Het Vlaamsche nieuws

425 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 09 Juin. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 22 septembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0v89g5hz1w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

I Vrijdag 9 Juni 1916, Tweède Jaarg. Nr 160 Prîmi 6 Centiemen door gefaeel Beîgië Het Vlaamsche Nieuws Hefc best ingelicht en meest verspreid Meuwshîad vas Beigië - Versehijnt 7 niaaiper week ABONNEMENTS? RIJZEN : Per tautnd I.?S Ptx g meaadea ........ ÎB.— PW I i^«M5r*3i ... ..... S.- Per jaar I.8.—- ■^suœr&aeœmfSS®m>ia»tt3m&vif^jT&tiaimfsm3iea^.<>>œara!œ!fiv2)wss:--t. • VIBS-R AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELS.AAD : »î Aug» BORMS, A!fe. VAN DEN BRANDE «isf- vs-st* iBsiswfcrkîrag v*» &i Â. JACO* BUBEELENî R 00 DES T S À A T. 44. AWTWEBPEN. Tel. 1900 AANKOND1G1NGEN : Tweeds biais,, per rtgoi 2.S& Vierde bladz., per tsgei.. Q.SO IK;î-i biadî., id. I,— Doodsbericht î.— Vaat elle axmoacea, weade taeiî zich • kOODESTRAAT, 44'. DE OORLOG Kitchener inKien, 7 Juni. — De koning heeft legerorder uitgevaardigd, waarin hij ! diep lecdwezen uitsprcekt over den i van Kitchener en hulde bren'gt aan buitengewonen dienst dien hij den it heeft bewtzen in een tijd van ongé-ds moeilijkheid. De koning beveelt officieren, van den 7en af aan een ik tf rouwen. bden, 7 Juni. — Minister Asquith fé zich tijdelijk met het beheer van département van oorlog belast. cnden, 7 Juni. — De « Manchester irdian » schrijft : Mœst er een mili-aan het hoofd van het département oorlog komen, Robertson ware stel-dc ma» ; dock dit is hoogst onwaar-ijnlijk. Vermoedelijk, haast zcker, Lloyd George Kitchener's opvolger ,on<ten, 7 Juni. — Kitchener's dood ft zich tijdelijk met hçt beheer van iche gewesten en Ainerika gewekt. [et rampspoedige nieuws werd te ipstad ontvangen tijdens het be-jtingsdebat in het Unie-parlement, ha las het telegram voor. De vergade-; werd hierna ten teeken van rouw laagd. i beide huizen van het Nieuw-Zee-Ische parlement zijn treffende woor-naar aanleidiug van dç doodstijding jroken. « New-Yorksclie ochtendbladen wij-veel niimte aan Kitchener's dood. itaan vol lofredenen op zijn daden en îigingen van leedwezen over zijn d .Zij verklaren eenstemmig dat zijn ôgaan een groot ver lies is voor En-ind en zijn bondgenooten, doch wij-er op dat het machtige werktnig, r hem geschapen, bestaat en ge-1 is de noodige kracht te ontwikkelen bereiking van het gewenschtc resul- De Zeeslag erlijn, 7 Juni. — Officieel : 'a den zeeslag bij het Skagerak heb-Duitsche zeestrijdkrachten binnen-racht : van de « Queen Mary», een Iborst en een man ; van de « Iudefa-ible », twee man ; van de « Tippe-'», zeven man, van wie twee ge-îd waren ; van de « Nestor », 3 offi-en, 2 dekofficieren en 75 man, van 6 man gewond ; van de « Nomad », ffieieren en 68 man, van wie 1 offi-en 10 man gewond ; van de « Tur-at», 14 man, allen gewond. Deze Engelschen zijn door onze kleine isers en tarpedo-booten gered. De opstand te Dublin onden, 7 Juni.— Voor den krijgsraad ke het procès tegen den officier, die ehy Skeffington doodgeschoten heeft, andelt, hebben verschillende getuigen tlaard, dat de beklaagde zéer excen-< was. Hij was vreemd opgewonden icheen soms aan een vorm \ an gods-istwaanzin te lijden. riekenland en de Fntente thene, 7 Juni. — Generaal Sarrail's h om kolonel Messala en twee andere cieren terug te roepen uit Saloniki dt beschouwd als een ontoelaatbare enging van een buitenlandsch officier e aangelegenheden van het Grieksche T ! de regeering neemt hiertegen een -htige houding aan. Skoeloedis heeft M den Engelschen gezant bezocht, rschijnlijk in verband met Sarrail's h. Home Rule onden, 7 Juni. — De unionistische 1 van Ulster heeft gisteren te Belfast pderd, om te beraadslagen over de rstellen van de regeering. Deze ko-1 hierop neer, dat er te Dublin een sment zal ingesteld worden, van ss. Re7-ag zes graafschappen van Uls-u'tgesloten zullen worden. De drie tre graafschappen Donegal, Cavan naghan, die grootendeels katholiek Mtionalistisch zijn, zullen onder Du-K°men. Dit is gunstiger voor Ulster "et laatste plan, dat voor den oorlog PPerd Ls, pamelijk optie voor elk a schap, waardoor een of twee graaf-'PPen meer en de- stad Londonderry '■ Home Rule gekomen zouden zijn. ra.rson hield een rede tôt de gedele-r fT1) waarin hij duidelijk den raad : de voorstellen aan te nemen. Hij nnfirde hen eraan, dat Home Rule wet is geworden en waarschuwde tegen de ernstige gevolgen van verzet. Er zal nog een afzonderlijke conferentie vaii Carson met de afgevaardigden uit Douerai, Cavan en Monaghan zijn. Ongetwij-feld zal het moeilijk zijn voor de Ulster-partij om te berusten in het opofferen van haar broeders in die graafschappen, maar aan den anderen îcant zal Redmond zijn volgelingen tôt goedkeuring van de regeling moeten overhalen en dat zal svenmin een gemakkelijke taak zijn. De naderende presidentsver-kiezing in de Ver. Staten Chicago, -7 Juni.— De kongressen van rcpublikeinen en van progress-«ven ( \\ 1er lcxder Roosevelt is), zijn hier vandaag beide bijeengekomen. Setiator Hardin, tijdelijk voorziitter der rcpublikeinen, heeft een openings-rede gehouden, waarin hij een welspre-kend beroep heeft gedaan op her-oeniging. Hij gispte Wdson's politiek i jdens den oorlog, di« meer woorden-rijk dan vastberaden is, en beval uitbrei-ding der landsverdedigwig en herstel van hooge tarieven aan. Robbins, voorzitter der progressieven, seide, dat gereed zijn .voor de Vereenig-ie Staten de eerste eisch is en dat Roosevelt de man van het oogenblik is. In Chicago overheerscht de meening, dat Hughes, rechter in het hooggerechts-K>f, de kaudidaat der republikeinen » oor het presidentschap zal worden. Hij ft'eigert uit hoofde van zijn positie, over tlitiek te spreken. Chicago, 7 Juni. — Na de redevoerin-gen van de voorzitters, die de verhan-Jolingcn openden, hebben de beide kongressen zich bepaald tôt de benoeming an kcmmissies. Zooals de zaken thans itaan, hangt het van de beslissing van Roosevelt af, of hij naar het presidentschap wil dingen als kandidaat van de progreâfeieven, indien hij niet recht-atreeks door de republikeinen mocht worden benoemd. Zij die zijn vertrou-wcri bezitben, zetten het er op, om op dit oogenblik aan de onzekerheid geen rinde te maken, daar zij deze bcschou-sven als een factor, die veel invloed zal kunnen oefenen op de uitgesproken re-[Hiblikeinen.Intusschcn verklaarde Roosevelt tele-fomsch uit zijn woning te Oystcxbay, dat hij in de bres zou blijven, zôolang b'j lcans had op een kandidatuur â§r tiepublikeinen. De bew-eging ten gunste van rechter Hughes heeft nu zulk een omvang aan-genomen, dat velen ziin kandidatuur als onvermijdelijk besehouwen. Bij den ingewikkelden toestand blijft het mogelijk, dat de heethoofden onder de progressiev<?n hun bedreiging zullen mtvoeren en op hun conventie de teu-gels in handen zullen nemen, Roosevelt kandide(^2n en de meer behoudende volgelingen van Roosevelt, die even gccstdriftig, doeh jxilitiekcr zijn, zullen li'tbannen! De Frams he Kamer Parijs, 6 Juni. — De Kamer heeft op verzoek van de regeering de discussie naar aanleiding van de interpellatie van Favre over de m litaire verrichtingen bij Verdun op 16 dezer vastg-esteld. Briand heeft hierbij in herinnering gebracht de overeenstemming, die er tusschen de regeering en de groepen uit het Parlement is bereikt ten opzichte van het bijeenko-men. van de Kamer in geheime vergade-riing. Hij herhaalde, dat hij bereid was aan het Parlement onder de overeenge-komen voorwaarden aile door dokumen-ten gestaafde uitleggingen te geven, op-dat de^iiscussie voldoende breedheid kan krijgen om aan de regeering de gelegen-heid te bieden zich over haar politiek in den oorlog uit te spreken. Uit Spanje Keulen, 7 Juni. — De « Kôlnische Zei-tung » vernéeriit uit Madrid : De Spaan-sche pters begint de machinaties hier en in Barcelona van den Franschen consul-generaal aan het licht te brengen, die door valsche Fransche voorstellingen Spaansche arbeiders en zelfs soldaten tôt dienstneming bij het Fransche léger en het overschrijden van de grens tracht over te halen. Een blad hier dreigt met nadere onthullingen als die consul niet teruggeroepen wordt. l',ees vervolg « Oorlogstelegrammén » op de 2de bladzijde. Onze Groote Geïllustreerde Letterkundige Prijskamp Zuster Berticen, de Kluizenares van Utrecht 1457-1514 pijn Hooîkijn le was in mijn Koofkijn om cruyt gegaen, le en vant niet dan distel ende doorn staen. Den distel endè den doorn, die werp ic uut, le zoude gaerne plan ten ander cruyt. Nu heb ic een gevonden, die gaerden can : Hi wil die sorge gaerne nemen an. Een boom was hooeh gewassen in corter tijt, Den cond ic uter aerden gebrengen niet. Dat hinder vanden borne mercte hi vvael, Hi tooehem- uter aerden aîtemael. Nu moet ic hem wesen onderdaen : Oft hi en wil dat gaerden niet bestaen. Mijn hoofken moet ic wien tôt aire tijt, Nochtans en can icks claer gehouden niet. Hierin so moet ic sayen leliën saet. Dat moet ic vroech beginnen inder dageraet. Als hi daer op !aet dauwen, die minre mijn, So sel dit saeyken schier becleven sijn. Die leliën siet hi gaerne, die minre mijn,-Als si te rechte bîoyen ende suver sijn. Als die rode rosen daer onder staen, So laet hi sinen sueten dau daer over gaen. Als hi daer op laet schijnen der sonnen schijn, So verbliden aile die crachten der sielen mijn. Ihesus is sijn name, die minre mijn, le wil hem ewelic dienen ende sijn eygen sijn. Sijn min heeft mi gegeven so hogen moet, Dat ic niet meer en achte dit eertsche goet. In de Noordelijke Nederlanden bloeii het letterkundig leven veel later op dar in het Vlaamsche land, doch omstreek; 1400 komt het 00k daar meer naar vo ren. De sprooksprekers waren in Holland als beroepsdichters, afhankelijk van d< gunst van graven en grooten. Zoo was Willem van Hildegaersberch die aan het grafeiijk hof optrad, ecr hoveling, evenals Dire Potter, bekenc om zijn gedicht Der Minnen Loop. Doch bovenaan staat Zuster Bertken de Utrcchtsche kluizenares, en die vooi Holland zou zijn wat Hadewijch-Bloe mardinue voor Vlàanderçn was, de fijn< nn'stische zangeres. Wij weten van Zuster Bertken zee weinig, slechts dat zij dichtbij de Buur kerk te Utrecht alleen in ee,n kluis woon de, gedurende bijna voile zestig jaar vai 1457 tôt 1514. Ailes laat dus veronder stellen dat zij tejj minste 80 jaar ouc werd. Vicr jaar na haar dood werd een bun deltje mystieke poëzie en proza van haai uitgegeven. Haar schoonste; lied dat wij kennen en dat zekere vermaardheid bezit in d< Noderlandsche letterkunde is Miijn Hof-ken.Zij is de eerste Hollandsche diebteres * * * Wij schrijven alleen de. tweede helft de schoonste, in hedendaagsche spelling over. In de eerste helft zijn er enkele uit drukkingen die. een opklaring vereischen Gaerden, is tuinieren, hovenieren gebrengen, « kan ik-niet uitrukken », toi een goeden toestand brengen ; hinder nadeel ; tooehem, toog hem, trok hem onderdaen, onderdanig zijn ; wien, wie-den ; cher houden, zuiver houden. Mijn Hoveken Hier in zoo moet ik zaaien leliënzaad. Dat moet ik vroeg beginnen in den dageraad Als hij daarop laat dauwen, die minnaar mijn, Zoo zal dit zade.ken dra tierig zijn. Die leliën ziet hij gaarne, die minnaar mijn, Als zij te rechte bloeien ende zuiver zijn. Als die roede rozen daar onder staan, Zoo laat hij zijn zoeten dauw daarover gaan, Als hij daar op laat schijnen der zonne schijn, Dan verblijden al de krachten der ziele mijn. Jezus is zijn naam, die minnaar mijn. Ik wil hem eeuwig dienen en gansch aan hem zijn. Zijn min heeft mij gegeven zoo hoogen moed, Dat ik niet meer en achte dit aardsche goed. DAGELIJKSCH NIEUWS HET «BOYCOTTEN» DER BEL-GEN IN ENGELAND. — De Belgen, die in Engeland zijn, voelen ten zeerste de beleediging, welke hun aangedaan wordt door hen, d e ze van lafheid be-schu'.digen en hen « dieven van betrek-kingen » noemen. Zij schijnen trouwens besloten te hebben om deze laagheid niet onbeantweord te laten. Een eerste groote « Protestmeeting », waaraan duizenden deelnamen heeft in de zaal van het « Castle Theater » te Richmond plaats gehad. Twee redevoeringen werden er gehouden, een door den heer Eeckelers, sekretaris van het syndikaat der metaal-bewerkers, de andere door den heer Cé-lestin Demblon. De heer Eeckelers heeft er de grieven der Belgische werklieden uiteengezet en hunune « boycotters » scherp gekritiseerd. De vergadering-heeft een dagorde aangenomen, waarvan het begin luidt : « De Belgische werklieden, ter alge-meene vergadering op het « Castle Theater » van Richmond bijeengekomen, oan den toestand, door den veldtocht van een zeker deel der Engelsche pers op touw gezet,te onderzoeken,hebben besloten om krachtdadig tegen deze ongerechte aan-vallen op te komen, welke door eenige onverantwoordelijke dagbladschrijvers gedaan werden, en om aan de pers hunne protesten, tegen de leugens en onju.sthe-den in de artikelen der betrokkene Engelsche blac n vervat, op te zenden. » Twee andere groote openbare vergade-ringen werden er toen aangekondigd, waarvan de eené den 3e Juni, te Bexley Heath, en de tweede, den 4e Juni in « Skittles Inn » te Letohworth plaats-vond. Ernest Bologne, de heer Bracke, Demblon, G. Eeckelers, en T. Kelly, de Engelsche afgevaardigde van de « Wor-kers Union » hebben er over den 'treuri-gen toestand gesproken welke in Engeland den Belgischen werklieden gemaakt wordt. BALIE. — Woensdag' pleitte voor de eerste maal in een korrektioneel procès de jonge rechtsgeleer^e Mter Félix Maes, die dees jaar bij de Antwerpsche Balie wordt ingeschreven. Hij treedt als stagist in het kabinet van advokaat-Kamerlid Adelfons Henderickx. De heer Maes, een overtuigd Flamingant, spreekt vloeiend en sierlijk ; zulke verzorgde pleidooien in de Moedertaal worden meer gewenseht, want, het dient gezegd, uit dit oogpunt is er aan onze Balie veel te verbeteren. NIEUWS VAN PAUL FREDERICQ. — Het blad « Neerlandia » geeft een brief van professor Fredericq aan zijne Neder-landsche vrienden : « Groet hen allen voor mij-,-schrijft hij. Ik ben gezond, tevreden en vol vertrou-wen. 1k heb hier jonge vrienden en een Nederlander ontmoet. Het leven rolt hier op genoeglijke wijze heen. Men leert veel, op allerlei gebied, van meer dan honderd reismalikers uit aile landen, die aile talen spreken, zelfs de Letische en Litausche dialecten ». LATEN WIJ ELKAAR NIETS WIJS MAKEN. — De « XX0 Siècle » schrijft onder dit opschrift, dat de « Times » meldt, hoe het « Berliner Tageblatt » van Zondag 22 Mei, vier-en-veertig bladzij-den had, waarvan vier-en-dertig met aan-kondigingen gevuld waren, niet te reke-nen een geïllustreerd bijvoegsel van vier bladziiden. « De Hamburger Nachrichten » van dienzelfden dag, welke van zeer groot formaat zijn, kwamen in 16 bladzijden uit, waarvan negen met advertenties. Hetgeen doet vermoeden, dat het pa-piergebrek in Duitsch'and niet zoo bijs-ter groot is, en dat de handelszaken niet zoo zichtbaar hebben afgenomen. DE VERJAARDAG VAN KEIZE-RIN CHARLOTTE. — Keizerin Charlotte, dochter van Leopold I en weduwe van Maximiliaan van Oostenrijk, Keizer van Mexiko, wordt 77 jaar oud, daar zij op het kasteel van Laken, den 7n Juni 1840 geboren werd. De Keizerin, die het kasteel van Bouchout, bewoont, is steeds in denzelf-den gezondhe dstoestand, welke, al ver-oodooft die haar niet om aan de gebeur-tenissen van het uitwendig leven deel te nemen, op het oogenblik geen reden tôt eenige ongerustheid geeft. DE DOKKENGESCHIEDENIS VAN MARSEILLE. — De ontroering door de gevangenneming van Philemon Mou-tet veroorzaakt, beschuldigd van koren uit de Dokken-maatschappij te hebben ontvreemd is lang nog niet gest'ld, wànt de heer Mouttet was een der voornaam-ste meelfabrikanten. Vier nieuwe aan-houdingen werden er gedaan, namelijk der volgenden : Albert Brussac, Aurelio Pelegrino, Ferdinand Nostalini en Edouard Crompillini, aile vier in dienst van Mouttet. Zij hebben bekend en de politie weet thans dat men met een wel georganiseerde bende te doen heeft, welke de opgestapelde waren in de dok-ken plunderde. De eerste schuldigen zijn achter slot ; nu zijn er nog de anderen, die men wel-dra zal aanhouden, dan komen de helers. In de talrijke vastgestelde diefstallen op de dokken, verdwenen er niet alleen zakken met koren, maar-ook okshoofden wijn en vaten met alkohol. Volgens een opgemaakte statistiek, zijn er in de maanden januari, Februari, Maart en April 350 halve okshoofden wijn en 197 fusten alkohol gestolen, welke.op eenige honderd duizenden frank kunnen ge-schat worden. Iets voor iedcrcn dag De beteekenis van dsa zeeslag bij Skagerrak Wij vrçezen dat het wat vroeg is om klaar te zien in hetgene er aan de zee-engte van Skagerrak, bij de kust van Jutland, heeft plaats gehad. De beide partijen, — Engeland en Duitschland, — zijn de tonnemaat aan 't uitcijferen van de verschrikkelijke ver-lieren die zij elkandçr toebrachten_, eu 't vrrschil van de som zou dan met wis-kundige juistheid de groctte van de zege ' moeten opgeven. Wij denken echter dat het om heel wat anders ging dan om een krachtme-ting van beide vloten. Engeland heeft reeds twee-en-twintig maanden getoond dat het daar geen zin vooi- had, want anders zou het wel de Duitsche kusten hebben l>eschoten. "Geen zin, geen !>ehoefte, geen voordeel. Maar indien Engeland geen zeeslag wenschte, waarom stuurde het dan een reusachtige vloot dwars door de Ncord-zee op het Skagerak af om de Duitsche tet een strijd uit te lokken ? De Engelsche vloot, dit is onbetwist-baar. vaarde uit met een vast plan. Het is mogc.lijk dat zij den vijand wilde ver-schalken met eerst kleinere krachten vooraf te zenden, en er dan de hoofd-macht te laten op losgaan? Zoo dat haar bedeeling was. werd ze zelve verschalkt en heeft ze haar misre-kening zwaar moeten beboeten, maar zulke misrekening is toch in een voor-beraamd plan nauwelijks denkbaar. Dat de Engelsche vloot reeds de Noordzee over was en zich tusschen Noorwegen en Denemarken bevond,. bewijst genoeg dat zij het was, en niet de Duitsche vloot, die op avonturen uitging en het gunstig-ste oogenblik meende te' hebben geko-zen.Wat ze dau in haar steven voerde? Ze ging zeker de Duitsche vloot niet aan het Skagerrak zoeken ! Zie de kaart. Admiraal Jellieoe zal 't niet uitbren-gen en ziet zich nog liever, zoo niet van cnbekwaamheid, da'n toch van onvoor-zichtigheid beschuldigd, gelijk het in de Engelsche bladen werkelijk geschic-dt. Werp nochtans een algemeenen blilc op het oorlogsgebied, dat heel Europa is, en or zal misschien licht opgaan. Op het Westelijk front, heette het al-tijd, zou de eindbeslissing vallen, Maar de Franschen putten zich daar uit zonder eenig voordeel te behalen. Integendeel. met den dag brokkelt Verdun af en nu de kern van Verdun, de vesting Vaux, is gevallen, stijgt de vrees in Frankrijk dat de versterkte stad ten lange laatste bezwijken zal. Als Verdun valt, ligt de weg ope.n naar Parijs en zal het Westelijk frrnt groote golvingen ondergaan, want bij Verdun is gansch de macht van Frankrijk opgehoopt. De Engelschen staan evenmin in het .voordeel bij Ieperen en ge zoudt zeggen dat zij er zich in Engeland niet om be-kreunen, want met een leger van 5 mil-joen moest er daar wel wat uit te rieh-ten zijn. Onverschilligheid vanwege Engeland zal 't niet wezen ; ze zien nu 00k dat het ernst wordt en hoog tijd. Ons schijnt het dat gansch de hoop op Rnsland werd gevestigd en samengetrok-ken.Daarcm begon het geweldig offensief in Wolhynië tegen het Oostenrijksch loger, dat wel de Italianen kan overrompe. len, maar nog altijd bij de hechtheid van het Duitsche; leger ten achteren staat. Om Hitidenburg aan te tasten in het Noorden moest er hulp komen, en veron-ders'el nu cens dat een machtige Engelsche vloot meester was in de; Oostzee en de Duitschers verontrust konden worden van Lubeck tôt Riga ! En als de Grorte en Klrine Belt open waren, wie belet dan den aanvo^r van Australische troe-pen en van munitie en kanonnen uit Amerika, gelijk eertijds aan de Darda-nellen?De reis van Lord Kitchener, met generaal Artur Ellershaw en he,el den staf, op weg naar Rusland, schijnt die onder-stelling nog meer te staven. Engeland wilde het gewicht van den oorlog naar het Oostelijk front overbren-gen, aldus Verdun, de Franschen en de Engelschen aan 't Westelijk front ruim-te geven, om den eindslag of toch een ' grooten slag te slaan,' een voordeel te behalen, dat de vre.desonderhandelingen zou mosrelijk maken. Was dit het doel dan is het mislukt. De Ou^sche vloot heeft dat verhin-derd. En de oorzaak ? Omdat het de zien-de vloot was teçen de blinde vloot. De Engelschen moesten eerst ren kleinere macht als verkenner vooruit sturen en er die op wagen. Maar de ziende -vloot is haar op !t lijf gevallen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes