Het Vlaamsche nieuws

211 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 02 Mai. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 19 septembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/5t3fx75c8r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

I. •• j yu*ffe V* ■ va*"»** • * I y«a- î " fc U-> ^ I fc<*# -'3 " " ? S £8 Àsi?kes4i&ia$&& j '7| |T-JAKOSMÂKKTt 7;] I J AN.TW'GRFEN Donderd&g, 2 Mei 1918 - 4** jurgjft 119 -nr ni t it rrurn i hthihimii— m . ■!■■ ■ibihh Frij®' €i Csntimm voof Belgii Het Vlaamsche Nieuws ¥erschijot 7 maal per week DE OPSTELRAAD: fl&oftîopatclicf Rai ViiftHPLST, »r, Aag. BORMS, fîaogteeracr Aife. VAN BBK 8RANI>£ » ï'ïfftMÏe fe&wl, itn T*g*ï . • S.®» 1 Vfrà* tà, |d. I VÎwà* « M * S* j !>>?«labèï~-c*i . ,, - ï Sik« S2iadfew«fiu6î i» ger»ooaijjk | ? « «iitWï>o/.ti«iijà foor s»}» «ehirijvn*, 5 M lùadt u\ti. feeei de Redaktic, % OFFICIEELE BERICHTEN fil DUITSCHE ZIJDE DUITSCH avondbericht lerlijn, Dinsdag 30 April. — Office! : Van d* gevechtsterreinen niets nieuws. DUITSCH LËGËRBERICHT Berlijn, Woensdag 1 Mei. — Offi-«el : We»tdijk gevechtsterreia [n Vlaanderen woedde de artillerie--ijà in de sektoren van Loijjer en ) ranoutre met groote heftigheid. lisch in den strijd geworpen France krachten trachtten tevergeefs te-p Dranoutrs op te rukken. Hun her-aa!de stormloop zakte in ons vuur îetn. Op het slagveld aan weerszij-en van de Somme brachten wij suk-avolle verkenningen ten uitvoer. toor aanvallen in de vijandelijke lies bezuidwesten Noyon en hèt Oise-isne-kanaal en bij Vavenues maak-nwij meer dan 50 gevangenen. Aan 't overige van 't front niets van dang. v Oostelijk gevechtsterrein , Finland ln vertwijfelde gevechten poogde de jand onze linies benoordwesten Ta' istehus en bij Lathi te doorbreken. nder de zwaarste verliezen werd hij ruggeslagén. Finsche troepen heb-:n de vesting Viborg genomen. Oekrajina ln de Krim hebben wij Feodosia nder strijd bezet. Van de andere gevechtsterreinen iti nieuw*. il OOST. ÏONG. ZiJDE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Weenen, Dinsdag §0 April. — Offini:De g e v ech ts wer kzaa mhew t is weeir nzienhjk toegenomen. Aan den Piave werden ettelijke voor- lartsche bewegingen des vijands ge~ erd' «, UN FRAiiSCHË ZIJDE 'ESTELIJK GEVECHTSTERREIN Parijs, Dinsdag 30 April. — Officieel : Tamelijk verwoede geschutstrijd be-orden en bezuiden de Avre, in den sek-r van Noyon en op den Zuidelijken ver van de Oise. De Fransche patroel-> waren langs heel dit front in de weer voerden eeni vijftienital gevangenen M, Op de nrechteroever van de Maas en « den bovefl-Eîzas hebben Duitsche tachementen, door het vuur der Fran-hen teruggeslagen ,gevangenen in han-n dtr Franschen geîatan zonder iets te reiken. Overigens niets te melden. III EKGELSCHEoZUÛE- ^ESTKLIJK GEVECHTSTERREIN Londen, Dinsdag' 30 April. — Offi-eel;,'n g"fslaagde tegenaanvallen, vannacht li Lokcr ondernomen, hebben de Fran-t;:" tioepen &-1 gevangenen ge.maakt. Plaatsel jke gevechten op verschillende roteri daaigeîaten., heeft de infanterie di vandlaag niet geroerd. Nadcre berichten bevestigen het feit " s vijands verliezen gisteren bij zijn 'uchtelooze aanval verbazend hoog wa-n,Guidon die Somme hebben onze pa-3f'jes enkele gevangenen ingeleverd. Behalve het gewone geschutvuur over 1 weer, is er verder niets te melden. M ITILIUNSCHE ZIJDE 'TALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Dinsdag 30 April. — Officieel : de hoogvlakte van Asiago is een a'iaansclie patroelje, die bij Occarôddo J een sterke vijandelijke afdeeling was ^'ootciï, daarmee een heeten strijd aan--gaan, waarm ze de tegenstanders op * Ic''t joeg na hun gevoelige verliie-® te hebben berokkend. Italiaansche - achementen hebben in het dal van de rn,o eenige gwangenen beneveos een, wtiçr genomen. Italiaansche voorpos-n he«ben zich bij den Costalunga-pas .Asiago) vijandel'jke patroeljes n «et lijf gehouden. Op heel het front «s h" C'e 2ewone vuurwisseling van het TELEÛRAMMEH Het Krijgsbedrijf in het Westen De *lag tn Vlaanderea ôarlijin, 30 AprJL — In Vlaanderen ble«f op 28 Aprù' de artillerie-aktie van den vijand bin-nen matige grernzdn ; «leclit* roor het Kemmel-massisf «n bij Loker werd zij tijdciijk kra^htd-g er. Tan Westen van La.ngemarck raaakten de Duit-serhers bij hat zuiveren Tan een vijand&lijk steun-punt talrijk» gavaaigenen. Tezelfder piaatsg be-storm^en zij tusscheai Voormezeele op de Kanaal-linie een loopgraaî, die door den vijaaid nog werd bezet gehouden ; ook sloegen zij een vijan-deijken aanval ai, die gericht wa* tegein het ka»t»el te.n Noorden van de kanaal-Iinie, waarbij de vijamd zwaa*© vaa-Eezee kreeg. Tusschen Ycormezeele en deai straatweg T»n Kemmel naar Dekleit nam tegen den avond het vijandelijke geaohutvuur aanzienlijk toe. Op versc'a&iden plaatson aan het front werden vijandelijke troepenmassa's opgemei'kt, die iin dichte fonnaties waron bijeengebracht. Zij werdein op doeiVeffende wijz» onder vernietiging»vnur genomen ; zoodat dg vijand slochts in de bniirt van Vooaimezeele tôt een kleinen aanval kon overgaan, die zonder sukaes ble«f. Berlijn, 30 April. — Na het verliea van d.e bslangxijke Kemmel-positie poogt de Entente de aandacht af te trekken van de zware nederlaag Ln VAianderen, door er in al haar berichten den nadruk op t« leggen, dat de Dnitachsrs in de riebting van Amiens geen nieuwe teaTeinwin»t te hoekem hebben. Tegelijkertijd wordt in de Engel&che berichten de grootere belangrijkheid van het Kemmel-masâief boven die van Amiens betoogd. Van hoe groote beteekenis eohter het Kemmel-maaaief wa* voor de Engelschen, blijkt hieruit, dat zij den opperbeveJhebber Foch noodzaakte Bt-crke strd j d krach ten naar Vlaanderen te wer-pcm, aan welk« hij de verdediging toevertrouw-de van deze domineerende hoogt€stelling. Ook blijkt zij uit de aanvallen in massa, die na het verloren gaa.n van Kemmel-»t-elling door Bngei1-sch«n en Franschen werden gedaan ter herove-ring, waarbij op de kostan niet werd geiet. Ook het steeds weer prijsgevcn van nieuw terredn in de bocht van Iepereni is een bewijs vcoa: de grgotte van de jongste Dnitsohe overwinnjing in Vlaa,nd«rein. . Aan de » Berliner Zeitung a. M. t worden uit Genève eenijre berichten uit de Fransolie en En-gelsche bladam over Ieperen geseind : De u; Temps » zinapoeU, op den val van Ieperen, dien het blad wegens da groote moreefe uitwerking zou botreuren. De «Matin» meldt dat-de bnitenwijken van Ieperen onder vijamde-iijk vuur liggen. Het «Journal» zegt dat de toestand niet vertwijfeld dooh hoogst eimistig is. De « Daily Mail » deelt mede dat de Engel-sche hcapiitalen uit Ieperen zijn weggebraoht. De Duitsche oorlogskorrespondent A. R. Meyer is uit gesprekken met bij de veroverimg van den Kemmei' gemaakte gevangenen te we-ten gekomen, dat het aantal « verbindingatolken » tusschen Engelschen en Franschen ten eenenmale onvoldoende wa.s en dat de Engeische aoldaat tôt den rang va® onderolficier toe, maar de meeste officieren insgelijks, ^ich tegen de bond-gonooten niet verstaanbaar konden maken. De tegenaanvallen bij Hangard Berlijn, 28 Apa-il. — Op het si'agveld aan de Somme herhaalde de vijamd ook op 28 April de met groote verliezen gepaard gaande aanvallen op het Hangard-bosoh. 's Ochtenda om zeven u-ur bogon hier eeax door « tanksi » gesteuinde sterke aanval, die — na vernietiging van ver scheiden van die vijandelijke aainvalavoertuigen — volkomen werd afgeslagen. Ean gToot aantai1 gevangenen viel den Duit-goher* in handen. Naxîat de vijand in den ioop van den dag ver-sclieideri' patroelje-aanvallen ten Noorden en vlak ten Zuiden van de Somme 'had ndtgevoer<i. echter zonder het minste »uk«es te behaien, viel hij '* avond» om lialf-tien ina artillerievoorbea-ei-ding gediurende een uur opnieuw het dorp Han-sçai-d aan. Wed«rom leed hij zware verliezen, doch sJaag.de er niet in, trots lietf onmeedoogemd in het vuur brengen en vooruitdr-ijvon van zijn infanterie, eenig voordeei te behalen. DE ZAAK CAILLAUX Vol gens een bericht uit Duitschland verze-kert het «journal du Peuple», dat het on-derzoek in zake Caillaux bijna voleindigd is. Daaruit zou zijn onschuld zijn gebleken. Caillaux's politieke vrienden zouden nu wil-len verhinderen, dat hij niet op de gewona manier gerechtelijk wordt vervolgd. Berlijn. 1 Mei. — In de versperde zone rond Engeland werd het handelsverkeer on-zer vijanden door het tôt zinken brengen van 28.000 br. r. t. zware schade berokkend. Het leeuwenaandeel in deze suksessen had ober-• leutnant z. S. Steindorff. De onder zijn bevel staande duikboot boorde in het Kanaal^ alleen 6 stoomers met tezamen 25.000 ton in den grond. Aile stoomschepen, waaronder 2 elk 5.000 ton metend waren zwaargeladen en hadden sterke dekking. Twee stoomers werden uit konvooien weggeschoten. Met zeker-heid kan aangenomen worden, dat met de ladingen van de in den grond geboorde sche-pen weer waardevol vijandelijk oorlogsmate-riaal verloren is gegaan. Holvhead, 29 April. — De « Oronsa », een passagiersschip van de Canadian Pacific-maatschapoij. is getorpedeerd en in den grond geboord. Er zijn 110 passagiers gered. Drie îeden van de bemanning worden vermist. EEN NIEUWE PACIFTSTISCHE ZAAK TE PARIJS Een priester, Eugène-Henri Thers, zes-en-viiftig jaar, die na eenigen tijd geleden het verbod tôt uitoefening van ziin bediening te hebben opgeloopen, er in geslaagd was een nieuwe bediening te krijgen te Saint-Hilaire-la-Croix, bij Riom, is onlangs te Parijs aan-gehouden voor alarmistische uitingen. On-dervraagd door den heer Morand, rechter van onderzoek, hield hij zijn onschuld staande, bewerende de woorden niet te hebben uitge-sproken, die hem verweten worden. Hij i» in de gevangenis La Santé opgesloten. DE G EB Eliïrr EN ISS EN IN RUSLAND De Oostenrijkeis in Oekrajina Het Weejische Korrespondentiebureau meldt dat de Oostenrijksch-Hongaarsche troepen hun operatiegebied in Oekrajina nu nagenoeg geheel van bolsjeviksche benden hebben gï-zuiverd. Dit gebied omvat de vmegere gou vernementen Podolië, Cherson en Jekaterinos-laf en is 176,697 vierkante Km. groot. Aile groote steden, Odessa, Nikolajef, Cherson en Jekaterinoslaf zijn bezet ; alleen in het dis-trikt Bachiuoet houden zich nog benden op. De graanvoorraden in dit gebied zijn zeet overvloedig en de boeren, die aanvankelijk erg wantrouwend waren en geen papierengeld in ontvangst wilden nemen, zijn de laatste weken veel toeschieteli.jker geworden en leve-ren gaarne. Met het vervoer begint het ook goed te vlotten, nu negen en spoorwegen reeds voor een groot deel hersteld zijn en het transport te water door de bezetting van Odessa en het vrijmaken van den handelsweg over de Zwarte Zee mogeliik is gewordea Te St-Peter»b«rg Moskon, 23 April. — Gisteien avond heeft te St-Petersburg de ontwapening der anar-chisten zonder tegenstand plaats gehad. Berlijn, 1 Mei. —■ Uit Stockholm binnenge-komen Russ-ische dagbladberichten melden dat in Zarskoje Selo hongerrelletjes zijn los-gebroken. Op 4 April verzameîde zicÉr eene geweldige volksmassa voor den Cirkus. Op 5 April is de staat van beleg over Zar*-koje Selo tdtgeroepen. Wiborg veroverd 1 Berlijn, 30 April.— Het Finsche hoofdkwttr-tier meldt : Wiborg is veroverd. Kopenhagen, 30 April. — Volgens een bericht van het Finsche hoofdkwartier is nn heel Wiborg veroverd. De vijand houdt in de Westelijke wijk van Sorvâla Trenhara nog stand. Zes duizend revolutionairen trachtten Fredikshamn door te breken. De poging werd evenwel met hooge verliezen verijdeld. Met deze overwinning heeft het Finsche leger het laatste sterke verzet der vijanden gebroken. DE VRIJWORDING DER NATIONALITEITEN Konstantinopel, 24 April. — De in Kon-stantinopel in opdracht der nationale regee-ring van Cis—Kaukasie aangekomen aivaar-diging heeft de volgende verklarin&en aan een vertegenwoordiger van het Miili-agent-schap atgelegd : ln iNoord-Kaulcasië werd de revolutie den 6n Maart van het vorig jaar uitgeroepen. Daar de bevolking aanvankelijk den waren zin der omwenteling niet begreep, hadden er ongerege'idheden plaats, doch lang-zamerhand besette men waarom het gin« en in elke provincie, tôt in elk dorp werd een organisatie gevormd, waardoor de regee-ringsaangelegenheden volkomen werden ge waarborgd. In den aanvang kon de toestand zich niet snel verbeteren, doch tegenwoordig bestaat in elke provincie van Noord-Rauka-sië een nationale regeering, die uit uitheem-sche elementen is samengesteld. Deze ver-ee-nigde regeeringen vormen de regeering van Noord-Kaukasië. Het centrale komitee der regeering van Noord-Kaukasië bestaat uit zeven personen ; zijn zetel was tôt den laat-sten tijd YVIadiwostok. Tengevolge van de gevechten, die in de streek met de kozakken en bolsjewiki plaats hebben, werd hij naar Tjusnurk Janisjura overgeplaatst. De kozak-ken en bolsjewiki willen Cis—Kaukasië niet met rust laten en hebben zich vereenigd om tegen ons le strijden. Cis—Kaukasië biedt dezen vreemdelingen krachtigen tegenstand. Dezer dagen is een strijd geleverd, die ein-digde met het verdrijven der bolsjewiki uit Bakoe, dat in onze handen viel. Het doel van onze reis naar Konstantino-pej is het volgende : elkeen kent de gevoelens van de Cis—Kaukasische bevolking. ln opdracht van onze regeering en ons volk zijn wij hierheen gekômen om deze nadrukkelijk te bevestigen. De gelegenheid, die ons wordt geboden, is van groot gewicht en wij mogen haar niet laten voorbijgaan. Wij volstaan er mede om te verklaren dat wij naar den zetel van het Kalifaat zijn gekomen om van Tur-kije en zijn bondgenooten te erlangen dat dé onafhànkelijkheid van Noord-Kaukasië wordt erkend. Onze wensch is om in nauwe eenheid met Turkije te leven. Konstantinopel heeft diepen indruk gemaakt. Wij wilden een krachtige Turksche regeering zien en daar kracht uit putten. Wij hebben gevonden wat\ wij zochten en zijn tevreden. De groote ver-wachtingen, die wij koesterden zijn daardoor versterkt. uit grootTbrittanje In het Lagerhulf Londen, 30 April. — In het Lagerhuis is er gisteren weer een van die debatten _ge-weest, waarin ailes tegen de regeering schijnt te loopen behalve de stemming. Het was een débat over het aftreden van Trenchard, waarin, aangezien Lord Rothermere als luchtmi-nister ontslag heeft genomen en Weir, zijn opvolger, nog geen lid van het parlementais, Llovd George het be'-eid van de regeering moest verde^igen. Llovd George erkende Trenchard's buitengewone bèkwaamheid, maar deelde mede, dat Smuts voor het oor-logskabinet de kwesties tusschen Rothermere en Trenchard onderzocht en gerapporteerd had, dat Svkes geschikter was voor den post van chef van den staf. Dat was ailes wat het huis te hooren kreeg, behalve dan de verzekering dat Trenchard een anderen belangrijken post bij de lucht-striidkrachten zou kriirten. De kritici waren talriik en invloedrijk. Er behoorden verschei-dene leden toe, die aanstellingert hebben bij den luchtdienst. b.v. Lord Hugh Cecil en Sir john Simon. Dit gaf den eerste-minister aan-leidins om er tegen te protesteeren; dat afge-vaardigdem van hun beroepskenni» gebruik maakten voor oolitieke doeleinden. Asauith en Carson, die ook tôt de sprekers behoorden, betreurden het ontslag van Tren-. chard. Terwijl de « Dailv News » tôt cte slotsom komt, dat de regeering fehavend uit het débat kwam, meent de « Times » dat het Lagerhuis toonde dat het zich niet als bevœgd beschouwde om tusschen de regeering en hare deskundige raadgever» een oordeel te veJlen. Een Slein van het Front Men sclirijft aan, « Het .Vaderland. (Den Haag, n. 10/, van 18 April) : Het volgende is, onder 't hoofd « Een heid )> en de ondtrteekenjng « Vjndex >i in het Vlaamsche frontblad « Ons Va dorland », van 23 Febiuari, vcrschenen De tœstand der Vlaamschgezinden i tegenwoordig zoo haehelijk, z'j voelei zich zoo uiteengestrooid, terwijl zoovee gewichtige vraagstukken zich aan hei opdringen, dat vertwijfelimg en ontmoe dig:>ng zou kunnejx opkomen in zeker* harten. Siiids meer dan drie jarc-n zijn d< Vlaanistrhgezinden uiteengestrooid, d< eenen bltven in 't bezette gebied, veler zijn in 't leger, nog anderen leven ir Holland, Engeland of Frankrijk. On eensgezinde opvattingen te bewerken i< het onontbeerl'jk met elkander in voe iing te zijn, zijn eigene opvattingen te toetsen aan die van zijn medestrijder, na te gaau welke gedachten stilaan d< bovenhand krijgen en welke oplossing uit de gedachten zich geleidelijk op. dr:ngt als de nieening der meerderheid en dus wellicht als de beste. Die voeljng^ wij ond'ervinden het dagelijks zoo pijn^ lijk, is in den huidigen oorlogstoeslan<3 uiterst lastig. Zoolang de Vlaamschgezinden in zoo-vf-"le grœpen van elkander verwijderd wjn, zoolang ook de Vlaamschgezindt schuwheid elke vrije en vra'nke publiekc bespieking der Vlaamsche belangen als een nationaal gevaar blijft beschouwen, is !t niet mogelijk een<_> volledige over-eenkomst te bewerken. Ligt in de logische doordrij\'ing en de onyerbiddelijke toepassing van het cen_ tal'gheidsstelsel niet de oplossing van gansch onze Vlaamsche herwording? Komt al lut ovetige daaruit niet als van-zelf gevloeid ? In Vlaaiideien Vlaamsch, ailes-, uitsluitend. Kan die een'ahgheid bereikt worden met eenvoudige bestuurs-aanpassing of is bestuurssplitsing daartoe noodig? B'ijven wij steeds indachtig bij beoor-deelen of redetwist dat, al verschillen ook onze meeningen in een of ander op-zicht, de liefdè voor ons volk, ons allen samenhoudt als leden van Vlaanderens mystieke lichaam. Ziin- wij allen met deze gevoelens be-zield, dan mogen wij gerust zijn. Dus, bij het tel ugkeeren van den vrede, zekere hinderpalen en zekere twistappels uit den weg geruimd, zal de eenheid in de liefde tôt Vlaanderen de groeiende eenheid voor de m.iddelen volein-digen. — C. V. P. De Wereldscheepsruimte en de Buikbootoorlog De Maailaflevering der « Internationale Revue iiber die gesamten Armeen und Flotten » geeft eenjge cijfers over het jaar duikbootoorlog, van 1 Febmaii 1917 tôt 1 Februari 1918, waaraan wij het volgende ontleenen : Gedurcnde deze tijdsruimte is meer dan 9 mill:oen br. reg. ton door de duik-booten der Centra'en tôt zinken gebracht hetgeen iets minder is dan de helft der Engelsche handclsvloot bij het bègin van den-« oorlog. De slechts ruw getakseerde waarde dezer gezonken schepen cn ladin. gen bedraagt, de hooge vracliten niet meegerekend, ong. 1-9 miljard gulden. Volgens Lloyds register bedroeg ,d« wereldscheepsruimte der stoombooten en zeilschepen boven 100 ton op 1 Juli 1916 43,384,000 ton, waarvan op dat oogem-blik 36,940,000 ton geschikt was voor d« yaart op de voile zee. Deze schecpsruimte verminderde tôt 1 Februari 1917 dooi verschillende soort verliezen rntl 3,085,000 ton, vermeerderde*tengevolg< van de*i bouw van nieuwe schepen met l,1,90,000 ton, zoodat op dien datum 35,044,000 ton scheepsruimte beschik-baar was. Hiervati voeren op Engeland, Frankrijk eni Italie 24,650,000 ton voo-burgerlijke en militaire doeleinden. In den Zomer van 1917 werden de ver-1-ezeO der Entente aangevuld door inbe slagneming van Duitsche schepen in de havens van Staten, die aan' de Centrale^ den oorlog vcrklaarden, terwijl later ooîi nog beslag gelegd werd op schepen det neutralen, dit ailes tôt een totaal bedrag van 2,5 millioen ton. Wat den bouw van nieuwe sehepe® betreft, deze bedroeg voor Engeland in 1917 1.5 millioen ton, voor Amerika 1 millioen ton, terwijl hij in 1918 zal be diagen in Engeland 2 millioeu ton, ir Amerika 1.8 millioen ton. Emde December 1917 bedroeg dienten. gevolee de wereldscheepsruimte onge. veer 30 millioen ton, waarvan voor her-stell'ngen' enz. 2 millioen ton aan d< vaart onttrokken ziin, terwijl ongeveei 1 millioen ton noodig is voor militair< doeleinden der Vereenisde Staten, zooda' 24 millioen ton overblijven. Van dit bedrag was 20 millioen ton besehikbaai voor de vaart op Engeland. Frankrijk et Italië. Derhalve is nog voor de vrach vaart op de ge'neele wereld ongeveer millioen ton aaiiwezig, d.i. minder da u de helft, die in vredestijd voor dit vei keer beschikbaar is. Hieru t volgt wel . een groote behoefte aan scheepsruimt aanwezig is niet alleen bij de neutraler ' doch ook in Amerika, Japan, en de Er . ge!sche kroonlandicn en koloniën. De gc s noenide 20 millioen ton voor de vaatt o; j Engeland, Frankrijk en Italië is nu reed j met voldoende om in den -benoodigdei , invoer te voorzien. En thaus is geen neu traie scheepsTuimte meer beschikbaar „ terwijl de verliezen den bouw van njeuw schepen verre overtreflen. Er worut ge . rekend, dat maandehjks ten minste U.i -, millioen ton sclieepsruimte getorpcdeer( , wordt. Verder moet rekening gehoudei L worden met een slechter worden de; ! schepen jaarlijks van ten minste 10 t.h j Terwijl 1 Februari 1917 voor de vaar op Engeland, Frankrijk en Italie aanwe , zig waren 24.65 millioen ton scheeps nuimte, is dit cijfer 1 Januari 1918 ge . slonken tôt 20 millioen ton, terwijl di' ■ cijler 1 Juli 1918 vermoedel'jk zal bedra gen L7.51 millioen ton, eind 1918 15.4] millioen ton. Hiervan is voor burgerlijke doeleinder beschikbaar 1 Februari 1917 15.3 millioen, 1 Januari 1918 12.7 millioen ton !i Juli 1918 10.6 millioen ton, en eitn<3 1918 8.5 millioen ton, derhalve is die in-voei afgenomen van 90 millioen gew. tor , un> Februari 1917 tôt 48.5 millioen gew. , ton einde 1918. — « N. R. C. ». STAD en LAND LEESAVOND. — Vandaag, te 9 Ta renuur, leest de hr G. P. M. Roose zrjr laatste werk voor, getiteld « De weg Gods », in de zaal Van Wesenbeke, Var Wesenbekestraat, t/s. De leesavond wordt ingericht door h©1 aktiviistisch tooneelgezelscliap Roeiand. Inkom vrij. LÎEDERAVONDEN VOOR HEI VOLK (Groeningerwacht).— De juffrou-vren en heeren van de Liederavonden vooi het Volk van de Groeningerwacht wordt hiermede bericht dat de herhalingen vooi de maand Mei, door onvoorziene om-standigheden. dien en geschorst. In de maand Juni zullen de herhalingen weer-om regelmatig voortgaan. VERTELUURTJE VOOR KINDE-REN. — Donderdag 2 Mei zal, in het lo-kaal der Vereeniging voor Maatschappe-îijk Werk, Kloostarstraat, 45, Mevr. Van Mirlo vertellcn van Hans en Grietje van Griimm, en Knagelijntje van Conscience. RIJKSNORMAALSCHOOL VOOS ONDERWIJZERS (Berkendaalstraat, Brassel). — Het toelatingseksamen za] plaats grijpen gedurende de tweede helfî van Juni. De omstandigheden in aanmer-king genomen, mogen kandidaten zich nog aanmelden na den ln Mei, recht-sta-r-eks bij den heer bestuurder. B'j d'e aanvra-ag moet gevoegd1 worden : î) een uittreksel uit de geboorte-akt (zegel va,n 1 fr. 50) ; 2) een getuigschrift van zedelijkheid' e® goca ged;r.ag afgeleverd d'oor h.et ge-meentebestuur (zegel van 0 fr. 50) ; 3) een getuigschrift van koepokinen-ring en ge«ond gestel ; 4) een, gelegaliseerde verklaring waarbij de postulant zich verbindt gedurende drie jaar ter beschikking te staan van d« Regeering. Indien hij minderjarig is, moet hij tevens een verklaring van zijn vader of zijn voogd indien-en hem mach-bigend die verbintenis a?n te gaan. Desverlangend wordt esn prospektu; gezpnden. VL-AMIN8SN, plaatsi AANK9!*»!em*ï« la MET VLAAMSCHE NIEUWS DE TAALKWESTIE IN HET BEL. GISCH LEGER. — « Vrij België » ver-neemt uit Hivere dat de minister var oorlog, generaal De Ceun nck, een be-stendige kommissie van toezicht op de toepassing van de wiet van 2 Juni 191c nopens het taalgebruik in het leger heefi ingesteld. Tôt voomtter der kornmiss'e za' »er , generaal en tôt leden officieren, uit elke divisie één, worden benoemd. De kom-missie zal onder rechtstreeksch gezag van den m'nister staan. De voorzitter er de leden der kommissie moeten de twee talen — Nederlandsch en Fransch — grondig kennen. VLAAMSCHE JONGELINGSBOND, — De leden worden krachtig opgeroepen, doel te nemen aan de algemeene verga-» dering van Donderdag, 2 Mei 19!8, ir het gewoon lokaal : « De Vierhoek » Dambruggestraat, 138, om 3 u. (T. U.) Gezien de belangrijkheid der dagorde hopen wie op eene talrijke opkom'st. N. S. — Er zal ook eene voordraeW gegeven worden door makker H. De Vos over : « Albrecht Rodenbach ». Als nieuwe leden worden aile studen-ten van Middelbaar en NonnaaJ Onder-wij» aangenomeœi. 1 Het Bestnut. ^ lais ?oor ledôfeîi dag ° r iS BIJNA VREDE GEWEESTI ^ V/eet ge wat we nu plots vernemen ? Dat het verieden jaar bijna vrede is ' geweest ! Het Parijzer blad La Vérité — aïs 3 ge zoo n naam draagt kunt ge niet „ begen — komt met de opKefmakende j onthuiling voor den dag, en de een-suur laat haar door, dat Oostenrijk in Maart en April 1917 vrede wilde slui-' ten ! Oostenrijk alleen ? Zeker niet, ver-, mits Duitschland in December 1916, | nogal bij monde van zijn Keizer, den t vrede had aangeboden. Oostenrijk had ziin vredelievende ; stemming aan Frankrijk laten weten, • ■ doch Frankrijk ,dat zijn eigen verstrikt heeft in zijn eigen leusens en die zelva is gaan gelooven, dâcht : « Ziet ge • wel dat het waar is, wat we totnogtce zoo maar los beweerden, nameîijk dat de M idden ri j ken uitgeput zijn en wij ■ overwinnaar ! » 4 Frankrijk en Engeland staken de hoofden bij mekaar.Poincaré en Llovd 1 Georgs stonden verbaasd dat hun bluf nu toch op iets scheen te berusten ; zij wenschten elkaar geluk en wezen hooerhartig het voorstel af. De andere bondgenooten, het toen nog doorvechtende Rusîand en het toen nog gave kalië mochten er niets van weten, want ze moesten eens willen toegeven ! Zelfs de vriend Wilson, anders de braafste en openhartisste mensch van de wereld, mocht er niets van vernemen. D."t- was iets tusschen hun beidies. Ook B".îç?ië werd niet tôt vertronwe-ling OD<?er"->meri. De" Fntent" h°eft tegenover B^o-ië voor l°us : en zwijpen! Daf-^n. telkens de Vla-m'n??en ists Bel^ë '""^çren, kriio'en ze onveranderlijk ditzelfde artwoord. De Fransche regeering, zegt La Vérité, was van meening dat de toestand niet voordeelig genoeg was en zij droomde er van dien te verbeteren Het blad voegt er letterlijk aan toe : « 1 hans blijkt, dat dit oogenblik heel gunstig was. Ribot heeft bittere ervaringen opgedaan en anderen na hem. De gebeurtenissèn en het nage-siacht zullen streng zijn voor regee-ringshooiden, die de gelegenheden, welke zich voorded.en, niet wisten te gnjpen. Zij sch^nken vergiffenis aan hen, die hen in den oorlog gestort h ben; maar nooit aan hen, die hun den vrede onthouden. » Dus hadden we reeds meer dan éJ— jaar vrede kunnen hebben, maar een pzsesr bandieten, één in Frankrijk, één in Engeland, vonden dat het oogenblik niet voordeelig genoeg was en zij droomden er van den toestand te verbeteren ! Niet voordeelig genoeg om op te houden met dat vreeselijk moorden en slachten over gansch Europa ! Niet voordeelig genoeg om een einde te stellen aan de ijseîijke ellende die de wereld teistert i Eén jaar vrede ! Maar dan had het ergste aan het menschdom gespaard gebleven, want sinds één jaar vooral is de oorlog gruwelijk geworden, çn-meedoGgend op de slagvelden, waar de iongelingschap van de wereld wordt weggemaaid, onmeedoogend ook voor de burgerlijke bevolking die aan ziekten en ontberingen wegkwijnt en ondergaat ! Die twee aartsschelmen, gewis het-zelfde koppel dat den oorlog hielp ont-ketenen, vonden het geraden nog een tijd door te_ vechten ; zij waren dreo-merigs Jozefs en zij stelden zich reeds voor dat de hoogste korenhalmen van : dé® wereld ootmoedig voor hun heer-. schappij en roem zouden buigen ! Poincaré en Lloyd George spraken . nieuwe ronkende redevoeringen uit, , waarin de woorden vrijheid en bescha* vin? schalden : leugens en leuzen om blanke, zwarte, gele, roode volkeren mes in hun verderf te storten. De ijdele en verwaande vierde-, rangs-politieker die Poincaré is — le . plus bête des présidents de la Repu- • blique après Félix Faure, zooaîs Laurent Tailhade zich eens uitdrukte, — , stelde zijn eischen op papier en over-handigde die aan Lloyd George. Frankrijk wilde dit en dat, natuur-lijk in de eerste plaats Elzas-Lotharin-gen, en breidde zijn grenzen uit tôt aan den Riin ! Llovd George .die geen haar beter '•n dan Poincaré doch niet zoo *n uils-kuiken, schreef niemendal op papier, of tei> minsté liet het aan niemand le-zen. Wij gissen nochtans wel wat er zou oostaan : zoo iets van « al de : Duitsche koloniën en al de Duitsche > schenen voor mij », met nog wat be-pn1ir.fr°n over de markt in de vijf we- • relddee^n! Het Fransche Kamerlid Forgeot, af-g<=vaarditrde vonr Reims, is nu dit ailes te weet gekomen en gaat reken*

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes