Het Vlaamsche nieuws

185 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 10 Fevrier. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 09 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/mp4vh5f38x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

g 'jEiTt MMC8Tt>TXU £ ,V3 3 S SS Si S H Î!«S* 3 î 92 SB! S '/"S 0 Iyoos- ééo maand (•/« '; Voor » »aaûd ,B~~ » Yoar 6 maaad • --• "• | | Voor fto 3Mr - '* " | i i i i \ ae(ijiLlie, BÈiieer du AanJsuaûi^agen : >, ») 73, ST-JAKOBMARKT, .73 | | ' ÀNTWÏÏRFfiN Zonë&g io Februari 19*8 4** jm&rg ffi1 40 cg>fexgag&giCTTOgre^j^K3aH7w./r-wttn»yv;x.y^;c.?)re:éœ.;i^ft35^ .t...r/-f£: ■* • Ijs S Oètëtlem m®s Het Vlaamsche Nieuws * A , Verschtfnt 7 maa! per week Dli OFol ELRAAB ; iidoid^pstsllsr Raf VERHDLST, Dr. Àug, BORMS, S'Iôc^lc^raar Àîb. van den bffandf {♦WH—W »—.*W ~ -««-»!«» /y * ItA^B WA&AJN Uiàivu - f I Twesés >fc ■!, 4«» negU • 2. '• I J Darde id. M, i- | | ÎViercls M. M. Û.<;8 | | Doo>3*lM«cfat J.— | ? '5 I •• i î BSikc MiSileWSrfeM: te ÇC«.'iOOStii]k I | verautw«f»rdeiijk; Toor zijr sckrijven, I 1 ta bmdt niet heel de Redaktie, I | IM Vrada tussohin de Qekreni ? I en de Ëenfralen omferteekeitd _ IBREST-LÏTOWSK, 9 FEBRUARI. — HEDEN, 9 FEBRUARI, TE 2 uua -g MORGENS, IS DE VREDE TUSSCHEN DEN VIERBOND EN oE OEKREENSCOE VOLKSREPUBLIEK ONDERTEEKEND GEWOR-i DEN. ; ^^mjjiuwwnn m1 m m m iiïfmrrinrr-n^''*'î'^''*ld;KM^"^^'<';:î^^!5g^"t^'iag2:2^'Jftg:a^-^v^am':::J^^^naja-:;SE:T'irA;i*'" ?m a4: ■ ' -fha OFFICIEELE BERICHTEN m DBITSCHI ZIJDE duitsch avondbericht Berlijn, Vrijdag 8 Februari. — Offi-| cieel : van de gevechtsterreinen niets mieuws. duitsch legerbericht Beilijn, Zaterdag 9 December. — Of-■ iieel '. Westelijk geyecbtsterrein [ Froiif gem-velclm. Kroomprins Ruppr ■ nui Be eren : f Benocnden van Passchendaele en be-[ westen O'ppy maakten wij in kleinert infanterie-gcvèchten gevangenen. Bewt-I pngen van cen zwakke veiligheidsafd.ee-I ling bij Foataine-les-Croisilles lokie bi; [ den xijand op breed front heftige vuur-beirijvigheid uH. 1 Fruit gsn.-veldm. Hertog Albr. var •Wurtemberg :. Aan de Oostelijke helling -vdn de Cô-tes Lorraines behaalde een ove-rifal tege? ■ d« vijandéîijke stellingen benoordet ■ Ronvaux sukses. De Fransche artillerit ■ ms in enkele sektoren tussclien Maa: ■ «sMoezcl bedrijvig. Benoorden Xifraj Wwerden Amerikanen gevangen. [ Russlsch en Roemeensch gevechtsterrein De wede met de Oekrsns is ceden on 2 uur 's morgeas oaderteekend gewor' den. Van de andere gevechtsterreinen nieti 1 ni euws. m 8ULGÂRBSCHE ZIJOE BALKANFRONT Sofia, Woen.sdag 6 Februari. — Offi- ■ cieel : t Ten Westen van Monastir, bij den Do ■ bropoîje en ten Zuidwesten van het Do; rai-mîïr is de vunrstrijd in kracht toege I nomen. f Op de rest van het front matig<e; ge vechtsaktie. In de Dobroedzja wapengtilstand. »R TUBKSCHE ZÎJDE turksche fronten Konstantinopel, Dondemdag 7 Februa ri. — Officieel : Niets van, belang op de fronten. m ENGELSCHE ZIJDE | WESTELIJK GEVECHTSTERREI? bondeni Vrijdag 8 Februari. — Offi I cieel : i Yannacht is de vijandéîijke artillei'i< I bij Fiesquières in de weer geweest. Op het overige front niets van belans I tsmelden, I m îtâlimSsche zijoe italiaansch GEVECHTSTERREIN Rome,' Vrijdag 8 Februari. — Offi cieel: De ongunstige gesteldheid van de fit ffiosfeer heeft het schieten van de artil ler'e aanmerkelijk belemtnerd en de be i drijvipfheid d'er infanterie aan bande1 I . Tusschen Brenta en Piave kwa f er niettemin zeer geslaagde vuurkon I «ntraties voor van Italiaansche kanon. 3en van klein kaliber en in het gebiec benoorden den Mont© Grappa en Alan< waren de vooTposten nog ,âl levendig ii de weer. .lu den nacht, die aan den 7den vooraf f S:ng, bereikte een Italiaansch luchtvaar 1 tuig tia een lastige vlucht de vijandelijk< ' vliegvelden van Motta di Livenza. He . wietp daar met de beste uitkomst een. toi : boitimen op en keerde ongeschondefl naa: I !ijn steunpunt terug. ' TELEGRAMMES BE GEBETÏiTENÏSSWN TN HIJSLAND ' Sibeiië autoHooci ? opijn. 8 Februari. — De nieuwe republie! I ", baar regeci'inpiszetel te To-r^k heeft I Wsloten om dmloTnatieke betrekkin^cs aai j ^ ^pen met de Soviëtrefreering in St-Pe^.ers f f UTr °n met. het Or4<ramsch« n'ïg^meene ^kre ' Kiëf. în beide efeden Siberi e ^znjitachstppea worden inçf^t^ld. Toorti ! ^ A-e ^t-"Peter9b",iT^ of n ^iberi^h kansul wor | J'? ^0*nid. d1'e de belaTigen de.r Ciberiffcbi 1 ^sonderdameii zal wasrnemer. ®. ^getrin» te St-PetOTsbnrs tioopt door <J ™»g <ier dipJomatieke betrekkiAgeii den iiit ——— ^ — ïoar Tarn lownsiuiddefen uit Sibei'i» naar Rus-la nd mogslijk te makem, voor zoover -«r «poor-wegverbmdingeii aanw«zig zijn. De burgerosiiog in FisiiamJ Berlijn, 8. Februari. — In Finland d.uren: de gevee: ten tuœciian ds Russen eu do Fimnen voovt. Het Rvîssi&ehe militaire komitee ï» Heisingfon iies'i de Finscha witte gard# officieel den ooriog vea'klaard. Trot7Jiy heeft het Finsche revolutionaire ko-r.ùiee ean begroetingstelegram uit Brest-Iàtofsk gesonden. ■ Hot centrale kœnitee Jer Rusâische matrozen in HcLsingfori heeft toebereidïelen gemaakt om tor.pedojagers en moderne slagschepen van Svea-. ho^ n^ar de Botr.iocha golf te renden, ten leinde , den wapentoevoer voor de Finsche troepen in Noordwestelijk Finland te verhinderen. Stockholm, 7 Februari. —'.Het Finsche gezant-' schuo heeft vanochtend een telegram ontvangen uit ïcmea, waarin, sLond, d»t zich daar Woens-dagavond Ruasiache soldaten hebben overgege-ven. De witta garde verlcor vijf man aan dooden ■ en zeven aan gewonden. Te Uleaborg wordt fel gevochten. Van1 den vijand werden etteliike honderdon gewond en ge ( dood. Eene heele wijk ig in de asch gelegd. Re-' volutionairen achoten vluchtende inwoners ««er. 1 Allerhande gruwe'ien werden togen hen geplesgd. ! In Torr.ea is het mu rustig. ' Stockholm, 7 Februari. — De Finiche Tratte garda is nu onbeatreden in Tornea baas. Een deel der Russischo militairen i» in Tornea- gevangen gnomeni en de reat ontvlucht. De Russisohe kommissaris, die met den Roe-meenschen gezantscha-psstaf naar Haparanda : traçhtte te ontkomen, wei'd ontdekt en op de 1 plaals zelf neerge9choten. De Russischo soldaten schijnen Iiemi te heb . ben ontruimd. Noord-Finland is nu weer in han-den der Finnen. De spoorlijn in Tornea kan tôt. Ha.paranda gebruikt worden. Berlijn, 8 Februari. — Uit Wtta d.d. 7 Februari : De staf der hier gelegerde witte garde T«r-neemi. dat een uit Tammersfors komende trein van ûé wagefs met soldaten van de roode garde en Russische matrozen in de lucht ie gevlogen. In den omtrek van Bjorneborg zijn rood© gards'ss . e<n Rnssisohe matrr.zen aan 't plunderen. Yan de Zxiidelijke gren» worden geen wijzi-girgèn gemeld. Aile menschen la ten zich op fij»- ■ ten inschrijven. In Overmark zijn aile manne» tusschen de J8 en 50 onder de wapenB geraepen. . Men ziet ook 60-jarigen bij heri. Berlijn, 9 Februari. — Een draadloos P. T. A. telegram nit St-Petersburg luidt: Tammer-fora U 'sedert eanigem tijd irgesloten. Den vori-gan dag was '» ochtonds een bloedige sfcrijd be-gonnen die met een volkomen overwinmng van de rooo'e sjarde eindio-de. Von Mannerheim Jt^nd aan het hoofd van, de wittes garde ,die naar Jiet Noorden werd terug-gedreven. Zij trckt ter*g naar de Westkust van de Bothnische Gocf en wordt doOT rood© gai-de» vervolgd. Tanuncrfors wordt. verdedigd. door 10.000 man witte gardes. Aan weerszijden zàjn de verliezen aanzienlijk. j DE « TUSCANIA » Het torpedeeren van het Amerikaansch» troepentransportschip « Tuscania » staat bui-ten, wat men thans al kan noemen, den m ge- - wonen » duikbootoorlo"' dat is d« duikboot-oorlog tegen koopvaardijschepen, beperkt of r niet. Het is een doodgewone oorlogsdaad. ' De « Daily Kxpress j zegt, dat liet onver-standig van de Duitschers is, dit scliip in den grond te boren, daar thans ook de ziel van het Amerikaansche Tolk bij den strijd tegen den Keizer is. (Vroeger was het uitsluitend het intellekt, zegt het blad.) Als deze oorlogsdaad onverstandig is, omdat hij den strijdlust der Amerikanen aanmoedigt, dan is het om de-zelfde reden even zeer onverstandig van de Duitschers, om op de Amerikanen, als ae een-maal aan het front staan, te schieten, enz. De Amerikaansche troepen gaan naar het front, ■ niet om met de Dnitschers een pijp te rooken, . maar om met hen te vechten en zoude men in Amerika inderdaad zoo kinderlijk zijn, het verraderliik te vinden van den vijand, al» hij 1 zijn best doet hard en snel terug te slaan ? Het - schijnt zoo, want de minister van ooriog, Baker, spreekt van een «itdaging: aan de be-schaafde wereld. («N. R..a. ») » DE DUITSCHE LUCHTAANVAt OP PARUS ' Berlijn, 8 Februari. — Dnitsche bommen-eskaders hebben in den nacht yan 30 op 31 Ja-. uuari voor het eerst volgens een van te roren . opgemaakt p'an een krachtigen aanval op de „ «tad Parijs gedaan. De aanval heeft sukses ge-r h^d en de verliei'en en de aangerichte schade zijn, volgens officieele Fransche berichten, » groot geweest. De straf, die de stad Parijs . daarmee ondergaan heeft, is zwaar geweest, maar zij was verdiend. Reeds een kwart jaar hebben wij Frankrijk door draadiooze tele-frammen gewaarschuwd de bomaanvallen op open Duitsche steden ver buiten het operatie-Sebied niet voort te zetten. Wij hebben ge-dreigd, dat, zoo deze luchtaanvallen niet op-bielden, Parijs- de straf te dragen zou hebben. Frankrijk's regeering luisterde niet. Op den heiligen Kerstavond overvielen vijandelijke vliegers de open stad Mannheim ; in den loop van Januari deden zij op doellooze wijze aan-: vallen met bommen op de open steden Trier, i Heidelberg, Karlsruhe, Freiburg. Het Uur van i de straf was toen gekomen. Frankrijk is nog- - maals gewaarschuwd, niet meer door woorden, - maar door de daad. Mocht ook op deze waar-schuwende straf geen acht geslagen worden, ; mochten er weer vreedzame Dnitsche steden - door bommen van vijandelijke vliegers te lij-i den hebben, dan zal de stad Parijs opnieuw een verp-cldende straf moeten ondergaan, die, ) wat omvang en zwaarto betreft, tegenover r«-cidivisten past. Het Zioiistische ea het Vlaamsclie Traàgstuk Wannecr men: met hier veiblijvende Israël'ieten over den Vlaamschen strijd spreekt, dan krijgt men doorgaans en nogal spoedig het stéréotype antwoord van sommigen hunner: Waarom bemoeit gij U er mede. Is de Vlaamsche zaak Uw zaak. Of zij slingeren u naar het hoofd, dat wij, dat zijn de rasgenooten der over heel de wereld verpreide Joden, ons daar buiten moeten hpuden. Dat de verdrukking van het buiten het burger-recht staande deel ohzer rasgenooten onc n de allerec-rste plaats meest ter harte gaan, en meerdere van die soort bemer-ki^gen.Zonder twijfel moet ieder onbevooir-oordeelde erkennen, dat de emancipatie aan een deel van den Joodschen stam wordt onthouden en dat de Zionistische béweging zoo goed als de Vlaamsche aile reden van bestaan heeft. Dat het een on-afwijsbare plicht van ieder eerlijk, denr kend wezen is, om met de hem ten dien-ste staande krachten den eenen zoowcl als den anderen strijd te steunen_ Het zou, naar mijn meening, niet op-gaan voor het ee«e wel en voor het andere niet te durven opkomen. Daarbij zou hetj naar mijn inzien, geenszhis van naastcnîiefds getuigen, indien wij, af-stanimelingeii van den Joodschen stam, voor den strijd der Vlamingen koud en onverschillig zouden blijven. Met recht en reden zou men er ons een verwijt van kunnen maken, in hooge mate zelfzuch-tig te zijn en voor andere rassen en na-ticnaliteiten niets te gevoelen. Ja, deze zelfs onzeii moreelen steun te ontzegge» Indien wij dit dedea ^ouden wij het lecht verbeuren anderen, die niet tôt ons i as behooren en doof en blind blijven voor de ongerechtigheden, onzen rasgenooten aangcdaan van harteloosheid te beschul-digen en mede verantwoordelijk te gtel-len voor al het leed dat ans wordt be-rokkend.Waaraan heeft de Zionistische gedachte hare uitbreiding en ondersteuning te dan. ken? Toch niet alleen van de zijde der gcloofsgenocten. Hoe krachtvoi deze ook gearbeid hebben, het waren naasten met hen eerlijk denkende en voelende mannen, en ook vrouwen van andere nationalité!ten die zich voor het streven der Zionisten verklaarden, hun rechten erkonden, mede onderschrei'en hunne eischen en verzuchtingen, en van het Zionisme een intennationaal vraagstuk maakten. Men gevoclde het groote onrécht de Joden hier en daar aangedaan, hen als minderwaardige burgers te beschouwen en hen te veroordeelen slechfs de onder-geschikte plaatsen in de samenleving te mogen innemen. Zij moesten, gelijk de Vlamingen, alleen die plaats innemen die zij, die de macht bczaten, hr.n wenschten af te staan,, en waren veroor-deeld in een anderen vorm het moderne Ghetto te blijven bewonen. Eveneens moesten zij overal waar zij niet geheel en al geëmaneipeerd waren, aile plichten der taatsburgers vervullen doch dezelfde rechten als de overige burgers werden hun door allerlei dwang-maatregelen onthouden. Om hierin verbetering te verlcrijgen rvekten de Zionisten heel de beschaafde wereld; brandmekten de regeeringen en leidendc st'anden der nationaliteiten:, die z66 infaam handelden tegenovei hunne medeburgers eni beriepen zich overal, eu met redenf op hun goed recht. • Tintelende van «geestdrift en warme overtuiging trokken zij, de kampioenen der Zionistische beweging de wereld door om, waar het maar mogelijk was> anderen voor hunne heilige zaak te winnen. Van ult aile rangen der samenleving kwamen de strijders, en het is aan hunne onverpo'osde en volhardende propaganda te danken, dat nu te midden van den grooten weneldkamp ook hun pleit be-slecht kan worden. Indien wij, Joodsche rasgenooten, di« zzlf î'iîct onder die dlendigen toes1anden leefden, toch medevoelden en kampten voor de bevrijding der onderdrukte rasgenooten, dan was dat, omdat onze alge-meen.menschelijke gevoelens ons daarto< dreven en we rekenen er op dat dit zelfdt gevoel ook de onze zal aansporen voor de Vlamingen diezelfde liefde en toewijding aan den dag te leggen waarop ook zij aanspraak mogen maken. Bewnjst, rasgenooten, door het ernstig overdenken, dat ons ras kennierkte, dat gij een eereschuld te vereffenen hebt tegenover duizenden niet-Joden, die U in uwen strijd, zonder nevenbedoelingen, steunden en daardoor de oploss'ng va» het Zionistische vraagstuk liielpen be-spoedigeni.Toont de belagers van ong ras, dat he< een grove leugen is, dat de Jood ailes a!" leen voor geld doet. Laat zien, dat medelijden en naasîen-liefde faktoren zijn, die in ons midden in zeer ruime mate te vinden zij®, en dat door den Jood het recht boven de maehl erkend wordt. Daarom, nogmaals, steunt, met geheel uw hart, geheel uw ziel, het zoolang mis-kende Vlaamsche volk in lijn rechtvaaï-digen strijd. Veroordeelt het niet, zondei U eerst op de hoogte van de strijd geste1d te hebben'. Weest eerlijke en onëevan-gen rechters en bedwingt elke slechtc haftsteclit. T^aat u niet, door wie ook, van den rechten weg afbrengen en geeft anderen, die bewsrsn hun naaste lief t<s hebben zooals zich zelf, het beschamend voorbeeld, dat gij kinderen zijt van een der oudste en. meest beschaafde stammen, jvaarin het woord solidariteit geen ijdele klank was. S. SAMSON. ' DUamsche Kri]gsge«8«g8îse# en ^laaadsrsn's PotiiUke £elfskniit§h«tâ Na de openlijke bekendmaking was het dus het oogenblik om naar onze jon-gens te gaan -en eene reis werd dan ook onniiddellijk ingezet. In Bremeri sten> den ze er volkomen mede in, in Gander-kesee b/Oldenburg was de geestdrift groot en hum. telegram zal zeker reeds axgekondigd zijn. In Edewecht luisterde .men met de grootste aandacht, alhoewel daar nog om zoo te zeggen niets gedaan was voor onze zaak, waardoor men dan ook nog heelemaal niet voorbereid was. De schok was dan ook te geweldiger; éditer na eenige dagen overweging is men hier zeker vast gewonnen. In Carse-bruck een ware bezielng, men jubelt er om de krachtdadigheid van Vlaanderen's voormannen. De verantwoordelijke Ge-volmachtigden vinden hier bepaald een steun, waar ze kunnen op rekenen; het bezoek was een -waar hooggetij. In Hagen werd de belangstelling ten zeer-stiç gewekt. In Lamstedt werd onmiddel-lijk het mogelijke gedaan om de niet te ver afgelegenen bijeen te krijgen, en hoe-wel het bezoek bij verrassing gebeurde, was het een ware feestavond; de werking vaji, onzen finken Luc Maes.nu de leider in het Vlamingcnkamp van Munster i.W. had hier de bcste sporen nagelaten; zelfs alhoewel ailes rap was moeten geschie-den,waren de welkomstredc-n njet achter-wege gebleven, mttziek en zang zett«n rede kracht bij en het volgend telegram werd met 49 stemmen tegen 2, geestdTiif-tig goedgekeurd : « De Vlaamsche krijgsgevangeneti ; van Lamstedt, vereemgd in openbare ver-gadering op 1 Februari 1918, in aanwe-z-gheid van C. Rousseeu, afgevaardigde van déni Raad van Vlaanderen, ter gele-genheid van de volledige zelfstandigheid van den Staat Vlaanderen, juichen deze verlossende daad van den Raad van Vlaanderen, met de grootste geestdrift toe, en wacLten met ongeduld op het oogenblik dat de Raad van Gevohnach-tk'den op hen een beroep zal doen 0m den Staat Vlaanderen uit al hnnne kracht" e verded'gen. Bcgroeten met de grootste geestdrift hrnnen hoofdman. den weer-galoozen Dr. August Bortns. Namems het Bestuuir. » Her moest steTiig beloofd worden nogmaals terug te komen om een grooter feest te kunnen. imrichten. Ini Klint en Laùmuhlen, bij de afzon-derlijke bezoeken, waren het overal aam-moedigmgen die mij te beur't vielen. Ik bezocht daar ongeveer 40' man die allen opgetogen waren over de gebeurtenissen in Vlaanderen. In Altendorf nioest ik voom een dertig-tal mannen spreken; overgelukkig waren deze jongens over mijn bezoek, daar het hen in de gelegenheid stelde om stof te verzamelen tegen de doodslagersargu-menten van eenige zoogezegde Belgische W alen, die er heelemaal niet mede opge-zet schenen dat de Waalsche beambteH uit Vlaanderen weg moesten, en daar nog op eene bijzondere wijze hunne vroegere manier van overhecrschers trachtten toe te passen. In zulke gevallen hebben onze jongens vooral wat aanmoediging en sterkte noodig. Nu echter zijn zij tôt ver-weer besloten. Steeds en overal is het het-zelfde, de Walen moeten de meest ers zijn, zood»n:g zijn ze daaraan gewoon getankt door onze oude toestanden, dat ze zulks ook. hier immer en overal toepas-sen waar de Vlamingen niet zeer kracht-, iadig durven optreden. Men zou met hen steeds op een soort oorlogsvoet moeten leven. Algekeele gelijkheid geven ze enkel toe waar ze zich toch te zwak voe-len, en elken dag wordt ook hier de overtuiging gesteîkt dat enkel de scheiding de gezende oplossing i». Dc-nzelfden dag was ik een 15-tal kilo-; meters verder in Oberndorf. Wederom de grootste awndacht ; de jongens daar stem-den geestdriftig in met onze uiteenzet-tingen. Een dreunende « Vlaamsche Leeuw » werd dan ook aangeheven, ge-volgd door menige omzer krachtigste strijdliedereu. Ook hier stuurde men een telegram waaîvan de inhhoud met dat van Lamstedt overeenstemt. Dit telegram werd geestdriftig goedgekeurd met 28 stemmen tegen 1 en 2 omt-houdingen. Op zulke wijze worden de gebeurtenissen in Vlaanderen hier omt-haald, ieder herleeft bij het vernemen van zulke daden en nu dat er werkelijk daden gebeuïen, heeft ons volk vertrou-wen m hen die nu Vlaanderen willen ea zullen verlossen. Dr. August Borms, onze Minister van Naticmaal Verweer, kan er op rekenen dat hij hier flinke en zelfbewust* krachtem achter zich zal vinden. Hier mag men met «lie zekerheid zeggen, zooals in eene kaart die w!j van het front ontvingen : « De Bewegmg wordt hier onweerstaanbaar », of m eene andere, die een jongen uit Gôttingen van : zij ne ouders uit Frankrijk ontvlng : « Nous suivons ici la Politique De — —m mm ntimmm—n—uiaraw Cleircq et Rietjea à tout casser ». Dus om ailes te doen in een storten ! Zoo moet het ook gaan; en onze Vlaamsche jomigens hier betrouwen er op dat onze Gevolmachtigden in Vkanderen ki-achtdadig ganoeg zulletn zijn om zonder ommezien naar wat ook, gansch ona Vlaarnsch Huis, van den kelder tôt den zoider, en dat zoo gauw mogel jk, te rei- ' nigen. Op hen kan men rekenen. i Obersdorf, 4 Februari 1918. Cyriel ROUSSEEU. STAD ea LAND EEN VGORDRACIiT- EN KUNST-AVOND. — Op Zondag, 10 Februari 19i8, te 5 1/2 Torenuur, richt de Vlaamsche Kring, Mortsel, bij den heer Laroche, over d« kerk te Mortsel-Dorp, een Voordracht- en xvanstavond, in. De heer Antoon Moortgat, professor aan het tlooger Handelsgesticiit en aan de 1 Volkshoogeschool te Antwerpen, zal een belangwekkende voordracht geven over : -« Een Rei» naar Kongo ». Talrijke prach- ; tige bchtbeelden zullen deze ^preekbeurt , opluiâteren. De heer Jos. Gielis zal de volgend® stukken voordragen : a) Het Klanitr, van Kar. Lod. Ledeganek ; b) De Kurcissiers < van Cinrobert, van Pol. de Mont ; c) , Boerk» Naas, van Guido Gezelle. ; De toegaiig is ko#teloo« voor iedereen. ; 'K mderen. onder da 1^ jaar worden niât î Êoegelaten. ^ DE ROL VAN DE ANTWERPSCfîE POUTIE! — Het dossier over de roi van de Antwerpsche politie op 3n Fe- i bnuari is reeds lijvig en groeit aan met den dag. t> Nog dit. Bij het binnentrekken van den Optocht in de Van Wesenbekestra'at, I rond 2 uren, doorsneedt een rij agenten schuin® de gelederen en, zonder er d'air 1 ran te hebbe'n, verbrolckelde de gelederen. Een kleime dikke diender, — nr 48, soo we goed hebben. gezien __ ging t ?oorop. Een kersl, dien we Sennien en nogal ^ sens met een lederen tasch ziei loopen, jouwde wat hij kom fân riep daairtusschen 1 ie agenten toe : . . r — Gijlxê hebt plezier, hee, mannen? -v 't Antwoord luidde : 1 — N cen zeker ! Maar «ij osk, niet waar, mijnhee^ Hendrickx ! "ci: feit 1 an bij 't volledig anderzœk 1 vami pas komen. c Over de ^chTfl'ftelijke en mondelinge 4 lx:velen aan de politie gegeven. heeft het ^ Prouari.-: "da-bureel nauwkeurigc inlieh- ® tingen. De schriftelijke dagorde is leer- ; zfuim te toctsen aan den tekst van vorige • bevelen in dergelijk geval. Wij zullen eens zien hoefcuig het pie- 'r rier zal duren. 7 y EEN AFSCOUVVELIJKE PATRIO-TARDSAANSLAG. — 't Is niet in de Beurs, zooals gisteren verkeerd door ons ( blad werd medegedeeld, doch in den f steet dat de hr Edward Snijers met vi- trio-sl werd besprœid en diepe brandwon- r den ontving. ] Nu de verachtelijke misdadiger'inge- rekend is en zijn schelmstuk zal boeten ] is het ook noodig dat aan het slachtoffer j een ruime schadsvergoeding worde toe- c gekend. Wij achten dat die schadever- goeding niet groot genoeg kan zijn. 1 Indien de schurk nie.t in staat is de som 1 zelf te betalen, moeten de rijka aanstich- i ters van den aanval, die gekend zijn en J wier namen wij bezitten, aansprakelijk 1 gesteld worden. Dààr zou moeten getnoffen worden' ! j N. S. — Wij vernemen later dat de < hr Edw, Snijers langen tijd slechts op j krukken zal kunnen gaan en dat hij een . eisch tôt schadevergoeding stelt. Die moet hein zonder afdingen toegekend worden. ; « vlaamsch leven ». — Inhoud i van nummer 19 : Hoia staat het met den Ooriog? ( W eks-lijksclie kronijk XVIII) met 7 platen; ( De hontkrdste geboortedag van Jan Lambert Domien Sleeckx (2e vervolg en slot) ; Twee gedichten van een Vlaamsche krijgsgevangeiie : J. C. Ronedo ; Ernest Wijmants, door Dr. Ilerman Bac-caert, met 6 platen ; Van Vlaanderen# Jonge Dichteressen : gedichten van Aria Streeg, Maria de Lannoy, Alice Nahon, P.-L. Teldars en Rosa Corthauts van Puyenbioek ; Smetse-Smee, Vlaamsche légende door Charles De Coster, vertaling van Oktaaf Steghers (6e vervolg) met 1 plaat naar Felicien Rops; Kunst en L^-ve n ; Tooneelkronijk : te Bœasel, te Antwerpen en le Gent (met 2 platen) ; Boe-kennieuws ; Vermakelijkheden. antwerpen's gekozenen. — In de lijsit van de kandidaten voor den Raad van Vlaanderen is verkeerdelijk de naatr, goslopen van dern. heer Lodewijk Peeters. Mea meldt ons van bevoegda zijde dat dez« dient vervangen t« worden door dien van heer Bogaerts Alfred, van Lier. ©nze politie. — De tiiakkers di« < inlichtingen kunnen bezorgen ovem dan ] politie-iHspekteur die kapt© op den dra- ; ger van een vlag, worden verzoebt die ; onverwijld te b<worge», Prineesstr., 16 : (die #rd®handkav* dwagt een nummer)1. f§t§ foër miêmi lit Bas een msnsck Bi9t eea Fries M d.e mat geraakt (Vroolijk intermezzo.) Wij zouden boveuaan ophefmakende ;itels moeten plaatsen : 3nze politieke gzzichteinder verduis-tert! — Toestand gespannen. Di-pJomatieke betrekkingen afgebroken tusschen Friesland en Vlaanderen. — ÎVtaar gaan we naar toe ? Inderdaad, 't is nog niet genoeg dat rijftig oorlogsveklariugen werden over-:n-weer geslingerd, dat de legers van de Republiek Liberia naar Europa afzakken m de schout-bij-nacht van Boli^'ia, met :ijn armada, de zeeëngte van Be^ii..g la îmgeaeild om die Duitsche vloor in den •ug te vàllen, nu l'gt de staat Vlaande>-•eii. nauwelijks geboren, reeds in zwar© rerwikkelingeni met Friesland ! 't la niet om te lachen, wapt het is 'iemand minder dan de welbekende heer '. J. van der Weij die ons den ooriog /erklaart in het Belgisch Dagblad van s Gravenhage ! (nr. van Dinsdag 5 Feb: .918). En wij zullen het niet gemakkelijk lebben, ^apt de welbekende J. J. van 1er Weij heeft schrik van niets, is bang roor niets en îegt de verklaring af dat îij zich door niemand zal laten tegen-îouden « noch door Duitsch machtsver-oon of verbamning, voch door hue, nocli looy de woorden van René de Clercq... » yoor wat heeft die dan schrik? Er is dus geen tegenhouden inee gè-tioeid, we moeten er aan. ! Hoe een mensch onnoozel in iete vsr-ukkelt ! Onlangs zei mij een rriend van ft Prch laganda-komiteit : — Het Belgisch Dagblad spreekt ov«r lw reis naar Zwitserland. Hebben? — Wel ja ! Wij knipten het artikeltje uît en deel-.en het aan onze lezers mede. 't Was heusah de eerste himi dat wij en nr. van het Belgisch Dagblad im Landen kregen. Smds tœvallig nog een iaar. Daar valt onze blik op een àange-aam niemvs dat de Friezen het 'laamsch Aktivism genegen zijn. Dade-ijk nemen wij hfet over en roepen na-r.-.rVjk tegen: Heil de Fri°zen ! We ke^nen onze wereld... of meenden lem te ken"en ! De blijde tijdin.g werd ns in 't blad ira jùist medegedeeld door en Fries die tegen het Vlaarnsch Akti-'ism gekant =.t?at en daarom ook tegea ijn Friesche landgenooten te veldei reld: r het was de a.lgemeen bekende ;eer J. J. der ' Maar kijk, Avij dachten d^t wij dieu teer niet kenden en j-'t i; o^-.ocr-ichtig : « Een zc' r. r f. va1- der Veij... » Tmae irae ? De land- en faarngenoof>an Boerhave adres : Europa !) aiitwoordt ons r»d lOminem; « Luc, wie is Luc die mij een s kere loemt?... » Wat een verwaten kerel die vue ! De gebelgde Fries (zonder woordspe-ing !) tracht zich eenigszîns te troosten net de oveiweçing dat wij « heel eerbi&-iig van den IVaal Mercier spreken ». Zeker, maar de heer J. J. Van der Veij, Van der Weij'sz. — hij ziet dat vij ingelicht zijn en hem en heel ziin amilie goed kennen — zal moeten toe-jeven dat wij anderzijds altijd gewarreia ran Zijn Exc. Emiel Vandervelde, Zijn îxc. Georges Lorand, en zooveel andere rerrassende Excellenties, die doen gelijk ^amibacérès, aan wien een oud Conven-îoneel onder Napoléon vroeg : Hoe noet ik u voortaan heeten, citoyen- of monsieur? en voor antw^oord kr^j^ . appelez moi simplement monseigneur ! Wij. Vlam ngen, die steeds heel wat calmer en bezadigder blijven dan die rnmer van geestdrift en hartstocht over-Eokende Hollanders, zijn op dat punt îoo lichtgeraakt niet en persoonlijk zou aet mij niet ergeren1 te lez en, zelfs niet ^nder de pen van den heer J. J. van der Weij : « Een zeker« Luc, die schrijft in ►en zeker blaadje (en nog maar een half, .lit oorzaak van papierschaarschte)... » Heusch, het was niet onheusch fee-îoeld van onzentwege. Na die persoonlijke zaak uit de voeten :e hebben gedaan bindt de heer J J van î«r Weij zijn Friesche schaverdijnen san en rijdt heel onze vreugde als brooa celderijs aan stukken. Wij kunnen hem niet volge®, ook niet fi de hooge vlucht zijner beschouwin-ren.:Hij schrijft : « Luc... is rervnld met groote vreugde om îet lezen v»n mijn artikel (nu weer!) en roept >iijde uit : Eere aan dichter dr. T. B. Sche->ers! Heil hem! en heil de Friezen! Ook aan nij, den Fries, heil? Dan, merciI Maar Duc ubelt te vroeg. Duc n«m mijn art. over en soet dus 66k gelezen hebben dat een Friesch veekblad weigerde mijn protest «p +e nemen e,î?en de lofzangen op dr. Buitenrust Hettema. kfaar hij zal wel zoo gewoon zijn aan de Duit-ichs mondsno«rderij dat hij daarin niets îutels vindt. » Zie nu hoe opreCht we «r'jtf : inder-I"-td, we vinden er niet1* euvels in. Wij lebben hier ook v66r den ooriog in de iers nooit anders zien handclen, dat noet de heer J. T. van der Weij ann zijn Belcfische konfraters van het Belgische Dtgbla'ê mafar evon vîjagfen ©k « Buitsc&c

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes