Het Vlaamsche nieuws

336 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 05 Avril. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 15 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/j38kd1tw2s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

In der dag 5 April 1917. Derde Jaargang Nr. 95 Prijs : © Centiem voor geheel België Het Vlaamsche Nieuws . Yerschunt 7 maal m de week IABONNEMENTSPRIJZENJ jési maaad ' -M 3 sisond » I imud — té* j»«x Wi— Reaiakiie, Behesr en Aanko&diginftm : ROODESTRAAT, 44 ANTWBftPBN DE OPSTBLKAA.D : Raf VERHULST, Dr. AuS. BORMS.Alïr. VAN DEN BRANDE Met de .vaste aiedewerkliifl vas ïïoogk-erisr Doctor Aatooi JACOB Klke rnedewerker is persoonlijk ver-antwoordelijk voor zijn schrijven, en bindt niet heel de AANKONDIGINGEN: Tweede blad, den regel 2.60 Derde id. id. I.— Vierde id. id. 0.50 Doodsbericht G.— OFFICIEELE BERICHTEN 1 DU 1TSCHE ZIJOE UITSCH AVONDBERICHT ijn, Dinsdag 3 April. — Officieel: het Westen levendige strijd ten Vesten van Sint-Kwintijn en ten oosten van Soissons, in het Oosten midden-Stochod. iju, Woemsdag 4 April. — Offi- ELIJK GEVECHTSTERREIN Lens tôt Arras was 00k gisteren urgevecht levendig. Tc,n Westen nt Kwintijn en tusschen Somme en zetten de Franschen htm hefti'ge pingsaaAvallen voorti. Met bloedi-irs ontnamen zij terrein dat door ,p voor stap werd'prijsgegeven. Bij -x, aan de van Soissons naar het oosten loopende baaji, mislukten, rig vuur, ingezette Fransche aan- 1 bij Reims werdea, door oui opge-; batterijen, versterkte inrichtin-verkeer onder ons vuur genomen. en vijandelijke yliegtuigen en twee allons werden door onze vliegers schoten. \ ISCH EN ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN ntgen. veldm. Prins Leopold van n: schen de zee en de Pripjet was de itedrAjvigheid in meerdere vakken [ig-, Aan den midden-Stochod werd or de Russen op den Westeroever ien bruggehoofd van Loboly door roepen, wie aanzienlijken buit in 1 viel, genomen. Aan weerszijden ien spoorweg Zloczow-Tarnopol :ijdeiijk de artilleriestrijd. het front van generaal-overste lertog Jozef en bij de legergroep ineraal veldm. von Mackensen is de nd onveranderd. BALKANFRONT inge gevechtsbedrijvigheid. Onze rs bestookten het station Vertekop, >or ontstane branden werden foto-:h vastgesteld. kOOST-.-HOHG.-ZIJDE men, Dinsdag 3 April. — Officieel : ISCH EN ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN de Bistrica Solotwinska zijn aan-van Russische verkenningstroe-islukt.Noorden van den Dnjestr is het er Russische artillerie hier en daar gheid toegenomen. UAANSCH GEVECHTSTERREIN s van belang. BALKANFRONT Oosten van het Ochridameer zijn roepen de vijandelijke schansen [edrongen en hebben gevangenen iracht. BULGM'ESCHE Z1J0I a, Dinsdag 3 April. — Olficieel : ËMEENSCH GEVECHTSTERREIN •s van belang. BALKANFRONT Noorden van Monastir hebben wij 'akken aan val van Fransche troe-et gemak afgeslagen. !r'gens flauwe vuurwisseling en op fcele front levendige vliegeractie. f TURKSGHE ZIJDE 'stantinopel, Maandag 2 April. — bel: ARMENIE 1 beide zijden werkzaamheid vari uningspatroeljen. MESOPOTAMIE 'den Tigris en de Diala geen ge-fnissen van belang. PALESTINA 'gens waarnemingen van vliegers vijand met zijn hoofdmacht terug' pen tôt Hanu Joenoes bij de grens HEDZJAS Opstandelingen, door de Engelschen omgekocht en bewapend, hebben den spoorweg ten Noorden van Medina willen verwoesten, maar zij zijn naar het Westen teruggeslagen. Onbeduidende. schade, door bah aangericht, is dadelijk hersteid. VAN FRANSCHE ZIJDE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Parijs, Dinsdag 3 April. — Officieel : Na ampele vuurvoorbereiding beoosten en bewesten de Somme hebben de Franschen de vijandelijke stelling van Epine Ballon af tôt de Oise aangevallen. In weerwil van den vertwijfelden tegerv stand des vijands wonnen we het gebied, waarop we het 00g hadden en veroverden over een front van 13 km. een reeks versterkte punten, die stevig in orde waren gebracht en door veel soldaten werden verdedigd. Epine Dallon, de dorpen Dal-lon, Giîfecourt en Cerizy alsmede ver-scheiden hoogten zijn in onze macht. Wij zetten in de streek van Laffaux den vooruitgang voort. Ook namen wij Vau-xeny.De vijand wierp twee duizend granaten op Reims. Verscheiden burgers zijn daar-door gedood. m ENGELSCHE ZIJDE < WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Londen, Dinsdag 3 April. — Officieel : Biji de geslaagde aanvallen, gister ten Zuid-Oosten van Atrecht uitgevoerd, hebben de Biritsche troepen na langdurigen strijd het dorp Henin sur Cojeul genomen, afgezien van de andere, waarvan de namen reeds werden opgegeven. Een tweede Duitsche tegenaanval is in den avond door ons geschut gefnuikt. Wij namen het dorp Maissemy en bezetten het bosch van Ronssoy. Acht Duitsche vliegtuigen zijn geveld. Zes der onze worden vermist. VAH RUSSISOHE ZIJDE RUSSISCH GEVECHTSTERREIN St-Petersburg, Dinsdag 3 April. — Of-"icieel : Ten Zuiden van IUoekst en ten Zuid-Dosten van WladimirWolinsk hebben wij met de bajonet vijandelijke troepen, die n onze schansen waren doorgedrongen, i-erdreven. VAN ITAUAANSCHE ZIJDE ITALIAANSCK GEVECHTSTERREIN Rome, Dinsdag 3 April. —• Officieel : Overvloedige sneeuwval heeft in de bergstreken de werkzaamheid van het geschut gister op vele plaatsen gedwars-boomd. Ze was levendiger in het dal van de Etsch, waar de vijandelijke kanonnen bij herhaling met granaten van'groot ka-liber huizen van Ala hebben geraakt, maar enkel stoffelijke schade aanrichtten. Ten antwoord heeft onze artillerie met goede uitwerking militaire inrichtingen van Riva, Rovereto en Villa Lagarina be-schoten. Oorlogstoestand tusschen Amerika en Duitschland Washington, 3 April. — Wilson beeft vanavond aan het Congres gevraagd, te verklaren, dat tusschen de Vereenigde Staten en Duitschland een oorlogstoe-'J stand bestaat. Verder verklaarde Wilson, dat de oor-log tegen Duitschland een krachtdadige P samenwerking met de regeeringen, die thans met Duitschland in oorlog zijn, mede zal brengen. Deze samenwerking zal ook het verlee-nen van groote kredieten omvatten. Wilson vroeg 500.000 man door middel van algemeenen dienstplicht te lichten. Hij zette duidelijk uiteen, dat de Vereenigde Staten niet tegen. Oostenrijk en n de andere bondgenooten van Duitschland zouden optreden. :- Washington, 3 April. — De regeering heeft bij den Senaat e-- bij het Huis van Afgevaardigden1 een voorstel ingediend om te verklaren, dat er een oorlogstoe-*s stand met Duitschland bestaat. f- Dit voorstel zal morgen worden behan-5. deld. Mgr. M. H. Rutten en de Ylamingen Nu men op Paaschmaandag het 50-ja-rig jubileum van de priesterwijdipg van den Luikschen kerkvoogd zal viereri, is het niet van belang ontbloot eens even in herinneriing te brengen, wat deze groote Vlaming over onzen strijd en over het onderwijs door en in de moedertaal denkt. In de Synodale vergadering van het bisdomj Luik, op 20 April 1910, sprak hij een merkwaardige rede uit waaraan wij een en ander ontleenen : In deze rede handelt Mgr. Rutten over de gevaren die Limburg met de ontgin-ning van het nieuwe kolenbekken bedtrei-gen. Vreeinden, die de "taal van het voile niet verstaan, zullen er ailes in het Frajisch inrichten en besturen. « Het gevolg hiervan zal zijn, dat de Vlamingen in een staat van minderwaar-digheid zullen verkeeren. Ze zullen aan het besturen van de. werken geen deel kunnen neme.n, ze zullen slechtis als een-voudige werklieden gebruikt worden, geschikt tôt het laagtse werk en in hun eigen land behandeld worden als de d'ui-zenden die nu in de kolenstreek en in de industirieele middens van het Walen-land komen werken. » Hoe bitter waar zijn die woorden. Daarna wordt het gevaar op godsdienstig gebiedl voor de werklieden aangetoonjl en de noodzakelijkheid bewezen, dat dé lei-ders van de Vlamingen Vlaamsche men-schen dienen te zijn. « De Tech'tlen van de moedertaal verde-digen bij de Liniburgsche werklieden is tevens de onafhaukelijkheid, de vrijheid, die waardigheid, e,n het geweten van de inheemsche bevolking voorstaan. » De toestanden die zich in Limburg zullen ontwikkelen btengen Mgr. Rutten er toe in deze Synodale vergadering tôt zijn medewerkers over de Vlaamsche Be-weging te spreken, die heel het land be-zig houdt. Hij geeft van onzen strijd de volgende treffende bepaling : « Deze beweging is nationaal en godsdienstig : van haar goede of slechte op-lossing zal grootendecls die vrede en de welvaart van het Belgische vaderland af-hangen. » Alhoewel de Vlamingen ijn meerder-he'd zijn, vier tegen drie, en de Grond-wet de taalgelijkheid etrkent, « bevindt zich het Nederlandsch sinds 1830 in een minderwaardige,n toestand ». Wel kan men eenige verbeteringen aanstippen en kunnen « de Vlamingen niet meer naar het schavot gezonden worden zonder een woord1 van het procès verstaan te hebben », maar toch is er jnog veel te ver-anderen. « De- kwestie van den dag is het voertuig bij het onderwijs, het Nederlandsch voolr de Vlamingen. » Na er voor gewaarschuwd te hebben de desiderata van de Vlamingen iniet ver-keerd te begrijpen en de meening bestre-den te hebben, dat de Vlamingen hun taal aan: de Walep willen opdringen, en dezen willen verdrukken en ontkent te hebben, dat de Vlamingen tegen het aan-leeren van vreemde taleji en in het bij-zonider' tegen de studie van het Fransch zouden gekant zijn, vraagt Mgr. Rutten zich af welke de juiste draagkrapht, het juiste doel is van de Vlaamsche Beweging en zegt : « In haar wezen, wil zij hoofdzakelijk, en ik durf zeggen, enkel dit : het Vlaamsche *volk opheffen uit den staat van verval waar-in het zich bevindt ; het geschikt make-n tôt alleti, vooruitgang van de moderne beschaving; tôt de ■u-etenschappelijke,sociale en gods-dienstige kundigheden van de leidende standen. Daarom worden aile Vlaamsche krachten vereenigd op het onderricht van het Nederlandsch, ten einde het ver-standelijk gedeelte van het volk zijn Vlaamsch karakter te doen bewaren en om te voorkomen, dat zich tusschen de hoogere en lagere klassen een al dieper wordenden, afgrond zou vormen ten na-deele van de eenen en van de anderen. » Laat het onderwijs van het Nederlandsch te wenschen over? » Als antwoord op die vraag verwijst Mgr Rutten naar het rapport dat hij 20 jaar vroeger als vicaris-generaal aan Mgr Doutreloux zondt en voegt er deze veel-beteekenende woorden aan toe : « Om deze feiten goed te beoordeelen naar hun vmarde, hebben de Walen ze zich sle,chts in te beelden om na £aan wat ze zou~ den denken en gevoelen, indien een toestand als dien welke ik ga beschrijven zich in Wallonie moest voordoen. n Zes feiten worden aangehaald en toe-gelicht : 1) De Vlaamsche aristokratie is ge- ; tieel verfranscht en heeft aile voeling met 1 tiet volk verloren, ze brabbelt nog enke- < le Vlaamsche woorden om tôt de dienst- ] 00den te spreken. 2) De middeinstand, die middelbare en hoogere studiën genoten heeft, gaat dten-zelfden weg op. De burgers kennen niets ■ dan dialekt en zijn hierover beschaamd. Ze spreken Frainsch. 3) In Limburg zijn de openbare amb-tenaars in het algemeen onbekwaam be-lioorlijk Nederlandsch te spreken en te schrijven. 4) De priesters kentnen niet voldoende Nederlandsch. 5) Allen, priesters en leeken, zijn onbekwaam een beschaafde taal te spreken. Aile hoogere kultuur werd hun in de Fransche taal geschonken. 6) De toestand is dezelfde bij de dames uit de hooge wereld en uit den mid-denstand. Ze zijn ex fier over de taal van huii ouders verleerd te hebben. Voorwaar, dat beeld is juist en zoo is het gebleven tôt op dezen dag. Met zulke toestanden is het onmoge-lijk de moedertaal te leeren, zoowel voor mannen als vrouwen, zegt Mgr. Rutten 'terecht. Het onderwijs in Vlaanderen is slecht, doorslocht op het stuk van de moedertaal vani het volk. Zulke toestand zou in Wallonië geen dag bestaan en de Walen zouden dui-zendmaal gelijk hebben hem niet te dul-den. En dan dulrft men van Vlaamsche overdrijvingen spreken ! De kerkvoogd komt op tegen de mo-gelijkheid de twee rassen te versmelten en verset zich tegen de voorstelling al S zou het geen ongeluk zijn, dat de Vlamingen het Fransch als omgangstaal aannamen, waardoor de eenheid van het vaderland zou bevorderd worden, door het. gemak van de betrekkingen' tusschen Vlamingen en Walen. Hij richt zich dan volgenderwijze tôt de toehoorders : « 1°. Het zou een groot onrecht zijn, zoo het mogelijk ware, aan een volk zijn taal te ontnemen, vermits de taal het le-vendigste gedeelte is van elke nationali-teit en vermits het recht op bestaant zoowel voor de volkeren als voor de indivi-duent het hoogste recht is. » 2°. De eenheid van het vaderland heeft niets te winnen1 bij de langzame, maar noodlottige verandering van het Vlaamsch gedeelte van het land in een soort van Polen of Ierland -waarvan de gegronde klachten sinds eeu-wen ieder eerlijk en loyaal man roeren. » 3°. Het zoo zeer geprezen gemak van de onderlinge betrekkingen zou voor het eigenlijke volk niet bestaan, vermits het nooit tijd noch geld zal hebben om een andere taal dan zijn moedertaal te leeren. Het volk zal door de overheer-sching van het Fransch bij de hoogere standen en in de besturen in een afhan-kelijken toestand blijven en lijden onder een net van onduldbare plagerijen, nood-lottig voor het intellectueel, moreel en sociaal leven. » 4°. Het Nederlandsch (Vlaamsch) is niet enkel een machtig element van de Belgische nationaliteit, maar stelt ook een slagboom daar, tegen de opslorping van ons land door Frankrijk ; evenals Wallonië zich tegen zijn germaniseering kant. Het Nederlandsch dient het Vlaamsche volk tôt dam tegen1 den vloed van moderne losbandigheid, die in ona land voaral door de Fransche taal ver-spreid wordt. » 5°. Het is een maatschappelijk belang van eerste gehalte, dat de hoogere standen en de meest ontwikkelden in be-trekking kunnen treden met de lagere volksklassen, om op hen een goeden in~ vloed uit te oefenen en ze op te voeren tôt een hooger peil van beschaving. » 6°. Het is verdrukking, de gelijk-heid van de talen door de grondwet ge-waarborgd, te verkrachten1 ten nadeele van de meerderheid van de Belgische burgers ; hun het recht te ontzeggen ge-regeerd, bestuurd, gevonnist te worden in de eigen taal. )> 7°. Het' ils niet enkel o'nrechtvaardig, maar zou hoogst onvoorzichtig zijn, zoor wel van een politiek als van een sociaal of godsdienstig oogpunt uit, voile ge-noegdoeming te weigeren na deze wettige Idachten die morgen misschien zullen ge-steld worden met bedreigingen en op= stand. De gouvernementeele wijsheid bestaat niet in het! stelselmatig verwerpen van de vragen van de onderdanen, maar in heit loyaal onderzoeken en het nagaan van de jiiistheid er van om er voldoening aan te geven in de mate van het ware en rechtvaardige. » Tôt daar de aanhalingen. Wij lieten Mgr. Rutten zelf spreken of vatten zijn meeningen in 't kort samen. Aan het slot van zijn rede, die wel verdiende ver-taald te worden en overal verspreid, drukt hij nogmaalsi op de noodzakelijkheid van een degelijk onderwijs te hebben van hoog tôt laag in de moedertaal van ons volk. Dat onze passaeven de woorden van den geachten en bekenden kerkvoogd ter gelegenheid van zijn jubileum lezen en overcîenken. Velen worden er misschien wijzer door qn gezonder, want tegen die waarheden is niets in te brengen. Wij wenschen Z. H. Monseigneur Martinus Hubertus Rutten nog vele ja-ren va,n kloeke gezondheid ten bate van hemzelf in de eerste plaats en van het Vlaamsche volk, dat hij zoo liefheeft. H. B. ' STAD en LAND GODSVREDE ! !... — Op duizenden exemplaren werd een blad verspreid 0111 de kinderen ,naar de onzijddge offi,cieele scholen te doen stuçen en niet naar de katholieke, zoogenaamde « Vrije Scholen ». In dit stuk staat te le/en : « Protestanten, Kristenen, Israëlieten kunnen allen kinderen zijn va,n één volk ; het is zondigen tegen de éénheid va" dit volk reeds van hu,n prilste jeugd de kinderen te verdeelen ï'n wezens vain ver-schillende godsdienstige of politieke princiepen... » Goed ! maar wat zullen Mgr Mercier, Mgr Cleynkens en Mgr Roucourt daar van zeggen.? Zij worden hier beschuldSgd met hun vrije scholen tegen de eenheid van ons volk te zondigen. De Vrije Scholen worden verder aldus afgcschilderd : « Vrije Scholen. — Zijn de scholen welke ingericht worden door bijzonderen en slechts enkele bepalingen hebben na te leven voor het bekomen eener Staats-toelage.Alhoewel dus het grootste gedeelte der onderhoudskosten dezer scholen betaald wordt door den Staat, te zeggen door iedereen, is het hun toegelaten een con-fessioneel onderwijs te geven. Daardoor wordt verstaan het aanleeren van eenen bepaalden godsdienst, als de eenige ware, de eenige goede. Te recht deed burgemeester Jan Van Rijswijck het verkeerde der benaming vrije scholen uitschijnen, want hoe kan eene vrijheid begrepen woirdeu, welke slechts eerbied koestert voor ééne over-tuiging. » Wij verwachten nu een klinkend antwoord vanwege de hooger geestelijkheid ten voordeele van de katholieke vrije scholen ! We zullen nog wel plezier beleven. De Godsvrede ziet er goed uit. Kan de haat tegen de Vlaamschgezin-den dan geen tijdelijke verstandhouding brengen onder de teekenaars van de Smeeksichriften ? ( EINDELIJK!... NOG WAT GE-DULD ! — Aan 't Spijshuis der Leopolds-lei mag niemand meer postvatten vôôr 9 urea 's morgens. Gisteren middag heeft de hr schepen Franck met twee andere heeren, 't Spijshuis van 't Kipdorp bezocht, en heeft aan de wachtende menschen gezegd nog wat geduld te hebben, daar er kortelings meer lokalen zullen ingericht worden ! Dus heeft het reklameeren van « Het Vlaamsche Nieuws » toch eindelijk het stadsbestuur wakker gekregen dat zich de zaak der volksvoeding schijnt te zullen aantrekken. 't Werd hoog tijd ! 't Is ditmaal juist en geen late April-visch.DE BEPERKING DER SPIJSKAAR-TEN IN NEDERLAND. — De minister van landbouw, na afgevaardigden van de Vereeniging van Hôtel- en Restauratie-houders gehoord te heen, komt de spijskaarten der restaurants en hôtels op volgende wijze te regelen. Deze regeling is op 1 April in kracht getreden. De spijslijst zal bestaan uit hoogstens zes gerechten. De menus tegen vasten prijs mogen uitsluitend bestaan uit daar-op voorkomende gerechten. Het moirgenmaal bestaat uit hoogstens twee gangen., waarvan één voorgerecht. Het middagmaal bestaat uit hoogstens drie gangen, waarvan één voorgerecht. Soep en voorgerecht worden samen als één gang gerekend. Pudding en dessert Worden niet als een gang geteld. Des avonds na negen uur zullen noch in hôtels, noch in restaurants met het 00g op de bezuiniging van stookmateriaal, warme spijzen verstrekt mogen worden. iets voor iederen dag Hoe we vastgeschakeld zitteu Wij zijn het nog altijd aan onze lezers verschuldigd een woord te reppen over de korte, doch zaakrijde rede die de heer Lainbrichts verleden Zondag te Merksem uitsiprak. Het hoofdartikel : Profetische Woor-den, gisteren in ons blad verschenen, zou er ons aan herinnerd hebben indien wij de belofte uit het geheugen hadden verloren. Ook prof. Lambrichts behandelde da vraag : « Waarom en op welke wijze is België in den oorlog getreden ? » Weest gerust, over dit,punt zal nog veel inkt verkribbeld worden en 't zal een vraag wezen die de geschiedenis met een zwaar hoofd zal behandelen. Er is een heel simplistische wijze om er zich van af te maken : Duitschland heeft voor zijn legers den doortocht ge-eischt, wij hebben er ons tegen verzet met het geweld vau de wapenen toen met onze weigering geen rekening werd gehouden. Als ge een klap krijgt, geeft g'er een tegen ; als ge een kleuter zijt en een groote geeft u een oorvijg, dan stam.pt ge tegen zijn schenen. Dat hebben we ge-daan ! Best, hoewel er diepzixuiige slim-meriken zijn om in het veirleden terug te profeteeren : « Indien Leopold de . Tweede nog geleefd had, zou het niet gebeurd zijn ! » Waarop zij zich steuiieti, tenzij • op deze zeer groote waarheid dat onze Oude een vos was, is ons niet duidelijk. Knepen of streken konden weinig helpen. Mooi praten zou de legers niet ' langs de grens afgeleid hebben. 't Was kiezen ôf deelen, en met onzen grijzen, wijzen vorst zou het begin juist hetzelf-de zijn ge weest. Het begin ! maar 't vervolg? Daar spreken wij geen borg voor. Wanneer ons den 12n Oogst '14 nog- ■ maals vrede werd aangeboden, hadden we kunnen toegrijpen. In stee daarvan, verkozen wij het lot van België onvoor-waardelijk en onverbreekbaar aan dit van de Entente vast te schakelen. Nu hebben wij niets meer te zeggen. Wij spreken niet van onze Haversche regeering, die feitelijk niet meer bestaat, en juist daarom de eenige is van al de regeeringen van de oorlogvoerende lan-den. welke zich onveranderlijk besten-. digt. Havere krijgt bevelen van Londen en van Parijs en is nog slechts een kan-toor van de Entente om opgelegde orders uit te voeren. Engeland, bezit en be-heerscht ons goud ; zelf s. de schat van Antwerpen werd, door wijlen. den stads-ontvangar hr Alfred Boelens, in 't begin van Sept. '14 naar Londen overgebracht. Ze wisten of gisten dus hier wat op 't einde van dezelfde maand onze lots-bestemming zou wezen. Doch waar is thans de vrijheid van onzen Koning en van ons leger? Indien morgen Koning Albert tegen voorwaar-den, die volledig voldoening zouden ■ schenken aan de Belgische eischen, vrede' wilde sluiten, hoe zou hij dat kunnen? Onmiddellijk zou onze vorst in de onmogelijkheid gesteld worden te ■ handelen, indien hij beletten wilde dat ons leger nog langer een gehoorzaam werktuig zou wezen in de macht van de Entente. Dat Servië, Monténégro, Roemenië en : Italie nu ook zoo varen, en dat de Tzaar : het aan eigen lijve heeft ondervonden, bewijst hoë Engeland onmeedoogend meester speelt over zijn bondgenooten. Prof. Lambrichts heeft het aanschou-welijk voorgesteld op de groote meeting te Merksem. Wanneer gij, zoo luidde zijn betoog, een persoonlijke onderneming met ie-: mand aanvat, dan zult gij voorzorgeU . nemen, waarborgen eischen en voor-waairden stellen. Zij zult wikken en we- ■ gen, zwart op wit vorderen, en zeggen ■ hoe ver gij uzelf kunt en wilt verbin-den. Heeft België dat gedaan in Augus-tus '14, of heeft het zich onbesuisd en . lichtvaardig in een afgrond gestort? Ik ■ vind, zei de spreker, dat we onverant-woordelijk, onbezonnen hebben gehaji-deld ! Er is geen kwestie van paal of perk meer ; wij moeten er heelemaal aan, indien de Entente wil en den bitteren kelk zullen wij, gaarne of noode, tôt op den bodem ledigen' ! Die woorden hebben een stoirm van toejuichingen uitgelokt en schenen niemand te gewaagd. Maar dit is! dan ook het ijselijke van onzen toestand. Wij zijn voor Frankrijk en Engeland in het vuur gesprongen, waarschijnlijk omdat

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes