Het volk: christen werkmansblad

878 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 30 Septembre. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 25 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/7m03x84w94/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Zeven en TwinligsIc .Jaar. N. 230 ÛoMiesst — Hulssezln — Ëisenta Zondag, 30 September, en îlaaadag, 1 Oclober 1917 Aile briefwîffselîBgèBi vracîit- *rij te zen den aan Aug. "Va# fceghem, uit^ever voor denaanÀ. saaatsch. «Drukkerij Het Volk») îîeersteeg, n" 16, Gentl Bureel voor West-Viaandsren' Paston Bossuyt, Recolletten* Slra&t, 14, Kortlijk. HET VOLK Men schrljît la t Op aile postkantoren aan lOffc pet jaar. Zes maanden ». 5.0% Drie maanden fr. 2,50. AankondigingèJl t Prijs volgens tarief. Voorop t# betalen. Rochtei'lijke herstelling, 2 fi(S per regel. ~ t Ongeteekeade brieven wôrçîe» geweigsrd. , ÏELBITOOJf N* 137, Goat. Vergcbijnt 6 maal per weels CHRISTEN WERKMANSBLAD 0 Centiemea liét nummer Rede van Rijkskanseîiep Michaêlis, Berlijn, 28 September. — In do zittihg, der hooîdkommissie van den Rijksdag, hield de heer rijkskanselier Dr Mieliaëiis dezen morgen eene rede over den algemeenen toestand. Hij begon met warme dankwoorden aan leger en biunenland en met een terugblik op de glans-rijke militaire successen der laatste wckoi). Dan bstoonde hij de vollodige eensgezindheid on overeenstemming der staatkundige leiding bij ona en onze bondgenoten en badacht in liait r-i ij ko uitdrukkingen den gemaenzamen wapenroem en het wapsnbroederschap der vier Bondsmachten. Hij besprak verder den bevre-digen stand onzer betrekkingen tôt de neutralen, die ook door de ongehoorde inspanningen der vijandelijke drukpersophitsingen î: ic i konden gestoord_ worden. Aan Zwitserland, Nederland en Spanje werd onze bijzondere dank uitge-sproken voor hunne onbaatzuchtige bedrij vig-heid op het gebied der mensehlievende oorlogs-voorzorg.De rijk3kanselier plaatste op den voorgrond, dat wij het lijden, den neutralen toegebraeht door den economisehen strijd der Entente, waaraan nu de Vereenigde-Staten met bijzon-dere onomzichHgheid deelnemen, tenlevendigste betreuren en dat wij steeds bereid zijn aan de verzorging der neutralen met noodzakelijke behoefteswaren deel te nemen, in zoo ver als de spanning onzer eigen krachten en hulpbronnen het door den oorlog toelaat. _ In korte trekken' teekende de rijkskanselier hierop den stand van. zaken in de vijandelijke landen. Dé eeonomische en financieele moeilijk-heden van Frankrijk nemen Snel toe. Nog sehor-per maakt de eeonomische nood met zijne inner-lijk politieke begeleidingsversehijrûngen zich voelbaar in Italie, waar regeering en oorlogsge-zmdo partijen de aangroeien.de en immer kracht-dadiger vooruitgaande- vredespropaganda met de grootste inspanningen traehten neer te houden. In Engeland oefent onze duikboot-oorlog zijne duMelijke en onverbiddelijke wer-king uit. Siechts de bedrieglijke hoop op twee-spalt bij ons, laat de, leidende Britecho Staats-mannen nog vasthouden aan oorïogsdoeleinden, ■ of er zulke verkondigen, die met de staatkundige en eeonomische Ievensnoodwendigheden volslagen onvereenigbaar zijn. In de Vereenigde-Staten tracht de regeering met aile middelen, ook door ongehoord terrorism, de tôt hiertoe in breedste kringen ontbrekende krijgsliist op te wekken. Wij zien den aangekondigden inzet van militaire krachten der Unie rustig en met vertroivwen te gemoet. In Rusland lieerscht een zware economische krisis; in 't bijzonder zijn de vervoermiddelen niet opgewassen voor de opgaven, welke de yredessluiting zal aanbren-gsn. Do vraag eener toekomstige dexnobilisatie ligt als. de drulckiag van een berg op de nieuwe • regeering; de leidende manne#, voor de eene hel£t afkankelijk van den arbeiders- en soldaten-raad, voor de andere van hunne Engelsche en Amerikaansche geldschieters, schijnen zoo goed ala geen bewegingsmogelijkheid naar buitenuit mecr te bezitten. Voor 't oogenblik is er in Rusland nog Jiiemand, die de Icracht vindt. om te-genover den chaos en de invloeden der Entente, de algemeene verzuchting naar vrede te ver-wezenlijken.De rijkskanselier ftprak dan over ons ant-woord aan de pauzelijke nota en de kwestie der oorïogsdoeleinden. Hij zegde dienaangaande : /iOO ver zich tôt hiertoe laat overzien, is de Duitsehe nota bij onze vrienden en bondgenoten met bijval, bij do meerderheid onzer vijanden met openlijk zichtbare verlegenheid opgenomen geworden. Voor zooveel eene kritiek ook van bevriende of welmeenende zijde beproefd geworden is, richtte zij zich in de eerste plaats bier-tegen, dat stellige verklaringen over bijzonder-heden in de nota niet gegeven waren. Het is nioeilijk te gegrijpen hoe een kenner %an de _ inteiT.ationale toest?nden en van de Internationale gebruiken ooit kunne gelooven, Sut _\yij_ in staat zijr:, de cplossing van zulke gcwiciitige punten, die in onafscheidbaren samenhnng zijn met de vraagpunten die allen te behandelen zijn bij de desgevallende vredes-bespi'ekingen, door eene eenzijdige verklaring, door ons openbaar geteven, ten on zen nadeele te bepalen. Ieder; dc-rgelijkcopenbarc verklaring, in bet tegenwoordig oog»nblik, lcan alleen ver-wikkelend zijn en de Duitsehe belangen schaden. Waren wij ingegaan op bijzonderheden, dan zou het— zulks laat zich nu rîeds, uit de houding der ons vijandelijke pers, met zekerheid |zien —■ in het kamp der vijanden geklonken hebben : De Duitsehe toegevingen zijn als ;tecken der aangroeiende zwakte van Duitscbland uit te leggen, zijn gansch nsfcuurlijk en diens-volgens als zombr waarde op te nemen. Wij •waren den vrede g» n stap nader jekomen, Integendeel, de oveituiglng langs den kant van onze vijanden, dat alleen het ongunstige van onzen toestand ons hadde kunnen aanzetten, eene houding aan te nemen die voor iederen diplomatischen teehnieker gansch onverklaar-baar ware, hfdde voorzeker als uitwerking het langer duren \ân den oorlog gehad. Voor de Rijksleldiog neem ik aanspraak op het recht dat de leidende Staatsmannen in aile Vijandelijke Staten ock voor zicii genomen hebben en nog, tôt la di n laatsteu tîjd, in aan-spraak nemen. Ik moet het stnndpunt der Rijksleiding klaar Vfstsfc^li.m; wij mogen er ons niet laten van brengen, daar ik het tbans moet van de hand wijzen, onze oorïogsdoeleinden uit te leggen en onze onderhandelaars te binden. Wanneer de ledon van het Hoogerhuis en vin de pers zich met ons op dit standpunt willen plaatsen, dan zou d. toestand oncindig Vergenmkki lijkt e i gevorderd zijn en de weg tôt den vrede zou, tôt zege 1 va i het Vaderla id, bevrijd wordei vaî vennijflbore hinderpalei. Ten slotte richtte de rijkskanselier zich tegen het antwoord van Wilson op de pauzelijke nota. De poging van Wilson, tusschen volk en regeering tweedracht te zaaien In Duitschland, blijft zonder uitzicht. De nota heeft het tegen-deel bewcrkt van vsafc zij wilde; zij heeft ens vasfeer toigesnoerd in den vasten wil, iedere vreemde inmenging beslist en lcrachtvol het hoofd te bieden. De gloelende protesten, ge-sproten uit diepe verontwaardiging, vooral deze van den Rijksdagvoorzittcr, hebbjn zulks bevestigd. Evenniin als de nota van Wilson zal geene a idere vijandelijke poging ond^r het Duitsehe volk den geest van 4 Augustus over-Winnen. DeZa geest zal leven en zegevieren, zoolang de ring onzer vijanden ons dwingt tôt verdediging van ons bestaan en van onze toekomst. Na de rede van den rijkskanselier sprak de staatssekrotaris voor buitenlaxidsche zakan von Kuhlmann eene belanerijke rede uit (dû wij In ons volgend nommer zullen mededeelen). Daama Word de volgende VERKLARING VAN DEN RIJKSKANSELIER afgelegd : « Een vrijzinnige afgeVaardigde heeit te-recht gezegd, dat de houding der Rijlçslaiding over de oorïogsdoeleinden, door mijn arsfcwoord op de Pauzelijke vredesnota, klaar omschreven is. Daar, in dit antwoord, het vredesbesluit \an 19 Juli genoemd is, zijn gsene verdere ophel-deringen meer ncodig. Ik heb overlgens nog het %olgende te verklaren : « Het in de laatste welcen levendig bssproken bericht, dat de Rijksleiding reeds' met deze of geene vijandelijke regeering in Verbfeiding is gekomen en dat hierbij, volgens tamelijk wijd verspreidj opvatting, de Rijksleiding da thans beZette gebieden en daarmede de waardevolle onderhandelingsvoordeelen, voor toekomende vredesbespreldngen Zou prijs gegeven hebben, ia onjuist. Ik stel vast dat de Rijksleiding \rije hand heeit voor mogelijke vredxsonder-handcling». Dit gcldt ook voor België. » De Nota van Pans Benediktus XV. De Entente- Londen, 28 September. — De Morning Post meldt : Tusschen de Verbonden regeeringen zijn officieele onderhandelingen aan gang, met het doel de Duitsehe antwoordnota van den Paus te beantwoorden. In 't Vaiîkaan. Volgens eene aelding van den brielwisselaar in 't Vatikaan aan de Slampa, lieerscht In het Vatikaan over den uitslag van het initiatief des Pauzen een voortdureid optimisme. Me i deikt dat het laatste hoopvol artikel vaut de Osservalore Romano, door ee î bepaald feit moet veroorzaakt zijn. Anders hadde hefc orgaan van den Paus zich bijna niet zoo bepaald kunnen uiten. De Corriere d'Ilalla meent dat de Ententema c'nten van hunnen kant geen antwoord kunnen ontgaan. IN RUSLAND. S. Petersburg, 28 September. — De demokra-tisehe konferencio is giater begonnen. Volgens het orgaan van den Arbeiders- en Soldatenraad moeten samengevat de volgende vraagstukkea opgelost worden : 1) VaStSteDing der middelen om tusschen de regeering en de dsmokratiaeher groepeeringen eene vrijmoedlge samenwerkrng te verkrijgen; 2) Regeling van den regeerings-vorm tôt wanneer de wetgevende vergadeiïng zal kunnen bijeenkomen; 3) Bepaalde beslissiiîg over de samenstelling der regeering en over de gedragslijn door de regeering te volgen. Lugano, 28 September. — Do wetgevende vergadering zal don nieuwen staatsvorm bepaald goedkeuren. Da Tzaar en de Tzarine zullen begejiadigd en in vrijheid gesteld worden. Amsrlka en Zweflsri. ■ Berlijn, 28 September. — Volgens eene mel-ding van het Berliner Tageblall, heeft Wilson met den Zweedschen gezant eene bijeenkomst en besprekingen gehad. OfflcieeleHedsdeelingei In Vlaaisderea, Frankrijk eo Elzas. BERLIJN, 28 September. — Uit het groote hoofdk'svartier ; — Legergroep van kroonprins Rupprccht van Bcieren. —• Op het slagveld in Vlaanderen steeg de vuurstrijd weer van 's middags. Met den avond la g r jfttlvuur op het teirein Oostelijk van Ypir. Daar kwaroe.i de Engelschen tôt sterke deelsaanvallen- Noordoostelijk van Fre-zenberg en aan den stoatweg naar Meenen. Op beide aanvalsvelden werden zij door vuux en in lijisgîvecht teruggeworp >n. Aan den weg Yp.'r-Pa sschendale zit de vijand nog in eenige trechters onzer frontlinie^Aan de lçust was d» artilleriebedrijvighcid 's avonds leVendig. Ook aa'fi verscheidene sectors van het front in Artois nam zij bijwijle.i toe. —• Legergroep van den Duitsehen kroonprins. — Noordelijk de Aisne en in Champagne be-porkfcn slecht zicht en regenbuion de gevechts-bedrij\igheid overâag. 's Avonds leafda zij op. Aan verseheidene plaatsen hadden onze verken-ningsn goed gevolg. Vo)r Verdun was de artii-ierûstrijâ in den namiddag sterk. — Op govtflgrijke lçamp\luehten in de laatste dagen,. schoot opperlaitsr.ant Berthold zijn 2S% 1 uitenant Wusfchoff zijn 22» en.luitenant Von Bidow zijn 21« tegenstrever af. Aan opper-luitenant Waldlmusen geUikte het gister een vliegfcuig en twee kabelballons ten val te brengen.(ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, woensdag 26 September. — Offi-cieel :■ Dézen morgen om 5.50 uur vielen wij op Uitgebreid front aan, Oostelijk en Noordoostelijk van.Yçer. Onze troepen rukten goed vooruit. Ondanks den vijandelijken weerstand hadden onze tfroepen van Suffolk eueees. In den loop van den naeht werden overvallen «itgevoerd. Vijandelijke eçhuilholen werden binst den naeht vernield. Vele vijànden werden met- de bajonet gedood. Wij maakten eenige" gevâmgenen en macliiengeweren buit. — Avcmdbericht. — Onze aanvallen van heden vroeg ontwikkelden zich op een front van 9,5 kilometer Zuidelijk den toren Hamlet, Oostelijk van S. Julianus. Zij hadden volledig succès. Den dag door ondernam de vijànd machtige tegenaanvallen tegen ons nieuw front. Hevigo gevechten duren nog voort op verscheidene punten Zuidelijk dên etraatweg por-Meenen. Onze aanvallen veroorloofden ons de verowering van den vooruitsprong toren Hamlet en de bazetting der vaste verdedigingsaanleg-gingen op zijne hellingen, wat ons aanvalsdool was. Een sterke vijandelijke tegenaanval uit de richting van Geluveld werd op den rechter vleugel van ons aanvalsfront teruggeslagen, Noordelijk den straatweg Yper-Meenen. Onze troepen stootten op weerstand. Het kwam tôt hevige gevechten in de streek, waar de vijand gister een tegenaanval ondernomen had. Binst het grootste deel van den dag duurde de strijd •met groote hevigheid voort. Da Engelsche en Sehotsche- bataillons verjoegen ten slotte den vijand uit zijne stellingen en volvoerden hunne opgave, Welke was, de flank van den hoofd-aanval te dekken. Bij, hun vooruitrukken bevrijdden onze troepen twee compagnies hooglsnders van Argylin en SoUtherlajid, die gansch den naeht door met den grootsten moed volgehouden hadden in -eene vooruitgesehoven stelling, waar zij door •den vijandelijken aanval van gister vroeg afgezonderd geworden waren. .NaipicU'ags ondernam do vijand met aan-zîêjtilijlce krachten fta nieuwen tegenaanvalin deze- sectors. De strijd dùurt met verbittering voort. Verder Ncordelijk namen de Australiërs de rest vaithefc Polygon-woud en berna chtigden het 'stelsel vijândelijke graven Oostelijk van dit \vcïid, li.et aanvalsdoel Vàn àczm dag. Op bun lifaktr vleugel drongen de Engelsche, Schotsche en Welsche bataillons ongèveer 1600 met er dlep :h-:n gelwerk. ioa 1 CAPITOLA. — Mijn zoon, indien gij mij wilt bespotten, kan iik niet hier blijven, ik koin liier voor uw hefl. Een onbeschoft lachen waa 't antwoord, dat 'hij van de twee bandieten kreeg, waardoor de derde die tôt nu toe geslapen had, ook wakker werd. Geeuwend richtte Steven zich op, wreef zioh de oogen en betrachtte mr Gray. — Wat is dat voor een kameel! riep hij. Ik droomde juist, dat de kapitein hier was, om ons te bevrijdea en nn staat die vogelverschrikker daar. Dat is ook de moeite waard om mij wakker te maken! voegde ,'fcij er brommend bij, terwijl hij weer ging liggen en de oogen sloot. — Cipier, fluisterde mej. Codiment, die beefde •nder den blik van Dick, zijt go er waarlijk zeker van, dat die gevaarlijke mensehen niet kunnea ïoskomen... ? Indien er geen gevaar is, laten we Sever M. Gray met de gevangenen alleen. — O, neen, neen! riep de grijsaard vol anget, terwiil hij zich aan den gena^jenbewaarder vast-kleœde. — Ik verzeker u, vi-ome m an, hernam do opzichter, dat ge in 't geheel niets te vroezon hebfc, de ijzers zijn steviç genoeg. BKjf zonder vrees bij hen, de kerels zijn alleen zoo brtftaal, omdat ik hier bon. — Ik... ik ben wel geen bloodaard, maar.„ stamelde Mr Gray, die zich bevend naar Befc midden der cel begaf. — Ik begrijp H al, hernam de gevangenbe-waarder, gij zijt eigenlijk niet bang, maar zvrak van gestel en van zenuwen. — Ja, ja, de zenuwen, beveStigde d e grijsaard Indien ge mij belooft in de nabijheid te blgveB, Opdat ge mij dadeKjk ter hulp knnt komen, indien 't noodig is, zal ik allerâi hier blijven. — Dat beloof ik n, hervatte de cipier. Kom mêe, mej. Codiment, buiten op de gang staat eene bank, ik zal mijne vr&Uw gaan halen, dan kunnen wij ondertusschen wat praten. Zoodra de deur achter mej. Codiment en den bewaarder gesloten was, keek, tôt groote ver-bazing der drie bandieten, de vrome man in het zwart gewaad, dt)or *t sleutelgat om zich te oVertuigen, of ze ver gen«teg verwijderd waren, dat » hem niet meer konden hooren spreken. Daama richtte hij zich uit zijne gebogene houding op en ging met vaste echredeto cj> de ban. dieten toe. v. -, t. — Is 't werkelijk mogelijk, dat ge tnij niet kendet' T Vroeg hij den ruwen kerels, die spraka, loos stondén van verwondering. Goed dat vor-bazing uwe tong verlamde, anders zoudt gij nog door -een vreugdekreet het spel bedorven hebberi.. Stil! ging Mae Donald voort, want hîj was 't,.-die-voor zijne kameraden stond, Stil en hoort, wat ik vopr' u gedaan heb» Om n te kun nea helpen, was *t noodJgî mij ockefcbaar te maken en wezenlijk emkenbaar, niet alleen door een valschen baard of haren, maar door een vermagerd, bleek en ziekelijk gelaat. Om dît te verkrijgen, deed ik, wat nog geen kapitein vojor zijne lieden, geen vriend vOor zijoevrienden, geen broeder voor zijn broeder gedaan heeft: ik vastte eene heele maand, zoodat ik een ge-raamte werd en eene huid kreeg ala een perka-ment. Mijne schoone zwarte haren en mijn vollen baard schoor ik af, ik verschroeide mijne wimpers met eene gloeiende kool om niets meer in mijn gezicht te laten, wat aan den beroemden Mae Donald kon herinneren. Ja, kerels, voor n offerde ik mijne mannelijke schoonheid op en veranderdemij in een grijsaard,die echter binnen weinige weken, voegde hij er lachend bij, een® verjongingskuur zal ondergaan. ft Vérvtilgt.) - In verschlllcnde vijandelijkî Unies binnen, namen Zonnebeke S\lormenderhand en bereileten gansch hun doel. 's ivTamicIdags werd een tegen-aanval op onze nieuwe stellingen Oostelijk het Polygon-woud afgeweZen. Op den linker \lcugel van ons aanvalsfront vielen de territoriaaltroepen van Mi 'laad en Londen beiderzijds van Wieltje tôt Gravens-tafel en van St-Julianus tôt Gravenstafel aan. Zij bereileten hun doel en wezen een tegenaanval af. In deze sectors werden onze Unies 2400 meter vooruitgesehoven. Het terrein was lier verde-digd door trlrijke versterkte hoeven en gebeto-necrde^douteii. Bij 't begin van den namiddag ondemam de vijand twee maal met aanzierlijke krachtan cen tegenaanval en het gelukte hem ons front aan eene smalle frontplaats licht in te drukken. Een dadelijk inzettende tegenaanval steldo ons in staat het grootste deel van 't ver-loren terrain weer ta nemen. Bij deze verrichting werden meer dan 1000 gevangenen genomen. Een groot getal vijandslijkon werden op het door oiize troepen veroverd terrein gevonden en de vijandelijke verliezen in 't verloop onzer aanvallen en der vijandelijke tegenaanvallen zijn zeer hoog. 0p het Oostdîjk GevecMstemln. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 28 September. — Uit het groote hoofdkwartior : Alleen in weinige sectors tusschen de Oostzee en de Zwarte Zeo verhoogde de wederkeerige vuurwerkdadigheid, boven de gewone maat. (OOSTENRIJKSOHE MELDING.) WEENEN, 28 September. — Uit het druk-perskwartier : Legerfront van generaal-overste aarlsliertog Jozef : De vijandelijke artillerie was tegen enkele seotors van ons front, in Bukowina, iets heviger. Bij het legerfront van generaal-overste von Bohm-Ermolli kwam het Zuidelijk Tarnopol tôt verschillende samenstooten, met vijandelijke patroeijen, die verdrevan wereîen. Bij Czapa-rowik, WestelijkHusiatyn, werd een vijandelijk vlieger binnen onze lijnen tôt alstorting ge-bracht. Op het gansche front veelvuldîg ar-tillerievuur, dat aan eenige punten wat drukker was. — WEENEN, 28 September. — Ambtelijbe mededeeling : Geene bijzondere gebeurtenissen. (BULGAARSCHE MELDING.) SOFIA 27 September. — Van den generaal-Staf : Eene onzer batterijen besehoot, met gevolg, vijandelijke voorbereicîingen in het dorp Kartal. BP m mmMMm. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 28 September. — Uit. het groote hoofdkwartier : Verkennersschermutselmgen in het Sktimbi-en Strumadal. Sterker vuur alleen in het bekken van Monastir en Zuidwestelijk het Doiranmeer. (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) — WEENEN, 28 September. — Uit het elrtlk-perskwartier : Geen nieuws. — .VEENEN, 28 September. — Ambtelîjke mededeeling : Geene bijzondere gebeurtenissen. (BULGAARSCHE MELDING.) SOFIA, 27 September. — Van den generasi-Staf : Da artilleriewerking was een weinig leven-diger op de Cervena Stena, op beide oevers van den Oostelijken Cema en 7estelijk het Doiranmeer. Eene vijandelijke compagnie, die Oostelijk Dovatepe vooruitrukte, werd door vuur ontvangen, teruggeworpen en verstrooid. In het Strumadal patroeljawcrking. PeOostearijksch-îîaliaanscîieOorlog (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) 7EENEN, 28 September. — Uit het drîîk-perskwartièr 27 September : Aan het Isonzofront liggen de sectors van den Monte San Gabrielle en het achterland voortdurend onder licht en zwaar artillerievuur. l?atroeljen, die Zuidelijk deze sectors poogden vooruit te gaan, werden door handgranaten afgewezen. Do vijandelijke vliegerwerking waa gister ook hevig. Het kwam tôt verschillende luchtgevechten, waarbij de Italianen zware verliezen leden. Zoo verloor een van huntie eskaders, door luchtkampvliegers en afweer-batterijen, twee toestellen, een derde Caproni, stortte af in do oœgoving van Madonie. Een eigen zeevliegtuig-eskader bewierp de statio-inrichtingen van Cervignano met talrijke bom-men en had verschillende treffers, volgens een waargenômen, lirand bewees. Bij de legergroep van generaal-veldmaarschalk vrijïieer von Konràd zijn heden ook verschillende gelukkige patroeljc-o-ndcrnemingen te melden. Zuidelijk de Mondozzopas drong eene officierspatroelje in de vijandelijke hoofdstelling en keerde zonder verliezen met vier gevangenen terug, lia de bezetting nedergemaaid te hebben. Cl het Adamellia-gebied haalde eene onzer patroeijen 15 gevangenen uit de vijandelijke graven, De patro elj eondememing in het Tongelgobied, gister gemeld, is eene bijzonder koene ondememing. De patroelje drong op 24 September in bet Vàï di Bisa, bleef den vol-genden dag achter het Italiaansch front, eleed der 26 September twee station springen, deed verschillende magazijnen ontploffen en keerde, zonder verlies, met 10 gevangenen terug. WEENEN, 28 September. — Ambtelijk bericht : Aan ues Tyrolerfront plaatselijke verhoogde gevechtswerking. ElderB nergen» bijzondere gebeurtenissen. Klein-Azië, Raukasiis en Syrie. (TGRKSCHE MELDING.) KOMSTANTINOPEL, 27 September. — CTtt het hoofdkwartier : 'ujraatfront : In den rug van den vijand vieieu onze troepen eene vijandelijke provian- ! deeringskolon aan en maakte 400 dieren buit, beladen met voedingstrtiddelen. 'igrisfront : Op 24 September 's morgen# dwong de offieier-plaatsvervanger Reyner, in luehtgevecht twee vijandelijke vliegtuigen, die over onze stelling vlogen, te dalen. De beman-ning van bside vliegtuigen viel ongelcwetst in onze liand. Kaukasusfront : De aanvallen van kîeine vijandelijke afdeelingen werden teruggeslagen. Een onzer vliegtuigen wierp op de vijandelijke vliegerkampen bornmen met goed gevolg. Sinaifront : Baiderzijds hevige vuurwerking. Eene kompagnie vijandelijke verkenners ge-raakte in goed liggend artillerievuur en leed bloodige verliezen. Anders geene bijzondere gebeurtenissen. TER ZEE. Berlijn, 27 September. — In het Kanaal en kn de Noordzeo werden door onze onderzee-booten wederom vier stoomers, twee zeilsche-pen en een vischvangstvaartuig verzonken. Daarbij waren drie Engelsche stoombooten, welke uit begeleidbooten weggeschoten werden, verder het Engelsche zeilschip Hin&meti, 2283 ton en het vischvangstvaartuig Vamligs Bratae. Het ander zeilschip en eene groote bark van meer dan 2000 ton waren met stukgoed voor Le Havre geladen. De over&te van den Admiraalstaf der larine. BERLIJN, 28 September. — Uit Geneve wordt aan de Lokalanzeiger gemeld : Volgens bekendmaklng der Admlraliteit had de laatste week de hoogste verliezen sinds de maajid Ju il : 12 stoomers van elk meer dan ! 1600 ton werden verzonken Den Haag, 28 September. — De Engelsche Admlraliteit deelt mede : In de laatste week werden verzonken : 13 Engelsche booten van meer dan 1600 ton, 2 van min dan 1600 ton en twee vischvangsfcvaar-tuigen; 10 schepen werden zonder gevolg aan-gevallen.Amsterdam, 28 September. — Ha va s meldt : Volgens Engelsche e î Fransche mededeellngen werden te zamen 1724, schepen door onderzee-booten aangevallen; daarvan werden er 1130 in den grond geboord. Wanneer zulks ge bourde, wordt niet gezegd. Bfiiorraflinij te Merlaite in België. /ij Iezen in den Belgischen ICurier : Naar het voorbeeld van Zwitserland gaan ook de in België woneneje Nederlanders door hunne1 regeering met levensmiddelen verzorgd worden".1 En daar in België 75.000 Nederlanders wonen, zal zulks geene gemakkelijke taak zijn. De ver-zorging zal geschieden door het toezenden van 1 kleine pakken, inhoudaade boter, spek, kaas en eene doos geeondenseerde melk, Elke nlasnd zullen in België 4000 pakjes toekomen. De Ne- * derlanders te Gent, Brugge Luik en Antwerpen . verblijvende hebben reeds de eerste zending ' ontvangen. Da verzorging van Charleroi, Leu-ven en Namen zal binnenkort volgen. Donder-dagmorgen had in de lokalen der Brusselscha botermarkt oneler toezicht van het Nederlandsch komiteit eene verdeeling plaats. De Neder-landsche vrouwen met een Belg gehuwd zijn in j de bedeeling begrepen. Ook de ongehuwde vrouwen génie ten er van. IINT BELGIË. BRUSSEL. — In de Brusselsch© sooplokaleij. worden elken de g 10.000 liter soep uitgedeeld Voor de bereiding gebruikt men elke week 10.000 frank groenten. UîiKEL-bij-BRUSSEL. — La het voedings-magazijn heeft men gestolen : 17 pakken îos-foorstekjes, 13 pakken groentenmeei, 2 kilo 700 boonenmeel, 13 bobijnen naaigaren, 10 pakken boonvlokken, 192 pakken pudding, 3 doo-zen melk in poeder, suiker, ^eep, verduur-zaamde erwten, vleesch, ieverpaetei, enz. MOLENBEEK. — ïen spoor in de misdaad der in stuhlcen gesneden vrouw. — Dzn dag harer verdwijning werd het slachtoffer vrouw Van der Auwera (Fientje Elskens), toen zij het koffiehuîs der S. Geryplaata verlaten had om eieren te gaan leveren, in de Pletinckstraat gezien in ge-zelschap van een 40-jarig persoon, naar het uit-zicht een werkman in zondagpak. Die persoon had kort gesneden haren; twee uren later heeft men beiden nog samen gezien in de Heyvaert-straat. Er zijn vele redens om te veronderstellen dat het die persoon is die de wreede misdaad gepleegd heeft. mit ÛEUT. 26* AARDAPPELRANTSOEN. — Zondag rantsoen een kilo per persoon voor de 1°, 2», 3*, 4« en 5" policicwijken; dlnsdag, voor de 6e, T, 8" en 9* policicwijken. Prijs 30 centiemen per kilo. KUNSTNIEUWS. — Wc hebben vrijdag de algemeene repetitie bljgawoond der Mis ii ré, getoonMt door Mr Frans Uyttenhove, welke heden, zondag 30 September, om 10 uur in de kerk van Lourdes-Oostacker uitgevoerd wordt door de zangafdeuling van den Mariakring, elle daarmede het zestigste jaar van zijn bestaan inzet. , , 't Is een degelïik grwrocht, dat bij goede vritvoerlng met gevuld koor geroepen is om den hellzaamsten indrak te maken. De toonzetter heeft niet enkel schoone welkdanige muziek, maar waarlijk eene innig gevoelde Mis geschre-ven, de betsekenis der zinrijke woorden met hart en geest onderlijnend. Onze gelukwenschen aan hem en aan den Mariakring. BELANGRIJK BERICHT AAN DE VERA-LOOZE LEDEN VAN « VOLKSLIEFDE ». — Te rekenen van 1 October geeft de stad Gent, evenals S. Amandsberg, aan de werklooszijnde ziekenbeurs- leden, (vrouwen en mannen) 1 fr. o0 bijgevoegden onderstand per-week. De volgende voorwaarden zijn vereischt : In regel lid zijn eener ziekenbeurs voor onderstand; sinda 1 Juu 1914 Groot-Gent bewonen; werkman of be- x-diende zijn, voor beide geslachten; worklooS zijqde niet trekken aie vereenigde of als spaarde»!

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes