Het Vlaamsche nieuws

835 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 02 Juillet. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 22 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/zk55d8s06g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

[ Zondacr 2 juii iqsô, Tweede Ja&rg. Nr 182 Priiss 6 Ceatiemea dû©r geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best iageiicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. - Yerschîjat 7 maal per week ABONNEMENTSPRIJZEN : - Pet- înaïad 1<75 Pcx 6 œaamd«i 16.— Par 3 maintien S.— Par js*r 18.—- AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : Dr Aug. BORMS, Aib. VAN DEN BRANDE. Met vaste meiiewerking vaa Dr A. JACOB BJJREELEN: lîOODESTRAAT, <14. ANTWERPEN. Tel. 1900 AANKONDiGINGEN: ïwc-ede bladz.. peBiqregiei... 2.S0 Vierde biadz'.,. jwsr r&giJ... 0.50 Dorde bÙAdz., id. S.— U<K<ijbfexioht S.— | Voor olie annonrau, wends men aich R00DE8ÏRAAT, 44 DE OORLOG m De Ver, Staten en Mexiko toiidcn, 30 Jimi. — De « Tintes » ver-iiefrnt d.d. Donderdag uit New-York, dal de toestand wederom veel gunstiger beoordeeld wordt. Niettemin zal de mili-ti<§naar de grens vvorden gezonden, bij wme van voorzorgsmaatregel, want met Carranza zal er altijd kaiis op nieuws ruoeilijkheden Uijvccfe Het is ze.er wel mogfHjk, dat vroeger of later de zaken zelfs den président en het land, afkeerig als deze zijtt van oorlog, er van zullen ovlrtuigen, dat een pacificatie van Me-xiio door de Vereenigde Staten het eeni-gefuitvloeisel kan wezen van de Amcri-kalnsche interventie-pblitiek der laatste jaren. De «Daily Telegraph» verneemt d.d. Dœderdag uit New-York, dat er ve,r--chtiden factoreu werken, die gunstig /.ijn \*oor den vrede. In de cerste plaats het terùgtrekken der Amerikaansche trefeoen in Mexiko naar cen plaats, 100 inife dichter bij de grens gelegen. In de 'Stede plaats het in-vrijheid-stellen van delgevangen genomen Amerikanen. In deBerdo plaats het veld winnen van de ovwtuigirig, dat het noodig is, eerst be-i tere militaire toerustin'gen te raaken, voor er toe wordt overgegaan, Carranza :c otuk-rvmpen. .Ven gelooft te Washington, dat Carranza, zwicht-çnde voor de verzoeken van deMLatijnsche republieken, binnenkort een k>f andere diplomatieke kunstgreep /.al Voorstellen om het geschil tusschen de Uvle! landen te besle'chten. In dat geval zou de volgende stap aan Wilson zijn, ; wilns vredelievende neigingen bekend /ijn Hier gelooft men daarentegen alge-'OTpn, dat de oorlog op zijn best slechts éejfgszias uitgesteld kan vvorden. Maar ;i door tijdelîjk stil te staan bij de bestaan-i de feritven, zou er tijd gewoimen worden oui het leger gereed te maken, dat overi-t gefis yoldoende geoefend eu uitgerust is t on j het hoofd te bieden aan 200.000 Me-xiljanen, die in den gue,rilla-oorlog erva-reit /.ijn. Uit Engeland Londen, 30 Juni. — Minister Samuel heeft gisleren in het Làgerhuis rnedege-de|ld, dat de in Engeland wone.nde maji-tien van militairen leeftijd, die onderda-nen van geallieerde landen zijn, zich 6f bij het Engelsehe lege.r moeten aanslui-teil 6f naar hun land moeten terugkeeren. Kr znllen bijzondere rechtbanken tôt be-hamdcling van hun zaak ingesteld worden,Londen, 30 Juni. — Het congres der vakvereenigingen heeft met overweldi-g;nde meerderheid het \ oorstel verwor-pen cm een beweging op tonw te zetten voor intrekking van de dienstplichtwet. H Onlusten in Roemexûë Budapest, 30 Juni. — De « Az Est » vefieemt uit Boekarest : In v-erband met de jongste onlusten liceft- de regeering straatbetoogingen en-veyadénngen in de open lucht verbo-den. De socialisten hebhen een openbare \. r^ idering gjehouden teu eiude te ixro--csieei-en tegen de houding van de over-Hpl Cil de troepen te Galatz. Er was in Ë'ergaderzaal slechts voor een klein der )>etoogc'rs plaats. De vergade-verlangde in ei;n besluit invrijheid-^^^ing der socialisten eii bes^raffing van de lerantwoordelijke autoriteiten, voorts ritaking; van de regeeringsix>litiek, die tôt luttc^igering van het land eu tôt oorlog voen . De regeering moet een fatsoenlij-ke noutraliteit in acht nemeu, die het \olk er voor vrijwaart te worden doodge-^choïeji. Vervolgens had er een optocht xîr (-'C z'ou<^er ongevallen afliep. Het-h'>c.ulist!sche i>artijbestuur heeft het I\ C'omemen te kennen gegeven dagolijks \erg-aderingen te houden. Gepaard met een ;dgemeeue staking in Boekarest gaan ^akiagen te Galatz, Ploesti en Braïla. e prefçkt van het distrikt Galtaz, vvien mea schuld geeft aan de botsingen tusschen arbeiders en troepen, is afgetre-den. Een andere atnbtenaar is verplaatst. ; pe verklaring van Londen . prijs, 30 Juni. — De « Echo de Pa-nieldt, (lat er binnenkort verklarin-''en van de bondgenooten openbaar ge-^fâa,;t ztillen worden, ter vervanging vari de erklaring van Londen. « Echo de Paris » voegt aan haar »'®edeelîng dezen an toe : De nieuwe B| l?.n^ door haar algemeen- HL e a"'uiste interpretatie uitsluit, Hk, °majdigen betere waarborgen ge-Bpn verminkte, niet geratifieerde iekst, die indertijd te I.onden is opge steld. De « Echo de Paris » is wel heel on reclitvaardig voor Louis Renault, dei voortreffelijken Franschen -jurist, dii zulk een ovenvegend aandeel heeft ge had aan de vaststelling van de verkla ring van Londen en die steeds welspre kend betoogd heeft, dat die verklarinj niet een nieuw recht in het leven riep njaar in de eerste plaats het bestaand< internationale recht codificeerde. In Marokko Madrid, io Juni. — Bij de onderdruk king van een opstand te Augheras, in hei gebied van Tetuan, Marokko, hebben de S|>aahsche troepen gi Europeesche en 27: inlandsche manschappen verloren. :"5#| Uit Griekenlatid Londen, 30 Juni. — De « Times » ver neiemt dd. Woensdag uit Athene: Het tijdstip, waarop de nieuwe verkieginger zulien worden gehouden, is het onderwerp van levendige discussie. De regeering is geneigd te wachten, tôt de demobilisatic gehêel afgeJoopen is. 'Dan kan het wel 17 op 27 Sept#mber worden, voor de verkie-zingen pkiats hebben. Het is de vraag, of de geallieerden daar genoegen mee zullen nemen, aangezien binnenkort aile reser-visten, behalye de lichting 1913 weer thuis zullen zijn. Gevecht in de Oostzee Berlijn, 30 Jun'.. — Officieel : In den nacht van 29 op 30 dezer hebben Duitsche torpedobooten tusschen Hàfrin-ge en Landsort (bij de Oostkust van Zwe-den) Russische strijdkrachten, bestaanoe uit een pantserkruiser,een beschermenden kruiser en s torpedojagers, die tegen koopvaardijschepen waren uitgezonden, met torpodo's oangevallen. Na een kort gevecht trokken de Russische schepen zich terug. Ondanks de zware beschieting is aan onze zijde geen verlies of schade te vermelden. OfiiisSa Lggirliristitesi VAN DUITSCHE ZIJDE I Vestelijk gevechtsterrein Berlijn, Zaterdag 1 Juli. — Officieel : De op vele plaatsen 00k 's nachts her-haalde Engelsch-Fransche verkennings-aanvallen werden overal afgeslagen. Ge-\ angenen en materiaal bleven meermaals in onze handen achter. De aanvallen werden door sterk vuur, door g-asaanvallen of ontploffingen ingeleid. Heden morgen is aan beide zijden van de Somme de gevechtsbedrijvigheid aan-zienlijk verhoogd. Ten N.-O. van Reims en ten N. van Le Mesnil mislukten kleine ondernemingen van vijandelijk voetvolk. Ten W. van de Maas grepen plaatse-lijke infanteriegevechten plaats. Op den oosteroever jx>ogde de \ ijand onze stellin-gen op de « Kille Aarde », aan en in het pantserwerk Thmumont te veroveren, door evenals op 22 en 23 Mei tegen Douaumont, tôt den stormloop sterke massa's aan te wenden. Evenals toen heeft de vijand op grond van onwezenlijke plaatselijke aanvangssuksesse.n de her-overing van het werk in een officieele be-kendmaking van dezen nacht voorbarig gemeld : In werkelijkheid is zijn aanval o%eriil met de zwaarste verliezen mislukt. Zijne op enkele plaatsen tôt in onze linie \ ooruitgestuwde manschappen werden gevangen genomen. Slechts gevangenen hebben het eenmalig pantserwerk betre-den.Duitsche patroeljeondernemingen ten X. van het bosch van Parroy en ten W. van Senones waren suksesvol. M. den Keizer heeft aan den luite-nant Wintgens, die gisteren ten Z.-W. van Château Salins een Fransche twee-dekker neerschoot, uit erkentenis voor zijne schitterende prestaties in den lucht-strijd de orde « Pour le Mérite » verleend. Door kanonvuur werd een vliegtuig bij Bras, door machinegeweervuur een an-der in de streek van iiet werk Thiaumont bulten gevecht gesteld. Vijandelijke eska-<leraanvallen op Rijssel veroorzaakten geen militaire verliezen, doch wel hebben zij, voornamelijk in de kerk van Saint-Sauveur, aanzienlijke slachtoffers onder de bevc/lking gevergd, die aan dooden en gewonden meer dan 50 bedragen. Tevens werden in de steden Douai, Bapaume, Péronne en Nesle door Fransch en En-gelsch vTJur evenals door vliegerbommen falrijke Fransche inwoners gedood of ge-vvond. Onze Qroots Geïllustreerde Letterkuiidige Prijskamp De Koning in den Storiu Wij haaldcn gisteren Jan Frans Wil-lems aan waar hij de zeereis van Mar- ■ garc-ta-van Oostenrijk vertelt. Haar broe-1 der, Filips de Schoone van Spanje, en - zijn vrouw Johaima de Zmnelooze (zij ■ waren de ouders van Keizer Karel) ver-• gingen 00k bijna in een storm en moes- ■ teu op de kusten van Engeland landen. ■ Over deze reize en storm ter zee Ioopt 1 het 331e hoofdstuk der Chroniques de ' Jean MoUn'ct. Een Vlaamsch lied, dagteekenend van 1506, herinnert 00k aan die-n zeestorm. Het loont den koning, zich gansch be-gevend aan het beleid van den stuur-man, en knielend op het dek, den herae! : om bijstand smeekend. Het begin doet denken aan de ballade van Bilderdijk over Floris V; Trompetten en schalmeien Doorklonken hof en wal. De koning verwijt aan Johannâ dat 1 zij de schuld is van hetgene er voorvalt ; wij moeten dus veronderstellen dat de ! zeereis ondernomen werd door eeti gril van de zwakhoofdige vorstin. Trompetten ende claroènen Dc-de de Coninc slaen, Dat si aile souden comen Die met hem wilden gàen. Als si opt water quamen, Daer geschiedde janimer grck>t ; Die schepen \'loghen van tnalcatkler, Ende waren in groter noot. Die coninc sprac: «Joanna; Weledele vrouwe mijn 1 Dit is bi uwer schulden Dat wi in desen node sijn. » Die coninc totten stiemian sprac : » O, stiernian, stierman fijn, N11 brenghet mi weder te lande ! Mi en raeet niet waer wi sijn. » Die stierman totten coninc sprac : « Wel edel here mijn ! Ic en can 11 niet te lande brenghç-n ; le en weet niet waer wi sijn. » Die coninc viel ootmoedelijc Op beide sijne knien : Hi bat Gode van hemelrijc Dat hem gracie mocht geschien. Die stierman totten coninc sprac : « Wel edel here mijn ! Mi dunct ic hore die voghelen singhen ; le hope het sal wel sijn. » Doen si in Enghelant quamen, Men hiet lien willecoem sijn ; Men schanc hen daer te drincken Den heuschen coelen wijn. Van daer so ghinghen si seilen Al na dat Spac-nsche lant, Met ouser edelder vrouwe, Al in belioudender hant. De Betegkenis der Economische Conferentia te Parljs Zal deze oorlog, zoo vraagt zich te-rçcht de X. R. C. af, eindigen met het sluiten van den vrede? Deze op het eer- -ste zicht zeer eigenaardige \Taag wordt men gedwongen te stellen bij het lez en van de besluiten der ekonomische confe- 1 rentie te Parijs gehouden.Want het stre- ; ven naar een « duurzanlen » vrede, en ' vooral het behouden van dien duurza- 1 men vrede, is niet wel vçreenigbaar met 1 het vœren van een handelspolitiek, die < de ekonomische vernietiging bedoelt van : een of meer mogendheden- Het volgen < van een dergelijke methode beteekent i niet minder dan voortdurende oorlog. ' En zouden de ekonomische toe.standen ( worden beheerscht door de luk-raak ge- 1 formuleerde wenschen van een groep 1 personeu, het zou er ongetwijfeld voor < Europa droçvig uitzien. Ekonomische wetten echter lafen zich niet wegrede- l neeren, niet door schoonklinkende îeu- 1 zen en niet door conferenties en de —• l reactionnaire — idealen, die eukel onder 1 den invloed van nationalen haat nastre- < ven, zullen door de praktijk, door de bij- 1 blijvende wetten der ekonomische ont- 1 wikkeling zëîva terzijde worden gescho- : ven. 1 Ook thans, onze lezers weten het, ont- r breekt het niet aan stemmen, die, op deze 1 waarheid wij zen en waarschuwen. tegen overijlde stappen. Zoowel in Duitsch-laud als in Engeland en Frankrijk zijn zulke. personen aan te wij zen, al moet de*tlid nog aanbreken, dat naar hun woorden wordt geluisterd, — en gehan-deld.Het eerste wat den volkeren çn hun-11e regeeringen te doen staat, na het sluiten van den vrede, is te traclilen de ver-weestingen van den oorlog te herstellen. Wie me.ent, dat hiertoe onmiddellijk de methode van de volledige en eerlijke sa-menwerking van geheel Europa zal worden aanvaard, miskent, meenen wij, de groote krachten van ekonomischen, po-litieken en physischen aard die zulk een samenwerking in den wég staan. De nationale haat zal niet direct bij den vrede verdwijnen, de binnenlandsche zoowel als de buitenlandsche politiek zal de ge-volgen van den oorlog niet onmiddellijk kunnçn ontgaan en om fiscale, redeneti zal vaak aan beschermende rechten- bo-ven een meer liberale handelspolitiek de voorkeur worden gegeven. Maar de maat-re^elen, die elk land voor eigen iierstel zal nemen, zal liet op hun juistheid toet-sen aan de mtsverking, die deze maat-rugelen zullen hebben op de wederople-ying van eigen ekonomisch leven. Elle land zal voorloopig aan zich zell" aile aandacht moeten be.steden en niets na-laten wat dat herstel van eigen leven kati bevorderén. Ekonomische bevoorrech-ling, tolverbonden, enz. zijn hiérbij niet nitgesloten, maar deze zullen bepaald worden, niet door oorlogs-politieke over-vvegingen, maar door ovenvegingen, die jiitlcend zijn aan de wetten van hèt ekonomisch leven en aan dç belangen van L-igen siaat. Het is volstrekt niet nitgesloten, dat de politieke vrienden van slians de ekonomische vijanden van moir--fen worden, zooals omge.keerd ook de politieke vijand in den ekonomischen vriend kan verkeereu. De scherpste uiting, die wiJ hierover l'.izen is wel een uiting van een Russisch . inanckr en politicus, den heer Krestov-tiikoff, lid van den Rijksraad «1 voorzit-ter der Moskousche l>eurs. « Onze vijan-.'on, zoowel als onze vrienden, zoo zegt genoex'tide persoon, trachten de gunstig-ste voorwaarden te verkrijgen voor hun itivoeren, Wij moeten er wel op bedacht /ijn ons te verdedigen, niet alleen tegen :>nze \ijanden, maar ook tegen onze t rienden. » En een andere gezaghebben-le stem uit Rusland, de redactie der Pe-.erburgsché Bc urscourant, laat zich als /o]gt uit: « De becloelingen van de Fran-;c!ie of Engelsehe handelspolitiek heb->en. niets uitstaande met die vanDuitsch-and, doch uit ecu zuiver ekonomisch (tandpunt bezien, bestaat er tusschen >eide geen enkel verschil..» Wat wil dit uiders zeggeii, dan dat elk land met "ei-?en belang heeft rekeniug te houden, los i'an oorlogspolitieke overwegingen? « The Ecouomist » geeft iu zijn jongle nummer een antwoord op de vraag : vVic waren onze beste; klanten? De cij-îers, die het blad geeft, zijn weliswaar x-kend, maar spreken een te duidelijke :-n nuchtere taal, dan dat het uie.t zijn îut zou hebben ze hier te herhalen. Het >lad geeft het volgende staatje met cii-Vrs (in duizenden £) van den uitvoer .lit het Vereenigd Koninkrijk : 1904 1912 1913 £> L £, Cer. Staten 39,272 64,037 59 453 Britsch-Indië 41,544 59,775 71,670 [)uitschland 36,425 59,572 60,500 Australie 19,841 32,281 37,829 frankrijk 21,578 37,532 40,882 iinada 12,248 27.820 27,307 iuid-Afrika 19,471 23,280 24,046 Rusland .15,286 21,741 27,694 :\rgentiiiië II,572 21,325 23,437 Hieruit blijkt iioe in het laatste vre-iesjàar, Duitschland in de uitvoerbewe-fing van lie.t Vereenigd Koninkrijk de :weede plaats (11a Britsch-Indië) innam mi hoe nog iu 1912 de uitvoer naar duitschland alleen uog meer liedroeg lan die naar Rusland en Frankrijk te amen. En indien we ook rekening hou-len met den he.ruitvoer, dan blijkt het, lat in 1913 het totaal bedrag, naar Duitschland alleen uitgevoerd, niet minier dan £ 12 millioen grooter was day îaar Frankrijk en Rusland tezamen, na-nelijk £80 1/2 millioen tegenover 40.8 :-n 27.7 millioen pond sterling. Zulk een handelsbeweging moedwillig e vernietigen is geen gemakkelijke en ,'oor geen ènke.le regeering een dankbare aak. Zich zelf te kort to doen en de < neutralen » te verrijken — want daar->p zou het uitloopen — is een ethische îandelspolitiek, die het niet lang zou îarden in de stormen van het maatschap->elijk leven. Driarom behoeft men niet e veel waarde te hechten aan de papie-en besluiteelen. De feiten zullen ster-x*r blijken. DAGELIJKSCH NIEUWS EEN GESCHRAPT NIEUWS VAÎ DE «INDEPENDANCE BELGE». -De « Indépendance Belge », welke voor heen op het Belgisch front niet moch verkocht worden, publiceert volgende no ta; « Ons nummer van 19 Juni werd t Folkestone door de militaire overheden ii beslag genomen en kon niet op het fron komen wegens de publicatie van onzei Zwitserschen brief. Dit schrijvei wa-stellig ferm in zijn kr'.tiek, doch gematig< in vorm. Het was onderteekend door on zen med-ewerker, den heer Kufferath, eei bekenden Belg, wiens leeftijd en stan< waarborgen van bedachtzaambeid, waar heid en onpartijdigheid zijn. » Onze borichtgever is derhalve geloo-\enswaardig als hij zeg t : « Ik heb gezier en gehoord >j. Wij ftieenen een dienst aar de Regeering en de Bclgen te bewiizer {foor aldus de waarheid te zeggen. Dal het in staàt zOu wezen om de uitstekendc moraal onzer bewonderenswaardige sol-datc-n te verzwakken, dat kunnen wij niet aannemen. Wij zijn inderdaad ver-zocht cm steeds te , prijzen en niets te fceoordèelen. Wij zouden niet beter wenschen. Doch wij achteri dat zulks niet de r<}l \ar. een ônafharikelijk dagplHii i>- ». « ONS LAND ».•— Nummer 9 zet in met een kranig gedicht van Pier Lala, getîtekl « Flamhigantismus.». Aïs hoofd-aj'tikel : De Zeevisseherij, door Karel Waternaux. Verder bevat het blad, in deze orde, de volgende verhandelingen : Tualstrijd, Van onze Vlaamsche Krijgs-gevangenen iu Duitschland, Buitenlandsche Kronijk, Binnenlandsche Kronijk. Het Dagflijksch Leven, een ingezonden svuk uit Merksem, en teu slotte een uit-gebreid Persoverzicht, door Mark. Een merlcwaardig nummer, overal w-rkrijgbaar tegen slechts vijf centiem. TAIÎ WE VOOR DE ETAPPEN-STREKEN. — Do bijzonderen toestand in de etappen in overweging nemende, werd ër besloten om voor Juli, Augustus, Seplernber een extra-hoeveelheid inge-vcerde tarwe toe te staan : Oost-Vlaande-ren zal 1880 ton on.lvangen ; West-Vlaan-deren, de streek van Brugge, 315 ton en de streek van Korlrijk 320 ton.' Dit as toevoegsel aan de gi vvonç U^vc-ringen.NAPHTALINE=MOTOREN. — Toe-neming vau het gebruik van motoren, te land, te water en in de lucht, is niet alleen de eenige oorlog voor de sehaarsch-tc aan motor-brandstof geweest, die de laatste jaren hier en daar kenmerkte, terwijî prijsverhooging rjveral intrad. Naast de spiritus-motoren krijgen nu ook de naphtaliue-motoren een kans de met Ixmzol, b&nzine, en zware olie gedreven machieneii konkurrentie aan te doen. Voordeelen van naphtaline zijn de lage prijs het gemakkelijk bewaren der vaste stof, die in clen vorm van kleine briket-ten geperst wordt, die voor 't gebruik niet verder stuk geslagen worden. De naphtaline-voortbrengst is groot, uit het steenkoolgas zondert men 0.3 % van het kolengewicht af, wat in Duitschland 60 millioen kgr. per jaar bedraagt. Zuivere naphtaline smelt bij 80°, en kook l eerst bo\ en 200°, wat het gebruik der vloeistof gemakkelijk maakt. Het ontvlammingspunt ligt bij 80° 't ont-braiidingspunt bij 9.8° C. De motoren-fabricken Deutz eu Benz maken sinds eenige jaren naphtaliue-mo-toreji. Het bekendste type is een liggen-de machine met één cylinder. Een smelt-vergaarbak voor de naphtaline wordt yerhit door de motorgassen of het verwarinde koelwater. Bovendien moet de verbrandiugslucht voorgewarmd wor-eu. Het is 't beste den motor aan te zetten met gas of benzine. -Vis toevoegsel aan benzine en benzol, waarin het goed oplost, kan de nalipta-line gebruikt worden, vooral. voor het laatste,. om het bevriezen te voorkomen. DE PROVINCIALE NORMAAL= SCKOOL TE JODOIGNE. — De provinciale administiatie vau Brabant laat lhans de examens afnemen met betrek-king tôt het aanstelleu van clamen-pro-fessors voor de nieuwe Normaalschool voor Mtisj es te Jodoigne. Deze examen-zitting, welke met minder dau 50 kan-didaten vereenigd heeft, wordt in de lokalen der Stadsnonnaalschool van rrussel, Kapucijnenstraatj gehouden. Men liceft het gelukkige nieuwe denk-beeld gehad 0111 een oproepiug aan al de onderwijzeressen te doen, zonder dat het diploma van régentés daartoe vereischt werd. Deze innovatie heeft goeden in-druk in de pedagogische wereld gemaakt, waar men van oordeel is dat onder de onder wijzeressen, die slechts een nor-maal diploma bezitten, er zijn, wier waarde in niets ouderdoet — indien soms niet hooger— voor degenen, die het spe-ciaal regentes-diploma bchaald hebben. Iets voor iederen dag 1 — Nog een woardje t - Dat Komiteit vau Juristen en -'Vmbte-uaren tegen de s'chrijvers ingesteld, is. . een wëinig siqrlijke bedreiging. , Wij wenschen den 1er Bernard Shaw' t geluk geen Vlaming te zijn ; nu nog mag 1 hij, teu mmste met de pen, voor zijn . %'olk strijdeu eu kan zelfs ongchinderd [ zijn ovtrtuiging uitspreken : « Engeland . is begonnen en heeft dezen wereldoorlog 1 aangebonden uit marktbelang. » I Wij wenschen ook Romain Rolland - en Gustave Le Bon geluk met hun Fransche nationaliteit. Haverq kan ze niet . aan Juristen en Ambtenaren overleve-1 ren. De schrijvers van Avanti mogcn zich insgelijks bevoerdeeligd achtc-n. De l>el-gische schrijvers, Waalsche eu Vlaamsche, — of is 't alleen tegen de Vuv.m-■ sche? — moeten maar denkën dat ze'lid zijn van de Doema ! Indien de heer minister de Broqueviik meeut dat de broodroof tegeu dichter René de Clercq rechtvaardig is, een goeden indruk 'heeit gemaakt en de beste vruchten afwierp, dan moet hij voort-gaan op dien weg, rechts en links treffen en de beste vaderlanders, die wij zijn, met vrouw en kinderen op de straat zetten.'t Is nog een soort van konsentrasie-kamp, He.er Minister, wat ge met René de Clercq hebt gcdaan, en misschieu zinneus zijt met \ laamsche schrijvers. Gelukkig he'bben de Vlamingeu moedige Vlaamsche vrouwen, elie geeu pot 2>ou-elen willen koken met judaspenningen, eloch die hen ook niet zouden afraden den schoonen strijd voor een he.rboreu Vlaandercn op te geven. Dat is edel pliehtbesef en reine vaderlandsliefde. Indien wij ons eigen belang beoogelen dan zou er niets zoo gemakkelijk' en ba-tig zijn dan ons te laten drijven op den Belgischen stroom, die, 't is gelijk hoe de wereldstrijd eindigt, tôt voordeelen en gunsten moet leiden. Het kan goed zijn, Heer Minister, dal gij in 't geweld en in 't gekletter van de wapens vau de; Entente als meester van België terugkeert en tusschc-n wap-perende vaantjes en vreugde-gejubel van één dag uw glorierijke intrede zult doen. Doch wat kan dat Vlaande.ren baten of blij maken indien gij de toestanden van voor den oorlog wilt bestendigen en indien we geen fédératief België krijgen, met cen vrij Wallonie-, een vrij Vlaande-reu, broederlijk en bondgenootschappe-lijk vereenigd, en indien de Vlaming weer een toestand moet aanvaardeu waarvan geen Waal zou willen? 't Kan ook zijn dat het auders keert ; dan zullen wij misschien aan deuzelfden kant van de barrikade komen te staan, Heer Minister, terwijl uw Juristoci eu Ambtenaren —■ een mensch heeft vrouw en kinderen en moet toch leven ! — den nieuwen stand van zaken zullen erken-nen en den meester zullen diçnen wie hij dan ook wezen moge. Dan gaan we samen filosofeeren, met onzen vriend René, en gij zult dat liever doen met ons dan met den troep onnadenkenden die nu ouvoorwaardelijk : Leve Havere ! roepen of zwijgen tôt de. naald, niet meer over en weer zoekt eu trilt eu vast het Xoorden van 't eigenbelang en "de eigen veiligheid aainvijst. Nog^zeer onlangs, Heer Minister,hoor-den wij aan een Belgisch-patriotieke ta-fel, waar Het Vlaamsche Nieuws duch-tig werd gehekeld, een meneer het luiele woord voeren. en iemand die goed op de hoogte is, zei ons : « Die Belgische pa-triot, die de strijdende Vlamiugen daar aan 't verguizen is, heeft een groote zes-tig duizend frauk gcwonnen met zakken voor de loopgraven aan de Dtutschers te verkoopen. » Of ge munitie en kanonnen levert of verschansingsmiddelen, schijnt ons geen verschil. Dit tusschen liaakjes ; doch ie-der kan nagaan : die 't wi Ici ste bulderen en verketteren hebben wat goed te maken, 't zijn mçestal leveranciers, paar-denkooplie eu dies meer, die goud hebben gewonnen gelijk slijk in handel met den bezetter. 't Kan nu ook zijn, Heer Minister, dat we ons volk wakke.r helpen krijgen — o- wij weten zeer goed dat, indien al do Vlamingen die denken zooals wij, het oogenblik gekozen achtten om op te tre-den, dat dan van nu af de zaak virtuëel gewounen ware — dat de Vlamingen zullen zeggen : Wij, Vlamingen, willen van geen België waarvan de Walen, in onze plaats verkeerend, niet zouden willen ! — dan zal Vlaanderens recht zoge-vieren en het vaderlandsch streven der strijdende flaminganten algemeen er-kend worden. Het eenigste wat dezen nog zal lu'n-dereu is dat de onverstanden, die onzen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes