Het volk: antisocialistisch dagblad

2212 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 06 Novembre. Het volk: antisocialistisch dagblad. Accès à 25 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/mw28913k3t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Tier-en-Twinîfeste Jaar, «à ■ S. 259 Godsdienst — Hnisgezin — Eigemîom Vrijdag, 6 November 1014 AUe 'brîefwîss^îpgen vrachfc-*rij te vZendon af» Aug. Van ïseghem, ttitgcvnr voW de naamL ïnaatsch. t Drakkerij Met Volk », Meersteeg, u° 16, Gent. Bureel van West-Vlaandoron s ©aston Boss*yfc, Gilde der Am-bachten, Kortrijk Ïelefoon 523 Bureel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, %Iinderbroederstraat, 24, Leuven HET VOLK Men se&rljft In! Op aile postkantoren aan 10 fît per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Brie maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop fc® betalen. Rechterlijke hersteliing, 2 tt, per regel. Ongeteekende brieven worden geweigerd. TELEFOON N® 137, G ont. "Werseliîfiit G maaS per week, CHR1STEN WE R I< M AN S B LA D CENTIEMEN HET NUMMER ' Sezondheidszorg in Holland. Na den oorlog van 1870-71 wcrd Holland erg geteisterd door allcrlei ziekten, onder ander de pokken, er door vluchte-lingen uit andere landen ingebracht. Nu wederom zoovele duizcnden bij Nederland inwijken, heeft het ncder-landsche staatstoezicht op de volksge-zondheid de handen vol werlc gekrcgen oui, door gepaste maatregelen, de her-haling van zulk îeit te voorkomen. Dr Ruysclue, voorzitter van den Centrale!! Gezondlieidsraad, overschouwend wat dienaangaandc is gedaan, zegt onder meer : Door de lioofdinspectenrs wcrd met de gezondheidscommissies overleg ge-plcegd o. a. belreffende vaccinatie, toe-zicht op drinlcwater en levensmiddelen en maatregelen voor het zuiver houden van bodem, water en lucht, thans drin-gender dan ooit noodzakelijk, terwijl oolc de g'eneeskundige inspecteurs hunnerzijds-werkzaam waren in bovenbedoelde rich-ting en ter voorziening — zooveel mo-gelijk — in de behoefte aan gelegenheden tôt verpleging van lijders aan besmette-lijke ziekten. Inmiddels begonnen van uit Visé en andere nabij de Limburgschc grens ge-legen Belgische gemeenten, de vluchtelingen'toe te stroomen, Aater door duizen-Jen en duizenden uit Leuven, Tongeren, Mechelen, Antwerpen, Gent, Oostende :n Brugge en tal van omliggendè gemeen-ien gevolgd; en weldra was eerst het geheele zuiden en langzamerhand geheel dus vaderland door vele honderd-dui-îendcii vluchtelingen overstroomd. Met de meest mogelijkc snelheid moest plotseling hulp worden verschaft. Ieder —'Jscd -ait eigen beweging en bclangloos 1 wat hij kon, maar overal schoten handen lekort". Door het hoofdkomiteit van het Roodo Kruis werd alom zooveel mogelijlc hulp geboden, terwijl door den voorzitter van den Centralen Gezondheidsraad, in overleg met bcd'oeld hoofdkomiteit, artsen, hulpartsen, verpleegsters en barakken naar de meest bedreigde punten werden afgezonden en ook desgevraagd voor spoedige toezending van seTum en vaccine werd zorg gedragen. Inmiddels gingen de genceskundige inspecteurs rond orn daar, waar zich be-smettelijke ziekten openbaarden, de uit-breiding daarvan te bestrijden. Ook kwam menige gezondheidscommis-sie in werking, voor het houden van toe-zicht op de tijdelijke verblijven der vluchtelingen, voor het toezicht op het drink-water en de levens- en genotmiddelen en voor het uitbrengen van adviezen ter voorkoming van uitbreiding van besmet-telijke ziekten, zoowel onder de vluchtelingen als onder onze eigen bevolking. , En nu nog een woord over de zeer ge-Waardeerde werkzaamlieid van den mili-tairen geneeskundigen dienst. Wat deze op militair g'ebied verricht, iigt buiten onze beschouwing. Bestatigen wij daarom alleen, dat hij vooralsnog schilterend succès heeft, want ofschoon het leger nu sinds drie maanden onder de wapens is, is de gezondheidstoestand in het algemeen zeer gunstig. s Maar er is meer dan dit. Toen de nood àan den man kwam en overal handen te kort schoten om te helpen, hebben de officieren van gezondheid en hun onder-hoorend personeel, vooral in het Zuiden des lands, met de meeste toewijding geheel belangloos hunne medeweiiking verleend, zoo op voorkomend als op heel-en genees-kundig gebied. Volgens de voorschriften van den gene-raal-majoor-inspecteur werd, in overleg met de militaire gezondheidscommissies, door de legerartsen alom zooveel mogelijlc zorg gedragen voor voortdurend gezond-heidstoezicht op de verblijven der man-schappen, terwijl op drinkwater, voedsel en reiniging der manschappen streng toe-zicht werd geoefend en onder de troepen te velde, in de îorlen en kantonnementen zeer praktische wenken voor het behoud der gezondheid, met groote letters ge-drukt, werden verspreid. Ook bij de geneeskundige verpleging van de vluchtelingen en bij de toepassing der vaccinatie, die zoo spoedig mogelijk en op zeer uit-gebreide schaal moest worden toegepast, werden door hen uitmuntende dienst en bewezen, terwijl bij gebrek aan verlos-kundige hulp door sommige hunner zelfs meerdere verlossingen werden verricht. Zoo deed ieder met voorbeeldige toewijding en terwijl de stroom der welda-digheid mild vloeide, wat zijne hand vond te doen om nood te lenigen, ziekte te voorkomen en herstel te bevorderen en kunnen wij, ailes te zamen genomen, vooralsnog dankbaar zijn voor de ver-k-regen uitkomsten. y. Toch ware meer eenlieid van leiding met meer methodische verdeeling van arbeid gewenscht geweest. Nu wisten de burgemeesters en andere autoriteiten ter plaatse, waar hulp werd vereischt, niet tôt wie zich te wenden, om het snelst en op de meest afdoende wijze hulp te verkrijgen. Velen richtten zich tôt het hoofdkomiteit van het Roode Kruis, anderen tôt het staatstoezicht voor de volksgezond-lieid, weer anderen tôt den militairen geneeskundigen dienst of tôt de stcun-komiteiten. Ook bij de verschillende or-ganen voor armenzorg en ziekenverple-ging werd hulp gezocht. Het gevolg daarvan was, dat allen, wien gevraagd werd, overtuigd dat hier snel moest gehandeld worden, zonden wat te hunner beschik-, king stond, waarvan weer het gevolg was dat meermalen door verschillende autoriteiten naar dczelfde plaats dezell'de hulp werd gezonden, meer dan noodig was, terwijl op andere plaatsen, vanwaar min-der krachtige roep om hulp uitging, geen voldoende hulp werd verleend. Meer onderling verband en meer voort-durende en innige samenwerking onder één hoofd, dat krachtige leiding geeft en ieder zijne juist omsclireven taak aan-wijst, ware zeer gewenscht. » ORicisele Mëdedeelingen In België en Frankrijk. (Duilsche Melding.) Berlijn, 3 November. (Wolff.) — Het • groote lioofdkwartier heeft hedenmiddag het volgende medegedeeld : De overstrooming ten Zuiden van Nieuwpoort maakt aile militaire operaties in dat gebied onmogelijk. De landerijen zijn voor langen tijd waardeloos gemaakt. Op sommige plaatsen staat het water meer dan manshoog. De Duitsche troepen liebben zich uit het overstroomde gebied teruggetrokken zonder één man of paard te verliezen, en zonder kanonnen of voer-tuigen prijs te geven. Onze aanvallen op IJper vorderen. Wij hebben over de 2300 man —- voor het < meerendeel Engelschen — krijgsgevangen gemaakt en verscheiden machinegeweren veroverd. ♦ * * In het gebied Westelijk van Roye zijn verwoede gevechten geleverd, waarbij aan beide kanten vele verliezen geleden zijn, maar waardoor geen wijziging is gebracht in den toestand te dier plaatse. In een dorpsgevecht hebben wij een paar honderd man (aan vermisten) en twee kanonnen verloren. Onze aanvallen aan de Aisne, Oostelijk van Soissons, hebben bijval gehad. trots den hevigen tegenstand des vijaftds hebben onze troepen met stormaanvallen verscheidene sterk verschanste stellingen genomen en Chavonne en Soupit bezet. 1 Hierbij zijn meer dan 1000 Franschen gevangen genomen; verder zijn drie kanonnen en vier machinegeweren buitge-maakt.Naast de kathedraal van Soissons brachten de Franschen eene batterij zwaar geschut in stelling. De uitkijk van die batterij bevond zich in den toren van de kathedraal. Welke de gevolgen moeten zijn van eene dergelijke handel-wijze — blijkbaar wordt hierbij eene vaste gedragslijn gevolgd — ligt voor de hand. Tusschen Verdun en Toul zijn verscheidene aanvallen van de Franschen afgeslagen. Een deel van de Fransche troepen droeg bij deze gelegenlieid Duitsche mantels en helmen. In de Vogezen is in de buurt van Mar-kirch (Ste Marie aux Mines) een aanval der Franschen afgeslagen. De Duitsche troepen voerden hier een tegenaanval uit. (Fransche Melding.) PARUS, 3 November. (Reuter.) — Officieele kennisgeving van vanmiddag drie uur : Op onzen linlcervïeugel schijnt de vijand den linkeroever van de User beneden Dixmuiden geheel te hebben ontrulmd. Troepen van de bondgenooten, die op de wegen in het overstroomde gebied op verkenning waren uitgetrokljen hebben zonder groote bezwaren de overgangen over de User weer bezet. Wij hebben aanmerkelijke vorderingen gemaakt ten Zuiden van Dixmuiden en aan den kant van Gheluvelt (ten Oosten van I.Jper) in de streek ten Noarden van de Lije. Ondanks heftige aanvallen van aanzienlijke vijandelijke strijdkrachten is ons front overal gehandliaafd of hersteld, Nieuwe aanvallen van de Duitschers op de voorsteden van Atrecht, Lihons en Quesnoy in Santerre zijn mislukt. In ons centrum zijn enkele voordeelen behaald in de streek van de Aisne en ten Oosten van het Aigle-bosch. Onze troepen, die zich op de helljfngen van de hoogvlakte teA Noorden van de dorpen Chavonne en Soupir "fcevonden, hebben zich in het meer Oostelijk gelegcn dal moeten terugtreklcen. Wij hebben onze stellingen aan de rivier boven Bourg en Comin gehandhaafd. Nieuwe aanvallen der Duitschers in het Argonnerwoud zijn verijdeld. Ten Noordwesten van Pont à Mousson zijn wij blijven vooruugaan. Op onzen rechtervleugel zijn langs de Seille enkele voor onze legers gunstige plaatselijke operaties verricht. PARUS, 3 November. (Reuter.) — Officieel bcricht van 11 uur 's avonds : De heden avond ontvangen berichten betrelïen de streek ten noordoosten van Vailly (a/d. Aisne), waar wij met een tegenaanval Ferme de Metz hebben her-overd en de .streek van Four de Paris en St. Hubert in Argonne, waar een aanval der Duitschers is afgeslagen en waar wij eveneens terrein gewonnen hebben. (Belgisclïc melding.) HAVRE, 3 November. (Reuter.) — Medcdeeling van den grooten générale n staf van het Belgische leger : De vijand trekt ten oosten van de IJzer tusschen Nieuwpoort en Dixmuiden terug. Wij hebben te S tu y vekéns kerke eenigè ge-vangenen gemaakt. Er zijn nog cenige Duitschers in de hoeven in den omtrelc van dit dorp. HAVRE, 3 November. (Reuter.) — Het otlicieele Belgische bericht deelt mede dat de ontruiming van den linkeroever van de User tusschen Nieuwpoort en Dixmuiden door de Duitschers heden is voortgezet. De troepen der boidgenoten hebben hun otïensief aan het front, waar het 13e reserve-legerkorps staat, op krachtige wijze voortgezet. Gisteren is er hevig ge-vochten tusschen Zonrebeke en de Leie. De bondgenoten handlnven zich in hunne stellingen, behalve in de loopgraven bij Meesen. > (Duitsche melding.) BERLIJN, 4 November. (Wolff.) — Mededeeling van heden morgen uit het lioofdkwartier : De aanvallen op IJper, ten noorden van Atrecht (Arras) en ten Oosten van Soissons vorderen langzasm, maar worden met succès bekroond. Ten Zuiden van Verdun en in de Vogezen zijn aanvallen van de Franschen afgeslagen. Op het oostelijk GemMslen'ein. (Oostenrijksche melding.) WEENEN, 3 November. (WoTff.) — De generale staf deelt vanmiddag officieel mede : In Russisch Polen zijn onze strijdkrachten, na een sterk Russisch leger lot ont-plooiing te hebben gedwongen, op het Lysa Gora gebergte (ten Oosten van Kieice) teruggetrokken om na gevechten voor Iwangorod de bevolen bewegingen voorl te zetten. Gistermorgen vroeg hebben huzaren bij Ribnilc in het dal van de Stryj een vijandelijke munitiekolonne overvallen en veel wagens met arlilleriemunitie uit-gemaakt.(Duitsche melding.) BERLIJN,. 3 November. (Wolff.) — Het groote hoofdkwartier deelt vanmiddag mee : Op het Oostelijke gevechtsterrem zijn de gebeurtenissen nog in de fase der ont-wikkeling. Er hebben geen botsingen plaats gehad. Bij de verwijdering van eene brug die bestemd was om te worden opgeblazen, hebben de Russische troepen, behoorende tôt het eerste Siberiscbe legerkorps, bur-gers gedwongen voor het front te mar-cheeren.Oostenrijk tepa Ssrvië. (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, x3 November. (Wolff.) — Van officieele zijde wordt gemcld : Eerst thans is het mogelijk gcworden, de in Macva behaalde voordeelen naar voile waarde te schatten. Daar heeft het Servische leger, onder generaal Stepa-nowits, gevocliten. Diensttroepeii beston-den uit vier tôt vijf divisics en konden zich enkel.door een overijlden tcrugtocht redden, waarbij zij voorraden van allcrlei aard en hun legertrein in den steek moes-ter; laten. Ook hebben de Serviérs talrijkc gevangenen verloren. Het leger, 't welk uit zijn bcnardte positie had weten te ontkomen, is zonder in van te voren gereed gemaakte stellingen achtcr zijn eerste linies nog verdere tegen-weer te bieden, in eens door teruggewekcn naar het heuvelachtig gebied ten zuiden van Sabats. Alleen bij Sabats zelf is nog tegenstand. geboden; doch dit kon niet verhinderen, dat die plaats in den naclit van 1 op 2 November door de Oostenrijksche troepen met een stormaanval is genomen. ServIS en Turklje. (Turksche Melding.) ICONSTANT INOPEL, 3 November. (Wolff.) —- Het afbreken van de diplo-matieke betrekkingen tusschen Turkije en Servie is een gevolg geweest van de aanbieding, door den Servischen gezant, van eene nota aan de Porte, waarin wordt meêgedeeld, dat de Servische'regeering den gezant had doen weten, dat de diplo-matieke betrekking als afgebroken werden bescliouwd en dat voor het personeel van het Servische gezantschap passen moesten worden aangevraagd. De Turken in den Oorlos. o BERLIJN, 3 November. (E., van Duitsche zijde.) — Uit Sofia verneemt de Vossische Ztg., dat de Turken het groote Russische oorlogsschip « Sinope » in den grond geboord hebben. BERLIJN, 4 November. (Wolff.) — Het geruclit gaat, dat de havenautori-teiten te Konstantinopel een begin hebben gemaakt met de inbcslagneming van de daar aanwezige Engelsche en Fransche schepen. BERLIJN, 3 November. (Korr. Nor-den.) — De Weenensche Correspondent Rundschau meldt : De berichten over het uitbreken der vijandelijkheden tusschen Rusland en Turkije en het optreden van de Turksche vloot hebben in Russische steden aan de Zwarte Zee en nabij de kust grooten schrik veroorzaakt. De scheep-vaartagentschappen hebben hun bedrijf gestaakt ; het zakenverlceer stokt geheel Uit Livadia zijn aile kostbaarheden van de bezittingen van den Tsaar naar Mos-kou ovcrgebracht. BERLIJN, 3 November. (Korr. Nor-den.) — Te Konstantinopel is heden officieel bekend gemaakt dat, de minister Oskan effendi (van posterijen en telegrafie) Machmoed pasja (van openbare werken) en Soeleiman el Baes tani effendi (van han-del en landbouw) zijn afgetreden. De Turksche regeering heeft in verband met de omstandigheden de gezanten te St. Petersburg, Parijs en Londen terug-geroepen.Bomîi^i'ilcmsnt van de Bardanellsnîorten (Duitsche melding.) FRANKFORT a/d. MAIN, 3 November. (Wolff.) — De Frankf. Ztg. verneemt uit Konstantinopel, dat heden morgen, na zonsopgang, een Engelsch-Fransch eskader, bestaande uit negen schepen, op 15 kilometer afstand een bombardement is begonnen van de forten aan de Dar-danellen. De Turksche forten hebben het vuur beantwoord, dat 20 minuten ge-duurd heeft en niet de minste schade heeft aangericht. (Engelsche melding.) LONDEN, 3 November. (Reuter.) — Officieel. Den 3 November, bij het aan-breken van den morgen, heeft het Engelsch-Fransch eskader de Dardanellen-forten van grooten afstand beschoten. De forten beantwoordden het vuur, doch niet één granaat viel in de nabijheid der schepen neer. De bondgenoten hadden geen verliezen. Een hesige ontploffing werd gehoord, vcrgezeld van een rook-wolk boven het fort Hclies. (Duitsche melding.) BERLIJN, 4 November. (E., van Duitsche zijde.) —- Het Engelscli-Fransche eskader, dat de Dardanellenforten heeft gebombardeerd, begon de bescliieting op een afstand van ongeveer 15 kilom. Het bestond uit negen schepen. Aan de forten wcrd geen schade tocgebracht. Het Procès Sarajevo. Wij hebben de lijst medegedeeld van de veroordeelingcn in dit zeer belangrijk procès. Uit Buda-Pest seint men aan de N. R. C. dat, vôôr de uitspraak vai'f het vonnis en na dat de advokaten het woord nog hadden genomen, de beschuldigde Cabulovitz, één der vijf personen die gelast waren, den aartshertog te ver-moorden, bij middel van foorrrrri"-' gevraagd had eene verklaring af te leg n. Cabulovitz, die zichtbaar, ton ^rooi was aan het leedwezcn, heeft de reciit-bank verzekerd, dat hij en zijne vrienden, het komploot niet hadden gesmeed van die moord. De personen die zij te Belgrade bezocliten, hadden hen tôt die misdaad opgeliitst, door hen te overtuigen dat de aartshertog,vijandig aan de overeenlcomst van aile Serviërs, uit den weg moest ge-ruimd worden. Al snikkende, zegde hij, zijne niiadaad te betreuren en ze nooit zou bedreven hebben, Iiadde hij gewcten dat de aartshertog lîjBderen had. Behalve Principe schenen al de mede-[ plichtigen te betreuren. Gevechten in de Noordzee, (Engelsche melding.) Uit Londen wordt geseind dat, bij Lo-westoft, er gevochten is tusschen Duitsche slagschepen en Engelsche torpedojagers, nadat de eerste de engelsche kanonneer-boot Halcyon hadden beschoten. Na hevige vuurwisseling zouden de Duitsche slagschepen zich teruggetrokken hebben. Van bijzonderheden is er echter geen officieele bevestiging. HET SLUITEN DER NOORDZEE. Van den 5e November af zullen zeil-schepen slechts met gevaar voor zich zelf, de lijn van de Noordelijke punten der Hebriden langs de Faroë-eilanden tôt aan IJsland kunnen passeeren^ tenzij zij de onderrichtingen der admiraliteit volgen. Schepen van aile landen, die handel wenschen te drijven naar en van Noor-wegen, de Oostzee, Denemarken en Nederland, wordt aangeraden door liet Engelsche Kanaal en de straat van Dover te komen. Daar zal men hen de noodige aanwij-zingen voor den weg geven, die hen veilig naar de haven van bestemming zal bren-gen, zoover zulks Groot-Britannië aan-g'aat.Langs de Oosfkust van Engeland naar de Faroe-eilanden zal zoo mogelijk een veilige weg worden aangegeven naar den vuurtoren van Lindesnaes en vandaar moeten zij zoo diclit mogelijk de kust houden. * * * Wij vernemen nader uit Londen, dat de maatregelen van de admiraliteit in 't geheel geen invloed hebben op de scheepvaart tusschen de oostkust van Engeland en de Neclerlandsche havens. Ze hebben alleen betrekking op de wateren tusschen Noorwegen en Schotland. Het Nederlandsche haudelsverkeer- zal er weinig last van ondervinden. ^ - Prinsen op hel slagveld gevalleii. BERLIJN, 3 November. — Tôt heden zijn acht leden, van de duitsche prinse-lijke huizen, op het slagveld gesneuveld ; het zijn : een neef van den Keizer, prins Max von Hessen, twee leden van het huis Meiningen, drie van het huis Lippe, een prins von Waldeck en een prins von Reuss. Buiten twee uitzonderingen waren allen jonge prinsen van 18 tôt 22 jaar. De Keizerin bezocht maandag het hulp-hospitaal te Koningsbergen. De Duitsche Reichsdagw BERLIJN, 3 November. — De Reiclis-dag zal in een korten zittijd bijeenkomen op 2 December aanstaande. BMC3CS3B—B— i De aanstaande parlementaire zittijd in Frankrijk- Volgens de hollandsche pers, hebben zekere fransche dagbladen gemeld dat de regeering terug zou keeren naar Parijs, den 15° December. De Temps meldt dat geene beslissing is genomen over dit onderwerp; zij zal daarenboven afhangen van de militaire bewerkingen. 't Is, als gevolg van die bewerkingen dat de regeering zich te Bordeaux ves-tigde; 't is dus enkel na die aanstaande bewerkingen dat de regeering er zou kunnen aan denken, naar Parijs terug te keeren. De Kamers zouden geroepen worden voor het einde van 't jaar, om de begroo-ting te bespreken van 1915 en de wet die de sénatoriale mandaten verlengt. De regeering zou besloten hebben, aan hét parlement voor te stellen, de sénatoriale verkiezingen uit te stellen tôt na het einde der moeilijkheden. Men verwaeht zich aan een zeer korten zittijd, in December. De fransche Kamers zullen het voorbeeld volgen van den pruisischen Landdag', die, na de kredieten verleend te hebben, door de regeering, gevraagd, uiteenging tôt in Februari aanstaande. Er valt, overigens, op te merken, dat eerst de mobilisatie en dan nog de dood op het slagveld de rangen der senators en volksvertegenwoordigers wel zullen gedund zijn. Arbcidsgang in Engeland. LONDEN, 3 November. (Reuter.) — Naar het ministerie van handel bekend maakt was voor bedrijven, waarin ver-plichte verzekering tegen werkloosheid geldt, het percentage dat op 30 October 4.16 bedroeg, in de afgeloopen week 4.29 en over de afgeloopen maand 5.11. Deze cijfers gelden voor het geheele Vereenigd Koninkrijlc. Voor de andere bedrijven is het aantal werkelooze vrouwen en mannen evenecîTs genomen en wel van 60,964 tôt 59,424.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: antisocialistisch dagblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1891 au 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes