Het volk: antisocialistisch dagblad

514 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 24 Decembre. Het volk: antisocialistisch dagblad. Accès à 21 novembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/j38kd1s991/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

'■A ïïer-en-Twifiîfesîe Jaar, N. 300 Dûdsfiienst — Enisgozln — Elgondom •Jgfe;-- , . Donderdag, 24 December 1014 'V \ Alla briefwîsseîîngen rracht-9$} te zenden aan Aug. Van If&ghenl, uitgever vcor de naaml. Eia^tsch. * Drukkerij Het Volt », âleàrsteeg, ~.n° 10, Gent. B%reel vaû West-Vlaanderen : Gàst^n Bossuyt, Gilde dor Am-fcachfçn, Kortrijk Telefoon 523 Bureel van AatweTpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, Hinderbroederstraat, 24, Leuven HET VOLK Men scl'.rljft In: Op aile postkantoren aan 10 fj. )er jaar. Zes maanden fr. 5.00» [)rie maanden fr. 2.50. Aankondlglngen. Prijs volgens fcarief. Voorop fc« jetalen. Bechtêrlijke herstolling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven wordea ;eweigerd. TELEFOON No 137, Gont. Verschijnt O maal per weels. CHR1STEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET NUMMER Vrcile den m nsclion op aarde. f « En daar waren herders in die omstreek, die buiten nachtwacht hielden over hunne kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen, en de glorie des Heeren omstraalde lien en ze vreesden met groote vrees. En de engel zegde hun:« vreestniet, want ziet, ik boodschap u eene groote vreugde,die voor geheel het volk zal zijn: dat u lieden cen Zaligmaker is geboren, die Christus de Heer is, in de stad van David. En dit zij u ten teeken : gij zult een wicht vinden, .in doeken gewikkeld en in eene kribbe gelegen.» En plotseling bevond zich bij tïen engel eene menigte uit 's hemels lieir die Gode lof zongen en zeiden : «Eere aan God in den booge en op aarde vrede den menschen, voorwerp van Godes welbehagen.» 't Is daar, naar de gewijde boelcen, in eenvoudige taal, het verhaal van liet grootste feit der wereldgeschiedenis; 't is de eerste blijde Kerstnacht, gevierd door eene arme familie, door arme herders en de engelen des hemels. Vrede den menschen op aarde! klonk het in de diepe stille van een vreed-zamen sterrennacht. Sinds negentien eeuwen wordt tellcen jare de blijde boodschap herdacht en door de menschen met een vredezucht beant-woord omdat 's menschen liart vrede noodig heeft en de aarde zoo wcinig vrede geeft. Kome de vrede I is de zucht die ook dit jaar uit duizendenharten zal opstijgen. Zekcr bedoelen de hemelboden in de eerste plaats een vrede van geestelijken aard. Vrede brengen met God, was immers het hoofddoel der mensclrwording. Daarom verKlaart het goddelijk kind, reeds in zijne geboorte, den oorlogaande drie afgoden der wereld, die den vrede met God onmogelijk maken. Hij die denvogeltjes des Hemels zoo'n lieve nestjes leerde bouwen; Hij die de —bran * as van allen rijkdom, kon zich eene prachtiger woning voorbereiden, zich zelven met rijkdommen en goederen over-vloedig bedeelen. In een annen stal ziet Hij het liclit en zoo overwint Hij den eersten afgod der wereld : de ongeregelde begeerte naar rijkdommen, terwijl Hij door eigen voorbeeld bcwijst dat het grooter en edeler is er vrijwillig aan te verzaken uit liefde voor God en voor het lijdende menschdom. Niemand kon God de opperheerschappij over gansch de wereld ontzeggen zoo 't Hem slechts beliefd had ze te begeeren. Maar ijdele rook van glorie belioort Hem niet. De lconingszoon is het kind eener arme Jodendochter, schamele wind-selen zijn koningskleed. En zoo vall voor zijne voeten neer de tweede afgod : de hoovaardij, de zelfzucht, het koortsige najagen van eer en roem, terwijl zijn voorbeeld toont dat er iets verhevener is : de nederigheid die liefderijk tôt de kleîncren afdaalt. Genot, vermaak ! 't Is het tooverwoord der wereld. Niets wordt onbeproefd ge-laten om het steeds vluchtend genot te achterhalen. En Jésus leert dat er iets betrachtens-waardiger is dan te genieten : het lijden heldhaftig te dragen, te beminnen en anderen gelukkig te maken. In 't navolgen dier leering ligt zedelijke grootheid en vindt men den vrede met God. Doch daarbij beperkt zich de betee-kenis van Kerstnacht niet. Stoffelijke verheffing in menschenvrede moeten Jésus' volgelingen nastreven. Zoo verstonden het ook de arme herders van Bethleem, want hoe zouden ze het anders verstaan hebben. Hun lot ging verzach-ting vinden en daarom loofden ze God. Mocht dit Kerstfeest ontelbare edel-moedige zielen verwekken die er hun geluli, hunnen roem in vinden door milden steun den bijtenden nood van zooveie ongelukkige slachtoffers der Schrikkelijkste aller rampen te lenigen. Mocht de vredewensch van Kerstdag troostend over het bloedend Europa weerklinken, en de gezegende voorbode zijn van een ailes herstellenden wereld-vrede.Kerstdag. — Nieuwjaar. Op Kerstdag en Nieuwjaar zal ons blad *iet versohijnen, maar op de beide vol-gende zaterdagen zullen wij, voor Oost-Vlaanderen gelijk voor West-Vlaanderen, een dubbel blad gegeven. Die beide zater-dagbladen zullen den prijs gelden der gewone vrijdag-en zaterdagbladen samen, zoedat de lezers die hnn verkooper per week voldoen, gelijk gewoonte de voile '„veek betalen. HET BESTUUR. Oflicieelo Meâeâselingen Op de beide Oorlogslooneeleii, Dnitsche Melding aan de Post (Zuidstatie) te Gent aange-plakt : Van het groote hoofdlcwartier, 22 Dec. 7.40 ure 's avonds : In 't Westen zijn nieuwe vijandelijke aanvallen, op verschiilige stellingen van van het gevechtsfront terug afgeslagen, een deel met zware verliezen voor de tegenpartij. In Oost- en West-Pruisen blijft de strijd onveranderd. In Polen hevige gevechten rond Bzura en Rawka. Aan den rechteroever van de Pilica vinden de aanvallen der Verbondenen nog tegenstand. In Ylaaudei'en en Fransch-Moordei}. (Fransche Melding.) Parijs, via Geneven, 21 December. (Reuter). Van den staf : In de streek van Stcenstraete hebben wij een vijandelijken aanval afgeslagen en we deden merkelijke vorderingen in de omstreken van Kortekerken. De Engelsche troepen hebben eenige loopgraven moeten ontruimen welke zij den vorigen dag genomen hadden, terwijl de Indiërs bij Richebourg eenige honder-den meter vooruitgegaan zijn. Wij hebben terrein gewonnen overheen St-Joris, alsook ten Oosten en ten Zuiden van Yper. Tusschen Lei en Oise hebben wij loopgraven genomen op het front Richebourne-La Bassée ; ten Zuidoosten van Albert hebben wij de loopgraven hernomen, die wij donderdag genomen en vrijdag weer verloren hadden. Te Lihons zijn twee Duitsche aanvallen afgeslagen. Tusschen Oise en Argonne bewijst onze artillerie hare meerderheid ; in het Gru-riebosch sloegen wij de aanvallen af op Fontaine-Madame en St-Hubert. Op M Oostdijk Scveclilslerreio. (Duilsche Melding.) BERLIJN, 21 December. (Woîff.) Uit het hoofdkwartier : In Oost- en West-Pruisen is de toe-stand niet verandered. In Polen worden de aanvallen tegen het vijandelijk front voortgezet. Volkomen hersteld, is de Keizcr we-derom naar het front vertrokken. (Ooslenrijkschc Melding.) WEENEN, 21 December. (Wolff.) Offi-cieel : In de Karpathen zijn de vijandelijke voorhoeden leruggeworpen in het gebied van Latoreza, ten Noordwesten van Lupkow. De gevechten waren zeer belangrijk. Van het front Krosuo-Szakliczyn uit-gaande, heeft onze aanvallende beweging overal veld gewonnen. (Russische Melding.) SINT-PETERSBURG, 21 December. (Reuter.) Van het hoofdkwartier : Op den linkeroever van de Weichsel is eene bijna volledige kalmte ingevallcn na de vorige vijandelijke aanvallen, die overigens aile werden afgeslagen. Op het front Sanok-Lysko zetten wij onze aanvallen voort. Koning Peter van Servie is in Belgrado teruggelceerd. De Serviërs hebben, overheen Monténégro, verscheidene batterijen kanons en munitie ontvangen. Uit Saloniki wordt gemeld, dat daar voortdurend. artillerie, munitie, troepen en levensmiddelen doortrekken voor Servie. Het Fransch oorlogschip Waldeck-Rousseau heeft er zulke troepen ont-scheept.Enplsch-Tflrksche Strijd. (Turksche Melding.) WEENEN, 21 December. (Wolff.) Men meldt uit Konstantinopel dat de gevechten in Soudan begonnen zijn. De provin-cie Elkab, die van ' Engelsch-Egyptisch Soudan deel uitmaakt, is in opstand ge-komen en de musulmansche bevolking van Abu Raja dreigt liaar voorbeeld te volgen. De Engelsche regeering heeft langs de Roode Zee Indische troepen gezonden, die nabij de eilanden Tiflack ontsclieept zijn. Een trein, welke troepen van Soua-kim naar Kartoum moest overbrengen, is opgehouden door een detachement Be-douijnen, dat liem in de statie van Tarwaï afwachUe. FRANCFORT a/Mein, 21 December. —■ Uit Konstantinopel wordt gemeld dat de tijdingen uit Egypte slechts onrecht-streeks en zeer moeilijk aankomen. Men weet evenwel dat Engeland belangrijke maatregelen treft om het Suezkanaal te verdedigen ; het heeft besloten een deel der omgevende gronden onder water te zetten, waardoor de verdedigingslijn op de lielft zou kunnen verminderd wor-den. Er worden schikkingen genomen voor de aankomst van een Portugeesche afdeeling. Het K;maal zelf is bezet door Engelsche, Canadeesclie, Australische en Indische troepen. Ir@ (Engehche Melding.) LONDEN, 21 December. (Reuter.) Van het Persbureau : ' De Engelsclien r>chreden langzaam voort langsheen den Noorder spoorweg. Bij Lum.,op 20 mijlen ten Noorden van Muilca, had een hevig gevecht plaats. De Engelsclien hebben vier dooden verloren ; een lûitenant en aclit tilandsche soldaten werden gekwetst. Gansch de Noorder spoorweg is in handen der Engelschen. De inlandsche stad Baru heeft zich overgegeven. De Engelschen hebben Slocomotieven, een groot getal wagoijs en 2 vliegtuigen buit-gemaakt.Bij Edea, op de . Ooster spoorweg, werd eene Fransche p. troelje aangevallen ; zij had 31 dooden en 16 gekwetsten. De Duitschers zijn er niet in gelukt over de grenzen te komen. "■i.M^jtaisagcrnui.i—■■■ ■■ ■ ZWITSERSCiîE REPUBLIER. De Bondsvergndering der vereenigde Zwitsersche Kamers lieeft een nieuwen voorzitter der Bondsrepubliek gekozen, namelijk M. Gins -ppe Motta, vertegen-woordiger van het italiaanscli sprekend Tessiner kan.ton, ter vervanging van M. Hoffmann, aftiedend. M. Motta is slechLs 43 jaar oud en komt ai'.l 't'-llSGui \\Vu-cC.i L-Csluar, dat-VOOT zware moeilijkheden slaat, onder ander in financieel opzicht. De europeesche oorlog weegt inderdaad ook op Zwitserlands geldwezen. De eerste maand mobilisatie heeft aan Zwitserland 50 millioen gekost; de voortduur kost nog een hall millioen daags. Men berekent dat de geheele lcger-uitgave toi minstens 200 millioen zal beloopen, terwijl de gewone legerbegroo-ting min dan 43 millioen bedraagt. EEN REICIlSTÀtiSGESCIIIL. Priester Wetterle, Elzasser afgevaar-digde bij den Duitschen Reichstag, is naar Frankrijk getogen als de vijandelijk-lieden begonnen. Kort nadien verscheen in een Parijzer blad een artikel, getee-kend : « Wetterlé, gewezen afgevaardigde bij den Reichstag. » Daaruit kon men afleiden dat hij zelf zich geen Reichstagslid meer achtte en zijne plaats bij Duitschiands wetgevende macht dus open was. Doch er was geen eigenhandig schrift van hem, dat zulks beteeltende, en de vraag bleef onopgelost. De bijzondere Reichstagskonnnissie heeft er nu eene oplossing aan gegeven : Priester Wetterlé wordt vervolgd voor verraad, zijn zetel wordt open verklaard en men zal tôt de verkiezing van zijn opvolger overgaan na de uitspraak van het krijgsgerecht. IfJ 3ELSIË. VALSCHE BILJETTEN. Wij hebben reeds gemeld dat valsche briefjes in omloop zijn van een en twee frank. Men kan de valsche briefjes hieraan erkennen dat de cijt'crs der serie niet op de zelfde rechte lijn staan. Van de valsche briefjes van twee frank is de fiiigraam (watermerk) horizontaal. Van Nieuwjaar aanstaande zullen nieuwe geldbons uitgegeven worden. De oorlogsbeiasling van 480 miljoen. Men weet dat de Provinciale Raden van België verleden zaterdag in buiten-gewone zitting bijeengeroepen waren, ten einde aan de Bestendige Deputatie vol-macht te geven, om de voorwaarden der oorlogsbelasting van 480 miljoen te re-gelen. Nu doen allerhande geruchten de rojide. De eenen zeggen dat sommige raden geweigerd hebben te stemmen, en anderen voegen er bij dat van wege de Duitsche overheid nieuwe voorwaarden zijn gesteld, met het gevolg dat de Société Générale en de Nationale Bank zouden weigeren het geïd te leenen. Wij zijn gister diensaangaande inlicli-tingen gaan vragen op het Provinciaal Bestuur van Gent. Hier had men nopens al die geruchten nog niet het minste ïtffcuws veriomen. Wit brood te Brussel. Een bericht van de stadsoverlieid ver-wittigt de inwoners dat hun baklcer wit brood moet leveren den 23 en 24 December, aan maximum 40 centiemen de kilo. NIEUWS UIT WETïËREN, Gelijk in vele gemeenten, zijn er hier ook personen die denken dat ailes maar toegeiaten is, tôt zelfs het stelen; doch ongelukkiglijk voor lien, zullen zij onder-vinden dat de voorschriften van de wet, zelfs in oorlogsstijd, geen doode letter zijn. In den nacht van zondag tôt maandag heeft onze wakkere nachtpolicie dieven betrapt, bezig met schoone, jonge boo-men af te zagen op den openbaren weg van Wetteren naar Massemen. Vier kerels bleven met de slippen van hunnen frak in de handen der nachtwakers ; twee andere dachten dat zij met vluchten de boter niet zouden moeten helpen betalen, maar 't zal hun gedenken. Bij den slachter Prosper De Meyer, op Ten Eede, heeft men ook 's nachts van 70 tôt 80 kilo vleesch gestolen. Dat gewiclit is nog al groot en het schijnt dat de dieven er niet ver zullen medeweg loo-pen, want men heeft zware vermoedens en men is op hun spoor. Het schijnt dat men op Calcken-Ees-velde bij eene landbouwer een geheel varken gestolen heeft. Daar het nog le vend was, zal de policie van Calcken het wel op zijnen meester hooren huilen en de dieven kenbaar maken. U9T ST-Hfl££LAAS. Eenieder is nog onder den indruk van het ongeluk verleden week aan de statie gebeurd. De vrouw van een zekeren Dauwe was werkzaam in het huis van haren schoon-vader, herbergier op het Statieplein. Een duitsche soldaat, in de herberg 4eJsQ.nien;_Iaat. ziixMîiKreveKr£r_ de jonge vrouw krijgt gansch de lading; eenige minuten nadien wras zij dood. Op hare begrafenis waren vele duitsche soldaten tegenwoordig. — Zondagavond was de voorzitter van de Christene Vakvereeniging der Schil-dersgasten, Jef Van Audenaert, bij eenige kennissen zijnen avond gaan overbrengen. Eenigen tijd nadien wordt hij stervende naar huis gebracht, getroffen door eene beroerte. Den avond nog, na berecht te zijn stierf hij. De Vakvereenigingen verliezen aan hem een overtuigden mede-werker.Niets liet zulke dood voorzien. Verleden week verteide hij nog aan den proost dat hij het wel stelde, maar zonder werk zich buitenmate verveelde. — Tusschen den zondag en maandag-nacht zijn tôt hiertoe onbekende dieven binnengedrongen bij Ch.-L. Van Royen, landbouwerrij De Pane en hebben er al de kiekens, ten getalle van 40 gestolen. Dat men bij boerenmensclien, die binst den oorlog zooveel gedaan hebben en nog doen voor arme menschen, door 't geven van aardappelen, strooi, enz., zulke lompe toeren uitsteekt, is toch wel eene harde noot om kraken, te meer dat zulks in deze omstandigheden moet gedaan geweest zijn door mannen die de ligging der plaats opperbest kennen. 't Ware te wenschen dat het mocht uit-komen en dat de daders eens flink gestraft werden. H. V. isrr QESNZEd M. Myncke, aannemer van werken, verzoekt ons te melden dat, in tegenstrijd met lietgeen gemeld geworden is in ons nummer van 21 December laatst, hij niet gclast is met het bouwen van een lazaret te Deinze. unr KIELLE, PAARD GEVALLEN. — Zondag tegen den avond werd de Brusselsche steenweg in beweging gebracht door een ongeval met een paard. Een handelaar kwam hier voorbij met eenige paarden om ze naar Brussel te leiden. Niet ver van het Wcrk-manshuis is een der dieren gevallen, dat men het niet meer recht kon krijgen. On-middellijk was aile verkeer onderbroken. Heel den avond duurde de beweging voort en het was eerst 's maandags mor-gends dat men het paard heeft kunnen wcghalen. BEZOEK. —• Dinsdagmorgen zijn vele duitsche soldaten met muziek aan liet hoofd, van Gent naar hier gekomen om een bezoek te brengen aan de graven hunner gesneuvelde makkers. GEMEENTERAAD. — In de laatste zitting van den gemeenteraad werden verscheidene voorstellen besproken om te voorzien in aile mogelijkc noodwcndig-heden. 't Schijnt dat er echter nog niets bepaald beslist is ; wij kunnen er niets .over mededeelen. 0. SOMERiElH. Sinds eenigen tijd is in de weeffabrick Storm het werk hernomen. Dat is dus eene gelukkige verbetering voor onze fabriekwerkers. SJ8T DRÛNGEN. DÎEFSTAL. — Bij landbouwer Geirnaert, Beetetraat, hebben dieven een 15tal kiekens en eene zekere hoeveelheid aardappelen gestolen. Zulke zaken gaan gewoonlijk niet ver ; ook wegen ernstige vermoedens op twee personen die men daar heeft zien rond-zwerven. Het is te hopen dat de policie van Drongen met deze van eene nabijliggende gemeente zal samenwerken om de hand op de daders te leggen en hen eene welverdiende straf toe te dienen. Dat de dieven op Drongen maar voorzieli-tig wezen, want in verschiilige wijken gaan reeds vrijwillige nachtwachten rond en de landbouwers zullen niet gemakkelijk zijn als ze zoo een nachtridder zullen knippen. GEKNIPTE DIEVEN. — Donderdag, vroeg in den morgen, bestatigde landbouwer E. De Clereq, wonende Bosclistraat, dat uit zijnen aardappelput eene hoeveelheid aardappelen ontbraken. Onnaiddellijk nam hij zijnvork, engeleiddoor zijn hond, ging hij op zoek achter de veronderstelde dieven. Zijn trouwe v/aakhond had aldra hun spoor ont' dekt en de landbouwer gelukte er in de mannen in te halen. Hij gebood hen hem naar de Dorpplaats te vergezellen. Uit vrees vooi den hond, voldeden zij aan dit bevel. Bij den policiekommissaris geleid, deder. zij, na verschillig langdurige ondervragin-gen, bekentenissen. Het zijn twee doortrapte deugnieten, vader en zoon, waarvan de eerste nog een lange gevangenisstraf te doer. heeft. Te Gent, bij zijn sehoonbroeder, werden nog 200 kilo gestolen aardappelen gevonden Eene schoone vangst, voorwaar, die tôt eer strekt aan landbouwer De Clereq. Als iedereen in zijne wijk wat waakt, zullen de dieven wel van Drongen blijven. DUiVEN. Nieuws voor de duivenliofheb-bers : deze mogen hunne beestjes, die zij zoolang moesten opsluiten, nu verder laten vliegen. Een Duitsch officier is gisteren in het gemeenteliuis komen melden, dat voorts aile duivenpieren altijd moeten open staan. ~~~ TE GENT" Provinciaal Komileiî van hulp en voeding der S'roviiicie Oosl-Vîaanderen. I-Iet komiteit heeft de eer de belang-hebbenden kenbaar te maken dat de in-schrijvingen voortaan zullen geschieden in den Franschen Schouwburg, 's mor-gens van 8 tôt 11 uur, en 's namiddags van 2 tôt 5 uur (Belgisch uur.) Het komiteit maakt tevens bekend dat ENKEL DEZEN DIE IN NOOD VER KEEREN, onderstand zullen bekornen Woensdag middag telde men reeds 3000 inschrijvingen. Belgisch© solds8«e§i!. De heer burgemeester Braun is vanwegc de Duitsche overheid verwittigd geworden. dat de stad Gent voor ieder belgische soldaat, gevonden op het grondgebied Gent, Ledeberg, Gentbrugge en Sint-Amandsberg, eene boet van 5000 marks in goud zal moeten betaald worden. Os 3®©.©©© matpks bsste» Men weet dat van de boete de stad Gent opgelegd voor de gebroken gevonden telegraai'draderi langs den ijzerenweg Gent-Terneuzen, 20.000 marks in goud moesten betaald worden, ten laatste dinsdagavond. Een aantal burgers hebben zich gelast die 25.000 frank in goud te verzamelen. Met zeer veel moeite zijn z'er in gelukt en de som kon op het bepaalde oogenblik aan 'de Duitsche overheid ten Paleize van Justicie overhandigd worden. IBe ûsjselaars. Het geruclit loopt dat de gentsclie gijzelaars deze week zullen ontslagen worden. Vast nieuws diensaangaande konden wij echter nog niet vernemen. B©g»iîslât. De bureelen van het Provinciaal bestuur zullen gesloten zijn van den donder-dagnamiddag 5 ure tôt den dinsdag-morgen 29° dczer, om ure (uur van 't Belfort). Eerlcbt. Ter gelegenheid van Kerstdag zullen de bureelen van het gemeentehuis en de gemeentekas gesloten zijn op vrijdag 25e December aanstaande. Doch zullen dien dag de aangiften van geboorten en over-lijdens aanvaard worden van 10 uur tôt middag. ©EMT-BiSUSSEiL. Ilet huis G. O. DE BAEBDEMAÈOKEE brengt ter kennis aan het pub) iek dat het zijn beurtdienst tusschen GENT en BltUS-SEL, en vice-versa, hernomen heeft. Voor condities en vei'trckdagen zich te wenden te Gent, tôt Wed. Cassauwers, Schoolkaai, 2, te Brussel, tôt De Baprde-îaaecker, Bue Ulene, 9. (38s)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: antisocialistisch dagblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1891 au 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes