Het volk: christen werkmansblad

660 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 25 Août. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 23 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/t727942b78/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Zes en-Twinligste Jaar. — N. 19$ Goflsilenst — Hnisgezin — Eigenflom Vrijdag. 2 !#, iagasli 1916 7'mv'W'Wï • ... < ■■ ■ -"hwwhmh ,n ininm»»»-. . .-*&, -fiM.nr.1 . ■— — Ail, MM.»*. vracM- BBBB «B WV BW# •^U^ÏÏKi.nlO.,, rrlj te zenden aan Aug. 'tan WSK h9 HgT EBaS 1» «k'^l gf Mf/ yjfck £ y R >0t jaar- 55e» -•naandfii fr. 5.00. m i H ■*» H ® m i m 1H 11 Jt fnanteeh. « Drokkerfl Het Volk», r^5 g-.l, £4» Ja jpg rS gf pr"-3 E,^§ ; • ; ^ rfij» f.Veorop t« • »■««-«,.. âE® g m§ il ' ■ *<] ^Fm *^SUm, imurnt.'* I» mircel voor West-VIaandereixt g|3 y M gO }§d < i # IBl V^k per regel. Gaston Bossuyt,, llecolletten- jjg| jH M gm xÊ*& /.f pJ JÊ §>v'| ^ Ongi-teekende brieven worden 14, Kfiirijk. WtBm flâkl tiwHÉBÉH* Haalâ -i;»* ÙBmStmm Hh§!%3 ,iJ N« 137, Versclitjnt O maal pep week CHRISTEN WERKMAN SBLAD 3 Gentiemeo het nunimep OHitscheSedodeelingencnVerordeningen. Door vererctaftîn* van 5 Febrwari 1016 is hat bezit van gedrukto stukken, die in strijd met hot boBlowide verbod aan cte eensuur ontrokkon » tija, stïafbaai gesteld, en steîlcn de overtrodors v.inli Ulmit »ap. straffen die kunnon garni tôt 3 jaar gevangenis on 3000 Mark bout, of aan «on ctezer s'rafTan. Onder « gcdritkte » stulikcn m den geest dezer verordening zijn niet aîleon aile voortbrengselon dtr bocliurukki rs te vcrâtaan, maar ook aile avdeie jreproduktîes von geschriften cf afboel-diiigpn, met of zonder tekst, of van muziek-stukken met tekst of uitlcggingen bekomon door machinale of scheîlii indigo middolen, die -ycftr verapreiding bestemd zrjn. Daariût blijkt dus dat ook hal bezit van re-piodueties die door middel van sehrijfij^aphienen of van liehtbaeldan gemaakt^en in s#rijd met het bent.aande verbod aan de ernsmrr ont trokken iijn, als bcrit van niet geeensnreerdo « gedrukte It-ukkoK » strafbaar is. 205. — VERO'KnENING Door deïe wordt de verord«ning van 6 Juli 1S»lf> (\rerovdeningsJ»l»d n" Ï3) betreffende de smokkfclarij van brieven en gazette n, toepas-selijk verlclaard ook op het vei"voer en het mededragen van lotorfrnfi''n. Deze te ver^oeren en mede te dragen is ook allecu toeselatcn, indien zij zegel en toelatings-bewrijs tôt ^ervoer van eeri postgœdkeiHings-bureel PostpruhingssteHe ») dr.igon. A. H. den 11 AiigHsîtis 191 li. Drr Obtrb'iehlshaber, Ilorzog Alhreçht vo<i VVai'ttemberg. atiO. — V£f(()fil)ENli\(' MET RE P FENDE WERIiEN XOOR WERKLOOZEN. t. Werkett die reehtstreeks of onrechtstreeks vow <iotl hebbevi, Vi'ejrkloozen tegeu veraoeding DiiTefttg te h'ouderi (werken voor werkloozen) mi eten, voor dat zjj begonnen ivorden, b'ij den burgeirei-stcr der geretenite, op AMier grondgebied zij zul'en ondernomen worden. aangetneW v/ut-tfen^TîelAîrg»meester Ts verplîrlît de aanmelding ?iaut>toa<js a*n zQr.e BtsnpenkomniaiuUuuur over te uuriteji. Deze zorgt' voor ac lk>slU*Hig vw\ wege den 'Etappeninsp^cteur. De urtvoertng van werken voor werkloozen sonder toeîating witl verbix+en. Wciken voor workloozen. »aar\an de uilvoering bij het van kracjit vvord«n dezer verordening reefls aange- ' v vangen v.ord, moeten uiterfijk tôt deu 15 -Sep-iciuiiet liH&iiangemekl worden. 2. Zijn er t«e»iÉe»teB v«h mu werken voor Rerkloozen tç lateu uitvoei'ett» zoo nnoeten zij. i :W«neods na de goedteuring van 't be\t>egd pro- bcsUiur, door bemicldeîirrg der inandautur, om <4e teelathig va»i den Etappe»-tnspeeteur veagen, het doel der werken în de ervoor beschikbare geldmiddelcn aange-:luid en de plannen voorgcTêgc! îiioetea wardeu. 8. Wie werken voor werkloozen zinidev toe-iatiajs l*at uitvtierett of t-r de uityaering van be-werkt, wordt met ken lnjogfc'ue 3 iaar gevangenis ' en nipt «eiilboete tut 20.000 mark of met eene dezer strafTen gestràft OeZeHUe straf «nrergaat de biirgemeestor die veifuimt de aanmckiiug bij de ivanunandantur ,1s doen of Jact aaa.vao£cu of vooi tzetton van niet goedgekeurde werken voor werkloozen tuelaat. E. H. O., den 9 Augustws 1016. lier Etappeninspckleur, von U.MGER, General der IfavaUerjt, 201.— 1 t'jTïO7?bi:Xl A G betreffende de monste ring der in het Mtapptnyebied van '< 4e leger voorhanden runderen en zwijnen. 1. — A lie in hi>t Etappengebiad van 't 4eJoger Voorhanden rundereu en zwynen moeten nog tensgemojisterd worden tcai ouidr vast te stellen of zij al» fok- of ajs «JnctUveo disnen gebruikt te woedan. 2. — Ue monsterin£ gjeaehiedt door keurings-Jkoiraiaissios welke uit de volgencle leden bestaan : 1" Eeu vertegenwoordiger der Etappenkom-mandautnr, die tagelijk bt*taimjesr der keuring ou schrijver voor het lagerbeKtuur is, ti° cen Bolgisoheii veearts, 3° eon Bclgiscben tendbouwej-, 4° den burgemeester van iedere gemeente in welke er gekeurd wordt als sehrijver voor zijne gemeente. Zijne beziglaeid kan ook door een g<v*chikte plaatsvervauger waargenoman worden. Het getal der keurin^s-koroinissies blijft aan de Etappcnkomrnandantiiren overgelaten. Ç't Vervolgt.) Ellcrige oogzieivte van de pasgeboren kiwîepen. De «tterige oog?jekte van de pasge-1 boren kindereii wordt door kiemen of mikroben veroorzaalct, die in de scheede vau aajtt witten vloed lijdende moeders . in g root g et ai aanwer.ig zi-n. Tijdens de . verlessinj;, of kort nadien, dringen de i kiemeii, die aan de oogleden zijn blijven ldeven.tot in het oog, waar zij zicli in uit-stdcende levensvoorwaarden bevinden en ; zicli s-poedig zullen vennenigvuldigen. De ziekte broeit .Gewoonlijk na drie diagen, wordt voor eerst eenc veran-i derbig opgemerkt. De oogleden zijn rood, het oog traant en wordt zeer gevoelig voor lielit. Kort daarna zwelt het ooglid ' meer en meer op en vloeit eenc door gai geelgekleurde mat crie uit het oog; etter hoojrt zick in de hwken van de oogspleet op, en kleeft de wimpers dicht. In geval h-et oog kan geopend worden, ziet men het bindvljes vuurrood geldeurd en ge-zwollcn.De kienjen, die onder de oogleden woe-keren, brengen eene ontsteking te weeg, niet alleen yan hot b'Jidvlies, maar ook van het hoômviies. Als de kwaal niet dadelijk en op degelijke wijze l>estreden wovdl, verzweert het iioonw:ies. De inlioud van den oogbal kan liierdoor naar buHen gedreven worden, met het gevolg, dat het oog geheel ten grônde gaat, of er b'ijft ecn onwir.chbaar iitteeken bestaan. dat het ^ezichtsvermogen aanzienlijk zal' veriYiinderen. De ziekte komt niet altijd met al de bèscîu'Cvên kenteekens voor. Het ge-beurt dat de oogleden bijna niet zwtllen en de «tteralseheiding gerlng is. Als men eenigszins twiifelt, moct men den oog-orts raadpk'gcn, om etne mogeflj'ke ramp te voorkomen, want lie* kwaad kan in enkeie uren gestieht worden. Onwetende ouders schrijven de ver andering, die zij aan de oogen van het kindje waarnemen, aan eene x-erkoud heid toe, opgedaan ter gelegenheid van den Doop, en bekommeren er zich weinâg om. Wisten zij dat de ziekte w araan hun kiud lii.dt, on^ejiieen dikwijls felindheid voor gevolg lieeft, dan zouden zij het «pre^kwoord indachtig zijn : « Waarom uit^esteld tôt niorgen \S>'at gij heden kunt bezorgcH?» en zich verhaasten den oogsrts te raad-j^iegen.Op 32O.U0O Winden, die in Europa lewen, zijn er 100.000 waarvan het onge-hik nioet toegeschreven worden fan de eHwige oogziekte van de pasgeboren kinderen. De ■etter, die tijdens de ziekte uit <'e «often vloeil, is zeer aanstekelijk en kan »ok aan volwassenen de ^evaarlijke ziekte mededeelen. Wie een kind, door de ziekte aangetast, verpl«egt, vergete het niet 1 Watte of stukjes (innen, geliezigtt om dé oogen te zuiyeren, zullen dadeljjk verbrand worden. ïïanden, die de zieke oogen aange-reokt hebben, moelen drdelijk met zeep en w.arm water zorgvuldig gewassehen worden. Wat nu de behandeling betreft : Wij knnnen ofwel vaorbehoeden.de nticidelen ge-hruiken om te beletten dat de ziekte zich zou vertoonen, zooals het ontsnwtten van de geslachtorganen vôôr de bevalling', (de met de verlossing gelasten geneesheer zal de noodige inliclilingen geven); en het onUmetten van de oogen, dadelijk na de geboorte : Men wassche twee, driemaal de oogen met propjes watte (hydrophiel watte) in eene oplossing van sublimaat gedopt (1 gram sublimaat op een liter gekookt water.) Als de ziekte uitgebroken is, zal men zich waeht en naar den raad te luisteren van bakers, van buur- of vroedvrouwen, die màar te zeer genejgd zijn straatreme-d-ën aan te bevelej^, "zooals : indruppen van z9g of pis van de moeder, het ^ebruik van wijngaardsop, afkooksel van kaasjes-kruid, botermelk, rotte appelen, koedrek, enz. enz.... Zonder aarzelen, zonder een oogenlrlik te verliczen, zal men zich wenJen lot den oogarts. In tijds en degelijk behandeld zal de ziekte, hoe vreeselijk zij ook zij, volkomen g-fiioeen. Prof V , OP DE BÂLKAK3. In Grjekenltmd. ITit Athonen wordt gemeld dat do Ciweksche regeering (Je militaire- en burgerbevolking, in het bezet g^bied. verzoeht zich niet te verzotton tegon het voornitdringen der Bulgarfn. I >e Duitsche en Bulgaarsche gezant vorkl«ard«n, dat ïia het einde van den oorlog, het bezette gebied terug aan Griekenland zou ^ogeven worden. BERK®, 23 Avigustus. — Bien jneldt uit Saloiiiki dat het vlerde G*ieksehe legwkor|)8, met eene afdeeling in 8erres, Drnma en Kawalla, hc^t bezette g6%ied volledig entruimd heeft. D Ita'IaarsGhe troïmn Sa'onlSI- De Italiasnwhe bladon melsten de ont«cl»0|>iijg van It-aliaenscho troepen op Saloniki. OffisieoIeMedetlssImgen fa Vlaandmn. Fraiîkrijk cq Elzas. (DUlïSCHE MELUING.) BERLIJN, 23 Augustua. — Uit het giooto hoofdkwai-tier : ïiiBsehon ïhiepval en -Pozii reB werden En-gdselie aan\ aUeu îierhaald. Noordefijk van Ovillers hadclen binst den nacht lijf^goVec?htt>n plaats. Oostelijk het Foureaux woud evenals bij Manrepas mislukten vijwadelijke onder-nemingen met handgranaten. Do artitleries ontwikkelen voorïdurend grooto bedrijviglieid. Zuidelijk de Somme zijn bij Estréefs kleine graafstukkon gezuiverd, waarin de Franertien zich sedert den 21 Angustus nog hiolden. Prie officiereu, 123 iruui vielen daarbij al? gevan-genen in onzo handen. Iieclits v*i do Maas wezen wij in den Flenrv-seetor vijandelijlce aanvallen met handgranaten af. In het bergwoud haddei voor ons gunstige, HJeine infonttriegeveohten plaats. (FRANSCHE MELDING.) PARIJS, dinsdag 22 Angustus. — Offioieel : Ten Noorden van de Somme duirt de bedrijviglieid van het geaehut voort over eetï groot deel van het front. De Fransehen zijr, ge-dureuiie tien î acht, er in gelukt. eenige vorderin-gen te doe.i in de omstreker van Clery. In het boseh, genomen den 20en door de Fransche troepen ten Zuiden van Guillemoi t, hebben de Franschcn twee nieuwe kan»nner buifpemaakt, wat tôt acht het getal der door do Fransehen in deze zank genomen karonnen brengt. Ten Zuiden van de Somme hebben kleine ondernemingen er de Fransehen toe geleid versehillende Duitsche loopgraafdeelen te be-zotten ten Zuidwestan var Estrées en ton Oosten vai Soyécourt. De Fransehen hebben gevan-genep genomen. Ten Noordweston van Soissons lukte eene Fransche overrompeling van eene Duitsche loopgraaf van de Vingre-hoogvlakte.. Kalme nacht op het overige deel van het froni. — PABIJS, dinsdag 22 Augustus. — Offi-cieel : Aan weerszijden van de Somme en in de streek van Fleury geschutgevechten. Ten Noorden van Maurepas hebben wij bij een verrassenden aanval gevangenen genç>men. (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, dinsdag 22 Augustus. — Officieel : Tusschen Martinpuich en Bazentin hebben wij opnieuw 100 meter loopgraaf genomen. Ten Zuiden van Guillemont hebben wij eenen geslaagden overval in de vijandelijke Unies ge-daan.Op het Oostelijk GcveehtsteireiQ. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 23 Augustus. — Uit het groote hoofdkwartier : Van do zee tôt aan de Karpathen geen bij-zondere gebeurtenissen. t In het geborgfe breiddwi wij het bezit der ( Stufa-Wijjozynu uijt door «te bpstorming van . nieuwe vijaadeijike Btellùigon. naKiKi 200 ga-t \ rtngenon (wuarunder »e»i bataàilanstitaf), maete-, toji A inae!iienge«er«u buit en wezon tegenaan-L vaJiun mS. Bwittlej»ii<is d«x0»«ay-CKe)'a£nosz had-«joti de liussisohe Uwov*>ri»igs|»gingen goen ge-, volg. (OOSTENPIJKSCHE MELDiNG.) WFKNEN, 23 Augustus. — Âmbtelijko me-l 'dclleeliiig : | Wesfrelijk win Mo!d#wa bestormdei> Duitsclie troopen eent verdere mfaiiteriestelling der ' Busson, waarbij eij 200 man en 2 machienge-werwn înbraehtfflij. Bij ZaWe veféer\ Russi^che vo0rwitst.oot.e» af«"osla«en. tn 't geWcH van deft Capul staat hot gevechl. V'erder Moordelijl-. bij geringer gevechtf d»»digfieid en vofledig onveran dctdmi toestawd, gewi bijzondore geivurtonisnen. ' (RUSSÎSCHE MELDING.) ST. PETERSBTTRG, dinsdag 22 Augustus. — Officieel bericht van vanavond : Do toestand is o^veranderd. Oeteeupjjkscii-KaïiaaîîsehfOopIeg (liOSTENRJ.JKbGHB MELDJX(<.) WlîENEN, 23 Augustus. — Ambteljjke n»ede-doeUng : A,aiL hot kuatonlandseh front on<ierhield do vitunùelijko artillerie nu en dan een levendig viuir te^sen yeiwtrp rubnten. IM ltali»s)iseho vliege»iersoat vowrodeji îeven-: slige bti4rij\-i*heid. Bij Wocliein-Feistrltz viol een t wt:t<dekker in ouzo handen. De mulbtandeu wer-, ion j'/'v ungHu u> il<,uui . lu Tirol bracht eene ondernemin|; aan. het 'rlfimstUJfront ons 80 ongewonde gevsmgeiieii on een machiengoweer in. (TTALIAANSCHE MELDINC.) Rf)xil idinsdag 22 AngHjstus. — Oftk ieel : Dat.riillejjie,blijft over enweer traoht«nden ar'oaii aau wrd< di^ingsworken te bejemmeren. Het vijandelijk gonchut^uar heeft bot hos-pitaal te Gorz giti'oûiju on enkale utilitaire var-l>;egersgakwc!,fct.es» 0£ (DUITSCHE MELD1KG.) BERLUN, 23 Augustus. — Uit hot groote hoofdkwartier : Do ziàvering van het hoogalend Wesstalijk het ©strowonieer iiaeft goede vordering.gedAan. | Herliaaldo Servisotie vooruitst ooten in bet Mogienagebicd ïijn «fgewezen. (OOSTEîWWMSOBHS MELDING.) • WEENEN, 23 Augtisttis. — Ambtelijko me-dedeeKng : Tn het ruim van Wallona ontw3ckelde cte vijand me^ rdere bedrijvigheid. Een onzer ktwnp-vliegt-uigen — gevoerd door stafeveldwebol Arigi — seboot in geveeht met vier F»ruaau-1 weedekkers er twee neêr. De eene Mgt naast de SlwHidoi-monding, de andere viel in zee enwerd door eenei> vijç.ndetiykeu verdelger opgeborjen. (BULGA AR SCHE MELDING. ) SOFIA, 22 Augustus. Boriolit van het hoofdkwartier : 1 Aan de Stroema Ijracbten wij a i:and op 21 Augustus eono ^ederlaag toe. Ilij redde zich door J< 1 "iucJtt op dou recjiter oovar. Cîansch bel t îei : iu de oingevjjjg der dorpen Jenikioj, Newcdjv.- on Topalowa is met vijands lijken ' bedekt Wij hebben tôt hiertoo meer dan 400 lijken, wa#ronder verscheiden.0 officieren geteld, en maakten 8 iiiacbiengçwaren, eene jneuigte geweren, granateii, artiiieriomateriaal, t wagons, enz. buit; 190 ongewonde gevangenen, 1 waafondcr 4 officicrew, en C0 gewonde gevan-| genen bloven in onze haudon. Eene groote ' menigte uitrustingsvoorwerpen, die het slag\-eld bedekten, betuigt de volledige nederlaag van den vijaad- Een txein vijandelijke cavalerie, die door eene gesebikte mauowver on^er caval-lerie in het vuur onzer infanterie werd gelokt, werd latterlijk vernietigd. Getuigenissen van gevangemen bestatigen dat, benevens <ie brigade Pertier, een Engelscb regiment in de»e streken opareerde. Aanvallen die de Fransehen sinds tien dagen tegen onze steliiagen Zuidelijk en Wefctelijk het Doiranmeer doorvoerden, ziju volledig mislukt 1 Deze omstandigheid liet vwmoedelijk den genoraalstaf van generatil Sarrail de veroverlng ' van punten meldon, wolke immer in de maoht der Franschon warei^, zooals het geval is met de spoorstatie van Ûoiran en het derp Dold- ' scheli, dat door den vijand verlaten is. , Onze troepen begroeven 50 doode Franschwi op den rochter Werdaroever. Tijdens eenen aanval in de omgeving van Mayadagn namen wij eene vijandelijke afdeeling gevangen en ■ «m m—ln nm II | | il i i ME^GELWER^ 42 Twee Zielen door m. D E L l_ V. — Dat ware misschien wel een wjjs be-sluit, gaf Elie licJtrbjes lachend toe. Maar voor het oog. nblik is daar nog geeji spraak vaa. Pai ijs zal jnij nog tej'ugzien doch min of meer lang al volgcns het verlangen van mijne vrouw. 't Is zij inderdaad die over Ons veiblijf hier of ginder beslimn zal. Wat mij betreft, mij is het wel Onrerschillig, Over al bevind ik mij goed en wel. In den winU-rtuia was het gMurende een •tond doodt lijk stil geworden. Zulke ^etui-genia verklaanle aan allen die daar bij een vvaron, welke pla.ats Valderez deNoclare in bet love» van Elic had ingenomen- I>e vemiakeHjkc iiîtdrukking welke ia den blik van d(m marki« s woerspjogelde, toonde genoegïaam dat lùj bewust was van den ijidruk welke zijne woorden hadde» teweeg-^L-biaciit. ,21-d'Essil hieldMadame inonder de CUiliac onopgeruerkt ia. het oog, aatuurl^jk 2 om op de gelaatsuitdrukking te kunnen lezen wat er in het binnenste van die vrouw zoual gebeurde. De getuigenis van Elie had I inderdaad al hare geyreesde vermoedens nojiens Valderez bevestigd. Zijn volk ken-nende bemerkte M. d'Essil vervolgens, hoe haat en nijd uit de blauwe oogen van Rober-• te de Braylos ontschoten. Bij den ingang - verschenen Valderez en de gravin Serbeck, x van Guillemette, van Otto en Hermina, de t. twee oudste kinderen van de gravin en van a de twee kinderen van Mevr. de TrOllens ver-ii gezeld. s — Wat komen de kinderen hier toch doen ? ij vio^g kort en droog Mevr. do Chiliac. 1 Hetwas Valderez diewelgemoed antwoord-de:i , — Om hunne braafheid beloofde ik aap - 0ns kinderen eene tas chocolade welke zij bij a de groo temenschen zOuden mogen gebruiken. i 't Is eene gansch uitzOnderlijke belooning, doch 7,oo het n mocht stOren, moeder.... i M. de Chiliac, die enkele stappen naderbij e getreden was, Onderbrak levendig het ge-i sprek tusschen schoonmoeder en. schOOn-« dochter : n — Neen, neen, 't is zeer wel, gaf hij Valde-t rez gelijk. Wijze kinderen Ontvangen en be- x n loonen, zal voor Ons immer aangenaam zijn.. v wat zegt gij er van, Guillemette ? d En hij bief het kind met een zacht zwier-s ken van den grOnd, zette het flink Op den l- rechter arm en drukte het een frisch-klin-e kenden kus Op het rozige kaakje. Om het loageraakt zijden haarlintje van g Guillemette weêr vast te maken, boog Val-:, derez zich cen weinig voorover en in eene .e lcinderlijke genegenheidsopwelling sloeg n Guillemette hare zachte armkens rond den > bals van haar lieve moederken- Qedurende een enkelen stond mw^den zich boven het ? kinderkopken de goudbruine haren van Valderez met de bruine lokken van Elie !- en de voorhoofden van man en vrouw raak-ten elkander aan. De streelende, zachte blik n van Elie gleed voldaan van zijn dochterke ij naar zijne vrouw, die onbewtiet van het l. verheven familietooneeltje dat hier vertoond !, werd, langzaam lint en krollekens ran het kind in orde bracht. ij Als door eene Spaansehe rlieg gebeten, i- grjjnsde Élie's Oudste zuster: — Het ligt tOch niet in zijne natuur, zoo ineenfl van vadcrlijke teederheid Ovèr te i- stroomen. - Wel een weinig getroffen ging Elie zich a., in een zetel neêrwerpcn en keek zijne znstor vlak in de oogen, haar een beetje kwaad de >r- vraag stollende of 7 e hem inderdaad het en gevoel van zijne vaderlyke verplîchtir.gen n- dierf Ontkennen. Het had Vcel op een twist tusschen browler în en zuster kunnen uitloopen, ware het' niet îl- geweest zOnder de passende tusechenlcorns£ ne van prins Sterkine die met oprecht wel- eg beliagen genOegen vor d in de meèr huUfelijke en levanswijzen van zijn vereerden vriond. de markies Elie de Chiliac. ,et Ondertusschen waren al de gasten in den in wintertuin bijeengekomen. Valderez be- lie diende de thee, daarin zOrgzaam bijg^^+aan k- door de beminnelijke gravin Sabeck en ik cep pag nichtje van M. de Chiliac, Madq- ke lei^e de Vérans, die zich tort gelc-den met et prins Sterkine verloofà had. Als een opreehi id wijs kind had éuillemette zich op een rOnd et stoelken neven haren vader néêrgezet, die genOeglijk speelde met de lange haarlokken n, van het meisje, tervrijl hij oftoplçtten^ de vragen van Itoberti de Éraylee btsant- >o woordde. te ;h ri v«voigt,j UiMkteu een machionfrewoi r buit. De Frr n?chen tT betaa 70 dooden op hot terroin. 1,1 De reclitor ilougol zx-t »ijuo verricht iligon ®" voort. fFRANS' HE MELDING.) l'ARLfa, 22 Augustus. -- Ofti.- ioei : .Do strijd giisç tlrn 21 Aur'iistu« voort op f>" sfiii^eli hot front de) vorbondeit logers van Saloniki. In hot nuriik n boschoten de Engelschen en Fransi hen, lie.'ig (te Bulgaarscho stollingon beiçterzi.ids luit Dû/ranmeer, terwfjl onze infanterie zich vast/otto op do Zuidcrlipllingen van ,e het Beluscliitztîgebergte. r Op don Wostoever van do Wurdar hobbei» onze troepen de hoogtelinir--, bij Lminniza bezel 10 eu zo behalve op oon enlcel punt behouden, " oijdonks hsvigo tv Jenai.nvalleij van den vijand "J H t Servisch loger (leed verdere vorderingen in ibergland tusschen Tschema en Moglo-u nifza. In 't algameen werd het der infanteri# aange« ozen doel 'bereikt. s. Op do bet'do vleugels gelukte Tiet den vijand» ten koste van groote yerliezen, onze vooruit-geschoven afdeeTingen terug te wotpon. Eon or-•zijd=i trok zicli de dekkingfeafdeeling — dia l Westelijk van Serres Buiga^irsche krachten ter sterkte van meer dan eene divisie aangovallon h■ ui oin haren marscb te weirhouden —- op dft iStroema terug, wolks ©vergangen aile door de Verbondenen geliouden worden. Andorzijds lieoft de uitorste linker \ lougoi van het Servisch leger — na twee dagen heet gevecht ter vor-tr.vging vmt deai m«rsch van dan rochtor Bul-gaarsclien vleugel — zich teruggetrokkon op n zijne hoofdvrwrstaiidustelling in de nabijheid r" van het Ostrewonacnr. I Daî'danellca^aukasusmKieia-Azie (TUR KSCHE MBBtoHjP». ) KONSTANTINOPEL, maandag 21 Augustus. . _ — Officieel : Van de ondorschoid >ne govechtstorreinen ia ° ' niets van belangt^ meldon. i; TTRTEÉ. (ENGBLSCHE MBL1HNG.) ■LONDEN. 23 Augustus. — De onder zee I kkH E 23. die uit de Noordzee is teruggekeerd, meldfc dat aij op 10 Augustus, 's morgens, eenen govolg-rijken torpedonanval heeft goda an op een Duitsch e slagscbip. De kommaadant \ ajx de onderzea-boot meldt dat. terwijl het echip door vijf tor-^ pedojagers in ijeschudigtlen toestand naar de ! h»ven teruggelwaclit werd, de onderzeoboot * eenen nieuwen aanval deed «n met een tweeden torpédo trof. Hij denkt dat het schip gezonkaa is. 3* (Opmerkisig \«n Duitsche ziids) : De moiding van de Britsche adjniraliteit ovoj o den aanval van de Engolfclio onderzeebool i- E 23 op «en Duitsch Uniesoliip der Nassausopri i)l op 19 Augustus, is voor zoo ver Qvereenstom. »- tuei id al3 Z. M. S. We-^aUn door oesne ondorzee. le boat bij een eersteu aanval getroffeo. doch liçli( d beschadigd werd, en dat het scliip gevecht- oij i. maneuvervaar«lig gebleven is. De WestfaleU zal binnen kort on tijd ot-«.iouw in gebruik kum . uen gesteld worden. Hat is juist dat do vijan< deUjke ondwaaeboot nogmaals schoot. Do tor. pedo ging verloren. N. B. — Bweugejuolde berichten hebben ^ Uetrelf op de H'têtfàUn die iu 1908 gebouwd worcj Oii eene watorverplaatsing lieeft van 18.900 toq jj en 30.6 kn oopen va^rt. ^ De yeroorfisellag van Llîbkflftht- c BERLIJN, 23 Augustus. — Het oppergcreçlit ] vtroordeeldç Liebknecht tôt vier jaren en een niaand gevang. verwijdcring uît het leger ci» ' zes jaar beroovinft zijn or burgerrechlen. d De « i^Hlseiiland » tcnii», BivEMEK, 23 Augustus 19XG. — De Duitsch^ ■ ' Ocaaanreederij deeit mode dat het eerate Duitr qohe onderzeeKaudfelssohip Deutschland, heden '' namiddag op de Wea&r voor anker is gegaaiu Ailes is wel ^au boord. e * n * * Onder andere bijzonderheden zegt de gemeld» reederij verder : Yan d» 4200 zaemijlen worden or . 100 onder het water gedaan. Geano ijsbergen . worden untmoet. De Deutschland kwam rond ^ 3 ure voor anker. BUITENLAND ? ZWITSERLAND. Einde September, ten laatste in de eerstc dagen vau Octoiier, wordt n eene nieuwe zending invaliede ol laten, in Zwitseiland verwacht. — Op de berfien van sic dits 2000 meter n hoogte, heeft het vevleden zondag ferm ge-sueeuwd.• — De gekende sig^rettenfabriek Brussago» hecit hare werlvUuizeu gesloten. De tabak ont- 5r breekt. le DENfîMARKEN. — Tôt hiertoe is nog geen st vaste beslissing genomen nopens de samen-n stelljng van liet g.'mengd niinistcrie. Men is het algeinoen eens uvtï t princ.. p doch n,en onder-_ Uaadeld er nog over vue njinister-voorzitter . worden moel. Soiuuiigen vviileu graaf Frys, ^ terwijl anderen M. Zanle, den tegenwoordigen ~ \'oorzitter willtn behoucien. 1- rqEi'HENJl'. — Koning Ferdinand \an Boe-:e niciiië. gebweu le Sigmaringen don 24 Oogst 1. 1865, is zijn 52'' levensjaar ingelieden. GRIEKENLAND. — Op den berg Pentelihon n is een groote brand uilgcbrol-en. SPAMJB.—Bij cUfkrccl van koning Allons X II| werd het SpaanstJi gezantsrhgp b ij de republieV n Argentiua tôt diplçmaatsciiap verheven. Dczc n verhooging van tilel bednidt dat, Spanje ds î" Argentijnsclie republiek als groote macht waar-'t deeit, WAnt alleen 4>ij groot-machten worden d diplomaten benoemd. d Argentiua, gelegen in 't Zuiden va n Amerika telt 9 milJioen inwoners en v rekt zich uit ovet eene eppervlakte van 2 millioen 800 duizend n vierkant nicter- e AMERIKA. — Het gesohil tussclieu de Vor, t" eenigde SUten en Mexiko schijnt nu in zo« verre opgelost te ziju. dat ineu binnen kor| er zi«h mag aan verwachten dut de troepen det Vereenigde Stateu vau liet Àieiikuansch grondgebied îullen teri'ggetroki.en worden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes