Het volk: christen werkmansblad

271 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 15 Avril. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 30 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/n58cf9kn9k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Zewjwa-Twkligstt Jaar. H. 8 r. Eoâstast — Hulsgozln — ElssB^oa Mag, 15, ea Haandag, 10 Àprll I95Ï Aile briefwÎBSelirigeji rracht» vrij te zen den aan Aug. V»» leeghcm, uitgever voor de na&mt» tnaatEch. «Drukkerij Het Volk»» Meereteeg, n 0 16, Gent. Bureel voor West-Vlaandereni Gaston Bossuyt, Becollettea» etraat, ld, Kortrijk. N HET VOLK Men sohrljft la s Opalle postkantoren a an 10!% per jaar. Zes maanden £r. S.C& Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingen ! Prijs volgens tarief. Voorop ta betalen* Reohterlijke- herstelling, 2 t% per regel. Qngeteekende brie von word» gewçigerd. TE LE FO ON N* 137, Gent. l'erscfeljQt 6 maal per weeb CHRISTEN WERKMANSBLAD 3 Centîeaiea laet nummes* Luchtfaartlaeilschapyen. De mcnsch heeft het luchtgebied be-. meesterd. Op dit oogenblik doorlclieft hij het aïs krijger, maar in den wakkersten 0!Î:c.ex scliuilt soins een schoonheids-kénner.Nu de vcrvotaaakte ballons ons toch-ten in de lucht toelaten, zijn den waar-tiemer een nieuw vei rezicht en eene nieuwe f'oort landschapsschoonheid aangeboden. Men brengt ons nu nchtteekeningen onder de oogen, van uit een vliegtuig of een luchtschip gen-omen. Zij hebben in waaïheid een vi'eemd en, in 't eerste, een v'erbijsterend uitziclit. De oppervlakte der sarde seliijnt àls eene trechterholte onder de aenschouwers te vormen en, zoo men ge&ouwen beraerkt, zien hunnerechtstaan-f e lijnen er niet reclit uit : ze buigen en ■chijncn zich al stijgende van het zicht te verwijderen. De kdnnis der doorzichticun-ùe of perspectief leert ons inderdaad, dat «lie staande lijnen elkander benaderen naarheen een ôndergrondsch vluchtpunt éh bijgevolg uit de gi'ondlijn oprijzen in een uiteenwijkenclen stialenbuQdel. De eerste indïuk is, in die afwijking der staanlijnen wandroehtelijkheden te zien, ifts dat men drogbeeltenissen noemt, gc-iijk de lichtteekeningen welke men van te bij aanschouwt. In 't eerste kan men het niet oveiwin-tnen, dis indompelendè verrezicliten be-vreemdend tç vinden. Maar bij overwe-ging stelt men integendeel vast, dat dit «itzicht van h et l&iékchap redelijk en ^ainvkeurig is en dtit, too de staanlijneji âïieentdjkénd zîjn, deze afwijking beant-\yoôrdt aan de waarheid. De staanlijnen inoeten hun vluchtpunt hebben gûlijk dp toevalïige paslijneji en al de evenwij-|fge gi'oepen. Feitelijk kan het niet meêr sFiloRken, bij vOgelvluchtziclit de op-gciande lijnen der bonwkunde van een Ontlergf oncLsch punt te zien uilstralen, dan de paslijnen van Ret zicht eener ge-\vgr>e straat naar een eindpunt te zien fiàiîienvlieden. Voor wie in het luchtzieht ieoefend is, is er in die uiteenwijking niets |ehokkends meer gelegen. 't Is een rede-iîjk mlzicht, waaraan ons oog zich zal mue ten gewennen. De veroveringderlucht È.choudt ons overigens onvoorziene ge-iftietingen voor, benevens schoonheden waarvan de leunst zou kunnen partij trek-lien. (1) » * * Wie met een Iuchtbal eene opstijging gedaan heeft, komt :r van terug in bewon-dering voor het tooverachtig schouwspel, dat de van uit de lucht aanschouwde aarde aanbiedt. Zoo diep als het oog reikt, ônderscheidt men de boomgroepen of snassiefs, waarvan de kleur naar de verte &een versombert (2). Aile ton en stemm en samen overeen.De rivieren en meren wor-ut-n be\ vo n d er en s waar d i g doorschijnend. De velden gelijken wel onmeetlijke ver-g'ûlde watervlakken, doorwoeld met de isçhaduwbeelden der wolken als met reus-achtige golvingen. De weiden zijn gelijk grOen-'akensche tapijten, waarop de boo-ïnen donkerder vlekken afteekenen. De ÇossGhen vertoonen streuvelige vakken çîiet duistere vlekken. Dat ailes smelt in de verte van den einder samen tôt een dïibegrensd, waim, groenig, vlak of bewo-gçn dekkleed (wade), overheen hetwelk dè regelmatige lijnen van hagen en grach-ten geteekend zijn, evenals de griilige $pankoordjes der paden en 't zilveren tint der kronkelige rivieren. Het geheel is docrkruist met de vaste strepen der groote wegen, gelijk heldere galons met donker-gi'oene randen,enmet de harde en sombere trekken der kort-zwenkende spooiwegen, gelijk een zwart serpent met witte kuif. Het neerpeilend zicht op eene stad is (liet min wonderbaar. Wie van torenhoog-jè eene stadswijk oveischouwt, is door-|rongen van den grootschen indruk van 't schouwspel, dat hij al ronddraaiend, deel voor deel, rondom zich kan ovei'zien Maar de bewondering is heel wat grootei als men het geheel met een enkelen bli! omvat. Het is niet meer een vak of sccto dien men onder de oogen heeft, maar-he volledig geheel eener stede, die eene or ganische eenheid aanbiedt, met haar mid denpunt, haren omvang en hare omgeving met hare verkeerskernen vanwaar d straten stersgewijze uitstralen, met d uitloopende, dwarsclie en ringvormig wegenis, met haren gordel van lanen, har ontelbare rechthoekige eiland jes van rood gedakte buizen, met de openbare plaatseï voor heldere ruimten enz... Van op 2000 meter hoogte gezien, bied Parijs een aanblik, dien de luchtyaarder ons met geestdrift afschilderen. Het zich dat mon van op het derde piatform vai den Eiffeitoren heeft, is er niet meê t vergeiijken. De hujzen scharen zich samei tôt donkere of lieidere blokken met kleu ren die afwisselen volgens de zon ze \er licht of de beweeglijlce scliaduw der nevel op hen woegt. Tasschenin de geslotei massa's loopt het net van straten vol be weeglijke vlekken en vlekjes van voetgan gers en rijtuigen. De groote gebouwen de: stad vertoonen hunne vleugels jn leesbari verdeeling. Heldere en duidelijke vlekkei te^kenen de parken en tuintjes af. De ste: van den triomîboo», de rechthoek de: koeren van het Louvre zijn feet hunm meetkundige vormen duidelijk afgetee kend. Deze grootsche en onuitwarbare ver mengeling is in twee gesneden door der sclioonen stroom met zijn breeden er kalmen vloed, gelijk een helder zilverer liiit met dwarssireepen, «île de brugger zijn, — welke vloed ontdubbeid is rond om het eiland, tôt omsluiting der Lieve-Vrouwkerk, — stroomop- en stroomaf waarts zich gelijk eene sierlijke kronkelinj verwijderend naarheen de paarsche kleur-verzwir.dingen van den verren einder Buiten den omvang der stede breiden zicl de voorgeborchten uit tusschen oaser van groen. En daar buitenheen wiegt d< veldenoceaan, met stedelcens.bezaaid. L. ( (1) Wat onze hooggeachte heer medewerkei hier sohrijft betrekicelijk het zieht van uit d< hooge lucht op den grond, kan men omgekeerc t«n gronde zelf bestatigen, ook zonder eene moei lijk te ondernsmen luehtreis te doen. Feitelijl zegt hij dit : Beschouwt men van uit de luebl een groot gebouw ondia? zich, dan ziet men des-zelfa rechtstaande lijnen op algemeen juisti breedte uiteenstaan aan deszelfs hoogste vor men, maar naar elkander toeloopend naarmatf zij don grond nadercn, zoodat ze schijnen oj een bepaald punt (gezichtsvluehtpunt) ondei den grond te moeten samenkomen. — Welnu hetzelfde kan men vaststellen wanneer mer van op den grond, een hoog gebouw opwaarta aanzict. De gevel mag boven volstrekt ever breed zijn als beneden, een geoefend oog zal bi, de aansehonwing heel duidelijk ?ien, hoede op gaande lijnen van het gebouw daarboven nau-wer bij elkander schijnen te komen dan op zijn< gezichtshoogte of zijn einder, zoodat zij het uit-zicht hebben van in een onbepaald hoogtepunl te willen eamenvlieden. Voor oen ongeoejend oog kan de liohtteekening oi fotografie, van beneder af genomen, dat even duidelijk vaststellen. 't la eenvoudig de wet van het doorzicht of perspectief. 't If waarom bijvoorbeeld een persoons-beeld van zoowat drie meter grootte, geplaatsl op verondersteld tien meter hoogte, onragel matige afmetingen moet hebben — (kop er bovenlijf te groot en te breed in ev;nredigheic met onderlijf, beenen en voeten) — om te schijnen regelmatig van vormen te zijn voor de-genen die het van op den grond aansehouwen ; daarom ook mag zulk beeld, in nabootsingo) afgietsel beneden gehaald, niet tôt model vooj regelmatigheid van vormen gegeven worden zooals we het helaas nog in teekenscholen heb bon weten gebeuren. — (Het wereldberoemde Jezusbeeld van Amiens is er zulkeen.) — Onze hooggeachtc heer medewerker toont hier du£ in zijn artikel aan, dat de staanlijnen, gelijk zij naarboven schijnen samen te vlieden wanneei men ze van op den grond aanschouwt, den schijn hebben van in den grond zelven een punt toi samenkomst te zoeken als ze men ze van daai boven uit de luoht aanziet. Het ia altijd dezclfcîe wet van perspectief. {Red,) (2) De perspectief der kleuren, tonen en scha-keeringen. Kdzer WlîMm nlst zlok. I Berlijn, 13 Aprll. — Ambtelijk. — In de r buitonl^ndsche pers verspreidt*men ln den t laatsten tijd meer en meer het gerucht als zou de Keizer ziek zijn. Deze geruchten zijn van allen grond ontbloot. L De toestaod ia Ketîerland. 3 Den Haag, 13 Aprll. — De Minister van -, buitenlandsche zaken Cort van der Linden ^ zegde in de begrootingsrede der Eerste Kamer " onder andere: Hoe langer de oorlog duurt, des te moeilijker 1 wordt de toestand en de grenzen van het volken-recht worden immer nauwer beperkt. V/ij lijdon t onder den zee-oorlog en onder de blokUâde-3 politiek, maar wij blijven op ons standpnnt, t wijken niet af van onze stlpte onzijdigheicj ©n t zijn bereid ons gebied te verdedigen tegen elken' , aanvaller. De oorlogvoerenden schaden on* ' door hunne manier van strijden en onze onzijdig-1 hoid schaadt hunne belangen. De minister legde er dan nadruk op dat Nsdor-Iand noch aan A* eene, noch aan de andere 5 partij lieftallighede» bewijst, maar voor het 1 beste doet, wat reoht schljnt. Hij ze^de verder : Wij staan meer en meer alleen en winnei> door onzo handelwijze noch de liefde der eéne of . der andere partij, maar wij zullen ons dieachtipg ^ wel voorbehouden voor betefen tijd. De minister ' sloot zijne rede aldus: Na den oorlog zal ons 1 Iand eene bemiddelaarprol tusschen de gioot-' mogendheden te epelen hebben. Dit kan voor r ons eene bron van welstand worden. Maar wan-i neer wij dan zullen trachten muren op te richten en tegen de sterke ineenwerking van machten eene huishoudelijko politiek te voeren, dan zal onze afzondering nooh op nijverheidsgebied, noch op het gebied van handel, iets anders mede-1 brengen dan eene verscherping der international e 1 konkurrencie. Eene tolverhooging is een middel t dat voor een klein land aie het onze de allerge- i vaarlijkste gevolgen kan hebben. • — : !E3Sr K,XJSX^-A.^3D- ; BERLIJN, 13 April. — Uit Stockholm wordt gemeld : Da mededeelingen van den Arbeids-raad luiden : Daar de voorloopige regeering de [ buitenlandsche politiek voortvoertin den geest van het oud stolsel, vijandig aan den geest van ^ het volk en den oorlog niât denkt te eindlgen, | b s sloot de arbeldersraad die te St-Petersburg < de macht bezit, de beschikldng over de buitenlandsche politiek aair de voorloopige regeering ' te onttrekken. De arbeldersraad stelt een eigen ! komiteit in voor buitenlandsche aangelegenhe-den dat alleen het vertrouwen bezit van het ; volk. Het komiteit zal onmiddellijk rechtsfcreeks ; vredesonderhandelingen met den vijand begin-' nen. Eene bijzondere afvaardiging reist naar , Stockholm voor onmiddellijk begin van onder-«handelingen.: I3ST STOCKHOLM, 13 A *11. 1917. — Aflonbladel l brengt een berlcht ult een privaatbrlef van een Zïreedsehe zeekapiteln, die zich tegenwoordig i op zijn schip bevindt, in de Engelsche haven op-gahouden en dio aan een vriend ln Stockholm bijzonderheder. nieidfc, die de levensmiddelmoei-lijkheden in Bngsland klaar doen blijken De voedingis, zooiafâthctln den brlof zeer s chaa rsch Aardappelen zijn niet te koopen. Brood, suilter-; en andere dingen zijn ook zeldzaam. Da Engelsche overheden dis hun best doen om de moei-. lijkheden to Verdulken hebben d# vrees uitge-drulct, dat de toestand nog zal verslechten en dat de rantsoene» voor de opgehouden ZweetJ-sçhe bezettingen blnnen kort nog merkelijk zul-' len verminderd worden. Dd oorlog mat Amerika. Berti, 12 AprH. — Petit Parisien-,meldt uit Ly6n : In Washington werd een munitiekomltelt gevormd, dat later ln een bijzonder ministerie kan omgewend worden. I Deagencie Radio meldt : Het Amerikaansch Kongres heeft vijf millioen dollars bepaald voor het bouwen van 75 luchtschepen. De lengte der schepen zou 54 meter en de doorsnede 10 metar bedvagen. Zij zullen .eene.draadlooze telegraaf-statie aan boord hebben. GeneVe, 13 Aprll. — De Matin meldt ult ; New-York : dat blnnea korten tijd eene Amerl-kaansche zendlng naar Parijs zal gaan, onder het geleide van kapiteln House. Deze zaf ver- §ezeld zijn van den vroegeren milltair-attaûhé te lerlijn, kapiteln Kuhm, den overste der oorlog-school, admiraal Bensor, een financwman, een , , . . aOi rechtskundige, een diplomaat en waarschijnlijk van een lid der republikeinsche partij. * % Washington, 13 April. — Het oorlogsdeparte-ment heeft voorbereidselen gemaakt om 500.000 man vrijwilligers op te roepen, waarmede het regelmatig leger en de Nationale Wacht zou den versterkt worden. De Petit Parisien vorneemt uit Londen dat, tengevolge der besprekingen te Washington met de vertegenwoordigers der Verbonden Machten, het bevel gegeven werd, zonder wacht-ten een patroeljedienst ter zee in te richten, om de Amerikaansche kusten te beschutten tegen eenen aanval van de vijandelijke onder-zeebooten.Braziile breekt de betrekkingen met Duiischiaai} af. Rio de Janeiro, 13 April. — Eene ambtelijke Braziliaansche mededeeling aan de pers luidt als volgt: Overwegende uit hetonderzoek en de gevolg-trekkingen zooals zij aan het Brazliaansch ge-zantschap te Parijs tslegrafisch medegedeeld werden, betrekkelijk het torpedeeren van de Parana, dat het schip met verminderde snelheid en met voile verlichting reisde en den naam Brazilie droeg; overwegende dat de stoomboot nsar eensluideiideverkldringen der manschappen geen bevel ontving de reis te onderbreken; overwegende dat de stoomboot getorpedeerd werd en- zes kanonschoten ontving! overwegende dat de onderzeeboot geene hulp bood bij de redding; overwegende al deze verzwarende "omstandighecîen en in overeenkomst met de nota van 8 Februari en van het telcgram door de Braziliaansche regeering, op 13 Februari aan uw gezantschap te Berlijn overhandigd, breekt de regeering van Brazilie de betrekkingen met Duitschland af. De protokoolieider voor de gezantschappen zal zich heden naar Petropolis begeven en aan don Duitschen gezant Pauli de nota der regeering en zijn pas overhandigen. Terzelvertijd zal hij hem mededeelen dat de regeering aan Paul! den stooraer Rio de Janeiro ter beschlkking stelt, die hem met het personeel van het gezantschap en der konsulaten naar Duitschland zal brengen. De*regeering heeft haren gezant Don Amaral opgedragen Berlijn te verlaten, waar Zwi'tser-land de behartiging der Braziliaansche belange i zal waajnemen. t/it Berlijn is er nog geene bevestiging dier melding, alhoewel aan de echtheid niet môei gotwij'eld worden- Argsntlna Mljft onzijdlg. KEULEN, 13 April. — De Ii. Ztg verneep^t uit Zurich : De Argentijnsche republiek zal, volgens eene ambtelijke verklafing te Washington zijne neutranteit houden ln den oorlog tusschen de Vereenigde Staten en Duitschland. terIeë, 13 April. — Een draadloostelegram Vlit San Francisco zegt dat de tegenwoor-digheid gemeld wordt van Duitsche oncîcrzee-booten, in den Stillen Oceaan, in de nabijheid van San Francisco. De Marinebesturen nemen maatregelen om verrassingen te voorkomen. KRISTIANIA, 13 April. - Melding van het Noorweegsch Telegraafbureelï: De Noorweeg-sohe boot Randvik werd verzonken. HATJGESUKD, 13 April. — Het Rissauzer burtel msldt : De botter Joseyhine, van Kristian-sund werd verzonken. De stoomer Star, 818 ton uit Kristiania en het barks chip Syfliden, 796 ton uit Arendal werden ook verzonken; WEENEN, 13 April. — tJit Madrid wordt gemeld : In de nabijheid van Almeria is het Amerl-kaansoh zeilschip Edioin It. Hunt, 1500 ton-zonderlading, op weg van Cette naar New-York, door een onderzeeboot verzonken. Het blad A. B. C. meldt : De bemanning van het Fransoh zeilschip Cibelle, dat door een Duitach onderzeeboot verzonken werd, is op Granada geland. Het dagblad Impérial meldt uit Barcclona dat daar schipbreukelingen geland zijn van den Italiaan-sehen stoomer Alvagua die door een onderzeeboot getorpedeerd werd. AMSTERDAM, 13 April. — De Britsohe ad-miraliteit deelt mede dat dinsdag verledenin het Kanaal een Engelsch verkennersschip op eene mijn geloopen en gezonken ia. Twee officieren en 14 man worden vermist. LONDEN, 13 April. — tJit Athenen wordt gemeld datde Griekschc boot Restos, 4060 ton met tarwe biladen, getorpedeerd is. KOPENHAGEN, 13 April. - De Deensche •minister van buitenlandsche zaken deelt mede MENGELWERK. Hj MEÈWGïaBMrÉiaiei M. de la Saulaie meende gauw en openhartis Se moeten vooruitgaan in het buitengewoon ver «pal der lotgevallen welke hen in het middea irta dezen nacht bij elkander geleidden. — Eertijds, mijnhecr, hebt gij te Humécourt îpwoond, en daar hebt gij zeker hooren spreken 5ver de brouwerij Wendel en Drouot te Moran-|en, het naastbijgelegen dorp in de richting van Valigny.... Te Humécourt zijn uwe twee dochtera teboren, eene welke gij hier ziet en eene andere ïeiiige dagen nadien overleden.... ije oude bediende beefde en sloot de oogen. Çij wae een wernig blcekdochspraknietteeên. Hij wachtte en luisterde. — Scdert hebt gij de streek verlaten en mijn roder heeft het bestuur der brouwerij teMoran-|§n overgenomen, waar M. Wendel, ais weduw^. |Ijne dochter opvoeddc... Op een ifeestdag t-6 jftumeôburt was deze Lea op het punt gedood te Worden tegen de bareelen van uwe oudestatie, Wen mijn vader haar ten koste van zijn leven KddaJ dat ia v6or jareû gcbeuid; vandaag is zij een fliiik persoon, gehuwd met een mai wiens naam gij zult kennen; zij is eene rijke me vrouw, maar die voor mij iets sehrikkelijks heef wat onverklaarbaar is.,. M. de la Saulaie reikte de hand naarSuzanna welke hem een portret overhandigde: dat vai Lea. En opstaande bood hij hetzelve Bongrain aai en zegde : — Zie zelf, hier i« haar portret... De zaakvoerder V'ap Çïevr. Licnard nam het boog zich voorover Bij de lamp. Zijne ban den beeîdeh. — Maar... dtft mijçheer, dat is niet h»! portret eener juifroijw Wendel welke ik nîei ken, wellîe ijt noort géïien heb, en niet epnœaïv wistdat zij bestonai Mjvar Wel dat mijner docfvter hier aanwaxig, «m welke ten andere het uzoe jufat oyerhanaigdei l)et is hctaelfde aie dit... En dit zeggende gin g hij op de echouw ces portret nwûen, dat van Suzanne, grleek hqt, be-statigcjie eene volledige overcénkomst en riçhtta met nijdige bltt-erheid net woord tôt m. de la Saiyaiej — Welkais de roi welke gij mij hier heden avond komt speîen T En met uiterlijke gramschap traehtte hij zijns ontroeriqg te veïbc-rgen. M. dé la Saulaie hùfnau» « ! — Met u, heer, zou ik mij geene enkel . scherts veroorloven, en het portret welkmij I, juffrouw Suzann* overgegeven hoeft, is geens zins het hare, wai t ilt wil opm?rket dat het af f komstig ie van 3. Donnât, waar mejufftouwuwi i dochter nooit geweest is sedert uw vertrekiu de streek... , Bongrain moest Inderdaad het versohil vai herkomst bestatigej», — Ik feegrijp ztsiîa nh», etamclde hij. , — Iîc zoeiî niets uit e» çij zelf hebt verklaart dat dit portret eedert langen tijd reeda in n)t)i l?ezit te î|orang8û, dat uwer doohter mejuffei SuZanna is; dus hiBsohen dit portret en dal van mejufjÊr uwe doohteî, i« er een* wonder-bare o^çrcenkoiAft, eene ftelijk«nip well|« , oerzaak is viaî yele twlangïijiie zaken... Wafjr dfin denEt gi) dat dnae gelljkeni» ts wljten is' Bongrain, ganléh vsfbleokt, hud ifich nedef «ezçt. Ha vsrgelaojc <te bwea gezlchten waarvao hl] een ln iodere hno| fiit-fd. Uf ten mlnste nu scWn zulkl te doen. Ziin geest was $fd<u». Hij yerbrak de fîo.àk«m derzelve tusschen zijne vingors. gîzanna leed, hem te 2;ion Hjden. c>ch zij kwaiïi nlst ln hot gesprek. Van tijd tôt tijd, ait om nog tijd te wlnnen a» w ■■ ■ 1 » s om den vloer niet onder zijne voeten meenen te - zlan wegzinkon, herliaalde hij de litanie : — Ik versta er niets van.... ik begrijp zulk* . niet. t — Welnu dan, Ik uw vriend, ik die u eerbledlg, t Ik die u bemin, die u uit ganscher harte aile ge-luk wensch, ik geloof niettomin dat wij te -amen i de verçlaring er van zullen kunnen opdoen.... Bongrain Wierp de beide portretten op de tafel, kruiste de armen, nam eehe uitdagenda [ houdiijg aan en sprak bijna roepende : ! — Eerst en vooral wio zijt gij? waarom zoo-• veal belang ln mij gesteld 1 met welk recht on-i dervraagt gij mij? — Stôl u nlst ln gramschap, mijnheer Bongrain ; want die zulks doet, krijgt ongelijk.... Wie ben ik I een eerbare jongeilng ; waarom ba- 1 min ilf u^ gij zult het Wafcan ,' de oorzaak mijner on derzoeking ; uw vred» en uwe vergevisg.,.. i Suzânna stond op hare heurt op en plechtlg zeédo z)j : Vader, ik sta In vç>or de oerlijkheld, den 1 eerbiod, de toogenogen inzlcnten van mijnheer, 1 gelijk lk âta Voor mijne eigene oprechtheicl.mlj-hen eerbipd en liefde voor u.... Çongïajn, Vorbitterd, Wandolde heen enweer doôl dé kiitner. , c Cr* V*tïo«;U c dat de Deensche stoome rs Savo en Nancy op wî§ naar Engdand, verzonken zijn. Van de Nanef kwamen drie matroen om. Tôt hiertoe gingeà binst den oorlog 107 Deensche schepen verloren* LUGANO, 13 April. — De Tribuna meldt da» het vroeger druk sehipsverkcer van het Kanaaj van Suez bijna opgehouden heeft en nauwelijki een tiende deel bedraagt van het gcwoon vredt*-verkeer.BERLIJN, 13 April. — Ambtelijk. — Volgens binnengekomen meldingen zijn andere Cl.005 b. r. t. vijandelijke en neutrale schepen verzon» ken. De uitslag van Maart van de oorlogsmaat» regelen der Middelmachten komt thans op 48f handelschepen ïnet 861.000 b. r. t. In dit getal zijn vervat nog 11 schepen met 41.000 b. r. 4k van den buit der S. M. Mowe. De overige uit« slagen van dit schip zijn reeda vroeger gemeld geworden. De volledige uitslag der ma8nd Maart die eerst in het Itwtste derde der maand Aprii zal kunnen overzien worden, zal nog iete hoogej zijn dan in den beginne gegeven. Tegenover d# fantastische beweringen, in de vijandelijke zoo* wel als in de neutrale pers verschenen, over oaauJ onderzeebooten verliezen, werd uitdrukkel\}® vastgesteJd : In de twee eerste maanden der zoé» verFperring zijn zee onderzeebooten verlore^ fegaan een getal die d'or den aangroei tljdejsi etzelfde tijdstip met een enkelvoud i veitioffeïi werd en die in verhouding met het volledig getflj enzer onderzeebooton van geen gewieht kan zija» De overste van den admiraalstaf der marine, OfBGieeleMededeelingei (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 13 April. — Uit het groote hoofd» kwartier : In 't Westen verloren de vijanden dertien, W 't Oosten twee vliegtuigenc I& Vlaanderen, Fraukrijk en Eteafe (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 13 April. — Uit het groote hoofd» kwartier : — Legergroep van kroonprins Rupprecht von Beieren. — Aan den Noorder vleugel van feÊ| strijdveld bij Atrecht wrden de a&nvankelljki successen ven sterke Engelsche aanvallen oS Angres en Givenchy-en-Gohelle door onze tege® stooten vereffend. Van den straatweg Atrccht-Gravelle tôt a» de Scarpe werden twcemaal aanvallende vijana^ lijke divisies met verliezen afgewezen. Zuidoosfcelijk van Atrecht zijn versoheident aanvallen, ook deze van cavalerie mislukt. Aaj§ de straatwegen van Péronnenaar Cambrai Le Catelet kleiner geveehten bij Gouzeaueùui# en Hargicourt. Hetlevendig vuur van gister duurde voort op St-Quentin en de Zuidelijke aansluitinsslinie» f het bereidde Fransche aanvallen voor, die hed«4 vroeg op beide oevera van de Somme inzettea» Ze schampten af. — Legergroep van den Duitschen Icroonprint, — De hevige artilleriestrijd langs de Aisne enift West-Champagne duurt met afwisselende kraofil voort. Veelvuldig vooruittastende verkenneraafe deelingen werden teruggewczea ; hierbij bleveft 100 Fransohen in onze handen. — Legergroep hertog Albrecht. — De toestand in onveranderd. — BERLIJN, 18 April, 's avonda. - Uit hti groote hoofdkwartier : Bij Atrecht geen geveehten ; enkel eterk vuitV bij B ulleoourt. Aan het Aisne front, inzonder Noordelijk vett Reims, duurt de artilleries lag voort. Bij Aubérive (Champagne) misluktc cea Fransche aanval. (FRANSCHE MELDING.) PARIJS, donderdag 12 Aprll. — Officies!» TUsschen Somme en Oise is d# geschutstref tljdens den nacht met een zekere hevighefcf voortgezet geworden, namelijk in de streek val Urvlllers. Ten Zuiden der Oise hebben de Fransah# troepon, na geschutvoorbereiding, de Duitsob| stellingen aangevallen ten Oosten van de lintt Coucy-la-Ville.—Quincey-Basse. Na een levendW gevecht hebben de Franschen de Duitschfcf teruggedreven tôt aan den Zuid-Oostelijkt® rarni van het Hooge-bgsch van Cou oy. Vaf» schillendebelangrijke steunpuntenzijn in hand*® gevallen der Franschen, spijts den tegsnstantl der Dultschers, die talrijke lijken op het velj en krijgsgevangenen in de handen der Franscha# gelaten hebben. In de streek ton Noord-Oosten Solssosf geschutwerkzaamheld en patroeljes onteioetl*» gen,namelijk in het vak van Laffaux.Ten Nooj* den van de Aisne zijn Fransche verkenning^j op verschllende punten de Duitsche llnles blg» nengedrongen, en hebben esn veertigtal gevan» genen, onder wie één officier, meôgevoord. Ten Oosten van Sapigneul haeft een flink doorgevoerde aanval do Franschen in stasj gesteld de Duitschers te verjagen uit eenlal loopgraafelementen, die zij sedert den 4* AprH bezet hislden. De Fransche Unie is in haar gens» hersteld. In Champagne werden twee Duitsche over» vallen in den sector van Ville-sur-Tourbe eà van Butte du Mesnil door het Fransch vn# teruggeslagen on hebben ze aan de aanvalleÉB verliezen gekost, In Woevre hebben de Franschen, tijdens eej| strooptocht in de Duitsche linies ten Noor«|S oosten van Hamenauville don Duitschers g3» voelige verliezon toegebracht. Patroeijesonjfe noetingen ten Zuid-Oosten vanLintrey. — PARIJS, donderdag 12 April. — Officie#} g Workzaamheid van het geschnt tôt zeke» loogte daargelaten, is er niets te meldén. Oveisî leerschon sneeuw- en regenstormen. (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, donderdag 12 April. — Offlcieelf Ten Zuiden den weg Atrecht-Cambrai hebbôa vij de dorpen Heninel en Wan court stormeu» lerliand genomen. Wijstaken de Cojeul ovo# m bezattab da tuiastcu os den Oosteliik^k

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes