Het Vlaamsche nieuws

433 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 27 Mai. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 22 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/6q1sf2nr63/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

bf abonnembntsprjxzbn : I l z. Hîoor *én ^ 1S' ■ ' icJaditen nop&ns oiiregelmatig I, jTin de beatelldng der puaUboniw ■b L ïiio UITSIiUIT EN D te rich Um In M BESTELLEND POS1 H guREKL «o «iet il»t beheer vai 1 Maar dag 27 Mei tçt® - êét Jm&ff Ju ■ 142 Priis 6 Ceniiem voorBelg-iè Het Vlaamsche Nieuws Ver&chijnt 7 ornai p©r w<eek DE OPSTELRAAD : Hoofdopsteller Raf VERIiULST, Dr. Ar2. BORMS, H**£lefrar Alk. TAN DEN BRANKE r—~™~ AANKONDIGINGEN: Tweed© blad, den regel 2.50 Derde id. id. 1.— Viecd» id. id. 0.50 Dotxisbed'icht 5.— Elk« medew*rker i» persoctaiijk Terafi-twoordelijk voor zijn schrijven, •« bindt niet he#l de redaktie. iRcdxktie, Beheer en Aankondigingen : 73, ST-JAKOBMARKT, 73 ANTWERPEN OUITSCHE IIJDF- ■ duitsch avondbericht Berlijn, Zaterdag 25 Mei. — Officieel H^iets nieuws. I duitsch legerbericht IBerlijn, Zondag 26 Mei. — Offi leeL \Vestelijk gevechts terrain ■gezuiden het Nieuwpoort-hanaal et Bn weerszijden van Dil^smuiden na ■ wij in ondememingen van klei- ■ omvang meer dan 70 Belger ByaMsn. Het den geheelen dag ge-B^e artillerievuur vverd 's avondi B^Ie vakken der gevechtsfronter ®yeniiyer. Na 't invallen der duister hjs;>jn het vuut in 't gebied van der ^mnmelberg, bezuiden de Somme tus. B-.«n Moreuil en Montdidier, voorbij- ■fjiij Bucquoy mislukten herhasldeliili Bjelsclie aanvalspogingen. In de ■en»? sektoren duurt de levendige Blienningsbedrijvigheid van den vij- ■ VOort. Hierbii werden bewesten Ucntiidier Amerikanen, in het Auet-Bjal Franschen en op den Zuidelii-B- œver der Aisne benoordoosten ■ Neiii)iîfe Engelschen gevangen ge- ■Van de andere gevechtsterreinen Beis nieuws. 11! FRMSME ZIJOE Bestelijk gevechtsterrein B'arijs, Zaterdag; 25 Mei. — Officieel : Hliets ta imelden behalve tusschenpoo-Bid gtschuitvuiur benoorden en bezuiden ■Il EIÎGFLSCHE ZIJDE ■esteli.ik gevechtsterrein B/tnden, Zaterdag- 25 Mei. — Officieel : ■wang was het vijandelijk geschut h het vak van Villers-Bretonneux in Berder niets te mteldea. Il rri.iiisscRB ziak ■taliaansch gevechtsterrein Borne, Zaterdag- 25 Mei. — Offoieel: Busschen de Brenta en Piave .alsmede Biidcn Zenson, geduchte: wisseling van Bchutvuur. Op het cuveirigei front hier ^bar schoten. B> de Zuidelijke héllingcn van; d'en Bo Rosso hebben herhaalde aanvals-^Ringen, \an den vijand tôt de doeltref-B1 :r-r.enging onzer batterijen geleid levendige wisselingf van h,andbom-Bn bewprkt. Bezuiden den Col Caprile ^Wen vijandelijke afdeelingeni op de B(ht ^ejaagd. In de streek van den B»Ue Azolone hebben Italiaansche pa-B^ies eea vijandelijkeni voorpost ont-^Bderd en wapems zoomede ainder matet-Bal buit gemaakt. ■ÎELEHEAMMMM Het Kriigsbedrijf in hèt Westen B Bombardementen Br^ji, 25 Mei. — Laon eîi de voor-B®Kebbeh ook den. 24n Mei) opnieuw ■ fet verniietig-ende vuur der F ratv B: blootgestaan. Meer dan 200 scho^ B13" zwaar kaliber vielen op de s-tad B' 'n de onmiddellijke nabijbe d va,n ■P'bedraal we;rd een ongelukkig schot ^B^?steld. In de voorstad! St-Marcel ^Bstond een groote brandi Vier Franr burgers werden gedood en twee ge- Berl'in, 25 Mei. — In de week, die B^rdag eindigdte, hebben Duitsche 350.000 kilogram bommen neer-het grootste g'ewicht dat zij BC0!t 'n een zoodanig kort tijdsverloop ■">en verbruikt. ^jer1 ini 24 Mei, — In den nacht van BTLp Mei werden in Hirson io een jk gekenmerkt lazaret door het "an bommen uit vliegluige® ver-^Pf| en ^oldaten gewond. Voorts is een Purger gewond. Laon is weer B1 ^ Fransche granatein getroffen. B t Wilson1s miljoenenleger ■ pt ,f irstand-medewerker van de « N. ■V ' " scbrijft (A^-ondblad van 25 1.1.) : n■ mujoen man zou Amerika op de K|> bown en'"i D'e beperking- Bdp ? Z.? nu worden. OT)5reheveln : de n'?t 1)evoeg'diie!d eem on-Ivprf ,i mannen oo te roeipm, zoo- | latid Ie^ zuUen ^ijn, om Duitsch- I ^r*ltien mT al z')n ^ z''n B er m,hoen'. zoo zesreen de telegram- I Wip o°° eenS u't;c'rukkelijk bii Voor-Bg evea^l zullen er dan; toch « slechts » drie miljoen op de been wor-den gebracht. Voor dat d.rie miljoen Ame'rikaanr sche troepen in Frank ri jk zullen zjn, ' zullen nog eenige jaren moeten veirloo pen. Men heeft gezien hoe lang Engeland "er werk over heeft gehad om een cungei-veer even groote hoeveelheid over de zee te brengen, en als al die troepen er dan ©indelijk zijn, dnn moet men er nog de overwinning mee gaan bt halen. Want 1 alat het uitru&tèn en verveeren van troe^ pen nog niet hetzelfde is als overwin.nen, ook dat kan men aan het voorbeekî van 1 Engeland z.ien, orn nog niet te gewagen | van de vergrooting van de moeilijkheden ' ;n evenredigbeid tôt den afstand, dien zij 1 over zee hebben af te leggen. De Amerikanen gel den als menschen, die reklanm 1 maken. Men is daardoor geneigd riet voeîstoots te gelooven, wat Amerika zoo a! aankondio-t. Als men echter aa.n/neemt, dat er van al die aangekomdigde in.span-' ning niets kornt, d'an zou men, dunkt ons, eerst .reeht de diupe van die reklaam zijn. Het is evern gevaarlijk nu de militaire inspainni'ng van Amerika te onder-schatten, als het vroeger gewee&t is. die van Engeland, te onderschatten. Maar Amerika begint nog pas, en we wilden er maar den nadruk op leg-gen, dat bet nog lang zal duren voor het op voile kracht komt. IIUlEBCfcOT-OFFJSRS Londen, 24 Mei. (Offio'eel.) — De ge-wapende handelskruiser « Mold'avià » is. in den ochtend vàn den 23sten Mei getor-pedeerd en gezonken. Er ziin geen ver-liezen onder de bemanning, doch van de Amerika,an sche t roepen worden 56 man veirmist. Men vreest dat z'j gedood zijn door een ontploffing in een der kajuiten. Londen, 24 Mai. — De geredden, van den getorpedeerden hulpkruiser « Molda-via » zijn in èen haven aan de Zuidkust aangekomeri en vertelden dat het schip door een torpédo en n:'et door een mijn getroffen was. Het schip voer bet Ka-naal in bij mooi weer en bij maneschijn met enkele donkere wolken. De ontploffing van de torpedb werd iw'dscheeps waargenomen, vlak onder de brug, miaar de duikboot was- niet te ziien. Enkele torpedojagers begeleidden, het schip en verspreidden zich dadelijk, om de dliiikbcot te zoeken. Er werd maar een torpedb afgeauurd. Nog eer'g n tijd na ontploffing stooimde de «'Moldavia » door, in de hoop dat de waterdirbte sebotten bet water zou den keeren en hêt schip drijvende houden, maar toen dit onmo gefijk Week, werden toebereidselen getroffen om het sch'p te, verlaten. De torpedojagers kwamen nu langszij en de troepen begaven zich met de officieren en bemanning aan boord ervan. Men gelooft dat het geweld' van die ontploffing misschien èen van de middeleni om te ontkomen voor de soldaten, die het leven verloren, vernielde, nameliijk een ladder die van het troependek naar bene-den voerde, en dat de manschappen zich daardoor niet snel genoeg hebben kun-nen redeen. De geredden hadden ailes verloren. Bij hun landing kregen zij nieu-we kleeren en vandaag zijn ziij met verlof gegaam. VON KUHX.MANN OVER DE VREDE MET ROEMENIË Berli.in, 23 Mei. — Slaatssekretaris von Kiihlmann heeft gisteren avond in de Kamer van Koophandel te Berlijn over den vrede met Roemenië gesproken. De président van de Kamer van is.oophan-del von Mendelssohn, lieette den spreker wel-kom, waarna von Kiihlmann zeide, de uitnoo-diging g-aarne te liebben aangenomen, om voeling te krijgen met de openbare meening. Daarna schetste hij de moeilijkheden, welke bij de vredesonderhandtlingen moésten worden overwonnen, vermeerdrrd zoowel door het aftreden van graaf Czernin tijdens dr be-sprekingen, als door het frit dat dr- vrede moest worden. gesloten tusschen een koalilic en den Roemeensehen staat. In dit verband besprak von Kiihlmann de kwestie betreffende de Dobrredsja en de grenswijziging met Oostenrijk-Hongarije. Gegeven den geografi-schen toestand kon er voor Duitschland van geen territoriale kwestLe sprake zijn, doch wij hebben belangrijke ekonowiscHe voordee-len verkregen. Bepaald is b.v. dat wij uitge-breide rcehten hebben op de vaart op den Donau, een onbeperkt recht op het L'ebruik van de spoorwegen, terwijl ons het recht op den doorvoer en op de telegraafkahels is toe-gestaan, terwijl er waarborgen zijn verstrekt dat wij van de graanpiodukten en petroleum van Roemenië ailes zullen ontvangen wat het land kan miasen. Met nadruk wees de staats-sekretari- er op, dat de onder h a n d e linge n van Boekarest plaats vonden in volkomen overleg met aile verbonden mogendheden, voorname-lijk met Oostenrijk-Hongarije. Ook verder zullen overeenutemmitig en aameiAverkinj., de grondslag vormen voor de Duitsche ekon<">-mische politiek op den Balkan, en wat daar-mede verband houdt. Von Kiihlmann besloot zijn rede_ met een overzicht te geven van de ekonotnische toe-komst van DmtscMand. Elle streven tôt een hechtere aaneensluiting op het Enropeesche vasteland, zal voor den Duitschen haudel een aansporing zijn. Een eerste vereischte is de vriie zee, en het is de verdienete van keizer Wilhelm II, dat hij de Duitsche natie daarop reeds vroeg met nadruk heeft gewezen. De rede van von Kiihlmann werd met bij-val begroet en de président vau de Kamer van Koophandel betuigde hem zijn dank. De GROEIKRACHX van 't AKTIVTSME Overal waar ik than» kom, op onze volksvergaderiogen, bij onze krijgsge-vangenen, ea werklieden, zoowel in Duitsch'and als hier, sta ik verstomd over den geweldigen groei van on s Vlaamsch nationalisme, dat met omweer. staanbare kracht langs aile kanten op-schiet. Hoever zijn we nu van het moei-zaam begin toen nog maar hier ea daar een karig plantje tusschen de steenen priemde. 'k Hcriutuer me nog zoo goed hoe de toenmalige franskiljoiasche prefekt van het Antwerpsch Atbeneum me bij 't ver-scbijncn van mijn naam boven op <( Het Vlaamsche Nieuws », in zijn bureel ont-bood, me kapittelde <a bedreigde, ja ook fleemde en op de onmogelijkhcid wees ons voïk voor \laanderen te win-nën. Ik antwoordde hem toen, dat het noclïtaiii onze p'icht was zulljs te be-proevefli, het moeht ltosten wat bet wilde. — 't Ls Onbcgonnen werk, zei hij. — ^relnu, we zullen het omr.ogelijke dd^n, en zoo we vallon; dan vallen met eer. Kuanen, wij evenwel slechts tien duizend Vlamingen over^u'-gen en doen opstaan voor hun recht, dan gaat Vlaan-deren niet meer ten onder. Hoe zijn die verwachtingen nti over-troffen ! Overal, in 't bezet gebied, niet-tegenstaande de schrikkelijke macht van Nationaal Komiteit, loge en aartsbis-sehop; aan 't fro*-it, spijts Havere en Bernhe'm, die ons Vlaamschgezinde broeders dreigt te mitrailkeren ; in Duitschland trots allerlei tegenkantingen langs al^e zijden staan reeds duizenden in 't gelid en van uur tôt uur groeit hun getal aan. Mogen wij, de leiders, erop bogen dat dit 0ns werk is? Necn., het is de organi-sche groei van de krachtea die in het Vlaamsche ras verborgen liggen en wij zijn enke! de arbeiders en wieders ge-weest die de plant hebben toegelaten zich weer vrij te ontwikkelen. Van die organische kracht v'nden we het duidclijkste bewijs in de trouwe aan, hartkelijkheid van zocvele jeugdige tel-gen van daa Vlaamschen stam, die in spontané liefde voor hunne Moeder op-gaan.Ik heb 'een schat van dokumenten die dit staven : af an toe deelde ik iets mede, zoo o.a. in « Ons Land », waarin ik (14 April 1917) den brief liet verschijnen. van don zic!:en jongeling welke van op zijn lijdensbed onze Beweging hartstoch-teliik volgde en door zijn venster met potlood beschreven papiertje9 wierp om zijn dorpsgenooten te overtuigea van het Vlaamsche recht. Gelukkia: is die trouwe jongen thans geheel geneztn en werkt hij op dit O0°renbl'k hier aan mijn zijdî in Natioaaal Verweer. Een paar andere treffeade bewijzen zal ik hier nu nos: bekend maken, opdat ze getuigenis afleggen wat trouwe lcin-deréa Moeder Vln^nderen heeft ! Ziehier een brief die mie io November 1(917 werd besteld : Heer Dr. Borms, U zult U waarschijnlijk nog wel herinne-ren die droeve dagen welke gij hebt doorge-bracht aan het sterfbed van uwen diepbetreur-den vriend Andréas Engels, wonende te Merksem. U zult U eveneens zijnen kleinen lieven zoon. Daniel herinneren. Het nieuws dat ik U daarover te melden heb is zeer droevig. Sedert drie weken was hij ziek : hij had eene « abses» in de keel. Nadat hij daar-van genezen was, had de ziekte zich over-gezet op het hart en de nieren, dezelfde ziekte als zijn vader. Maandag nacht, te 11 u., is de kleine zachtjes en al sprekende, in den Heer ontslapen, zeggende : « Lodewijk heb » moed en verdedig de Vlaamsche zaak nog i> eens te meer in mijne plaats. Ik sterf ge-» ru&t, daar ik altijd mijn plicht heb vol-» bracht tegenover mijn geliefd Vlaanderen. ■ » Bij God zal ik bidden opdat Vlaanderen j » vrij moge worden En na, lief=te Lodewijk, . » ga ik mijn Vader vervoegen, die ook bidt » voor de vrijheid van ons « leeuwenland t ; » en vraagt Vlaanderen eens uw bloed, offer | » het, en wij zullen samen weerom vereenigd ( » worden iiU het rijk der hemelen. ( » Ik voel het uur naderen dat... Vaar... » wel... Lodewijk... tôt... la., ter! » en hij blies zijn laatsten adem uit. Een andere bloem uit de1 Vlaamsche * gaarde is volgend brief je van een Ant- ^ werpsch meisje: I Ântwerpen, in Vlaanderen, den 8-4~'I8. 1 Hooggeachte Heer Bonus, Op de voordrachten, redevoeringe» en de-batavonden welke ik regelmatig bijwoon, heb , ik gehoord dat den lin Juli een stoet zal uitgaan met Vlaamsche vaandels en banieren, , ter viering van ons herboren Vaderland, ons dierbaar zelfstandig Vlaanderen, op eigen , krachten als onafhankelijke en vrije staat, j zooals in vroeger eeuwen. Ik veroorloof mij dan ook U te komen vra-gen of het mij zal toegelaten worden het eere- , vaandel te mogen dragen op den eersten Vlaamwhen verjaringsdag, wat mijn innigste -verlangen is. Ook ben ik zxx) vrij U te verzoekea mij te , willen laten inschrijven op de eerste plaati van de lijst der meisjes welke de lessen var de nieuw op te richten Vlaamsche Middelbars School te Aiitwerpen wenschen te volgen er welke school in October zal geopend worden Zooals het U misschien nog niet bekend i: ben ik de dochter van den oprechten Vlaam- schen strijder mijn vader H. B., stra'at, te Antwerpen. Vol hoop een gunscig antwoord te mogen ontvangen op mijnen innigen wensch, bied ik enz. E. B. Maar 14 jaar oud, doch grooter dan mijn vàdér. Ik wil ?trijden vo-->r Vlaanderens recht gelijk Arteveldel En nu als dfrde sieraad van dit tuiltje op den Viaamschen akker geplukt, een Eerste Kommu;aie-ged''chtje, dat mij op de keerzijde van de lieve beèltenis van het mij onbekende Ferste Kommunie-kantje w<rd tcegezonden : Herdenkinz mijner 1 ste Kommunt» Opgedragen aan onze Vlaamsche Helden O Jezu» zoet, Gij die mij heden hebt gegeven Uw eigen Vleesch en Bloed, 'k Noem dit den schoonsten dag mijns lerens Maar nu, op dien verheven ®tond Kom ik U loven en U prijzen, Want 't is overal verkond, 'k Heb Vlaanderen zien herrijzen Want... weet, Heer, o, groote God! Schepper van het heelal Voor 'n Vlaandrens kind, is 't een gebod, Na U... mijn, Vlaandren bovenal. Een kind uit Vlaanderen Laken, uc-n 1 Mei 1918. Wat een zedelijke kracht voor 't akti-visme straalt uit d'-e jeugdige zieltjes en waar zijn de franskiljons e.n Beuleman. sen die op iets dergelijks kunnen wijzen ? Niet de stoffelijke macht, welke men nog altijd in de handea onzer vijanden laat liggen, maar de innerlijke krachten van gcest en van, hart, overtu^ging en opoffering, toewijding en liefde, leiden Vlaanderen naar een zekere, zege. Immers de jeugd is met ons ! Dr. Aug. BORMS. de politiek in 't Fransch Ieg«r SARRAIL - CASTELNÂU - JOFFRE Nu is er in het Fransche leger een généra al, die reedis vddr den oorlog als een goed links-radikaal republ'keiin. be-scbouwd werd, gencraal Sanrail, die ver-Sicheidene jaren kommandant van, het gebouw van de Twcede Kja.mer was en dus ook heel wat polit ici intiem kent. Daar aile partijen graag' de militaire eer aan, zich trokken, daar ae katholieken en royalisten den katholieken, wel zeer loyaal yeachten, maar voor met de royal'stische denkbeelden sympatb'seerendi doorgaaiv-den generaal markies de Curières de Cas-teinau graag op dem voorgrond stelden, hadden de radikalen het er vooral op ge-set, dat generaal Sarrail toch wel aile aoodige eer en kom manda zou krijgen. Toen generaal J offre, toen, hij nog- op-aerbevelhebber der Fransche légers was — thans is hij, zooals men weet, als naarschalk en lia van de Académie Française ter zijde gezet — ontnam hij op een foieden dag aan generaal Sarrail, die in le Argonnen kommandeerde, zijn komr-na.ndo, na een geslaagden, overval aer Dui-tschers in de Argonnen. Generaal sarrail begaf zich onmiddellijk naar Parijs an bracht daar, diep verontwaardigd, he-nel en aarde, dat wil dan zeggen, den ,inks- radikaal- en- sooialistisch- politieken lemel in beweging. H j was overtuigd, lat hij, als ferm vtxjruitstrevend republi-cein, het slachtoffer was van reaktion-aaire intriges en verlang'dle promotie in jlaats van straf. Hij verkreeg als kom-sensatie een in zijn soort onafhiankelijk jitz'end opperbevel, na-meliijk dat ovor let expeditie-leger van Saloniki. Toen nu nadat generaal Sarrail al lan-re maanden in Saloniki was, die expedi-:ie nog al maar niets opleverde toen op jen oogenblik, dat men in Frankrijk !fraag een, afleidingsoffensef in Macedo-iië gezien zou hebben, daar maar steeds weer niets .van. kwam, begon er in de echtsche en konservatieve pers te Par'js :en bedekte knmpagfne tegen den leider 1er expeditie. De censuur verbood' wel den nan bij zijn naam, te noemen,, maar ze liet och toe, dat men hem i,n een zekere pers ,rr jwel sommeerde nu eindelijk een goed jffensief te begin,nen of been te gaan, als liet op de hooigte van zijn taak. Nu was bet noffal verwonderlijk, dat te censuur, dat is d'e reo-eervng, deze' aan-rallen oo een bevelvoerend generaal luldde. Die aanvallen nu oo Sarrail in de "echtsche t>ers en dat diuldten ervan door le regeering, wekte groote ontstemm-nng 3Îj de links-radikalen en, socialisten. Zij Ai'ld°n Sarrail in bescherming inemen. Nu iis voor 't oogeflblik generaal Foch le groote anan van Frankrijk! Doch in Frankrijk zijrt ze groot en beroernd oo /oorband — zoo no<r Pétain en Nivelle — doch in. 't liebt der feiten is hu.n be--oemdheid' van kortea duur. ' &TAM « LAMD' PRIJSKAMP VOOR EEN KUNST-^LAKBRIEF. — Met het oog op het , aanstaande lie Julifeest dat heel Vlaanderen door dit jaar biijzorvder pirachtig dient te zijn, sehrijft het Centraal Pro-pagandE/bureel een prijskamp voor ku.nst-plakbrieve", u t. Den kunstenaar wordt volstrekte vrijheid gelaten, zijne opva,t-ting van, de verheerlijking der herwor-ding, <ie vrijheid van Vlaanderen, naar éiigen keuze te vertolken ; echter dient met ds volgende bepalingeo rekening gehouden : De papierafmetingen zijn 73 maal 110 centimeters waarvan ongeveer een vij.fdb (l /5) voor den te drukken teksL voorbe-houden bl'jft. De plakbrief moet met 4 steeneta (4 kleuren) kunnen gedrukt worden. Er wordt 300, 2C0 en 100 frank premie toegekend. De bekroonde ontwerpen blijven het voile eigendom vair he'c Centraal Propagandabureel, Be!lia,rdstraat, 41, Brussel, waar ze voor 9 Juni moeten iingezonden worden samen met een om-slag, die van buiten de kenspreuk of deknaam,, van binrven de naam en, adres des kunstenaars vermeld. De keurraad is dbrwijze samengesteld, dat aile opvattingen tôt bun recht komen. HET FRANSCHE VQLK? — De groote patriot, d:'e Caillaux van defai-tism beschuld gt, en een der beste Pa-' rijzer toon eel s c bri j vers heet — Bernstein ! — Francis de Croisset, met zijn adeL-liiken Franschen naam,, zou eigen,lijk Wierer moeten heeten, en, hij is de zoon van een Brusselschen jood!. Maar door wie wordt de Parijzer pa-triotische pers opgesteldi, die spreekt vain ,« la douce France » ? , Marcel Hut'n, de bekende reporter van de katholiek-konseirvatieve « Echo de Paris», heet Moritz Hirsch. Fordyce, die vroeger aan de « Journal » was en nu aan « L'Œuvre », heet Aarohnson. Adrien Vély, de kionieker van de aristokratisch katholieke « Gaulois », waar Meyer den scepter zwaait, heet Lévy. Paul Louis, de leider van de rubriek der buitenland-scha polit ek aan de « Petit Parisien », heet Paul Louis Lévy. Nozière, bekend medewerker van de «Temps», heet Weill. Louis Forest, van de « Matin », heet Guegenheim. Weet men dus in de pers lang niet altijd, of de personen, wer-kelijk heeten, zooals ze teekenen en zooals ze op bun visiitekaartje hebben staan, • in de letterkundige wereld was dit vôdr den oorlog ai even erg. Ernest La Jeunesse heette Cohn. • En zoo is er een eindelooze reeks te noemen,. Hirsch, Aarohnson, Meyer, Lévy, Weill, Guegenheiimi, Cohn! Dat zijn de voornaamste Parijzenaars, de opstellers van « Matin », «' Journal », « Petit Parisien », « Gaulois », « Temps », « Echo de Paris n ! KÏNDERBOEKERIJ. — De « Veree-raigiog voor Maatschappelijk Werk », die in haar programma bijzondere aandacht wijdt aan kmderopvoeding, opende Dins-dag 14 Mei een kinderboekerij voor jorb-geins en meisjes van 10 tôt 14 jaar. Reeds enkele dagen op voorhand' was zulks voor het raam aangekondigd, en. een 40-tal kinderen hadden zich in den loop der week laten inschrijven; doch grooter toeloop was er den dag der ope-ning.Vanaf .4 uur verdrongeoi, de kinderm zich voor de poort en toen de bestuurster vèrscheen, om de leden der kinderclub binnen te laten, was liet een, vragen zon-der einde. Jongens- en meisjesstemmen klonketn. er doorheen : « Juffrouw krijgen wij van>-daag al een. boek? — Mag ik mij ook laten inschrijven ? — Mogen we de boe-keo zelf kiezen? — Voor mij een Conscience! — Neê, ik Jules Verne, die be-schrijft zoo'n wonderlijke avonturen. — Juffrouw, klonk het dan weer dichter en vertrouwelijk, de juffrouw in de school heeft vanmiddag zoo schoon voorgelezen van een koning die Ooivaar werd, zouden we dat boekje ook kunnen, krijgen ? En, mogen we nu aile weken een ander boek komen halen? dat zal plezant zijn! en, dan met de elleboog een makker aanstoo-tend : Zeg ge moet mij vertellen wat ge gelezen hebt, zulle! » Wat een geraas ! De bestunpster die den tijd n'et had op ailes te antwoorden moest de kinderen met een « Mevrouw ' zal het u straks wel allemaal vertellen » tevreden stellen, en sloot dan weer de deur. Tôt 4 1/2 uur was hett nog verder een onderlinof vragen en vertellen,, nu en dan onderbroken door een, gil of een uit bun- ' diig gelach o>m een. gui ten streek door ' eene of andere uitgestoken. 't Was nu tijd. en een voor een rnoch-ten de kinderen in het bureel en ontvin- ! gen er hun ^e wensch t boek en een lcaart van uitleening. Fier alsof ze een prijs h.add'en, bekomen trokken z,e terug langs de nog wachtende rijen, waar ze hier en diaar ,aan mouw of ■ schort of vest werden getrokken met een « laat zien » of « wat hebt gij? » moest en toonen wat ze meenamen. Zulke toeloor», van den eersten dag, bewijst ons duidelijk dat otnbewust de ' kinderen op zulke boekerijen zateni te wachten. Voojmit Vereeniging voor Maatschap-pekjk Werk! Uitbreiden moet ge ook deze inrichting, want niet enkel de kinderen der Kloosterstraat, maar allen wachten ze op goede en gezonde lek-tuur. Prachtig is uw streven,, troostend voor de kinderen in het heden en veelbe»-lovend voor de toekomst; al wiie voor Vlaanderen en zijn, volk voelt moet eni zal u belpeni. N. P. Onze Middelbare Normaaîscholen Er heerscht op dit oogenblik een groot ge-brek san leerkrarhten, niet alleen in het la-ger, maar ook in het middelbaar onderwijs. Daardoor be=;taat er voor de jongelingen en jonge meisjes, die de noodige verstandelijke begaafdheid bezitten, in zich liefde voelen voor de jeugd en hun leven aan haar vorming wiîlen toewijden, eene veel grootere zekerheid dan vroeger, dat zij, na voleindigde studiën, zichzelf een achtenswaardig en vast bestaan kunnen verzekeren. Waar kunnen zij daartoe de noodige studiën doen ? De leeraars aan het Atheneum worden gevormd aan de Hoogschool ; de leeraars en leeraressen aan de Middelbare scholen kunnen studeeren aan Vrije of aan '» Rijks Middelbare Normaaîscholen. Deze laatste zijn gevestigd : a) voor jongens, te Gent (voor het oogenblik in de lo-kalen van de Middelbare School, Bisdomkaai), b) voor meisjes, te Brussel (Broekstraat, 70) en te Gent (Van Monckhovenstraat, 19). Voor de ouders, die hunne begaafde zoons of dochters, welke in zich de edele roeping voor het onderwijs gevoelen, aan deze ge-«tichten willen toevertrouwen, zijn de> volgende inlichtingen bestemd : De kandidaten voor de Middelbare Nor-maalschool moeten 17 jaar oud zijn. De jongens kunnen de noodige voorbereiding tôt het- ingangsexamen, in de athenea en kolle-ges ontvangen, waar zij dan de tweede kla» moeten uitgedaan hebben. De meisjes worden aan de Middelbare Normaaîscholen zelf voor-bereid in een t Voorbereidende Afdeeling», waar zij, na de Middelbare school, dus vanaf haar 15e jaar, kunnen aanvaard worden en waar zij twee jaar lang kursussen moeten volgen. Daarbij zijn ook Grieksch-Latijnsche kursussen gevoegd, die haar den toegâng tôt de hoogeschool helpen mogelijk maken, en die,' bij vo'ldoende belangsteiling vanwegei onze studeer»nde Vlaamsche meisjes, kunnen uitdijen tôt Staatsathenea voor meisjes. Aan elk der drie Rijks Middelbare Normaaîscholen, waar de stucbën 3 jaar duren, is eene oefenschool gehecht, waar kinderen tusschen 6 en 13 jaar lager en middelbaar onderwijs ontvangen. Te Brussel richtte het Middenbe-stuur eene kostschool in, waar de juffrouwen-leerlingen der Middelbare Normaalschool, der Voorbereidene afdeeling, der oefenschool en t«n iedere andere onderwijsinrichdngen, tegen matige vergoeding, een tehuia en eene zorgvuldige verpleging kunnen genieten ; maar de leerlingen der school Broekstraat zijn niet verplicht in de ko&tschool te wonen. Te Gent zal een dergelijk tehuis voor onze meisjes worden ingericlxt, zoodra er genoeg leerlingen van buiten de stad in de school ingo-schreven zijn ; de Middelbare Jongensnor-maalschool te Gent is gehecht aan de Lagere Normaalschool en besciiiit dus ook over eene kostschool. Wanneer Lager* onderwijzera en onder wij-zeressen de studiën van leeraars (leeraressen) ▼oor het Middelbaar Onderwijs wenschen te doen, worden zij vrijgesteld van het ingangs^ examen, kunnen dus onmiddellijk het eerste overgangsexamen afleggen en humie studiën voleindigen in twee jaar tijds. In de eerstkomende jaren zal het aantal middelbare scholen, vooral voor meisjes, aan-zienlijk vermeerderd worden. Er ligt dus voor de leeraars en leeraressen, in onze Middelbare Normaaîscholen gevormd, een ruim arbeids-veld open en er kunnen zich niet te veel jon-gelieden tôt dit ambt voorbereiden, dat hun daarenboven ook toelaat als onderwijzers en onderwijzeressen in de lagere scholen werk-zaam te zijn. Het is ook uit hun midden dat specialisten kunnen opstaan, die in nijver-heids- eu beroepscholen van den middelbaren graad goede diensten zullen kunnen bewijzen. Wij sporen daarom nogmaals de ouders aan hunne kinderen op deze mogelijkheden te wijzen en zichh voor nadere inlichtingen te ivenden tôt den bestuurder of de bestuurster van 's Rijks Middelbare Normaaîscholen. — ■ 1 ■ Viaainsche Werking UIT BRUSSEL Dinsdatj 28 Mei, te 81/2 uur, m het IokaaK ' De M-eiboom », Trapstraat, 10, Brussel, lebatavond. Onderwerp : Is de Belgischa >choolw<;tgeving voldoende voor Vlaanderen? Inleider : Hr. Prenau. Woensdag 29 Mei, te 8 1/2 uur, in de zaal < A la Vue de la Cité », Gierstraat, Brussel, /oortzetting van het débat Lambrichts-Jans-sens o\er de houding van Frans Van Cau-ivelaert en Kamiel Huysmans. Zaterdag 1 Juni, te 81/2 uur, in «Het Vlaamsch Huis ». Groote Markt, 16. Brussel, .'oordracht van Dr. Verhees over : De wetge-op de sociale veraekeringen. Te 7 uur, in ds zaal « Hertog van Lorrei-len », Jetsrhesteenweg, Koekelberg, kunst-'eest met voordracht van den h,eer De Cneudt. Oovoering van « Betere Tijden » en « Een Onweer », door de tooneelafdeeling « Molen-5eek Vooruit ». Kostelooz© toegang

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes