Het Vlaamsche nieuws

276 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 04 Mai. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 15 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/xd0qr4qg06/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

■"" ^mnembntspwmbn: f 4 mg* 121 _ _ Frij» h Gcatiera voos Bei&ié f T"""? ■ VowWu liuw*'i 176 W ~&0f m Vyal «m — «A " """"" AA K° Ml i H foar 3 mttnd §•— : 4& at ^ ^ #5 ^ Tweede blad, den regel 2.60 , r:: Het Vlaamsche Nieuws H ;jtd.iklie, lîetieer en Aankondigmjen : •» -«"• — — - w » I 73-ST"J^™^?KT'73 ! ' fersch?jat 7 maal oer week | m° mf,6rrk6r ».. p~^k • ANTWERPEN f J f r ^ veramt woordeh jk voor zjjh aehrajvan» 1 OPSTKLRAAD: Hoofdopsteiler Ral VERHULST, Dr. Aug. BORMS, Hoogksraar Alb VAN DEN BUÀNDF ! €n heel d. redaktie. ^ .. •millWlIIIIMini ■-■ U ■ i . I l - . HetVlaamscheNieuws IttN OUITSCHE 1IJ0E duitsch avondbericht ■Rarlijn .Donderdag" 2 Mei -- Officiel IN tts nieuws. I duitsch legerbericht ■ Berlijn, Vrijdag 3 Mei. — Officieel VVesteiijk gevechtsterrein ■Op de gevechtslronten leefde de ge> ■hutstnjd in enkeie sektoren op Kachtige vuuraktie werd gevolgd dooj ■aatitiijke aanvallen van den vijanc Kuiden Villcrs-Bretonneux en op den Kstelijken oever der Avre. Een te-linaanval leverde ons gevangenen op. ■oor('t overige beperkte zich ook het ■jtrélk bij varkenningen. ■Aan het Lotharingsche front hield ■rendige bedrijvigheid aan vijandalij-KLzijde aan. Oostelijk gevechtsterrein Oet^rajina ■fit de Unie Jekaterinoslaw-Char-■ic zijn we in het.Donetz-gebied bin-■ngemarscheèrd.■Aan de Zee van Azoj hebben wij ■ganrog bezet. Il OOST. JtONG. ZiJOE ■TALIAANSCH GEVECHTSTERREIN BVtcnen, Donderdag- 2 Mei. — Offi- ■Gecn nieuws. Lui FRANSCHt ZiJOE IpTELIJK gevechtsterrein Rarijs, Donderdag- 2 Mai. — Officieel : ■enoorden de Avre is een Duitsche aan-W op de Fransche werken in de streek H ïhenaes Ln het vuur der Franschen Hhikt. A rider e pogingen van de Duit-Bers benoorden Chavignon en ten ■>fdw€sten, van Reims haddeui niot ■e; sukses. Van hun kant hebben de ■aschen verschilLende punten der vjjaiv Btrlte Unies overvallen, vooral in de rich. k vaa Le Moncbel, bewesten CoDcy-Kbiteau, bemoorden Pont-à-Mousson de Vlolu. Ze brachtetn een twintig-Bgevangenen mee. H^erigens bleef het 's naclits kalm. lu ENGELSCKE «ZiJlOE: ■btelijk gevechtsterrein wiadcn, Donder<lag 2 Mei. — Offi- P1 werval, vanochtend door den vij-H in di. buurt van Hebutern® bepr^èfd, ■Igeslagen." Behoudens de gewonc Hr*'i?selùig' verder niets te melden. P itiliaânsche ZiJDE ■taliaansch - GEVECHTSTERREIN B^nie, Donderdag 2 Mei. — OfficieeJ : ■«vtndige patroeljebotsingen bij Stoc-en op de hellingen van, den Mon-Een vijandelijk détaché ment, dat M ''"tes op den Sasso Rasso beproefde ■nderen, ïnoest voor het geweervuur H^oorposten de wijk nemen. Vinniger B^s\an het vijandelijk geschut in het ^Pkgcbied, in eenige vakken van het HKo.plateau en langs de beneden-^j'Onze batterijen verstroo den troe- ■ den Dosso dsi Morte (Judicarië) ^■offen treinen in de stations Primo-B> Susegana en Conegliano. Rf Krijgsbedriïf w het Westen Iransthe en Engelsche verliezen Ht-1"' ^ Mei. — Nieuwe gevangenen van KCnanSj r?S'ment infanterie nurnmer 30 ■F «n, dat zij door de Duitsche zoowel als ET riU? artillerie dertig procent van ■ "ektief hebben verloren. Het derde ba-||t v*n het 99ste infanterle-regiment ge-B (i voor de tweede maal zich E . "nS begaf in artillerievuur en (,L ^. 'Clmeerd. De voorhanden reserves K. voldoende om de verliezen aan te r-«e n^etlt'Sste Engelsche infanterie-briga-■rj^uceerd tôt elf officieren en 250 Krrv Jr '^€re kompagnie zijn dat vier of-((>, ,. j" ' "^an. Later zijn de officieren Kij ,k vereischte sterkte gebracht. Voor ■ haPPen was zulks niet mogelijk. ■If"' o «e."a"aaMche hulp l'ï?. .. t '\7" medewerker van het ê'fceldt ja5 ,t,; "< tenjggekeerd uit Ita-B>ndo s weken. voordat Kt* ee'n*ming van Italiaansche ■T lui * *'njd in het Westen aankon-1**''naa'r p""',!;, ?rheiders voor schans-■X;nra£or,,,k waren gezonden. Eeni-■ter i.prot ™'pkornpagnieën kwamen la- ■ T«rstfcrkinjj. Thans is een ieger ge- \ormd, wartoe.ook v«len behooren, die vroc g «r afgekeurd waren en dat za! dienen ai I taliaansch reserv«le£er. Een Ameiikaaasch mlljoeneuicger ? : Washington, 2 Mei. — De staatssekretari voor oorlog zal waasrchijnlijk morgen d legerkommissio van de Iluizen van Afgevaar digden een ontwerp voorleggen, waarin een' verhooging van het Amerikaansche effektie : wordt voorgesteld, om den Duitschen aanva het lioofd te bieden. De kwestie van de uit rusting en van het vervoer naar Europa i *" vandaag op een sainenkomst van leden ui . den oorlogsraad behandeld gevvorden. D< r beambten van het oorlogsdepartement verkla -j r»n, dat door de binnenkort volledige kon trool over de scheepvaart «n over de voorra 1 den, het mogelijk zou zijn minstens drie mil - joen man t« been te brengen. t DUIKBOaT i Eerlijn, 3 Mei — In de Noordelijke Terspexda zone werdon wedsr 19,000 brt. vtrruetigd. ïwea - - «rtoomer» werden in het Kan<ial uit sterk-gedekt« kanvoaien wo^gcschotcn. Kc.nden worden »r-kend : de Eng< .sche itoomor « Knight Templar », 7.175 brt., en de Engelsche *choener « Wîîson i -lni*terdam, 2 Mei-, — Vr.lgeiu een plaatsei'ijk " b'vid uit Londen -\erneemt, deelde de voorzitter - van den Bond der Zeelieden, Wilson, mede dat dcor don dnikboot^borlog sind« 1914 ongeveer j 15,OOQ Engelsche zeelieden waren omgekomen. DE HOLLANDSCHE SCHEEPVAART Den Ha«g, 2 Mei. — Volgen» het Korre*pon-dcntie-burçel uit betrouwbare bron vemeemt zal de « Hoilandia »waai'eclujnlijk binnen een tien-tal dagem uit Buenoa-Ayre» met 4.500 ton me&i vertrekken. Amsterdam, 2 Mei, — Volgens het « Algemeen ïlandeliblad t heeft de miniater van koloniën aan den genexaal-goevei'neur van Nederlandtch Indië telegrafisch medegedeeld, dat de scheepvaart op Amtrika kon wordçn hemomen. DE MEI TE GLASCiOW Landei'#l Mei. — De 1* Mei-betooging te Glasgow i» door een groote menigte op vijandig» vvijze ontvangen. Er irerd een vaandei v«rnieid. DE VREDESONDERHANDELINGEN Te Ëoekarest Het Bulgaarsch Telegraaf-agentsçhap meidt, dat Radosiavof, de Bulgaarache minister-presi-dent, heden, 2 Mei, naar Boekareut vertrekt aU hoofd der Bulgaarsche vei-tegenwoordiging bij de vredesondei'handelingem. Neaaimy Bey, de Turksche minister van bu:-tcrJands^he zaken, en genexaa] Izet pasja, pas-leerden gisteren liet station Sofia, op weg naar Boekarest. Zij werden door den Bulgaarschen chef van liet protokoi' en door den Turkschen gelant begroet Te Batoem Konatantinopei, 2- Mei. — Hailil bei, minister van juatitie eu voorzitter der afvaaxdiging, belast met het voeren van de v red esonde rh andeK ngen met het gebied aan gene zijde -»an dein Iiauka-sus, is met Herdar bei, een Hd van de afvaard;-ging der bewonera van het gebied aan deze zijde v an den Kankaaus, naar Batoem vertrokken. De grootvizier, aJle nunister» en tal tan Kamer- en f>enaatieden begeleiddem Halii bei en diena ge volg aan boord. L'e mmister van marine Dzjomai pasja verUok eveneens naar Batosm om de havenwerken daar te inspekteeren. Ook de cnderstaatssekretaris van binnemandscbe zake« en verscheiden afge-vaai-digden gingen daarheen. DR ONZINNIGE VERVOLGINGEN IN FRANKRIJK « Inderdaad, moet dit voortduren ? Nu eens in een kelder (te Parijs), dan vveer in een werkplaats of in een cethuis zetten de stille verklikkers hun lagen arbeid voort. De menschen, die zij aanbrengen, worden soms clagen, weken of maanden in preventieve hechtenis gehouden en de rechtbanken spre-ken een veroordeeling uit wegens woorden zonder beteekenis en gesprekken zonder ge-volg. » Aldus de » Humanité », die in een ar-tikel : Verachtelijk stelsel geheeten, opkomt tegen het veroordeelen van menschen, die door stille verklikkers bij de politie worden aangebracht omdat zij zich een of andere opmerikng over den niilitairen toestancl ot zoo laten ontvallen. De « Humanité » maakt meldlng van de veroordeeling van twee ar-beidsters, die in een eethuis als haar meemng te kennen hebben gegeven, « dat het onmo-gelijk is, dat een kanon op een afstand van 120 km. Parijs bonsba&eert. De Duitschers zijn dus dichtor bij Parijs en zij beschieten de stad op hun dooie gemak ». Deze vrouwen zijn veroordeeld omdat haar gesprek, zoo wordt er in da overwegingen van het vonnis gezegd, slechten invloed heeft op de stem-ming en onrust kan verwekken onder de be-volking van Parijs, die aan een doorbraak van het Fransche front zou gaan gelooven. Hoe hebben toch rechters, vraagt de <( Humanité », deze twee vrouwen durven veroordeelen — zij hebben drie weken in de gevan-genis gezeten — om zulk een reden. Hebben die rechters zelf van het eerste oogenblik af aàn dat bombardement op langeh afstand geloofd ? Dien dag verklaarden immers overal artilleristen de zaak voor onmogelijk. Het blad waarschuwt dan ernstig tegen dat ver-achtelijke, lage politie-stelsei. Het Fransche volk is wel het laatste dat men onder een zoo-danig bestuur kan laten leven. IN FINLAND Volgens een bericht in « Tidens Tegn » vlucht de bevolking van Sanjâr over de gren» naar Noorwegen. De Finsche witte gardr ver-dreef de Russische waohtposten. Deze rieden de bewoners om over de grens te gaan. DE PAUS £TDE VREDE Keulen, 2 Mei. — Naar aanleiding van de berichten in de pers over een aangekondigde verklaring van den paus over den vrede heeft een gezien personage van het Vatikaan, naar zijn meening gevraagd, geantwoord dat de paus voorloopig geen nieuwe vredesboodschap zal uitvaardigen. Zijn nota van 1 Augustus i.l. is nog altijd van kracht, zoodat «en her-haling ervan in een nieuwen vorm noodig noch wettig ïou zijn. Freihdfr von Falkenhausen 3 Moi 1917—1,918 Het ls vandaag eeu jaar gtleden d Freihanr von Palkenhausen het bestu van het bezet te gebied in België in ha den nam. Op VJaamsch gebied heeft hij de pol tiek, die door zijn afgestorven voorgai ger, Freiherr von Biissing, werd gevoen in overeenstemming met de opvatting< die te Berlijn heej-schten ovei Duitscl land's verhouding tôt België, krachtd. dig voortgezet. Was het Freiherr vo BissLng- die Vr!aanderen de blijde boo» schap kon brengen dat het een eige Vlaamsche Hoogescbool zou hebben, e later dat voortaan Vlaandaren en Walk nië vanuit Brussel en Namen afzonderlij door Vlamingen en Walen zouden woi den bestuurd, Freiherr von Falkenhause viel de taak op de schoudor» die aldu voorgesçhreven splitsing door te voerer Met de ten uitvoerl egg-ing van de be stuurl jke scheiding in het Ministeric va Geldwezen, werd ze onlangs ten eind gebracht. In September 1917 vaardigde Freiher von Falkenhauseri de VlaamscHe Veroi dening uit, waardoor het Nederlandscl de eenige ambtelijke taal in Vlaanderei werd uiLgeroepen, en geen Vlamingp di niet Lnzag welk een grooten stap de toe passing d<'zer verordening zou wezen oj den vveg der Vlaamsche Herwording. Na de uitroeping van Vlaanderen' Zelfstand'igheid, door den Raad vai Vlaanderen, de volksraadplieg-ingen hier omtrent gehouden, en de verkiezingei voor den Raad en de pas ingesteld Gouwiraden, ontving de generaal-goever ueuir op 7 Maart 1.1. de Gevolmachtigdei van den Raad van Vlaanderen, verzeker de hen ten aaazien van hun streven, b: die gelegenheid, de sympathie van he Duitsche volk en den steun van de Re geering. Ook in zijn sociale werking- vond d* Raad bij Freiherr. von Falkenhausen, ii zooverre de moeilijke oorlogsomstandig heden dat tôelieten, warme medewerking Zoo kon de wet op de sociale verzekerin gen laatst worden doorgedreven en wer den ds onderhandelingen voor het vrijla ten van de weggevoerde werkloozen me goeden uitslag bekroond. Een \an de Hatste- daden op besîuur lijk gebied gedurende het afgeloopen jaa: was de instelliing van de Duitsche recht. banken, nadat de schandelijke houding der Belgische rechters op het punt stonc de gevaarlijkste en schadeliikste verwar-ring in het land te zaaien. Eens zal het Vlaanisehe volk be-girijpen van vvelke groote beteekenis het afgeloopen jaar, en de bestuursmaatrege. len die daarin door Freiherr von Falkenhausen werden te nuitvoor gelegd of dooi'-gezet, voor zijn Herwording- zijn. OPEN BRIEF aan het Bestuur van de Syndikale Ramer der Toonkvnstenaars van Ar.twerpeti Mijne Heeren, Eindelijk, alhoewel nog nchoorvoetend, kwam Uwe schriftelijke bekentenis, dat d« wenschen, ja,- zelfs de eischen van de meer-Jerheid der leden van onze Vereeniging U onverschillig zijn. Volgens U zijn er de leden lus voor het bestuur. Heel demolffatisch 1 Mij baarde Uwe houding geene verwonde-ring ; waar de mentaliteit van zeker bestuur-kl zoover gaat, de leden te betitelen met den îaam van dieren, welke zieken van overtollig aloed ontlasten, is men op ailes voorbereid. Men verzekerde mij dat zich hier de geschie-lenis herhaalde van dien vluchtenden pic-joket vvellce « houdt den dief » riep. U weigert dus, de door ruim hondèrd leden 'egelmatig geëischte algemeene vergadering e.beleggen, en d« werking oponbaar te her-atten ? Waarom ? 1° Omdat U gunstiger tijden wilt afwach-«n.Machtiger vereenigingen dan de onze, on-ler andere « Unitas », vinden de tijden altijd [eschikt om voor hunne ekonomische belan-[en op te komen en om openbare bijeenkom-ten te beleggen. Of vindt U soms gunstig» ijden, als er door de terugkeer der op het «genblik uitlandig» leden, en door het toe-troomen van krachten uit andere stedén, neer vraag naar werk dan aanbod zal zijn ? 2° U wilt geene aanvraag tôt vergadering ioen aan de bezettende macht. D# werkgevers hebben zulke enge begrip-•en niet, waar het geldt hunne persoonlijke ielangen te behartigen ; waarom aoudt Gij oor het belang van honderden, geen* ge-«chtigde vraag doen 1 3° Op eene vergadering over vakbelangen, ril de heer d.d. Voorzitter geene verantwoor-lelijkheid dragen over mogelijke politieke litlatingen der leden ??? . Wat te antwoorden op dit kinderachtig argument. Dat hij eenvoudig zijn belangrijk 'ersoontje in veiligheid stelle tôt aile ge-aar(?) geweken is. 4' Volgens de heer d.d. sekretaris loont het e moeite niet, voor eene deg«!ijke w«rleing IU tijd en geld te best«d«B —«e. » - '"■Vf in_; j | Voor hem misachien niet; voor ons w< Ziet hij tegen den arbeid op dat Hij /.ijrs moedigen vriend ga vervoegen. i" U ber.eert dat er toch gewerkt wordt. . -r beweer niet het tegcntleel, zeker . wordt gew#rkt, maar niet in het belang alh r Iixkn. Mijnheeiien, ik heb eerbied voor het goec dat sommigen van U op syndikaai gebie vroeger gedaan hebben ; eerbied heb ik vo< hetgeen nu voor de pensioenkas geschiedt nog kan ik waardeering hebben voor datgen ' wat ge zinnens zijt te doen... na den oorlog maar dat ailes neemt niet weg dat het va Uwentwege onverantwoordelijk is niet reed lang de noodige maatregelen voor het hede genomen te hebben. De toekomst is op h« ogenblik van latene zorg. Nu wil ik U aantoonen, indien U het som niet vveet, welke personen belang hebben da de Syndikale Kamer aan hare «!aapziekt« on derhevig blijft : 1° de werkgevers; 2° de vrienden dier werkgevers ; 3° de makkers van die vrienden. Wat de eersten betreft, deze laat ik ter zijde, daar zij, tôt hun groot genoegen, me het Syndikaat op het oogenblik geen uitstaan hebben. Dan blijven nog de vrienden en hunne mak kers, bestaande uit bestuur- en andere ledei onzer vereeniging. Voor die lieden is er geene werking noodig en hunne handelwi^ze is, volgens de begrip pen in deze tijden gehuldigd, heel logisch doch zij vergeten dat, gezien de Syndikab Kamer gesteund is op solidariteitsprincie; (art. 69 boekje 1809) zij geene twee verschil lende belangen kunnen dienen. Willen zi alleen hun eigenbelang dienen, en ware he nog maar alleen hun eigen belang, dat zi dan de andere leden de middelen niet ontnc men om zich te verdedigen, hen niet beletter zich te ontdoen van de koord die hen dreigi t* wurgen. Een uwer zegt, waarschijnlijli uit solidariteitsgevoel, dat het Syndikaai maar juist voordeelig is voor de « k'abbers », \ riend, U vergeet : dat de meeste diei krabbers op het oogenblik geene andere bror van inkomsten hebben dan het weinige dal hun beroep van mekanieke muziekmaker w«nt met kunst heeft dit beroep niets m»ai te maken, hun opbrengt ; dat zij geene plaats bekleeden in stad*- oi staatsdianst, of in beide tegelijk; dat zij maandelijks geene som van hondèrd franken ontvangen als lid van de « Société des droits d'Auteurs»; dat zij geene duurtetoeslagen ontvangen ; dat zij maandelijks geene ondersteuning genieten uit zeker blind werkloozen fonds. Het wil er bij mij niet in, dat artikel 3 (boekje 1899) waarin voorkomt dat het Syndikaat voor doel heeft : elkaar te steunen ; het zedelijk en stoffelijk peil van al de de leden te verhoogen ; de leden te vrij waren tegen ioonsverminde-ring, alleen zou gemaakt zijn voor somjnige bcstuurleden en hunne oogendienaars, welke die punten op voorbeeldige wijze in praktijk brengen, ten nadeele der overige kollegas. Moge dit ailes heel « cassant » gezegd zij». het is de waarheid en dat is de hoofdzaak. Weet U soms niet dat de leden het beu worden nog langer tôt « paljas » te dienen van maatschappijen ? tôt bevordering van ailes, behaive kunst ? Weet U niet dat door Uwe raadgevingen aan de leden, gij hunne ttellingen, meer en meer verzwakt ? Vvcet U dan niet dat op enkele uitzonde-tingen na, elle werkend lid, een dossier zou kunnen iamenstellen o^ er bittere ervuringen opgedaan tijdens de oorlogsjaren ? Weet U ook niet dat er iets smeult, en er weinig toe noodig is om eene uitbar»ting te doen plaats grijpen ? Weet U..., och ja, U weet dat .ailes maar al te goed, en het is dat wat de leden zich doet afvragen, welk belang er voor sommigen van U wel kan in schuilen, zich stelselmatig tegen elke werking te blijven verzetten. •Op mijne beurt nu, wil ik U eenen raad geven. Het is aan U van gedragslijn te ver-anderen ; laat af, de eenen van gemakzuebt, de anderen van aile zelfzucht ; in een woord, laat U hergieten tôt Menschen; geloof «qe, het is noodig. En anders, gaat I Gaat allen, welke wil len s of onwillens medehelpt tôt vernietiging onzer vereeniging; eens toch breekt het oogenblik aan dat men U rekenschap zal vragen, en dan zal voor enkelen onder U van eenen vrij-willigen aftocht geen spraak meer zijn. Gaat voort nu, de leden tegen hun eigen belang te beïnvloeden, door hun op geheimzin-nige wijze te fluisteren over aktivistische werking en nog wat. U weet dat gij wetens en willens liegt. Dat ik aktivist ben is toch geene reden dat ik en de groote meerderheid der leden ons niet zouden mogen verzetten tegen de willekeurige behandelingen, om het niet erger te noemen, welke wij moeten on-derstaan van werkgevers en hunne vrienden. Het is toch niet van vandaag dat ik getracht heb U van die gewilde slaapziekte te gene-îen ; maanden geleden .trad ik op syndikaai gebied, reeds aktief tegen U op, en in de toekomst zullen aile vijanden onzer vereeniging, hetzij ze er buiten staan of in haren eigen »choot nestelen, mij op hunne baan ontmoe-:<*n.KAREL MERTENS, Towkundige. Berrhem, 3n Mei 1W8 STAD eu LAND 01> 'T PARKETI _ De touibte, er zijn niet in staking ! Ze kotnen, maar 't i '1er om dwarsdrijverijen te p'egen, en d-politie, die haar plicht betraclit, op ber 'de gende wijze toe te snauwen. ied Zoo zit er een heersehap in 't kabine ®or naast het bureel voor d.en ptokureur de : Konings ingericht. ■n© T, . . Een politie-agent konit zich aanmelder an' met een ambtelijke opdracht : ■ds — Mijnheer, hier zijn stukken. en — Neen ! — Die ik U moet bezorjen ! — Neen ! [at — Ik.ben gezondten... ,n. — Neen ! — Door den kommissaria ! — Neen I — Wilt gij ze niet ontvangen ? (r —■ Neen, neen ! i*t — Maar 't is zieer dringend. ns — Ik zeg u neen ! voor den twintig- sten keer : neen ! ! k- En 't heersehap kruist de armen en en keert dan zijn zitvlak naar den dienclor. Wij hopen dat er op 't politiebureel g, proecs-verbaal wordt opgemaalct van der-p- gel i jke voon'allen. Zoodra we weer een (»; pTOkurenr des Konings hebl^eu kan die le dan handrlend optreden. ep AAN DE VLAMINGEN VAN HET il- KANTON BERCHEM. — Zondag 12 "j Mei a.s. heeft de maandelijlische verga-et dering van dt Vlamingen van het kan ton, nj met de afgevaardigden voor den Gouw-e- raad van Antwerpen plaats, om 10 T.U., m in het Vlaamsch Huis, Vredestraat, 7/2, gt te Berchem. De bdanghebbende perso-ik nen die geene uitnoodiging kregen, kun-at nen dit bericht als dusdanig beschouwen. ». Wie een bijzonder punt aan de dagorde er wenscht te brengen, gelieve dit te melden >n aan het Kantonaal Bureel, voor Vr.ijdag at 10 Mei a.s. r- RAAD VAN VLAANDEREN. — K Zittingen van 25 en 26 April. _ In de zittingen van Donderdag 25 en Vrijdag 0 26 April, heeft de Raad van Vlaanderen het ontwerp van Verordening, betreffen-de het middelbaar onderwijs, in behande-ling genomen, waarbij het beginsel dat ■ de landstaal de voertaal moet ziin bij het onderricht, ook voor de onderwijs-inrich-tingen van middelbarén graad, wordt 3 aangenomen en toegepaat. ^ Bij de besprekimg .werd voornamelijk gezocht naar de geschïkte middelen om ook de ondeiwijs-inrichtingen voor meis-k ies, waar onze toekomstigie moedters uit de burgerij door het verfranschingstelsel . van hun volk totaal wordein vervreemd, ■e- tôt de vervlaamsching te nopen. c Het ontwerp werd in zijn geheel goed-k gekeurd. In verband met de vervlaamsching van ^ het lager en middelbaar onderwijs, was ook het ontwerp van Verordening be-u treffende de toelating tôt openbare amb-n ten en bedieningen, het voorwerp van n een diepgaande bespreking. De Raad !s eeTL5'emmig van meening dat voortaan n openbare ambten en bedieningen van B Staat, Provincie of gemeenten, en in het algemeen aile openbare bedieningen in k Vlaanderen, skxht» mogen toevertrouwd L1 worden aan personen die het bewijs ge-[j leverd hebben dat zij de Nederlandsche taal voldoende machtig zijn. r Bij het sluiten der bespreking over de p. onderwijsverordeningen, danlrte prof. J. De Decker, gevolmachtigde voor Knnst r eu Wetenschappon, den Raad voor de 1 ernstige medewerking. De gevolmaehtig-î de werd door zijne kollegas en door de * Raadsleden hartelijlc gelukgewenscht. In het tweede gedeelte der zitting van 1 Vrijdag~werd algemeen het verlangen te - kennen gegeven dat, bij den door de sta-, king der magistratuur in 't leven geroe-, pen tœstand, de gelegenheid zou worden , wjiargenomen, om het gerecht in Vlaan. deren te hervormen, voornamelijk wat s betreft het gebruik van de J^Rderland-' ache taal bij de rechtspleging. Een voor-: stel in dien zin, neergelegd door den heer 1 Rafaël Verliulst, werd verwezen naar de afdeeling Justitie. Naar aanleiding van eene motie, mgo-■ d'end door den heer Debondt, ten einde ' bij de bevoegde overheden aan te dringen ' op het verleenen van een bijzondere 1 duurtetoeslag aaa de onderwijzcrs, ont 1 s tond een belangwekkende bespreking 1 «ver den geldelijken tœstand van de staatsbediendtn in het algemeen, en de onderwijzers in het bijzonder. De heer L- Meert, Gevolmachtigde voor Finan-ciën, wees er op dat de onderhandelingen • betreffende het verleenen van duurtetoe- : slagen aan het staatspersoneel, vertra-grag hebl>en ondergaan, door de staking • in het département van financiën. De Raad was eenstetnmig van oordeel dat nogmaals de aandacht van *de bevoegde overteid zou worden gevestigd op den erbarmelijken toestand waarin de staatsbedienden ' en ambtenaren, en ook < de leden van het onderwijzetifl personeel : jich b«vir!den. — C. V. P. n niiwiiii -obo Il 'HIIWillW i ■ Iets voop iedereiB dag DE STUKKEN \V ij vroegen gisteren dat de olfi-ciëele stukken ons zoo mogelijk medegedeeld zouden worden. Wij zijn ge-lukkig dat die vraag werd ingewilligd. Nu kunnen de lezers zichzeiven best een gedachte vormen over de laffe, domme en kleingeestige plagerijen en vervolgingen te'genover een -hoog- ijeachten, gewaardeerden en ijverval-en ambtenaar, alleen omdat deze Vla-ming i«. ANTWBRPSCH komiteit voor huj# Antwerpen, 11 April 1918 Aan A* Afdeeling tôt I.eniging der Werkloosheid. Mijnheesen, Het Weldadigheidebureel vraagt ons of de diensten der heeren Augusteyns, Neetesonne en Genin, leden van zijn personeel, die het ter beschikking van ons Komiteit voor de» dieust uwer afdeeling gesteld heeft, ons nog volstrekt noodig zijn ; w ij veronderstellen dat er thans wel middel zal beetaan orn deze beambten behoortijk te veryangen en verzoe-ken u derhalve ze terug naar het Bureel van Weldadigheid te laten overgaan zoodra gij in hunne vervanging zult hebben kunnen voorzien. Gelieft ons hierover in te lichten en aam-raardt, Mijnheeren, onze achtingsTolle groe-ten. - Namens het Uitvoerend Komiteit : De Sekretaris, De Voorzitter, (get.) L. Ritscliie. (get.) V. Desguii. * * # NATION A AL KOMITEIT VOOR HULP BN VOEDING Antwerpsch Komiteit voor Hulp Afdeeling : Leniging der Werkloosheiâ Zetel : Ste-Kathelijnevest, 67 Antwerpen, 28 April 1918. Aan het Plaatselijk Komiteit voor Hulp. Uitvoerend Komiteit, Israëlietcnstraat, S. Mijnheeren, In antwoord op uw sehrijven van 11 April 1.1., hebben wij de eer U opinerkzaam te nia-keu, dat wij de daarin vernoemde leden va» het personeel van het Weldadigheidsbureel niet voor onzen dienst gevraagd hebben, maar dat zij te onzer beschikking werden gesteld, alsook dat wij over hunne diensten niets anders kunnen dan onze tevredenheid betuigen en wij deze diensten met spijt zouden inissen. Wij vestigen er tevens uwe aandacht op, dat de heer Augusteyns in onze Afdeeling als Komiteitslid zetelt en wij, voor wat de »anienstelling van het Komiteit betreft, geene bevoegdheid hebben en de verdeeling onzer umbten van het Plaatselijk Komiteit is uit-jegaan.Aanraardt, Mijnheeren, de verzekering on-ter gevoelens van hoogachting. Namens de Kommissie : 3e Sekr.-Schatbewaarder, De Voorzitter, g.) Willem Schepmans. (g.) C. Goetschalck. Antwerpen, 22 April 1918. Voor gelijkvormig afschrift : De Sekretaris-Schatbewaarder, ' Willem Schepmans. Antwerpen, 23 April 1918 A*n At Afdeeling tôt Leniging der Werkloosheid. Mijnheeren, Ingevolge ons schrijrcn^ van den 11 dezer :n «w geëerd antwoord vau den 20n, verzoe-:en wij U de heeren Augusteyns, Neete-oinme en Genin terug ter beschikking van let Weldadigheidsbureel te willen stellen net ingang van den 1 Mei a.s. Aanvaardt, Mijnheeren, de betuiging onzer loogachting. Namens het Uitvoerend Komiteit : De Sekretaris, De Voorzitter, get.) b. Ritschie. (get.) V. Desguin. » * # Antwerpen, dea I Mei 1918 W» Heeren Voorzitter en Leden van het Plaatselijk Hulplumitett Israëlietensfraat, 6, Ailt'verpen. Mijne Heeren, * Toen ik in de jongstc zitting van het Hulp-omiteit het voorstel ter tafel braclit aan den :htbaren heer Volksvertegenwoordiger beo ugusteyns, bij gelegenheid van zijn aftreden ls sekretaris der afdeeling « Leniging der . erkloosheid » (thans Voedingsteun) eeu rief van bedanking toe te zenden, kwam het ii mij niet op dat dit voorstel bij gebrek m ondersteuning niet in steinming zou kun-e» gçlegd en bijgevolg zon afgewezen orden. Het is toch een gewoonte, ook door e beleefdheid opgelegd, iemand die zoo ngen tijd als het geval is, zijn beste krach-:n wijdt aan de taak die hem werd toever-ouwd, bij zij ontslag dank te zeggen. Bez^aarlijk kan ik daarom de gedachte îrbamien, dat het door niets te rechtvaar igen gedrag van Uw komiteit ten opzichte m den achtbaren heer Augusteyns, in deze iet w>n beïnvloed zijn jçeweest door het

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes