Het volk: antisocialistisch dagblad

869554 1
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 04 Août. Het volk: antisocialistisch dagblad. Accès à 30 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/dz02z14g23/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Iler-ca-Twinligstc Jaar, -N. 180 GoSstast — Hnisgezin — Eigeadom CiiKilag, A Àngiisli {014 ADe briefwxssellngen vracht» rrij te zenden aan A ug. Vo.u Isegbem, uitgever voor do naaml. tnaatscli. « Drukkerij Het Volk », Èlcersfcceg, n° 16, Gent. Barcel van West-Vlaanderen t Gaston Bossuyfc, Gildo der Am-bachten, Koi'trijk Telepod.* 523 Bureel van Antwerpen, Bradant on Limburg : Viktor Kuyl, Miiiderbrocderstraat, 24, Louven HET VOLK Men schrijft 1ns Op aile postkantoren aan 10 far per jaar. Zes maanden fr. 5.00.' Drie maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop ta betalen. , Bechterlijke herstelling, 2 fr." per regel. Ongeteokende brieven worden geweigerd. TELEFOON N° 137, Qeni. Verscliïfiit ma al ner week. CHR1STEN WERKMANSBLAD 2 CENTÏEMEN HET NUMMER 3 CENTIEME» MET BIJVOEGSEIi ULTIMATUM VAN DUITSCHLAND AAN BEL®. ES8E TOESTAflB VOOR DNS LANI. Gezien den bezwaarlijken toestand waarin België verkeert, is de Ministerraad, bi; dringendheid bijeengercepen geworden zondagnacht, te 10 ure, te Brussel. Dfe Staatsministers en namelijk M. Paul Hymans, enkele uren te voren staats. minister benoemd, woonden de vergadering bij. De duitsche Minister, te Brussel verblijvend, had te 7 ure 's avonds aan onzer minister van buitenlandsche zaken, M. Davignon, namens de Duitsche Regeering cen ultimatum overhandigd. Het stelt aan België eene verstandhouding voor met df Keizerlijke Regeering om zijne oorlogsbewerking te vergcmakkelijken ; Duitschlanc hecft aan België uitstel verleend tôt heden maandag, te 7 ure 's morgens, om zijn antwoord tegeven. Aan den ministerraad namen deel de luitenant-generaal Sellier de Moranville er generaal de Ryckel, wederzijdsch overste en onder-overste van den algemeenen staf alsook generaal Hannotau, vleugeladjudant des Konings. De ministerraad eindigde rond middernacht. Vervolgens vereenigden zich verscheidene ministers, alsook do heeren Paul Heymans c-n Van den Heuvel, in 't ministerie van buitenlandsche zaken, tôt het op-maken van 't antwoord aan Duitschland. Dit antwoord werd overgemaakt aan den ministerraad, gehouden maandagmorgen, van 1 tôt 4 uur, onder voorzittersehap des Konings. Onze Regeering kan de eischen van Duitschland niet aannemen en zou zulks in den morgen aan het duitsch gouvernement overmaken. BELGIË'S ANTWOORD. Om 6.50 ure heeft België zijn antwoord op het ultimatum van Duitschland aan de duitsche Legatie te Brussel doen bestellen door den heer baron de Gaiffier, algemeen bestuurder bij het minisUrie van binnenlandsche zaken. Het antwoord is afwijzend. Het verklaart zaaklijk dat België vast besloten is zijne onzijdigheid te verdedigen. Op 't oogenblik dat die nota afgegeven werd, was de minister van Duitschland gereed om België te verlaten. De belgische regeering hecft te Parijs per telegram het ultimatum van Duitschland en het antwoord van Beleië doen kennen. WEZEN WE BELG ! De nieuwstijdingen van dezen maandag voornoen zijn allerbedenkclijkst. Duitschland, dat sedert veertig jarei aile dagen gereed was tôt strijden, zooda men moçht zeggen dat de Pruis met ziji geweer slapen ging, — Duitschland heef het optreden van Rusland beantwoorc met een geweld, dat aile gedacht te bovei gaat. Het heelt dadelijk 't groot-hertogdon Luxemburg ingenomen, langs Sivry, tusschen Nancy en Epinal troepen op fransch grondgebied gestuurd en de russische haven van de stad Li hr.u, in "Curland op de Oostzee, in branc doen scliieten door zijn gepantserder kruiser Augsburg. Maar voor ons, Belgen, is er meer : Duitschland wil overheen ons grond gebied een ander legerkorps in Frankrijl werpeii. "We begrijpen dat inzicht. Langsheen gansch de fransch-duitsch< grens, van Thionville, bij 't Groot-hertog ïoiti Luxemburg, tôt voorbij Belfort naast Zwitserland, is de doorgang mel eene onaîgebroken réélis ontzagiijke forter afgesîotén. . Ket duitsch legerkorps, dat te Sivn de fransche grens hecft overschreden kan niet verder doordringen of het zov moeten tusschenin het moordende kruis vtsur van die îorten gaan. Nu wil Duitschland, langsheen onz< beîgisclie provinciën Luik-Luxemburg-Namen, een of twee andere legerkorpser in Frankrijk sturen om die forten langs achter bezig te houden en ze aldus langs den grenskant te ontmachtigen, ten eind< zijn aanvallend leger langs Nancy-Epina in Frankrijk te kunnen werpen. Dien doorgang heeft de belgische re geering aan Duitschland geweigerd, tevem aaji Frankrijk beteekenend dat het voo: hem 'tzelfde zou zijn. Duitschland heeft daarop geantwoorc dat het dien doorgang nemen zal, als lie hem niet krijgt : 't is de oorlog voor ons Belgen, zelven. De regeering heeft volkomen goed ge handeld. De doorgang van een vreemd leger ii de berooving van gansch de streek, waai doorheen die doorgang loopt. Stond de regeering zulken doorgang aan de eene mogendheid toe, zij zou lien vanwege ellce andere moeten dulden. Pleegt ze zylke toegevendheid, ze heeft geen enkel recht meer om steun in t< roepen van gelijk welke der mogendheden die de onafhankelijkheid van België ge waarborgd hebbén. Waarborgt de policie uwe veilighek ;tegen dieven en nachtvogels, ze eisch tevens dat ge deuren met sluitingen ei - gesloten vensters met luiken aan uw huis liebt, of anders verzekert ze u hare waar- t borg niet. ; Zoo ook : waarborgden de mogendheden i onze onafhankelijkheid, zij eischen tevens : dat we afsluitingen aan onze grenzen l hebben, of anders verzekeren ze ons hare t waarborg niet. Die afsluitingen zijn ons leger. l Verbreelct Duitschland het internatio-, naal recht onzer onzijdigheid, , dringt het met wapengeweld over onze , grenzen, ons leger zal... moeten handelen — om [ het zoo zacht mogelijk te zeggen. L Dat leger, het zijn onze zonen, het zijn onze broeders, het zijn de echtgenoten van jonge moe-: ders, het zijn de vaders van kleine kinders, die de voortzetting van ons leven moeten . zijn. Dat leger is ons eigen leven ! Wezen we Belg 1 Op 't oogenblik dat we dit artikel gingen ' schrijven, ontving de sekretaris van den Belgischen Yolksbond een brief met in-, Hchtingen van den voorzitter des Bonds, den heer volksvertegenwoordiger Arthur [ Verhaegen. Bij dien brief was een Post-Scriptum of Naschrift, dat enkel dit meldde : - « Mijn zoon Jan is bij 't leger binnen-' gegaan als vrijwilliger. God beware hem 1 » L ; Een kwaart uurs nadien vernamen we ; dat twee neven van M. de Ghellinck ; d'Elseghem hetzelfde hebben gedaan. 1 Later werd ons bericht dat zonen van andere rijke of welstellende familiën ook - dienst namen. ; Leven de Verhaegens, de Ghellincks r en konsoorten 1 Julius Caesar schreef dat de Belgen het l dapperste volk waren dat hij op al zijne t veroveringstochten ontmoette. , De H. Franciscus-Xaverius, als hij mannen noodig had die heklhaftigheid - tôt zelfverloochening toe aan den dag moesten leggen voor het goede, schreef ; eenvoudig : Geef mij Belgen I Wezen we Belg 1 Er zal te strijden zijn s ; strijden we samen ! Er zal te lijden zijn : lijden we samen 1 Zij die door den oorlog zonder werk : vallen, dat ze het voorbeeld van Jan , Verhaegen en zulkdaaigen volgen, die - rustig konden genieten van den rijkdom hunner ouders en liever hebben willen 1 dienen als Belg. Zij die van den oorlog niet te lijden î hebben, dat ze 't genot var> hun welstand deelen met hen die er door geslagen zijn : 't is hun pliclit. Wezen we allen Belg, ten voile ! Vergetcn we voor dezen tijd ailes wat : ons scheiden kan. Denken we alleen aan 't leven van het groote lichaam, dat ons belgisch volk is. Wij allen, we zijn er levenscellen van. Iedere levenscel, elk celgeweefsel moet zijn plicht doen tôt bclioud van 's lichaams gansche leven. Aller harten moeten daar wezen waar i onze zonen, waar onze broeders, waar de jonge echtgenoten, waar de jonge vaders zijn, waar ons eigen leven lecft en strijdvaardig staat voor ons levensbehoud. Aller Iiartcn moeten kloppen voor ons i belgisch leger, aller geesten moeten denken voor ons belgisch leger, 1 aller handen moeten werken voor ons [ belgisch leger, aller gemoederen moeten met hart en geest bidden voor ons belgisch leger : God behoede ons duurbaar vader-. land 1 Leve België ! Leve de Koning ! De sterkle der oorlogsvloîen vaa hel Drîeverboad en de Drievoudige Verstandhouding,Zichier volgens Le Temps, van Parijs, de sterkte van het Drieverbond en de Drievoudige Verstandhouding : n r>-r\ n *-> i n -n ri r> /inri 7i/</7/in Gelai Tonnenmaat. Engeland 60 1,006,735 frankrijk $.... 25 346,480 Rusland 4 62,300 Totaai 89 1,415,515 Duitschland ......... 36 612,050 Italië 11 160,100 • Oostenrijk *%|... 15 179,100 Totaal 62 951,250 Kruisen y ^ ^ Engel. (Sriev. Vers®) . 10 217,800 Duitschl. (Drievert) . 5 117,000 Gepanlserde kruisers Engeland 34 406,800 Frankrijk 19 200,640 Rusland 6 64,800 Totaal 59 672,240 Duitschland 9 85,600 Italië 9 76,700 Oostenrijk 2 13,700 4V ±/D,UUU Totaal bezit de Drievoudige Verstandhouding 158 gepantserde eenheden met een algeheel verplaatsingsvermogen van -2 millioen 305,555 ton tegen 87 eenheden en 1 millioen 244,450 ton voor het Drieverbond. Het is een overgroot voordeel in getal en dit komt des te beter uit dat de Drievoudige Verstandhouding beschikt over 816 vuurmondingen van een kaliber van 343 tôt 203 milimeters ; het Drieverbond over 598. Ziehier nu een overziclit over de klein eenneaen : Driev. Verstandhouding Drieverbond Kruisers. Engeland .... 62 Duitschland.. 35 Frankrijk .... 9 Italië 6 Rusland 6 Oostenrijk ... 6 Totaal 77 Totaal 47 Tcgen-torpilleurs. Engeland .... 222 Duitschland ... 140 Frankrijk .... 83 Italië 32 Rusland 6 Oostenrijk ... 18 Totaal 395 Totaal ...... 190 Torpilleurs. Engeland .... 59 Duitschland.. 47 Frankrijk .... 118 Italië 68 Rusland 12 Oostenrijk ... 44 Totaal 189 Totaal 159 Onderzeesche schepen. Engeland .... 79 Duitschland .. 27 Frankrijk .... 72 Italië 19 Rusland 14 Oostenrijk ... 8 Totaal 165 Totaal 54 Deze vergelijking van cijfers volstaat niet om een gedacht te hebben over den toestand : de verdecling der vloten, hunne samentrekking, de toestand van bewa-pening der schepen, de vorming van 't eskader hebben een overwegend be-lang.De Britsche vloot is voltalig gereed o n de grenzen over te steken. Dj fransche vloot is eveneens bereidvaardig. De confrontatie der vloten van Drieverbond en Drievoudige Verstandhouding zou in 't Noorden tegenover elkander stel-len : Van den eenen kant : Engeland, 37 gepantserden, waaronde 20 dreadnoughts ; Rusland, 4 gepantserde) Van den anderen kant : Duitschland, 2 gepantserden waarvan 13 dreadnoughts In de Middellandsche zee : Van den eenen kant : Frankrijk, 16 ge pantserden waarvan 8 dreadnoughts. Anderzijds, : Italië, 7 gepantserdei waarvan 3 dreadnoughts ; Oostenrijk 4 gepantseerden waarvan 3 dreaadnoughts Het totaal der wederzijdsche krachtei van ellce afdeeling toont eene ineerwaar digheid aan voor de Drievoudige Ver standhouding. DEOORLOG SCHEPEN ACHTERVOLGD. Men verzekert dat schepen geladen me graan, komende van Australie, in bestem ming voor Duitschland, gedwongen wer den terug te keeren. m FnABâKRIJK. Men seint uit Belfort : Eene duitsch patrouille is in de omstrelcen van Jon chery de grenzen overgetrokken. De duitsche officier die hun aanvoerde heef een fransche soldaat gedood. Op staandei oogenblik werd den officier door een fran sclien soldaat doodgescliotcn. Van den anderen kant heeft eem fransche patrouille in de omstreken vai Belfort twee duitsche uhlanen krijgsge vangen gemaakt. Petitcroix. ■— Een lcorps uhlanen heef aldaar getracht den post in te nemen Het geweervuur werd geopend. De duit schen werden verdreven, een aanta krijgsgevangen en dooden achterlatende DE DUITSCHE AANVALLEN. Parijs, 2 Oogst. — De minister vai binnenlandsche zaken heeft volgend te legram ontvangen : Belfort, 2 Oogst, — De duitschers heb ben dezen morgen het vuur geopend tegei het douanenbureel van Petite-Croix, lie' grondgebied Belfort. . XX^ zr J"1 c , VU ^ T T£ VT r-*x rr * t t Parijs, 2 Oogst. — De duitschers zijn op twee punten het fransch grondgebied binnen gerukt, namelijk in het département Meurthe-et-Moselle, vervolgens te Long-la-Ville, nabij Civrcy. Civrey is eene hoofdplaats van het kan-ton, gelegen op de lijn die gaat van Lune-ville naar Straatsburg, op enkele kilo-meters der grens. De bevolking bestaat uit 2600 inwoners. la 't Groot Hfiriogdcm Luxemburg. DE DUITSCHERS IN LUXEMBURG. Parijs, maandagmorgen. Dezen morgen, om 6 uur, zijn de duitschers op het grondgebied van Luxemburg verschenen. Vijf en dertig autos, bemand met officiers en soldaten, waren gevolgd van eene talrijke ruiterij. De fransche konsul trok zich terug. DUITSCHE SOLDATEN KOMEN TOE. Luxemburg, 2 Oogst. — De duitsch ers zijn in het Groot-HertogdomLuxemburg toegekomen. Zij hebben het stadhuis be-machtigd. Aile gemeenschappen zijn on-derbroken.Luxemburg, 2. — Ongeveer 300 duitsche soldaten zijn per trein toegekomen. De Luxemburgsche officier van dienst diende eene protestatie in. EEN GEVECHT IN HET GROOT HERTOGDOM LUXEMBURG Een briefwisselaar van Kleinbettingen, die Aarlen heeft kunnen bereiken, tele-foneert van daar maandagmorgen, om 1 i/2 ure: Een gevecht tusschen duitsche en fransche troepen zou zondagavond plaats gehad hebben te Capellen, de eerste statie van het groot hertogdom over Kleinbettingen (grensstatie.) Men veronderstelt dat een gevecht ge-leverd werd nabij Longwy, Metz of Thisnville en dat de duitsche troepen zouden achteruit geslagen zijn. Bijzon-derheden ontbreken. Het geschut der kanons werd tôt aan Aarlen gehoord. Tegenstrijdig met het gerucht dat in omloop was, is de belgische grens der provincie Luxemburg, zondag door de duitsche troepen niet overschreden. LATER. Luxemburg, 2. — Dezen nacht kwam in onze statie een trein duitsche soldaten De duitschers begaven zich naar het gouvernementspaleis, al waar zij ver-klaarden dat de spoorweg hen toebehoorde en dat zij meester waren van den toestand. 8IS RUSLAND S. Petersburg, 2. — De gezant van Duitschland en zijn personeel hebben dezen morgen S. Petersburg verlaten. De Douma is bijeengeroepen. RUSSISCHE HAVEN IN BRAND. De kleine kruiser Augsburg meldt om ' 9 ure : I Wij hebben de oorlogshaven van Libau • gebombardeerd. Wij hebben een gevecht geleverd met een vijandelijken kruiser en mijnen geplaatst. De oorlogshaven Libau staat in brand. 1 Libau is eene russische haven op de ' Baltische zee. : IN BELGIË DE KONINGIN NAAR ANTWERPEN. , De Staatsarchieven zijn naar Antwerpen overgebracht. De koninghi en hare kinderen zullen hun intrek gaan nemen | in 't paleis der Meir te Antwerpen. \ 'T PARLEMENT SAMENGEROEPEN. Kamer en Scnaat zijn bij hoogdringend-heid voor heden, dinsdag ochtcnd, om t 10 ure, samen geroepen. " HET MILITAIRE HUIS DES KONINGS. De koning heeft bijna gansch zijn mi-litair huis en zijn ordonnansofficieren ver-lof verleend, om hunne verschillende pos-ten in het veldleger te gaan innemen. Z. M. heeft slechts drie ordonnans-" officierai te zijner beschikking gehouden voor de onontbeerlijke diensten. , BIJ DE OUD SOLDATEN. In de vergadering van dezen Bond,'1 tellende thans 120 groepen, gisteren te , Brussel gehouden, is de volgende dag-l orde gestemd : Aan Zijne Majesteit den Koning, Paleis, Brussel. Gezien den benarden toestand waarirï ^ het vaderland zich bevindt, drukken de' !. afgevaardigden der 120 maatschappijen1 1 van het Vlaamsch Nationaal Verbond der erkende maatschappijen van Oud-soldaten van België, in buitengewone vergadering vereenigd, heden te Gent, hunne i oprechte verkleefdheid uit aan het Vor- - stenhuis en zullen steeds, in geval van nood, ten dienste zijn tôt verdediging - van Vorst en Vaderland. i De voorzitter : J. LE GRAND. EEN GOEDE MAATREGEL rMs n scli r i j î t '• » -2icht toe om ëêiî ê'ind te sïeiici/ aa}ï uc'fî woeker op levensmiddelen en den prijs vast te stellen waarop de eetwaren moeten verkocht worden. Zoo dit inzicht v.'aarlijk bestaat, legge men het maar ten spoedigste ter uitvoe-ring.FRANSCHE POSTDUIVEN IN BELGIE.- Fransche officieren hebben getracht op de grens van Luxemburg cenige man-den, gevuld met postduiven, die door duivenmelkers ter beschikking der militaire overheid werden gesteld, in België binnen te brengen. De Belgische rijkswacht heeft de Fransche officieren, die deze manden droegen te Lamarteau, ten Zuiden van Virton in staat van hechtenis gesteld. Beslag werd op de manden gelegd, die dadelijk terug naar Frankrijk werden ge-bracht.De rijkswacht gaat haar toeziclit aan de grens nog versclierpen. Aan de burgemeesters zal gevraagd worden gebruik te maken van hun recht in mobilisatietijd bevel te geven al de duivenhokken open te zetten. Dit ware het eenige middel, om de Fransche duiven, die zich reeds in de Belgische hokken bevinden, in vrijheid te stellen. VOOR DE SLACHTOFFERS VAN DEN OORLOG. Het Verbond der Vlaamsche Studie-kringen, vergaderd te Brussel den 3 Oogst, gezien de hachelijke omstandigheden die we beleven, heeft het onmogelijk gevon-den zijne dagorde aan te vatten. Daar talrijke vertcgenwoordigers van maatschappelijke werken uit aile streken van het vlaamsche land aanwezig waren,' hebben ze eenparig beslist aanstonds in' aile nijverheidssteden en groote gemeen-ten het samenstcllen aan te vragen van een plaatselijk komiteit, waarin al de' maatschappijen en liefdadige werken en parochiën zouden vertegenwoordigd zijn. De vergadering vraagt eerbiedig en' dringend van de wetgevende kamers strenge maatregelen om het willekeurig opdrijven der marktprijzen tegen te gaan. De Voorzitter, i Pater RUTTENj TE ANTWERPEN. Zondag waren we te Antwerpen. Onza groote handelsstad heeft een gansch ander. uitzicht aangenomen. Bovenop O. L. Vrouw-toren wappert onze nationale driekleur even-als aan aile politiebureelen en openbare ge-! bouwen. In de cafés en aan do terassen veeï volk. De verschillende statiën spuwen nog altoos soldaten uit. De wemeling dier kloeke jeugdige kerelff, op wier gelaat geestdrift te lezen staat, ge-lijkt aan een mierennest. Vlamingen en Wa-len ziet men verbroederen, want allen be-grijpen dat ze optrekken voor een en hetzelfde doel : de verdediging van hun vaderland. Wat een bliidschau onder die mannen n& een 4

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: antisocialistisch dagblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1891 au 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection