Het Vlaamsche nieuws

544027 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 05 Juin. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 18 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/4746q1wp0g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

liasd&g 5 Juni 1917. Derde Jaargang *r. 156 Prijs i © Centiem voor geheel België Het Vlaamsche Nieuws Ver&chijnt 7 maal in de week 4BONNEMENTSPRU7.EN : jjjin tnaand 1 71 ( 3 maand ' — „| tnaand •• '•— Kétoi«« : '• — Ktdaktii, Beheer tu AanfcondigingM ! ROODESTRAAT, 44 A.VTWERPES DE OPSTELRAADi kt<t VERHULST, Dr. Aag. BORMS, Alb, VAN DEN BRANDE Met de vaste luedswcrfeing > »n tioogleeraar Docter Astoos JACOB Elke tncdewerker is persooalijk ver-antwotràelijk voor xijn scbrijven, en bindt niet hcc! de Redaktic. 1 " 1 a—— ———c^l ■!!■ Il i AANKONDIGINGEN: Tweede blad, des regel 2. M Derâe té. id. t.— Vierde id. id. • 64 •ooéiberich: I.— OFFICIEELE BERICHTEN (tN OUiTSCHE ZIJOE OUITSCH AVONDBERICHT ieriijn, Zondag 3 Juni, 's a vend s. feiee-' : jdc bocht van Wytschaete, sterke |utstrij<^. Ieriijn, Maandag 4 Juni. — Officieel : jjTELIJK GEVECHTSTERREIN [[out gen. veld. kroonprms Ruppr. jBeieren : nde bocht van Wytscliaett' bereikte Ksçhutstrijd gis'eren uHerste hevig-j,Hij dum'de tôt in den nacht voort. (jbij de kust, aan het La Bassée-131 en aan weer szij den van de Scarpe ï in den voormiddag de geveehts-baamheid in. 's Nachts werden le vuurgolvingen door aanvallen van îngelschen gevolgdbij Hulluch, Len.s, ithy on Chérisy, die overal afgesla-iverdcn. Aan de beek van S (nichez ilen, van den vorigen dag overgeb'e-lEngelsche nesten zoo goed. als gezui- tont van den Duitschen kroonprins : Pest-Pruisische en Rijnlandsche région vnerden aan den W'uterberg, bij onne, een geweldige verkenning uit, (bij na verbitterden sttijd op dichten jnd meer dan 150 Pranschen en 15 poegeweren in de handen der aan-fcrs bleven. Op de Westelijke helling pn berg, in onze linie mec- betrok-rFransche loopgraven, werden tegen chtige aanvallen behouden. Heden it drongen aanvalskompagnieën van ler-Silesische regimenten benoord-(en Braye in de Fransche sterling en lenmeer dan 100 niau gevangen. Ook werden 15 machinegeweren vermees-I, Beide verkenningsaanvallen lever-waardevolle vaststellingen, over den «delijken strijdkrachteninzej: op. î Champagne werd beoosten den Iberg een aanval van meerdere vijan-jke kompagnieën door tegenaanval tôt iukking gebracht. ront gen. veldm. hertog Albrecht van rtemberg : (« bijzondere gebeurtenissen. SSISCH EN ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN een groote gevechtsakties. BALKANFRONT oorpostengevechten bewesten de rdar, aan het Doiraii-meer en in de Wna-vlakte verliepen voor de Bul-rsche troepen gunstig. » OOST.-HONG. ZIJOE teenen, Zondag 3 Juni. — Officieel : SSISCH EN ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN ihet Putna-dai \verd een aanval van meensche troepen bloedig terugge-|e M ÎAL1AANSCH GEVECHTSTERREIN het Marcogsbied, bij Gôrz, wierp de ïiing van kapitein Sommewent den id met een kranigen aanval uit zijn fste loopgraven ; hij liet 10 officierenL man en 4 machinegeweren, in onze Kn achter. Italiaanscbe vliegers be-toen Triest en andere Istriaansche fcen met bommen ; in Triest werd een '«'en een kind gedood. 'p het Zuid-Tiroolsche front, talrijke Hgevechten. BALKANFRONT Rivera nderd. Wl FRANSCHE ZIJOE iSTELIJK GEVECHTSTERREIN «njs, Zondag, 3 Juni. — Officieel: «gens aanvullende inlichtingen, zijn fuitsche aanvallen, gedurende den !lt en dezen morgen op de hoogvlakte Vauclerc ein Californie gedaan, uit- ~^CJ^ gevoerd door eenbeden behoorende to twee divisies. Op de hoogvlakte va,ti Vau clerc hebben de Duitsehers den storm loop gevoerd in zeer dichte golvingen. Oj \erschillende punten stonden hu,nne in fanteristen schouder aan schouder. Eei eerste aanval is afgeslagen onder he Fransehe vuur. Een tweede, die hevigei was, heeft gedurende enkele oogwenkei voet kunnen krijgen in de vooruitge schoven Fransche elementen, maar werc er onmiddellijk teiug uitgeworpen dooi een krachtigeai tegenaanval dezer laat sten. Al de aanvalspogingeu gedaan te gen het Westelijk gedeelte en het mid dengedee.te der hoogvlakte vau Califor uië zijn volledig mislukt. Dezelfde régi me,n'en "die zich overdekten met roem door den 4n en 5n Mei Craonne, de hoog vlakte van Vauclerc en va'n Californie t< nemeu, hebben opnieuw bewijs gegevei van een bewonderenswaardige dapper lieid in het verdedigen van de stellinger wîelke zij genomen hadden. Kindelijk aan den Noord-oost-hoek der hoog vlakte, zijn de Duitschers, die dezen mot gen hun pogingen henrieuwden en er il gelukten voet'te krijgen in de Franschi loopgrachten der eerste linie, er teruj uitgeworpen door een schitterend tegen offensief der Fransehe troepen. I,u det loop van dit geveeht, dat buitengewooi lievig was, hebben de Duitschers zee zware verCïezen geleden. De Franschei hebben geheel hun stellingen behoude' en nieuwe ki-ijgsgevangenen gemaakt. Tusséhenpoo'zende beschieting op he overige van 't front VAN ENGELSCHE ZIJDE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Londen, Zondag 3 Juni. — Officieel De vijandelijke stellingen bezuiden d< Souchez-rivier werden verleden nach door de Engelschen aangevallen. Goed< vorderingen werden reeds gemaakt op he aangevallen front en een aantal krijgsge vangenen door ons genomen. In den looj van den nacht viel de vijand onze voor postenlinie bezuidwesten Cherisy aan, er maakte aanvankelijk eentige vorderingen Onze tegenaanval heroverde heel het ver loren gegane terrein,met uitzondering var één post die nog in de handen van der vijand is. Succesvolle overrompelinger werden verleden nacht door ons uitge-voerd bezuiden Ieperen, -wiaarbij wij 19 ge vangenen namen .De vijandelijke artille rie was gisternacht weer in touw in d< buurt van Bullecourt. TELEGRAMMEN DE HAVEN VAN NEW.YORK GESLOTE> Berlijn, 4 Juni. — De haven vau New-York werd, naar in verscheidene bladei gemeld wordt; Zondag morgen voor d-uitvaart aller schepen geslo-en. Redenc-i voor dien maatregel worden niet beken< gemaakt. IN HET RUSSISCHE LEGER Berlijn, 4 Juni. — Over de toestandei in het Russisclie leger wordt aan dei <( Berliner Lokalanzeiger » medegedeeld Generaal-stafofficier Jakuberoitch, eei man van aanzien, schat het aantal deser teurs op meerdere millioenen. Berlijn, 4 Juni. — Het « Berliner Ta geblatt » verneemt uit Stockholm : Naar een officieel bericht van he Agentschap kwam het in Kieff herhaal delijk tôt botsingen van duizenden weg loopers. Zij ontwapendeu de mi'itie even als officieren en kadettenleerlingen, di van uit nachtauto's de déserteurs aan vielen. Deze laatsten ontnamen een ma chinegeweer aan. een solda tel la fdeel i ng Vele soldaten werden gewond. Duizen den déserteurs werden gevangen geno men. de overigen namen de vlucht. D rust is hersteld. De minister van Oorloj is te Kieff aangekomen, om zich persoon lijk van de voorgevallen on lu sten op d hoogte te stellen De Verjoagiiig der Oeoiseiie Universileil. Reeds een paar maal werd door een stud. phil. germ. in « Het Vlaamsche Nieuws » op fouten in, bet huidige stelsel der universiteit gewezen. Deze artikels bleven niet zonder invloed in de bevoegde kringen, waar men tcouwens reeds van vroeger af, overtuigd was van het on-doelmatige \an het huidige regiem. In de akademische kringen vooral zijn zij met groote tevredenheid ontvangen geworden ; zoowel professoren als studen-ten lijden onder het huidige systeem, en zien met verlangen een wijzigino- te ge-moet.De studenten in de eerste plaats zijn bij de>.e verjonging rechtstreeks betrokken, . zij toch ondervinden dagelijks welke on-noodige en dwaze moeielijkheden het ver-! ouderde stelsel met zich brengt. In hun 1 tijdschrift « Aula » wordt dan ook dieper , op de zaak ingegaan, wat ongetwijfeld . wenschelijk is, daar op deze manier de 1 meening' van de rechtstreeks belangheb-benden aan aan het licht komt ; îiet ïeveUs [ een waarborg- is dat ook de jongere rich-tingen uit het buitenland zullen in overwe-ging worden genomen ; het anderzijds een bewijs er voor is dat de studenten zich hun akademie-burgerschap bewust zijn. Nu is de lcwestie der verjonging van de universiteit overwegend een zuiver akademische kwestie. Wij zijn, als flamingant, natuurlijk voorstander van een sterke staatsinmenging in aile publieke aangele~ genheden, maar voor de hoogeschool juist wenschen wij dat een uitzondering l zou worden gemaakt ; zij toch moet de menschen juist vormen die de staatsidee in zich dragen, van haar uit moet de verjonging van geheel het publieke leven ko-men ; daarom moet zij steeds een zekere onafhankelijkheid bewaren, welke <3c noodzakelijke voorwaarde is voor bet ver-v ullen van haar sociale roi. In het Vroè-gere België hebben wij juist gezien tôt welke nefaste~gevolgen de groote afhan-kelijkhêid der universiteiten heeft gevoerd. Daarom is het niet noodig dat in de pers de zaak onderzocht zou worden, wel echter wenschelijk dat het belang er-van wordt ingezien ook door de buiten-wereld, dat men met sympathie tegen-over deze verjonging staat. De oplossing zelve van de moeilijke kwestie wordt waarschijnlijk best in de handen van den Akademischen Senaat gegeven, deze geeft, waar hij het meest bevoegde lichaam is om in zake te beslissen. dage-gelijks verkeert met de studenten, en een levendige belangstelling in, hunne ver-langens zal weten te toonen, de meeste 'waarborgen dat een moderne, sociale en zich aan de o m s ta nd i g lieden^fia n pa s se nde oplossing zal worden gevonden. Deze verandering is volstrekt noodig. Het komt ons telkens voor — al .is. het dan ook veeltijds wel het gevolg der om-. standigheden — dat men, door een groote nadruk te leggen op de taalverandering, " de ethische verandering wel wat verwaar-1 loost ; wîj wilen — in elk geval kunnen - wij v erzekeren dat het in de studenten-1 kringen, en bij aile jonge flaminganten 1 zoo is — toch niet Vlaamsche Belgen worden. Niet enkel omdat België onze taal verdrukte zijn wij er tegen op gelto-men, maar omdat het de geesten bedierf, 1 omdat de Belgische staatsidee niet deug-1 de, niet overeenkwam met ons Vlaamsch : karakter. Men is het hier over 't algemeen 1 theoretisch over eens, maar praktisch - durft men het niet zoo direkt aan deze punten te onderzoeken. Wij begrijpen goed de moeielijkheden. - De oplossing is nu eenmaal zoo gesteld geworden dat het eerst en vooral een t kwestie ,is de macht in handen te krijgen, - het is ook de eenige weg. Maar nu er wat klaarte komt in de . machtspositie moet de vraag eener aan-» passing van het gansche systeem aan de - Vlaamsche aard zoohaast mogelijk on-. derzocht en wel waar zij daar de vér- strekkendste g e vol gen heeft, aan de hoo- - geschool. Met het huidiige systeem is het nanie-e lijk onmogelijk dat de universiteit de so> r ciale roi vervult dîe het Vlaamschs " vo!k mag verwachten dat zij zal spe 1 Ien. Zoo er geene verjonging van hei stelsel komt, blijft dç vervlaamsching half werk. Zij maakt de studies gemakke Iijker voor de studenten maar vo-edt zi niet op tôt leiders van den staat. Wij zegden het reeds dat wij het nie nodig achten op het onderzoek hier diepe; in te gaan, wij willcn enkel de noodzake lijkheid van verandering- doen inzien. N ù is de universiteit, wat zij in det geest was der Belgische machthebbers een voortzettingtvan het middelbaar on derwijs, dit vormt niet de mannen db \'!aarideren noodig heeft, het is door he vrije stelsel hunner universiteiten da Duitschland, Nederland en de Skandi navische landen zijn groot geworden. Wi weten! dat het niet de functie is der hoo geschool speciaal geleerden te producee ren, maar zij moet toch jets anders voort brengen dan gewone ambtenaren. Men sebe-a die in zichzelf de geestelijke krach \ inden om hu nplicht te doen moeten han instituten verlaten. Daarom dringt zich een vrijere opvat ting van de academische studies op. Mei late niet te gemakelijk iemand aan d< universiteit toe, maar hem die haar bin nentreedt, moet gelegenheid tôt zelfont wikkeling worden gegeven. Niet enke het leerplan is hier te veranderen, ma ai heel de inrichting der universiteit ook, er niet enkel waar het de stiidenten betreft maar ook wat het professoraal korps be treft moeten geheel andere leidgedachtei gehuldigd. Ailes kan niet op een dag gebeuren Noodzake lijk is het echter dat zoohaas mogelijk een begin wordt gemaakt me deze veranderingen, en de grootste wan toestanden reeds verdwijnen. B. VAN GENECHTEN. STAD en LAND DE CENTRALE JURY VOOÏ BOEKHOUDING. — Het examen1 val boekhouder en de proefaf 'egging voor ex pert-boekhouder, vôôr de Centrale Jurj van Boekhouding, zullen plaats hebbea op 24 Juni, te 9 uur 's morgens, in de lo kaleu der Internationale Bibliotheek dei Geleerde Genootsehappen, 3bis, Regen tiestraat te Brussel. Het examen loopt over de volgend< vakken : Algemeene boekhouding, han dels- en financieel© rekenkiiinde, hoofd punten van het burgerlijk- en liande.'s recht en van de wetgeving. Handelskor-respondentie en -opstel, ekonomische er handelsaardrijkskunde van België en d< koloniën, Elemente-n van Staat-, indus-trieele en handelshuishoudkunde. Aile belanghebbenden kunnen /ici rechtstreeks richten tôt het sekretariaat Van Campenhoutstraat, 40, te Brussel waar zij des Zondags van 10 tôt 12 uui en des Donderdags van 15 tôt 17 uur ont va.ngen worden. Men voorziet dat dez< zitting van de Centrale Jury van Boek houding buitengewoon schitterend za zijn, zoowel door het aanta' als de kwa liteit der recipienten. TOT STAVING DER WAAR H El D — Volgens meldingen in de buitenland sche pers, — waarbc-en de « Augsburge Postzeitung », in haar nuinmer 237 val 24 Mei verwijst, — heeft kardiuaal Mer cier aan den Paus eenen Paaschbrief ge richt, waarin hij beproeft de verdienstei van den Raad van Vlaanderen, bij he opheffen v,an de werkloozenwegvoerinj te betwisten. Er zou, tusschen 10 en 1' Februari aan den Spaanschen _ zaakge lastigdeu te Brussel reeds medègedeeh zijn, — zoo schrijft Mgr Mercier aai den Paus. — dat eene bede van Belgi sche notabelen om opheffing der weg voeringsmaatregelen bij den Keizer eei gunstig ontnaal zou vin den. Deze bed zou den 14n Februari naar Berlijn ziji gegaan. Die gunstige uitslag — name lijk het ophouden van wegvoeren de werklieden — zou toe te sclirijven zijn niet aan den Raad van Vlaanderen, di daarop in de aktivistische pers roeml maar wel aan vernoemd verzoek. Tegen deze voorstelling valt op t merken. dat de Vlatningen, persoonlij en in korps, mondeling en schriftelijk zich reeds maanden te voren tôt de Duif 1 sche besturen gewend hebben, ten ein de de opheffing der Duitsche maatrege len te l>ekomen. Ook Duitsche rijksdaj afgevaardigden hebben, bij hun hei / ■ Jiaaldelijke bezoeken in België -mei ' Vlaamsche leiders over het wegvoetrer der werklieden onderhandeld. Reeds of - den Vlaamschen Landdag van 4 Februa. • ri 1917, waarop de Raad van Vlaande- - ren werd gekozen,' stelde men reeds als bijzondere taak het opheffen der weg- 1 voering van werklieden. Dientengevolge , kreeg de Raad van Vlaanderen opdraehl - zich tôt den Generaal-gouvemeu*- en toi den Rijkskanselier te wenden. Reeds L den 12n Februari werd de afvaardiging t van den Raad van Vlaanderen ontvangen door den Generaal-gouverUeur en verkreeg van hem de stellige verzeke-ring dat men, zooverre eenigszins mogelijk, met de wenschen van den Raad van Vlaanderen zou rekening houden. Dus, vooraleer ook maar het eerste verzoek door de Waalsch-Belgische notabelen naar Berlijn werd gestuurd, kon de Raad van Vlaanderen reeds op tastbare uit-slagen wij zen. Dan bracht de afvaardiging van den Raad van Vlaanderen bij haar reis naai Berlijn op 3 Maart 1.1., de zaak nogmaak bij de leider? van het Duitsche rijk ter sprake. De Rijkskanselier gaf in zijn antwoord bepaalde toezeggingen, welke 1 den lOn Maart in de Vlaamsche, en den > 13n in de Duitsche bladen ter kennis van " het publiek werden gebracht. Den 14n 1 Februari werd het verzoek der Waalsch- Belgische notabelen naar Berlijn gezon- • den en slechts vier wcken later vernam t men iets van zijne zoogezegde uitsla-1 ge«. Fit deze uiteenzetting der feiten volgl dat de Raad van Vlaanderen de eerste was die : 1° in zake wegvoering dei: > werklieden zich tôt de Duitsche overhe-den wendde ; 2° die den eersten werkelij-ken uitslag mocht boeken. — P. B. DE BELGEN IN ENGELAND. -« L'Indépendance Belge » schrijft : ï « Dfe « Weekly Dispatch » brengt ons 1 dit uitmuntend antwoord van een Lon- - densch rechter : Het was des Zaterdags, ' vôôr de Tottenham Police Court. E011 1 vrouw, er over klagende de Belgen een ■ aantal huizen te zien bewonen, hetgeen zeer veivelend was, kreeg dit antwoord ■ van den, magistraat : Hetgeen vervelend ware geweest voor de Engelschen, dat zou geweest zijn de Belgen zich niet te zien verzetten tegen den opmarsch der Duitschers in het begin van deir oor-log. » Mon verzekert ons, _ dat oudanks den 1 schij.11, deze loyale magistraat de ware ■ gevcc eus der Britsche natie heeft weer- • gegeven. Men ziet het, de oorlog met speiprikken houdt aan... 1 NAAR DE AFSCHAFFING DER DRANKHUIZEN IN BELGIE. — De , « XXe Siècle » bericht dat de kommissie, door de Belgische regeering in de.n Ha-' ver belast het voor-ontwerp te bestudee-ren van de wetsverordening, betrekking J hebbende op het verbod van konsumptie-alkohol, onder het voorzittersehap vau den heer Maur-ce Féron, haar konsti-tuecrende vergadering heeft gehoudeti. . Zij heeft het programma van haar werk- - zaamhedon vastgesteld. 1 'T EN ROERT OVERAL. — De 1 « Berlingsche Tidende » nneldt uit Petro-grad. dat de « Rabotnaja Gazeta » dena-tionalistische zelfstandige oogmerken als 1 zeer sterk afschildert, en dat er een vol-1 ledige losscheuring van Rusland, bene- > vens le bijeenroeping van een onafhan-1 kelijke nationale vergadering van Oekra. " nië beoogd wordt. Daar ook dus wil hei volk zelfstandig worden. 1 En in Vlaanderland.. — P. B. WAAROM? — Ik ken iemand, wiens : ouders tijdelijk in Engeland verblijven = en die trouwen wil vôôr 't einde van der 1 oorlog. Op het stadhuis heeft men heu . een drukwerk ter liand gesteld, dat hi, r naar zijn ouders opzenden moet, en waar mede deze naar den konsul gaan, moeter s om de zaak in orde te brengen. Het stul , is tweetalig en werd door de bediendet ingevuld langs den Franschen kant e Waaroin? < Is het louter een gril der stadhuisbe dienden, of... vreest men dat de Engel - sche censor anders het stuk niet zou door - laten? Of nog, vreest men dat de konsu zijn medewerking zou weigeren als he '- stuk opgestelct was in de taal der « fia ■- minganten » ? Volksopbeuring 1 Afdecling Antwerpen : Katelijnevest, 2 Verslag over de werking gedurende de maand Mei 1917 AFDEEIJNG SOIyDATKNTROOST Pakkettendienst. — Gedurende de maand Mei 1917, werden in 't geheel 666 pakjes, te verzenden door ons kautoor in den Haag, be-steld, voor een gezamenlijke waarde van £r. 5111. Het is bjjna zeker dat de pogingen, waarvan wij in ons vorig verslag gewaagden, zullen slagen en dat weldra deze nuttige dienst nog meer uitbreiding zal nemen. Rechtstreeks verzonden wij 41 eigenge- • maakte pakjes, zoo met eetwaren en kleedsel, als met drukwerk. Wij vestigen nogmaals de aandacht van de belanghebbenden op dezen gansch kosteloozen dienst die zeer regelmatig werkt. De verzendingen gesehieden den 15den en 30sten der maand. Om de pakken op deze datunrs te doen vertrekken moeten ze respek-tievelijk vôôr den lOden en vôôr den 25sten der maand afgeleverd worden op ons kantoor. Nadere inlichtingen worden aldaar met ge-noegen verstrekt. Inlichtingsdienst. — Wij verstrekten mondeling en schrijftelijk aan 585 personen inlichtingen over familieleden. Met nieuwe lijsten hopen wij binnenkort weer meer menschen te kunnen geruststellen. Boekzendingen. — Onze oproep in het verslag over de maand April is niet ijdel geble-ken. Wij kregen in de laatste maand wel niet van zeer vele personen, maar wat we kregen was doorgaans puik, en stelde ons in staat om velen te helpen. Bovendien konden wij uit ons "boekenfonds voor onze jongens ver-schillende aankoopen doen, die de krijgsge-vangenen zeker te stade zullen komen. Aan de schenkers : Boekliandel Lauwers-Van Genechten ; Mej. Henderickx ; H.H. J. van Beeck ; A. Exelmans ; John van Broeck-hoven ; G. Van Horck ; Delhaye ; H. Witjens ; Dr. Schamelhout ; Van Oeteren ; Mej. Dirix, en heer K. G., benevens aan de schenkers die wenschen ongenoemd te blijven, drukken wij hier onzen openlijken.eu hartelijken dank uit. Met deze geschenken konden wij in 18 zen-dingen de volgende kampen bedeelen : Gôt-tingen, Soltau, elk 3 zendingen ; Steinhorst, Nieverstorf bei Liitzenburg (Holstein), Quick-born i/Holstein, Gustrouw i/M., Holzminden, Lamstedtlager, Klein Wittenberg, Parehim i/M., Munsterlager, Munster i/W., Sennela-ger, Friedrichsfeld bei Wesel. Ook aan Belgische arbeiders in Duitschland zonden wij een flinke kist met lektuur. Voor ongeletterden, welke we graag bij-staan om hun de verbïnding met krijgsgevan-gen familieleden te vergemakkelijken, schre-ven wij een 25-tal brieven. AFDEELING VOLKSOPBEURING l'olksontwikkeling. — Van nu af wordt er gewerkt om de plannen welke voor het vol-gend jaar in voorbereiding zijn, zeker ten uit-voer te brengen. Intusschen werken leeraar en studenten in de lessen voor Griekseh en Latijn, ijverig voort 0111 degelijk uitgerust naar het aanne-' mingseksamen voor hoogere studies te trek-ken.-> Stille Hulp. — Aan een 35-tal huisgezinnen verstrekten wij steun, zoo in geld als in klee-dingstukken,Ten bate van onze Vereeniging heeft op Maandag 4 Juni, om 9 u. (T. U.), in de feest-, zaal van het « Grand Café » (Breydelstraat), een Concerto plaats gehad, ingericht onder 1 beschertning van het A. N. V. en met mede-i werking van de dames N. Rijckoord (Alt) en ■ G. De Leeuw (sopraan) en den hr. E. Borgers L (ténor). De avond was gewijd aan de werken : van den jongen Antwerpschen toonkundige L Watelct, wien aldus gelegenheid geboden . werd, ?ieh bij otis publiek nader bekend te niKken, Wij ontvangen nu regelmatig van elk ver- ■ schijnend nommer van «Onze Taal», het kra-l nige en pittige weekbladje van onze krijgs-t gevangenen, uitgegeven te Gôttingen, een • aantal eksemplaren, welke wij ten voordeele van onze jongens tegen 0.20 fr. per ekseni-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection