Het volk: christen werkmansblad

220 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 17 Mars. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 17 octobre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/n29p26rd9g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

— VjjffsTsWigsIe Jaar. ■ PL 75 '^rrTfTi^rtrlî Mfnfiia^rifahrtat t n^iin W>tf 4i^4< Goflsflienst — Mspzin — Eigenflei Wftcnsdag» i7 Saart !9i£ s.'îo bt&fsvisselîngen vracht-<r: lo sejidsjti aan Aug. Van. ï~ m, litige ver voor de n aarnl • Eicalt'oh. « Drukkcrij Het Volk», i! . : teeg, a° 16, Gent. Jiurecl voor Weafc-Vlaanderens G ton Bossuyt, Gilde der Am-b.. Hten Koxtrjjk. Telefoon 523. Bureel van Antwerpcn, Bra-b.= > î en Lhnburg : Viktor Kuyl. ilii.dcrbi'oederstr., 24, Leuven. HET VOLK I Men schrijft !n : Op aile post kantoren aan 10 fr. per jaar. Zes maandon fr. 5.00. Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingen : Prijs volgens tarief. Voorop te betaden. ïlechterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven worden >_ geweigerd. H TELEFOON N° 137, Gent. ¥erscîiijnt 6 maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD 9 Centiemen liet mimmer WERK EN HBLP. ; Gent, 14 Maart 19X5, ! Waarde Redactie, On (1er vele « Port-Arthur-1werkers » en vooral on der liuisvrouwen heerscht eene zekere rnisnoegdheid omdat zij uitgesioten zijn van de kleederuitdeeling. Bcstaat er nu werkelijk reden tôt die rnisnoegdheid? Laat ons de kwestie eens goed belcijken. » Aan de vrouw van eenen werkman op « Port-Arthur » werkende, die insgelijks kwam zien om aan een kleedingstuk te geraken, stelde een heer van het komiteit de vraag <of het voor haar niet beter vvas aile weken 12 frank ondersland te ontvangcn dan nu en dan een kleedingstuk ». Hieruit blijkt dus dat dit komiteit — ni althans enkele leden ervan — het geld, dat aan de « Port-Arthur-werlcers » uit-betaald wordt, niet als loon aanziet, maar als een ondersland. In eene naaste toekomst zullen de vakorganisaties dus staan voor dit di-lemna : Moeten de patroons en fabri-kanten hunne werklieden een loon uit-betalen ofwel, in ruil voor hunnen arbeid, Iran onderstand verleenen? , Laat ons klaar zijn. Wij nemen aan dat fle stad de werken aan « Port-Arthur » doet uitvoeren om de werkloozen werk te verschalïen ; — waar wie werklieden te werk stelt, het weze nu gelijk wie en of het werk noodig of onnoodig, nuttig of on-nuttig is, het doet niets ter zake, hij moet loon betalen. Dit wordt overigens door de gemeenteoverheid niet in het minste be-twist, wij zeggen dit nu enkel om een misverstand te doen verdwijnen, dat bij soinmigen onzer medeburgers bestaat. j 1 Laat ons nu eens het loon van 12 frank jof 2 frank daags ontleden. Wij steunen ons jdienaangaande op het gezegde van den jlieer senator Coppieters, in den gentschen gemeenteraad — indien wij het goed jvoorhebben. j De werkloozen — althans de vereenig-den — ontvangen van de stad, door lusschenkomst van het Stedelijk Werk-Joozenfonds, 1 frank daags ; zij genieten bok van het Stedelijk werk der Volks-voeding wat aan de stad, volgens bovenge-poemden heer, per liuisgezin aan 0,50 fr. daags komt te staan, zij het samen 1.50fr. daags. ' Dus de werklieden, op Port-Arthur werkzaam, moeten voor 2,00fr.—l,50fr. lof 0,50 fr. daags vier uren werken en men poet daarbij rekening houden dat de meesten komen van de Dam-, Brugsche-, Kortrijksche- en Heuvelpoorten, en dus jéén uur of meer zich door regen en wind, haar hun werk moeten begeven op de1 Siberische velden van Port-Arthur. Moest men het getal kennen diergenen, die door ziekten daar opgedaan, bijzon-derlijk het pleuris, thans bedlegerig zijn, men zcu aardige oogen opzetten. En voor die 50 centiemen daags moeten die werklieden — en zij alleen — van ailes uitgesioten worden. Wij kennen werkhuizen die van bij de ooilogsverklaring — 4e Augustus — jgedwongen waren hunne poorten te slui-ten. Hoe langer de oorlog duurde, hoe meer de werkloosheid natuurlijk toenam. vZoo kennen wij werklieden welke zeven maanden, anderen vijf maanden, enz. jwerkloos zijn. De duur der werkloosheid .versehilt thans enorm bij de arbeiders en ook die duur moclit wel in rekening komen, want hoe langer de werkloosheid reeds dunrt, hoe min gelegenheid zich van het hcogst noodige te voorzien. • Vêle ambachtslieden, gewoon een re-delijk dagioon te winnen,hebben, gedreven door een — misschien misplaatst — cergevoel, eerst al hunne spaarpenningen opgemaakt, vooraleer zich te laten op-gchrijven voor de werken van Port-Arthur, steeds ha de hoop dat de toestand zou verbeteren, en slechts in den uitersten pood hebben zij tôt dit werk hunnen toe-ivlueht genomen. Nu, iedereen weet dat tusschen den datum der opschrijving en dezen van aan het werk te gaan nog versclieidene weken verschil ligt en zoo kennen wij dan persoonlijk huisgezinnen, waarvan de vader op Port-Arthur werkt en waar de zwartste ellende heerscht, lerwijl wij integendeel huisgezinnen kennen, waarvan geen lid daar werkzaam is, «élis huisgezinnen waarvan de vader bij 'het leger is, die niet aarzelen openlijk te vcrklaren dat het voor lien oorlog mag blijven, daar zij het thans beter hebben dan vroeger 1 En dezulken kunnen van ailes genieten ! Dit zal misschien bij velen verwondering baren, maar wie den toestand goed kent en rekeuen kan en wil, zal dit niet looche-nen.^ oor ons stelt de kwestie zich voor als volgt : De toestand verschilt van huisgezin tôt huisgezin en de algemeene rnaatregelen ivelke men treft, beletten juist wat men peoogt — namelijk de nieest-behoeftigen 1er huîp te komen. Wil men een voor-, — , " - - -...i-i ji , i beeld? Wij kennen een werkman, vader van versclieidene kinderen, sedert October werkloos en thans een veertiental dagen op Port-Arthur werkende ; welnu die werkman heeft geen recht op iets, terwijl ander-zijds meestergasten van fabrieken, wier ongehuwde dochters insgelijks op de fa-briek werken, meer ontvangen dan ooit de armste drommel zou durven d/oomen. De verdeeling geschiedt dus niet — wetens of onwetens — zoo als het behoort ; en daaruit blijkt nog eens te meer hoe noodzakelijk het is dat in al die komiteiten verstandige werklieden zouden zetelen, leden van vakvereenigingen en zieken-beurzen, die beter dan die heeren en bur-gers, wier edelmoedige inzichten evenwel allen lof verdienen, den toestand en de noodwendigheden der behoeftige huisgezinnen kennen. Waren die komiteiten zoo ingericht, wij zijn overtuigd dat ailes beter en doel-matiger zou gedaan worden en er min ontevredenheid zou heerschen. U dankende, waarde Redactie, voor de opname. EEN PORT-ARTHURWERKER lid van den Werkrechtersraad. N. d. R. — Feitelijk is het ondoelmatig werk aan Port-Arthur éen onderstand voor die hem tereclrt liever verdienen dan te krijgen. OfticieeleMededeelingen Op de beide Oorlogstooneelen. (Duitsche Melding.) Gisteren te Gent uitgeplakt : Westende werd door twee vijandelijke kanonbooten, zonder gevolg, beschoten. Onze aanvallen, op de hoogte, door de Engelschen bezet, ten Zuiden van Yper deden vorderingen. Fransche aanvallen, ten Noorden van Le Mesriil, onder zware verliezen voor den vijand afgeslagen. In de Vogezen duurt de strijd nog voort. * * * Het aantal Russische gevangenenbij Augustow genomen stijgt tôt 5400 man. Sterke Russische aanvallen bij Praznysz mislukten allen, onder zware verliezen voor hen. In Vlaandereu en Fraosch-Noorden. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 14 Maart. (Wolff.) Uit liet groote hoofdkwartier : Eenige vijandelijke schepen vuurden gisteren uit de richting ten Noorden van De Panne en Nieuwpoort tevergeefs op onze stellingen. Bij Neuve-Chapelle vonden (afgezien van een afzonderlijken aanval der Engelschen, welke verijdeld werd) slechts artilleriegevechten plaats. In Champagne herhaalden de Fran-schen ten Oosten van Souain en ten Noorden van Le Mesnil ook gisteren hunne afzonderlijke aanvallen. Onder zware verliezen voor den vijand werden gezamenlijke aanvallen in ons vuur ge-smoord.In de Vogezen zijn de gevechten na het intreden van beter weer, opnieuw begonnen. (Fransche Melding.) PARUS, 13 Maart. (Reuter.) — Gene-raal Manoury, bevelhebber van een der legers, en generaal Villaret, commandant van een der korpsen van dat leger, zijn door een kogel getroffen, terwijl zij door een schietgat de Duitsche linies opnamen. Men heeft nog niet kunnen vaststellen of de verwondingen van ernstigen aard zijn. PARUS, 14 Maart. (Reuter.) Van den generalen staf : De vijand bombardeerde Yper en dood-de verscheidene burgers. Ook bombardeerde hij Soissons en Reims, na een vruchteloozen aanval bij deze laatste stad gedaan te hebben. Wij hebben twee tegenaanvallen in Champagne afgeslagen. Wij hebben een aanval tegen Four de Paris (Argonne) gestuit. Op hel Oosîelp GeyecMsierreiB. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 13 Maart. (Wolfï.) — De Tsaar is uit Tsars ko je Selo naar het front vertrokken. De Russische bladen maken zich zeer ongerust over het lot van de vesting Ossowiec. Zij vreezen bovendien dat de Duitschers wanneer zij Ossowiec hebben genomen, over de Bohr zullen trekken. ( Ooslenrijksche Melding.) WEENEN, 13 Maart. (Wolff.) — Uit het groote hoofdkwartier : In Russisch Polen en West-Galicië geen verandering. Over dag is een artil-leriegevecht geleverd en zijn aanvallen van enkele vijandelijke aîdeelingen met verliezen voor den vijand afgeslagen. In de Karpathen duren de gevechten aan den weg Cisna-Baligrod voort. Een heu-vel, waarom dagen lang was gevochten, is gisteren in ons bezit gekomen. Doot het vooruitbrengenvanboringen hebben onze troepen gedeelten van de vijandelijke stelling in de lucht doen vliegen en in het daarop volgend handgemeen den tegen-stander teruggeworpen. Wij hebben meer dan 1200 man eu. verscheidene ofïicieTen gevangen genomen. 's Nachts zijn tegenaanvallen der Russen op dezen heuvel en op onze daaraan grenzende stellingen onder zware verliezen voor den vijand afgeslagen. Op het front in Zuid-Oost-Galicië en bij Czernowitz is het over 't algemeen rustig gebleven. (Russische Melding.) S' PETERSBURG, 13 Maart (Pet. Tel.-A.) Van den generalen staf : In de streek van Soewalki heeft de vijand, die Simno en Augustow blijft bezet houden, een offensief ondernomen tegen Seyny. In de streek van die stad werd gevochten. Op den rechteroever van de Narew wordt tusschen de Omulew en de Orzyc hevig met kanons geschoten, wat even-eens het geval is in de riehting van Przasnycz. Het offensief van den vijand wordt door onze troepen tegengehouden. Op den linkeroever van den Weichsel is geen verandering. Aan het front in de Karpathen tusschen Gorlice en den Lupkow-pas hebben wij eenereeks krachtige tegenaanvallen ondernomen. Ten Zuiden van Sorlice hebben vijandelijke aîdeelingen, die de Senkouwka overstaken, getracht zich op den rechteroever vast te zetten. Een grooter bijval is behaald met een flankaanval in de streek van het hoofd-offensief der Oostenrijkers, waar wij de dorpen Loupkow en Smolnik met de om-ringende hoogten veroverden. In de streek van Rabbe en Kozicuwka heeft de vijand nieuwe verwoede aanvallen gedaan, welke door onze troepen op dappere wijze werden afgeslagen. lia den ICayikasus, (Duitsche Melding.) BERLIJN, 14 Maart. (Wolff.) Uit Konstantinopel van den Turkschen staf : In het Kaukasische gebied in de buurt ' van Artwin vielen de Russen aan, doch hun aanval werd afgeslagen. Wij maakten een aantal gevangenen en vermeesterden een machiengeweer. Den 7e sloegen wij aile aanvallen der Russen op de heuvelen van Balikli, ten Westen van Artwin, af. Wij bezetten de voordien door de Russen gehouden versterkingen. Bij deze gevechten verloren de Russen één officier en 150 man aan dooden. (Russische Melding.) ST. PETERSBURG, 14 Maart. (Reuter.)De Russen hebben de Koerden aange-vallen en teruggedreven in de AlasjJert-vallei.AAN DARDANELLES EN SMYRNA. (Turksche Melding.) KONSTANTINOPEL, 13 Maart. (Wolfï.) — Uit het hoofdkwartier : Sedert drie dagen heeft de vijand geen aanval op de Dardanellen gedaan. In den nacht van 11 Maart naderden 7 mijnvegers onder dekking van een kruiser en eenige torpedobooten onze mijnlinie, maar onze lichte batterijen beschadigden het oor-logsschip en brachten twee mijnvegers tôt zinken. Een derde stiet op eene mijn en Zonk. De poging van den vijand om onze mijnen op te ruimen mislukte dus vollcomen. Van de andere gevechtsterreinen is niets van belang te vermelden. KONSTANTINOPEL, 13 Maart. — Het Milli-agentschap verneemt uit Smyr-na : Den 10 dezer hebben vijandelijke schepen opnieuw Woerla beschoten. Een vijandelijke mijnveger is op eene mijn ge-loopen en gezonken. terTéë. LONDEN, 13 Maart. (Reuter.) De admiralite.it deelt mede, dat de hulp-kruiser Bayano op een patroeljetocht is verloren gegaan. Het wrak en de lijken zijn den 11e Maart gevonden onder omstandigheden, die er op wijzen, dat de Baijano getorpedeerd is. Acht offi-cieren en achttien man zijn gered; de overigen waarschijnlijk omgekomen. Het stoomschip Castlereach van Belfast bericht, dat het, toen het donderdag-morgen om4uur het wrak en de lijken passeerde, verhinderd werd cen nader onderzoek in te stellen door een vijan-dclijken onderzeeër, v.'elke gedurende twintig minuten jachtophet schip maakte. (De Bayano was een schip van 5948 ton, in 1913 gebouwd. -— Red.) LONDEN, 13 Maart. (Reuter.) Het overschot der bemanning van de Bayano, dat od vîotten dreef, is gered door het. kolenschip Balmerino, dat zich op weg van Belfast naar Ayr bevond. De Balmerino had 18 man aan boord genomen, toen een bewapend koopvaar-dijschip verscheen, dat de andere over-levenden opnam. Dezen vertelden dat de hulpkruiser 's morgens om 5 uur getorpedeerd was. De ontploffing was geweldig en sloeg de sloepen stuk. Ëfen van de geredden verhaalt,dat hij hard naar eene reddingsboei geloopen was. De kapitein had hem op den rug geklopt en gezegd : « Beste kerel, red u I » Hij had hem toen de hand geschud, was de brug opgegaan en met het schip onder de golven verdwenen. De Bayano had 200 man aan boord. Voor zoover bekend is, zijn die allen omgekomen, op 26 na. NEW-YORK, 13 Maart. (Reuter.) — Volgens een telegram uit Buenos-Ayres, is het stoomschip Churchill te Pernam-buco aangekomen met do bemanning en 143 passagiers van het Fransche stoomschip Guadeloupe, dat ter hoogte van Fer-nao Naronha in den grond geboord is door den Duitschen hulpkruiser Kron-prinz Wilhelm. (De Guadeloupe, een schip van 6600 ton, was de eigendom van de C° Générale Transatlantique, te Havre, en in 1906 gebouwd.) NEWPORT NEWS, 13 Maart. (Reuter.) — Na een voorloopig onderzoek door scheepsbouwkundigen heeft de gezag-voerder van de Eitel Friedrich, Thie-richsen, in brieven aan de autôriteiten te Washington doenweten, dat er eenige tijd noodig zal zijn om de noodzakelijke herstellingen volledig te doen iiitvoeren. Wat betreft de uitlevering aan de Amerikaansche autôriteiten vandescheeps papieren van de Frye, zegde Thierichsen, dat hij wel afschriften doch niet de oor-spronkelijke papieren wilde geven. Hij zal zich echter, wat dit aangaat, laten leiden door het advies van het Duitsche gezant-schap te Washington. De authentieke bescheîden van de Frye heeft hij noodig om over te leggen aan het prijzenhof. De minister van marine, Daniels, heeft aan den kruiser Brooklyn, die thans te Boston aan de marinewerf ligt, last ge-geven, patrouilledienst te doen voor die haven, ten einde te waken tegen neutrali-teitsschending.LONDEN, 14 Maart. (Reuter. Part.) De Indian City, die door eene Duitsche onder-zeeboot getorpedeerd is, werd zaterdag-ochtend om 8 uur aangevallen in het gezicht van St. Mary's (een der Scilly-eilanden, ten Zuidwesten van de Zuid-westpunt van Engeland). De onderzee-boot bleef een uur in de buurt. De menigte aan den wal kon het schouwspel gade-slaan. De onderzeeboot belette niet, dat de bemanning van de Indian City in booten naar den lcant roeide. Twee policic-vaartuigen kwamen de haven uit, begaven zich naar de onderzeeboot, die zich op dat oogenblik 10 mijl uit de kust bevond, en openden het vuur op het vijandelijk vaar-tuig. De onderzeeboot dook en kwam een paar minuten later twee mijl verder naar het Westen weer aan de oppervlakte. De jacht op het Duitsche vaartuig werd voortgezet, doch dit hep met gemak van de vervolgende schepen weg. Toen bemerlcte de onderzeeboot de Headland en haalde dat schip snel in. De Headland voerde op kranige manier met voile vaart eene zwenking uit om de onderzeeboot te ontwijken. Later koerste de onderzeeër verder Westwaarts ; het scheen dat het Duitsche vaartuig een derde schip achlerna zette. ■■■m IM' 11 SSi ATHENE, 13 Maart. (Ag. Ath.) Heden-avond wordt een koninklijk besluit open-baar gemaakt, waarbij de Kamèr voor eene maand verdaagd wordt. Men ver-wacht dat daarna de Kamer zal ontbonden en nieuwe verkiezïngen zullen uitge-schreven worden. Morgen wordt de wet afgekondigd, waarbij het sluiten van eene leening van 40 millioen frank bij de Grieksche Nationale Bank goedgekeurd wordt. IN BELGIË. ANTWERPEN MECHELEN. — Diefstal in de groote Vleeschhalle. — In don nacht van vrijdag op zaterdag zijn onbekende dieven bin-nengebroken in de groote Vleeschhalle, Huidevetterstraat. De kerels hebben voor meer dan 400 frank spek, vet en vleesch gestolen, ten nadeele der beenhouwers Van Puyer en Wiliems, die zaterdagmor-gen, bij het uitstallen hunner vleesch-kramen, de plundering bemerkten. Er zijn twee vermoedehs : ofwel zijn de dieven bimiengebroken, ofwel hebben zij ps zich in latea opsluitea. Voor zulke belangrîjke vleeschhalle, waar gedurig vleesch door de vleeschverkoopers wordt achtergelaten voor de volgende markt-dagen, ware het te wenschen dat er aldaar waak werd uitgeoefend, het is gelijk op welke wijze. HEN EGOUW CHARLEROI. — Wij kondigden de aanhouding aan van een veertigtal kwaad-doeners în den omtrek van Charleroi. Het is gebleken dat eene uitgebreide bende te Marcinelle werkzaam is. Verscheidene onbewoonde en ook bewoonde buitenverbiijvcn werden bestolen, en ook winkels en magazijnen. Bij eenen mijnwerker en eenen porion vond men kruidenierswaren, kramerijen, wollegoed,sigarenentabak, stoven.kassen, balen koffie, wijn, wat allemaal in beslag genomen werd. Nu heeft de policie ook bericht ontvangen dat op een buurtspoorweg naar Na~ linnes een diefstal van trolleys plaats had. Ook op de kerkhoven werden de zerken bestolen. De bende maakt meer slachtoffers dan de zoogenaamde « Zwarte bende » die in 1880 de Streek teisterde. WEST- VLA A N D E R E N DE BOMMEN TE MEENEN. Verleden week woensdag werd onze stad door eene betreurenswaardige ramp in rep en roer gesteld. Rond 5 ure namiddag werd door eene vliegmachien eene bom geworpen op de ijzerenwegbaan gelegen aan de Brugge-poorfc aan het uiteinde der stad en het begin der baan die naar Dadizeele leidt. Het vliegtuig had reeds de gansehe stad overgevlogen achtervolgd van kogels en mi-trailleuzeballen, toen opeene aan bovenge-melde plaats gekomen het plotseling neer-schoot. Iedereen dacht dat de aeroplaan neergesehoten was, maar opeena klonk een vreeselijke knal. Eene bom was geworpen. De eerste getuigen der ramp bemerkteu hier en daar lijken van personen die dooi het ongeluk getroffen wierden. Allen werden weldra naar het stedelijk hospitaal overge-bracht, terwijl de overlevenden door de militaire en andere geneesheeren verzorgd werden. De lijst der gedoode slachtoffers stelt zich op als volgt. : DENORME Cyrille, 24 jaar ; HOSTENS Pieter, 38 jaar ; IMPE Maria., 27 jaar, LA-HAYE Marie, 24 jaar'; MATTHYS Bertha, i 16 jaar ; ONSELAERE Victor, 32 jàar ; PORTMAN Arthur, 26 jaar; VANDEN-DRIESOH Martha, 18 jaar ; VANHEEDE Maurice, 12 jaar ; VE RB A1SÎGK Paul, 34 jaar ; VERGRACHT Henri, 53 jaar, bene-vens verschillige soldaten en een aantal min of meer gekwetsten. Op een honderdtal meters der ramp werden letterlijk al de ruiten der huizen verbrij-zeld.Zaterdagvoormiddag had de teraardebe-stelling der elf slachtoffers plaats onder eenen grooten toeloop van volk. Na de begraving vloog een Engelsch of Fransch aeroplaan over de stad en verwekte eenige oogenblikken angst midden de bevolking, doch het vliegtuig verdween weldra aan den gezicliteinder en verscheen niet meer terug. N. OOST-VLAANDEREN TERDONCK. — De brug. — Men draait nu de groote nieuwe brug niet meer met de stoomsleepers, om ze dan met wind-assen en stalen reepen toe te zetten. Twee werklieden helpen nu de drie brugdraaiers, die de brug nu maneuvreeren met de windassen en reepen alleen : dit gebeurt nu traag en zacht, want men vreesde dat de brug den eenen of den anderen keei voor goed zou in hare bewegingen ont-redderd geworden zijn, door het ongelijk en snokkende geweldig trekken der slee-pers. Dat zou een groote tegenslag zijn voor de bevolking en de schippers, vooi wien het verkeer hier zeer belangrijk is. SCHELLEBELLE. — Vrijdâgavond waren de zoons van den jachtwacliter De Bruycker, van aliiier, bezig met stroppen af te doen. Eene bende wildstroopers kwamen op hen af en spraken bedreigin-gen tegen hen uit. Op de komst van den jachtwachter zelf, die een onverschrokken man is, sloegen de stroopers op de vlucht. De jachtwachter vond er minstens lion-derd stroppen. Eene Duitsche patrouille, die daar in de nabijheid was, kwam den jachtwachter ter hulp. Een streng onderzoek is geopend: A AL ST. — Het Voedingskomiteit be-krachtigt nogmaals zijn vorig besluit, waardoor aan de bakkers streng ver-boden wordt wit brood te bakken of te verkoopen, ook pistolets, fransche brood-jes, korentekoeken, enz., enz. Nochtans is het toegelaten aan de winkeliers en voortverkoopers wit brood te koop te stellen, voortkomende van bloem-buiten den voorraad van het Voedingskomiteit. Dit brood zal te relcenen van 16 Maart, maar 45 centiemen mogen verkocht worden. De piakbrief moet bij aile bakkers en broodverkoopers voor het winkelvenster uithangen. — Op zondag 21 Maart, zijnde Eerste Communiedag. en maandag 22 Maart, is het toegelaten aan aile bakkers, coo-peratieven, winkeliers en broodveji'oo-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes