soldaten-unifoimen ma-chine-gewcren bediende en van de daken van gebouwen handgranaten op het volk wierp. Weinig mededoogen werd getoond voor deze poLtie-agenten, -li^ verantwoordelijk waren voor de meeste verliezen onder de burgers. Deze verliezen bedragen, volgens de tegenwoordige schatting, eenige honderden. De groote meerdorhedd bestaat uit gewonden. Kr wordt nu een militaire politiemacht ge» vormd. OTproerTg manifest der Socialiste» GistereFfîleeft de sociaal-demokratische partlj een proclamarie van een hoogst op-roerig karakter uitgevaardigd, die alge-meen in oe stad werd verspreid. Het zijn louter doctrinaiden, maar hun, macht ten kwade is onîzaglijk op een tijdstip als het tegenwooroîge. Kerenski en Cheidze, die beseffen dat zij zonder den steun van de ambtenaren en de meer gematigde ele-menten van het volk, niet kunnen hopen een anarchie te vermijden, moeten rekening houden met minder voorzichtige bondgenooten en worden onbewyst gedre-ven toi een houding die de taak van de voorloopige regeenng mgewakkeld maakt. De Soclaïïsien sturen op de Commnne aan Volgens de laatste berichten hebben zich de socîaîistische leden van het Doo-makomTteît daarvan afgescheiden, omdat zij de eisciïen van dit komiteit te gematigd vonden. ùTt kan een ongunstigen invloed hebben op de nuttigheid van het komiteit als een pont van aansluiting vanwaar uit het herstej van de orde in den tegenwoor-digen chaos zou kunnen uitgaan. De Keizerin van Rusland onder bewaking Londen, 16 Maart. — De «Daily Chro-nicle » ve:neem* d.d. M Maart u:t Petrograd : De Tsaritsa wordt in het 00g gehouden. Moeilijkheden bij het herstell^a van de orde De broodmoeilijkheden zijn'niet verbe-terd. Reeds 's ochtends vroeg worden de bakkerswinkels bestormd. De arbeiders verklaren, dat zij niet weer aan het werk zullen gaan voor zij brood kunnen krij-gen zonder dat zij daar uren en uren op behoeven te wachten. Aile munitiefabrie-ken, enz. hebben aan de werklieden een aanzegging doen toekomen, dat zij zich den volgenden dag moeten aanmelden om een nieuw kontrakt te teekenen, daar zij anders zullen worden ontsîogen. De juffrouwen van dè telefooncen craie worden beschermd tegen « posters ». Ik zelf, zegt een korrespondent, heb officieren, die troepen aanvoeren die tegen de Doema strijden, hooren zeggen, dat al de moeilijkheden door de Duitschers ver-oorzaakt waren en de soldaten losten daarop tallooze salvo's in het vaste ge-loof dat zij dê Duitschers bevochten. Deze toestand van onwetendheid zal onge-lukkig nog meer bloedvergieten veroor-zaken, voor de rust te St-Petersburg ber-steld is. Ofschoon het bijna onmogelijk is bij benadering een denkbeeld van de verliezen te geven, schijnt het geen twijfel te lijden, dat het ongelooflijk klçin is in ver-houding tôt het groote verbruik van mu-nitie. Een ultimatum van de revolutionairen aan den raar Kopenhagen, 16 Maart. — Naar over Stockholm wordt gemeld hebben de revolutionairen den tsaar een ultimatum gesteld om dadelijk een manifest te teekenen dat de nieuwen pojitieken toestand onvoorwaardelijk erkent. Gisteren in Zweden aangekomen reizigers zeggen dat de troepen in Finland zich zeker bij de revolutie zulïen aainslui-iten. Toen de oude regeering de troepen uit Finlnjjd oijlangs naar Petrograd wilde overbrengen, hebben dezen dat geweigerd.In Helsingfors is de staat van beleg af-gekomd gd. Bevestigd wordt dat Protopopof is ver-moord. De troonaîstand van den tsaar nog niet voltrokken Londen, 16 Maart. — In het Lager-huis heett Bonar jUaw, in antwoord op een vraag, aan 't emd der vergadering, gezegd: Wij hebben een telegram vm onzen gezant te Petrograd ontvangen, behelzend dati het vorige bericht over den afstand van den tsaar en de benoe-ming van grootvorst Michael tôt regent, niet geheel juist blijkt. De afstand van den ts^ar en de benoeming van een regent, zijn nog n.et voltrokken, ofschoon het Ui.voerend Komiteit daartoe heeft besloten. Wij hebben later een telegram ontvangen, inhoudende dat men met weet waar de tsaar ia. Pe+rograd, 14 Maart. — Naar gemeld wordt is grootvorst Nikolaas tnans te Petrograd. Het voomaamste nieuws van van-avond is, dat de tsaar op Tsarskoje Selo wordt verwacht, waarheen verscheidene regimeîiten artir.erie moeten oprukken. Het antwoord van den tsaar aan de Doema wordt met ongeduld verwacht. Vodti zoover bekend, ■$ er nog geen ftnkel bericht van Tsarskoje Selo antvan-gen.7JM VERVOLG 2d.e BEADZIJDE tels voor iederen dag Een Lafaard! Heden Zaterdag ochtend, ongeveei halfnegen, kuieren wij langs de Izabel-lalei, van de Maartache Lente genietend, het altijd belangwekkend .>chouw:<pe} van de straat gaande slaand, en missehies al vaag denkend aan 't artikel dat we zullen schrijven en welk onderwerp, tusschen de vele, zich het eerst opdringt en op 't oogenblik best past in den strijd-De straat is om zoo te zeggen ledig. Daar rijd: ons een lijvige kerel op zijv wiel voorbij en mompelt, maar zeer dui-delijk, het woord : « Landverrader ! » Ge staat een oogenbîik verbauwereeard Landverrader ! als ge dag-in dag-uit werkt voor uw land, belangloos, met reine handen en klaar geweten ! Landverrader ! wanneer ge niet denkt dan aan uw land en uw volk, er uw eigen rust voor gevend, brekend met oude vrienden die. u niet begrijpen ; wetend dat ge er nooit in de toekornst persoon-lijk voordeel zult van halen, hoe het ook draaie ; beslist het wapen op den andereu schouder te werpen indien de gebeurt®-ni sen het vergen om zoo erg tegen ver-duitsching te ijveren als nu tegen ver-fransching ; een strijd zonder eigenbaat of eigen berelsening, beseffend dat gt nooit goed kunt doen en zeker lang iuei meer onder de levenden zuit benooret 00 ona vaaerlandsch streven ooit ai# dut damg eriiend wordt. J-,andverrader 1 aïs de vaderlandsiiefd< al uw aeiiKtu en doen D^ùtcrscnt, aocl een vaderiaudsnetue die viaanaeren me: langer aan de w aien, aan ae xransKujoiis wu oventvere.n, en zien daarom senraj zet tegen een ujdelijKe regeenng var iiavere, met geuzenirouw gehecut aar oen Koning, tôt aan d^n oed^uak j jtieei uw Dinnenate Kucn om onder d< latte aantijg.ng, u -van een njwiei, m d< vluent toe^eworpen, Vvij îjieu aeu Kerel achterna en dwin-gen tieui van zijn tiets te itappen, iiet is een zware vent, oieek gelaat met donner schippersbaardje ; een zwartt vu.en t>reedgcrande hoed KTxj^tena,.iig( 1, op de Ooile tronie. Vv ij meenen uat het een gen-teslieer is en d-irven er op weUden, ouVend Xraiisr or vvaal. — vv at Ueoi ge te zeggen? — Rte 11.., je ne vu us connais pas (Niets... ik ken u niet.) — Mais encore? — je ne vous connais pas... laisse; moi... passez votre chemin. (J_aat me ei ga uv: weg 1) Met zijn rijwiel aan de hand vlucht hi binnen in een beennouwerij t,nr. 2/, bi Van aen Bergh). Over den arempel, meent hij zich iî veiligheid en zegt ; —- Allé a faire des vers!.,, (Loop ver zen gaan maken !) Ha zoo ! de man kent ons niet 1... Wij schieten hem achterna, den winke binnen, Hij wordt vaal en grauw en, daar onz» wandeLtok misschien wat trilt in onz* hand, stamelt hij : — Ne me frappes pas!... ne me frap pez pas! (Niet slaan !... niet slaan !) 't Is een jammerlijk figuur dat di< breedgeschouderde vent daar slaat. De beenhouwer kent hem en snelt ziji kennia, en wellicht zijn klant, ter huli en zegt dat wij zijn winkel moeten ver laten. Ieder man is koning is zijn hui9 et wij gaan, terwijl de vent mec het wiel iî de achterwoning verdwijnt, Wij willen en zullen niet verder opzoe ken wie hij is, wij bekennen dat we wel licht beter hadden gedaan onve.rstoord ei met een schouderophalen onzen weg tx vervorderen, doch er zijn oogenblikket dat het bloed u naar 't hoofd stijgt er het kalm nadenken bele.nimert. Indien de beleediger denkt dat wij hen onrecht aandoen, ons bedriegen, en hi: verder w;l redeneeren, zijn we daartof bereid. Zoo hij meent dat het hier, ondeï de bezetting niet veilig genoeg of n;et ge schikt genoeg daarvoor is, kunnen w« misschie-n in Holland gaan voortpraten Wij zullen zelf onze beençn onder onzen rug uitloopen om voor twee passen te zorgen. Die kerels dttrven ons schelden, alloer omdat zij weten dat zij in dezen tijd op

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection