Het Vlaamsche nieuws

775 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 10 Novembre. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 18 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/zk55d8q88t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Woensdag 10 November £915. Herste laarg. Nr 299 Prijs : 5 Centiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingeiicht en meest verspreid Nieuwsblad, van België. - Verschijnt 7 maal per week ABONNEMENTSPRIJZEN Per week 0.35 i Per 3 maanden 3.75 Per maaad 1.25 j Per 6 maandaa 7.5G Per jaar 14.— n—Mrniiniimii ith—rniTirMiiy rirrwTTmfiïïirnwriiBiniiii i m ii m —ma—Mi1 i hi ihiimiib—mm ■« —■ m iw nmmuTiriiitni rmn ihm mu AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : DT Àag. BORMS — Albert VAN DEN BRANDE BUREELEN : ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN. Tel. 1990 rill ■ Nh'iiiMrrrrimr'TrirrnrirT"" iiirnirn-rTîT rrnnr-rr-■ «w i ■ — AANKONDIGINGEN Tweede hladz., per regel 2.50 Vierde bladz!, per regel.. 0.50 Derée bladz., id. I.— Do»dsbericht 5.— v Vo»r aile annoneen, wende m*a aid» : ROODISSTR.AAT, 44. Antwerpen en Engeland Onze Haven vôôr honderd jaar Xadat de Schelde, gedurende ander-ilve eeuw, door den Vrede van Mun-cr (1648) gësloten was gebleven, werd j in 1792 terug vrij verklaard, en de jropening der scheepvaart den lOden ogst 1795 plechtig te Antwerpen ge-jerd. Tijdens het Directoire, in 1798, ad de Ministet van Binnenlandsche ta, Benejeeh, bij zijn doortocht, aller de vlieten onderzocht, en was hij p liet gedacht gekomeji een groot dok ilaten graven. Het bleef echter bij dit izicht, tôt, in Juli 1808, de Eerste Con-il Bonaparte, op zijne beurt, onze stad «r de eerste maal zou bezoeken. Met jn adelaarsblik had hij weldra be-eurd al het belang onzer haven tegen-ler zijn aartsvijand, — Engeland, — idadelijk teekende hij dekreten waar-jbevolen werd tusschen het Kranen-ofd en het Bierhoofd kaaien aan te gen — (thans de Van Dyck- en Jor-lenskaaien) — en twee groote dokken graven ten Noorden der stad, alsmede iZuiden het zee-arsenaal te bouwen. 2e werken maakten evenwel slechts Il gedeelte uit van Bonaparte's plan Ibion's ovennacht ter zee te fnuiken zijne kusten aan te vallen. In 't jaar II (18Û3-04) brachten de Fransche bartementen ee,ne vrijwillige oorlogs-lasting bij een tôt beloop van 40 mil-eu — (de bijdrage der Beide-Nethen jdroeg 639,000 frank) — om den Com-|\ in staat te stellen, te dien einde eene Izaglijke vloot te verzamelen te Bou-pie en omstreken. UitgTavi,ngen gre-n daar plaats om al de oorlogsbodems h mien bergen : er waren er van ieérlei soort en grootte, zoo zeil- als isehuiten ; 1,200 tôt 1,500 platte ka-ineerbooten en ongeveer 1,000 ver-trschepen. Deze ongelioord stexke )ct zou 150,000 soldaten met 10,000 [rden en 400 stuks zwaar veldgeschut (eten landen ; zij zou tevens 3,000 nrmonden tôt zelfverdediging voeren t schiet- en eetvoorraden voor drie |anden. Ms van af emde September 1803 H het grootste aantal dezer booten te iilogne bijeengebracht worden. Bona-te zette persoonlijk dag en nacht tôt t'der spoed aan, ongeduldig als hij j s om het Kanaal — « ce fossé », zoo-[hij in een zijner brieven schreef ! — ï te steken. Eerst nochtans moest de taafsche vloot bij hem aansluiten. Op Mei 1804 had hij 52 transportsche-i uitgezonden om deze te Vlissingen fonder bevel van Admiraal Verhuel-iTexel — te vervoegeii. Het kwam rtij tôt eene botsing met het En-pch eskader, aangevoerd door Sir pey Smith, dat na verlies van een IDtigtal booten ruimbaan mœst ma-i Dat was liet eenige gevecht dat j •r Napoléon — ondertussehen op 2 F®ber tôt Keizer gekroond — met i zoo breed-opgezette vloot zou gele-P worden. Allerlei staatkundige ge-pnissen, inlandsche samenzwerin-!> en vooral de derde Coalitie tus-p Engeland, Rusland en Oostenrijk, iStatid gekomen in Oogst 1805, had-■ hem verplicht van zijn aanvalsplan Engelsche kust af te zien. | havenwerken te Antwerpen vor-nochtans geregeld. Van af 1804 waren uit de Fransche Whuizeii bij honderden galeiboeven fliier gezonden, in hun rood plunje, ( Bppelsgewijze aan de enkels samen- , etend, om het ruwste eirmoeilijkste s te verrichten. Herinneren wij er ' aan dat de vader van onzen 'drik Conscience opzichter was dezer ' "'Wgen arbeiders, die onder dak ge- : ■M werden in het zoogenaamde ' avenhuis », gelegen aan de werven ' Z'ch uitstrekten vau af de Citadel ( de Mestkaai. C'15 fflaar al te begrijpelijk dat E»- 1 III raet: leede oogen deze toebereid- ' ^desloeg : het zag maar al te wel v [r°ote Waarde van het gunstig gele- 0 u ''verPen, dat als oorlogshaven ^ vo^ens de woorden van Na- j ^ wderdaad een « geladen pistool 0 ^ art van Engeland gericht » was. ls?Clls ^ad de keizer nog krijgsha- , ! ^11?c'egd te Venetië, Spezzia, Tou- , ^chefort, Prient, Brest, Cher-i l^n Boulogne, om van daaruit de ^ L f v'00t te kunnen overvallen, S d{ a,anfsla^eii ^ beramen tegen In- z I-illeii, Egypte, en misschien " *'**a I«rkna. Maaf bov*i«l vreesde de oude Engelsche Koiiing George III de mogelijkheid van een aanval op Eonden langs de Theenls. En zoo rijpte laugzaam bij hem het plan eener overrompeling van Antwerpen langs de Schekle. 't Kwam er op.aan het geschikte oogenblik af te wachten, en het Engelsch Kabinet dacht dit aange-broken rond de helft van 1809. Inder-daad had de keizer toen de handen over-vol. In den Winter van 1808 had hij in Spanje tegen Sir Arthur Wellesley — later in 18H tôt Hertog van Wellington verheven — een zestal veldslagen gele-verd, en zijne troepen hunkerden naar wat rust. Langs den anderen kant kwam er maar geen vooruitgang in zijn veld-tocht in Oostenrijk. Voegen wij daarbij dat uit Hol-land berichten werden vernomen over een opstand te Amsterdam, naar aanlei-ding eener gewelddadige inlijving van Conscrits. Engeland's spioenen hadden bovendien gemeld dat slechts 7 à 8,000 man troeepn aanwezig waren langs de Scheldeboorden van af Gent tôt Bergen-op-Zoom. Het was in waarheid een po-litieke fout van Napoléon steeds met ontzaglijke troepenmassas ver vau zijne | basis op te trekken, zonder voldoende bezetting achter te laten. Hadde de Engelsche minister Castlereagh krachtda-dig toegetast, in plaats van maanden te verspillen aan allerlei rapporten, dan ware wellicht het plan gelukt. Veel tijd was ook verloren gegaan aan eene lang-durige voorbereiding, en zoo was het 25 Juli geworden, vooraleer de vloot vau Portsmouth, Harwich en Dover kon uit-zeilen. Zij bestond uit 40 linieschepen, 21 fregatten, 33 korvetten, 23 brikken, 5 bomgaljoten, 32 kanonneerbooteu, 150 platbodems en een groot aantal trans-portschepen. De geschiedschrijvers zijn het niet cens over deze getallen,maar wij geven de ci j fers verstrekt door M. De Chanteur, hoofd-zee-commissaris. Aan boord waren 38,000 man infanterie, 3,000 artillerie, 2,500 cavalerie, beue-vens 9,000 paarden en 150 zware kanon-nen. De troepen stonden onder het op-perbevel van Lord Chatham, de vlcot werd geleid door vice-admiraal John Strachan. Het wel omschreven doel was als volgt vastgesteld : 1) de vijandelijke vloot te Antwerpen of 'te Vlissingen veroveren of verdelgen ; 2) de zee-arse-nalen en dokken van Antwerpen, Vlissingen en Terneuzen vernietigen ; 3) het eiland Walcheren (waaraan Nelson vroe-ger een ovenwegend belang had gehecht) innemen, en de scheepvaart op de Schelde stremmen door de passen op den stroom bij middel van eenige te zinken oude schepen te verstoppen. Twee wegen waren daartoe aangewe-zen : ofwel te Oostende landen en van-daar te voet, langs Brugge en Gent, Antwerpen bereiken; ofwel de Schelde opvaren. De eerste ware de beste ge-weest ; slechts 4,000 vijandelijke troepen hadde raeji ontmoet, maar men schrikte af van den 30 mijl langen v/eg door Vlaanderen, en de tweede manier werd ten slotte aangenomen in dezer eoege : om voor de hoofdmacht het ge-Içhut van Vlissingen en Breskens te ver mi j den, zou de vice-admiraal Ottway met 12,000 man vooraf op Walcheren landen en met behulp van bevelhebber Eyre-Coote Vlissingen nemen, terwijl îene tweede afdeeling, aangevoerd door capitein Owen, Cadzand zou aan-ioen en Breskens veroveren met behulp /an Markies Huntley. Vervolgens zou iet gros der vloot, onder bevel van vice-idmiraal Keates, de generalen John 3ope, Rosslyn, Grosvenor en de beide >pper-commandanten Chatham en Stra-:hau, veilig tôt Santvliet doorvaren vaar 25,000 man zouden aan wal gezgt vorden om op A,ntwerpen te rukken. *: In een volgend artilcel zullen wij het 1 erder verloop dezer geschiedkundige ~ ■ebeurtenis nagaan — door Thiers eene zonderlinge onderneming » genoemd. j îens te meer zullen wij er het krijgs- s enie van Napoléon kunneu in1 bespeu-eu, van den man — een wonder van i: laar inzicht, en een reus van werkda- r igheid ! — (schreef hij niet eigenliandig e îeer dan dertigduizend lange oorlogs- | rieven), die gedurende ruim meer dan „ ijftien jaar de wereld als betooverd in n ;jn ijzeren vuist bedwongen hield ! n . " h Karel THOR. S Wat de Fraoskiljotis ongestraît mogen schriiven Het Augustusnummer van het groote Engelsche tijdschrift The Nineteenth Century avd afier behelst van de hand van den heer Raymond Colleye de Weerdt een opstel getiteld : L'Avenir de la Belgiqiie latine. De schrijver begint met te verklaren dat de Belgische bevolking uit twee vol-komen cndersc'heiden elementen bettaat en het verkeerd zou zijn, die twee te willen versmelten tôt één Belgische na-tie. Voor de idee der Belgische Natie — het denkbeeld van Edrn .Picard en prof. Pirenne — heeft hij de grootste miuach-ting. Hij begrijpt dan ook zeer goed, en vindt het ten voile gerechtvaardigd dat de Wal en langzamerhand er toe kwamen om een gelegenheid te zoeken, aan dit Belgische juk te ontkomen. Dit hoeven zij — volgens den heer Colleye de Weerdt in het vervolg niet meer te doen. Het zal overbodig zijn ; de Vlamingen zullen als zoodanig niets meer te zeggen hebben in een hersteld België. En in voile letters staat het er : « La Belgique de demain sera latine ou ne sera pas. » (Het herstelde België zal Latijnsch zijn — dus Franseh — of zal niet tôt stand komen.- Deze bewering steunt de schrijver op twee argurnenten. Ten eerste zijn, mag men hem geloo-ven, vele flaminganten eigenlijk maat-een soort verkapte pangennanisten, en hij bewijst dit door eenige praatjes over Pol de Mont, Dr. Aug. Bonns en De Vlaamsche Post. Daarbij schrijft hij maar grifweg al wat hem door het hoofd komt. Hij noemt Pol de Mont den uit-gever van Het Vlaamsche Nieuws en de zoo goed gekende Antwerpsche kiesver-eeniging «De Nederduitsche Bond» heet een pangermaansch gezelschap. Ten tweede zal België na den oorlog een groot deel van Duitschlaud moeten inlijven. De Walen zullen dit slechts willen zoo liet Germaansch element zoo haast mogelijk wordt ukgeroeid. De taalkwestie moet als volgt worden opgelost : Iedereen mag de taal spreken die hij verkiest ; maar de officieele taal in het herstelde België zal Franseh zijn. « Nu is het uit met de Vlaamschge-zindheid, schrijft hij. » Het flamingantisme is dood. Moest het 110? eens willen herrijzen, dan moet het terstond terug naar het rijk der sehimmen gezonden worden : R. I. P. » Het opstel cindigt. met de verklaring dat de schrijver eveneens « un enfant éclairé » (een verlichte zoon is van « l'Empire de la Méditerranée (uit het Rijk der Middellandsche Zee). Het is niet de eerste maal gedurende dezen oorlog, dat de heer Colleye de Weerdt van zich laat spreken. Zijn dol-len wanenkreet tegen de Vlamingen, uit een Mei-nummer van de Cri de Londres, bespraken wij reeds vroe^ei-. In de Engelsche steden treedt hij in Belgische kringen als gevierde spreker op. Hij is de algemeen sekretaris van den in 1912 opgerichten en sedeit de bezetting naar Engeland overgebrachten « Belgischen Anti-Pangermaanschen Bond » (Ligue Anti-Pangermanique belge). Elle oprecht vaderlander zal de aktie vau den heer Colleye de Weerdt ten diepste betreureu. Stukkcu, waarin meer dan de helft der Belgische bevolking oip de nadeelieste wijze gekrenkt wordt, zouden in eén ernstig tijdschrift als The Nineteenth Century geen plaats mogen vinden. rri— n— i "r—r -~r—ii.i j ONZE LETTERKUNDIGE PRIJSKÀMP Het Afrikaansch Het Afrikaansch is het Nederlandsch ' >p zijn eenvoudigst. 't Is de taal ge- ' chreven zooals de Boer haar spreekt, ^ liet alleen de Boer, maar ook de Kaffer v n de Hottcntot. Verbuigingen bestaan r niet, ook geen vervoegingen. Zoo hebt ge het werkwoord spreek. k spreek, gij spreek, hij spreek, ons v preek, zij spreek. Door al die vereenvoudigingen die 11 iet kunstmatig in 't leven werden ge- ^ oepen, doch door 't gebmik afgeknot n afgeschuurd, zooals de gotische uit- !s angen van ons Vlaamsch ook afsleten, 1 wam er een omgangstaal en daarna een eschreven woord, zoo overeenstem-îend met elkaar, en zoo tôt een mini- a îum spraakkunstige regels herleid, dat 11 et Afrikaansch nu best met het En- 11 ebeh op dat gtbied. laaa kampen. Het Engelsch heeft voor ons een- moei-lijkheid : de uitspraak. Dit bezwaar ver-valt voor ook den minst ontwikkelden geest waar de taal gesproken wordt en dp 't gel nid, niet in de boeken, wordt geleerd. Voor 't overige kunt ge de Engelsche spraakkunst op den palm van uw hand schrijven : zij is wel de bondigste van de wereld, vooral waar het slechts de taal van het dagelijksch leven geldt. Het Afrikaansch is al even tôt de ge-ringste regels herleid. In den beginne werd er dan ook in Holland mee ge-smaald en gelachen en het minachtend oordeel uitgesproken dat het een taaltje was dat geestdrift kon verwekken onder Zoeloes en Hottentotten, doch nooit aanspraak zou kunnen maken op eenige bescliaafde laat staan een letterkundige aanspraak, Dat was verkeerd geoordeeld. De taal waarin Krist de Wet en de martelaar Joppie Fourie hun fiere vaderlandsche gevoelens uitspraken, kan niet alleen op redenaars, doch ook op dichtc-rs wijzen, die er hun innerlijk zieleven in uitzon-gen.Zoo Jan Celliers, die den Mauser han-teerde vôôr vijftien jaar op het Afrikaan-sche veld en achter de kopjes en die nu dat Afrikaansche veld en de Afrikaan-sehe wijdvlakte zoo heerlijk bezingt. Wij schrijven eerst zijn gedicht over : EENZAAMHEID Mijn vuurtje en ik zijn op den iueg mijn vuurtje en ili alleen ; die avondster wenkt al van ver en het veld slaapt om mij heen. Nu blijft de lucht alom in stil aanbidding staan ; geen tampende bel, 'die de uren télt, slechts de sterren die komen en gaap. De ossen, met koppen gebogen, herkauwen nog stil in den nacht toi ze een voor een bukken i en gaan liggen bij hun jukken, ' met een zucht, na den trek van de'n dag. ' ] Mijn vuurtje is 't ecnigst wat leeft, in die eindelooze ruimte met mij j en zijn stemmetj-w divaalt ' als een deuntje dat draalt ! over dagen lang voorbij. '• ! Ditzelfde gedicht luidt nu in 't Afri- ^ kaansch als volgt en de minst met die ' taal vertrouwde lezer zal moeten beken- ; nen, dat het een overbodig werk was dat ' we ons getrcostten. Maar toch zal hij, zonder stôornis door den vorm te krij- c gen, de innige ,echte poëzie van die 2 stemmige nocturne, met haar nachtelijke £ gewaarwordingen en geluiden, hebben \ kunnen genieten. ^ EENSAAMHEID a Mij vuu'rtje en ik is op wag, r, mij vuurtje en ik alleen ; { die awendster ■ j. ivenk al van ver en die velde slaxi'p om-heen. Nou blij die lug alom v in stil aanbidding staan ; , v geen tampende bel d wat die ure tel, b net die die sterre wat kom en gaan. S P Vie osse met koppe gebui'e 11 herkauwe nog stil in die nag, 0 tôt één ï'vf één buk 0 en gaat lé bij sij juk ' (' met 'n sug, na die trek van die dag. ri Mij vuurtje is al wat nog leef n in die eindeloos ruim met mij, en sij stemmetje dwaal so 's 'n deuntje wat draal ^ om dage lang verbij. ® z< In Afrika leeft er naast Krist de Wet ^ 10g een ander groot man, die met groote ^ vaardigheid zijn lot draagt : het is de iresident Steyn, het gewezen staats- R loofd van Oranje-Vrijstaat en die, toen g< îngeland den oorlog aan Transvaal ver- g( :laarde, onverschrokken met heel zijn O olk aan de zijde ging van Paul Kruger. Président Steyn zei onlangs, van de ^ sirikaansche poëzie sprekend : (( Nou dat Jong Suid-Afrika sigself béais word en drome droom van 'n eie teratuur, verwelkom ik die soort pen- jyj evrugte van ganser harte. Sommige an die werke gee die belofte dat om room verwesenlik sal worde. Vir mij g£ ; die eerstelinge van onse literatuur so eerlik als die geluid van die eerste reen-ruppels na 'n langdurige droogte. » G! Gedichten, die zoo heerlijk klinken L. Is de eerste regendroppen na 'n langdu- an ge droogte, is de frissebe uitdrukking lai iet zelf van een diehter? de Naast Jan Celliers moeten wij ook den is I. jongen du Toit noemen, van Potschef-stroom, die Totius teekent als deknaam en tôt de nieuwe richting der Afrikaansche letterkunde behoort. De dichters van Transvaal kennen onze Hollandsche en Vlaamsche schrijvers. Als du Toit zegt van den Besevibos : Ik is gebore bij die middagglore Van 'n blakende, blinkende son dan is het veel te1 rechtstreeks onder den ! invloed vàn Perk : Ik ben geboren uit zonnegloren, Uit een zucht van de ziedende zee. i Guido Gezelle zei : ' r Zij stappen, hun bellen al klinken, ; De vrome twee horsen te gaar. £ t Celliers zingt hem na : ( Die osse stap aan deur die stojwe, geduldig, gedienstig, gedwee ; ? die jukke, al drukkend heel skokwe, hul dra dit getroos en tevree. 1 1 (Stowwe, stof ; skowwe, schouders.) c 2 Om te eindigen, nemen wij nog van v F. Rompel een zeer juiste bernerking \ over : ] « Meer dan eens is er verwondering c over uitgedrukt, vooral door Engelsche 1 schrijvers, dat Zuid-Afrika arm is aan sprookjes, legenden en sagen, waar de Boer toch zoo graag gezelst (zooals hij zegt), en het zitten rondom het flakke-rend vuurtje, op de uitspanplek, wan-neer de ossen grazen, het koffieketeltje pruttelt en de geheimzinnige stemmen van den nacht alomme zijn, aanleiding :ot fantastische vertelsels. » Legenden, sagen, sprookjes bezit Zuid-Afrika maar weinig. Daarvoor is de lag niet mystiek genoeg, het licht te lelder en ailes te scherp afgeteekend. Daarvoor is de Boer te veel man van de :laad en de harde werkelijkheid. » Doch, zonderling genoeg, zoo er *een sprookjes zijn, bloeien er de spook-îc-schiedenissen met de macht. » Sprookjes leven ook in het licht, pokeu alleen bij duister en geheimnis, m worden geboren in de geheimzinnige ■tiîte der Afrikaansche manenachten, als le witte, koude glansen op het wijde reld liggen. » De Afrikaansche taal verdient onze iroote belangstelling. Zij spreken toch ook onze taal, zegt Rompel te recht, en nu wij in de toe-:omst nog veel zullen kunnen leeren van le Boeren, mochten zij wel eens aan on-e lezers nader bekend worden gemaakt, vat hun literatuur aangaat en een plaats eryverven in onzen « Letterkundigen 'rijskamp », die voor eerste doel heeft nze taal te doen waardeeren, te doen iefhebben en hoogachten. Dagelijksch Nieuws OVER DE LANDKAARTEN. — ' NTaar aanleiding van een onlangs mede- n jedeeld bericht betreffend het verbod op b lardrijkskundige kaarten, schrijft men g ms van bevoegde zijde : d De duidelijke bepalingen der verorde- d aing van 22 September 1015 laten er >een twijfel over bestaan, dat de kiar-:en, die burgers zich voor eigen gebruik ^ îebbeu aa,ngeschaft, niet in beslag ge- v ionien zijn. Het is echter aile burgers s< /crboden zich hetzij door ze te verkoo- ai Den, weg te geven of uit te leenen, van m iunne kaarten te ontdoeu. Het verbod U ?eldt voor aile kaarten naar den maat-itaf 1:100.000 en miuder, 't is te zeg- et ren, van 1: 1 tôt en met 1:100.000, :venais voor aile verheven kaarten, 't is hi s zeggen, plastische met gips of aniere d< toffen vervaardigde kaarten naar wel- la :en inaatstaf ook. , HET VOEDINGSVET. — Evenals y le slagers, sedert eenigen tijd, verplicht cc ijn de huiden der afgemaakte dieren sr an de Duitsche administratie te verkoo- z| >en, zullen zij van de volgende week af m ,'cnoodzaakt wezen, om aan diezelfde er dministratie het vet van datzelfde vee f te staan. De hoeveelheid aldus op de slachtuui- §( en te Brussel gerekwireerd zal ongeveer 8 tôt 20 duizend kilogrammen per week h edragen. ve EDIKT VAN 1536 TEGEN DE kr ►RONKENSCHAP. —Elke man waar-1 on an vastgesteld is dat hij dronken ge- ee: /eest is, wordt de eerste maal veroor- sel eeld tôt gevangenisstraf op water en be rood ; de tweede maal zal hij daarbij un egeeseld worden ; de derde maal zal dit va: ubliek gebeuren en bij hervalling zal ho ij vcrba,nnen worden met afgesneden op oren. Indien strenge wetten volstonden m deze ondeugd te doen verdwijnen, do an zou er gewis sedert dit edikt van voi rans I geen dronkaard meer in Frank- de: jk zijn ; maar deze middeleu gelukken h& iet, indien zij geen voldoenden steun in ste 2 openbare meening en zeden hebben. dei [en bemerkt niet dat het edikt van 1536 tre ngen tijd toegepast zou geweest zijn. Pie et ging net als met het edikt van den- dei ilfden koning, die, om de slechte letter- zie .inde tegen te gaan, volstrekt den boek- d'1 indel verbood. sui DE POSTSPAARBANK IN FRANK- p ] IJK. — Ziehier de tabel der verrichtin- . • ° m der Nationale Fransche Spaarbank :durende verleden September gedaan: . ntvangen gel den van 69,745 deponen- ^ ten waarvan 9755 nieuwe fr. 6,846,171 een :rugbetalingen aan 257,253 mil leden, waarvan 8,677 voor stei slot van rekening 12,425,014 hac — var eerder bedrag der terugbeta- wei linge,n fr. S,578,847 hee Aantal bestaande rekeningen op 30 hoc ptember 1915 : 6,598,897. Ge< DE MONARCHISTISCHE BEWE= Zld ING IN CHINA EN DE BUITEN* naa ^.NDSCHE INTERVENTIE. — Het nat twoord van China aan Japan, aan Rus- aan id en Engeland, met betrekking tôt dat veiinoedslijke regeeringsverandering, gee v«zond«n feword«u. heb De Chineesche regeering doet uitko-len dat, ofschoon het eene kwestie van innenlandsche politiek geldt, zij toch, ezien Het vriendschappelijk- karakter er raadgevingen der drie regeeringen, e volgende uitleggingen wil verschaf-■n : « De beweging ten gunste van het erstel der monarchie wint steeds meer -ld onder de bevolking. De Regeering, :hoon tegenstandster dezer beweging, -ht het niet raadzaam 0111 gewelddadige iddelen te gebruiken, welke wanorde-ikheden zouden kunnen veroorzaken.» Dit autwoord legt liet verlangen naar 11e verandering aldus uit : De herhaalde verandering van staats-Dofde,n brengt de levens en de eigen-'muien in gevaar en strijdt met de be-ngen der vreemdelingen in China. De oprichting van de Republiek heeft 1 onzekerheid nog grooter gemaakt. ijf provincies hebben zich ten gunste ner constitutioneele monarchie uitge-roken. De Chineesche regeering acht :h voor de handhaving der orde tegen-er de Mogendheden verantwoordelijk 1 vertrouwt erop dat de overgang zon-r wanorde geschieden zal. NOG EENS OVER DEN BELGI-:HEN GRENADIER BAEYENS. —. ij hebben onlangs de wederwaardig-den vau den grenadier Pierre Baeyens rteld, die niet lang geleden door een ijgsraad veroordeeld werd vvegens het wettig dragen van een uniform en reteekens. Doch er ware.n andere be-îuldigingen waarvan de aangeklaagde ticht werd, die onder dekking vah zijn iform en zijne dekoraties en brieven :i valsche zegels der verscheidene ofdkwartieren voorzien, verschillende lichterijen gepleegd had. Pieter- Baeyens is gisteren, bijgestaan 3r zijn verdediger M. Emile Michon. >r den eersten keer verhoord gewor-1, door de rechter van instructie, den :r Bourgueil, dieu het parket aange-ld had om deze nieuwe zaak te on-zoeken. Dit eerste verhoor had be-kking op de omstandigheden waarin ter Baeyens zich vôôr den oorlog onde,n valschen naam van Godron als kenoppasser en daarna als maître-ôtel in het Sanatorium van Boulogne--Seine aangebodeu had. iaeyens onder den valschen naam van dron had verklaard van Fransche na-îaliteit te zijn. Zelfs eenige dagen >r de oorlogsverklaring, had hij plot-ng de direkteurs van het sanatorium laten, zeggende dat hij te Noyon in kavalerie-regiment voor eenigen tijd itaire instruktie ging nemen. En nog ker, ter staving van zijne verklaring, i hij eene oproeping aan den naam Godron getoond, welke van een ■fbureel kwam. De rechter Bourgueil ft den beklaagde nog niet gevraagd hij aan deze stukken gekomen was. lurende het verhoor heeft Baeyens 1 vergenoegd met te antwoorden : - Indien ik mij onder een valsche m, als een Franschman, aan het sa-arium te Boulogne-sur-Seine heb geboden, dan was dit omdat ik wist de direkteurs van deze inrichting a buitenlandseh parsotie#! wilden ben.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes