Het Vlaamsche nieuws

1112 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 13 Fevrier. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 29 juin 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/4j09w0bd29/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

lardag *3 Februari £915, Efef&te Jaarg Nr jï Prijs ; g Centiemeo door gaheeî België 1 f [■■■■ii' 1 m 11 m 1 in'i'iimi Uni ihin mu \ bimi ■■» i mh^w ni ,i in ii m i iin i ni—lin i 'il i HTurTîIPWîWTn ~~ Vlaamsche Nieuws Hat best ifigeiiclit en maest verspreîd Nieuwsbl&d vaii Belgîë, * Verschijnt 7 maaJ per week ABONNBMBNTSPRUZEN : Ljjj 3.35 i P«r 3 maandec i.QG L|Kà « , , i-5û j Per S aiMnideB 7.56 fût jasa- 14.00 âESTOOg 1 i âssldopstslier s Alloua BAEYENS ielsesrfe; AbI. VAN 0PSTRAET SUREELEN: ?@edsitnat, 44, ANTWESPEK Teiefoui ¥êm AANKQftDHliNUEN : Tweede Ma&. per régal » 8.56 ! Vierde bla&%. per regel . 0.35 Derde id. ià. . 1.00 i of voigsns evereenkomst. Doodsbericht .... 5.00 !stii ét? kksdmÂê andelsbladvan Donderdag, 'olgend ingezonden stuk : een paar weken worden er ogingen aangewend om onze ie koo innig met Antwerpens /ergroeide instelling, te doen en dit niet enkel voor wat avond-, inaar ook voor de de klas der jufvrouwen niet :miek gesproten, uit verschiï-jzen op kunstgebied, en uit-: becordeeling van zekere îeden, is van aard om het de-goede spoor te doen afdwa- zeker dat de Antwerpenaars den stempel en met -hen de olking het niet zullen dulden lordeele van Brussel, onze stinstelling eenvoudig den et worde. En dit zou het ge-ien ons kunstinstituut geslo-,'an over jaar en dag wend :he centralisatiegeest aile po-om ons den prijs van Rome m en Antwerpen's Akademie tôt een doodgewone provin-ing van vveinig of geeu be- e Akademie niet te openen i herhalen het, al hare leer-i nien die poging in de hand u wacht men? Waarom ge-de belangen der Akademie irnemen, geen teeken van le-:-r zulke groote belangen op i-cteur is afwezig en eenige ontbreken, zal men ons ant- antwoorden wij: Faute d'un baye ne chôme point ; een der ;essoren kan den directeur vervangen en schilders ont-ok niet in Antwerpen om in ontbrekende professoren on-geven.n nog langer ge wacht? Wij m tolk van de geheele Ant-Lvolking te zijn, met de ca-heropening aller klassen on-ne ernstig en beslist te ver- ;r het Handelsblad. Men ziet :nder volstrekt van dezelfde als wij en zijne redeneering slotsom voert ; « men wil de '/an Antwerpen ruïneeren », svij, vraagt de briefwisselaar rom er langer gewacht wordt tniddellijke heropening aller er Akademie. hierbij echter verbaast, is de n het Handelsblad zelf. Het een boer die van Lokeren als nota bij den brief : i zeer verwonderd dit schrij-mgen, want wij meenden dat orde was. Wij kunnen enkel ît wij vroeger schreven : Wij heropening toe van de klas-al stielmannen aanbelangen ; dere trachte men het moge-n. » t het Handelsblad ooit kun-1 dat ailes nu in orde was? t vernomen van de terugkeer pers? et zijn wenschen Voor wer-en de uitdrukking dier wen-de voltrekking daarvan? het reeds dat het twee brie-igde, een van Frans Simona Ben Linnig, die zich aanbo-idelijk een der ontbrekende e vervangen? het werkelijk dat deze beide delijk waren uitgenoodigd eu l'administrateur, om met g te beginnen? mdering van het Handelsblad ;eveinsd«voor ; de heropening i die vooral de stielmannen n, — en die nog niet eens s gehad, is een trairige flau- andere zal men niets doen, iets, omdat er zekere machti-en zijn, welke zich op dit te Antwerpen sterk doen ge-die de Akademie van Antwer-ijaudig zijn gezind. ten dat het Handelsblad ste-bij stek zou houden. Het her-lals het verslag der Kamer-verleden jaar, waar de strek-ît doel der blauwmorsers en ian, den afschuwelijken be-rerlant, werden blootgelegd ; ivordt het dan wat strenger in :1, en wat energieker in zijn met het goedzakkige : « Doc ijk is», komen we nergens ; I! îen dat de belangen der Aka-Antwerpen meer waard zijn : woorden, die niet door da-;d worden. îerusten, en ons de slaapmuts en trekken, vernemen we der en anderen dag, dat de Aka-Aatwerpen voc*r gogd geslo- ten is : we gelooven niet dat zulks be-hoort tôt de wenschen van het Handelsblad, dat we steeds hebben leeren waar-deeren, als een oprecht en belangloos verdediger van de kunstbelangen onzer geboortestad, * « * De Nieuwe Gazet komt in haar num-mer van gisteren aandragen met een be-richtje, dat ingegeven werd door « een hooggeplaatst persoor, een man die door heel Antwerpep gewaardeerd en geëer-biedigd wordt om zijne groote gaven van geest en hart ». We zullen voor dezen naamloozen, deugdzamen man dan maar heel veel eerbied hebben, anders loopen we ge-vaar de aristokratische gramschap van de gewaardeerde kunstcritici der Nieu-[we Gazet weer over ons te zien losbre-ken.De zegsman der Nieuwe Gazet legt uit, dat de heropening der Akademie eenvoudig afhangt van eene kwestie van duiten... De stad heeft hare toelage betaald, en met dit geld kan de wedde der aan-ivezige leden van het personeel betaald worden, meer niet. Doch Staat en Provincie hebben hun aandeel in de toelage niet betaald, en dus ontbreekt het geld voor al het an-! dere... Met al den eerbied, verschuldigd aan iemand die uitmunt door groote gaven van geest en hart, moeten we toch doen opmerken dat uit zijn uitleg kan opge-maakt worden, dat men zeer bezorgd is voor den toestand der wegloopers, en dat men daaraan veel van de rest opof-fert.Wat de uitvlucht betreft « dat de groote rneerderheid der jonge kunstenaars haren vaderlandschen plicht doet bij het leger », ons dunkt dat dit geen reden is om dezen welke hier zijn van verder onderwijs verstoken te houden ; zoowel als men voor het Conservatorium midde-len heeft gevonden om de cursussen te herbeginnen, zou men dat met een beet-je goeden wil ook voor de Akademie kunnen vinden... Maar... dat beetje goeden wil... daar zit het hem in... Wat de verdachtmaking - betreft van persouen, die zich bereidwillig -toonen in deze kwestie, die laten we voor reke-ning van d-r- Nieuwe Gazet Pictoi. Nog het sluitingsuur Daags na het verschijnen van ons ar-tikel over het verlengen van het sluitingsuur, vernamen we dat er in deze kwestie eene besîissing was genomen, Op voorstel van de Duitsche overheid, heeft het Collège van Burgemeester en Schepenen er in toegestemd 117 koffie-huizen open te houden tôt 10 ure 's a-vonds en 15 koffiehuizen tôt 12 uren 's avonds. Dit bevestigt dus wat wij zegden : niet de Duitsche overheid, wèl het ge-meentebestuur, heeft in deze zaak te be-slissen ; de Duitsche overheid, die nooii verboden heeft na 8 uren open te houden, heeft voorgesteîd het uur van sluiten te verlengen, en het Koilege van Burgemeester en Schepenen heeft toegestemd. We haden toch liever het tegenoverge-stelde zien gebeuren, En nu de besîissing is gevallen mogen we niet verzwijgen dai zij de belanghebbenden in het geheel niet voldoet. Het is opmerkéîijk, dat de meeste koffiehuizen welke van de verguning ge-bruik mogen maken, Duitsche of Hol-landsche huizen zijn. Verder, dat zeei gekende en druk bezochte Vlaamscht herbergeh moeten sluiten ten acht uur, terwijl vlak over hun deur een vreemde konkurrent openhoudt. Men zegt ons dat de genomen maat-regel slechts voorloopig is, en dat wel-dra de toelating algemeen zal wezen. Wi wiiten het hopen ; het zou een niet U verrechtvaardigen « bîunder « wezen, al: de begunstiging der eenen boven de an deren behouden bleef. Al de neringdoe ners betalen zware belastingen, die in d< toekomst nog zwaarder zullen worden hoogst onbillijk is het dus, vooral op di oogenblik, aan de eenen toe te laten zakei te doen, en dit bij anderen te belemme ren. We kennen kieine kabberdoeskens die zonder zich te bekommeren om kom missaris of bevel, open houden zoolan§ het hun belieft; terwijl treffelijke en ge kende koffiehuishouders, die een bij uit stek rustige, bedaarde burgerklientee hebben, verplicht waren platte brooiken: te bakken, zich te vernederen om de toe lating te vragen, die hen nog niet een: gereedelijk gegeven werd. Ons dunkt dat het Koîlegc van Bur gemeester en Schepenen het voorstel de: Duitsche overheid niet hadde moeten af wachten, om te doen, wat de ganscni bevolking verlangde ; wij hopen dat he nu ook niet wachten zal tôt van vreemd* zijde wordt voorgesteîd rechtvaardig t , handelen, en al de belastingbetalendi neeringdceners op gelijken voet te be handelec Toçp KoehçÏQM. Naschïiit. — Er wordt ons verzekerd dat de verlenging van het sluitingsuur nog dezer dagen algemeen -'a! wezen voor a! de neringdoeners. Dit zal door allen met genoegen vernomen worden. Het loi der Kaianga-oiidernemingenEENE REDEVOERING VAN Mr. WILLIAMS De machtige Engelsche compagnie der <( Tanganyika Concessions », heett hare algemeene vergadering te Londen ge-houden. Daar het lot van al de Belgi-sche ondernemingen in Katanga nauw met genoemde maatschappij in verband staat, publiceeren wij nagenoeg in ex-tens de redevoering die uitgesproken werd door de heer Williams, de « managing maai » dezer onderneming : « Ik geloof niet dat eenige handels-maatschappij voorspœdiger of beter in staat was hare verplichtingen na te komen, dan de Tanganyika Concessions, JUtd. voor de oorlogsverklaring. Inder-daad, om de interesten der obligaties te betalen, had ik eene leening aangegaan onder den vorm van een voorsenot op de dividenden waarvan mijne Belgische kollegas en ikzelf zeker zijn, dat de « Union Minière », waarin wij groote aandeelen hebben, in staat is uit te kee-ren. Ik wil u nu den toestand onzer maatschappij, voor en na het begin van den oorlog tôt heden, voor oogen leg-gen. Ik geloof dat ik u hiermede recht doe wedervaren, opdat gij beter onzen juisten toestand zoudt kunnen begrij-pen. Het kapitaal van de Tanganika bedraagt liv. st. 975,098 in aandeelen, en er bestaan voon liv. st. 2,176,480 obligaties. Het aktief bevat o. a. : 40 % der aandeelen van de Union Minière du Haut Katanga. 90% der aandeelen van de Compagnie du Bonguella Railway. 75 % der aandeelen van de Rhodesia-Katanga Junctiau Railway and Minerai Company. Wij hebben ongeveer 8,000,000 pond sterling uitgegeven voor den aankoop en de ontwikkeling van dit aktief. Wat de Union Minière aangaat, haar beheerraad bestaat voor de helft uit Belgen en de goeverneur der Société Générale de Belgique is voorzitter dezer maatschappij. De andere helft van den beheerraad is Engelsch, ik ben onder-voorzitter en vertegenwoordig er de belangen der Tanganyika. De Union Minière bezit befcmgrijke kopermijnen die zich over ongeveer 180 mijlen van Katanga uitstrekken. De koperproduktie der Union Minière was in 191.1 997 ton ; 1912, 2465 ton; 1918, 7358 ton; 1914, 10630 ton. Vier nieuwe ovens waren besteld en moesten a. s. Juli in werking treden, waardoor de produktie dit jaar tôt 25000 ton en het volgend jaar tôt ongeveer 40000 ton zou gestegen zijn. De kost-prijs van het koper, in Europa geleverd, bedraagt liv. st. 40 per ton, en men kon verwachten dat, door de grootere produktie, dezen prijs tôt liv. st. 32 zou te-ruggebracht worden. Het was dus dui-delijk dat, bij een verkoopprijs van liv. st. 60 per ton, de Union Minière eene winst van meer dan liv. st. 200,000 in 1914, liv. st. 500,000 in 1915, en liv. st. 700,000 in 1916 zou verwezenlijken. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de kostprijs van het koper beneden liv. st. 60 per ton zou gedaald zijn, om de eenvoudige reden dat dit de kostprijs is van een groot aantal mijnen, maar zelfs in het geval dat hij tôt liv. st. 55 zou dalen, zouden wij, daar onze kostprijs slechts liv. st. 85 bedraagt, nog liv. st. 20 winst per ton maken. De. winst per ton voor het rijke erts zoudesi nog hooger geworden zijn nadat de Ben-guella spoorweg gereed was, en onze operaties zouden eveneens groote uit-breiding genomen hebben, daar dezt spoorweg ons zal in staat stellen groott kwantums erts van niinder kopergehalt* • te bewerken en dat de Benguella Rail-: way zoodoende zelf ook beduidend< winsten zal maken, hetgeen weer d< 1 Cie de Chemin de fer du Congo Belge er de Tanganyika zal ten goede komen , Het is dus klaarblijkend dat de winsi der Union Minièère, op den voet eenei : maandelijksche productie van 1000 tor en met eenen verkoopprijs van liv. st 60 per ton, reeds voldoende zal zijn on 1 de betaling der obligataire interesten tt ; verzekeren. Met eene supplémentaire produktit ' van 2000 ton per maand te beginner met Juli, dus met eene totale opbrengt: - van 3000 ton van af Juli a. s. zou hei ■ aandeel van 40 % der Tanganyika in d< - winst der Union Minière /olstaan on . de obligataire interesten te betalen er t daarenboven nog een bedrag over te la ? ten. Onze deelname van 40 % in d< : Union Minière, die vertegenwoordigc ; wordt door 98000 actiën dezer maat - schappij, maakt een der waarborgei uwer obligaties uit. Deze aandeelen wer den ir< den îeop der twee îaatste jarex tusschen liv. st. 25 en liv. st. 30 ver-handeld.Bij het uitbreken van den oorlog, ves-tigdan zich de heer Velge, sekretaris der maatschappij, eenige leden van het technisch bpreel te Londen. Het koper vieî van liv. st. 60 tôt liv. st. 48. Onze Duitsche hoofdmachinist verliet ons, maar wij deden zoo goed als het kn met het overgebleven personeel voort. Een groot aantal Belgen en Engelschen ver-lieten onze werkplaatsen in Afrika en onze bureelen in Londen om zich ter beschikking van hun vaderland te stellen ; toch gelukte het ons, dank zij de krachtige medewerking van den heei Horner, bestuurder te Elislbethville, en der: heer Velge in Europa, aan den sts.rm te weerstaan. Wij realiseerden se-dert het uitbreken van den oorlog, ongeveer liv. st. 50,000 winst voor de Union Minière, en daar het koper weer tôt liv. st. 63 per ton gestegen is, maken wij tegenwoordig liv. st. 20,000 winst per maand. Dit is de winst die wij op het koper realiseeren tôt op het oogenblik der aankomst in Engeland; daarvan dient men dus de algemeene onkos-ten en andere kosten in Euiropa, af te trekken. Rekening houdend met de beduidende ontwikkeling der Union Minière, heb-oen wij onzen bestuurder opgedragen cwee nieuwe ovens te bouwen; deze be-»aiiden zien op net oogenblik te Beira, en ik hoop dat wij zooeloende ons voor-^enomen programma successievelijk in aavoering zullen kunnen brengen, waarin de exploitatie met V ovens voor-zien werd, met înbegrip van een reserve oven. iiet is bijna zeker dat twee dezer nieuwe ovens dit jaar nog inwerking zullen gesteld worden, De toestand, onder het oogpunt van wmst, is veel beter geworden dan men had durven ver-waenten. 1k maak u zoo volledig mo-geiijk den toestand duidelijk voor wat oetrett de koperproductie en de waar-schijnlijk wmsten der Union Minière, daar de finautieele dekking uwer obligataire interesten en op deze produktie en op deze winst gesteund moet zijn. .tiet komt mij onmogelijk voor dat wij meer dan een jaar zouden noodig hebben om deze interesten te kunnen betalen, wanneer men de immer stijgende wumsten der Union Minière in aan-merking neemt, en wanneer men weet dat de Société Générale de Belgique bereid is mijne onderneming financieel te steimen. Het andere belangrijke aktief dat uwe obligaties waarborgt, is het aandeel vau 2, <00,000 acties in de Benguella Railway Co. Deze aandeelen zijn geheel volge-stort en vertegenwoordigen de liv. st. 2,700,000 die voor het aanleggen dezer spoorlijn reeds werden uitgegeven. De toestand van den Benguella Railway was, vôôr 2 jaar, als volgt : Wij hadden deze onderneming geheel en al met Engelsch en Portugeesch kapitaal gedreven tôt een bedrag van liv. st. 400,000 toen mij door een vreemd bankier voorgeslagen werd den spoor-wegaanleg met buitenlandsch kapitaal voort te zetten. » Hier zet M. William uiteen, hoe hij in bespreking trad met de Deutsche Bank en waarom deze onderhandelingçn niet doorgingen. « Een ander voorstel om mij de mid-delen te verschaffen voor den aanleg der geheele lijn, werd mij door een groep Belgische financiers gedaan ; ik nam dit aanbod op 21 Juli aan op de voorwaarde dat de kontrool van den spoorweg geheel in handen der Tanganyika zou blij-ven en dat onze overeenkomst aan de goedkeuring van het Portugeesch Gouvernement onderworpen zou zijn. Ik heb altijd tôt princiep genomen dat de Tanganyika slechts dan de helft van haar aandeel en van hare kontrool in dezen spoorweg zou afstaan, wanneer de koopers haar de totaliteit onzer obligataire schuld, ten bedrage van liv. ster. 2,000,000 zouden terugbetalen. De Tanganika heeft, voor het in gang zetten van den aanleg dezer spoorlijn, : een kapitaal van livr. sterl. 400,000 moe-: ten vinden en uitgeven, en wanneer an- ■ deren nu hare waarde inzien, is het ■ slechts rechtvaardig dat zij hun recht-: matig aandeel betalen om mede te wer-i ken aan deze onderneming. Deze onder handelingen waren bijna tôt een goed einde gebracht, toen de oorlog uitbrak ; ik had het voorstel aan de Portugeesche 1 regeering onderworpen en had toen mijne vacanties genomen, zeker als ik 1 dat de zaak als afgedaan kon beschouwd ^ worden. Het is een feit dat de oorlog deze plannen vertraagd heeft, daar er ■ echter tusschen de grootste Europeesche 1 banken competitie bestaat om deze s spoorlijn financieel te steunen, ben ik : zeker dat gij over de degelijkheid van ■ den Benguella Railway gerust moogt 1 zijn. Indien de oorlog niet uitgebroken 1 wi.3, zou ik zonder eenigen twijfel de . noodige millioenen tôt mijne beschik-: king gehad hebben die mij zouden in I staat .gesteld hebben het aanbod der Fir-• ma Pauling en Co te aanvaarden, die i het aanleggen van den geheelen spoor-- weg in een tijdverloop van 21/2 jaren i op sich wild.^ nemen ; de symnemers ver zekerd en bovendien in dit aanbod aan ster den Benguella Railway inkomsten ten gun bedrage van livr. sterl. 3z0,000 voor ver- neei voerkosten hunner bouwmaterialen. nett Ik ben ervan overtuigd dat deze re- 5 p sultaten door den oorlog, wel uitgesteld, 5,01 doch niet verloren zullen gaan. De aan- Beii leg van den Benguella-spoorweg door 1,8L Angola, waardoor deze streek in verbin- gev ding gesteld zal worden met de mijn- er \ distrikten van Katanga, maakt deel uit tôt van het programma van den Belgischen 5,0*. minister van Koloniën, en deze lijn is dat geroepen om machtig bij te dragen tôt uitg de industrieele ontwikkeling van ICatan- digt ga. De Benguella Railway is zoowel noo- stan dig voor het succès der Belgische spoor- slot lijnen in Congo, als voor de goedkoope ven exploitatie onzer koperindustrie. Eene ders spoorwegonderneming kan altijd wijzen den op vooruitgang voortspruitend uit het zijn plaatselijk verkeer, en bovendien wor- tie > den de ontvangsten dikwijls beduideud II vermeerderd door het vervoer van ex- mid port-cerealen. Ik heb onlangs twee rap- en z porten over deze lijn gelezen, Waarin ploi volgende twee punten behandeld wer- maa den. Het eerste dezer verslagen was het gatt werk van een beroemd Belgisch inge- sald nieur. Deze heer doet opmerken dat, bij 200 een mijnverkeer van 40,000 ton per jaar sch< in Katanga, de spoorlijn gedurende het pij eerste jaar dat zij tôt aan de mijnen in Wa exploitatie genomen zal zijn, livr. sterl. Rh< 280,000 nette winst zou maken, en hij gaa gunstige dezer rapporten tat basis neemt eve: voegt eraan toe dat hare junctie met de ma: Katanga Railway hare rendeering veel gre: zal verhoogen. Het andere verslag, uitgaande van Caï denzelfden omvang van het verkeer, mir maar dit Iaatste berekenend volgens de tati tarieven door de concessie-akte toege- obi laten, voorziet eene netto-winst van li\T. i. 600,000. Wanneer men het on-stige dezer rapporten tôt basis ut, zou er dus livr. sterl. 280,000 o-winst gemaakt worden of meer dan , c. op een bedrag van livres sterl. 0,000, en tôt op dezen dag heeft de guella Railway slechts voor livr. st. 0,000 obligaties tegen 5 p. c. uitge-;n. Volgens het tweede verslag zou oldoende winst gerealiseerd worden het betalen van 5 p. c. op livr. sterl. 0,000, zoodat, in de veronderstellmg wij nog livr. sterl. 3,000,0u0 zouden even om den aanleg der lijn te voile» n, er na betaling der daardoor ont-e obligataire interesten een batig van livr. sterl. 350,000 zou overblij-ter verdeeling onder de aandeelhou-. Er dient hierbij opgemerkt te wor-dat bovenstaande ci j fers gestaafd op het eerste jaar van de exploita» /an het mijnverkeer in Katanga. : geloof dat het verstandig is het den dezer twee verslagen te houden an te nemen dat er na het eerste ex» tatiejaar reeds genoeg winst zal ge» kt worden, om de betaling der obli» lire interesten te betalen en nog een o van liv. st. 150,000 tôt liv. st, 000 over te laten ter verdeeling tus» ;n de aandeelen die onze maatschap-in den Benguella Railway heeft. t onze participatie van 75 % in de niesia Kantanga Railway Co aan-t, deze lijn, waarvan wij den aanleg 3eens financieel gesteund hebben, ikt in Engelsch Zuid-Afrika (dat ist aan Belgisch Congo) het vverke-e eindpunt uit den spoorweg van ro naar Kaapstad, en deze onderne-ig heeft sedert het begin der exploi-e reeds meer dan de interesten harer gatie-schuld opgebracht. DAGELIJKSCH NIEUWS DE BELGISCHE UITGEWEKE-i NEN MOETEN SLUIS EN EEDE ONTRUIMEN. — Uit Sluis aan de1 « De Telegraaf » : Dit besluit werd heden alhier bekendgemaakt. Men vermoedde er al sinds eenige dagen iets van, men sprak erover, maar geloofde er nog niet aan. Tôt het vandaag officiel uitgevaardigd werd. Het wekte niet weinig ontroering onder de vluchtelingen, maar ook onder de in-gezetenen. De vluchtelingen gevoelden zich te Sluis al thuis. Men had hier vrienden teruggevonden, kennissen gemaakt ,velen waren als bezoekers wel-kom in dit of dat huis van een inwoner, men had zich al aardig geschikt naar Sluissche gewoonten. En men verbleei bij de grens. Men onmoette landgenoo-ten, die eens uit België overwipten en 't een en 't ander van de streek, de stad, het dorp vertelden. Men hoorde 't ka-nongebulder, de stem van 't leger, waar familieleden en vrienden strijden, men zag aeroplanen boven Noord-Vlaanderer zweven, men wist of er wel of niet ge streaen werd.... Bovendien, haden d< vluchtelingen langzamerhand het midde gevonden zeer goedkoop in het kleint stadje te leven, en de armen onder hei genoten den bijstand der inwoners. li den vreemde zal men dat niet meer vin den! Van een anderen kant zal het ver trek der vluchtelingen, in het bijzondei van deze die aoor hunne middelen dei handel van het stadje lieten leven, eei schadepost zijn voor bakkers, slagers winkeliers, hotelhouders, enz., die zici daardoor beduidende inkomsten zien om trekken. De behoeftige vluchtelingei zullen waarschijnlijk naar een kamp, het zij te Nunspeet, hetzij te Uden overge-bracht worden. Een aantal hunner gaven te kennen, liever naar België terug te keeren. Het woord « kamp » schrikt hen af. En Nunspeet, Uden, 't schiint hun zoo ver, zoo'n eind van België. En zij vragen zich af of de oorlog dan nog zoo lang gaat duren, dat men hen zoo veel verder stuurt... Ook Retranchement moet ontruimd worden. Daar verblijven behoeftigen in de pastorie en gegoeden bij burgers en boeren. 't Gemakkelijkst zijn nog dege-nen, welke daar bij 't Zwijn in badwa-gentjes wonen. Een wagentje voor zit-kamer, een ander voor provisiekast, een derde voor slaapkamer. Heel praktisch ! Nu en dan zet men de karretjes maar met open deur naar den wind, de raamp-jes open, en de vertrekken van 't mo-dernste huis kunnen niet beter gelucht worden. Eede is de derde gemeente. Er werd hier veel gesmokkeld. Om 't smokkelen schijnt 't besluit gekomen. Maar bij ve-len hier te Sluis blijft de hoop... de hoop, dat 't besluit gewijzigd zal worden. De Belgen willen gaarne blijven en de Slui-zenaars willen hen gaarne houden, en in dien zin werd hedenavond nog een ver-zoekschrift ingediend. In nabijgelegen plaatsen als Aarden-burg, IJzendijke, mogen de Belgen wo nen, maar er blijft daar nog weinig plaats over. ONDERSTEUNING UIT ARGENTINE en ALASKA. — Op initiatief van den heer Pierpont Morgan werd door de inwoners van de steden Juneau, Douglas, en Treedwell ingeschr«vea voor meer dan 4500 pond sterling (tr. 112,000} ten bate van het Belgian Kelief Fund. in deze som komt 900 p. st. voor de werkheden van eene labriek te Juneau, uit huide voor hun bestuurder, M. Jan Van Uphem, een brusselaar. leder werk-man heett nnnstens voor een dollar inge» schreven. Een draadbericht uit Buenos-Aires meldt dat de Senaat met algemeenheid van stemmen eene ondersteumng vaa 100,000 piasters gestemd heett ten bate van onze landgenooten. BEKENDMAKING, ~~ Op Zaterdag 13 Februari 1915, om 11 uur 's voor-middags, heeft van de Scheldeforten eene scUietoefening plaats. De afsluitmg van het scliootsveld gebeurt door de inatrozen-artillerie. BER1CHT. — Maandag 15 en Dins-dag 16 Februari a. s-, zal voortgegaan worden met het uitbetalen der loonen aan de werklieden en toezichtera die aan de forten gearbeid hebben. De betalingen zullen geschieden tusschen 9 en 4 uur (TorenuurJ, op het je stadhuisbureel. Personen die aan de forten 1, 2, 3, 4, en 5 gewerkt hebben, alsmede de kabel-werkers mogen zich op de voormelde da» ^en aanbieden. Een later bericht zal aanduiden wan-aeer voor de andere forten zal uitljetaald ' worden. KUNSTNIEUWS. — Het is niet on-mogelijk dat we nog dezen winter een kort tooneelseizoen krijgen, in de Kon. Ned. Schouwburg. Naar ons gezegd wordt zou de stad geneigd zijn om aan een gezelschap te vormen uit te Antwerpen aanwezige artisten, toelating Le geven een paar dagen per week te spe-len.Dat er op dit oogenblik niet kan ge-dacht worden aan zuivere kunstvertoo» ningen spreekt van zelf, men zou zich bepalen bij de opvoering van enkele gekende dramas : « De Bultenaar », « Beroemd Procès », en een paar werken van De Tière. Dat is vooral om artisten, die het in deze tijden ailes behalven breed hebben, eene tijdelijke broodwinning te verschaffen.We gelooven dat de poging door aile Antwerpenaren zal worden ondersteund. Bij de verstrooiing, welke zulke voor-stellingen bieden, komt nog het bewust-zijn, dat men onrechtstreeks eene goede daad verrichte, met voor tal van personen, die nu werkeloos zijn, gelegenheid te geven wat te verdienen. Tusschen de artisten, welke van het gezelschap zouden deelmaken, noemt men Mevrouwen H. Bertrijn, Dilis, Dams, heeren Bertrijn, Piet Janssens, Dilis, enz. enz. We zullen zou spoedig mogelijk meer bijzonderheden meedeelen, als de zaak, gelijk wij hopen, doorgaat.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes