Het Vlaamsche nieuws

857 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 30 Octobre. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 12 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/np1wd3rm9g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

YVOENSDAG 30 OKTOBER 1018 PRIJS 7 CENTIEMEN voor VLAANDEftEN en WALLON! VIJÊftûE. JMRfiANf - Nr 295 ÀBONNEMENTSPRIJZEN s Voor essn maand I.7B Vôor 3 maand 6.00 Voor 6 maand 10.00 Voor één jaar IB.00 Aile klachten nopec® Qnrt*geimàtig hedéii 11: de hestedling der poat&bonn?. menten zijn UITSLU1TEN D te rich ten aan het BESTET1T1F.ND POST-BI REEL, en niet aan het beheer T&n het bUd. Het Vlaamsche Nieuws Verschijnt 7 maal per week DE OPSTELRAAD : Haojdopst^ller «ai vfcHiiULST, Dr. Aug, BORMS, Hoogleeraar Ai». VAN DEN BRANDB | %À>YftÔNDlGlKfs bAÎ A an tiondigin gen, per regel 0.7b StadifleuW9 " id. 1.26 Finantieeie berichten i .60 Doodsberieh! 6.0P Elke medewerkei is pers*»nlijk ^erantwooroelijk voor zijn schr. •n. • irtdt m» heel <àe ^iakci* HtDArvilt. Klfitf H ES \ANKON blGHNuJiN <->. h i -JAivOliSMAKh • \V^WFT?ï>r\ I let QûsfêarMIoMscti Âitioord eau Wilsoii Inant woord op da nota van Wilson, op Oktober j.l. aan de Oostenrijkseh-Honga. sche Regeering gericht, tin in den 2in v het eindbesluii van den Président, afzond lijk met Oostenrijk-Hongarije o\t:r do kw tie van ©en wapenstilstand en de vrede sprêkén, haast zicht de Oôstenrijksch-H< gaarsche Regeering te vcrklaren, dat ; cvenais met de vroegere kennisgevingen v den Président, ook met zijn in de laatste ne uiteengezette opvattingen over het recht ( voikeren in Oostenrijk-Hongarije, inzond heid over die der Tschecho-Slowakken Zuid-slaven, mstemt. Daar Oostenr.-Hongar deze bedingingen aangenomen heeft, wa. 18 over de Président bereid zou zijn over wapen- ir- sulstar.d en Vrodesmogelijkheden in bespre- an. king te troden, staat ér, volgens opvatting ar- \ a ri de Oostenrijksch-Hongaarsche Regee- as- ring niets meer in den weg om het begin dezer te " onderhandelingen aan te vatten. >n- De Oostenrijksch-Hongaarsche Regeering se, verklaart zich daarom bereid, zonder verdere an verhandelingen af te wachten,in besprekingen >ta te troden over een vrede tusschen Oostenrijk- ler Homgarije en de vijandelijke staten, en een ar- onmiddellijke wapenstilstand op het gehoele en Oostenrijksch-Hongaarsche front, . en ver- ije zoekt den Président de desgevallende inlei- îr- dende stappen hiertoe aan te wenden. OFFICIELLE BERICHTEN Van Duitsche zijda DUITSCH LEGERBERICHT Westelijk gevechtsterrein Berlijn, Dinsdag 29 Oktober. — O: ficieél : Legergrœp Kroonprins Rupprecl van Beieren : In de Leie-vallei wezen we plaats* lijke aanvalien bij Elsene af., Sterk vijandelijke afdeelingen, die ten We; ten van Condê de Westelijke Scheldt oever trachten te vermeesterfen, werde bij tegenaanval teruggeworpen. Te Zuiden der Schelde drongen sterk Engelsche aanvalien bij Famars afwi: selend in onze linies door. Het infant* rie-regiment 174, onder leiding va Hauptmann Preusser, wierp de vijan volledig terug. De 7e batterij van h< veldgeschut-regiment 71 en de 38e ba terij van het infanterie-geschut droege in de eerste lijn tôt dit sukses bij. Bc westen de Antres werden gedeeltelijk vijandelijke aanvalien afgewezen. D vijand zette de vernieling vain plaatse , in, en beoosten van, de Schelde-valh voort. Ook Valenciennes lag ondt hevig vijandelijk vuur. Legergrœp van den Duitsche: Kroonprms: h ransche aanvalien tegen het Oist kanôial, tusschen Atreux en LesquitLe misiuKten onder ons samenvattend ai tiiiene-vuur. Z.wakke groepen, die ove het kanaal drongen, werden door ee tegenaanval teruggeworpen. Beweste Guise kwamen vijandelijke aanvaile niet eens tôt hun voile ontwikkelm door ons geschutvuur. Acin den àoi c/iez-bocht, aan weerszijden der stra ten Serre-Marleu en Marie stoottei Posensche en West-Pruxssische reg menten, s morgens vroeg, sterke aar valien van den vijand af. Legergrœp von Gallwitz : 1 usschen A isne en Maas opflakkc rende artilleriebedrijvigheid. Wij schoten de 2 laatste dagen 4 vijandelijke vliegtuigen en 3 kabelba. Ions neer. Van Qost. Hong, zijde ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Weenen, Maaindag 28 Oktober. — Ol ficieel: *" Op de hoogvlakte der Zeven Gemeei ten is de gevechtswerkzaamheid der t« gonstandeRj ook gisterçm. tôt op- zich ze staande vcorwaartsch.e beweging-en b< perkt gfehl(n-en, die werdon afg-eweerd. Beoosten de Brenta woeidde op oe frontbreedte van 00 km. een groote slag In het gebergte tusschen die Brenta e de.Piave misdukten weer aJJe vûjandelijk stormloopan , met hœ sterke krach ton z ook werden uitgevoerd. De ten Zu de van de Fontana Secca a;m de Italiane verloren geg-ane « Sternkuppe » werd! i een tegenaanval heroverd, waarbij de or : zen een groot deel der bezetting gevange n-amen. (Daarop v'olgt een opsommin van de afdeelingen, die zich bijzon<k hebben onderschëiden,. waarbij regimer ton uit Hongarije, Galieië en Kroatie. -Red.)Aan de Piave is na een allerheyigst artillerie-voorbcrciding in detD nacht yôd Ïden 2 7sten cte aan,val dier Em-tente losge'k< men. Bij Valdobbiatlene kondien tamelij zuiikke vijiandel'jke afdicelingen naar de liiiikeroever ovarsteken. Grootendie-els wei den ze teruggedrongen. Bij Bigolitio e Vldor racivt ons afweervuur poginge om de rivier over te komen tôt mislukker Stroomafwaarts van Vidor wist de vijan met r^wg al «.terke strijdkrachtein dten ovea toclvt af te dwingen. 'Onze troepen wicj pen zch in ©en tegfenaanval in den weg 's Avonds werd bij de dorpen Moriag en Sernagl'Sa gevochten. Tegenover de N.O.-vôet van dein Montello bleven de p< g'ing-en der Italianen om dm andere oever te béreiken, vruchteloos. Van Papadopoli uit drongen de Enge schem tôt Tezz« en San Polo di Piav Idoor. De-twwe tôt drie km. diepe inbraal plaats werd door onze elken duimbree gronds dapiper betwistende tfoep.en op de flanken afgegrendeld. Nieuwe gevechten zijn s'inds vanoch-tend \ roeg aan de Piave aain den gang. BALKANFRONT Weenen, Maandag 28 Oktober. — Of-^ fioltoel : Bij Alessio aan de Albaansche kust achtiarh^edergevechten. Aan den midden-loop van de Driua kwam h.eit tôt botsin-e gen tusschen onze dekkingstroepien en amvangrijke bsnden. n In Scrvië wornen onze troepan- terug-n genomen' zonder dàt die vijand slorend e tusschenbeiden komt. Gistiorein w§s er al-leic-n ten Noorden van Kragoejewats go vccbtsa a nraking. d Van Franscna zijde :n WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Pari j s, Maandag 28 Oktober. — Offi-e oieel: e Op het front van de Oise ils verbitterc! n gevochten op den Oostelijken oever te-■ ' genovar Grand-Verly, waar de Duirtschers 'r ett.elijke tegenaanvallen deden. \'erdar zuidwaarts schoven de Eran-n seben hun linies tôt vlak bij de Oise en namen ze steiunpmnten ten N. W. van Guise. s De Franschen wisten eveneens beoos-■_ ten Pérou in de streek ten N.-O. van het r bosch bij Parginy vooruit te komen. n Op geheel het front tusschen Oise en n Serre zijn de Franschen ki aanrakjlng met n de nieuvve Duitsche linie. g Ten Westen van Château Porcien vor-derden zij ten Nocurdeh'van rîerly. Vm E r^alscfiB zîja® " WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Lçndan, Maandag 28 Oktober. — Officiel : Gistorcn heeft de vijand een krachtigen g tegenai;inval op Famars gedaan, die na straatgevecbben, werd aigeslagen, waarbij vele tegenstanders sneuvelden. Wij hebben onze stell rngen aan den zoom van het bosch van M or m al en ten Noorden van hèt bosch van Ra^smes verbeterd. Tengevolge van .een plaatselijke opera-tàe, vanochitend door de Britten bezuidetn Valenciennes uiitgevo&rd, hebben zc de li-_ 'nie iusschen de RhoneUe en de Schelde tegen aanmerkelijk verzet in. vooruitge-L. scljoven. en meer dan honderd vijanden ge-Vangen genomen. Verder mets bijzondieirs. î - Van Italiaansctie zijde n ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN ^ Rome, Maandag 28 Oktobor. — Offi-e cieel : n Het Italiiaansche leg^ar heeft, met d®11 n kordaten steun van de troepen der geal-a beerden, die met' .edelmoedige solidariteit e£n eereplaats op bet ltaliaansche front ^ willen mnemenToa Piave overschreden, r het bezette gebied bptreden en den tegen-Z. stander in een hardnekkigen slag gewik-keld. "Tusschen de heuveil,cin van (?) en de I Val Dobbiadene, bij de mond.iig van de Soligo, zijn infanterie- en stormtroepen van het 8,e en 12e léger, na in den nacht e onder een bevig vijandelijk vuur naàr don r linkeroever der /rivier te zijn overgesto-ken, gisterochtend die vijandelijke front-linies binnengedrongen en- hebbein d.eze ^ veroverd. Daarna hebben zij, schitterend II door het op don reichteroever opgestelde "" g-eschut gesteund, terrein gewonnen en n al de met een vijandelijke overmacht ber-n haaldelijk hernieuwde tegenaanvallen af-'• geslagsn. ^ Meer naar het Zuiden heeft het 10e le. ger, dat zich de door de Briitsche troepen in de voorafgaande diagen b j Grave di • Papadopoli behaalde voordeelein ten nutt,e 0 heeft gemaakt, den vijand aangevallen en n hem tôt wijken g.edwongen. De r»n dfcn namiddag mot talrijke strijdkrachten door n den vijand ondernomen aanvalien in de richting van Borgomalonette en Ronca* I- delle werden krachtig afgpslagen. \ oor 0 zoover is vastgesteld zijn er gisteren ru m 9000 man gevangem genomen en 51 ka-d norrnen bnitgemaakt. DE IOESTAND De lste en 10de Franscbe legers hei ben den druk, dien ze sinds geruimieo t reeds tusschen Oise en Aisne uitoefendt tôt een machtig offensief versterkt. H< was er hûn blijkbaar om te doen de voo uitspringende bocht, die de Duitsd stellingen daar nog vertoonde, en di< langs de eene zijde het front tusschc Solesmes en le Cateau, la,ngs de andej dat aan de Aisne standhouden deed, we te werken. Daaritn zijn ze voor een de reeds geslaagd, en het is te voorzian d; ze hun opmarsch zullen voortzetten. De Franschen zijn dus het Oise-fror op zijn geheele leingte, d.i. van waar c Noordwaarts vliielende rivier naar h< Oosten ombuigt toit bezuiden Orign] overgetrokken. De van uit Westelijls richt'ung komende aanval aldaar werd gi steund door den van uit het Zuden k< menden opm'airsch benoorden. de Sern Daar waren de Duitschers Zaïterdag te Courjumelles teruggedrongen. Koncer trische aanval deed hen Zondag tôt c linie Boheries, Proix, daarna tôt aan de Westelijken rahd van Guise, en verdf Zuiidwaarts tôt Bertaigneimont, Landifa^ Monceau-le-Neuf, Montigny-sur-Grécy t< rugfcrekken. Van het Oke-Samber-kanaal, dat c Duitschers nog immer hebben weten 1 behouden, — een overtochtsposr.ing- b Tupi^ny, miiisbikte, — loopt het fror dus ongeveer recht naar de Souche. H( zal er nu van afhang^en wat oo deze beid frontgedeelten gebeurt. of nu reeds ef v.erderen. terus^tocht aan. die Souche zt volgen, ofwel of een nietiwe, op zJchze staandç aktie daartoe .nood'g zal blijker Geen wijziging va.n beteekeni'is trad o eenig ainder sredeelte van het front iin. I Vlaanderen dringen de En^elschcn tu-' schen Gent en Oudenaerde en benoorde Valenciennes meer en meer naar d Schelde op. Bezu den deze laatste stad schoten 2 00 tôt don weg Valenoiennes-Maubeug< en Le Quesmoy -wordt dus meer en mec bedreigd. Het wetsrvallen van deze twee verkeei punten, Le Quesnoy en Guise za' op d verdere ontwikkeliing van den toestan in het Westen voorzeker invloed u;' oefenen De Turksche onderhandelingen met de Entent Konstant inopel, 28 Okt. —- ® Akecham » meld van ve.rtrouwba.re zijde : dat officielle ondei handelingen van Turkije begonnen zijn met d Entente ; a%?vaardigden zijn met genera< Townshend afgereisd. Pit nieuws houdt druk de huidige pers bezi en wordt grootendeels op beteekenisvoi'le wijz besnroken. « Tanin » verklaairt eehter dat ail moge'ijke officieele gîruehten over de vooi waarden moeten beschcra'wd worden als Ziijnd louter veronderstelliingen. Het mag aangenc men worden dat een of andere ambteîijke pei • &odnlijkheid zuàkda'nigie" mededeelingen in ' licht gezondèn heeft om de geapannen toestan-onder de menigte te keer te gaan. Als waairhei mag aangenomen worden, dat de onderhandelir gen 00 officieele wijze ingeleid ziin. Een vijar d=-liike tegenuiting is gister ingeleid. «Tanin verklaardo verder dat men er in officieele- krdn gen hoopvol over gesteld is. Eenig en meenen t n^ogen verzekeren dat de vnjla-ndelijke voor waard:n (runstig ziin en er kan£ bestaat ove een be^'redigende uitslag, a/nderen vreezen da de besmrekingen nog lang-kunnen durin. en da de voorwaarden zwaar zullen zijn. Volgens d hier geuite meenin.g3n echijnt men te wensche: da-t de zeeensten geonend worden, ein de vloo binnen te Uten, zond°r een landing te ondei nera&n. enkel een kleine afdeeling aan wal _ t zetten om toezic.ht te houden op het stirik naleven der demobilisatie, « Semftn » zegt : Het straffen van zeker persanen is een onbehooriijke inmenging i Turksche. aangel egenheden. « Sahale » verwacht een veixler kamnen va Duifsehland en begroet het feit dat Turkije zij! lot van Duitachland afgesoheidein heeft. LAATSTE UUR H De Duitsche nota te Washington ontvangen Washington, 28 Oktober. — Vanochtend i het antwoord van Duitschland op Wilson laatste nota ontvangen. Wa hington, 28 Oktober. — Renter vei neemt, dat liet ministerie van buitanlandsch zaken den tekst van het Oostenrijksche an1 woord aan Wil on heeft ontvangen,_ maar zic! daaromtrent verder niet wenscht uit te later Gunstige opvatting van de Duitsche nota in Engeland Ivonden, 28 Oktober. — De Duitsche not wordt bijkarrs algemeen opgevat aïs een bf wijs dat Duitsehland voornemens is met ha. verwege te blijven staan en alhoewel somm<g conservatieve bladen nog schrijven dat ht slechts listen van den vijand zijn, geeft ee iedejj toe dat de vredesvooruitziehten wederot veel .gunstiger zijn. De Daily News zegt : indien de vrede, gelij de nieuvve hoading van Duitsehland ons doc gelooven, niet -dechts in zieht komt, doc binnen het bereik is, moet er met worde gedraald om de stappen te doen, welke noodi To^hten zijn om een einde aan de vtjandf lijkheden te maken. Het^ kan niet gerech vaardigd worden den strijd voort te zette voqr hetgeen verkregen kan worden door h« te vragen. Het blad spoor opmeuw toe aa dat de geallieerden Wilson's voonvaarde zullen aanvaarden. Prof. Lammasch tôt Oostenrijksch œinlster.president benoemd Weenen, 28 Oktober. — De keizer heeft d ontslagaanvrage van het ministerie-Hussare ingewilligd en hofraad Latnmasch tôt muu«t« président limioemd. PAOULAMaTIL Vdit dtn RAAD VAN VLAANDEREN tj net Centraai Viaarnsch Perabureat ,n decit voigoiioe oproep xiieoe. beigie s onainariKeiijKaeid wordl r. herstcid ! ,e Ane staïnbewuste V-ammgen wil-, ien : fien vri] V Lùunaeren m een Vrij n tfetgié. c Uaardoor blijven zij getrouw aan „ de nctitmg, die door de vlaamsche 3 beweging voor den ooriog, sedert tt tacutig jaten, werd gevoigd. Het Vaaamsch programma eischt ut immers, m hoofdzaaK, de toepaasing je ten bate van Vlaanderen, van het ai->t gemeen aangenomen beginsel van dt zeltstandighfcid der nationaliteiten. è Dit beginsel waarop eéh duurzame >. vrede onder de voikeren moet worden bevestigd, wordt door Président Vs/ii-; son uitdrukkelijk gehuidigd in het ,.t vierde punt van zijn boodschap aan het Kongres, den 12n Februari 1918. e Het stuk luidt ai s volgt : n (( Aan aile klaar en duidelijk om-,r schreven nationale wenschen moet voile bevrediging geschonken worden, welke eerlang den vrede van Europa en van de wereld weder zouden kun-p nen verstoren. » e Ook in zijn laatste rede van den ; 27sten September 1918 stelt Président ,t Wilson voorop, dat onpartijdige ge-t rechtigheid geen onderscheid mag toe-c laten, geen begunstiging, geen twee-n erlei maatstaf. il Zal het recht der Vlamingen hem ' dan minder heilig zijn detn dat van Polen, Tsjekken en Slovakken ? ^ Dat er ih België twee nationaliteiten n bestaan bevestigde de Waalsche volksvertegenwoordiger Jules Destrée, n sedert Belgisch gezant, in zijn « Lettre e au Roi », open brief aan den Koning der Belgen (1912), waarin hij onder e meer verklaarde : «Sire, Vous regnez . sur deux peuples : il y a en Be.giqu< de3 Wallons et des Flamands. — bire Gij regeert over twee voikeren. li Beigië zijn Waien en Vlamingen. » Ln heeft niet de Koning zeit, m ziji oproep . bij het uitbreken van den oor iog, zich èn tôt de Vlamingen èn to de Waien als tôt twee afzonderlijk< en gelij kwaardige voikeren gericht ? Binnenlandsche vrede, recht vaar digheid tegenover eiken burger ziji alleen dan mogelijk, als aan beide vol keren die België bewonen zelfbeschik kingsrecht verzekerd wordt, door mid del van eigen wetgevende macht me eigen bestuur en eigen gerecht. De Vlaamsche beweging heeft voo: en gedurende den ooriog de grondsla gen gelegd, waarop in dien zin moe worcîen voortgebouwd. Een hernieuwd centraliseerend stel sel zou Vlaanderen, in naam eenei verderfelijke «eenheid», nogmaah verdrukken. Veeleer kunnen de Vlamingen evenals de Walen, zich scha-ren in een komenden volkerenbond met wederzijdschen eerbied voor hur nationaal leven : dàt worde de ware Eendracht. Vlamingen! Vergeet, zooals wij, ir deze plechtige ure, ailes wat verdeelt, Denkt alleen aan wat ons vereenigt De Liejde Voor Vlaanderen. De Kommissie der Zaakgelastigden In opdracht van den Raad van Vlaanderen. De Voorzitter : Prof. Dr. J. De Decker. — De Leden : Dr. A. Borms A. Brijs, Prof. Ing. F. Brûlez, Dr. A De Pla, Prof. Dr. A. Martens, L Meert, Ing. H. Mommaerts, Mr. H. Plancquaert, Prof. Ing. E. Vain der Berghe, Mr. E. Ver Hees. (C. V. P.) ' '.-jt. jTj-ni .m m■ 111 r ■ - _iu,n,j,r,j- 1 - ' Een Nationaal Vlaamsch Verbond ie f' Uit Holland ontvangen wij zooeven he yo'.gende bericht : Op 18 Oktober hield Mr. vân Cauwe laert te Harderwijk eene rede met als hooid punt : « De Vlaamsche Beweging », waarii hij o. a. zeide dat, daar er nu van Duitsclv ® inmenging geen sprake meer kan zijn, ieder< Vlaming het recht en den plicht heeft on ' om voor zij ne Vlaamsche Kechten. op te ko men. Vlaanderens uur is gekomen. Aile ver i deeklheid moet rooveel mogelijk vermeder worden. Het Aktivisme als politiek keuid< = hij af. Maar met het vellen van een oordee l over die Vlamingen, die in het bezette gebiec - voor de Vlaamsche Zaak geijverd hebben 0 moet men wachten, tôt een grondig en on partijdig onderzoek heeft plaats gehad. Ei t" hij, die niet zal gehandeld hebben uit eigen 1 belang, maar uit Vlaamsche overtuiging, za 3 steeds waardig geacht worden als strijdei " zijn plaats in de Vlaamsche rangen in te ne* s men. Het bestuur van het Vlaamsch-Bel . gisch Verbond heeft het plan het initiatief t< 0 nemen om .een Nationaal Vlaamsch Ver-' bond op te richten met als minimum-eiseher [ de tegenwoordige eischen van het Vlaamsch. t Belgisch Verbond. a M. van Cauwelaert wees er nog op, da 1 springstof opgestapeld ligt in de harten dei Vlaamsche menschen, en maande de Bel 3 gische Regeering aan, niet te steunen ot t brute macht. Daàrdoor verklaart zich Mr. Van Cauwe. ^ laert, de leider van de passieven, en met hen het Vlaamsch Belgisch Verbond voor samett n werking van fassieven en ahtivisten, gLte n ren gaf onze medewerker Rollo, zonder vax dit bericht kennis te hebben-, een artieke waarin juist hetzelfde -standpunt wordt uit eengezet, zoo vindt Vlaanderen in het uui van gevaar zijn zonen in eensgezindheid toi zijne verdediging bereid. Rollo zette duideliji uiteen dat dit verlangen naar samenwerkinj s bij de aktivisten niet het gevolg was van d< gebeurtenissen der laatste weken, maar da: wij steeds dit standpunt, ook tegen de sek - taire elementen in het aktivisme, hebbet e verdedigd. Als vereenigingsmiddel aanzie ;; Mr. Van Cauwelaert een te stichten Natio nâal Vlaamsch Verbond. Wij zelf wezen v6ôi enkele -dagen erop hoe een Vlaamsch Natio nale partij de bazis van deze werking kat vormen. Wij vermoeden dat Mr. Van Cau a * welaert met zijn Verbond niets anders be - doelt dan dit, immers een verbond dat poli - tieke belangen wil verzenlijken "kan dit enke e in een parlementai land, als partij op vrucht ! bare wijze doen. n Dat hierbij het initiatief van het Vlaamscl Belgisch Verbond uitgaat kan ons slechts ver t heugen, immers het aktivisme als partij, al: £ politiek,. gelijk Mr. Van Cauwelaert zegt heeft uitgedaan, het was, en heeft als organi g satie nooit anders bedœld te zijn dan dit, ee: oorlogsstichting) wiens reden van bestaaj met de Duitsche bezetting wegvallen. a .... :t De politiek van hen die het aktivisme ver n der als partij willen doen voortbestaan volgei Q wij niet, omdat zij ons onbegrijpelijk voor komt. Het is jammer genoeg dat geen bree ' dere organisatie in Vlaanderen voor de wer king na de vrede bestaat, en wij hebben di altijd ten zeerste betreurd, maar het is m ^ eenmaal een feit waar men zich moet bi { neerleggen. Enkel de Vlaamsch Nationali • Pattij te Gent kan ate znlke organisatie jjel t den, maar de tijd en de tegenwerking van kringen die van de Vlaamsche kwestie een - Du.tx-he machtskwestie hebben willen ma- - ken, hebben haar belet een genoegzame nit-1 breiding te bereiken, om als bazis te kunnen î dienen. Met hare 1200 leden zal zij zeker een : invloedxijk element in het grootere verboiid 1 vormen. Als minimum-programma stelt van Cauwe-• laert de huidige eischen van het Vlaamsch 1 Be'gisch Verbond ; menigeen ' denkt hierbij - aan het programma van dit verbond indertijd ' in «Het Vlaamsche Nieuws» gepubliceerd, ' en waarbij bectaurlijke aanpassing (d.i. be-1 stuurlijke scheiding) Vlaamsche en Waalsche " regimenten, de Vlaamsche Universiteit te 1 Gent enz., werden geëischt. Men vergete ' echter niet de reis van Mr. Van Cauwelaert ' naar het Belgische front, waar hij met de afgevaardigden. der frontpartij sprak, en zich ' met hen eens verklaarde. Dit opent nog ' gunstiger vooruitzichten. ; De frontpartij is een breed begrip. Aan het front is reeds zeer vroeg de nationale eenheid 1 verwezenlijkt welke tusschen de burgerlijke elementen nu verkregen wordt. In de frontpartij zijn de verschillende richtingen verte-genwoordigd, die wij tusschen de Vlammgen in Holland en Vlaanderen opmerken. Van af voorstanders van een onafha'nkelijke, neutrale ' staat Vlaanderen tôt passieven zijn ertn ge-groepeerd. De frontpartij bestaat echter voornamelijk door het vertrouwen in de lei-ders, wat haar in de eerste plaats zoo sterk maakt is hare organisatie welke zich aan aile omstandigheden aanpast. J Zonder van een vastgelegd programma te spreken, verklaren de afgevaardij^ten der frontpartij, dat deze, en Mr. van Cauwelaert zal dit befcer weten dan wij, voor reëele Unie zal opkomen, als minimum-programma. Vandaag juist ook kregen wij een frontlied in handen dat dit programma in eenvoudige soldatentaal duidelijk uitdrukt, wij staan in voor de echtheid van het stuk, dat wij hier :n zijn geheel geven, omdat het zoo typisch is 1 voor de stemm ing aan het front. FRONTLIED (Woorden en muziek door een frontman) ' I. — AAN DE HEEREN VAN HAVERE Uw masker af ! Gij die daar spreekt van recht, Die valsch en laf ' Den Vlaming houdt geknecht ; Schenkt klaren wijn En helpt ons naar het licht, Of spuwt 't venijn Den Vlaming in 't gezicht. REFREIN i Wij eischen zelfbestuur En Vlaamsche regimenten ! [ En weten op den duur j Op macht onze eischen te enten ! Ons recht op zelfbestaan Steunt op ons sterke hand Wij willen Vlaamsch in Vlaanderland ! . II. — DE GENTSCHE HOOGESCHOOl Geen schole meer Die stand van stand vervreemdt, t Want boer en heer 1 Zijn Vlaming — zoo verneemt j Dat gansch de bent 5 Van 't Haversche gebroed Vsm van G«t Haar poot afhouden moet. (Refr.) III. — HET LEGER Al lang genoeg a WVrden wij moe gedrild ln taal en voeg Van ons niet meer gewild \ an *t sterrenras, Die 't Vlaamsch no^ met verstaan Wenschen wij kras Naar Joost en naar de maan. (Refr.) » IV. - ZELFBEs. 1 U L. R « Niet \oor 't gekuis-ch Mag Vlaanderen zich verblijn L In eigen huis Voor we eigen meester zijn. Dit zweren wij : Te vroeg — 0/ later uur t Komen we vnj Door voile zet.jb<jsiuur. (Refr.) r v. —_ Vv 1 j, Ijz.iiivjONorEiNS Wij spreken stout : Uit open fier gemoed o.iidac wij bomi Geiuigen met ons bloed Voor 't Beigische woord. ! Maar varen wij te slecht, We vechten voort Voor 't eigen V laamsche recht. 1 Men mag dus aannemen dat de eisch naar i persoonlijke unie de bazis zal zijn waarop het toekomstig, Vlaamsch Nationaal Verbond ' [ zal staan. Ook de Mr. Van Cauwelaert zeer nabij ; staande Prof. Dr. L. Dosfel is daar, als be-kend, reeds vroeger voor opgekomen. Van : luitenant Pieter Van Ros3em vernemen wij dat de krijgsgevangenen in Duitsehland, waar als bekend ook de radikale elementen zeer talrijk zijn, zich eveneens op de eisch naar reëele unie als minimum-programma hebben gekonsolideerd, eveneens verklarend dat elk die van de militaire bezetting door vreemde troepen in het heroverd gebied misbruik moest maken om de aktivisten te schaden, dit vioeg of laat boeten zal. Ook hiertoe bestaan, zoowel aan het front als in de kampen, bijzondere geheime organisaties. Heel Vlaanderen staat dus op een standpunt ; het standpunt dat béanwoordt aan het rechtsbewustzijn der voikeren over geheel Europa : zelfbeschikkingsrecht zonder ophef-fing -der soevereiniteit der staten, ook het programma van Wilson. Het woord is nu aan de passieven van 't bezette gebied. Wij verwachten van hen dat zij die steeds verklaard hebben, met Mr. L. Franck aan het hootd, dat hun standpunt dit Vvas van M. van Cauwelaert, zich ook nu in dieu zin zullen organiseeren en wanneer „naar hunne opvatting sainenwerking met de aktivisten voor het oogenblik, nu de bezçiting, al is het dan die van een ander, demokratisch Duitsehland, nog in België is, iusg niet mogelijk i s, toch de maatregelen zullen treften om zulk samen gaan, bij de toekomstige vrede, onmiddellijk te verwezenlijken. Wij zullen, de door ons gekozen weg voortzetten, waar wij ons noch d^-or Uuitsihe overu inningen noch door Duitsche tegerislagen hebben door laten aibren-gen, voortzetten, bewust dat wij zoo onze plicht tegenover het vaderland vervullen. G. STAD en LAND EEN ONTZETÏEND NIEUWS. — V66r een paar dagen meldde het Duitsche legQrbericht dat hij de gevechten in Vlaandleren het dorpje Ingoyghem, da.t, lijk onze lezers weten, pastoor Hugo Ver-riest en den grooten Stijn Streuvels onder zijn inwoners telt, door de Engelschen z66 met brandgranaten. was heistookt ge-worden., dat de in de keâders gevluchte bevolking grootendeels omkwam. U'ilt goed ingelichte bron deelt men ons nn mede,'dat de grijze herder en .onge-ëvenaarde redenaiir Hugo. Verri,est- rrfede onder de slachtoffers van deze nieuwe oorlogsverwoestiing zou te rekenen zijn. We wachten met angstige spanning op verdere tii.jdingen dienaangaande en ho-pen dra over den grooten vriend van Ge-zelle en leeraar van Rodenhach gerust-stellend nieuws te kunnen mededeelen. EEN GESPREK MET EEN GENTSCH HOOGLEERAAR. — « Het Vaderland » heeft een gesprek gehad met eien van de Nederlandsche hooglee-raren v;an de Hoogeschool vain Gent. Hij was Zaterdag uit Gent verbrokken, met een aantal andere hoogteeraren, Nederlandsche en Vlaamsche. De studenten, zoo was het plan, zouden ook uit de stad wegtrekken en zich een andere stad verzamelen, te Ton-geren of te Turnhout. Er was sprake van de gastvrijheid van een Duitsche universiteit voor hen in te roepen — Gôttingen werd genoemd — waar hun lessen zouden worden voortgezet. De hooglperaren van de Gentsche hoogeschool zoudto dan worden uitgenoodigd, daar hun kodleges te hervatten. De hoogleeraar, wiens naam nilet ge-inoemcl wordit, is voor wat de studenten betreft, zoo wordt ons medeg/edeeld., op louter geruchten voortgegaan ; wel zijn enkele studenten, uit West^Vlaand,ereii voornamelijk, naar Turnhout vertrokken., maar de studenten van de Univieirsi'iteit t,e , -Gent denken er niet a an in Duiistchland te gaan studeeren. Wanneer de oorlogs-orastandighedeo het weder toe'aten zullen zij hunne studles aan do Universitieât te' Gent voortaetten.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes