Het Vlaamsche nieuws

342 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 06 Avril. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 27 novembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/db7vm4642c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

iriidag 6 APril I9I7- Derde Jaargang Nr. 96 Prijs • €3 Centiem voor geheel België Met VlaamschelNieuws V«nchpit 7 maal In de week LsoNNEMENTSPRÏJZEN.J 5!4unî [•«wad " U.i«r * Reiaktie, Beheer en Aankondiginit*® : ROODESTRAAT, 44 ASX WBtPKN Rai VERHULST, Dr. Aug. BORMS, Alfc. VAN DEN BRAN Met de veste nedewerkiag van Hoogleerair Doctor Âateom JACOB Elke medewerker is persooniijk vex-antwoordelijk voor zijn achrijven, en bimdit niet hieel de Redak-i«î, AANKONDIGINGEN : Tweede blad, den regel 2.50 Derde id. id. I.— Vierde id. id. 0.60 Doodsbericht E.— El ——— pUITSCHEZiJÛE llTSCH AVONDBERICHT I:jn_ VVoensaag 4 Apru. — Uiuucci . ttt Westen met regen in enkele sec-maar levendig geschutvuur. ki Oosten noch Macedonië iets bij- ■ Donderdag 5 April. — Offi- BTELIJK GEVECHTSTERREIN he.ig-e geschutstrijd tusschen Lens iwht duurde 00k g-isteren voort. Ten (envan dte baan Péronne-Kamerij.k, tende Engelschen, na meermalen [te aanvallen, des avonds sterke ten ten, aanval ; onze troepen be-nden ze andermaal aanzienlijke ver-en weken dan. Ten Zuid-Westen int=Kwinitijn had het Fransche ge-het gedurende verscheidene uren nt op coor ons 's nacbts ontruimde gen, die daarr.a zonder gevecht door ijandelijk voetvolk bezet werden. lîiaux werd een aanval van de Fran-lafgeslagen. Onze batterijen staken îndresse (ten Noorden van de Aisne) hunitieberg-plaats -in brand. De ont-ng verwekte een aardschok en mal die op 40 km. achter het front jgenomen werden. Een goed voorbe-| en krachtig uitgevoerde onderne-K ten Noorden van Reims slaagde jed, Wij brachten den vijand een bloe-ge neêrlaag toe en namen meer dan 800 Wkgenea. IIUSSISCH EN ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN ht generaat-veldmaarschalk prins pld van Beieren : miden Riga drongen onze aanvals-ien de Russische stelling binnen, elden eenige onderkomens en keer-pet gevangenen en buit terug. Bij iele ten Zuiden van Brody haalden aanvalstroepen tijdens een aanval pigenea en 1 machinegeweer uit jaudelijke kra^graven. >nt generaal-overste aartshertog Jo- b eigentijke gebeulrtenissen. jnt generaal-veldmaarsehalk von pnsen : den rechteroever van de Serefh bij sca drongen verkenningsafdleelin-| een -Rusaisch steunpunt en keer-bet 30 gevangenen en 2 machinege- I in de eigen linie temg. « BALKANFRONT Ide Irvenastena ten Westen van >tir werden den Franscheni eenige sdejongste gevechten i,n hun han-jtbleveti loopgraven opnieuw ont- WtOST. HOKG. ZIJDE Woensdag 4 April. -— Offi— ■UAANSCH GEVECHTSTERREIN van bel a 11g. ■SSISCH GEVECHTSTERREIN IFfront Leopold v. Beieren : Aan jdden-Stochod hebben w.ij het Rus-1'"'uggehoofd van Toboly vermees-paanzienlijken buit gemaakt. |geschutstrijd is op vele punten van ont verlevendigd. fpMEENSCH GEVECHTSTERREIN I^ergroep v. Mackensen : Niets van erfront Aartshertog Jozef : Een nrijksch-Hongaarsch vlieger heeft 5akv,an Ocna een Russisch Nieu-legtuig in een luchtgevecht neerge- RAIKiNCDAVT van belang. pi turksghe zijoe R^^tinopel, Dinsdlag; 3 April. — MESOPOTAMIE rv. K e Ulala is vastg^esteld, dat die vij- MACEDONlt Onze troepen hebben bij een verken-ningsopderneming de Franschen uit ver-scheiden van hun voaruitgeschoven stel-lingen ^jeworpen. Wij maakten drie ma-ehinegeweren bui't. Krachtige tegenaan-vallen des vijand's werden met zware ver- ■ liezen voor hem afgeslag^n. VAH FRANSCHE ZIJSE WESTELÎJK GEVECHTSTERREIN Parijs, Woensdag 4 April. — Officieel avQtidbericbt. : In weerwil van de dichte sneeuw-buien en doorweekten bodem blijven de Fransche troepen den vijand op het heele front van de Somme tôt de Oise terug-drijven. Ze wierpen hem tôt voorbij de zeer belangrijke en beheerschende stel-ling, aangeduid door de dorpen Grugies, Urviilers en Moy, die we schitterend namen.Benoordeji, de hoeve la Folie ontruim-den die Duitschersi door een onweerstaan-baren aanval van hun stuk gebracht, baastig drie schanslinies, die door dtaad-versperringen wareji afgeschut. Ze lieten gewonden en veel materiaal in den steek, waaronder drie 150 m.m. mortieren en verscheiden wagens, bij *den vliegdiejist in gebruik. Bezu'idon de Ailette geen wijziging van belang. VAH ENGELSCHE ZiJDE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Londen, Woensdag 4 April. — Officieel : Een krachtige tegefiaanval, vannacht door den vijand gedaan om die zes ka-monnen te heroveren, die wij 2 April be-westen Sint=Kwintijn hadden genomen, is na een handgemeen ten eenenmaie mislukt. Aile kanonnen zijn nu bininen. Vannacht veroverden wij Metz en Cou= ture ten Noordwesten vain Eperay, en maakten gevangenejn. Het staat nu vast, dat .wij 2 April in 't geheel ten Zuid-oosten x.an Atrecht1 8 officieren en 262 man der Duitschers hebben gevangen genomen, bcnevens 17 machinegeweren en 4 schansmortieren vermeesterd. • VAN RUSSiSCHE ZIJDE RUSSISCH GEVECHTSTERREIN Petrograd, Woensdag 4 April. — Officieel : Wij hebben den vijand, die tijdelijk onze schansqn ten Zuiden van Illoekst en ten Zuiden van Krewo had bezet, te-ruggedreven.De Duitschers hebben, na onze stellin-gen aan de rivier-overgajxgen van de Stochod in die streek van Tsjenvitsje en bij het station Gilmin met gasgranaten hevig te hebben l^eschoten en met 13 gas-wolken bestookt, onze troepen terugge-drongen en zijn daarna ten Noordoosten van Gilmin de Stochod overgesitoken. 0'"> onzen terugtocht hebben wij zware verliezen geleden. Wij hebben drie Oostenrijksche schanslinies zes mijl ten Westen vjya Rafailofka (aan d'eStyr) bezet. VAN ITAUAANSCHE ZiJDE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Woensdiag 4 April. — Officieel : Op het front in Trentino vuurwisse-■ling. In het Etschdai hebben wij giste-ren, ter vergelding van die voortdurende beschieting van Ala, het bombardement van militaire werken in Arco: en Rovere* to herhaa11. Op het Iront in het Kustland patroelje-aktie ep. verkenningen. Op den Karst hebben wij gisteren avond1 ten Noorden van Boscoi Malo bij verrassing een vijandelijke voorpost vermeesterd1 en ze sitevig bezet. De bezet-ting van meer dapi 30 man is Voor het meerendeel gedood ; wij hebben 'zes ge-vangenen gemaakt. ZIE DE OORLOGSTELEGRAM-MEN OP DE TWEEDE EN DERDE BLADZIJDEN VAN DIT NUMMER. Tegen de Ekonomische Konferentie van Parijs De Ideeën van professer Gide In zijn merkwaardig boek De Haven van Antiverpen en de Ekonomische Kon- • ferentie van Parijs (1), haalt de schrijver, : 3e heer Max Oboussier, met voldoening . de verklaringen aan van gezaghebbende iieden die zich afkeurend over de boy- 1 cott-plannen, in sommige Entente-mid-dens tegenover Duitschland gesmeed, hebben uitgelaten. In voetnota schreef de heer Oboussier aan het slot van zijn werk : < <( Op het oogenblik dat wij deze stu-die laten verschijnen, vernenien wij dat de heer professer. Ch. Gide van Parijs, in de Economical Journal, een opzienba-rend artikel heqft laten verschijnen, waarin hij bewijst dat de Konferentie van Parijs ernstige hinderpalen zal scheppen tôt den heropbouw van het ekonomisch leven in de landen den En- ; tente, en hij steunt o.a. een meening van de Fédération des Industriels et Commerçants français. Indien dit zoo voort-gaat, zal de Ekonomische Konferentie begraven zijn eer zij nog geleefd heeft. » Het is jammer dat de schrijver geen gelegenheid had het artikel van een al-gemeen erkende autoriteit als professer Gide, in zijn verhandeling over Antwer-pen ovqr te nemen. Wij wenschen van harte dat een tweede uitgave hem die gelegenheid moge verschaffen. Ondertusschen heeft Charles Gide, die hoogleeraar is aan de Universiteit van Parijs, het niet bij een paar artikels ge-laten, maar een boek gepubliceerd over heel de kwestie, onder den titel De Han-delspolitiek, na den oorlog. Het is te be-treuren dat de huidige omstandigheden niet toelaten dit werk hier te betrekken en te verspreiden. Wellicht zouden dege-nen die aan het hoofd van Antwerpen en zijn haven staan er nuttige lessen kun-nen uit halen, vermits zij blijkbaar maar weinig belang meenen te moeten hech-ten aan de waarschuwende woorden van eigen stadgenooten, die noch tans niets anders op het oog hebben dan de wel-vaart en de toekomst der Belgische han-delsmetropool.Prof essor Gide houdt staan de, — en daarin is hij konsekwent met de opvat-tingen die hij ook vôoir den oorlog in zijn werken over staathuishoudkunde verdedigde, — dat het boycotteeren van Duitsche firodukten niet atteen een utopie is, maar tevens voor België en de Geallieerden in 't algemeen een niet te onderschatten gevaar zou meebrengen. Verder zegt hij ongeveer het volgen-de : Op de vraag of wij bereid zijn «a den oonlog betrekkingen met Duitsche han-delaairs te onderhoiiden, zal wellicht, dbor sommiEren als eerste amtwoord een krachtig « neen » worden gegeven. a Nochtans moet men in aanmerki,ng nemen, dat de ivrok geruimen tijd kan levendig blijven bij menschen, terwijl op het ierreifi van zaken zulks omnogelijk is. Men kan een volk haten en deson. danks zijne produkten zeer wel naar waardle schatten. De heer Raphaël George Levy zal mij toelaten hem te vragen of hij vast be-sloten is geen Duitsche boeken en tijd-sthriften meer te lezen. Antwoordt hij ja, dan sta ik in be-wondering voor zijn beslistheid ; maar zal moeten vaststellen, dat weinige per-sonen zoo denken. Ten1 bewijze het bericht, dat ik dezer dagen van twee verschillende zijden van twee onzer grootste onderwijsgestichten* ontvangen heb, en waardoor men °ns liet weten, dat de minister van buiten^ landsche zaken de toelating verstrekt heeft opnieuw Duitsche publicaties te ontvangen. Antwoordt hij neen, omdat zijn werk en zijne studiën hem verpliehten op de hoogte te blijven van de Duitsche we-tengchappelijke beweging, dan wil ik doen opmerken dat de nijveraar, die be-hoefte heeft aan cokes of scheikundige produkten, het recht heeft juist hetzelfde te doen. Gezien. de geografische fataliteit — zekerlijk wel bezwaarlijk — die ons Duitschland voor naasten gebuur heeft gegeven en dat niet zou veranderd kun-nen worden door de Rijngreps ; gezien anderzijds het feit dat het niet in onze macht ligt, noch dat wij het zouden ver-langen, ze allen, de 70 miljoen Duit- schers, uit te roeien, alsdan zal mçn niet inders kunnen liandelen dan met hen bolitieke, geestelijke en ook ekonomische 'oetrekkingen te on'derhouden. De twee centrale keizerrijken genieten îet voorrecht zich juist in het centrum van Europa te bevinden en midden in le Entente-landen, derwijze, dat deze niet kunnen verkeeren dan m'et toela-:ing van doorgang of zich ontzaglijke >mreizen te getroosten. Wij weten wat ons sedert den oorlog le onderbreking dezer gemeenschapsbe-trekki,ngen heeft gekost : wilt gij dezen toestand vereeuwigen? De moeilijkheid zal nog veel grooter zijn, wanneer het er zal op aankomen den oorsprong der produktem vast te itellen. De OosteîiTijksch-Duitsche produbten boycotteeren zou gelijk staan met de boycottage van de Servische bij de Roe-meensche produkten, die, wat er dan ook gebeure, geen -anderen uitweg tôt ons hebben dan dien van centraal Europa. » Wat de schrijver zegt over de moeilijkheid waarmee men zal af te rekenen hebben om de Duitsch-Oostenrijksche produkten van andere te onderscheiden, verdient afzonderlijk te worden: toege-licht. De Duitschers hebben dit voorzien en reeds hun._maatregelen getroffen om den slag waarmee men hen bedreigt af te weren. De schrijver citeert desaan-gaande een werk van Herzog, waarin de door Duitschland te nemen voorzoïrgen worden aangegeven. De Duitsche koopwaren zouden heel eenvoudig geneutraliseerd worden ; het befaamde merk Made in Germanyt waar Duitschland terecht fier op was, vermits het er in slaagde zich zelfs op de Engel-sche inarkten op te dringen, zou heel be-scheiden worden weggelaten. Die koopwaren zullen verkocht worden, hetzij door succnrsalen van de Duitsche hui-zen die reeds de voorzorg genomen hebben zich in de onzijdige landen in te richten, hetzij door pseudo-onzijdige vertegenwoordigers die zich in de landen der Entente zullen komen vestigen. Die roi van beiniddelaars zou voor het onzijdige land een bro^ van te aanzienlijke winsten zijn, dan dat het geneigd zou wezen er van af te zien, alleen om den wrok van de Entente te deelen. En talrijk zullen de Franschen zijn, zelfs onder de onderteekenaars vaxt Anti-Duit-sche ligas, die, wanneer het er zal op aankomen een produkt te koopen waar-aan zij waren gewend geraakt (het een of ander tandpoeder, een remedie tegen sclieel hoofdpijn of iets dergelijks), ge-lukkig zullen zijn het te kunnen koopen als Zwitsersch produkt, en zich wel zullen wachten naar een certifikaat van oorsprong te vragen. De heer Gide meent dan ook terecht dat een veldtoeht om de vijandelijke voortbrengselen na den oorlog te weren bij voorbaat veroordeeld is te moeten fa-len, zoowel in de veronderstelling dat de gealh'eerden als dat de centralen dep oorlog winnen. Hij steunt zich daarbij op de oveeweging dat het niet in de menschelijke natuur ligt, den vijand na den strijd zoo grooten haat toe te dra-gen, terwijl tevens een overwinnend Duitschland er voor zorgen zou in het vredestraktaat voor de regeeringen van de Entente de verplichting te doen op-nemen, iederen boycott van Duitsche produkten tegen te gaan en niet alleen op te treden tegen degenen die ar zouden aan meedoen, maar tevens tegen hen welke dit stelsel zouden aanprijzen. Er zou dan voor de onderdanen der Entente, indien zij toch wilden boycotteeren, alleen dit middel overblijven : gebruik maken van hun recht van niet te koopen. Prof. Gide verwerpt onvoorwaardelijk een dergelijke politiek ; hij noemt het zelfs een te « pijnlijke » zaak om er verder over uit te weiden, en besluit dat ook dit eenig middel van boycott, het populaire, in geen enkel programma van ekonomische politiek zou kunnen worden opgenomen. Wij gelooven dat onze menschen, die nu eenigszins ondervinden wat het is sommige onontbeerlijke zaken te moeten missen, den Franschen ekononxist niet zullen tegenspreken. Zullen zij meedoen aan, een « grève des acheteurs », en zichzelf grqot nadeel berokkeuen orn ef den vroegeren vijand een geringer toe te brengen? Die er op rekent, rekent m.is en moet zijn cijfering herzien... MERCURIUS. STAD en LAND PARIJS HEEFT ANTWERPEN IN NIETS MEER TE BENIJDEN. — De nieuwe Fransche minister van bevoorra-ding, de heer Violette, zal door den heer Marcel Cochin, afgevaardigde van het Seine-departement, geïnterpelleerd worden over de levensmiddelenkrisis, waar-aan de Parijsche bevolking elken dag er-ger lijdt. Uit een onderzoek dat hij in de buiten-wijken gedaan heeft, rapporteert de heer Marcel Cochin feiten, die werkelijk in-druk maken, schrijft de « Temps ». Zoo is in de wijk van de Goutte-d'or de rnelk onvind'baar en verscheidene opstootjes, waaronder één vrij ernst.ig, zijn er voor-gevallen voor de deur van een rnelkslijte-rij, waar aan een moeder met twee kin-deren melk geweigerd werd. Wat de boiter betreft, deze ook is bijna totaal uit het achttiende en vijftiende arrondissement verdwienen. De suiker ont-breekt in zekere wijken. Aile huisvrou-wen van Parijs kennen de moeilijkheden, die zij ondervinden oml zich aardappelen aan te schaffen. Moet de opeisching bij den voortbrenger in overweging genomen worden? De heer Marcel Cochin zal eenvoudig de vraag stellen. Men Is anderzijds getuige geweest van de fantastische spro-ngen, welke de wijn-prijzen gedaan hebben. Het is bewezen, dat heel gewone w.ijneri, tegen, 6o en 65 frank bij den wijngaardenier verkocht, aan de entrepôts van Bercy geleverd werden tegen een tweemaal en soms drie-maal hoogeren prijs. De groothandelaars van Bercy antwoorden, dat zij geworgd worden door de houders van de reservoir-waggons. De heer Marcel Cochin zal de onmiddeliijke opeisching dezer reservoir-waggoniS vragen. Ook wil de afgevaardigde van het Seine-departement krachtig protesteeren tegen het lange wachten, waartee de Parijsche verbruikers, hetzij voor de deur der groote magazijnen, hetzij voor de deur der groote imiagazijnen, hetzij voor de deur der melkslijters of wijnverkoo-pers gedwongen worden. Hij zal den heer Violette verzoeken, zich wel te willen in verbinding stellen met den gemeenteraad van Parijs, ten einde het aantal levens-raiddelenmagaziinen te verhoogen. WAT EEN EENVOUDIG WERK-MAN ER OVER DENKT. — Le « Peuple Belge » is een weekblad dat te Parijs verschijut ondier Fransche oensuur, een socialistisch orgaan is en bestemdi voor de Belgische socialisten die in Frankrijk verblijven. Die détails vinden wij onder den titel aangegeven. Het, blad verschijnt in twee talen, in 't Fransch en in het Vlaamsch, 't ife te zeggen 8 kolommen Fransch en 4 Vlaamsch. Onder den titel « Hutsepot » schrijft B, blijkbaar een eenvoudig werkman, te oordeelen naar zijn stijl, of een werk-mansvriend, eenige onaangenaamheden aan het adr% der diplomaiten, oorlogs-zuchtigen, annexionistçn en Belgische palrtijgangers van den boycott na -den oorlog. Aangaande dit ilaatste punt zegt hij o.a. heel sappig maar treffend juist : « Dlile heeren van de groote gazetten gaan dus de wereld hervormen. Onder ekonomisch oogpunit, gaan we wonderen aanschouwen, de « Commerce » gaat draaieu dat 't een plezier zal zijn. lu ieder geval moet de werkman er voor zorgen goed op zij,n pooten te staan, twee goeië armen aan 't. corpus, zoonie': schiet er voor hem niet veel over. Tweedens moet er voor hem werk zijn, als 't u be-lieft zulle baas. Nemen we nu een Ant-werpschen dokwerker. Er zijn daar'30 of 40.000 wroeters, plus de heele stad, die feitelijk haar bes'laa,n in de haven viindt. Om te bègibnen dus gaan de groote hervormers Duitschland afsluiten en protektionistische maatregelen nemen, ten bate van wie of wat? Het beste zal zijn de Schelde te dempen, in dien zin dat de Antweirpsche « transit » dan 0111 zeep is. » Dit oordeel van het gezond ver stand voegen wij bij de zoovele andere stem-mien die zich reed's in afkeurenden zin, over den boycott itegen de centralen na den oorïog hebben uitgelaten. De Ekonomische Konferentie van Parijs zal er ten slbtte wel onder begraven worden. Iets ïser iederen dag Mann en van 't vak aan heli woord 't Is weer ee,n gelukkige dag, dien we mogen aanteekenen. Er komt nogmaals een prachtige daad den Vlaamschen strijd bevorderen en steunen. De Vlaamsch-Nationale Onderw-ijsver-eeniging, pas in Ja,nuari van dit jaar ge-sticht, richt zich tôt het volk met een Manifest, waarvan wij de beste verwach-îingen koesteren. Hoogleeraars, leeraars en uitstekende anderwijzcrs, die een naam verwierven door hun keunis en toewijdjng, verkla-ren in een openlijk Schrift, dat het 011-derw'ijs in Vlaamsch-België niet deugt. Na een ervaring van meer dan 85 jaar moeten de bevoegde vakliedlen. bekennen dat de overw^egende plaats, aan het aan-leereti van het Fransch toegekend, ont-zaglijk nadeel aan ons volk berokkende an het achterlijk heeft gemaakt. Het is nu klare, onloochenbare werk-lijkhcid d'at de landen met degelijke vorRsscholon, waar de technisçhe onder-legdbeid door .de moedertaal wordt inge-scherpt, juist die landen zijn welke de wereldmarktie,n beheerschen. Op den Vlaamschen arbeider drukt een minderwaardigheid en het verkeerde onderwijsstelsel draagt daaraan de voile schuld. Onze zeevisscherij «1 onze akkerbouw zij-n een eettw aehteruit. Onze onge-schoolde Vlaamsche arbeiders kennen lange werk dagen en lage loonen. In Frankrijk gingen er jaarlijlcs 80.000' héb zware werk vain den oogst verrichten ; de nachtploegen in de mijnen worden uit \laamsche zwoegers samengesteld, die, er het vuil en grof werk moeten uit de voet doen, om de dagtaak van den Waal-schen mijnwerker voor te bereiden en te vergemakkelijken. Doch de Vlaming trekt slechts de helft van h-eit, loon vain zijn bevoordeeligden Waalschen landgé-noot.Ook de huisnijverheid is een plaag en een schandelijke uitbuiting die alleen de Vlaamsche bevolking teistert. Het Manifest wijst even op die toe-standen en, bekommerd om de toekomst, vraagt het zich af : (( Wat zal er geschieden bij de ont gin-ning van het Limburgsch kolenbekken, waar ailes reeds in de h an den van Waal-sebe en Fransche nijveraars berust? Ook daar weer zal, (in zijn eigen Vlaamsch tehuis) bij gebrek aan techni-sehe ontwikkeling, d-e Vlaamsche 'arbeider de ruwwerker zijn, de coolie van zijn eigen nijverheid ! » Welk is de redding? Het Manifest antwoordt : (( Deze jammerlijke toestanden kunnen slechts gunstiger wor.den door de algeheele vervlaamsching, door de ver-betqnng en verbreiding van het onder-wijs in Vlaamfch-België. » Om dit groote doel mede te helpen b^ reiken werd de Vlaamsch-N ationale On-derveijsvereeniging in leven geroepen. Heil haar ! en dat elke Vlaming haar steune. « Zij zal slrijdcn voor de volledige vervlaamsching van ALLE onderwijs in Vlaanderen door de invoering van het Nederlandsch als eenige onderwijstaal, ■voor de verhooging van de Vlaamsche volkskracht door een onderu'ijs dat vol-doet aan, al de eischen van den modernen tijd. » Tôt daar waren we toen wij ons af-vroegen : Aile onderwijs ! dus ook het hooger onderwijs? Wie het doel wil moet de middelen aanvaarden om het te bereiken. Wat zou dan de houding wezen dier vakmenschen jegens de Vlaamsche Hoo-geschool?Zouden we weer met onlogisch ge-schipper te doen krijgen? Goddank, neen ! wij hebben met man-nen te doen. Met verruiming en blijdschap lazen wij deze fiere verklaring, die niets aan duidelijkheid te wenschen laat : « De Vlaamsch-Nationale Onderwijs. vereeniging begroet, als het zinnebeeld van Vlaanderen's hergeboorte, de stich-ting van de Vlaamsche Hoogeschool te Gent, die, zooals door Hoogleeraars Al- . fons van Roy en Dosfel onomstootbaar bewezen werd, rechtskundig onaantast-baar is en « op geen enkele wijze in-druischt tegen het natuuirrecht, de bil-lijkheid, de rechtvaardigheid en de plich-ten van de Belgen jegens Vorst en Land». » Moge van uit onze Aima Màter het licht stralen tôt in de donkerste hoekeiii van de Vlaamsche volksziel ! »

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes