Het volk: antisocialistisch dagblad

414408 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 06 Août. Het volk: antisocialistisch dagblad. Accès à 21 octobre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/5d8nc5tx6g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

■*' ity" '" «-»■■» Yier-en'Twialigsle Jaar, -N. 182 Oodsdienst — Haisgezln — Eigendom Donderdag, 6 Àugusli 1014 Alla bricfwisselingen vrachfc-•rïj te zeaden aan Aug. Vaa îseghem, uitgevcr voor de naaml, Znaatsch. i Drukkerij Het Volk », ïleerstceg, n° 10, Gent. Bureol van West-Vlaanderen : Gaston Bossuyt, Gildo der Am-bachten, Korfcvijk Telefoxm 523 Buree! van Antwerpen, Bra-bant en Limburg : Viktor Kuyl, tlinderbroederstraat, 24, Leuven HET VOLK Men sclirljft in : Op aile postkantoren aan 10 fr. per jaar. Zes maanden fr. 5.00» Dne maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop ta betalen. Bechterlijke herstclling, 2 fr» per regel. Ongeteekende brioven wordaa geweigerd. TELEFOON N° 137, Gent. Verseîii|nt G maai per week CHR1STEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET NUMMER 3 CENTIEMES MET BÏJVOEGSEL LETVEI BELGIË ! Met iimige ontrocring lazen we gister-morgen in liet socialistenblad Le Peuple : « De leerling is geworpen. De duitsche regeering lieeft hoegenaamd geen rekening gehoaden met ons protest. De Koning van Pruisen hcc/t zijn woord verbroken, de onzijdigheid van België te eerbiedigen. » De inval is reeds begonnen. M. de Bro-queville heeft het dinsdagmorgen officieel aangekondigd in de Kamer. De Duitschers zijn op ons grondgebied gekomen longs den kanl van Ilerve, zegt men, wat schijnt aan te ,duidçn dat zij de forlen der Maas willen omdraaien. » Bij den Iragischen toesland waarin wij geplacdst zijn, heeft de Koning beroep ge-daan op de mannen van al de partijen en hij hee/l Emiel Vandervelde tôt stacts-minister benoemd. In het huidig uur is dai meer een strijdpost dan een ceretitel. » De gebeurlenissen gaan nu elkander verdringen in België gclijk in 'L buiten-land.» Allen op, medeburgers, voor de ver-dediging van onze vrijheid, voor de ver-dediging der beschaving in de wereld. » Geen zwakheid, geen weifeling 1 Iloor, de harten ! » Als vaderlandslieven.de Belgen, zijn we gelukkig en fier die taal aan te trefïen in het bijzonderste blad der belgische socialistenpartij. D'ure van gevaar is daar voor ons duur-baar België : thans geen partijen meer, aileen nog plichtbewuste, vrijheidsmin-nende Beîgen ! Bravo, Peuple ! Marj- is uwe taal ons eene blijde ver-rassing, verwonderen doet ze ons nie!, gezien het geen wij weten dinsdag in de Kamer gebeurd te zijn. Niet enkel door de katliolieke senators en volksvertegenwoordigérs, niel enkel door katholieken en liberalen, ook door de soeialisten werden de kloekc woorden van onzen vastberaden Koning met kraclitdadigheid toegejuicht. Aile senators en volksveriegenwoor-digers, zonder onderscheid, waren eensge-Kind vereenigd met de vaderlandsehe gc-"v'oelens welkè onze Koning uitdrnkte. Moge dat voorbeeld van belgische een-dracht eene machtige versterking wezen voor onze dunrbare jongens, die hun leven voor 's lands verdediging wagen ! Moge inzonderheid 's Konings edel voorbeeld voor allen eene degelijkc bron van zielskraclit wezen. Want vergeten wij het niet : Koning Albert is de kleinzoon van een Dnitscher, maar hij zelf is Belg naar geboorte en hart. Hare Majesteit de Koningin, de moeder zijner kinderen, is duitsch van oorsprong en geboorte, maar zij is Belg geworden door hare engelachtige liefde voor aller die lijden in België. En toeh is het tegen Dnitschland dai de Koning aile Belgen tôt verweer op-roept, omdat zijne edele ziel, rein geblevei: in de heiligheid der ziel van zijne hoog-edele moeder zaliger, geweldig veront-waardigd is door Duitschlands verrader-lijke handelwijze. Zijn voorbeeld weze ons allen een liclit Zijn adel weze onze leiding. Allen op tegen den aanvaller, maai waardig in de koninklijke waardigheic van onze beminde Vorsten. Er zijn te Brnssel, te Gent en ook we! elders, ergerlijke tooneelen gebenrd, dins-dagavond en woensdagmorgen. Te Gent werden zij uitgelokt, het is waar, door een kofïiehuishouder zelf die op 't zicht van belgische soldaten, uitriep leve Dnitschland 1 Hij riep het dan nog in 't fransch 1 Hadden ze dien domkop eene ranime-ling gegeven, we zeggen niet dat hij ze niel zou verdiend hebben. Maar z'hebben ailes vernield wat hun voor de hand kwam niet alleen bij hem, doch ook in anden duitsche bierhuizen. Zelfs gingen ze 't bi, een goeden vaderlandschen Gentenaai doen, die enkele jaren geleden een dùitscl bierhuis overnani, ware niet een serjant majoor, die gistermorgen met den eerster trein moest vertrekken, op eene tat'el ge-sprongen om lien toe te spreken en toi kalmte aan te zetten. De brave onder officier werd in troimf op de schouders gedragen en 't huis was voor vernielins gered. Doch gistermorgen hebben ze weei begonnen, ten slottc weerhouden door di burgerwaclit. Hewel, de jonge mannen die dat doen liandelen zeer verkeerd. Hebben ze geer werk en zijn ze vechtensgereed, dat zc naar de grenzen gaan vechten onder d< waardige leiding van den Koning en ziji legerstaf. Mistronwt u van de uitgelaten sclireeu wers, die meer vernielingszucht dan va-derlandsliefde in 't lijf hebben. "Wezen we vaderlanders geliik de Ko ning, de minister en de Parlementsleden niet in straatgewoel noch in ruitenbrekerij maar door nuttig werk en mannelijki daad. België's kranige houding wordt bewon derd en goedgekeurd in aile landen. Toi in Spanje spreelct de drukpers met be wondering van ons manhaftige kleini volk, dat groot ltan zijn door zijne bestem ming. Wezen we dan ook in ailes groot vai aard, opdat gansch de wereld, onver schillig wat er gebeuren kan, met on: en t'onzer eere moge roepen : Leve België 1 Nog de ParîemeRîsziUiif van Dinsdag. Ziehicr hoe een brusselsch konfrater sclirijft van die liistorische Parlements zitting, Senaat en Kamer samen : VAN HET PALEIS NAAR HET PALEIS DER NATIE. Dinsdagmorgen van af 9 ure verdrong zich in den omtrek der Paleizenstraat, in de Koningstraat en in den omtrek van het Paleis der Natie eene opeengepakte me-nigte, achter de Nadarbarreelen en de dubbele rijen burgerwachten in groot uniform. Geen geclrang, .geen de minste wanorde was tussclien het publiek te be speuren. Mannen, vrouwen en kinderen, allen droegen op het gelaat de uitdrukking van statigen ernst, de vertolking van het innigste hartsgevoel. Bij allen is het vaderlandsehe vuur ontstoken. Het land is in gevaar, en nu zwijgt aile gevoel dat de natie verdeelt, om plaats te maken voor een eenig gevoel : de verdediging van den geboortegrond. |V. Rcchtover het koninklijk paleis stonden de boys-scouts in gelid, en het schadron der burgerwacht te peerd, gelast met den ceredienst. In het Park, achter de gesloten hekkens, krioelde het ook van volk. Ten 9 ure 50 weerklonken korte bevelen; de trommels roffelden, de klaroenen blie-zen de veldmarchçn en de muzieken der burgerwacht speelden de Brananeonne. Het belgisch nationaal lied maakte een diepen indrulc en ontrukte bij duizenden Jieden een traan aan de oogen. De koets der koningin, voorafgereden door deze van den groot-maarschalk, ver-liet het paleis. Een gejuich zonder einde çteeg op. Het volk wuifde met hoeden en «akdoeken. De burgerwacht bood de wapens, de regimcntvaandels bogen. Eenvoudig in wit toilet, met langen blau-wen mantel, en een witten hoed met aigrette van dezelfde kleur, kwam de bleeklieid van 't gelaat onzer vorstin nog meer uit. Hare Majesteit was zichtbaar ontroerd en bedroefd. Naast haar zaten de koninklijke kinderen. Zij ook werden toegejuicht zoo liard, zoo geestdriftig hei maar kon. Eenige minuten later verscheen d< koning, te paard. Zijne Majesteit droet het klein uniform van oppergeneraa zonder grootlint, zonder dekoraties. Hi, was omringd van zijne stafofficieren,er werd begeleid door het schadron Maria-Hendrika. Wat er toen gebeurde, gaal aile gedacht te boven. Nooit of nooil werd de vorst zoo geestdriftig toegejuichl als op dat oogenblik. Het klaroengescha en tromgeroffel, de toonen der muzieker die de Brabançonne speelden, dat ailes werd overheersclit door een machtig ge juich van « Leve de koning 1 Leve hei ïeger ! Leve België I ». De vorst groelU diep ontroerd. Op gansch den doortochl bleef de ovatie onverpoosd en steeds luider klinkend, aanhoudend. De Brabançonne werd door de menigte aangelieven. Duizenden hoeden eh zakdoeken wuifden Onvergeetlijk, schoon, grootsch oogenblik.En zoo bereikte de vorstelijke stoet hei Paleis der Natie. Aan de eeretrap werder eerst Hare Majesteit en Hunne Koninklijke Hoogheden ontvangen door eene afvaardiging senators en volksvertegen-woordigers, en vervolgens Zijne Majesteit IN HET PALEIS DER NATIE. Binnenhet paleis der natiezijnde grootc wandelgaanderij en de eeretrappcn dit naar de zalen van Kamer en Senaal leiden, door eene talrijke eerewacht bur gerwachten, in groot uniform, bezet. IN DE ZAAL. Op het verhoog van het bureel is de koninklijke zetel geplaatst en daarachter, onder het standbeeld van Leopold I. het wapen van België met de belgische en congoleeschc vlag. Bezijden het verhoog prijlcen eveneens de belgische vlag-gen, alsook aan de diplomatieke en sénatoriale tribuun. Links van het bureel staan de zetels voor de koninklijke familie en het gevolg. De senators en volksvertegenwoordi-gers zijn talrijk opgekomen. De Senaat zetelt links en de Kamer in het centrum en rechts. De nun ius van Z. H. den Paus en het diplomatie); korps wonen de zitting bij. De gezant van Duitschland alleen is afwezig. De opemare tribunen zijn vol-zet. In de koninklijke tribuun hebben hooge burgerlijke .vaardigheidsbekleeders, in groot uniform, plaats genomen. Al de ministers zijn aanwezig. Ten 9% ure g;>at liet bureel, voorge-zeten door den ovderdomsdeken M. Del-vaux, over tôt de samenstelling van de parlementaire afvaardiging, senators en volksvertegenwoor.ligers, gelast de koninklijke familie te ontvangen. In afwachting van de opening der zitting werden luide gesprekken gevoerd. De tijding dat I.àitschland den oorlog aan België verklaard heeft, of zou ver-klaard hebben, verwekt eene groote ontrocring en eene niet minder groote veront-1 waardiging. Ten 9% ure kwam de hertog d'Ursel in uniform van eenvoudig soldaat der gidsen, in de zaal. De edelman neemt plaats te midden van de socialistische groep. Talrijke lianden worden hem met ziclitbare ontroering toegestoken. ; Ten 9 ure 55 wordt de komst des ko-' nings en van de koninklijke familie aan-' gekondigd. Eene plechtige stilte volgt. Al de Parlement? Icden, zonder onderscheid vàn gezindhe-id, staan recht ; de 1 leden van het diplomatiek korps en de liovelingen eveneens. Iedereen wacht in > spanning. EENE ONBESCKRIJFLIJKE OVATIE. Te 10 ure 05 verschijnt de koningin [ met de prinsen Leopold en Karcl en prir>- > sesje Marie José in de zaal. De vorstin is vergezeld van versciieidene eeredamen ' en generaal Gofiinet, bevelhebber der burgerwacht. Eene geestdriftige ovatie > breekt los : « Levé de koningin 1 » weer-1 klinkt als een don der. : Eenige oogenblikken later verschijnt de koning, in klein uniform van opper-1 generaal, in de zaial, vergezeld van graaf Jan de Merode, generaai Jungbluth en zijne staf officier ai Eene nog luidere ovatie breekt los. Al de aanwezigen, zoàder onderscheid, wui-ve» met rie ?"'• "4"' r ctî. min".ton lang » juiclien zij den koning toe. Nooit of nooit • bele<îl'de men zulk -xn aangrijpend oogen-: blik, en men zag, op aile banken, tranen van ontroering vloeien. Wanneer het gejuich, het liandgeklap - en het « Leve de Koning 1 » uit gewoed zijn, neemt de koning, voor zijn troon recht-: staande, het woord. Al de aanwezigen staan recht en eene pïeclitige stilte volgt. Met kalme en vaste stem, spreekt de 1 vorst tôt de vertegenwoordigers der natie. (Wij hebben gisteren de redevoering des Konings volledig medegedeeld.) Wanneer de koning verlrok en eveneens eenige stonden later de koningin, " de prinsen en de prinses, dan beleefdeT.et ; Parlement eene nieuwe uitbarsting van geestdrifl. Als één man juichten het Parlement, het publiek en de Drukpers r Hunne Majesteiten toe. Geen woorden [ kunnen de geestdrift uitdrukken die al j de aanwezigen bezielde. VERKLARINGEN VAN M. DE BROQUEVILLE. Na het vertrek der koninklijke familie, geeft M. de Broqueville aan het Parlement i kennis van de ofiïcieele' briefwisseling tusschen de belgische en duitsche regee -ringen gewisseld. De pîicht gebiedt mij, zegt M. de Broqueville, minister van oorlog en voorzit-ter van den ministerraad, lezing te geven van de dokumenten die de houding wet-tigen welke door de regeering in de erge omstandigheden, die wij beleven, aange-nomen is. Den zondag 2 Augustus, ten 7 ure des avonds overhandigde de gezant van Duitschland aan den Minister van buiten-landsche zaken de volgende duitsche nota, die zorgvuldig in 't fransch vertaald werd en die luidt als volgt : DE DUITSCHE NOTA. «liet duitsch gouvernement heeft zekere beriehten ontvangen volgens dewelke de fransehe legermaehten zouden voornemens zijn langs de Maas op van Givet naar Na-rnen te trekken. Deze beriehten iaten gec-n den minsten twijfel over het inzieht van Prankrijk langs belgisch grondgebied naar Duitschland op te rukken Het duitsch keizer lijk gouvernement kan niet nalateri te vor-onderstellen dat België, ondanks zijn besten wil, niet in staat is eene fransehe vooruit-rukking op eene zoo groote legerontwikkeling te beletten. In dit feit vindt men de voldoen-de zekerheid van eene bedreiging tegen Duitschland gericht. Ilet is eene drmgende plicht van zelfbehoud voor Duitschland dezen aanval van den vijand te voorkomen. Het duitsch gouvernement zou grootelijks betreuren dat Belgie het feit dat de maatre-gelen der vijanden van Duitschland het dwingen van zijnen kant het belgisch grondgebied te schenden, als eene vijandelijke daad zou beschouwen : Ten einde aile misverstand te doen beletten, verklaart het duitsch gouvernement het volgende : 1. DuitschUuid heeft geene enkele vijan delijke daad in het zicht tegen Belgie. Stemt t België erin toe in den oorlog, die beginnen gaat eene welwiliende onzijdige houding aan te nemen tegenover Duitschland, dan ver-bindt zich het duitsch gouvernement op het oogenblik van den vrede het k'mingdom en zijne bezittingen, in gansch hunne uitge-strektheid te waarborgen ; 2.Mits de aangehaa.lde voorwaarde ver-bindt zich Duitschland, zoodra de vrede gesloten is, het belgisch grondgebied te ver-laten.3. Neemt België eene vricndeschâppelijke houding aan, dan zal Duitschalnd, t'akkoord met de overheden van het belgisch gouver- 2 nement,met gereed geld alkoopen wat voor zijne troepen noodig is en de door België geleden schade vergoeden. 4. Zoo België zich op eene vijandelijke wijze gedraagt tegen de duitsche troepen en bijzonder moeilijkheden maakt voor hunne vooruitrukking door eene verdediging van de forten der Maas of door de vernieling van de wegen, spoorwegen, tunnels of andere werken, dan zal Duitschland gedwongen zijn België als vijand te beschouwen. In dit geval zal Duitschland geene enkele verbintenis aangaan tegenover het koning-doni, maar het zal de latere regeling van de betrekkingen der twee Staten tegenover ellcander aan de beslissing der wapens over-laten. Ilet duitscli gouvernement heeft de 1 verrechtvaardigde hoop dat deze gebeurtelijlc-heid zich niet zal voordoen en dat het belgisch gouvernement de gepaste maat-regelen zal nemen om te beletten dat zij zich zouden voordoen. In zulk geval zullen de betrekkingen, die beide naburige Stalen vereenigen, nog inniger en duurzamer worden. ' De lezing werd herhaaldelijk door ge- • mor onderbroken. ] HET FIER ANTWOORD van BELGIE. j Maandag anlwoordde de Belgische re- î gecring het volgende op de duitsche nota : c « Deze nota heeft bij het belgisch gouver- j nement eene diepe en pijnlijke ver'oazing j veroorzaakt. De inzichlen die Duitschland , aan Prankrijk toeschrijft zijn in tegenstrijd < met de xiitdrukkelijke verkla ringen ons den Ie Augustus namens de regeering der fran- c sche Kepubliek gedaan. Daarbij, indien, in A tegenstrijd met onze verwachlingen eene , schending van de belgische onzijdigheid door Frankrijk zou begaan worden, dan 1 zou Belgiè al zijne internationale pliehten , vervullen en zou zijn leger den overv^elciger j den krachtdadigsten weerstand bieden. « De Iraktaten van 1839, bekraclitigd door j de traktaten van 1870, roepen de onafhanke- c lijkheid en de onzijdigheid van België uit, j onder de waarborg der mogendheden en na- ( melijk van de regeering van Z. M. den koning van Pruisen. , «België heeft altijd tronw zijne interna- j tionale verplichtingen nagekomen. De aan-slag tegen de onafhankelijkheid waarmede . het duitsch gouvernement België bedrelgt, ; zou eene openlijke schending van het volken- j recht zijn. Geen enkel strategisch belang wettigt de schending van dit recht. Moest de | belgische regeering de haar gedane voorstel- , len aannemen, dan zou zij de eer der natie j opofferen en te gelijk aan hare pliehten tegenover Europa te kort komen. j » Bewust van de roi die Belgiè sinds 1 meer dan tachtig jaar in de wereldbeschaving speelt, weigert de regeering te geiooven dat : de onafhankelijkheid van Belgiè maar alleen kan behouden blijven aan den prijs der schen- j ding zijner onafhankelijkheid. Indien deze hoop moest verzwinden dan is de belgische regeering vast besloten door al de middelen die in hare macht zijn aile krenking van haar recht af te weeren » Eene lange ovatie brak los, en de soeialisten zoowel als de anderen juiehten ! geestdriftig toe. M. de Broqueville vervolgde : Tôt heden, dinsdagmorgen, ten 6 ure, hebben wij het antwoord.op de nota die ( ik u kom mee te deelen gewacht. Zieliier dit antwoord : « DE OORLOGSVERKLARING ! J Heden morgen bestelde de gezant van : Duitschland het volgende antwoord aan M. Davignon, minister van buitenland-sche zaken : . Brussel, den 4 Augustus 1914. ; Mijnheer de Minister, f Ik ben gelast en heb de eer Uwe Exellen-cie te verwittigen, dat ik ten gevolge van de 1 weigering van het gouvernement Zijner Ma- i jesteit den Koning op de met een goed inzieht bezielde inzichten, welke het keizerlijk gouvernement het had onderworpe"n, dit < laatste zieh tôt zijn grootste spijt verplicht ziet, zoo noodig, door het geweld der wapens, ] de veiligheidsmaatregels aïs onontbeerïijk aangetoond, uit te voeren. » j (Deze mededeeling verwekte eene groote j opschudding.) Dit antwoord, zegde M. de Broqueville l verder, hoeft geen verder betoog. Het woord is nu aan de wapens. Wij c zullen onzen plicht doen, gansch onzen ï plicht. Wij kunnen overwonnen worden, v maar nooit zal men ons te neer slaan. Geheel ons hart, gansch onze hoop berust % in het belgisch volk. Zelfs moest het over- s wonnen worden, dan zal men het nooit kunnen onderdrukken 1 g Tien minuten lang juicliten het Parle- t ment, liet publiek en de parlementaire dagbladsclirijvers dit antwoord toe. «Leve n België I Leve onze onafhankelijkheid 1 d Leve het Vaderland I was al wat men hoorde. « M. de Broqueville werd door al de par- h ijen, door Vlamingen en Walen toege uicht met ongenieene en indrukweklcende ;eestdrift. Honderden handen werden Lem toegestoken. M. Delvaux, ouderdomsdeken, riep te nidden van eene nieuwe uitbarsting van ;eestdrift : « Wij slellen al onze hoop in de regeering. Jet eendrachtig Belgiè zal niet vergaan ! » De zitting wordt daarop gelieven. Vele ■olksverlegenwoordigers weenden. De se-lators begaven zich naar hunne vergader- DE KAMERZITTING. Een kwart uurs later wordt de Kamer-;itting geopend De geldigheid der wet-jevendc kiezing van 24 Mei laatstleden vordt, op verzoek der oppositie, zonder tespreking goedgekeurd. De gekozenen eggen den grondwettelijken eed af, in t vlaamsch of in 't fransch volgens de irrondissementen waartoe zij behooren. De oppositie vraagt dat liet oud bureel 1er Kamer, zonder kiezing, bij toejui-hing zou herbenoemd worden. Zoo ge-cliiedt het. M. Delvaux omhelst M. icholiaerl, te midden eener algémeene oejuiching. M. Schollaert, voorzitter, spreekt de 'olgende redevoering uit : REDEVOERING VAN M. SCHOLLAERT « Heeren, » De belg is niet zeer geestdriftig en slechts >ij buitengewone gebeurtenissen uit hij zijne ;evoelens. » Europa is heden getuige van de forsch-îeid zijner vaderlandsliefde. Deftig en oer-ijk heeft de belgische natie hare pliehten ;tkweten jegens diegenen die haar oczi.jdig 'erklaarden en zich borg stelden over hare mzijdigheid. » Wij hebben met de grootste zorg de naatregelen genomen die ons zullen toe-aten de onzijdigheid te doen eerbiedigen, velke ook liet land weze dat ze zou willen ichenden. » Wij moesten en mochten hopen dat de tipte veivulling, gedurende 80 jaar van die rerplichtingen ons voortaan het eerbiedigen ran onze rechten door de verdragen vast-çesteld, verworven had. » België. verlangt slechts in vrede en in rrijheid te leven. En noclilans, wij worden jedreigd en van dit oogenblik af^Jiabbo» ti4j n eene prachtige opwelling van vaderlands-iefde, ons allen nauw neven malkander ge-chaard, vergeten al wat ons kon sclieiden, >m met deftigheid en eergevoel, ons recht te loen eerbiedigen. Vreemd aan de oorzaak fan het geschiï, zijn wij betrokken in een der ichrikkelijkste oorlogen die ooit in Europa osbarstten ! » Het weze zoo ! De nieuwe pliehten die >ns opgelegd worden, zullen wij vervullen net moed, zelfverloochening en manhaitig-îeid.» Onmiddellijk na het afkondigen der mo-jilisatie, zag men de mannen ten spoedigste ran den oogst inhalen wat zij konden, dan îunne schoone paarden aan het leger afstaan ?n eindelijk allen, tôt welke klas der samen-eving zij ook behooren, hunne ouders, liun-îe kleine kinderen, hunne jonge vrouw ver-aten om naar hun regiment terugtekeeren, îeel eenvoudig, zonder betooging, zonder dagen, zonder morren, om het vaderland :e verdedigen. » Ah ! wat bravo jongens, en welke fier-leid belg te zijn ! » En die nacht van zondag ! 's Avonds ,vordt de bedreiging vernomen ; 's nachts, snder de leiding van onzen Koning, worden kraclitdadige besluiten genomen om het îerbiedigen onzer internationale verplichtingen te verzekeren ; bij het krieken van ien dag vliegen onze moedige troepen naar le grens om liaar te verdedigen, en sindsdien iomen de jongelingen zonder ophouden, m ze gelederen versterken. » Heeren, het gewichtige uur der zware ipofferingen heeft geslagen. Laat ons allen )nzen plicht, geheel onzen plicht, vervullen, in dat de Almachtige God onze pogingen legene en Belg ë bescherme. » Leve het onai'bankelijke en vrij België 1 » Heeren, » Ik ben zonder twijfel de tolk van u illen, met onzen eerbiedigen en immer U'anigen ouderdomsdeken en de secretaris-;en van het voorloopig bureel te bedanken. Deze laatsten zullen beiden, indien gij het oelaat na deze zitting, dienst gaan nemen n het leger. Herhaaldelijk wordt deze redevoering loor gejuich en liandgeklap onderbroken. M. Schollaert was diep ontroerd en de -Camerleden waren het niet minder. M. de Broqueville, een traan wegpin-rend, doch spoedig al zijne koelbloedig-îeid terugvindend, komt de Kamer aan-:ondigen dat de duitschers ons grondge-lied geschonden hebben. ((Opschudding). De achtbare minister verklaart dat, in leze droevige omstandigheid hij ver-ilicht is de klassen 14 en 15 onder de wapens te roepen. M. de Broqueville verklaart verder dat, ezien de medewerking door de leden van 1 de partijen tôt 's lands verdediging erleend, de lconing, op voorstel der re-eering, M. Vandervelde tôt staatsminister enoemd heeft. Liberalen en katholieken gaan samen îet de soeialisten M. Vandervelde de hand rukken en hem geluk wenschen. M. Vandervelde antwoordde bewogen : Ik heb maar een woord te zeggen, Mijne eeren, ik aauvaard ». (Toejuichingen.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: antisocialistisch dagblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1891 au 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection