Het Vlaamsche nieuws

295 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 29 Juin. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 09 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/tb0xp6wr8r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ii. jjnnsià « ' JS sfisr >- t i-- ^r^ten tw>p«a> «tuietetii- j in d»J beitellij* deff po«t»fe»me- ^ ,Hn UTraLUrraiS'B te rich-B-BSÏBLIjBND P0S1 fATl __ J * _j. n Iwi/f V>«n Zaterdag 29 Jimi r$s8 - 4ie j^arg. , Br 175 Prijs 6 Centiem vooï Belgie f Het Vlaamsche Nieuws Yersckijîit 7 maal per week DE OFSTELRAAD: HMffepstaEJer Rai VIRHULST, Dr. Aag. BORMS, flMgtoamar A». 7 AH DEN BRANDfi AARKoaDiainosm fwwed» bl*<3, d«n mg/tL f.W Derd® id, M. J.— ■Visrde. &4 j<j, ...... I.M ûoodakeriaiît S.— ESSia avs»«wtok«ir :« jSCïKcaSjk g v«rft^¥sevrd.etijk f<jar *j« *s.krijT4oa, ao fajpdt ;iet k*«i à» rtÀkHk. Redaktin, Beis»r tw Asakoadigtagea .* a ST-JAC0BSMA8KT, 25 ijfx.msaffsEW ~ """■"" DE VROUW IN DEN STRIJD VOOR VLAANDEREN (rouwenbetooging en kuns.tkoncert laterdag 29 Juni 1918, in de Feestzaal van het Koninklijk Atheneum, te Antwerpen — FEESTWIJZER — I pleine Bronnen » Jan Blockx Klein koor voor vrouwen, onder leiding van den tir Van Praag Toespraken : j)ej Suz. Verhulst : De Vrouw in het Onderwijs. (lej, Rosa de Guchtenaere : De Vrouw in de Vrije Beroepen. I Heden en Immer Edg. finnel Ode aan de Vlaamsche Kunst Peter Benoit Daar is maar één Vlaanderen Jef Van Hoof Mevrouw Oboussier, sopraan. Toespraken : (Ijjvr. Lemaire-Dens : De Vrouw als moeder en als arheidster. lej, A. Mortelmans : De Vrouw voor Vrede en Vrij Vlaanderen. y^redelied , Wattalet Heer Borgers, ténor. Toespraken ; Hej, Vlaming : Wij, vrouwen, aan de Hoogeschool. lûiksvertegenwoordiger Léo Augusteyns : De Vrouw, een Kracht voor onze Vlaamsch-nationale Beweging. I. Ave Maria Peter Benoit ,i n OFFICIEELE BERICHTEN rr ;-y 11 lis ûUiTSCHEZIjnrv duitsch avondbericht Beriijn, Donderdag 27 Juni. — Offi-el:Van de gevechtsfronten geen nieuws. DUITSCH LËcTERBERICHT Westelijk gevechtsterrein Beriijn, Vrijdag 28 Juni. — Offi-eel:Levendige bedrijvigheid van Engel-hen en Franschen aan weerszijden m de Somme. Ook in andere sekto-ïîi tusschen IJzer en Marne nam het fillerievuur 's avonds toe. Heden oigea steeg het vuur van den vijand [an weerszijden van de Leie, tusschen (lie en Béthune en bezuiden de A isne t zeer groote kracht. Onze artillerie m den strijd krachtig op. In enkele [toren ontwikkelden zich infanterie-ivechten.Sterke vliegerinzet leidde tôt heftige fkgevechten. Onze vliegers schoten steren 25 vijandelijke vliegtuigen en pkelballon, onze vliegerafweerka-mnen 5 vijandelijke vliegtuigen neer. Hauptmann Berthold behaalde zijn e, leutnant Lowenhardt zijn 29e, iitnant Rumey zijn 26e en 27e lucht-[erwinning.U OOST. HONG. ZIJDE Iitauaansch GEVECHTSTERREIN IVeenen, Donderdag 27 Juni. — Offi-pel;■Bij Bezzecca in het Etsch-dal en op de (igia zijn Italiaansche verkenningsuit-illen mislukt. De Col del' Rosso, waar fo fel om gestreden wordt en diie den Eadoor de on zen Ln een storm.aan.val ge-P"ên is en sedert, ondanks de zwaarste Jvechten, in onze handen is gebk ven, Ls ■sterenochtend, na een zwaar trommel» fcir opnieuw door sterke troepen aan-tallen. Het was voor den vijand een ■Kcfsche jx)ging. Aille aanvallen zijn ■te dapperheid detr onzen afgestooten. Rjonge regimenten 107 en 114, door artillerie in aile fazen van het ge~ voorbeeldige wijze ondersteund, ■ftbfii 2'1C], een van geest betoond met Pe oude beproefde troepen. De vijand Par? verliozen aan dooden en gekwet-fen en lôet vêle gevangenen in onze han- P'i. P°nte di Piave trachtten de Italia->n booteni onzen oever te bereiken. re' wer<i door ons vuur verijdeld. m 0SS£LSCh£ ZIJDE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Londen, Woensdag 26 Juni. — Qtfi-cieel : Behalve de wederzijdsche geschutwerk-zaamheid in verschiilelnde vakken valt er niets van brzonder belang te vermelden. Londen,, Donderdag 27 Juni. — Offi-cieel : Bdj geslaagde kleine o'peraties hebben wij vannacht een versterkten post des vij-ands ten Westen van' Oud-fkrken in be-zit gienomen. Wij imaakten eenige gevan-genen' en vermeesterden macnuiegewiei-ren. De vijandelijke artillerie was op eenige punten usschen, Givesichy en Roo-b-tek roerig. Zij schoot iln het M'oardoos-telijk gedeelte van het bosch van Icpen (Nieppe) met gasgranaten. m HUNSCHE LUM WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Parijs, Donderdag 27 Juni. — Officiel:Geen infanteriewerkzaamheid. Voorts t u schenpoozende gescbutsbedri j v i g heid in verschillende vakken aan de Oise en de Aisne. m ITALIAANSCHE ZIJDE GEVECHTSTERREIN ITALIAANSCH Rome, Donderdag 27 Juni. — Offi-cieel : Gedurende den dag van gisteren is de Werkzaamheid op het geheele front nor-maal gebleven. Benoorden Serra Valle (ter linkerzijde van de Etsch) werd de be-zetting van een belangrijken vijandelij-ken vooruitgeschoven post door onze dappere str-ijders verrast en in de pan gehakt. Op de Zu'idelijke hellingen van den Col del Rosso (hoogvlakte van Asia= go) hebben onze patroeljes na een leven-digen strijd de vijandelijke -voorpçsten vernietigd, waarbij zij 31 man hebben ge» vangen genomen en twee machinegewe-ren hebben buitgemaakt. De vijand rea-geerde snel door tôt tweemaal toe met kracht onze vooruitgeschoven linie aan te vaLlen, doch hij werd bloedig afgeslagen. Het aantal gevangenen, welke wij den 25n Juni hebben gemaakt, tijdens de krijgsverrichtingen om. het bruggehoofd van Capo Sile uit te breiden, bedraagt 8 officieren en 501 manschappeai. Telegrammen engelsche arbeiderspartij 1 [t tegen den godsvrede 1 Ln v! 4 r|' ^ Juni- ~~ ^ eerste vergadering "et kongrej van de Europeesche arbeidera- f i] waren gisteren angeveer duizend gedele- 1 iS ,n,tegenwordig. L'; "c^at over het eindigen van het politiek p "4 weTd geopand door Hetiderson, die van isn t '1^ W,as' 1116,1 beslist er een einde Si n dat niet vaa invloed. behoefde te irsnart" P08'^ van de ministera uit de asrbei-trtii m reSeening. Het beatuur van de L ' w®3 gMwongen geweeat, om dessec stap te j11®'® ma't9n Tan het vooratel daartoe) J.'1 optreden vaa de plaataelijke feeri liïT11- was..echter van meenitig, dat Be'nn» Va1 partijbestuiir er een enkelen siâ-Krwnw,1110 ^°°r mu hebben, als het voorstel lla^j 7® werd. MaaT ai!s het voorstel metter-Endti^fj01^911 wer<^> moest het bwtand ook ge-iat 1 At a ® j ontkende met nadruk, uit j V^n. ^ Toorïtal was, om de minia-ûp arbeideregartij te dwingen om heen e gaan en op die manier de regeering te venue .igen. Smillie, de voorzitter van de mijnwerkersver-ioniginig, zeide ; Het iand gaat een eind aan het , jestand maksn, het land as er beu van. De arbei-iersbeweging ia niet zoo sterk aJa zij zou zijn, vanneer de arbedderpartijderg buiten de regee-'ing waren. Ik hoop opreht dat het einde van îet bestand voor tusschentijdsche verkiezingen ; sinde zal zijn van onze betrekkingen met de •egaeiting. "De redevoeriingen die daarna giehonden werdein, vareti', met geen uitzondeiing van belang, vijan-iig tegen de regeering en bepleitten _ het aftre-ien van de ministe;r» der arbeiderapartij. zoo niet loor een dirékte dan toch door een indirkte akbie. Fred. Brainley'a opvatting scheen veei1 atenn te rinden. Dsze ia dat het voorstel niet deugdej om-lat het vleeach noch visch was. Het had tôt ge-?olg dat mefi1 de ministère van de arbeiderspartij irervolgde, maar niet zoo ver ging dat men hua seide, dat zij uit de regeering treden moeaten. Bameg was de eerste minister, die het wfxxrd ; voerde. Hij werd warm, m«ar niet geeatdriftig ont vangen en zijn rede iokte rele togenwerpm-gsn uit. Hii begon met Htrder»on'» uitlegging van het vowçtet als onmogelijk te wraken. titei, zeide IJarnea, dat het aa.ngenom«n wordt en dat er ergens een tusschentijdsche vsrkiezing kwam. Dan zoudcn Hersderson en de eerste mieiister bei-den> het recht hebben om op hem een beroep te doen om naar het distrikt te ga*n en hun onder •clieidene Itandidatea te ateuncn. Wat moest hij ic zoo'n geval doen ? (Geroap : A f treden ! Opruk-ken !) Het besluit zou, ging hij voort, de mi-nistera uit de arbeiderapartij in «en geenszini benijdenawaardige poaitie hrengen. Het was d« laatate van dergelijke daden in de laatste jaren, die bekokstoofd waren door men»chen, die elké grief, echt of denkbeeldig, aargegrepen hadden, om uit een gevoel van oorlogsmoeheid munit te sivan. Die lui haddem van den beginne af aan struikelblokken geworpen op den weg van elkft regeering. Zij hadden denkbeelddge bijecn-komsteO' van financiers in liet buitenland ont-dekt en hadden ailes gedaan wat mogelijk wai, om het volk te scheiden van degenen, die den ooriog voerd-en. Barnea besloot zijn verdediging met eenige zeer weJaprekende zmsneden over de lîoodzakelijkheid om den oiorlog te winmen en daa.rom was het noodig de eerjheid te bewaren. Het kongre» hoorde zijn rede met opmerkelijka koelheid aan. _Er werd levendig om Olynee gerpepen, .to»n hij ging zitten. Een poosj9 later ga.f Clyne» a*n do lrreten ge-hoor. Zijn populariUit jt nooit duidelijker g&~ bieken dani nu. Hij kreeg een »oort van ovatie. CJynes uitte injhet algemeen zijn instemming met Hendersion's opvatting. Hij betoogde, dat terwijl de arbeiderapartij voLledigen en trouwsn «teun aan> de regeering moe«t verleenen bij de voortz^ïting van den oorlog, zij erop uit moe»t zijn een zekere mate van vrijheid tfl behouden buiten de regeering. Daarom gai hij er, evenmin als Henderson, veei om, of het voorstel aangeno-men werd of niet. Tegelijk wilde hij aan degenen die hçt voarstet anders uitlegden, zeggen : Waar-om moeten wij uit de regeering treden ? Moet dat gebénren om haar zwakker te mitken bij de voort-zetting van den oortog? Zoo niet, moeten wij dak uit de regeering tred en, om haar aterker te m«-kaœ voor de voortzetting van den oorlog? Om de houding van het gro» van de partij tegenover zulke vraagstukken te kumnsà toetsen, wa» hij bereid om elk oogenblik zijn mandaat neer t« leggen, als ook het een af ondere lid van de îx-beiderspartiij het zijne wilde neerleggetx Zij k^n-den de zaak dar» uitvechten in het kiesdisirkt van dat ander© lid. De geheolo kwestie waar l.et om gaat, ia voigens Ciynea : Is d: arboidei-spartij, nu zij hare vredesvoorwaarden hecft opgesteld, bereid om voor die voorwaa-rden vechtein? Blijkbaar ma^kte dùa rede diepen indruk en zij werd zeer hartelijk toegejuioht. Tegen het ©indi werd de motie tecv slotte, gelijk gîmeld i», a*n-genomen met Ij704,000 tegen 961,003 steinmen,. De parlementaire medewerker van de s Tianes » schrijft : D© acht leden van de arbeiderapartij die in de regeering z'tten, zullen vandaag bijaen-komen, om hun poaitie te overwegen. Op goed ge-zag-kan medegedeeld worden, dat de minister» \ an de arbeiderspartij het besluit van het kon-gre3'ais zoer ©rnatig beschouwen. Zij besohouwen het metterdaad ala een ooriogsverklaring. Men vreest, dat het oen definitieve scheiding in de gelederen van de arbeidersipartij veixnorzaken zal. Londen, 27 Juni. — Bij de hervatting der kon-ferentie is, na korte diakussie, :,een motie aan genomen, waarin de wenschelijklieid ward uitge-sproken, dat de taak van de reorganisatie der maatschappij door do Togsoring niet uit ©en wet-geving bij stukken en brokken zou bestaan, maar uit den geleideiijken opbouw van ean nieu. we sooiale orde, beruatend op een weloverwogen koôperatie in produktie en diistributie. Ramsay Maodonald stelde vervoJgena een motie voor be-treffende de behoeft© aan vergroote prod.uktie door verwijdering van wat nutteloos en waarde-looa ia en door toepaasing van wetenschap en ken-nia. De arbeidors moeaten arbeiden voor den bond van natiea. Dat zou Europa redden. Geef Europa nieuw leveti' en een ni«uw inzioht en Me. Donald paste dat inzicht to« op de nijverheid. Een amendement, dat verhoogde produktie ver-zekerd moest worden door socia.iaatie van de nijverheid werd aangenomen met 1.355.000 tegen 843,000 stemmen. Londen, 27 Juni. —- Heden hebbefr de arbeidersleden der regeering een samenkomst ge-had om. te beraadslagen over hun poaitie in ver-band met het bealuit der arbeidereskonferentie om het politieke bestand op te heffen. Naar aan-feiding van Hetiderson's nadrukkelijke verkla-ring dat de arbeiderapartij niet wenscht dat de arbeidersleden d© regeering verlaten, hebben de ministera naar verluidt, besloten om niet uit da regeering te treden, in elk geval thans niet. ' DE GEBEURTBPfISSBW IN RUSLAND Taaar Nikolaa3 vermoori Hambuxg, 27 Juni. — Het « Hamburger Frem-danblatt » vern©emt uit Kief, dat de geruchton te iloskou over het vermoorden ya.q deo voorma-ligon taaar aanhouden. Keulen, 27 Juni. — Uit Kiei wordt gemeld dat Gorki's orgaan, de « Nowaja Sjisn » van den moord op den tsaar als van een feit spreekt. Bijzonderheden zijn nog niet bekend. De moord is klaarblijkeiijk in een trein geschied, waarin di_> tsaar zich met roode garde-3oldaten bevond. Hij zon over zijn wegvoering hebben geklaagd en on-eenigheid met zijn gei'eider» hebben gekregen. Over het lot van de eKizefrin «n in troonopvol-geir ia niets> bekend. Erankfort a. d. M., 27 Juni. —- Uit Lugano wordt gemeld : De Stockholimach® korrespondent van de « Carrière délia Sera » beve*tigt het ge-■ucht van den moord op tsaar Nikolaas. Voigena ïet betricht, had de sowjet-regeering aan de over. leid te Jekatedinenburg bevolen den tsaar weg t« /oeren. De overheid vatte het beval averechta op ai de tsaar werd daaxop gedood. Uit Moskou wordt gemeâd, dat de St-Peter»-ourgsche aowjet aan alfe organisaties van tpoor-wegbeambten een manifest heeft gericht, behel-îende dat de levensmiddelvoorzienlnig van Sint-Petersburg een buitengewoonhachelijk punt heefi aereikt en de bevolking van hongar dreigt t* iterven ( Rusland en de Eatouta Londen, 27 Juni .— Ini aaitwoord op «en "rraag /an King, zeide Lord Robert Ceci! in het Iaiger-ruis, dat tusschen Engeland en Wilaon of eenige indere geallieerde mogendhedd geen onderhand<> lingen wareni gevoerd over tu»«chenkomst in de saken van Rusland door een. Tan de gealli^erden, >en einde de binnendringing em heerachappij van ien vijand te verijdelen1. DE PESTIN ENGELAND Londen, 26 Juni. — Officie*! : Er hebben zich twee doodelijk» gevallen toot-T©daan vr.n> lonigenpest in een afgelegen îand-bouwd'strikt in Oost-Suffolk. De haard der in-Eektie is nog niet opgespoord. Al de bewonera der »mliggende plaatsen zijn geïso'eerd. Men rpor-iiet geen verdere uitbreiding der ziekta. RoDd het Vroumvraegsfu Ben. tijd als deze, van, eindeloos oorlog: leed, van giuwel en geweld, van zinneloc krachtverspillen, moest noodwendig o schrikbarende wijze der menschen booz neigingen opzweepen. Er kwam iets over d menschheid, dat aile goeds en teers verstarde Voor medevoe'en en medelijden werden d' harten gesloten, aile schoons moest wijkei voor den eenigen heerscher : zucht naar zeli behoud. Z6ô gezien, schijnt het verdere leva een dorre vlakte, waarop geen enkele bloem van 'a levena schoonheid getuigend, bloeiei kan. Maar (is het wellicht natuurlijk?) ui. de overmaat van het kwade, ontsproot al tegengewicht, de groote, niet te stuiten dran; naar herstellen, de drang het leed te ver zachten, de menschenziel uit de verstarring op te wekken, en ze naar eene echoonere toe komst te leiden. Hier, wellicht ook in anderi landen, werd écrst door vrouwen gezier waaraan, buiten het stoffelijke om, d< menseh zoo groote behoefte had. Moedig wer den de handen ln elkaar geslagen en mei vereende krachten de zware en toch zoo bli; verrichtte taak aangevat. Een nieuw lichaatr was ontstaan en noemde zich « Vereeniginj voor Maatscliappelijk Werk ». Deze vereeni ging teekende zich een weg af op maatschap pelijk gebied, die bijna «lie stoffelijke ei zedelijke belangen van het volk omvatte. Zi, irtelde zich v66r verschillende afdeelingen t< stichten welke, elk op eigen gebied, har« krachten zouden wijden aan algemeene volks ontwlkkeling, verzorgtng van moeder ei kind, jeugdopvoeding, inlichtingsdienst enz. Slechts enkele maanden tijds zijn daarove; heengegaan. De voorstellen zijn voor 'n grool deel werkelijkheid geworden, kinderen er volwasscnen weten aen weg naar den zete der vereenlging en de bli j de onder vinding is opgedaan aat onze volksmenscnen en -kinde-ren nog toegankelijk eu gevoelig zijn vooi warmte en waardige behandeling. Dit ls net werk van enkele vionwen. Moch-ten velen voelen en denken als zij ; mochten ollen besetteu dat leder zijiie taak en verant-woordelij kheid heett m de grooie maatschappij, dat ieder het zijne moet bijdragen in* algemeea welzijn.... Op Zaterdag 2V Juni geeft deze moedig< groep (men zie den feestwijzer in ons blad) een feest, bestaande uit kunstkoncert er vrouwenbetoog, in de feestzaal van het Ko ninklijk Atheneum. Buiten de muzieknum mers zullen verschillende spreeksters er sprekers han<lelen over de sociale en politiek< beteekenis der vrouw in den strijd vooi Vlaanderen. Mochten aile welmeenende er goedwillende menschen, maar vooral vrou wen, daarheen gaan om te hooren wààr, buiten den eigen huishoudelijken kring, zij he; zich ook tôt pliclît moeten rekenen plaats w nemen. Enkele jaren geleden nog slechts werder de vrouwen die voor hare rechten en haai plaats in d« maatschappij opkwamen dooi velen bestreden, door de mildsten medelij-dend gade geslagen. Die onwil, dat niet-begrijpen heeft een poos den strijd verbitterc en aan de vrouwenbeweging als karakter ge-geven het buitensporige van hare eischen. Ir dien tijd konden wij, vrouwen, met de woor-den der zoo gewaardeerde Mevrouw Nellk van Kol instemmen, waar ze vraag en ant-woord bracht in de toenmaals zoo brandendt vrouwenkwestie : « Is het feminisme iets onnatuurlijks '• Zoo ja, men bedenke dat het schennis dei natuurlijke verhoudingen tôt moeder en mis-bruik van macht tôt vader had. » Is het te fel, te exclusief, te bitter in zijn uitingen ? Ja?... Hoe hoog springt eer fonteinî In verhouding tôt een op den wa-terstraal uitgeoefenden druk, niet waar i Welnu, als men aile» in cijfers kon brengen, dan zou blijken dat het buitensporig# in hel feminisme in volkomen wiskundige verhouding staat tôt het buitensporige in den voor-afgaanden druk. » De omstandigheden die deze woorden in-gaven zijn nog niet verre en toch voelen wij het allen : deze woorden zijn niet meer var hun tijd. De oorlogsgod heeft vrouwenhan-den werk verschaft, vrouwen-initiatief velc gegeven zich te ontplooien, heeft vrouwen-krachten zich zien ontwikkelen, heeft vrou-wenwerk doen waardeeren. De vrouw heefl eindtelijk de plaats veroverd die haar toekomt. Het optreden der vrouwen heeft vasten voel en vasten vorm gekregen, naar bepaalde doel-einden worden de blikken gericht en in een< niet al te zeer verwijderde toekomst lacht heu het beeld to# eener vrijer en gelukkiger maatschappij.M. t. R. qpWWBtaBWHBC—BejBWtHBOB—KOCa—MMMMBIWJMfc I II" -J Verschillende Slroomingew en de Vlaamsche Setueging j ,• Voor een 2500-tal Vlamingen beliandelde de heer Hugo van den Broeck dit onder-werp niet het doel aan te toonen hoe de twee groote aktivistische stroomingen, — die der Jong-Vlamingen en die der Unionis-ten. — een aantal aanknoopingspunten ver-toonen en eigenlijk slechts als één groepee-rinf, de aktivistische, stonden, — waarin zich. zooals in dergelijke gevallen altijd ge-schiedt, verschillende schakeeringen voorde-den, tegenover die andere groepeering in onze Beweging : de pa'ssivistische. Want wie zegt Vlaamschgezind zegt daarom niet aktlvist. En evenmin zijn Vlaamsch-gezinden diegenen die de even talrijke als niets vertegenwoordigende protesten zonden aan den Duitschen Riikskanselior tegen de Zelfstandigheidsverklaring van Vlaanderen. Een Vlaamschgezinde is iemand die het doel, door de Vlaamsche Beweging nagestreefd. goedkeurt, en belpt verwezenlijken. Dat doel i nu is : meer welvaart, meer wetenscha S meer kunst voor het Vlaamsche volk. Zi dus geen Vlaamschgezinden, b.v. aile lied, uit de burgerij of uit de hoogere ^eesteiijl i- standen die de theorie om Kardinaal Merci s in zijn Biïschopjjelijkc voorschrilten v; 1906 voorgestaan, aannemen als zou e< klein volk zijn'eigen taal moeten verlooeh e nen, moeten verwaarloozen, om op te ga< s in een^ taal met een uitgebreider spraakg bied! Zijn ook geen Vlaamschgezinden w ] de historische tweetaugheid van de Broqu - ville aanhangen. Want die toch wil in he i Vlaanderen een ras scheppen dat totnogti . gelukkitj enkel te Brussel bestaat, een v< j van Beulemansen, terwijl de Vlaamscl Beweging streeft naar het herstel van < • taaleenheid in Vlaanderen! Als Vlaamschg' i zinde kanten we ons tegen elke tweetali; t heid. ook tegen een Vlaamsch-Duitsche, c s indien de Duitschers het moesten beproeve een buiten het kader van praktische oorlog; ' maatregelen gaande plaats in te ruimen voc - hunne taal in Vlaanderen, dan zouden i r ons op hun weg vinden, met dezelfde har< | nekkigheid, met dezelfde Vlaamsche koj pigheid als die waarmee wij het franskilji : nisme thuns bestrijden. (Toejuichingen.) _ De twee hoofdvragen die de Vlaamschg. . zindtn verdeelen zijn : door wie zal de Vlaan sche kwestie worden opgelost, en hoe zal z het worden ? Het is onbetwistbaar dat het in de allei eerste plaats de Vlamingen zelf zijn die d herwording van hun volk dienen to tywei | ken. Vôôr den oorlog vatten aile Vlamir ' gen dat, zonder eenige uitzondering, dan oo ■ zoo op, ze zochten geen vreemde hulp en € . werd er hen ook geen aangeboden. D Vlaamsche Beweging was er niet minder va internationale beteekenis om. Daarvoc 1 zorgden de franskiljons (men denke wee : eens aan de Tentoonstelling te Gent). F.nk< . bij het uitbreken van den oorlog trad de ir ternationaliseering van de Vlaamsche Bew< ging, door de Duitsche Bezetting en ook doc 1 den overal opflakkerenden strijd om de m tionaliteiten op den voorgrond, ook i . Vlaamsche middens, omdat ook daar mee nationaal besef was gekomen. De passiever Kamiel Huysmans uitgezonderd, bleven hk echter het oude pad bewandelen. Een intens l werking in dien zin werd op touw gezet. ! Huysmans aanvaardt de internationalise* ring omdat de strijd der nationaliteiten ee der oorzaken is van den oorlog, omdat Be gië steeds èen slachtoffer van een oorlog i West-Europa zal zijn, en hel er dus beian bij heeft door een gemeenschappelijke re geling, getroffen tuschen aile staten die oorzaak weg te nemen, en eindelijl omdat de oplossing van de Vlaamsche kwes tie na den oorlog te groote moeilijkheden zoi opleveren, en wel om die redenen : ten eerst is de Belgische politiek ten opzichte va; Vlaanderen niet veranderd (men zie maar > voegt H. er aan toe, wat aan 't front ge beurt) ; ten tweede hebben de aktivisten zicl | zoo gekornpromiteerd, dat de propagand onder de bevolking later op ono\erkomelijk. ' hinderpalen zou stuiten (wat een... illusi- • H. zich maakt over de « vaderlandsch-i trouw » van ons volk... en gelukki&!); tel derde zal de kwestie « brood en werk » n; den oorlog de kwestie van den dag worden aile krachten zullen worden ingeroepen voo t den lieropùouw van België. Bij de overige oassieven is, onder dit op zicht, een zweiiKing waar te nemen. Dit koi rnen reeds opmaRen uit zekere uitlatingei ' van « Vrij Belgie », maar nu heet het cla > Van Cauwelaert de Engelsche regeering eei mémorandum ter hand zou heboen gesteld om steun te bekomen voor het verwezenlij ken der Vlaamsche eischen. Van Cauwe laert inderdaad vreest een eenzi|dige Uuit sche oplossing. Wil hij dus zijn tijd nuttij gebruiken, dan hebben wij ons enkel te ver heugen over het zeker vruchtbaar werk da hi| bij de Engelsche demokraten verrichtei kan. w De aktivisten nu gaan uit van het stand punt dat het internationaal karakter van d Vlaamsche kwestie met te loochenen vait W'ilson heeft dat princiep, voor de nationali tcitenvraa^stukKen in het algemeen, vast^e ■ legd en Frankrijk, dat in Oostenrijk wi , tusschenkomen oin er, jn zijn voordeel na tuuriijlc, de bestaande moeilijkheden op t lossen, is dus van 't zelfde advies. Dat inter nationaal karakter willen wij op de vredes ' konlerentie bekrachtigd zien : de leiten leg . gen een basis voor dergelijke bekrachtiging het grondbeginsel zell is onaantastbaar ; wi voeren dus een gezonde reaaUpolitiek. De tweede vraag die door de Vlaamsch gezinden verschillend beantwoord wordt is hoe wordt het Vlaamsche vraagstuk opg« i lost ? . Men heeft, om te beginnen, de Vlaamsch minimalisten : Kamiet Huysmans, voor wi kultureele autonomie het maximum van he . wenschlijke vertegenwoordigt, die vijandij staat tegenover de scheiding die hij politise; onmogelijk acht, omdat de international verhoudingen meebrengen dat Belgie blijit en zedelijk onmogelijk omdat de Belgen zid na den oorlog nog uieer als een bloic zullei voelen (illusie nr. 2, Huysmans 1) Die kul tuur-autonomie zou meebrtsngen een splitsiii] van het ministerie van Kunsten en YVeteh schappen. Het schijnt H. te ontgaan dat zicl tçgen de kultureele autonomie van Vlaande ren een aantal sociale en ekonomische in vloeden doen gelden die zulke autonomie enkel door dergelijke maatregel gerugîteund heel en al onbestaanbaar maken 1 Dan komen de passieven van het \ laamscl Belgisch Verbond (V. B. V.). Deze eischei vervlaamsching van het onderwijs, in al ziji : graden en vertakkingen, van het leger, vai de openbare besturen, van het rechtswezen Dat komt in de praktijk neer op een voile dige Bestuurlijke Scheiding, de eisch de aktivisten bij den aanvang hunner beweging Het V. B. V. meent het oogenblik als ge schikt te mogen beschouwen om voor. d. verwezenlijking van die eischen te ijveren Het staat dus eenvoudig '2 jaar bij het ak tivisme ten achter. Met dit verschil dat zi 't nog niet met hun gevoelens overeen kun nen brengen met den bezetter samen te wer ken. , . In princiep is die vreemde înmenging u nationaliteitenkwesties aangenomen. T«n tweede was die samenwerking met den lie zetter noodzakelijk ; ten derde waren du voorzorgen getroffen, dat daaruit voor Vlaan deren geen nocdlottige gevolgen zouden kun nen voortspruiten. De aktivisten staan me als bedelaars tegenover de Duitschers, maa; als Vlamingen die willen hun voile recht, ei we moeten hierbij slechts herinneren aan d< stappen die door de Kommissie van Gevol machtigden bij den Goeverneur-Gener^a zijn aangewend om herstel te verkrijgen ii zake wegvoering van werkloozen uit he Etappen gebied. De Vlaamsche aktivistei staan op den vasten bodem van de reaal politiek. Terwi# nochtans de mogelijkhei< van een Duitsche zegepraal misschien niet i; uitgesloten, schenken de aktivisten niettemir tegenover de Duitsche autoriteiten klarei wijn, en lieten er geen twijfel over bestaas p,'dat zij de hardnekkigste tegenstanders zijn jn van elke verduitsching. (Toejuichingen.) ;n Dat vond ook in Duitsche middens weer-^e klank. Zoo wordt er in het « MerkiJlatt liir er Deutsche Heeresangehorige » op gewezen dat in Duitschland's aoel met de verduitsching, wel m de vervlaamsching van Vlaanderen moet e- zijn. En zoo luidt het o^k in het hier beitend m geworden aniwoord van Duuschiand op d« e- jongste proklamatie van den Kaad van ie Vlaanderen : ueen annexatie, geen v«rduit-e- sching : Vlaamsche Zellstandigheid. el Nu doet zich onder da aktivisten zelf een >e schakeenng voui. is Spreker zet dan het standpunt van Unio-le nisten en j ong-V lainingen uiteen en gaat te voort : î- Die twee groepeeringen staan niet vijan-î- dig tegenover eluaar, er zijn inderdaad le n veei aanrakingspunten tusschen beide stroo-n mingen. Het verwerpen van net statu quo s- ante, van de benaming Belgie, van den eko->r nomischen oorlog, de ekonomisene aanleu-e ning, in geval die oorlog onvermijdelijk 1- moest blijken bij die landen waarop we door )- lifting en andere omstandigheden zijn aan->- gewezen ; de eisch van de vollodigste politieke zellstandigheid; van de voile vrijheid all« betrekkingen van den Staat Vlaanderen naar i- eigen inzicht te regelen ; van de bekrachti-e ging door de Vredeskonferentie van den Vlaamsohen volkswil. Na een oproep aan allen om geloof in d« e Vlaamsche toekomst en een onbeperkt ver-trouwen in onze leiders, sloot de lieer Vaa - den Broeck, onder daverende toejuichingen, * zijn rede. Een werd er gedebatteerd ; 'u t«-r genstrevertje droop meesmuilend af ! e i? ir STAD en LAND BËLANiiRIJK BBRICHT. — Onze inseiu ij v ers wier abounement op 6Ù Juuj t&u tiude loopt, rad^u wij tiriageiià aaii dit zoo ûaast mogciijjk te iaua aor-'Un eiade auikviooze onkesten te veriaij&Hi, woràea as aboaneiiteu bui-tea Aiiiwerpea Uringend verzoclit zich uïi^luiteflà tut tKt postKautoor huouer ge» meem# te weudca ta daar tiuuiie îuâcinij-vuig te uermcuwta. Daar de tbaus ùe«r-scacude papier^càaarscute uns voor liet oogeubim vcrpLcnt iiet getal aboduemeu. ten te bepeiitea en zens de voigende maaud den abonnemenisprij^ te vernoo-gen, is net gçiaacUaam z>cb iieticn nog naar het postbuieel te begavea en 'n tn. sciirijving t9 neman op ons blad. Zij die ou 'n abonnement nemen geaieten nog gaasch h«t v«®rde«i va* den huidigen, tagea pnjs. Maa scarijft ia «p alla postbareelen van h«t Generaal-Gauvâraenient. Het Beheer. ZEEPBELLEN.— In het flinke blaad-I aal », lez en we volgend leuk en tref-I aal », lé^en w© volgende leuke en tref-fend stukje : « Wie zou er ia zijn jeugd niet eens zeepbellen hebben geniiaakt ? 't Is nog al gemakkelijk; van vader krijgt racn, een ouden steeœn pijp, — met oen gaat het ook al, — moeder zorgt voor een oud kopjie met zeepsop, en 't spelletje kan al beginnen. Zeker, 't is een leuk tij'dverdrijf, en als aan de zeepbellen langzaam wegdrijven en in allé kleuren van den regenboog schi'ttexen, dan zien ze er werkelijk mool uit. Maar dat ls ook ailes. Ze zijn slechts van korten duur en hebben, iedereen weet het, hoegenaamdi geen waarde. Het te>-j" gendeel zou mischien een onnoozel kind gelooven, maar anders ook beslist nie-î mand. N iemand ! Stop, waarde lezer, zeg dat niet te vlug; men heeft er, en dat nog wel 80 jaren lang, zelfs een gelieal volk j mte weten te bedriegen, n.h het Vlaamsche ! Want de altijd weer terugkeeren-" de, schitterenoe, wcldra uit elkander spat-I tende, waardelooze beloften, den Vlamingen door de Belgische regeering op elk 5 gebied zoo ruimschoots gedàan, wat wa-:t ren het anders als zeepbellen? r Sedert 1830, sedert de losscheurhig i van Nederhuid, is Vlaandeien ei mee ge- - paaid en voor de gek gehouden. Belof-^ ten, en ait jd weer belolten, maar « gtv i daan » werd er niets ! Mooie woorden, - waarop echter nooit daden volgden ! i Zeepbellen ! ^ Brussel heiloofde veeil, en hield niets. . Havete belooft ook reeds, en — zal ook - niets houd'en ! 't Is één pot nat! Versch.il- > lende steden, maar dezelfdle regeering, ' die tracht, hetzellde volk met hetzelfde ! spelletje opnieuw tie bedotten. En de heo-i ren in Havere hopen dat het zal geluk-1 ken, waril hel is htm niet onbekend dat 1 een gedeelte van het Vlaamsche volk op-1 nieuw geloof hecht aan hunne... zeep-r belîen. Ungelooflijk, en desniettemin • waar ! Ztjn die lieeten eerst weer in Brus-} sel, dan doen en laten ze toch wat « z'ij » . willen; en «wat» zij willen dat strookt ; beslist « niet » met de Vlaamsche belan-1 gen. De Vlaamsche verschoppeling weer het schuim van de maatschappij, veracht in zijn eigen land, vertrapt en rechtloos! i 't Zou vreeselijk zijn ! Gelukkig, "t zal anders afloopen; een 5 deel der Vlamingen ls wakker geworden . en laat zich zoo gemakkelijk niet weer - în slaïap sussen ! Het zal zijn dappere 5 voormannen niet teleurstellen, niet rai déni ( steek laten; het helpt zich zelf, en wie > zichmf helot, dien helpt God ! » GULDENSPORENKOMITEIT. — j — i>e personen die zouden geneigd zîjn t als figuranten deel te nemen aan de ver-i heerlijking-apotheose die dit jaar bij de - Gu klenspore n f s esten gegeven wordt, wor-den verzocn't zich zoo spoedig mogelijk î (upterlijk Maandag 1 Juli) aan te geven : i Kroonstraat, 43, Borgerhout, 's voormid-1 dags van 10 tôt 1 Torenuur.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes