Het Vlaamsche nieuws

295 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 26 Mars. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 19 octobre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/rx93777m7f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Vrîjdag 26 Maart 1915» Èerste jaarg. Nr 72. 1,—ii.iaw Frifs" ; 5 Ceetiemeia door ireheel Beigië .0«JSi X Vlaamsche Nieuws I Het best ixigelicht en meest verspreid Nieuwsblad va n Beigië. - Vérschijnt 7 maal per week IABONNEMENTSPRIJZEN : per week 0.25 > Per 3 maanden 4.— Per maand 1.50 j Per 6 maanden 7.60 Per jaar 14,— BESTUUR Hoofdopsteller : Alfons BAEYENS Beheerder1: Anti VAN OPSTRAET BUREELEN: Roadestraat, 44, ANTWERPEN Teîeîoon 1990 ! i. J t sssasjz^^^ssx^ja^^.^rj:s3rsfes&aL.irrssr — — •sr— ■ T» . „, •srssïassassjaï,-ata-ti-ti AANKONDIGINGEN : Tweede bladz., per regel 2.50 J Vierde bladz., per regel 0.60 Derde bladz., id. I.— | of volgens overeenkomst. Doodsbericht 6.— In de Diamant wereld ftj ontvangen het volgende schrij- J®' [ ,Jfl een der laatste nummers van uw y, waarin u spreekt over de misbrui-gi. bij het doppen », haalt u bijzon-ler de diamantnijverheid daarbij te pas, Isook onze organisatie. s Dat er misbruiken gebeuren bij dit oppen, vveten wij bij ordervinding, om ;den wij' reeds een orner leden op hee-rfaad betrapten en hem dan ook ver-fehten het onrechtmatig oritvaugene erug te geven. En nog slechts enkele agen geieden betrapten wij ook enkele ngeorganiseerden welker zaak wij den eeï Willaert, een der chefs van dezen ienst, overgaven. Dit maar, om u aan e toonen dat onze organisatie in deze laren plicht begrijpt en ook doet. En ladde men ons het « doppen » niet af-[enomen, dan hadden wij ongetwijfeld en nog veel scherpçren kontrool kun-îen uitoefenen en daarbij zouden velen iet zelfs niet çens wag6Ha in onze loka-en zelve eene poging tôt bedrog te wa-te» Dat wij de oregeorganiseerden niet leter kunnen nazien, moet noch mag emand ons ten kwade duiden. Eerstens leeft nien ons nog nooit de kontrool iaarover opgedragen. Integendeel heb-m wij, niettegenstaande herhaaldelijk landringen bij den heer Schepmans, van lien heer nog zelfs niet de toelating kun-îen bekomen tôt het opnemen der na-nen van dè owgesyndikeerde diamant->ewerkers die gaan « doppen ». Dat wij, ùettegenstaande die voor ons onbegrij->elijke houding toch waar het pas geeft mzen plicht doen, hebben wij hierboven 'eeds afdoende bewezen. En evenzeer ebben wij nu al wel. aangetoond dat het an onzeiï goeden wil en lust tôt mede-erking in 't geheel niet mangelt. Op-ringen echter doen wij ons niet. » Voor wat betreft den toestand in itt bedrijf hier nu, is het wel waar « dat leherneming van het werk den laatsten ijd van geen groote beteekenis is », ai minste als men geene rekening pdt met de tijdsomstandigheden. Vol-gens onze opname echter van het op IS fat draaiende aantal molens beliep lit op dien oogenblik, voor Antwerpen igrensgemeenten, ongeveer 1250. Wij ïogen dus gerust het aantal werkenden itier op dien datum op ongeveer 1800 chattes. Toen een drie of viertal weken 'an te voren echter ons, van wege de luitsche overheid, werd medegedeeld dat een zeker aantal mssen ten dienste ter nijverheid zouden worden uitge-rikt », beliep het aantal werkenden lechts ongeveer 700. In gewone tijden, § herhalen het, zou zulk eene ver-tterdering van zoo geene groote betee-®is zijn, vooral met het oog op het togroote aantal dat nog op de straat lijft. In tijden als deze echter die wij u doorleven is dit cijfer wel aanzien-ik.Waar dit cijfer echter nog van veel rooter waar de voor is, dat is voor het ^toonen der in onze nijverheid smeu-®de energie en kracht. De ongeluks-wfeten die een stilstand van jaren na ® oorlog voorspeld hebben en meni-S goedgeloovige den doodsangst in ! hart gejaagd, kunnen nu wel lût het 'venaangehaalde opmaken dat eene ijverheid die in ®ulke tijden nog over beduidende levenskracht beschikt, ta na een stevigen vrede wel minstens 10 ?oed als eene andere zal kunnen her-ellen heropwerken. " 0f er op dezen oogenblik nog racht voorradig is om nog gro«tere uit-feiding, kan natuurlijk niemand aan-)0Qen, is niet aan te toonen. Wie weet anhetblijven stand houden zelfs? Dat . ^ zoo vrij mogelijk verkeer echter 001 de handelaars en fabrikanten daar ee' kan toe bijdragen zijn wij het met w îtiedewerker volkomen eens. s Met onzen dank Voor de opname en AtingsvoUe groeten; L. Berckeïaer » I 1 Ideën Boogmoedige menschen worden niet bemind. Daar wordt meê gelachen. Dat is verkeerd. We mogen de hoogmoedi-gen niet lastig vallen. 't Zijn zij die zich vrijwillig belasten met de meeste maat-scAappelijke onaangename boodschap-pen, en zich tevreden stellen, voor aile belooniçg, met de goedkeuring van dezen, boven dewelke zij zich zoo hoog verheveu wanen. * * ■» *" In politiek staan zekere menschen al-tijd bij de overwinnaars. Men denkt dat zij bijzonder schrander, ja, geheel on-verwinbaar zijn, dat hun tusschenkomst de overwinning verzekert. Maar het is opmerkelijk dat zij steeds op het slag- veld komen, als de slag geleverd is. * * * Ik ben op de rechtbank geweest. 't Is er niet mooi, niet proper, niet indruk-wekkend ; men ademt er geen hooger, reiner lucht : het stinkt er. Waaroin poogt men niet de plaatsen, waar men heet Recht te spreken, een plechtiger, statiger voorkomen te geven? Men zou soms meenen in een slecht be-klanten winkel te zijn, en 't doen en laten der bedienden stemt niet tôt inge-togenheid. Me dunkt toch, dat het Ge-recht meer ernst moest vertoonen : de advokaten volstaan om er de klucht bij te doen. # * * Ga over de Meir, op een mooien dag. Zie de vrouwen gaan. Zij tooien zich nog altijd, als was er geen oorlog. Zij pronken met hun mooiste kleeren, als stroomde niet over Europa een golf van rookend bloed. Niets heeft invloed op de behaagziekte der vrouwen. Als er een kleed bestond, zoo mooi als er nooit een is geweest, ëen kleed dat men alleen zou dragen om maar het schoonst te zijn, dan zou men vrouwen vinden om te moordèn, alleen om dat kleed te mogen aandoen... * * •* De diamantbewerkers klagen, dat hun vak niet bloeit. Na den oorlog zal er be-ternis komen. Er zullen dan weer dia--manten worden geslepen sn gedragen. Diamanten bezitten is een raar plezier. Andere menschen zien op uw persoon harde, dure steenen schitteren, waarvan gij de angstige, verantwoordelijke wach-ter zijt... * * * De verschillende volken, die nu in oorlog zijn, roemen hoog hun leiders. Dat is altoos zoo geweest. Het zal nog lang duren eer zij eerbied en liefde ver-liezen voor dezen welke hen kwaad doen. !• Grieksch-Egyptfsche terra-oottabeelden Uit eene studie van Prof. Wilhelm Weber : De Grieksch-Egyptische vrouwenbeel-den in terra-cotta, dagteekenend uit het Romeinsche tijdperk, waarvan er meer dan 500 in de Berlijnsche museas aange-troffen worden, zouden niets anders zijn dan echte mode-poppen uit de Oud-heid ! Men moet echter niet vergeten, dat de Egyptische vrouwen, koket als de vrouw door de eeuwen heen geweest is, een godsdienstig karakter aan de mode gaven, hetgeen de hieratische houding dezer mannequins in terra-ootta ver-klaart.Apalejus verhaalt, bijvoorbeeld, dat in den optocht van de aanbidsters der godin Isis van Kerorhee,een groep vrouwen zich deden opmerken, die hare oe-voties aan de « schoonste der godinnen » uiting gaven door het dragen der laatste mode, afkomstig van de keizerlijke prin-sessen te Rome. Het zijn de toiletten van Rome, de metropolis der mode, welke deze terra-cotta figuren ons veropen-t>aren.Wij zien eenige dezer vrouwenbeel-ien gekleed in lange, rijk geborduurde mantels, andere in peplos met lange tnouwen, weer andere in fijn geplisseer-de chitones met korte mouwen, gehuld. Nu eens is de halsuitsnijding dezer klee-dingsstukken rond, dan weer vierkant. Soms zijn de rokken op zijde.opgeno-men, dan weer gedrapeerd of met gol-vende linten afgezet. Deze studie leert ons ook de toenma-ige mode van het schoeisel kennen, zoo-îls de vrouwen van het keizerlijke Rome droegen. Zoo ontwaren wij hier een beeld met hooge roode laarzen ; ginds een andei met los geregen sandalen ; zelfs zijn^ er die ringen aan de teenen dragen. Van îen buitengewone luxe getuigen de ver-Dazende massa's van gouden oorringen, kettingen en lange halssnoeren... De sjaals worden door een lossen ktjoc.p op 3en rug vastgehouden ; men kan ook de halsdoeken onderscheiden. Eene elegante, in een ieunstoel geze-ten3 legt de laatste hand aan haar toi-ct, ïerwîfl stîj hare® klsia*n li^vding»- hond streelt ; eene andere, iu een nauw sluitend gewaad gekleed, dat de heer-lijkste vormen doet uitkomen, licht met bevallig gebaar haren ronden waaier op. Maar het voornaamste hoofdstuk vau dit ware mode-journaâl hetwelk deze terra-cotta beeîdën nitmaken, is dat over de kapsels Ziehier, bijvoorbeeld, eene dame in groot toilet, die bezig is zich te kappen. Het overvloedige haar is in zeer fijne bosjes opgemaakt,op het voor-hoofd gegolfd, en longs de slapen met een fijn ijzer gefriseerd. Deze dame is voorgesteld, haar reeds kunstig opge-schikt haar opnemend om het langs ach-fer jn een dikken knoop te leggen, en voltooit waarschijnlijk haar kapsel met eenige zware vlechten om het hoofd te leggen .Het meest verspreide mode-kap-sel van het keizerlijke Rome is dat au melon, \yaarbij het haar breéd gegolfd is, wat het hoofd een breed aanzien geeft, en dan boven het voorhoofd recht opgaat, om eindelijk met een reusachti-gen strik voltooid te worden. Of wel .nog een ander soort kapsel, waarbij het haar eene verhevenhc-id van kleine krulletjes vormt, waarop eene vlecht rust. Zich verbreedend of in de hoogte af-nemend, gegolfd of gefriseerd, hebben al deze kapsels eene bizondere aantrek-kelijkheid, ofschoon de overvloed van sieraden en juweelen nu en dan onzen verfijnden smaak wel eens overdreven voorkomî. Uit Gent Men schrijft d.d. 12 Maart aàn de « Nieuwe Rotterdamsche Courant » : Zooals men weet zou in 1914 het 100 jaar geieden te Gent gesloten vredesver-drag tusschen Engeland en de Vereenig-de Staten worden herdacht. De oorlog heeft deze plannen verhinderd. Gent heeft echter reden om niet alleen dit feit te her-denken, doch ook om Amerika te danken voor zijn steun. Het heeft het aan den heer Van Hee, konsul der Vereenigde Staten te danken, dat de stad voor een zware boet gespaard is gebleven toen bij .het aftrekkea der Bejgen in geptember en na de overeenkomst der stad met den Duitschen generaal von Boehm twee Duitsche afgedwaalde soldaten door een Belgischen militairen auto werden be-schoten en verwond. Bovendien is de in-richting in de Veldstraat, waar de Gente-naars zich van 's morgens vroeg ( 7 u. reeds !) tôt 's avonds laat staan te ver-dringen om de nieuw aangevoerde eetwa-ren te koopen, ook aan Amerikaansch initiatief te danken. In zijn zitting van 9 Maart heeft het schepenkollege een adres, dat de gemeen-teraad tevoren had goedgekeurd, aan den konsul overhandigd. Het is opgesteld ter gelegenheid van Washington's 100e geboortedagviering op 22 Februari en luidt : « De gemeenteraad van Gent, iri plech-tige zitting vergaderd, Stuurt aan de Edele Ameri.kaansche Natie de uitdrukking- zijner gevoelens van innige dankbaarheid voor de bewon-derenswaardige hulp, die zij Beigië heeft gebracht in den verschrikkelijken toestand waarin ons ongelukkig land zich bevindt. Door zijne inwoners, die zoo gruwelijk door den krijg zijn geteisterd, den noo-digen leeftocht te verzekeren, hebben de Amerikaansche Staten ons een dienst bewezen, waarvan de herinnering nooit uit ons geheugen zal gaan. Deze daad van internationale solidari-teit der Amerikaansche Republiek zal in gulden letteren in het geschiedboek van ons land onuitwischbaar geschreven worden, zoo als zij reeds geprent is in het hart van iederen Belg. De huidige beraadslaging zal aan den heer konsul der Vereenigde Staten te Gent overhandigd worden, met verzoek die over te maken aan zijn gouvernement. » De konsul beantwoorde het adres met de belofte het aan zijn regeering te zullen overbrengen en met de verzekering, dat zijn landgenooten getroffen zullen zijn door dit nieuwe bewijs van broeder-lijke vriendschap tusschen beide landen. « Wij weten — vervolgde de konsul — dat de stad Gent, met de gastvrijheid, die de Gentenaren door de eeuwen heen heeft beroemd gemaakt, het voornemen had om onlangs de gedelegeerden te ontvangen, gezonden ter gelegenheid van den hondersten verjaardag van het Ver-drag van Gent, en we kunnen slechts onze spijt uitdrukken, dat het vierep van dezen verjaardag tôt later datum is moe-ten worden uitgesteld, tôt de tragische gebeurtenissen zullen voorbij zijn, tôt de schoone dagen aanbreken, waarop onze vurigste hoop is gericht. Indien dit vredefeest op het oogenblik al niet kan worden gevierd, toch vinden wij een troost in de gedachte, dat deze kleine bijeenkomst der stadsoverhe-den met een vertegenwoordiger van de regeering der Vereenigde Staten, een zwakkè oproep is tôt de broederliefde, te middsa van afgrijselijkec geesefcr DAGELIJKSCH NIEUWS iNTERKOMMUNALE KOMMIS-SIE, — De Interkommunale Kommissie heeft Maandag eene zitting gehouden ten Stadhuize, onder voorzitterschap van M. Loui& Franck. Wâren aanwezig : MM. Alph, Rijckmans, ondervoorzitter ; Jàn De Vos, burgemeester ; Victor Desguin, G. i^lbrecht, schepenen ; Melis, stadsse-kretjjris; Leclef en Van Peborgh, sena-toreri ; Royers, volksvertegenwoordiger ; Ed. ■ Bunge, Osterrieth, A. Carlier, Be-stuurder der Nationale Bank, enz. Dé Kommissie heeft lezing gehoord der tjiriefwisseling gevoerd met het Duitsche Bestuur aangaande de belasting op de afwezigen. Massa-rekwisities. Castelein, d.d. voorzitter der Han-delsl|:amer heeft aan de Kommissie een verslag meegedeeld over de massa-rekwisities in Antwerpen gedaan. Eene korte bespreking heeft doen uitschijnen hoe wen$chelijk de bétaling dier rekwisities voor onzen handel is. Er zullen in dien zin tiieuwe'stappen gedaan worden bij het jDuitsche Bestuur. Middenstandsbeiangen D^ belangen van den «liddenstand hebblen opnieuw de aandacht der Kommissie tôt zich getrokken. De voorzitter heeft betreurd dat niet meer klèinhandelaars en neringdoeners hunne rekeningen hebben ingeleverd op-dat deze door de zorgen der Kommissie bij de ia het buitenland verblijvende klanten ontvangen zoudén worden. De vrees dat de banken deze gelden op rekening zouden behouden of dat de klanten er zich zouden over beklagen is onge-grond.Werkeloosheid De heer schepen Desguin heeft verslag gedaan over zijne pogingen om door het Hooger Handelsgesticht leergangen voor klerken en beambten te doen inrichten. De vergadering acht dit zeer wensche-lijk; de zaak wordt verder onderzocht. Paspoorten Na bespreking besluit de Kommissie opnieuw aan te dringen opdat de pas-ppo&giîv vrijer worden gegeven ; aile leden waren het eens dat zonder dien maatre-gel geene verbetering op ekonomisch ge-bied te verwachten is. BIDDEN. — Er wordt tegenwoordig veel gebeden, zeggen de klerikale bla-den, die met zekeren trots wijzen op een groote toenamen van het kerkbezoek. Men bidt in Beigië, men bidt in Frank-rijk, men bidt in Duitschland, in Engeland. Pastoors, dominés, rabbijnen, ulémas en muezzijnen roepen ten hemel ieder naar zijn God. De Vader en de Zoon, de Geest en de heilige Maagd, mitsgader heele regimen-ten heilige worden opgevorderd om den zege te schenken aan christene wapens, terwijl de dienaren van Allah en die van Boeddha tezelfder tijd hun kinnebakken bewegen om hun God aan te sporen de ongeloovige giaours het onderspit te doen delven. Ieder der bidders is overtuigd dat zijn God den eenig waren, den eenig almach-tiger. is. De macht van hierboven blijft uit. Die 't sterkst is op de wereld zal ver-hoord worden. Intusschen bidden de menschen, zeer vele menschen. Bidden is krankzinnigneid en vele menschen lijken thans horendu! te wezen. DE ORCHIDEEEN VAN DEN HEER CHAMBERLAIN. — Uit de « Times » : Men zal eeriang tôt den verkoop der beroemde orchideeën-verzameling van wijlen den heer Jozef Chamberlain te Highburg overgaan. Deze kollectie is de vermaardste der geheele wereld. Voor het publiek was de staatsman onafschei-delijk van den bloemenliefhebber. Thans is de orchidee algemeener ge-worden dan zij het was, toen de heer Chamberlain haar voor het eerst in het Lagerhuis vertoonde. Zeer fraaie varie-teiten worden tegenwordig voor een hal-ve kroon verkocht. Het is echter nog niet zoo lang geieden dat men voor eene enkele orchideeplant een prijs van vier cijfers betaalde; thans is het zelden dat deze prijs 2500 frank overschrijdt. De veredeling, zoowel als de ontwikkeling, welke de teelt dezer planten genomen heeft, zullen ongetwijfeld veel tôt deze prijsdaling hebben bijgedragen. De groote populariteit, welke deze planten bij de kleine bloemenhandelaars genieten, moet zonder twijfel toegeschreven worden aan de belangstelling welke M. Chamberlain voor hen koesterde. De Katalogus der voorgenomen verkoo-ping bevat meer dan 2000 planten, wélke in 710 loten zullen ingedeeld worden, waarvan 375 den eersten dag en 335 den volgenden dag zullen verkocht worden. Verscheidene belangrijke en kostbare specimens zullen toegewezen worden. De zeldzame soort der Odontoglossum Ins-leay Splendens vormt lot 143, terwijl lot 201 uit twee kostbare planten bestaat, waarvan de tweède den naam draagt van D. P Chaœfo*rianlum, en c*ne blo«®j geeft op welker kroon een lichtroze vlek zichtbanr is. In de Schoedroe varie-teit, valt in 't bijzonder een Schoderoe Highburyense op te merken. Andere zeldzame planten, die in den katalogus voorkomen, zijn de Lachio Cattleya en de Cirrlio-Petalum Colletti. VET VLEESCH, — Het klinkt wel wat paradoxaal, in dezen tijd van ontbee-ring, en tevens van heilig vasten, te spreken van vet vleesch. Nog paradoxa-ler omdat de menschen, welke zich de weeldç van vleesch veroorloven, klagen dat het vleesch zoo mager is. Dat zij gedenken, dat mager vleesch veel gezonder is dan ander. Op de groote wereldmarkten is de handel in vet vee, niet zoozeer een kwes-tie van kwaliteit, als wel van kwantiteit. Een vet rund is geen nobel dier, geen veredeling van het ras. 't Is een ontaar-ding. Onmatige vorming van vet, is bij dieren zoowel als bij menschen, een ziek-teverschijnsel. Erfelijke dikzakken, zijn menschen belast met eene erfelijke ziek-te.Te Londen, — en trouwens door geheel Engeland, waar veel vleesch wordt gegeten, houden de fijnproevers niet zoozeer aan de vette Durham runderen en Dishley schapen, maar geven de voor-keur aan de half wilde runderen van de westelijke Schotsche hooglanden en aan de schapen der hooglanden en der WTal-lische heide. Matig Vet vleesch is onder elk opzicht het beste. TRAMDIENST NAAR WILRIJCK. —1 Nu wij opnieuw schoon weer krijgen, zullen vele onzer stadgenooten er aan houden eens nu en dan het Nachtegalen-park te bezoeken. De Maatschappij der Tramways zou dus goed werk verrichten door de lijn Antwerpen-Wilrijck zoohaast mogelijk over hare gansche uitgestrekt-heid te herstellen. De herstellingswerken, die aan de brug der Wilrijksche poort moeten gedaan worden zijn zoo onbeduidend dat het niet te verschoonen is, dat er niet cogenblik-kelijk mede begonnen wordt. AMERIKAANSCHE HUMOR. — Dat de Amerikanen praktische menschen zijn is van ouds gekend. Zij beginnen dan ook te vinden dat er maar al te veel over den oorlog geredetwist wordt. In tal van kringen werd er besloten dat het op straf van boet verboden is nog een woord over den oorlog te reppen. In een der grootste koffiehuizen van New-York hangen plakkaten, in dezen zin gesteld : « Indien ge volstrekt aan vechten houdt, de weg naar Europa staat vrij ; 1 indien gij over den oorlog wilt redetwis-ten en over zaken waar gij niets van kent, loop dan naar den duivel ». Het ware misschien niet ongepast dit Amerikaansch bericht aan te plakken in ' onze eigen koffiehuizen. ! DE KANALISEERING DER MAAS. — Deze belangrijke kwestie is wederom j in de Hollandsche Kamer ter bespreking j gekomen. De rivierverbetering van het ; doorgaand verkeer tusschen Holland en Beigië kan echter uit den aard der zaak zonder de medewerking van ons land niet bereikt worden. De studie van de kanalisatie der Maas tusschen Maas-kracht en Mook, en de aanleg van een £ kanaal tôt verbinding met de Zuid-Wil- ^ lemvaart en de Waal, zal ijverig worden £ voortgezet. Er zullen geene vaartrechten r op die nieuw aan te leggen kanalen ge- r heven worden. Er is spraak voorloopig " daaraan 22 1/2 miljoen gulden te beste-den. j EENE LAFFE BESCHULDÏGING Wij lezen in het « Handelsblad » : p « Een kerel van Mechelen die gebukt t gaat onder het gewicht van talrijke ver- c oordeeingen en die gisteren nog voor § diefstal werd aangehouden, is onlangs 1 een voorbeeldige politieambtenaar van s genoemde stad, M. Callant, dienstdoende 1 kommissaris van politie, bij de Duitsche 2 overheid gaan aanklagen onder beschul- § diging van op ai Augustus van verkden s jaar op een groep uhlanen te hebben ge- 3 schoten, ofschoon honderden personen bestatigd hebben dat op gemelden da- b tum M. Callant zich slechts bepaald heefi t namens M. den burgemeester, den luite- f nant van het Duitsch detachement, te 2 verzœken naar het stadhuis te komen, g waar de heer Dessain hem verlangde te spreken. (| » Aan dit verzoek werd niet voldaan e daar de officier verkiaarde dat hij hier- F voor geen zending had en slechts in ver- g kenning patroeljeerde. Aan de Leuven- E sche poort nam M. Callant, die ongewa- pend was, afscheid van de groep, welke ^ voortreed in de richting van Muysen. ^ Terwijl de -politieofficier zich terug naar h de stad begaf, kwam op den Leuven- )( schen steenweg een Belgische krijgsauto j( met mitrailleuse aangereden en er werd n alsdan door onze soldaten op de uhlanen p gevuurd. v » Ofschoon M, Callant gmi< verde- k diging noodig heeft en zijne goede trouw door heel onze bevolking op prijs wordt gesteld, hebben wij nochtans noodig geoordeeld het feit te verhalen zooals het zich inderdaad voordeed en waarvan wij persoonlijk getuigen waren. » Om over de waarde van den aankla-ger te kunnen oordeelen zullen wij ons bepalen te melden dat hij gisteren alweer wegens diefstal in de gevangenis werd opgesloten. » Te Antwerpen, niet verre van de Groote Markt, nestelt ook zoo'n wange-drocht. Deze laffe verra'der is insgelijks een oud-veroordeelde. OP DE VLAAMSCHE KAAI. — Eenige dagen geieden maakten we eene wandeling langs de Vlaamsche Kaai. We bestatigden dat de toestand van den kas-seiweg daar zeer erbarmelijk is waarop we de aandacht van de bevoegde overheid roepen. Zou er geen middel kunnen gevonden worden nu dat de beweging aan dien kant zoo luttel is om tôt de herkassei-ingswerken te doen overgaan? DE BUURTSPOORWEG. — De volgende wijzigingen werden gebracht aan de vertrekken der lijnen Rumpst-Mechelen-Lier.De trein n. 3 zal vertrekken ten 7 u. 50 van Rumpst naar Lier. De trein n. 8 zal vertrekken van Lier ten 8 u. 40 en zal verbinding geven voor Mechelen te Waarloos-steenweg ten 9 u. 45. Verder per omnibus naar Vilvoorden. De trein n. 15 zal Rumpst verlaten ten 4 u. 50 en zal de verbinding wachten te Waerloos (Steenweg) voor Lier. Vertrek te Mechelen-Neckerspoel ten 4 u. 37. De uren zijn in Duitschen tijd aange-duid.GEMEENTELIJKE MAGAZIJNEN. — Het Nationaal steun en voedingsko-miteit heeft bij aile gemeenten aange-drongen om de inrichting der gemeente-lijke magazijnen eenvormig te maken. Deze moeten uitscheiden met den verkoop op goed valle het uit. Het is .daarom dat de huishoudkaart streng moet geeischt worden en een strenge kontrool dient ingericht, ten ein-de dat elke kooper niet meer medeneemt dan hij noodig heeft. De prijzen der produkten moeten ook gelijkvormig gemaakt worden in de verschillende magazijnen. HULP VOOR ONS LAND. — « The Commission for Relief in Belgium », zal in deze maand tusschen de 80,000 à 30,000 ion levensmiddelen over aile pro-idncien van Beigië verdeelen. Dit is de j root s te hoeveelheid die er tôt nog toe in îene maand is uitgedeeld. EEN HULDE AAN MARCONI. — Uit de « Figaro » : De Romeinsche dagbladen melden dat le installatie van Gulielmo Marconi als senateur van het Koninkrijk, Dinsdag j.l. net het gewone cermonieel plaats had. De senatoren en het publiek in de tri-junen hebben Marconi bij zijne intrede n de Senaatszaal, eene grootsche ovatie jebracht. DE VROUWELIJKE POLITIE TE ÎRIGHTON. — De rekruteering door ^ord Kitchener in Engeland op touw ge-:et, heeft volgens de « Times » storende jevolgen in de openbare diensten. Zoo vas men te Brighton verplicht de gapin-;en in het politiekorps teweeggebracht, net vrouwen aan te vullen, door een be-oep te doen op een vijftigtal leden der Nationale Vrouwen Vereeniging ». DE POST IN DIENST DER 1ENSCHHEID. — Uit de « Figaro»: Een verslag van den Zwitserschen irofessor Herbertz, onder den schoonen itel van « De Zwitsersche post in dienst er Menschheid », maakt bekend, dat, edurende de maand Februari, het Cen-raal Kontrôle Bureau te Bonn aan Franche krijgsgevangenen in Duitschland 53,004 postwissels ter waarde van ,037,685 frank, en aan Duitsche krijgs-evangenen in Frankrijk 21,137 postwis-els, voor eene totale waarde van 74,311 frank, heeft doen toekomen. In het geheel, hebben de Berner post-ureaux, sedert het begin van September >t einde Februari, 7,380,140 frank aan 'ransche krijgsgevangenen en 2 miljoen 3,093 frank aan Duitsche krijgsgevan-enen verzonden. Wat de postpaketten aangaat, hebben e transit-bureaux te Genève, sedert de erste dagen van September tôt einde ebruari 535,836 pakjes voor Fransche evangenen, en 317,447 pakjes voor •uitsche gevangenen bevorderd. Dan blijven nog de brieven, brief-aarten, en kleine colli van minder dan 50 gram, welke door tusschenkomst van et totaal, sedert het begin van den oor->g, als volgt kan ontleed worden : 9 mil->en 275,741 brieven en briefkaarten, als-lede 259,832 kleine postzendingen voor ransche gevangenen, en 8,536,383 brie-en en kaarten, alsmede 231,357 kleine olli voor Duitsche gevangen«a fee«fc*m«L

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes