Het Vlaamsche nieuws

2022 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 04 Juin. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 26 mars 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/f18sb3zm3h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ifldag 4 Juni ïpïo. I weede Jaarg. IMr 155 Frils : 6 Centiemen door geheel België ow.' iMM - -V-' . ihs'fî^aA',i^e*w^«»E*r -ïiïrfii.._«wr n^"Jt.«î*Aif.-.iswi».•-A rujBti-jï* Het V laamsche Nieuws ÏHet beat ingeiicht en me est vèrspreid Meuwsbiacl van iseigië « Verscbijnt ^jçaaat per week „ ,TIT , - -- ^ , ,,.,. nw-n-— T rir-ntl — — ■ rABONNEMENTSPHIJZEN.' ' ÂFG.iï VAAKDIGDKN VAN DEN OP3TELKAÀD: - AAiSKuiNUIuIINijcIN ; ' . Dy Allé. ÎORMS, Ait. VAN DEN HfiANDB • ïwwd* blads., par regel 2.50 Vierde blads., per regel.. 0.50 ï« samw - * tr m*"a ® | n»i vaste Mjtwwûvl vas Dr A. JACOB ,■; Derde, bl&èï., id. Dood!»beTlcht i.—• ferSmaadea . »•—. *« juv ». - • BITBPPl PN > »rîhnp'<tTBA AT 44 ANTWERPÉN. Tdf. 1900 1 Vow «Me «moacea, wcnde mea.tlch: fcOODBSTRAAT, 44. «m.m-—— I. « «mm:mmi ■n. ,■ «....«i* i lin I l "llf! l ll —* Je oorlog IizondeihEden over den leeslag erwoede st^ijd roui Verdun Jet Engelsch bericht schepen. Het s.s. « Fjord .» werd Woens- dagmiddag om 4 uur op ongeveer 30 tôt 1m, 2 Juni. — De Admiraliteit 3J rn[jien van Hanstholm door twee Engelsche torpodobooten aangehouden. De |en namiddag van 31 Mei heeft stUUrman van de « Fjord » begaf zich met jjfep ter zee plaats gevonden bij tj€ schèepspap .er en aan boord van de En-tvanjutland. gelsche schepen. Op hetzelfde oogenblik îiigelsche schepen, die het heetste ci00k aan den horizon een mac.htige Duit-; gevecht hadden door te maken, scj1€ oorlogsvloot op. DelEngelsche torde slagkruis-ersvloot, eenige krui- pedobooten maakten zich gevechtsklaar, 1 lichte kruisers, gesteund door terwi jl ^e stuurmah naar de « Fjord » te-idle slagschepen. Daaronder wa- rug-keerde. De Duitsche vloot naderde verliezen zwaar. onder vollen stoom. Ze bestond uit 5 linie-hiitsche slagvloot heeft, begun- schepen, verscheidene kruisers, ongeveer oor het sîechte zicht, een langdu- 2Q torpedobooten. Het was een indruk-recht met onze hoofdkrachten wekkende aanblik. De Duitsche schepen ten. openden een hevig vuur op de Engelsche nadat deze op het toonoel ver- schepen, die zich in voile vaart naar het a, is de Duitsche vloot naar de Noorden terugtrokken, beschoten door de tmiggekeerd, echter niet dan na Duitsche vloot, die hen achtervolgde. te zijn gehavend door onze slag- Het kanonvuur verstomde een tijdlang, 11. doch begon na vijven weer met vernieuw-agkniisers « Queen Mary », « In- de hevigheid en deed zich daarna tôt g uur able », « Invincible » en de krui- hooren. tefense » en « Black Prince » zijn Bij Skagen ontmoette de «Fjord» twee groiid geboord; de «Warrior » is Zeppelins, die in voile vaart naar het ge- r geschotcn en moest, na gesleept vechtsterrein stevenden. door de bemanning worden ver- Volgens een bericht van « Politiken » Voorts is bekend, dat de torpédo- u;t Kristiania vertellen kapitein en stuur- «Tipperary », «Turbulent», man van het gisteren te Stavanger aan- me », « S.parrowhawk » en « Ar- a-ekomen Noorsche stoomschip «Ulrka», zijn verloren gegaan^ terwijl er dat toen het ss. zich Woensdagmiddag worden vermist. Er is geen En- tusschen 5 en 6 uur op 56.50° N. B. en slagschip of licite kruiser in den 3.100 O.L. bevond, plotseling geschutge- fcboord. donde.r werd gehoord, dat tôt- 7 uur in ijandelijl^e verliezen zijn ernstig. kracht toenam. Na 8 uur was aan boord inste één slaglcruiser is vernietigd niets meer te hporen. Daarentegen werd ernstig beschadigd. Eén slag- aan de Noorsche kust bij Stavanger het Boet door onze torpedojagers tij- vuren tôt 10 uur 's avonds vernomen. Het eji nacht in den grorid zijn ge- ss. moest een Noordelifker koers nèmen, Twee lichte kruisers zijn onklaar om niet in het gevechtsgebied te geraken. ffl en waarschijnlijk gezonken. 's Ochtends zag het ss. twee Engelsche liste aantal vijandelijke torpédo- kruisers, die in Zuidoostelijke richting die tijdens het gevecht buiten voeren en hun zwaar en licht geschut af- tzijn ges'eld, kan niet met zeker- vuurden. De vechtende schepen hadden rà.n vastgesteld, doch moet aan- een razende snelheid. zijn. Uit de beschikbare berichten berekent * » * men, d- de zeeslag op 20 zeemijlen ten bericht der Duitsche Admiraliteit Z.W. van Stavanger heeft plaatsgevon- e Engelsche verliezen als volgt den. x'\. ad: «Wij vernietigden, voor- «as bekend is, het groote slag- De Daily IV ail over .*»££ de ..tdSSS! de levensmiddel-nvoorzieoing antserkruisers, blijkbaar van de van DuîtSChlaûd s-klasse, een kleinen kruiser, de _ .. / ■ torpedoboot-vernielers « Turbu- Lx>nden, 2 Juni. — De « Daily Mau » «Nestor» em « Alcastar », een heeft een hoofdartikel met opschr.ft. fflital andere torpedoboot-vernie- Duitschland- lijdt geen honger • onze een onderzeeboot. Nog een groot ijdele verwachtingen, meer harde feiten, Engelsche slagschepen heeft zwa- waarin een voorname plaats \vordt gege- ni' Zoo is het groot slagschip ven aan de statistiek van den invoer v an Jorough )> door een totpedo ge- levensmiddelen in Duitschland uit rsedci- 1 land en de getallen over de maanden Fe- «Kèn kant, — luidde voorts het bruari 1914, 1915 en 1916 vergeleken ie bericht — zijn de kleine krui- worden. De ingevoerde artikelen zijn Wiesbaden» en het slagschip aardappelen, bloem, boter, rijst, kaas, sem» door den vijand in den koffie, kunstboter, suiker thee, viseh-, Seboord. Het lot van den paritser- vleesch, vruchten. Het blad erkent dat de i:"-er « Frauenlob » en van enkele blokkade beter is, maar nog altij aa feten is tôt dusver noç onbe- ziî dcyjr. De bedoelde statistiek wijst uit, dat uit Nederland van allerlei naar de groote schepen, in het Duit- Duitschers doorlekt. Het ziet er bijna œimunqué niet vermeld, volgen naar uit< of voor elke lto" ^oedsel, die kek bijzonderheden : door het kordon van de blokkade naar «Invincible,» in 1907 van stapel Nederland wordt doorgelaten, een ton |p, mat 20,300 ton ; de bemanning Nederlandsch voedsel voor de Duitschers d «it Y30 koppen. De « Defence », vri0 wordt gemaakt. In Februan 1916 zijn I van stapel geloopen, mat 14,800 alleen bijna viermaal zooveel aardappe-^anning 755 koppen ; de «War- kn naar Duitschland uutgevoerd als in ® 1905 vatj stapel geloopen, mat dezelfde maand van 1914- Dan is er een K bemanning 704 koppen : de groote utvoer van rijst (waarvan elk !: Prince », een zusterschip van de Pond in Nederland ingevoerd moet wor-lor»> - en beide van de Achilles- den). boter> kaas, koffie (00k een artikel, -was in 1904 gebouwd dat in Nederland ingevoerd wordt), thee, de admiraliteit is dus het suiker, visch en fruit. De statistiek _ van «Warspite », in het Duitsche den handel tusschen Skandinavie en l!"<!Ué als gezonken vermeld, niet Duitschland zou yermoedelijk dergel.jke II Wgaan. uitkomsten aanwijzen. orf>edojagers « Nestor » en n Al- „» , 11 door de Duitschers als vernield T^uikuOOt"" 6tl UllïnOO*" vSrin hCt 1X'riCht ^ ad" Londen, » Juni. (Lloyds.) - Het En- ^ gelsche st. « Baron Vernon » is gezonken, VPrliool U~ l 1 v (De « Baron Vernon » mat 1779 ton en ' U't ne Ut raie bron tx:hoorde -aan de reederij Kelvin te Ardros- %gen, 2 Juni. — « Politiken » san-) ( ^onderheden over den zeeslag , „ °«nsdag. Het blad spreekt van den Lt)nden- 2 Juni- — De stoomschep«n en zeeslag in de wereldgeschiede- " Baron Tweedmouth » en « Julia i ark » k bemanning van het Deensche ziin ^ den Rrond geboord. Ook wordt ge- :ch'P « Fjord », dat Donderdag te rneld- dat het stoomschip « Eady Ninian » «sliaven binnenliep, deelt volgens in den ?rond geboord is. v;; " ^€t volgende mede : Zij was oordzee ^etuige van een zeeslag Lee s vervolg a Oorlogsteitgrammen » wtsche en Engelsche oorlogs- op de M» bladzijda. Onze Groote Geïllustreerde Letterkundige Prijskamp t V r t BEAT RI JS Onder de bekoring van de eenvoudige, doch zeldzame schoonheid die er in het poërna van Beatrijs ligt, zijn we gisteren aan 't overschrijven gegaan en zouden wel heel 't stuk voor onze lezers in de huidige speliing hebben gez'et ! 't Valt echter niet in 't bestek van dç-zen Detterkundigen Prijskamp ; spijtig genoeg, want 't zou een goed werk zijn een Vlaamsch meesterstuk als de Sproke van Beatrijs meer bekend te maken. Het zal wel eens komen dat wij het toch ver-wezenlijken.Gisteren verlieten wij het nonneke, toen zij voor het Mariabeeld çen laatste ave prevelde en haar sleutels ophing. Nu, door den dwang van de liefde voortgedreven, sluipt ze heimelijk door eer. verholen deurke, dat ut kent, naar buiten. Zij heeft alleen haar onderkleed aangehouden en is « Blootshoofd ende barvoet». In den vergier ofte boom-gaard komt zij toe, bevend van angst : De Ontmoeting De jongeling wordt haar gewaar En zegt : « Lief en vêrveert u niet, Het is een vriend dien gij hier ziet. » Toen zij beiden te zanien kwamen Begon zij zich te schamen | Omdat zij in haar onderkleed stond, Blootshoofd ende barvoet. Toen gingen zij onder den eglantier. Flij gaf haar kleederen, twee paar, Het blauwe toog zij aan, Dat haar juist naar 't lichaam voegde. Vriendelijk loeg hij haar toe En zeide : « Lief dit hemelsblauw Staat u beter dan dede dat grauw. » Zij deed nu twee kousen aan, En twee schoenen van korduwaan, Die haar hçel wat beter stonden, Dan schoenen met veters gebontien. Toen kuste zij den jongeling Vriendelijk op den mond, Hem dechte, daer si voer hem stont Dat die dach verklaerde. Hij tilt haar bij zich in het zadel en rijdt in een vaart Soe verre, dat began te daghen. Doen begant te lichtene int oost Ze zeide : « God, aider wereld troojf, Nu moet gij ons bewarem, Ik zie den dag verklaren. Was ik nu het klooster niet uit Ik zou prime hebbep geluid. Ik ducht dat mij dees vlucht zal rcuwen Dit werelt hout soe cleine trouve Al hebbic mi ghekeert daer an. Zij gelijkt op den loozen koopman Die vingherl'inc van fonnine Vercocpt voer guldine. Fonnine, was het valsch goud van de Middeleeuwen. De oorsprong van dit woord is onbekend. Hi] zweert haar echter eeuwige trouw en be.looft haar rijk en gelukkig te maken. Zoo rijdeu zij den telgang ; « Dus quamen si den telt ghevaren » dit is op korten draf rijden, en bevonden zich weldra in een he.erlijk woud. Dit gedeelte kunnen wij wel kiezen als het dichterlijkste door beeld en woord, hoewel haar gebeden van een dieper schoonheid getuigen, omdat Beatrijs dan in hare ziel laat lezen. Hoe treffend haar gebed tôt God en tôt Maria, dat we gisteren gaven, en dit van daareven waarin zij zich terugdenkt in het kloostex en reeds de wuftheid van de wereld als eén barre wind, die haar oàtnuchtert, voelt tçgenwaaien ! î 18 De twee geliefden in 't Woud J18 | |i Dus quamen si dep telt ghevaren ^ iSmorgens aen een for^est, Daer die voghclen hadden feefit. Die maecten soo groot gescal Dat men 't hoorde overal Elc sanc na der naturen sine. Daer stonden scone bloemkine Op dat groene velt ontploken, Die scone waren ende suete roken. Die locht was claer ende scone. i Daer stonden vele rechte boomen Die ghelovert waren rike. Die jonghelinc sach op die suverlike Daer hi gestade minne toe droech. | ■■>■■■>• y 1 .rzz: i — i— n IMI aiwiii i Bij de vreugde en het geluk van Beatrijs, blijft er altijd voor haar den wran-gen smaak van schuldbesef en ligt er de donkerte overgespreid dat aile aardsche geluk zoo broos en zoo vergankelijk is. De. strijd van dit gefolterd gemoed wordt op roerende wijze door den dich-ter van de Beatrijs weergegeven. Zeven jaar brengt ze door met haar geliefde en leiden ze te zamen in den vreemde een weelderig leven. Dan ge-raakt het geld van den jongeling op'en, gelijk het dik'wijls gebeurt, tegen de armoede is hun leven niet bestand. Twee kinderen sprote.n voort uit hun liefde, en die missen reeds het noodige. Zij vvil er voor werken, doch de jonkvrouw leer-de niets : 1 Si en ccnste ghenen roc spinnen, Daer si iet mQt mochte winnen. En hij? Aen den man ghebrac dierste trouwtf. Hi lietse daer in groten rouwe Ende voer te sinen lande weder. Hij k!e.ert terug naar huis en laat haar met twee kinderen, Twee utermaten scone kinderen achter ! Ic en mach in ghere wise Mijn kinder niet begheven besluit de arme Beatrijs. Doch nu zinkt zij dieper en dieper in de zedelijke ellen-de en dit weer gedurende zeven jaar. Hoe laag ook gezonke.n, iets bleef haar over : haar godsvracht tôt de H. Maagd: Maer immer en hetsi achter niet, Hadsi rouwe oft verdriet, Sine las aile daefhe met trouwe Die zeve.n ghetiden van onser Vrouwe. Ook komt zij eindelijk tôt inkeer en gaat den weg op naar haar land en naar haar klooster. In dezes nabijheid vindt zij een weduwe die voor haar beide kinderen zorgen zal. Het zou ons te ver leiden, moesten wij heel het poëma verder ontleden, - tôt waar de diepgezonkene in de nachtelijke eenzaamheid terug het klooster binnen treedt en cntwaart dat niemand haar af-wezigheid heeft bemerkt, want gedurende veertien jaar heeft de Moeder Gocls de taak van Beatrijs betracht. Zij vindt haar kleederen weer gelijk ze die achter-liet bij het O. L. Vrouwebeeld. Heel 't zondig verleden is nog slechts een nare droom, wanneer zij de opperste vergiffenis heeft bekomen. De verheerlijking van de Moeder-maagd heeft dit wonderschoon gedicht ingegeven. 't Is een bloem der mystiek. met hagelblanke suverlike bladerkens, doch met een vlamrood hart. Beatrijs is de zuster van Bloemardinne. LUC. Dood van Hoogleeraar W. Bommelaere De bekende geneesheer Dr. W. Rom-melaere is te Brussel in den ouderdom van 79 jaar overleden. Hij was hoogleeraar bij de « Vrije Hoogeschool» en stond in de wetenschap-pelijke wereld hoog aangeschreven. In-dertijd behandelde hij tijdens eene zware ziekte koningin Elisabeth. Dr. Rommelaere was reeds vele jaren een der geneesheeren van de vorstelijke familie en hij was het ook die onzen diep-betreurden Vlaamschen prins Boudewijn bijstond tôt het laatste. Dr. Rommelaere zonder eigenlijk flamingant te z'jn was toch de Vlaamsche beweging zeer genegen en sprak gaarne Vlaamsch met zijn student«n. Fijnlijke Tooneelen Uit Boom. Toen ik veyleden week naar Noeverfrn ging, was er groote bedrijvigheid aan de kil : drie of vier schepen moesten gela-den worden met steen. Dat gaf een drukte aan de plaats, die. mij, van verre gezien, goed aandeed : beweging en leven op de steenbakkerijen beteekent brood voor onze werkende klasse alhier. Het herinnerde mij voor een oogenblik aan dien goeden tij d toen ieder zijn broodje verdiende, toen stem-men opgingen ter bescherming onzer werkinanskinderen op de fabrieken, toen... ja, toen er was die tijd dien men vrede noemt. Maar, o wee ! Wat een pijn-lijk schouwspel toen ik uader kwam. Onder de steenladers waren er kinderen, waarlijk ik overdrijf niet, kinderen van 12 tôt 15 jaar, meisjes en jongens, met mager jong lichaampje, dat plooide onder den zwaren last. U moet weteu, waarde le.zer, het steen-laden gaat bij ons met kruiwagens. Het santal steenen per kruiwagen is 50 of 100, naar gelang men ze in de schepen laadt of in de bakovens voert. Reken nu dat elke steen 1 kgr. weegt (de meeste meer), dan vervoçren zij. icdermaal 50 of 'OO kgr. Er dient daarbij neg gevoegd dat de kruiwagens die. opzettelijk voor dat gebruik gemaakt worden, uit zich-zelf al heel lomp en zwaar zijn en heel moeilijk voeren. Ik heb m^lsjes gezien wier wagen tôt twee- dne.maal omkantekle, zoodanig slap en wankelend stonden zij onder hun-nen last. Geloof me vrij dat het^oor een werkman van normale ontwikkeling reeds harde arbeid is. Daarvcor kinderen gebruikçn is ongehoord ! 't Is schan-dalig ! Aan zul' e toeetanden moet kost wat kost een c.'nde komen. W'ij roepen er de aandacht der overheid op, om zulke kindennishandeling te ve.rbieclen. Dat de bazen en de ouders malkander verstaan of dat er, om het even hoe, eene oplos- ' sing worde gezocht ! Denk niet dat ik ovçrdrijf, waarde le-zer. Kinderen die gebrek hebben aan versterkend voedsel, die wonen en sla-V611 dààr, in een luchtkring van stof en een sterk op de Ions:en pakkend verstik-kend gas, want 't zijn de steenbakkerijen die van onze streek eene der meest on-gezonde maken. Vlak in de nabijheid der groote bakovens, tusschen hooge steenhooi>en ver-borgen, wonen de meeste dier arbeiders-gèzinnen in krochtjes waarvan ge de pannen kunt raken met de hand en die een eng de.urke en één enkel vensterke hebben. Waarde lezer, u hebt reeds uitgemer-gekle honden een te zwaar gcladen kar rien trekken ; U hebt reeds gevoeld hce pijnlijk het is zoo'n uitgehongerd dier zich te zien afsloven. Maar, zie nu hier in de plaats een jongen of een meisje, blootvoets, hijgend, zweetend in den vollen groei van hun lichaam, in de vollç ontwdkkeling van hun gestel, zich afbeu-len aan een voor hun te zwaar geladen kruiwagen... en dat is niet çen enkele maal, maar dat zijn herhaalde reizen dat zij zoo'n vracht voortduwen moeten... Welnu, zou uw hart niet aan 't bloe-den gaan van deernis m^t die arme kleinen?Dat zij die me niet gelooven kunnen, met mij komen : ik zal het hun toonen, ik zal hun voor de werkelrjkheid bren-gen. Ik zal hun bij vrouwen brengen wier handen, wier vingers gekromd, ge-heel ve srroeid en dcerlrk ven^ormd zijn. Zij zullen die vrouwen niet hooren kla-gen, maar op doodgewene wijze. hooren zeggen : « Ja, ja, daar heb ik menitre nachtj&s mee rondgeloopen en gehuild van de pijn en daar heb ik zoo nog al een aardig sommet je aan vermeesterd ! Twee (of hoogstens 4) cents per wagen, me-neer ; daar is de doctor rap mee weg ! » Twee cents per kruiwagen ! Zoudt ge niet van verontwaardiging... och, beste lezer!... uwe woede maar opkroppett, want we zijn en leven hier immers in het land der minderwaardigen, in 't land der ver dru k ten der paria's !... Ik bleef lang staan mijmeren, en zag die kinderen na... Toen ik een langen tijd daarna van mijn boodschap weer-keerde, was 't nog immer hetzelfde ge-doe, dezelfde hatelijke drukte ! Ik dacht en overdacht zooveel... De scholen, hun ouders!... De bazen... de wet... de regeerders... Och kom ! Wat een bittere irome ! Overal op aile gebied, in al onze uitinaren als volk, wil men ons versmachten, verminken reeds van in de. kiem, van '"n de jeugd ! Eens, zei ik bij mezflf, zullen die kinderen op hunne beurt die taaie Vlaamsche wroe.ters worden die men uitbuit. die stoere Vlaamsche werkers, die deemoedig lijdzaam werken aan de laagste loonen, wier toe-stand verre,heel verre staàt boneden dien hunner bro : tiers in 't Walenlaad en el- ders,diecoolie's, werkvee dat men voort-stuwt naar 't alcnland en naar Fran,sch Vlaanderen en dieper nog Frankrijk in, om daar, aan hongerloonen, arbeid te gaan verrichten waarvoor de,arbeiders ginder niet meer tç spreken zijn... Die totstand is ellenj^g, zeker, als men hem vergelijkt met dien der arbeiders in andere landen. Wij hoeven onze blikken slechts even te richten naar onze buren van over den Rijn, naar Duitschland, en dan zullen wij zien hoe de kinderen en vrouwen er b^schermd worden door wet-ten, hoe de arbeid er er in een, voor onze Vlaamsche arbeiders benijdenswaardigen toestand verkeert en aile organisatiegeest er tôt hen kan doordringen. Arm Vlaamsche volk, hoe lang nog zult gij die h< onende wraakroepenîe vernedering dulden, die de oorzaak is onzer ac.hterlijkheid? Tôt o\ermaat van bitteren spot, werd er hier voor die kinderen pas eene vak-school opgericht ! Oordeel maar hoe zij er zullen van genieten ! En later...? Ja, later... zal men hun verwijten en zeggen ; « Wat hebt ge in uwe jeugd ge-daan? Gij hadt scholen, vakseholen... 't Is uw eigen sçhuld dat ge zoo verach-terd bent ! » 't Antwoord is : «Kruiwagens ge-voerd ! » /• /• N^ta der Red. — We bednnkcn onzen briefwisselaar uitterharte dat hij die schandoliike wontoes^anden aan de kaak stelt. Wij ook achten het noodznke-lijk dat de overheid, — ja, zoo noodisf, ook de Duitsche overhe.id — zonder dra-len ûi^riine We vreezjâi even wel daf de XXXVTIT, met M. Franck aan 't hoofd, weêr onmiddelliik een smeekschrift zullen sturen tegen die tusschenkomst. zoo-als zij het deden met de Gentsche. Hoogeschool.Arm volk, arme Vlaamsche kinderen ! Het Vlaamsche Nieuws. DAGELIJKSCH NIEUWS DE WEDERWAARDIGHEDEN VAN EEN BELG OP REIS. — Uit de « Matin » : Voor den Belgisclien krijgs-raad, welke te Calais zetelt, stond on-langs een Belgisch onderdaan, François Coopmans, terecht, afkomstig uit Ant-werpen, die, in het begin. van den oor-lof, ongeschikt verklaard was voor den dienst. Coopmans, die doorgegaan was met zijne vrduw zaken waar te nemen, nadat Antwerpen bezet was, wilde op een dag voor zijn handel naar Engeland gaan en verkeeg daarvoor het vereischte paspoort. Op het oogenblik dat hij in Engeland aan wal stapte, ondervond hij de smartelijke verrassing door de Engelsche politie aangehouden te worden, die hem terstond naar Calais voerde. Voor den krije'sraad gedaagd wegens desertie, deed hij tevergeefs een beroep op het besluit dat vroeger door den herzienings-raad ten zij.nen opzichte genomen was, en in weerwil van het warme pleidooi van ziin verdediger, kreeg hij 15 dagen crevan.n-enis'-.traf, waarna hij dan in het' leger zal ingedeeld worden. EEN ONGEMAKKELIJK HUÛR« DER. — Onîangs werd door d-ën voor-zitter der burgerlijke rechtbank te Avignon (Frankrijk) tegen een zekeren Chauvet een bevel van uitzetting uitge-vaardigd. Een deurwaarder,de heer Rey, kwam op de « Villa des Iris », te Mon-clar, waar Chauvet woont, om het bevel ten uitvoer te brengen. Doch de laatste, het bezoek van den deurwaarder voor-zien hebbende, had ailes laten versper-ren. De ministerieele ambtenaar moest de openbaTe macht ter hulp roepen en kwam met een politiekommissaris terug. Deze beproefde een venster te openen, dat toegaf, en toen de deurwaarder het appartement binnenging, werd hem door Chauvet een geweldige knuppel-slag op het hoofd toegebracht. De kom-missaris van politie wierp zich toen op den razende en slaacrde erin hem te ont-wapenen. Bij onderzeek bleek dat Chauvet een revolver met zes kogels op zich droeg, welke hij, zooals hii zeide, voor deçenen bestemd had, die hij als aanval-lers beschouwde. Hij werd aaneehouden. DE WINSTEN VAN DE SCHEEP-VAART EN DE DUURTE DER LE-VFNSMTDDELEN. — De «Daily Mail» bericht dat de afgevaardigde Anderson van plan is om de aandacht van den heer Runciman, minister van koophan-del, op het feit te trekken da det «White Star Line », na 50 p. c. spéciale belasi-tinsren 00 de buitengewone winsten be-taa^d te hebben. nog een winst hnd van 1.96S.295,— liv. st. en dat zij aan hare aandeelhonders een dividend van 65 p.a uiteekeerd heeft. De heer Anderson zal deze vranirstel-len : Maken dergelijke winsten niet een

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes