Het volk: antisocialistisch dagblad

583090 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 13 Septembre. Het volk: antisocialistisch dagblad. Accès à 09 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/nk3610xm83/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

\1cra-Twinfele Jaar. - N. 220 gjMEBPg&aiMBJWei i1 i ■ i " MI H ii nag Zondasr. 13 Sealember 1914 HET VOLK Aile briefwisselingen vraclitvrij tezcnden aan T 7 T3 T C HP ÎU' "\T T T 7 T7 F) YT" \ /T A *\.1 C? 13 T A T ^\ Men sclirljft ln: Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. JlJL XVI 1 JZ-vIN VV » * 1\ IX. iVt r\ I \ il 8 > t~\ I ) Op aile postkantoren aan 10 fr. perjaar. Zet tnaatsch. « Drukkerij Het Volk • Meersteeg, ~ maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2.50. n° 16, Gcnt. Aankondigingen. Bureel van West-Vlaanderen : Gaston Bossuyt, YERSCÎI'JNT 6 MÀÂL PER WEEK. """ 2 CENTIEMEN HET NOMMER Prijs volgens tariel. Voorop te betalen. CildederAmbacliten, Kortrijk.TELEFOON523. Rechterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Bureel van Antwerpen, Brabant en Limburg : Ongeteekende brieven worden geweigerd» Viklor Kuyl, Minderbroederstraat, 24, Leuven. GODSD1ENST — HUiSGEZlN — EIGENDOM TJELEFOON N» 137, Cent. Offîcieele Mededeelingen. Se Vlaanderen ontruimd. Officiee!, vrijdagavond 11 September — De provïncies Antwerpen en Limburg zijn geheel ontruimd. Hetzelfde geldt voor bijna de geheele provincie Oost-Vlaanderen. Onze troepen hebben Dendermonde hernomen. Gisteren heeft in de omstreken van deze stad een laatste slag plaats gehad, die aan den vijand belangrijke verliezen heeft gekost en zijn volkomen nederlaag ten gevolge had. De Duitsche kolonne die zich van Melle over Ruyen had begeven, heeft dezen nacht eene terugkeerende beweging beproefd naar het Noorden; deze beweging is onder-broken op de hoogte van Eename en eenige uren later zijn deze troepen teruggedrongen naar het Zuiden. De beweging door ons veldleger ondernomen tegen de Duitsche troepen, welke da versterkte steiling van Antwerpen maskeerden, — beweging, gisteren aangeduid — en waarvan het eerste gevolg is geweest de herneming van Aerschot, is heden met methode en goed arevoig voortgezet. Gedurende den loop van dezen dag hebben onze troepen niet opgehouden voort te gaan en hebben zij den tegenstander belangrijke verliezen toegebracht. Deze verliezen zijn hoofdzakelijk toegebracht door de werking der artillerie en bijzonder door het in v/erking stellen van veldgeschut van zwaar kaliber, waarvan de werking beslissend Bchijnt te zullen worden. DE BUITSCKERS ACHTERUIT GESLAGEN. Londen, 11 Sept. — Het Pressbureau deelt het volgende mede : Gisteren werd de terugtrekkende beweging van den vijand voortgezet. De Engelschen namen 1500 man gevangen en bemachtigden versehillende foergons mond- en schietvoorraad. (luilsclierr- trokken zich in wanoide terug in de richting van het Oostcin van Boissons. Het aantal gevangenen is veel aanzienlijker dan eerst gemeld werd. In sommige bosschen cntdekte men gansche groepen soldaten verborgen die zich bij de eerste waar-Echuwing overgaven. De plundering in de dorpen en de bestendige dronkenschap waarin de Duitschers verkeeren, bewijzen dat de vijand gedemoraliseerd is. De verbonden legers Eetten de achtervolging met kracht voort. • * • Antwerpen, 11 Sept. — Mededeeîing van de fransche legatïe in Belgle. — De aktie wordt in zeer goede voorwaarden voortgezet. De Franschen behalen voordeelen over gansch de lijn. DE VELDSLAG VAK TORNAZOFF. Petrograd, 9 September. — De russische opperstaf kondigt de volgende mededeeîing Ai : Wij hebben op 5 en 6 September het Oostenrijksch leger aangevallen te Tanaszovo ten noord-westen van Zamostje, ten noord-oosten van Krubieszow en ten zuld-oosten van Ravamska. Het Oostenrijksch leger gaat in wanorde achteruit, achtervolgd door de Russen. Rond Frampol heeft de russische ruiterij krachtdadig den vijand aangevallen.In het gebied van Lublin werden de Oostenrijksch-Duitsche troepen uit hunne versterkte stellingen gedreven. Zij troklten achteruit naar het Zuiden. Verscheiden kolonnen van den vijand, die langs den weg van Josefow-Annapol stapten, werden door de russische gesehutten uiteengeslagen. Een zeer hevig gevecht heeft plaats gehad op een vleugel, gaande van Ravamska naar den Dniester, waar het Oostenrijksch leger, dat te Lembek verslagen was, versterkt werd. Aldeelingen van het 14e tyroler-legerkorps, die in den nacht van 7 September de Russen wilden aanvallen, werden teruggeslagen, met verlies van een vaandel en 500 krijgsgevangenen. Bij Zamosote hebben wij een duitsch vliegtoestel genomen. Kardinaal Mercier in Engeland. Londen, 12 September. — De politieke hoofdman der Ieren, M. Redmond, heeft den Kardinaal Mercier, die dezen voor-middag te Londen aankomt, verzocht hem met eene groote volksbetooging te jmogen ontvangcn, ten einde Engelands «n lerlands sympathie voor hem en voor de mechelsche bevolking te betuigen. De Belgische zcuding in Amerika. New-York, 11 September. — De belgische kommissie tôt protest tegen de duitsche wreedheden is hier heden aan-gekomen aan boord van den stoomer Ccllic en is dadelijk doorgereisd naar Washington. De Huip uit Eiîgciaiîd. Talrijke aanbiedingen van hulp werden #ntvangen door het hulpcomiteit voor Belgische vluchtelingen. Inbegrepen het aanbod van lord Bute, kan men liuisvesting geven aan 3000 per-sonen te Cardifï en te Rothesay. De hertog van Norkfolk zond eene gill van 1G00 ponden sterling. Voop België's Koning. Petrograd, 11 September. — De Novoïe Wremya heeft eene inschrijving geopend om namens Rusland een ceregeschenk aan den Koning der Belgen te bieden. De Àlgemeeae Toeslaad. Londen, 12 September. — In eene groote meeting te Londen, heeft sir Churchill verklaard, dat de algemcene toestand Sindo eenige dagen veel verbeterd is. Oostcnrijks laatste hulp. Oostenrijk roept tegen 17 September de laatste rekruten binnen waarover het nog beschikt ; 't is te zeggen de mannen van 37 tôt 42 jaar oud. In de streek van Trente worden vooil-durend verschansingen opgeworpen rondom de forten. Er werlcen zelfs vrou-wen aan, die aclit tôt tien kronen daags bctaald worden. Eene kolon van notabelen uit Dal-matië is dezer dagen door Fienne gèpàs-seerd ; zij zijn als verdaclit aahgehouden en worden in de hongaai-sche vestingen opgcsloten. De duitsche barbaren huizen in West-Vlaanderen. - Ze zaaien er angst en sclirik onâer de rustige bevolking. - Hunne heldendaden!!! niAU AMI71CH Dr A ATCCI TTI.'fM T\Tir^t7ÏX7ÏTr>X^Cr>\ Na twee Clagen rotsen en botsen, nu cens per rijwiel, dan te voet of met een klein gespan, zitten we eindelijk aan de schrijftafel, om onze lezcrs te verhalen, zoo nauwkeurig mogelijk, wat er sedert donderdag in onze provincie zooal is vcorgeyallcn. Op onze rcis, per rijwiel a. u. b., anders is 't verkeer onmogelijk, moesten we ver-seheidene keeren stoppen, om de bevolking gerust te stellen, daar er, buiten de eige feiten die voorgevallen zijn, nog lcwade jongens gevonden worden die de Hiken verergeren. Êîoe was 't Oondes'îiaag? Langs aile kanten, maar bijzonder in t Zuiden en 't midden van ons geliefd "Vlaanderen, werden aan de Krijgsover-heid patrouillen duitschers gesignaleerd. Onze gendarmen en vrijwilligers trokken -et naarmate die berichten tockwamen, •p af, om met dat goedje kort spel te maken en zoo kwam het dat cr hier en daar 11 ESatsitsgen. plaats ^repen, dio ongelukkig genoeg, îxiio11Lv » . — ^ 1iiv ijCii ùîiuci viC bargeri/. 't Was eerst te doen tusschen Harel-béke en Deerlijk. Eene duitsche patrouille, een 20tal mannen sterk, was daar aan "t ronddolen, toen ze op 't onverwachts op onze mannen hetsten. Ze werden uiteengeslagen en op de vlucht gedreven. Misnoegd over dit tasschengeval, zijn de Duitschers dan met Mzernij aan hun geliefkoosd werk begon-Hen, en hebben gemoord en gebrand. De zoon van de wed. Ostyn, een jonge-llng van 20 jaar, die zich in een gracht vetrscholen had, werd door de barbaren •ntdekt en met de lans van een dier hel-den ? 1 ! afgemaakt. Een zekere Debloume, ook van Deerlijk, alsmede de twee kinders vanDestadsbaer-der, van Harelbeke, werden door kogels getrofïen. Daarmede niet tevreden, zoo «taken de duitschers de hoeven of schelven in brand van Degeztlle's en Vandenber-ghe's en Cailens van Deerlijk. Yerscheidenc burgei-s werden daarbij medegenomen en we vernamen heden saterdag te Harelbeke dat nog aitijd drij manspersonen acliter waren. De Eerweerde Heer Pastoor van Sint-Louis wierd ook gevangen genomen, doch kort nadien losgelatcn. Op Soeten's molen, een gehueht op een half uurken van Kortrijk waren ook een vijîtigtsl van die helden aangekomen. Een botsing greep pîaats, waaibij het vijftienjarig dochterken Verheust, peer-densmiç, een scliot in den buik ontving. Het kind overleed nog dcnzelfden dag. Op 't gehuclit « Het Hooghc » wierden «ok eenige schoten gelost. In die twee - kleine stliermutselingen wierden een drij-tal duitschers gekwctst en twee peerden door oijze mannen buit gemaakt. dien zeliden avond nog te Waereghem. 01 ze 't nu op hadden om schade te veroorzaken of het meest was om schrik . aan te jagen, dat wcten we nu niet juist. '"t Laatste is 't waarschijnlijkste, want de schade is slccbts gering geweest. Dien truk der duitsche barbaren toont hen cens te mee»in hunne echte gedaantc. i En ^s*s|dag. Was 't den donderdag meest in 't Zuiden dat ze woekerden, den vrijdag togen ze meer naar 't midden toe. Er wierden er gesignaleerd te Lendelede. Hulste, Ingelmunster en Iseghem en die kerels rèiekcn alras dat aile treinverkeer met Brugge onderbroken was. Om 10 y2 u. was 't : lîeman afstappen te Kortrijk en slechts langs Ypcren was 't verkeer niet onderbroken. Ze coofiSen en stolen, ailes wat hun aanstond. De bode Belaeh van Iseghem, die dagelijks naar Kortrijk komt met zijn gespan, moest stilhouden te Ingelmunster. Drij groote kaasbollen en twee voile manden brandewijn kwamen in de handen der Duitschers tereclit. Ze teelcenden toch de factuur af. De Heer Lebbe van Kortrijk kwam met tvvee schoone peerden in een proper gespan. Seffens waren de beestjes uitgespan-nen en hij kreeg een oude duitsche brok in de plaats, plus een bon betaalbaar te Brussel. Wacht daar nu achter 1 Te Lendelede en op het gehueht « Het Hooghe » te Ingelmunster wierden 's avonds burgers genomen om de duitsche lievelingen te bewaken, met de verzeke-ring dat ze 's anderendaags 'S morgens terug zouden losgelatcn worden, zoo er hun geen leed gedaan wierd in den nacht. Ze vreesden voor hun vel en 't is vast en zeker dat ze beven van zoo ze op onze jongens botsen. êjï°©s van *t leger. dat over bottegeni en Audejiaarde gepas-seerd was' den donderdag, passeerde vrij-dagnamiddag tusschen Escanaffles, Orroir en Pottes. Het bestond uit 12 à 15000 mannen, waarvan 8000 voetgangers. Het overige gedeelte was artillerie en peerde-volk. Ruim 80 stukken veldgeschut, met eene groote hoeveelheid oorlogsmunitie en mondsvoorraad voerden ze mcê. Ze trokken op Doornijk af en kondigden aan dat 's anderdaags, heden zaterdag dus, ■ een evengroot getal duitsche krijgslieden, langs daar zouden voorbijtrekken. Z'had-den hier ook vier burgers medegenomen en hen een uurken ver doen mee marchee-ren. Ze lieten ze dan los. Hoe mselen %re die Ouîischs troepenbeweging beoor-deeBen.Naar de binnengekomen berichten der drij laatste dagen, kunnen we gemakkelijk opmaken, dat de duitschers in Frankrijk fel zijn achteruitgeslagen. 't Is bijzonder-lijk hun rechtervleugel die erge verliezen onderging en "t flauv/ste is. Welnu, ze trachten dan ook-ten spoedigste mogelijk versterkin^èn te zenden en zouden geerne hebben dat ze zonder groote vertraging te ondergaan a rap toekomen. Daarom zenden ze lanrs aile kanten patrouillen om te zien of cr geen gevaar is van door onze troepen aangevallen te worden, ook om onder de bevolking schrik te zaaien en 't bijzonderste om ferm te eten en te brassen, want zijt maar zeker dat die kerels eentje drinken. Het beste dat de burgers dus kunnen doen is 't huis te blijven, als 't niet vol-strekt noodig is van uit te gaan en bijzon-derlijk in den wcg niet te loopen van onze belgische soldaten. Vertrouwen in onzen gcneralen staf, geen kritick en kalmtc, ziedaar wat we bijzonder in acht dienen te nemen. Eogelsche veponlwaapdiging. Do Times ven vrijdag drukt cen aantal brieven van cngclsche officicren in Fran-rijk strijdend, die hunne verontwaardiging uitdrukken over het misbruik, dat de Duitschers van fransche en belgische uniformen maken, ten cinde de verbonden troepen onder den kreet Vive la France te naderen en er dan plotseling met grof geschut te kunnen opvallcn. « Nooit meer, schrijft de luitenant O. P. Edgcumbe, zal ik nog achting voor Duitschers kunnen voelen. Zij kennen geen wet van eer. #

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: antisocialistisch dagblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1891 au 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection