Het Vlaamsche nieuws

1713 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 08 Septembre. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 05 fevrier 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/bv79s1n91k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Lerdag 8 September 1917. Perde Jaargaeg Nr 249 Prijs: 0 Ceatsiem voor gehee! België Het Vlaamsche Nieuws Verschqn't *"7 maal in de week I ABONNEMENTSPHUZENI î-78 |i L S ...•»• *0 jj EX —■•••• »- jj {f Kciisktte, Scten m Aaokffe&gtegni » I H \ m SfOODESTRAAT, U I! 8 ASTWÎ8PB» D£ OPSTELR A AB i \ Rît VHRHULST, Or. Aag, KORMS Atb. VAS DM BRAKDB f Met si* vaste weitwarktajj van Hoogloeraar Docter Aatsoa JACOB , • ■ • —* ^ " rr j | Elke medswerker is persoonhjk ver- j i, j | || KHtw»«ri«lijk voor zijn scbrijve», e® \ j | bi-ndt ciet heel iîe Rcdaktit:. . Il AANKQWDKHHGBH : jj Twe«de blad, den reg«l ... 2.G® t. i Derde id. id. » I.— Jj Vierde id. id. 0.60 | Doodsbericht » fi.— 4 „ MECHELEN )p ZONDAG 9 SEPTEMBER te 7 uur (TU.) GRO0TE OPENBÂRE V0LKSVERGADERIN6 met &ONCERT in d® STEDIDELIJKE FEISÏZAÂL Sprekers : Dichter René de CLERCQ en Dr. A. JACOB Ingang VRIJ voor iedereen. Tegenspraak wordt gewenscht OFFICIEELE BERICHTEN a» DU1KCHE-ZUDE DUITSCH AVONDBERICHT Berlijn, Donderdag: 6 September. — llficieel : Ten Noord-Oosten. van Ieperen en bij Uns zijn sterke gedeeltelijke aanvallen ;r Engelschen misgeloopen. Bij Verdun houdt de geschutstrijd tu. RnssiscKe achterhoeden zijn bij ieoff Kaipen en ten Zuid-Westen van litau (70 km. beoosten Riga) door onze littrij teruggeworpen. Weeoen, Donderdag 6 September. — )!fic:eel : IUSSISCH en roemeensch gevechtsterrein Front aartshertog Jozef : Dikwijls le-tendige strijd. ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Gisteren vdôr twaalf dagen begonnen s Italianen met den grooten methodi-ton aanval tegen den Monte San Ga-rifilQ. Machtige stukken geschut en hoo p mijnwerpers vereenigden vele uren în een stuk hun vu ut tegen -onze hoog-«tellingen. Op het beperkte terrein liep •kg en nacht de infanterie — op zijn n,nst acht Italiaansche brigades — florin. Eergisteren steeg de worsteling tôt haar hoogtepunt. De bergtop wissel-te in den heen en weer golvenden strijd "ttrmalen van bezitter, maar de jubel ^op een opzienbarend succesbeluste v'janden kwami te vroeg. De offervaar-^e hardnekkigheid onzer troepen kreeg & bovenhand. Scherper tegemstooten '2ndenvijand hadden tijdelijk succès, flaar g:stermiddag was de Monte: Sar uabriel© weer geheel in. on s bezit. Des &vonds is een forsche aanval bloedig af-geslagen.Daar de Italianen in het dai troeper ^enbrengen, zijn nieuwe gevechten t< ^chten. ,Beoosten Gôrz weerden wij gedeelte J^e aanvallen af. Op het Zuidelijke stuk van den Kars' j'aurde de slag heel den dag voort. D< talianen zijn uit de voorste schansen ge-J^pen. Onze kloeke infanterie hield ii t veroverd'e linies zegevierend sban< Ie§en aile pogingen van déni vijand, on tegenslag door felle tegenaanvallei :,î te wisschen. Het aantal 4 en 5 deze; JMit deel van het gevechtsterrein inge *'er(fe gevangenen bediraagt ongeveei 0 officieren en meer dan 6300 man ^appen. ( Triëst was weer het mikpunt van zvvan ^iaansche luchtaanvallen. T» TWBisW iWl TOrksche fronten ^°nstant-inopel, Woensdag 5 Septem ^officïï; - Het Kaukasische front zijn twe-n^rd man kavalerie en honderdvijfti< '^ infanterie, die een vijandelijk ver enn^ng"sdetachement vormden, en er h ?eslaagfd waren door onze voorste ketei "chte patroeljes heen te breken, ge ^ongen terug te trekken voor ons vuur Aan het front in Palestina zijn vijan " ]^ troepen, die trachtten verschan '"pwerken te bezetten op een vooruil ^"fhoyen terrein door onze verkennings Pjtroeljes terug geslagen. Een divisi 'Jandelijke kavalerie ^s den 4n Septen* r totMozel Moealmka doorgedronge 1 ^vonds om zes uut terug getrokker m BllkGââRSCHE ZilDI Sofia, Donderdag 6 September. — Of f icieel : ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN Bij Tulcea en bewesten Isaccea nu ei dan een kanonschot. BALKANFRONT Op verschillende punten van het fron mat gescButvuur. Bezuiden Dciran wa het wat levendiger. Aan den Westelijke oever van het Prespa-meer dronge DiUntscÊe afdeelingen in vijandelijk] schansen en haalcTen daar Russen gevar kelijk uit. Aan de beneden Stroema werk ziaamiieid van patroeljes. M FBSfiSCSE ZUK WESTELIJK GEVECHTSTERREII Parijs, Donderdag 6 September. — O: ficieel : Een tamelijk lieftige geschutslag in d streek van Cemy. Twee overvallen van de I>tiitscher; de eene bij Quincy Basse (bezuiden hï bosch van Coucy). de aiidere beooste den molen van Laîfaux, zijn niisiliikt. Den Franschen is bezuiden Bovelle een onderneming op kleine schaal gla van de hand gegaan. Ze leverde hun g{ vangenen op. Een overrompeljng, door de Fransche: benoorden Reims uitgevoerd, stelde he in staat, in de eerste Duitsche linie t dringen. In Champagne liebben de Fransch batterijen, de Duitsche artillerie, die i het vak Butte de Mesnil—Main de Ma< siges buiteiigewoon, zwaar vuurde, ovei vleugelend; met fel vuur op de eerste 1 nies der Duitschers geantwoord en elke aanval verhinderd. Op de beide oevers va,n de Maas vuui wissieling van het geschut. Een Duitsche verkenningsafdeelinf die klcine Fransche posten benoorde Vaux-les-Palameix probeerde te beslu pen, is door ons vuur uiteengejaagd. In Lotharingen hebben de Fransche en overval ten Westen van Limey afgesl; ■ gen. Parijs, Donderdag 6 September. — O - ficieel avondbericht : i Vuurwisseling op verschillende pui I ten. : ai e»ceisc«e aœ ■ WESTELIJK GEVECHTSTERREI Londen, Donderdag 6 September. -Off'cieel middagbericht : : In den loop van den nacht ontmoetii gen tusschen patroeljes en plaatselijl gevechten ten Oosten van Flenniix en t< Zuidoosten van St-Julien. Duitsche luch strijdkrachten hebben Dinsdagnac. bommen geworpen op drie hospitaals. ilB • RUSSisSHE ZUOE r RUSSISCR EN ROEMEENSCH l GEVECHTSTERREIN i Lbnden, Donderdag 6 September. -i Officieel bericht uit het Russische hoof - kwartier, draadloos door de admiràlitt . opgevangen: De terugtocht benoorden de riv'er l - duurt voort. Wij overschreden de rivi - Meiupe in de streek van den weg na - Pskot en trokken in Zuidwestelijke rie e tinir, van Wenden terug. Bij onze krijf - verrichtingen beoosten Riga bereikt n wij de linie Klangenberg—Moretzberg Kastran—Friedrichstadt. Uit het Dagboek eerier Vlaamsche Moeder Bij Brussel. aan den. zoom van het grootsche ZoniëfWoud, overleed, dagen geleden. in haar simpele woonste « De Cluyse », eene edelhartige en ontwikkel-de, door en door Vlaamsche moeder, wel-ke haar kinderen opgeleid had tôt wart Vlamingerr? doordrongen van liefde vooi hun geboortestreek, voor den verneder-den Vlaamschen arbeider e® kleinburger Onder haar nagelaten schriften tro. men bladzijden aan van een onvoltooic Dagboek, waarin zij spreekt over dei droeven strijd, door eigen landgenoota gevoerd tegen de stoffelijke en' verstande-lijke verheffing van het Vlaamsche volk bladzijden waarvan wij er enkele willer meedeelen. Wat hier volgt werd enkele dagen v66i haar schielijk afsterven geschreven... OUD-VLAANDEREN. — Wie keni niet, uit vroeger dagen, de welige polder-streek tusschen Nieuwpoort en Diksmui de, de dorpen van 't oude Diksmuidscht vrije, eni waar bij helderen Zomerdag, d< kloeke zeelucht over gouden tarwe- ei havervelden gaat, over vettig-groene wei - den waarin grazen bleedflankige runde ren, de zoo scliilderachtig-beplekte et en van koppen forsig-geteekeride ; waar in de schilderachtige gemeenten, rijb i hoeven rastten, en rondom boomgaardei groeiende vol kromstammige appelaar met wijduitgewrongen knoestige takken webbe? En daarboven de wij de ruimte a t ' blauw of, aanvoerend van over de zee, d s grootsche wolkenstoeten ! En dan, d 1 bonkige bloktorens, vierkant gelijk he S stoere volk : geweldige mannen en levens e krachtige vrouwen, stevig van lijf om t - tro.tseeren aandaverende winden e: - loeiende vlaktestormen ! Thans waait er een brakke windi ove geen oord meer va.n voorspoed en vrede wel over water en jammeren, over onde] gang en dood, en tegen denl donder de kanonijen op, bruit de wind van over d ^ bulderende zee ! Helaas, wie onder het drabbige watc dat op eiland en akkers grauwt, zal i e jaren hier nog drijven den ploeg en ui werpen, 't levenschenkende graan, nu ta ; lenkanten granaatsplimters en lood wei i den gezaaid eni onder de bommen neei u braken hoeven en woonsteden, er doo noesten arbeid eens bij heilvolleii vred s gebouwd? j Oud-Vlaanderen, voor ons toch zo schoon, hoe werd ge reeds gebroken Sterft ge hier den heldendood met du a zenden en duizenden menschen en zulle a de Belgische Vlaainschhaters — waarva e vele naar vredige oorden gevlucht om vooral te bestrijden ! — eens 't oorlogsg( e weld uitge\voed, tegen uw eens zô6 vrij n en glorierijke volk den rassenstrijd aai vuren blijven en u ontzeggen aile recl op uw raseigenschappen, aile recht o uw stoffelijke en zedelijke opstanding n Zult gij door haat en moedwil blijve wordetil vervolgd eh neergebeukt, zooa de granateni vele onder uw steenen herii neringen aan een roemrijk verleden hel , ben doorboord of geveld? ^ En uw ziel. o Vlaanderen, leefde in d j steden en gebouwen, welke verteldenl va de tijden toen gij groot waart en machtij vertelden van uw rijke handelaars eni u gevreesde gilden, van uw glorielaaienc schilders en uw geweldige bouwers, ve ontembare gemeentenaren die « wild* f- wat recht was eni wonnen wat ze wilden Een ongeëvenaarden bloei bereikt< 1_ toen' uw vrije steden. Uw kooplieden ve kochten hun laken in Italië en over df Rijn, en naar u stroomde het goud to ' Die kooplieden waren de koningeni in u ' steden en voor hun gemeenschappen we den de trotsche Hallen gebouwd, en < N die Hallen de torens, zinnebeelden v£ — vrijheid en macht, Belforten waarinl we den"bewaard schatten en privilegiën. î t- die Belforten en Hallen, die oude pati :e ciërs- en burgershuizen, die kerken < ■n raadhuizen zijn als zoovelemuzea, waar t- uw ziel, o Vlaanderen, bewaard is en te: it toongesteld. En zoo ook te IJper, Diksmuide < Nieuwpoort ! Helaas, maar men zoeke thans in < herinnering die IJzersteden, met hun or gevende schoone gemeenten, in den vc kereH'strijd nu platgevochten, door h zware geschut gebroken tijdens den g — nadeloozen kamp door Haat en Afgun I- verwekt, en die thans worden genaan it « steden der Ruïnen». Geen meter gron aldaar of d'oude aarde der roem, die j ta ren reeds davert van 't zwaar geschut, er er van bloed doortrokken. ar Ieperen in puin, met zijn beroe-m h- houten trapgevelhuizekens.met zijn he< ;s- lijke kathedraal en zijn wereldberoem ?n Lakenhalle. wonder eens in de bou — kunst ! De granaten hebben er verwex ting aa%ericht, als waren de gebouw door een wervelstorm m'eegesleurd g< worden. Dit monumentaal gebouw, eer de trots van Vlaanderen, eenig door zij bouw en schoonheid, biedt thans nog ei kel het treurige beeld aan eener reel spitsbogige gewelven eni rookgezwar muren, leeft enkel nog in 't geheugen a een schoone droom. De eeuwen trotse rende en in reuzenwouden gevelde spa ren van het dakgetimmerte, een wondi vanl bouwkunst, werden^ onder een reg< van ijzer eii vuur, door de vlaminen ve teerd met de middenluik der Halle : et . lange, lange zaal, waarin men' de geschi dénis van Ieperen volgen kon, het Iep " ren der dagen van roem en groothei toen het Brugge naar de kroon stak ! Hier was het dat het saamgestroom< volk, van het juk der Burgondiërs vrijg vochten, zijn verlossing bezegelde en v£ den Belforttoren dreunden de klokkt « storm » over Vlaanderen, wanneer h toen fiere rasbewuste volk te wapen lit om zijn vrijheden te verdedigen. Thans is verstorven de stem van e< ■ van Vlaanderen's reuzen. In een zee v£ • vuur verdwenen de klokken. verdwen* ■ de Halle, verdwenen tempel eni oude ht : zen. Aiom de bittere reuk van assch ' alom een geur van lijken en bloed ! Ach, en ik beef, denkend aan 't lot d ■ missebien wacht het sprookjesmoc i Brugge, waarin de machtigste beeld< . uit Vlaanderen's historié u voor d' - geest worden geboetseerd ; ik beef, de 1 kend aan 't forsige Gent met zijn wei s schen pràal van Burgondische vorste - met zijn heerlijke patriciërshuizen, n î zijn rotssterke herinneringen aan het tij 5 perk zijner graven, ik denk ook a; 5 de plaatsen waar Engelsche vliege t reeds zooveel vennielden, Vlaamsch blo " vergote;n en tranen verwekten. e Ik beef voor Oudenaerde en Kortri; I voor al de stedekens en schoone gemec ten, van 't zoo diep miskende schoo r Vlaanderen ! Want over het puin van dat bedrog en \erachte, over het geofferde Vlaani r ren trachten Engeland en Frankrijk, d< e hebiucht en veroverinigsdoeleinden j leid, achter 't masker van vrijheid < r volken en van menschelijke rechten, z: II een zegetocht naar den Rijn te ban< " over onze oude steden en dorpen he< " waar de er eeîfls teruggekeerde Vlami dan broodeloos en zonder dak zal sta; op eigen grond gebroken door zijn Bot r genpoten, daar waar hij door de Bel e sche Regeeringen, gedurende een eei bijna, stoffelijk werd verdrukt en bel ° deeld, geestelijk ontkracht, misprezen slaafsch vernederd... ll" Piet VAN ASSCH E. n l S T AD en LAND t NIEUWE SCHOLEN. — Wij v. t nemen dat in Oktober aanstaande p Gent zullen geopendl worden een Rijl ? midclelbare Normaalschool voor meis n met voorbereidende afdeeling en een M ls delbare school, eveneens met voorber i- denrée afdeeling-, als oefenschool. Vc y- de ir.schrijvingen zullen later dagen, ui en. lokaal bekend gemaakt worden. e DE VOORSCHOTTEN AAN I n STAATSBEDIENDEN. — Men w dat sommige kategorieën van Staatsl vv dienden een gedeelte van hun traktemi c ontvangen onder den vorm van vo n schotten, hun verstrekt door een orj n inisme, speciaal tôt dit doel in het le\ ■)) geroepen onder den naam van Sam-!n werkeride Maatschappij van voorsch r" ten en deeningen. Deze! voo<rschot' ■n werden slechts verleend1 tegen zek ■ voonvaarden. Zij komen als volgt . w wijzigd te worden : r- In beginsel, zullen de voorschotten 'P paald blijven op 6o% van het traktem' ,n of het loon in vredestijd1. Bereiken ech r" de zoo berekende voorschotten g! 'î1 150 frank voor de bedienden en 100 1_ voor de werklieden, dan zal het perc P- gebracht worden op 80 met een m£ 'n mum van 150 frank voor de bedienden roo frank voor de werklieden. Anderzi'jds zul'era de bedienden ira vc 'n loopige disponibiliteit en wier wachtg de 170 frank niet bereikt voor de ie dienden en 120 frank voor de arbeidf van de Samenwerkende Maatschaj van voorschotten en leeningen, vc et schotten kunnen. ontvangen, zood'a e" dat„ gevoegd bij het wachtgeld, zij g Sj 9°% overschrijden van het traktem 1C of salaris in vredestijd met een maxim van 170 frank voor de bedienden en a" frank voor de arbeiders. ls Deze wijzigingen interesseeren vrij groot aantal leden van het staats] soneel. dê OPENBARE VOORDRACHT. tv. Maandag 10 dezer, te 9 Torenuur, in ^ Hulplokaal der. Stedelijke Volksbit efn theek, 65, Violetstraat, t/s., zal de 1 Alfons Leys de zeer merkwaardige voor-s drachtenreeks, ingericht door de Neutra-n le Onafhankelijke Orde van Goede Tem-1. pelieren, sluiten,. De heer Leys zal een :s vluchtig overzicht maken van de gehou-e den voordrachten over de tering, de gels slachtsziekten, den woningnood, Vrede \ 2- en Opvoeding, en hier aan enkele be- < r- schouwingen toevoegen. ir De voordracht begint stipt op het aan- j m geduide uur en is kosteloos toegankelijk r- voor het publiek. ^ n TERECHTWIJZING. — Van den 1 s- heer G. Loute onvangen wij onderstaande 1 2~ tereciTlwijzing : ; 1) « In u w iiummer van 25 Augustus 1.1- 1 is geschreven', dat het schip « Alexan-le der », hetwelk kolen geladen had voor j s- de doppers van Antwerpen, nooit hier is , n àangekomen. n Ik moet U cloen bemerken, dat dit ( -t schip door mij bevracht en geladen, sinds ( :p lang in Antwerpen gelost is geworden. Ik vraag U dus beleefd, dit kleine ant- ; :I1 woord in Uw eerste nummer te laten ver- j n schijnen op dezelfde plaats als het artikel ] waarvan kwestie, zoo niet zal ik mij ver- , i" plicht zien mijne rechten te doen gelden. e> Intusschen, groet ik U, enz. » ( at DE BELGISCHE NEUTRALITEIT. : je — Van geachte zijde wordt aan het 1 Vlaamsch korrespondentie-Bureau ge-;n schreven: ni- Nog is de strijd over de Belgische neu-d- traliteit niet uitgestreden. 'l'en aanzien n, van de groote rneeningsverscliillen over et den inhoud van dit begnp, welke ^onder d- de meest gezaghebbende rechtsgeleerden in aan den dag treden, kan men deze vraag rs niet meer achteloos voorbijgaan. îd De Belgische geleerde Ernest Nys, in zijn bekend werk over het volkenrecht, k, evenals de Duitschfe juirist l<arj Strupp ■n- in de inleiding tôt zijn verzamehng oor-ne konden over de Belgische neutrahfeit, hebben met nadruk op het feit gewezen, en dat door hetdefinitieve verdrag van de 18 le- artikelen, de onschendbaarhe:d van het >or Belgisch grondgebied niet werd gewaar-;e- borgd. Door den Antwerpschen adyokaat 1er Van Steenberghe wordt nu ook, in een ch voordracht, die hij in Gent heeft gehou-S>, den, dit feit aangehaald, als uitgangs-:n, punt van de bewijsvoering, volgens wel-ng ke onze Regeering zeker van een valsch m, standpunt zou zijn vertrokken. ld- wij verwijzen voor wat den beknopten ?i" inhoud van deze rede betreft, naar den lw tekst die daarvan in de bladen is versche-^ nen. ^ E,r weze -aan toegevoegd, dat indien het uitgewezen moes zijn da ons volk in 1914 het offer is geweest van een valsche neuraliteit, dit niet beteekent dat voor ons ons land een toekomst van volkomen neu-tralisat'ie niet wenschelijk zou zijn. Men kan itntegendeel meenen, dat voor ons îr- land, de idéale toestand zou zijn, dat elke te aktieve buitenlandsche politiek om. zoo te :s- zeggen zou- zijn uitgeschakend, en1 een in-es ternationale koratrole over zekere staat-id- kundige aangelegenheden zou worden in. ei- gesteld. Deze kontrole zou misschien door or een înternationaal lichaam, dat op de vre-en deskonferentie zou worden ingesteld, kunnen uitgeoefend worden. )E EEN -FRANSCH KATHOLIEK set OVER VERDRUKKING EN VRIJ-MA-je- KING VAN VOLKEREN. — Het :nt Vlaamsch Korrespondaatie-Bureau uit >r- Antwerpen deelt mede : far De aartsbisschop van Besançon, Mgr. ën Gauthey, heeft onlangs ceo. nieuwe uit--'n- gaaf bezorgd van het bekendë werk van ot- Gratry « La Paix, méditations historien ques et religieuses ». -re « De stem dit België » van 10 Augus-ï6" tus haalt atikele uittreksels uit dit werk aan, ^e" Graty schrijft onder meer : « Elk volk înt dat van een ander volk het vaderland be-ter zit en onderdrukt, bezit andermans goed, :cn verkracht de Wet Gods en verhindert fr- den wereldvrede ». (Tout peuple qui op-ent prime et possècte la patrie d'un autre, X1" possède le bie^n d'autrui, viole toute la en loi de Dieu, empêclie la paix du monde.) Is de Mechelsche Kardnaal niet van or" ooirdeel, dat deze woorden ook op Vlaan-deren toepasselijk zijn, dat sedert 1880 ke~ zucht onder den druk van den Waalschen r®: invloed-, waarvan hij zelf eein der ijverig-'P1) ste werktuigen is? °.r" Gratry schrijft verder : u Een volk, dat nlg aan een verdrukt volk het leven terug-2en scheakt, zal door God gezegend wor-erlt den. » (Tout peuple qui rendra la vie à um un peuple opprimé sera béni de Dieu.) 130 Zou de Mechelsche Kardinaal niet niee-n-effi dat, waar Duitschlancl plechtig op-een komt voor de herleving van het vcrdrukte >er~ Vlaa^hflcren, het oordeel van P. Gratry over dit land, wat betreft zijp politiek — ten opzichte van Vlaa-nderen, krachtens het deze woorden vvel een ander zou zijn, dan >!io- dit vanZijne Eminentie den Mcchelschen îeer Aatrtsbi®chop? ïets voor iederea dag Drie vragen "De eerste vraag is opgelost : wij weten 10e en door wie de wereldoorlog werd tntketend. Rusland speelde de roi die tfontenegro in 1912 voor rekening van leel déni Balkan op zich nam. Wie in 1914 achier het scherm met de ouwtjes trok en de drie Russische schur-:en aanliitste en desnoods verdedigen ton, zal niet lang meer een geheim we-;en. Dien dag zullen Poincaré en Grey îet zwaar te veran'twoorden hebben. Maar intusschen lijden de volkeren on. nenschelijk en 't verschrikkelijkste staat 10g voor de deur. Daarom is er een tweede vraag die nog iringender te beantwoorden valt dan de eerste. Wie de oorlog begon heeft eem vreese-ijke^bloedschuld op zich geladen en de îel door Homeros. Vergilius, Dante en îilderdijk verdicht. zou nauwelijks te ;ruwelijk wezen voor zulke monsters. Doch nog véél schuldigér zijn degenen lie hem willen voortzetten, want de aan-itokers konlden in den waan verlceeren lat het geweldig doch kort zou wezen, :erwijl we nu zien hoe gansch de jeugd ;-n de rijkdom van Europa er in onder- Ï3at. Wie wil den oorlog doOTdrijven en v»ei-jert op elk vredesaanbod in te gaan? Het antwoord kan niiet' twijfelachtig wezen : het is Engeland. Dit weten aile pacifisten van heel de wereld, doch zij zijn altijd niet moedig genoeg om te spreken. 't Is soms gevaar-lijk ook ; de Engelsche pacifist Morel, die in verbinding ston/d met Romain Rolland, werd tôt zes maanden ge'vangenisstraf veroordeeld ! De oorlog wordt tevens aangevuurd door de ploetokraten van Engeland, Amerika en Frankrijk. Daarover komt nogmaals eenl eigenaar-dige onthulling aan 't licht. Senator Humbert. dezelfde die den 13 Juli 1914, vô6r 't uitbreken van den oorlog Frankrijk waarschuwde dat zi-jn léger niet gereed was, beschuldigt nu Le Journal van Parijs niet miwder dan 5 1/2 miljoen ontvangen te hebben van den Parijzer bankier Volo, onder beding dat het blad zou ijveren om den oorlog te doen voortdureti ! Die bankier Volo zit nu gevangen, be-schuldigd van duistere zwendelarijen-. Zijn medeplichtige, zekere Almareyda, pleegde zelfmoord in de gevangenis door middel van een schoenveter, naar offi-cieele verklariftg, doch werd zeer waar-schijnlijk vermoord. Het tijdsgewricht der schandalen schijnt weer aangebroken in Frankrijk en wij mogen ons aan ophefmakende ont-hullingen en; coups de théâtre gaan ver-wachten.Intusschen mag Frankrijk de waarheid niet weten, mag Frankrijk niets verne-men.Het procès Jaurès mag niet gepleit worden. Almareyda verdwijnt op geheimzinnj-ge wijze. Havas wordt, met staving van onom-stootbare bevnjzen, schuldig bevonden hel antwoord van Wilson te hebben ver-■valscht. In de huidige omstandigheden is dit vc-lksbedrog een misdaad. De Fransche pers mag den waren Ame-rikaanschen tekst niet kennen ! Er is geen land in de wereld dat onbe-schaamder door zijn regeering bedrogen en belogen wordt dan het Franche volk. De vrije Fransche Republiek dulde zelfs de Wolff-telegrams niet, tenzij ver-draaid en vermihkt, en durft niet eens de verliesHjsteu afkondigen ! Nu weer mag Frankrijk niets hooren van de v-erklaringen der Russische ministère. Het mag niet vernemen dat zijn bondgenoot den oorlog begon. Als we dan de derde vraag stellen : « Waarom moet de oorlog door de Entente voortgezet worden? » dan krijgen wij als antwoord : « Terwille van de demokratie ! Om ook Duitschland met een demokratische regeering te begiftigen ! » Er isi tegenwoordig meeT echte demokratie in Duitschland dan in Frankrijk, want er is in! werkelijkheid meer vrijheid, ook meer medezeggenschap in 's land:- bestuur in 't Duitsche keizerrijk dan in de Fransche Republiek. Frankrijk heeft slechts bij name een vrij regiem ; het paait zich met woorden en laat zich door een advokaten-republiek om den tuini leiden. Het Fransche volk ploetert blind in een nacht van leugens. Heeft de Fransche demokratie belet dat Poincaré en Briand een geheim an-nexiormistisch verdrag met de» Tzaar sloten ?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes