Het Vlaamsche nieuws

495750 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 17 Mars. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 29 juin 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/tq5r78930p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

l€fddgt ï? Maart 1917. Derde jaargaog Nt\ 76 Frijs : *0 Ceotseœ ^oor gebeel BeJgil Het Vlaamsche Nieuws Yarschynt 7 ma al m de week jONNEMBNTSPayZEHj ijBiaaû « ,»us4 * Lad - 8*-— li* !,'~ —- ite4a.kite» m Âxnkoaéiginjps s SOODESTRAAT. 44 AXTWB1?» BB OPSTELBAAl}» Rsl VERfïULST, Dr. Ang. 80BMS, Alfc. VAN DEN BfiANBE Met de vaste otëdcwerkiBg vsb Hofljfleerasr Onctor Astnna JACOB . Elke medewerker is persounlijk ver-antwoordelijk voot zijn schrijyen, ea bindt met hee3 dt R<edafcti«. AANKONDIGÎNGEN : Twsede blad, den regel ....... 2.6£ Derde id. id. f Vïerde id. id. b.68 Dood9bericht I.— De Tsaar doet afstand van den troon — g . , K&fstand van den Tsaar Benoeming van een Regent IL 15 Maart. — Bonar Law heeft heden In het Lagerhuis tneegedeeld Lj'raistand van den troon heeft gedaan. Egrst Michaei Alexandrowitsj is tôt regent benoemd, Ltst Michaël &léxandrowit«j is de eenige broer van tsaar Nïkolaas ; m Ijgj (Zie verder nadere berichten.) ljTscH£ mm I'SCH AVONDBERICHT Donderdag 15 Maart. — Offi- ! Westelijk en het Oostelijk rrein is niets van belang ge- Iijdag 16 Maart, — Offi- ; GEVECHTSTERREIN Je gevechtsacties. In het aan weerszijden van de tusschen Avre en Oise ge-îet voorterreia, waarbij ge-afa ingeleverd. Ook nabij irgoane, op den Oostelijken »to, bij de Chambmte» het bosçh van Apremont, Nooiden van het Rhijn-! slaagden onze aan va1, s-4 offkieren, meer dan 5C ige machinegeweren uit de oopgraven te halen. U EN ROEMEENSCH ECHTSTERREIN w ingetaeden vriesweder, LLKANFRONT nsche strijdkraehten vielen ; door herhaaldel-jk onze i Noordwesten en ten Noor-aastir aan. Bewesten Nizo-le vijand over een geringt voorste loopgraven binnen. gemislukten de door hevigt n iflgeleide aanvallen teger lijke houding van de loop-ng en het doelmatige af-i het geschut. îet Ochrida* en Prespa-meei s, fla sterk vuur ingezettt a de Franschen afgeweerc ■lllGIIftRSCHE ZI JOE Ix&sdag 14 Maart, ~ Uiii- GEVECHTSTERREIN ; vaur uit de stukken op on-% verscheidene militaire -m-Galatz in brand gestoken. tALKANFRONT het meer van Ochrida en hei ziin herhaalde aanvallei ®d met zware verliezen vooi çen. Na een tamelijk hevig< ? door de artillerie, hebbet n bij herhaïing onze stellin-■'en en ten Noorden van Bi-Btir) in het vak tusschen de vlakte van Monastir aan- i hooge verliezen en werdeu terug te trekken. Op de resl : Reringe geveehtswerkzaam- ransche kompagnie trachée tem Zujden van Gewgeli ®aar werd verdreven. Een ^mpagnie naderde onze stel-teten vasn de Wardar, maat ^ verdreven. PST.-HONG. ZIJDE ] • Donderdag 15 Maart. — Of- ^ GEVECHTSTERREIN N&n van Stanisîau en tes ^5 Solotwina hebben onze ™ vaa geslaagde onderne- mingen 106 gevangenen, 6 machinegeweren en 1 mijnwerper meegebracht, ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN De geschutstrijd is in enkele front» vakkon hervat. Ten Noorden van Asiago zijn vaja-ochtend afdeelingen van het 27e regi-ment infanterie door een sneeuwtunnel de vijaindelijke schansen ten Oosten van den Monte Fomo binnengedrongen, hebben de schuilplaa'sen van den vijand verneld, den Italianen aanmerkelijke blocdige verliezen toegebracht, 2 machi-negewerm buit gemaakt en 22 Alpini ge\*angen genomen. ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN Front aartshertog Jozef : Behoudens hier en daar levendig vij-affidelijk geachntvuur, niets van belang. BALKANFRONT Aan de Vojusa niets van belang. m FRWSCHE ZIJDE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Parîjs, Donderdag 15 Maart. — Offi-cieel : T'en Oosten van de Ois# heeft een overrompeling, door de Franschen in de streek va» Moulin sans tous vents uitg-o 1 voerd, hun de geleg-enheid geboden ofn g-evangenen te niaken. Verscheidene aanvalspoging-en der Dnitschers op kleine Fransche posten in , den omtrek van Vingre, bewesten Navarin en in de Argonnen, zijn d-oor het Fransche vuur verijdeld. In de streek van Maisons de Cham» , pagne tamelijk levendige geschutstrijd. f De infanterie bleef werkeioos. Aan het overige front niets vermel-denswaards. VAN ENGELSCHE ZIJDE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Londen, Donderdag 15 Maart. — Of-ficieeî : Het gebied, waar de vijand terugtrekt, is - Zuidwaarts uitgebreid. De Engelschen bezetten diens schansen over een front van 21/2 mijl van bezuiden het bosch van St-Pierre Vaast af tôt bènoorden het dorp Saiîlisel. Vanochtend is een forsche tegenaanval van de tegenpartij ten Oos-? ! ten van Achieî le petit met goed gevolg , afgeslagen. Na een geduchte beschieting wisten de Duitschers onze schansen ten Zuid-Oos-ten van Atrecht binnen te dringen. Eeni-ge mannen worden vermist. Een tweede vijandelijke overvalsgroep is ten Noord-Oosten van Neuville-St-Vaast gekeerd. m ÎTAU&^SCHE ZIJDE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Donderdag 15 Maart. — Officiel : Aan den bovenloop van de Cismon (Brenta)is In den nacht van 13 op 14 dezer een pogîng van den vijand, om de Ita-liaansche Finies op den tweeden top van de Col Bricon binnen te dringen, prompt gefnuikt. Gisteren langs heel het front bedrij-vigheid van het geschut en van kleine de-tachementen infanterie. Het vuur was dichter op den Karst, waar onze pa-' troeljes tôt aan de vijandelijke limes op-droogen en buit meebrochten. Oude Stijlen en Moderne Bouwkunst Bc-wai'en, herstellen, dit is de, liefde-rijke pheht, dien wij jegens de oude kunstvoortbrengselen te vervullen hebben. Dit is ailes, e.n wees gerust : het is meer dan voldoende. Afkomen met al de schoonheden van de oude kunstvoortbrengselen en al hun voortreffelijke ei-jenschappen roqmen als onovertrefbaar en iedereen aanzetten deze na te voigen, dat kan er in dezen tijd niet meer door. De verleden eeuw heeft ons ove.rdreven veel stijlkopijen bezorgd, en met welk gevolg? Dat op dit oogenblik stijlnavol-ging, in historische stijlenbouwen bij de merkwaardigste van de bouwmçesters als schennis van de bouwkunst doorgaat, voor een verkrachting van de ziel van onzen tijd. En het is met reden dat zij zeggen : het is onze plicht onze eigen kunstgeschiedenis te maken. Deden wij anders, voor de geschiedenis zouden wij in der eeuwigheid als armzalige geesten zonder scheppingsvèrmogen doorgaan. Er moet met aile overgeleverde stijlvor-men afgebroken worden. SIeehts dit Î9 het middel om uit de anders geworden noodwendigheden van dezen tijd een nieuwen stijl te ontwikke-len. En dat meet de taak zijn van aile enistige bouw-meesters.Bij bestudeering en ingaande beschou-wing van aile mee~-terwerken in den loop der tijden door de bouwkunst voortge-bracht, zijn praktische doeleinden, dui-delijk merkbaar als uitgangspunt. Wan-néér men nu de « Ronde Tafel » vol-gens de oude plannen heropbouwt, is het dan mogelijk, dat de Nationale Bank er hare diensten inricht? Het vejjchil tus-schen de noodwendigheden van drie laat-niiddeneeuwiSche huizen en die van een 20ste-eeuwsch bankgebouw zijn merke-lijk, zou ik denfcen. Men staat dus voor het volgend dilemma : ofwel behoudf aen het plan, en dan zijn meer dan waarscliijnlijk moeilijkheden in den dienst niet te ontwijken, ofwel ontwerpt de bouwmeester een praktisch bruikbaar plan, dat dan in geen geval in eenheid is met de gevels. Een zelfde dilemma zou tegenover de in-stijl-te-bouwen bureelen van het Brusselsch gemeentebesuur lam. nen gebruikt worden, moest er kans be-staan dat zulks gebeuren zou. Gelukkig is het méér dan twijfelachtig of daarop zal ingegaan worden. Alleszins zou ik natuurlijk graag begroeten, dat zulk een moderne opgave eens aanleiding gave tôt het scheppen van een prachtwerk van moderne bouwkunst. Een der voornaam-ste grondregels van aile goede bouwkunst is nu een volmaakte overeenstem-mirig- tnsschen gevels en nlanverdeeling. En dit was tevens ten tijde van Matlr'as de I.ayens de gezonde grondslasr waar-naar men zich richtte, Als eerlijk kun-^tenaar zit de bouwmeester er hier zeker tusschen.Maar zijn reddingsplank is zeer stevig, meent men zeker : de Groote Markt moet omwille van die twee schoo-ne bouwwerken, St-Pieterskerk en Stad-huis, een geheel 15d-eeuwsch uitzieht krijgen .Om dit te bereiken, gelooftmen waarschijnlijk dat er wel mag gelogen worden, d.w.z. dat de gevels wel iets au. ders mogen late^ vennoeden dan he,t-ge-en er werkelijk aehter steekt. Men heeft het Hergeboorte-tijdperk weleens als spelend met den dood getee-kend. Nochtans, met als uitgangspunt de oude Romcinsche kunst., hoeveel waar-devolle, grootsche en oorspronkelijke kunstwerken heeft het nie.t voortge-bracht? Met hoeveel te meer reden kun-nen wij hier bij het heropbouwen van lang-verdwenen gebouwen van een spe-len met den dood gewagen. En dat dit gebeurt ten koste van de scheppende kunstenaars van heden is een tragisch fe.it m onze hedendaagsche kunstgeschiedenis.Men zou zeggen dat er een overdreven eerbied voor het werk van 't verleden bestaa-t. Als men die richting logisch wilde doorvoeren is er geen enkele reden, die ons zou kunnen terughouden al1e verdwenen histori ehe beteekenis-hebbende gebouwen naar bestaande do-kumenten weder op te bouwen. Zou er iema-nd or> dezelfde grotiden durven aan-$aan schil4prijen te maken en ze als oor- spronkelijk werk van oude meçsters te t laten doorgaan? Dat is toch wel wat men 1 met bouwwerken doet. Men vergeet ech- 1: ter dat, e.venmin als men poëzie of een i schilderij met de handen alléén maakt, i men het een bouwwerk doet. De levende geest van den ichepper, de stroomingen j van den tijd hebben insgelijks hun deel in het wezen van het geheel. . Zeer te betreuren is het, dat do^ het " heropbouwen van die oude gebouwen, - zooveel geld onttrokken wordt aan de ? kunst van onzen tijd. Het is weggewor- pen, onbetwistbaar verloren. want aile > mogelijke verdiensten beletteu niet, dat ^ daardoor tôt de kultuur vanyonzen tijd î niets wordt bijgedragen. Want al de jon, 3 ge geestelijke krachten blijven door dus- 2 danige handelwijze, als gevolg van een l verkeerde kunstopva'ting onerkend, bij- 1 gevolg ongebruikt. Er wordt jegens hen ' misdadig gehandeld. Nooit bandelde c men in vroeger tijden alzoo. Heeft men, na de verwoestjng van de bemeubeling 1 onzer kerken ctoor de beeldstormers, op- s niernv gothische altaren, enz., geplaatst? t Heeft men de Groote Markt van Brussel, s na het bombardement van 1695, herop- a gebouwd zooals zij te voren was? Noch * het een noch het ande.r gebeurde. En wie bewondert niet de prachtige monumen- 1 taie altaren onzer kerken, de rijkgetooi- < de huizen van het Brusselsche Forum? Laat men er voor zorgen, dat ex than, < naar die goede deugdelijke oyerleverin- . gen van onze voorvaderen gewérkt wor-de. Bewijzen zijn geleverd, dat slechts die kunstwerken. welke gevolgen van de origineele geestelijke en sioffelijke stroomingen van hun tijd zijn, beteekenis be- < houden in de geschiedenis. Hetgeen er met het in stijl-arbeiden bereikt wordt, werd .zeer juist door V. H. D., in de « Gazet van Bryssel », kunstvervalsching 1 genoemd. En het ware hoogst wensche- ' lijk. dat de bouwmeesters-vereenigingen die, naar ik hoop, nog wat anders dan stoffelijk voordeel behartigen, zich tegen -een systematische vervalsching van hun-ne kunst verzetten. Minsteris zouden de -jongere iwuwkunstenaars zulks" kunnen ; en moeten doc;ti. Bij de ouderen hebben nog te veel romantische meeningen in-vloed. Zulk optreden zou, daar het uit- \ gaat van de rechtstreeks-belanghebben- j den, wellicht bij de opdrachtgevers gun- ( stigér stemming kunnen verwekken, want zoolang de bouwmeesters zich niet , principieel tegen het bouwen-in-stijl uit- j snreken, kan van onbevoegde zijde moei- t lijk het tegenovergestelde verwacht Worden. | En dit om te eindigen. ( Een menigte redenen hebben mij het ( vroeger afmaken van dit artikel belet. ] Het was opgevat en gede.eltelijk afge- ( werkt v66r het artikel « Kunstvervalsching », in de « Gazet van Bru "sel » van ; 25 Januari 1.1. verschenen. Indien ik 7 meen, dit hier te moeten aanmerkeu. is < het, omdat enkele vergeïijkingen (die < voor de hand lagen) ook door mij ge- i maakt werden v66r ik kennis kreeg van < bbvengemeld artikel. < E. B. M. * • ^ STAD en LAND ! BERIÉHT. — Den S^jn dezer ma and ^ maand eindigt het eerste kwartaat van dit jaar. Wij raden onze abonnentèn drin- j gend aan, indien hun abonnement op ^ dien datum verloopt, dit van stonden aan • te late,n hernieuwen ten einde eene ver- ^ traging in de regelmatige bestelling van ( het blad te vermijden. Het is zeer wenschelijk zich voor drie maand te abonneere.n. Men gelieve zich < daartoe te wenden tôt het postbureel ^ zijner woonplaats of tôt het bureel van het blad : Roodestraat, 44, Antwerpen. j De prijs per 3 maand is 5 fr. DE HEROPENING DER SCHO- h LEN. — Wij vernernen dat de gemeente- t schoJen heropend worden aansta^nden Maandag içn Maart. Er za] les gegeven v worden in onverwarmde lokalen, in den ] voormiddag van 10 tôt 12 en in den na- 1, nriddag van 3 tôt 5 torenuur. v Het zal aan de studeerende jeugd geen 3 kwaad doen. Wat haar echter wel tôt la- r ter nadeel en eeestesverminkin^- gedijt, -y is de handelwijze van een gemeente-on- z lerwijzer, die in het Zweedsche Zeernans-iuis aan Vlaamsche kinderen van nauwe-jks 11 jaar les geeft in aardrijkskunde n het Fransch. Daar zutUen die dutskeas eel van meedrasen! Die franskiljon vaagt wat fijn zijn slip-►en aan wetien en taalverordeninsren ! _EEN NEDERLANDSCH PROTEST. - Dg Nederlandsche Kamer van Koop-La,ndel te BrusseJ verzoekt ons het vol-;ende te publioeeren : « De goede trouw van het publiek vordt meer en meer misleid door den 'erkoop van vervalsch e en nagemaakte >rodukten, <i.e het uiterlijk hebben als :ijnde van Nederlandschen oorsptrong, ■ooals : zeepen (Stuivers, Triomf, Dub-ic-l-blank, Kamemelk, enz.), gistende aeelsoorten (Hollandsche pannekoe-:en), quaker, stijfsel, tabak, chocolaad, acao, enz. enz. » De Nederlandsche Kamer van voophandel, Ridderstraat, 31, te Brus-el, de goede Nederlandsche icpu'atie •erdedigend, stelt zich gratis to* de lie-•chikk'.ng der handelaar.- en partikulie-en, met het 00g op inlicht ngen en na-•orscliingen. » DE GEMEENTERAAD VAN ANT iVERPEN. — Ziehier den toestand van ien gemeenteraad : Overleden: Heeren Van de Wal!e„ chepe'n Van Kuyck, Van Geel en Ran-iaxhe.Afwezig : Heeren Dens, Terwagne, fonckheer. Longville, Tailliez, Tyck, Vfan den E_. 6h. Hebben ontslag genomen : Heeren ?ornette en Stroum. HET HOLLANDSCH BROOD. — 3et Nederlandsch-Belgisch Nieuws-igentschap imblioeert de volgende me-ledeeling : Sedert eenige dagen doen opnieuw de neest pessimistische geruchten de ronde »ver het Hollandsch brood. In de loka-iteiten die een regelmatige ui'deel'ng ngericht hebben van de door onze \'oorde: buren gebakkqn brood jes, is leze voedselaanvulling zoo gunstig ont-rangen, dat haar intrekking een ware «îtmoedisring onder de huisvrouwen zou •eroorzaakt hebbeai. Het was dus van )elansr nauwkeurige zekerheid te hebben imtrent de Inzichten van het Nederland-rche Komiteit voor de levensmiddelen-•erzorging van Belgie (komiteit van 3raban+). De bestuurders vajn dit orsra-îism. die zulke loffeb'ike pogineen doen >m de Belaische bevolkin^ te helpen en lie hun taak vervullen met een beschei-lenheid, welke ver d lent verme'd te wor-len ziin zoo goed eeweest het Neder-Pindsch-Bel'Wsch Aprentschan op te dra-cen het publiek gerust te stellen. De Nederlandsche rejreerinCT heeft het »lan niet de schikkineen. welke zii jre-îomen heeft, te wijzigen. hebben zij ons /erklaard. Ondanks de wezqnliike op->fferingen, die he" de Nede^-hndsche re-reering onder de tecronwoouli.ç'e omstan-1 gheden kost, s^elt zii, zooals voorheen, le hoeveelheden ineel, vereischt voo' het >akken der brooden d'e bestemd z'm 'oor onze bevolkinsr, ter besehikkin? 'an het Nederlandsch Komiteit voor evensmiddelenvoorziening van België-De samenstelling van het brood zal een vijziging ondergaan, welke een stils^and n de verzendingen na zich zal sleepen ran den Un tôt den 18n Maar. De mo-reliikheid van een vermindering der ïoevoelheid is niet uitgesloticn. De priis 'an he^ brood voor de volçende période s noe niet vnstfesteld, m^ar het is zeer vaarschijnlii'k, dat het verschil met den co-cnwoordigen pr'js niet belangrijk zal âjn. Er is dus geen st>rake van voor het ►oçenblik, zooals werd rond verte1 d, de ■erzcndingren te doen ophouden en de ;erîveen'en, wej haar toevhicht genomen icbben tôt de goede diensten van het :omiteit, zullcn bliivein voortgaan de roodïti, wier verdeeling zij verzekeren, e ont van gen. Ziedaair, hetgeen officieel medegedeeld .'ordt door het Bureau van net Neder-jndsche komi'eit voor /le levensm dde-mvoorziening van België (Konr'ei4-a,n B''abant). dat zich bovendien ter be-:hikking bond* van de p-erreentebestu-en voor ailes wa» de diensten hetreft, re'ke het op zoo'n odelmoedige wijze op ich genomen heeft. tels voor ifderei Ég De piihtieke îronten bewegfea Er ia nog geen beweging van groote beteekenij aan de tronten, maax toch grijpen er gewichtige gebeuj.enissen plaats, die den ooriog tôt een spoedig emde. kunnen breuge-n, zelts încuen er met meer gevocliten werd. Twae fei-en beneersciien thans den toesiand : ae Kevoiutie te ir'etersourg en in anctere groote Rus.asche ste^en en net on.siag van den franschen oorlogsaun.s-ter i-riautey, den generaal met groote .aain, dçu veroveraar van Marokko. is d-t iaatste teit nogrnaaL een gevolg van de zcnuwacntigheid die cnroniscJti hec-rscht ;n het Parijsche parlement en is het een alleçnstaand geval zonder ver-u^re Dc.eeis.umsr Ui và net een voorspook van ontzagiijKe verauaer.iigen in de rranschc regeerJïg en iigt net kabinet ur.^-.cl i_r ija.Socmen rceda op ait oogen- Oi.K. < xj,en niiiiisteriecle verwisseling is bij onze Zuioeruaren nog van minier Pùee-keiiis dan dij een an-er voïk. iVu scnien koia. een mimstene Barthou in de plaats eu uoemei ait at-wc/.eii ^aolixe.oiiooiU on-Uer ae op^oaiue-i^ueu ge'ioe^o vvorut, zou g.l Wci een taKUcik K^xinen wezen cUe ae goeaveuriug van preoiuc^t ronicuré en van Jbrxana zeit we^araagt. uan zou •ex mecs ver^nuera wezen. uuriiiou is zoo goeu aïs Jjnanct ^e nian v-an net Hiisee, iv^oar net oua, wroKMg en iaai ventje aat iJeicasse neet, worat vernoeuid on wat acnter ziju meuw opireuen -cn^iiî t.innst reeus DeuenKeiiiK., nog DeUenKe iijK.tr ecncer de act.e van « le tigre», van Lié-meuceau.Kouit die aan 't bewind dan staat Franisr.jK ongetwijtelcl voor een presd^ dentsiin-ezis e.n, op oit hacneiijx ougen-biui, zouaen de gevolgen aaarvan ouoe-reKenoaar Kunûtai zijn. Zou ae ooriog uitgebarsteax zijn indien Bams de» 17 januari uiis ^eKozen ware gewee^t in ste^e van Raymond Po.ncaré ? Daar Pams een tegensirever was van de revanchards, van Delcassé en Iswoiski, is die vraag zoo zimedig met ais ze scnynen kan-bij eersten aanblik. Maar dat zijn tnuiis piaioniscne Oeschouwiiigen en met hei verleden doch de tœkomst heeit al-leen aangelegenheid. -tTantrijiv, ait is zeker, lijdt onder de groote oiiers die het bracht en nadert mis-chien de grens van œ bereiawdlig-heid.Voor de eerste maal kregen de socialis-ten die tegen den ooriog zijn en vredes-voorwaarden willen bespreKeu de meer-derheid. In Frankrijk is er gisting en bij ons is er gissing, doch de politieice fron-ten bewegon, dit is zeker. Jien veel grooter en gewichtiger vraag-teekeu is Rus.and. Daar sioeg ue gistmg over tôt opstand, ja tôt omvven .eling en werpt den Tzaar, alîeenheeischer en paus, van zijn troon. De beteekenis van het oproer zal af» hangen van de oorzaak waardoor het ver-wekt werd. Ligt die oorzaak in gebrek aan levens-middejen, dan kan de rèvolutie niet ge~ kanali.eerd worden, want geen nieuw regèering kan het mirakel der vermenig»-vuldiging de brooden herni«uwen. Hebben wij met een politieke bewe-ging te doen, door Doema-leden in 't le» ver, geroepen, dan staan we voor twee mcgelijkheden : een regeering die hard-nekkiger den ooriog wil doordrijven, ol eene die het nuttelooze van verder bloed» vergieten inziet en tôt onderhandelen wil overgaan. In beide gevallen kan de be.weging door de vertegenwoordiger» van Engeland en Frankrijk toch einde-lijk weer in het vaarwater der Entente geleid worden. Ms?.r een volk, en vooral een leger — en het is te Petersburg het geval — dat zijn regeering afstelt door 't geweld van de waipens en de ministers in de gevan-gcjT!1'® opsluit, is een veeg teeken voor een oorlogvoerend land. .Staan we voor een land dat. gelijk de Fransche Revolutie, heel de natie in de wapen- roent en naar de erens snelt met een gecstdriftige Marseillaise? 't Is wei-nisr te denken van Rnsland. Of i? het een uitbarsting van volks-woede, gelijk den 4 September 1870, die het keizerrijk afatelt en de republiek uit.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection