Het volk: christen werkmansblad

493 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 24 Decembre. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 24 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/ft8df6mc7m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Yyfen-TttmHgsie Jaar. — N. 338 GoMienst — Hnisgezln — Elgendom Yrijdag, M Beceiakr 1915 r— Aile brielwisselingen vraeht-vrij te zen den aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de ne ami. maatsch. «Drukkerîj Het Volk», Jîçj^^eg, n° 16, Gent. frct-ftefl voor West-Vlaan derenî Gaston Bossuyt, Recolletten-etraa 1, 14, Kortrijk. Btircel van Antwerpen, Bra-bant en Limburg : Viktor Ku-^l, Vaartetraat, 3, Leuven. HET VOLK Men schrijft In : Op aile postkamtoren aan 10 fr. per- jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2,50. Aankoniigingen : Prijs voîgens tarief. Yoorop ta betalen. Rechterlijke herstelling, 2 ïr* per regel. Ongeteekende biieven worden geweigerd. TELEFOON N° 137, Gent. ¥erschijnt C5 maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD 3 Centlemen liet nummer Doi(scheMe<kdeclingcnenYerordeningen. 101. — VERORDENING. 1. — De bevoegdkeid, die den Generaal-fcommissaris voor de banken in België op grond der verordeningen van 26 Novembei 1914 en van 17 Februari 1915 (lWet- en Verordeningsblad voor de bezette strèken van België. bz. 49 en 178) toegekend werd. wordt op den Verwaltungsohef bij den Qe-tieralgouverneti r in België overgedvagen. Eoover hot ondernenûngon betreît, die een njjveriieidsbcdrijï in België onderhouden of warenhandelot verzekewngszàken voeren, II. —■ De Spezialkommissare (nr III dei verordening van 18 September 1914), op-siehters en vertegenwoordigers (nrs I en VI der verorde.aiug van 26 Xovember 1914). aijn voor de uitvoering van de hun opgedra-gen werkzxa/mheden uitsluitend tegenovei den Uenerdlgouverneur verantwoordelijk HT. •— Dez<* verordening wordt met den Étag der atkondiging van kraeht. Brussel'. de;i 26 Augustus 1915. Der Generalgouverneur in Bélgien Frei&err von BISfING, Generaloberst. De bovenstaande verordening wordt me1 betrokking tofc de veroi'déningen van 22 Jul 1915 Nr 2, 7, en 10 (blz. 2, 8, en 14 van bel Verordeningsblad) voor liet Etappengebiec Iran het 4e leger in werking gesteld. A. H. Q., lSDeceniber 1915. Der OberbefehWiaber, (get.) Hcrzog Albrecht v. Wurttembcrg 102. —■ Bijvoegsel tôt de Verordening betref fende de HOOGSTE PRïJZEN (Veror deningsbïad N° 2, bldz. 43). In het Etappen- en Operatiegebied wor den tôt nader order voor boter de volgend' hoogste prljzen bepaald : Boerenboter, 1 kilo fr. 4.40 Winkelprijs fr. 4.60 Melkerijboter, 1 kilo fr. 4.70 Winkelprijs fr. 4.90 A. H. Qu., den 2 December 1915. Der Oberbefehlhaber, (gel.) Kerzog Albrecht v. Wurttemberg 103. — VERORDENING betreffende he iekken der merrién. De tôt liiertoe voor 't Etappengebie( nitgevaardigdc bevelen worden door d volgeude verordening vervangen : § 1. — In 't algemeen is het dekken de merriïën verboden. Uitgezonderd vasn dit verbod zijn : a) Mcrriën die op de Belgische lijst de merriën zijn ingesehreven en b) nierriën, die door den militairen kozn miss iris van voorloopige monstering voo den oorlogsdienst zijn afgekeurd. 2. — Al s ingesehreven ep de lijst der mer rien gelden ook die merriën, welke als af Btammelingen eener ingesehreven merri genoemd zijn, maar zelf nog geen eigej numiner veukregen hebben, omdat zij noj geen veulen ter wereld gebraoht hebben. § 3. •— Indien merriën na do voorloopig monstering voor den oorlogsdienst onge Bchikt zijn geworden, mogen zij gedek worden, nadat zij door oen Duitsehen vete rinaireofficier, die ten minste den rang vai stafvet-erinair moet heb'oeu, voor den oor logsdienst'als ongesehikt verklaard zijn. § 4. ■— Het dekken is beperkt tôt d maanden Januari tôt Jnni. Hengsten on merriën nioeten vooraf doo een veterinair onderzocht en gezond vei klaard worden. § 5. — Overtredingen van dit verbod woi £en met ten hoogste 3000 mark geldboet of met ten hoogste één jaar gevangenis g( str.tS. Buitendien worden merriën, die in tegor strijd met dit verbod drachtig bevonde worden, zonder schadevergoeding verbeur verkl.-wird. Genl, tien 10 December 1915. Der Eiappcnuispekteiv, von UNGER, GeneràUeutnant Keizer Wiihelm's reis oitgesteld. BERLIJN, 22 December. — De Keize heeît de reis naar liet Westerfront, wegen eene lichte ongesteldheid, die hem dwing op kamer te blijven, uitgesteld. Dood van Generaal von Emmich. Generaal von Emmich is woensdaf morgen te Hannover overleden, waar h sinds eenige weken verbleef. 't Was generaal von Emmich die d ■tad Luik veroverde en generaal Lema gevangen nam. Vcrmeerdering van het Eogelseh Legei LONDEN, 22 December. — Het Rei terbureel meldt dat het Lagerhuis lie wetsvoorst.el eenparig heeft aangenomer Waarbij de vermeerdering van het lege met een miljoen man voorzien Word' De Ameribaansehe Nota te Weenen. WEENEN, 22 December. — De Net Freie Presse meldt dat de tweede Amer kaansche nota over het Ancona-gesch te Weenen is aangekomen en door de: Amerikaanschen gezant onmiddellijk aa rien Minister van buitenlandsche Zake is ovei'gereikt geworden, HET VREDESGEZELSdAP, Engelsche bladen geven zicli aile moette om de werking van Ford tegen te Werken. Volgens deze bladen zou zekere Rosiza Schwimmer te Christiania aan boord van het schip gekomen zijn en de Amerikanen gesmeekt hebben Duitschland en Oosten-rijk van de volledige vernietiging te red-den. Duitschland en Oostenrijk zouden de werkelijke leiders der expeditie zijn. Men meldt thans dat de afreis van Ford en zijne expeditie uitgestelc1 is , wegens de ongesteldiieid van Ford. Andere meldingen zeggeai ttat Ford de expeditie opgcefl, daar bij van nu af verzekerd is van het mislukken. FORD MU m OPGEVEN, BERLIJN, 22 December. — Berliner Tageblattmeldt uit Kopenliagen : De Amerikaansehe millioenair, die te Kristiania is aangekomen, om zijn vredes-plannen ten witvoer te brongen, is daar emstig zîek geworden. Het is waarsehijn-j lijk, dat bij zijne Wereldreis zou opgcven. ■ Ford schijnt, cens op Europeeschc» bo-i dem gekomen, de moeilijkheden van zijne onderneming bewust te zijn geworden. Generaal de Wet op vrijen voet gesteld. JOHANNESBURG, 22 December. (Melding van het Reuter-bureel.) — Gene-. raal De Wet en 118 andere gevangenen die wegens hoogverraad veroordeeld waren . Zijn terug op vrije voeten gesteld. 3 LONDEN, 22 December. — Aangaanue de vriilating van generaal De Wet en zijn me (lege van gœn en meldt het Reuter-bureel uit Johannesburg : De gevangenen zijn in overeenstem-ming met de belofte door Lord Buxton in het Parlement afgelegd, in vrijheid gesteld. De vrijlating van betaling der geld-straf werd toegestaan onder voorwaarde dat de vrijgelatenen zieh voor den duur ' der vrijheidsstraf niet met politiek Su lien inlaten, geen openbare vergaderingen be-^ zoeken en hunne distrikten niet zullen 3 verlaten Zonder toelat.ing. ; OP DE BALKANS. Es klezlngen !n Grlîkenlanfl. p Men meldt uit Atlienen dat de uitslagen der kiezingen bevredigend zijn voor de " Wenizelosisten, daar het aantal kiezers ^ die zieh hebben onthouden, groat is. De ^ kiesomsclirijvingen waarvan de uitslag r. bekend is melden 19321 uitgebrachte stem-men tegen 73.993 bij de vorige kiezingen. s Men rekent dat enkel een derde deel der - stemgerechtigden aan de kiezing hebben t deelgenomen. In Saloniki hebben er van ' 38.263 stemmers enkel 4050 gestemd . OfficieeleMededeelingen - In Ylaandcpen, Fi'ankpijk eu Elzas. (Duilselie Melding.) e BERLIJN, 22 December. (Wolfï.) — - Uit het groote hoofdkwartier : Met inzet van aanzienlijke krachten vielen de Franschen namiddags onze j stellingen aan op Hartmannsweilerkopf en aan den Hirzstein, Noordelijk van Watt-weiler. Het gelnlrte hun de kruin van den ', Hartmannsweilerkopf — die volgens ofïi-cieele Fransche bericliten alleszins sedert • einde April in Fransch bezit zou geweest zijn — en een klein gravenslirlc aan den ' Hilsenfirst te nemen. Een deel der ver-loren stelling aan den Hartmann sweiler-r kopî is heden voormiddag alreeds terug s veroverd. Een aanval bij Metzeïal brak t voor onze stellingen samen. Op het overige front, bij bctroMien we-der en sneeuwjacht, slechts gerijige ge-vechtsdadigheid.(Fransche Melding.) PARUS, 22 December. (Reuter.) — Ambtelijk berieht van dinsdagachter-noen : Het geschutvuur is in den loop van den ® nacht merkelijk vertraagd. In Artois, 11 Noordoostelijk van de lioogte MO lieten de Duitscliers voor onze schutsgraven eene mijn springen; wij bezetten deji rand van den ontplofîingstreehler. Tusschen de Somme en de Aisne eenige i- gevechten tusschen verkennersafdeclin-t gcn. In de streek van Lilions werd eene i, vijandelijke verkennersafdeeling onder i' on s vuur genomen. Zij liet eenige gc-• kwetsten in onze Innden. Op de lioogvlakte van Ste Locade, Zui-delijk van Moulin-sous-Touvent, verniel-den onze schutsgraafkanonneneenenDuit-e schen post. In Lotharingen eenige gevolg-; rijke scheuten onzer artillerie op Abon-jj court en Blamont, waar troepenbewegin-;1 gen gemebl waren. — Amblelijk bcricîit van dinsdagavond: il Slecht weder beperkte de oorlogswer-king op 't groolste deel van het front in België en tusschen Soissons en Reims. Onze artillerie beschoot de loopgraven en vevbindingswegen en verslrooidelevens-middeltransporten des vijands. In Champagne werden de Duitsche werken aan tk:n heuvel van Le Mesnil be-schoten. Een vernielingsvuui' op de voor-uitspringende stelling des vijands van Hautrieupt, Noordelïjk' van Pont-à-Mous-son, had een goeden uitslag. Op het Wasgenwoud voerde een door artillerie voorbereide, gelukkige voorstoot onzer troepen aan den Hartmannsweilerkopf lot bezetting van een deel der werken van den vijand. waarbij wij gevangenen maakten. — BELGISCH BERIGHT : Tamelijk levendige arliileriestrijfl aan het IJscr-front. Onze balterijen bescliieten alLe Duitsche werken Noorde.lijk van Dix-muitle en den vooiiiitgeschoven post Den Toren; een bloklHii.'*op den IJserdijk wenï door ons gesehnt volledig vernield. De vijandelijke kampe-n Essen en Clerclien werden sterk beSehoten. Op het Ooâlelljk Geveclitsterrein. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 22 December. (Wolfï.) — Uit het groote lioofdkwarticr : Geen wezenl^ke gebeurtenissén. ( Oostenrtjksche Melding.) WEENEN, 22 December. (Wolfï.) — Ambtelijke mededecling : Hier en daar artille^iégevecht en scher-mutseling.(Russische Melding.) ST. PETERSBURG, 22 December. (W. T. B.) — AVnbtclijk Russisch berieht van 21 December : Onze vliegers wierpen "-net gevolg bom-men op de achtervevbindingen des vijands in de streek van GodnZischki en Komai, 27 kilometer Oostelij-k van Swenzjany. In Gaïicië poogde de vijand op het front van Nowo Alcksiniec, Buezaes en Oostelijk van Zaleszczyki met kleine afdeelingen aan te vallen, maar werd overal door ons vuur afgewezen. •—• Op het Kaukasusfront geen veran-dering.De Oostenrijkseh-1 (aliaaRscheCorfog ( Oosiei irijk$chc Mclding.) WEENBN, 22 December. (Wolfï.) — De werkdadigneid der Ilaliaansche artil-lene tegen liet Tyroler Zuni front houdt aim. Ook aan de andere fronten tiidelijkc enkeîe geschulgevechten. De aanval eener vijandelijke compagnie bij Dolje aan het Tolineiner bruggehoofd brak in ons vuur. (Italiaanschc Melding.) ROME, 22 December 1915. — In het bekken van Plezzo lieeft de vijand, be-gunstigd door den wiist, eenige voer-uitgeschovèii stellingen bemaehligd bij de bergrivier Korltniea en c'.eze dan met mijnen verdedigd. In den nacht van 18 op 19 Decembei heroverde eene onzer iirfanterieafdeelingeu door eene zelfde verrassingsonderneming, de verlorene sl«lling terug, alvorens het den vijand gektkt was zijne mijnen te doen ontplofl'en. Op de overige fronten is de toestand orrveranderd. OP BALKANS. [Daihche Melding.) BERLIJN, 22 December. (Woll'f.) — Geene wczeulijke gebeurtenissen. (Ooslenrijkxche illelding.) WEENEN, 22 December. (Wolff.) — Bij Ipek werden opnieuw 69 kanonnen ,die de Servén begraven hadden, buit ge-maakt. Dit aantal zal nog verraeerderen ■Aan d© Par'daBBeSSeis. ( Tiirksehe Melding.) KONSTANTINOPEL, 22 December '(Wolff.) — Aan het Dardanellenfront i: de optelling nog niet geeindigd van he! aclitergelatcT) ooi'logsmaierj.ml en mili tair uiti-ustingsgeriei' van alleu aard, bi AriBurun en Anaforta. Onder den bur bij Anaforta beviuden f.it ii twee zwar< kanonnen en een Sclmeiderkonon, grooti massas niunities, voontl gcweçr- en ma chiengcwcennuili.Ue, een groot aanta nmildieren eu iminiticwagens, levensmid deleu, tclefoon en pioniersinaieriaal. De vjjandelijke schopcn beseliolen gisle lot rond den a'.onrt met voile hevighek liunne versch; idejie legerstellirgeu on den prijsgégeven huit te \ eniieligen, het geen hua niet geltikte. Bij Seddil Hahr op linker en reditef oeverniets van beteekenis. Het vijandclijl centrum onderneenit nu en dan aanyalleT die telkens teraggeslagen worden. lu Àzialîseh-Titpkije en Kaiikasus, ( Turksclic Melding.) KONSTANT INOPEL, 21 December (Wolff.) — Aan het Irakfront duren d plaatselijke gevechten rond Kut el Amara met onderbrekingen voort. AAN HET KAUKASUSFRONT in ons centrum in den omt*ek van Id is een vijandelijke aanval ondernomen door ongeveer een regiment en door eene compagnie onzer voorpostenafdeelingen ge-makkelijk tegen gehouden. iWSlMBbMi-ityLMMUJHBaïaSpMCaBggBWMOBBWMBCTWfcJIjUj jUIPUjggg BERiCHT. Scîiik kiegen yogf Kerstdag enNisuwjaar Do weken van KERSTDAG en NIEUW-JAAR zal ons blad gclljk gewoonte, ZESmaal versehijnen. In overeenkomst met de censuursehlk-kingen zullen wij den vrijdagavond en den zondagmiddag verzenden, zoodat de lezers het blad den zaterdag en den maandag zullen ontvangen. IN BELGIË. VERORDENING. Door verordening van 21 Octaber 1915 waren de termijnen ter opmaken van protesten en soortgelijlce akten tôt wij-Waren des verhaals toi 31 December ver-lengd geworden. Verder werd bepaald dat de verordening van den koning der Bel gen van 3 Augustus 1914, betreffend het terugtrekken van banktegoed met de beperking in de verordening van 6 Augustus 1914 en met de uitbreiding in de verordening van 23 September 1914 tôt 31 December van kracht blijft. De termijnen over het van kracht blijven der beide verordeningeii zijn door een verdere verordening van den Generalgouverneur van 17 December tôt 31 Januari verlengd. aanbestedingen. Eerstdaags bij het bestuur der Burger-lijke Godshutaen van Berchem-bij-An!-werpen, openbare aanbesteding derbouw-werken van een nieuw godshuis en van «en wee/.enhuis voor meisjes. Eerstdaags bij het bestuur der burger-lijke Godshuizen van Gent, aanbesteding der werken voor het inrjehUn van het kwartier der typhuslijders in het hospitaal der Bijloke. * * * Eerstdaags. ten gemeentehuize van Koekelberg (Brabani), kalseidings- en rioolwerken, Antoine CouKlstraat. Bestek ongeveer 40.000 frank. * * * Eerstdaags ten Sladhuize van Denùer-monde, herbouwingswerken van een ge-deelte van het busgerlijk hospitaal. Best»k : 34.500 Irank. * « * Aanbesteding van verkloekings- en her-stellingswerken uit te voeren aan de Sint-Nikolaaskerk te Gent. — Aanbiedjngen aan het adres van het Schepenen Collège . ten laaiste 28 December 1915 per gesloten biieven af te geven in het Secretariaat vôôr 6 uur 's avonds. Openbare opening der aanbledingen, den 30 December te 12 uur. Lastenkoliier en teelteningen berusten in het Bureel der Werken. Bestek 6368.13 frank. UIT HSBTWERPEÏi. Beweging der bevolking van 5 tôt en met 11 December 1915. — Geboorten : 71, waarvan 2 behoorende tôt de vlottcndc , bevolking ; overlijdens : 57, waarvan 4 behoorende tôt de vlottende bevolking; 17 liuwelijken werden in den loop der week geslolen ; 2 echtsclieidingen werden uitgesproken. In de lijst der overlijdensoorzaken vin-den wij de volgende opgaven van aansle-kelijke ziekten : mazelen 1, longtering 9. Poging tôt ùiefstal te Schooien. — Voor cen drietal weken werd een dietstal ge-pleegd bij vrouw Theresia De Btoclc, Nieuwstràat. De schelmen hebben er toen Iwee geiten geslolen. Ditmaal is de poging mislukt. Zij werden op de vlucht gedreven. 1 y ET HOeûiCEB. Dieîte. lu liet huis numiner 6J, . Lageweg, waarvan de bewoners nog in i Holland verblijven, zijn er 's nacht s t dieven liinnengedrongen eu maakten < r zicii mees'rer van kop'-ren lusters eu eene partij zink. UIT LEUVESS. Verbod op kinemavertoomngen en fees-1 ten. — Zieh berpepende op eene wet \an 1836, heeft liet stadsbestuur verbod gelcgd op de kinemavertooningen en e-ke annerc ' feestelijklieid, zoowel deze ingericht met een liel'dadig doelcinde als deze gegrond . op winslhejag. î Het is, zoo luidt het bevel, met het oog , op het handhaven der openbare rust, dat deze inaatregel werd genomen. ■> JfïT MOESKROESi. Goede vangst. — Sedert 1 «■ Novembei socht de polieie van Roubaix en '(fotir-coing zekeren Verhelle Victor op, die af-komstig is van Mcenen en le Roubaix woont. Ilij was beticlit met zekeren Roel-straete, bijgenaamd Potje, van Kortrijk en twee andere kercls van Roubaix eei>e som van 9000 frank gestolen te hebben ten nadeele van Henri Degraeve, reiziger te Kortrijk. Verleden week ontdekte de hcer Yan-heuverzwijn, reiziger te Ivorti ijk Verhelle in een kleergoedwinkel en stekte hem bij den kraag. Verhelle was gewapend nveV een revolver met 6 schoten, doeti ken er geen gebruik van maken. UiT ERFE. Droevig ongeluk door 't hoog water. — Verleden vrQdag vlel er een dreevig geval voor te Erpe. Door de oveivleodige ragvn» van eenige dagen te v<wéu. was de Al<iten-beck plotseliiigs zoo gezw< >Ue»i dat zij liaren oever verliet, en toeh d« s-hoolkind'iren des namiddags langs den biniienwe ; naai huis kwameu, zagen /.e met onts'.elt enis dat liet water ovor 'i' saial ijzere:: br«Kj»* met huiveringivekkeride snellïcM lie -. Do stroom was gcweldig, zoodat de kl'-iuen weesiden en Aachten terug te kooi'.î.u âo<Sb Robert Vorhoevon, een klooke joug**, van rond de 10 jaar, nam het op hem e*; i neken van 4 '/> jaar over 't br«^ske r«' de.m en, doeh (oen hij te midden van '1 bragftl.o was, was de vloed zoo lievig d»t hij i i-.-h jnis-stapfe en met den kleinet; Duru. \'eriioeye:> zijdelingLi in de bœk viol. Door de lie, ê.-.n-id van den vloed drevea zij b<-ide,i ee.i t ijdje medeboven water; op 'i gehnile.i ge:; •In'eeaw der andere kindei'en kwa.m oen I.I.h koa jongeling, Lôwieken Bosman. 13 jaav otxd, toogeloopen en op niets anders deiiktnide dan zijn makkertjes te reddou snrong hij 't water in, hem sle '.hts vasthoudendé aan een elzen takje. Hij had het geluk den kleinea drenkelmg te kuanea vatie . met de eene hand die -v-rlj was oa lie-,a op den kant te werpen. Doeh nu werd hel hoog tijd dat er meerdere linlp opdiagde oî aadeïs had den moedigea jontceling het met diîa dood bekoeht ; men hielp hem »l a ni v het water en uietlcgenstaaiiAe zijn noteligeii toestand. liep hij naar de plaats w; ar hij Robert Vcrhoeven had ziea •■ndev 't water verdwiinen, om hem ooktr -ehtea te i\;!den, doeh deze was aan eea dv.vîûk"K>. oader-geschote > oa kwi ci niet moerte voorv-hijn. (ianseh doa namiddag kwam er veel volk tes plaatsen veleu hielpon zoeken naar den verdweaea jongen, '1 Lijk was rond i ure 's namiddags nog iii<'t opgerischt. We biedea de aehtbare fn.milie Veraoeven onze innige deelaeniing ia deu r.axw die hun tveft, alsook bieitea wij onze geluk-wensi'hen aan den knappea jongelia^, L iwieken Bosman, en we verhope i dat zijne daad zal beloond worden. UBT EïiELBEKT, Weeral diefstaf. •—• Verleden nacht- zijn er voor de vijfde maal dieven binnenge-drongen bij Pctrus Goedevinck, landr bouwer, gehucht « Nievel ». De misdadi-gers hebben zicli meester gemaakt van de laatste kudde kickens die er hem nog overbleven. Op het geblaf van den hond sprong Goedvinck uit 't bed, kwam naar beneden en Zette de dievea achtema tôt in1 de Molenst raat, maar daar verloor hij hun spoor. , — Bij de kinderen Goossens, op 't Dorp, zijn dezelfde nacht al de kiekens gestolen^ Er is geen twijfel otliet zijn dczeUde kerels^ Men heeft zware vermoedens. *** UIT HERBE^SEHI» Voor de Belgische krljgsgevawgenen in Duitschland. — Luisterrijke vertooningen zullen gegeven worden door den tooneel-' kring De Denderzonen, op 1° en 2e Kerst-dag, in de zaal De Klelser. Dcuren open om 3 urc; gordijn om 3 ure. *** Dit Meerliske-blj-NInove. Zondagmorgen kwam zekere Vanden» bossche in dronken toestand al zingende naar zijne woning te Meerbeke; hij had zijn vcertiendaagsch loon getrokken. Een otïicicr, van dienst in de gemeente, deed hem de o])inerking wat stiller te zijn in dezen huidigen tijd. Vandenbossche wilde niet zwijgen en op bedreigingen trok de policicman zijn sabel. De dronkaard sprong er naartoe, nam den officier zijn sabel af en brak licm in twee stukken op den knie. Ondertusschen kwamen sol-daten toegesneld, hielden Vanrteiibosse.lie aan en van de ccl van Meerbeke werd hij naar de Kommandantitur van Geeraards-bergen gévoerd. In het gevecbl dat plants liad is hij nogal erg grsiagen geweesi. Heden vrijdag zal zijn vomiis nUg«sj)r.>k«'n worden. * * * Uit Verdronken. -— Alhier woont eene failli lie waarvan vader en moeder doofsloin zijn. Zij hàdden een mannctje van 1 jaar., Vrijdag was bel kind uit de woning ver-, dweiien. Maandag zag een voorbijganger, cen lijlcje op de beek drijven. Men bestptig-j de weldra dat het 't kind der doofstonune ouders was. *** ' *>'

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes