Het volk: christen werkmansblad

2905 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 27 Novembre. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 22 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/zc7rn31s2k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Zeven-en-Twiiitigste Jaar. — N. 278r loisiienst - ifuispzm Ei&enâom Biasdag, 27 Kovember i II 17 ▼rtf te eenden aan Aug. Van l6eghem, lîlt gever voor de naaml» atitsitsch. «Drukierij Het Volk», 33eersteeg, n® 16, Gent. Bureel voor West-Viaanderem ©aston Bossuyt, EecoUettén» Stiaat, 14, Kortryk. HET VOLK Men scàrijft ln s Op aile postkactoren aan 10 f ;r jaar. Zes maanden fr. 5.0 rie maandou fr. 2,50. AaeKcndlglngen : Prijs volgens tarjaf. Voorop stalen. Keebterlijke herstelling, 2 1 ;r ré gai. Ongeteekeûde brieven word( weigerd. TiâLEFOON N° 137, Genfe, ^ersclsi^ait © mcml per weeît CHRISTEN WERKMANSBLAD S Ceiitiemea het nummer Werschijut & maai pej »- DuîlscïieSîeffeJeelIageD on Yerordeningen. 433. — VERORDENING betrs/fende de be-paling van hoogste prijzen. Ter wijziglng der verordening van 22 Juni 1917 betrcff -nde de bepaling van hoogste prîjzcn wor !t voor het Efcappengcbied van het 4° léger de h^or;ste prijs voor Riygraszand van 150 fr. op 250 fr. de 100 kilos verhoogd. E. H. O., den 14 November 1917. Der Etappeninspe ktcur, von SGHICXFUS, General der Infanterie. 434. — VERORDENING ooer de verzorging d'T apothekers, drogisten, enz. in 'l gebied der Elappen-Inspektion van het 4e leger met verband en geneesmiddelen, geneeskundige (ook gynae-cologische.) inslrummten, gereedschappen voor de ziekenverpleging, enz. 1. Vanvragen tôt het bczorgen van verband-mi ! :I 1 a, g-meesmiddelen, inentingsstof enz. ^moet n door de apothekers, drogisten, hande-' iaars in genecsknr.dige instrumente!! bij de bevocgde Etappen-Konunandantur gedaan en door d ?zp bij dsn Etappar.arfcsingediend woTden. 2. In g -v 1 m® de veorwerpen uit het gebied, van h-t Gouvernemont-Generaal in Belgîë wi doen ko-n-^o, moet de aanvrager de als leveran-cier ç w aseftt-;-firma met aanduiding der zetel-!>I. : ts opgiwn. De Ievering uit het Gouverne-mr £-G neraal geschiedt onmiddellijk aan den botîv;- igv-r. WH men de voorwîïpen uit Duitschland doen fcom- Ti, t'nns mo-ten de aanvragen in drie-voudige uitvp.artligiag ingediend worden. For- , m'di ï;-.n voor dleze- sanvrag«n moeten bij den Et ;>p- : nrfca asiïgevraagd worden. De Ievering nit D àfcaehi 'nd gescfcicdt door bemiddeling ' van ht « Etrtppsn-Sanitaetsdcpot a van het 4e 1 g.T. 3. Voor zoover groothandelaars hunne fiiialen aanvr; g-_n tôt bezorging indienen, moeten zij deze door de brst-îîIiKgon der apothelcen enz., w R;e zij voorzi.n willcn, stnven. Over den handel t..'-r g.oothandelr ars zal toezieht gehou-den, d< handclsboéken zttllenonderzoclitworden. 1 4. H t r.ar,schaffen van verlxindinitsdeien, ' ï, ""?smi-lfk'l'?i enz. op andere als de voor- f gesclacven wsjze is verboden en vrordt, voor zoover ni* t elders strengere straffen toepasselijk ) ziji>, met t^n hoogste 10.000 Mark geldboete en ' met g ivang nis tôt één jaar of met eene dezer h., «trafj ■'.» gestraft. Çj E. H. O., cier. 16 November 1917. Der Eiappeninspekleur, von SeHIffKPUS. B?ES eSIiUlATEB. > roi '.an 't water in ons leven is van ovenvegend ijelang. Oa dit te bewjizen hoeven we zelfs niet te èpreken van het veelvuldig gebruik van water in de nijverheid. Het zal Toldoende zïjri te wijzen op zijne uanweîiding in en rend ons îiuia. 't Zîj aïs reirâgmgsmiûdel vcor liehaam, kleedergoed, woning eu sïraat. 't als îieiimiddel in de hydrothérapie — zooais pastoor Kneipp dat zoo doellreffend wist te doen. 't Zij vooîal aîs lactor in de économie «m 't mcaschelijk licbaam. Vooiaf deeien we êenige bijzonderheden inede over de roi van : t water in ons organisme.In den groeiiijd, bij pla,nten zooal3 bij elle îevende wezeîî», wordt een groot deel van het opgenoraefi water aangewend in den opbouw der ceiïen van 't liehaam. Iedereen heeft bemeikt brjv. dat kinderen pewoonlijk dorstig zijn. — Hun instinkt vraagt water zooals een jonge plant die haar wortels ver uitstrekt om het op te slorpen. Bij gezondc volwasgenen maakt het water ongeveer 65 % van de samenstelling van het liehaam uit. Dit bewijst wel dat water onmisbaar is in onze voeding. — Gtleerden beweren àroogjes dat wij vier weken kunnen leven zonder cten, met water alieen sis voedsel -— terwijl indien ook aile drank ontbreektj de riood op 1 week volgen moet. In ons regiem dienfc het ook nog als voermiddel van het eigenlijke voedsel. Geen wonder dus dat -wates^het hooîd-bestanddeel de® uitwerpsels va-n tien meçiseîi «itmaakt. Dagelijks scheiden wij'*er eirea S litsrs af onder den vorra van adem, zweet en afvalstofleîi. Wij moeten dus per dag t-en minste S liters water innemen. Wij slorpen er echter onbewust veel op; men vindt het immers in groôte verhou-dingen in aile vaste spijzeu. Volgens Br Van de Velde : 88 % in goede melk. 75 % in aardappelen, œagervleesch, eieren. 38 % in 't brood. 16 % in de boter. , Dit zijn al eijfers uit den goeden ouden ^Sd. Nu ia er daar ook «1 « opsiag • op. Baéer bijr. bevat er fchans zoov«el dat >% ïâeht alleea van oon « stuHekon > ona het «Kter doet m don mond komsn! îfiettegenstaamie dît ailes ia drank toch ;t»misbaa3f om de 8 fiters verioren water 4» volmaken, j' Nu zijn er wel vetet die «ea georig kopje ^oîfkKrf eenetevigglastrter bove» eenefrische £eag water verkIez«J3u Maar zotider go ad water kam toch geen Sfoede drank ce maakt wordea. SAMENSTELLîNG VAN WATER. • Water is een seheikundig produkt b komen bij het verbranden van watersfa — 't is dus eene verbinding van waterst< met zuurstof. Volkomen zuiver water treft men echt< in do praktiik niet-aan. Niets zoo kiem als water, niets verandei zoo gemakkelijk van samenstelling. Deze onstandvastigheid spruit voort u twee voorname eigensehappen van des vloeistof. 1) Uit haar groot oplossingsvermogen Oneindig veel stoffen smelten in water. -'t Regenwater brjv. binst zijnen val in d iucht, lost veel gassen op uit de atmosfeer.-Tijdens zijne doorzijpeling in den gron smelten o. a. kalk- en stikstof inhoudend zouten. 2) Uit zijne groote vloeibaarheid die ht meêvoeren in zwevenden toestand van ve< vreemde stoffen toelaat — regenwater voen onder dien vorm, veel stof meê da,t bove eene groote nijverheidsstad zooals Genl in de Iucht hangt. Het neemt alsdan ook allerhande bactf rieën meê. Baeterieën of microben zijn oneindi kleine wezentjes bebbende meestal de vorm van kleine wormpjes (0,001 mi dikte). — De Fransche geleerde Pasteu ontdekte ze het eerst. Hij bewees dat z zich in groote hoeveelheden bevinden rond om en in ons, in de lucht, in 't water, in d planten. Men onderscheidt drie soorten bacterieër kleurstof-bacrterieën gisting-bacterieën ziekte- bact'eriëri. In gegeven omstandigheden, onder de: i-invloed bijv. van eene zachte warmte^ vei menigvulciigen zij zieh met eene ontzettend snelheid. Dr Van de Velde deelt in een zijner boekei mede dàt een staal water, waafin hij- »o] 't oogenBlik dat het geput werd 48 bac^eriëi ;-,per cm3 von ci, er na'drie dagen %millioe] Tjevatie. Baeterieën weerstaan niet aan groot warmte (kokend water bevat er weinig o ngeen); de-koude houdt hunne vermenigvul "diging tegen maar doodt ze niet. * * * Feitelijk dus is water heel wat meer dai eene verbinding van waterstcîmet zuurstoi Er is goed water, verdacht water- en ge vaarlijk water. Het water kan verdacht zijn wannee het veel gemineraliseerde stoffen (zouten heeft opgeslorpt. (Ik spreek hier niet vai echte minerale waters die zooveel zoutei bevatten dat ze al3 medecijnen moetei dienst doen; die mineralen zijn dan vai eene bepaaide eoort). Wanneer die zouten kalk- en gipsachti] zijn, zijn ze alleen hinderlijk. Dergelijk waters noemt men fcarde waters. Het ia onmogelijk b. v. er sommige groen sels in malsch te koken. De zeep echuimt er moeilijk in. Een dee ervan verbindt zich met de opgeloste zoutei en zet zieh neer onder den vorm van vlok ken. Dit gaat alzoo voor den wasch ver loren.. Sommige waters zijn onder dat oogpun zeer bezwaarlijk. Een m3 water uit deSehel ■de (aan de Fransche grer.s genomen) ver slindt aldus gansch nutteloos 2,5 kgr. zee] — een m3 water van de Seine te Bellevill' 12^ kgr. De hardîieid vermindert bij het koken een deel der kalkachtige zouten slaan o] den bodem van den ketel neer onder den vorn van eene-harde geele korst. In stoomketel: is die korst gevaarlijk, zij kan tôt ontplof fragen leiden, Wanneer de opgeloste zouten uit stiksto: gevormd zijn ( nitraten, nitriten, aimaonia zouten) of uit fosfaten, is het water, op ziji minst genomen, verdacht. De ammonmzouten b. v. moeten immer; aanzien worden als zijnde de uitwerpsels o: de afvalatoffen van aaîiwezige bacteriën Nitraten alleen aanwezig wijâen. op eec< 'vroegere besmetting die waars.c-iiijnlijk, on der den invloed van zuiverende reactiven door de natuur geleend, haro gevaarlijk* eigensehappen heeft verloren. Men denk< aan de natuin-Hjke zelfzuivering der stroo-menSommige zouten, zooals de verbindingci van lood of zink, zijn vergiftigj zij kunner in drinkwater niet geduld worden. Gevaarlijke waters echter zïjn zonder twij-fel d® organisch bezoedelde; daaronder ver-staat men deze die afvalstoffen van dier-lijken o£ plantaardigen oorsprong bevatten Deze afvaîsoorten dienen aîs voedsel vooi de bacteriën die er alsdan met eenen onge-looflijken ijver in woekeren. Çt Vervolgt.^ IN FRANKRiJK. HIsuws Blakkademlaister- PARIJS, 23 Nov. — Do mirister der blok* kade .Jomart heeft om gezondhsidsredenen zijn ontslng gegeven. Clemenceau heeff; het ambt mngeboden aan den afgevaardigde Lebrun, die MHivaard heeft. BERLIJN. 24 Nov. — De Loïc. Anz. meldt uit Zurich : Da katholieke Neuen Zvreher Nach--rienten meldt uit Borne : Het bericht der pers over een nieuw pauselijk vredcsaanbod ia uit-fievonden. De Paus is bszig, den weg voor zijn laat-ste nota effen te brengen. Het is mogelijk dat do Paus met Kerstdag, ter bskraehtiging «ijner laatste nota, een oponbaar bsroep zal doen op de staatsleiders en volberen. IN RUSL.A5SSO Samenvatting der telegrammen tôt zondag-namiddag : — De opperbevelhebber der Russisehe legers, Duehonin, die weigerde de onderhandelingen nopens een wapenstilstand in te leiden, werd door den raad der volksafgevaardigden van zijn post ontslagen verklaard en door Crylenko ver-vanger).— De vredesvoorstellen der Maximalisten zullen in verschillende talen vertaald worden en door soldaten der loopgraven en bij middel van vliegtuigen aan do Duitsche en Oostenrijksch-Hongaarsche legerleidingen overgemaakt worden.— Den 23 November was bij de Oostenriik-sehe regeering nog geon voerstel tôt wapenstil-stand binnengekomen. — Ds marine-minister, admiraal Werdcrewsky is afgetreden. — De gemeenteraad van St. Petersburg heeft de kiezerslijsten voor de wetgevende Vfrkiezin-gen uitgegeven. Men zegt dat er 19 partijeu in de ldezir»g zullen vooruitkome. . — In Sibérie zijn eveneens o»Iusten uitge-brokon. Ds Maximalisten maakteo zich meester van de telegraafkantoren. — Journal de Genève meldt dat dejgezanten der Verbondenen St. Petersburg verlaten heb-ben.ST-PETERSBURG, 23 November. — Troski, die Eich de gevolmaehtigde voor buitenlandsche aangelegenheden noemfc, heeft tôt de gezanten sene boodschap gerieht, waarin hij mededeelt dat Wladimir Isloch Ijenin tôt voorzitter dei^ nifeuwe regeeripg aangeeteld is en bet voorstel van wjipenstilstand op allo fronten overmaakt.. LOS DEN, 24 Nov. — In een onderhoud heeft Lord Cecil onderstaatscecretaris van buitenlandsche aangelegenheden de ver klaring gedaan 3at er geen reden bestaat om de nieuwe Russi-ïche regeering te erkennen. BERLIJN, 24 Nov. — De opperbevelhebber ran het Russisch léger, generaal Duehonin, zou Dp zijne weigering teruggekeerd zijn en aan de v-ijar.aelijke en verbondene legers een aanbod tôt waperstilstand gezonden hebben. BERLIJN, 24 Nov. — Troski ia niet geschikt voor den posrt der buitenlandsche zaken en zou iaor baron Rosen, die vroeger gezant waa te Washington, vervangen worden. LONDEN, 23 Nov. — De Russisehe ministère fctebben besloten den jaargang 1898 van den legerdienst te ontlasten. KEULEN, 24 Nov. — De Russisehe booten liggende in de Er.gelsche havens en deze op weg busschen Engeland en Archangel (Rusland) n'erden door do Engelsehe regeering in beslog genomen. De Russisehe kruiser Askdid die in de Middellandsche zee ligt, is onder Engelsche op-perbevel gesteld. • * ♦ Samenvatting der telegrammen tôt maandag-middag : BERLIJN, 24 November. — Uit Weenea sTOrdt verzekerd dat vanwege den Russisehe >pperbevelhebber Daehcnin, gsen voorstel tôt let sluiten van een wapenst il stand is t-oege-iomen.BAZEL, 24 November. — Uit Washington ivordfc amlrtelijk bericht dat de Araerikaansche , ;ezant te St. Petersburg zijne medeburgerS'Opge-/orderd heeft do stad te verlaten. ROTTERDAM, 25 November. - Einde Movembor wordt Keresaki te Parija verwacht. MILANEN, 25 November. — Te St. Peters-)urg hebben de Verbondenen tegen sens afzon-lerlijke vredesshntmg geprotesteerd. Zonder . jepaalde bstrekkingen met de tegenwoordige ■egeering aan to knoopen hebben zij zieh echter jereid verklaard met de volksafgevaardigden 3e hsngende Investies op te lossen. KOPENHAGEN, 25 November. - De nieuwe EliiÇisiHeha reffeeriru? hrr f t rr-r.o Tn-.-i-in MiiiNUliEWJiKK 141 3APITOLA Wcrk van cen ellendigen bcdrlegerkondefcgflnla eciit beschowwenî riep Herbert bui'ten zich zelven. Kent gij zoo weljilg xtwc broîd. dat gîj -haar in staat acht,dez«îi schaamfceloozen brik geschreven te hebben 1 Mijn God, Traverse, skchts een krankzinnlge kon handelen zooals ■fi'j en 'tls waaflîjk eene te gainge straf voor v, ■dat ge nu den ransel draagt. — Maar 't i* haTO hand, Herbert, stamelde Traverse, en wie ben ik.„ welke uitirtelsprsda hoedftïngheden bezit ik, om mij te verbeelden, dat een meisje als Clara mij met onkrenkbaré tîouv/ beminnen mo&t-T — H.ire hand ? Eene n&bcotm'ng ervan, maar onmogelijk de liare, heroam Herbert opgewon-den, en wie zijt gij» voegde hij or b<j, welke afschuweliik wantrouwen jçgens de doohter van uwen vaderlijken weldoener zeker niet! — Ruiten dezen brief schreef Clars mij geen enkelen keer gedurende onze eeheiding. — Zeg lisver, dat ge geen brieven ont-vingt, niet dst ze n niet rehreef. De kelonel Lenoir ondersehepte uwe brirfwisselirg. Hcbt ge dH dan nog niet geraden ? — Xk rfhrf'-f mijne meedor, zich naar Clara t« onderriehten, doch ook van haar kreeg ik geen antwoord. Indiîn zij m?j goede tijding kon geven, zou ze daarmeô zeker niet gedraald hebben. — Dioh wanneer ik u zeg„dat er intus3ohen [ iets bij^ondera gebeurd is, dat Clara zou ge- afgekondigd, waarin de vrijheid en het zelf-bestemmingsrecht der Russisehe naties wordt tritgesproken. — Washington. — Volgens mededeeling van het Handelsbureel zijn de barichten, volgens dewelke den urtvoer, der door Rulsand gekochte waren, verboden was onjuist. ! N AMER! K A. Revclutle la OJiIlI r?g#}?iîlîgîl. SANTIAGO-DE-CHILI, 23 Nov. — Uit Geragpguil wordt gemeld dat de révolutie ge-einaigd is en de révolutionnaire leiders aange-houden zijn. IN 2WITSERLAND Wleuwe Betaoniagso- ZURICH, 25 November. — De socialisten liadden voor zondag in de meeste Zwitsersche sfceden nieuwe betoogingen aangelcondigd tegen het mllitairlsme. Oproepen zetten de 'Werklicden aan betooghîgen te houden tegen de munitie-leveringen van Zwitserland aan de oorlogvoeren-den. De militaire overheden hebben in de meeste Zwitsersche steden eenen bijzonc\eren ordedienst ingericht-, voor zondag. OfScieelsMeâedssIinyen la VJaanderea. Fraîikrijk eu Eizas. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 24 November. — Uit het groote hoofdkwartic-r : — Lcgergroep van kroonprins Rappre eht van Reieren. — Bij gestegen artilleriebedrijvigheid in Vlaanderen wisseldcn vuxirgolven van de greotste heviglieid af met rustige hir.derings-schoten tusschen de banen van Boesinge naar Staden en van Yper naar Roeselare. Zuidwestc-lijk van Cambrai betrachfcte de Ejagelscbman opnieuw de beslissing. Scherpe vuurstrijd op he t front van Quéant tôt Banteux leidde den slagin. Een sterke aanval op Ir.chy brak vôér htt dorp samen. Moetwres werd in Verbitterde gevechten tegen veelvuldige aan-vallen taai verdedigd. Bijzonder zwaar was de stoet tegen Bourlon, Fontaine en La Folie ge-l'icirt. Op een dichte golf van pantserauto's volgde diep gelederd, de infanterie. Kare kracht brak op der. heldenmoed onzer troepen en onder de vernietigende werking onze-r artillerie. Den viiand, onde' zware offers slechts langzaam ter-rein winnend op Bourlon, trof de tegenstoot van aanvalsboproefde troepen. Zij wierpen hem weer uit het dorp en het woud Bourlon. In veel-vnldigen, vru-chteloozeïi aanstorm tegen het heet omstreden Fontaine en het woud van La Folie putte de vijand zijne krachten uit. Dezelfde troep, die den vorigen dag bij de bestorming van het dorp zijn glansrijken aanvalsgeest bewees, heeft gister evenzoo standvastig en dapper in den afweer gevochten. Dertig stukgeschoten liggende pantserauto's vôér Fontaine alleen, geven een beeld van den inzet der vijandelijke krachten.Ook binst den nachthield sterk vuur in enlrele strijdsectors aan. Onze artilterlcwerking hield nachtelijke vooruitstoeten neer tegen Rumilly t en Zuldoostelijk van Masnièrcs. — Legergroep van den Duitschen kroonprins. ■— Aan velc plaatsen van het Iront verhoogde bcdrijvicheid der Franschen. — Sedert 20 November verloren onze vijan-den in luehtstrijd en door slwetnw 27 vliegtuigen. Ritmeester vrijheer von Riehthofen be-haaldê zijn C2% luitenant vrijheer ven Richt-hofen zijn 26«, luitenant Bongartz zijn 24» luchtzegepraaL ■—• AVondbericlit. -—• In Vlaanderen sterke artilleriestrijd van het Kouthulster-bosch tôt Becelaere. Zuidelijk de Scarpe gestegen vuurbe-drijvigheid. Engelscheaanvallen tegen de dorpen Inchy-Moeuvrcs en Banteux zijn met verliezen mislukt. — 26 November. — Legergroep van kroonprins Ruppreclit van Beieren. — In Vlaanderen steeg de artilleriestrijd 's namiddags tôt groote sterkte tusschen hetHouthulster-boschen Zand-voorde. Een Engelsche vooruitstoot aan dea straatweg Vper-Meenen mislukte. Op het slagveld Zuidwestelijk van Cambrai AK Um^rfa «vj«r «IAPH+A hp worucn ue vrouvv rau v^r»vexi w wurut iat zo echter nog te rechter tijd gered werd f au weer met uwe moeder op Wfliow-Heigh woont, gelooft ge dan eindelijk, dat ge se lit lelijk bedrogen zijtî Ik bsn nog verbaasd, h< je u zoo hebt îaten om den tuin leiden. — O, Herbert, spreek! Wat ge mij daar ve telt, boezemt mij weer moed in. Is het werkeli waar, dat Clara weer vrij is, cfat ze weer t mijac moeder woont, dat zij mij nog beminl — Jâ, zij bemint u, ongeluklnge, hoe on waa iig gij harer liefde zijt, daar ge aan hare trou ;n liefde kondt twljfelen. — O mijn Godl stamelde nu Traverse, wat h< :k gedaan? Hoe kon ik zoo verbllnd zijn? W; lieb ik onbezonnen gchandeld! Reed# m? wddoener heeft mij dikwijls op dit gebrt îewezen. Ge zijt ongeduldlg, zegdc hij dikwijl in 't ongeduld is eene hooîdbron van menscb îjke dwalingen. Na zle ik zelî, dat hij gwx gclijkhad. — Claia «ou u nooît vergeven, wannetr s wlst, hoe valsch gij haar beoordeelt, hemai Herbert. Terwijl gij aan haar twijfeldet, heeft s iadelijk na hare bevrijding u geschreven. Oc rwe moeder deed er een brief bij, zooal» ze w tegde. Deze brieven Werden natuurlijk nas 5aint-Louis verzonden, terwijl gij nu hier zijt. G si et, dat gij alleen u zelf te beschuldlgea heb — Doc 1k dit dan niet? "Welk een schandelij îêdrog van deze Leuolrs, die toch nu mïjr >versten zijn. O, Herbert, 1k zal mij Wrekcn! 1 îal hen ultdagenl — Zoodat ze u voor dea krljgsraad zolle oepen en u laten fusllleeren? hernam Herbes jedaard. Neen, neen, Travers», doe nu gee lomheld meer. Denk eens aan de strenge krfjgi Zetten enlaathetaan God over, hen te straffei \lles wat & ioudk willcn doen, ara u sleehi • pei-Kce geveenten. Tegen ineny Zv tee ae un -îscn-; man sterke lcrachtcn tôt nieuwe aanvallen in. Mecrmaals stormden dichtc infanttrlegolven i te vt-rgeefs vooruit. Hunne verliezen waren bij-i zonder zwaar. In den tegenstoot wonnen onze i troepen verscheidene honderd meter voorwaarts terrein. Na lievige vuxirwerking viel de vijand des a vonds het dorp en het bosch Bourlon aan. Or:de; beschutting van nevelwolken drong hij tôt het dorp vooruit. De tôt tegenstoot ingezi tti garde» fuseliers wierpen den vijand in Verbitterdei) nachtclijken strijd met het blanke wapen in zijn uitgangsstellingen terug, terwijl Pommersciw grenadiers aan den rand van het bosch elken vijandelijken aanstorm deden mislulcken. Na de mislukking van een vroegen aanval op Banteux volgden daar in den namiddag slechts zwakke gedeeltelijke vooruitsteoten. — Legergroep van den Duilschen kroonprins. ■—- De bedrijvigheid bleef levendig op gansch het front. Sterke verkenningsafdeelingen tastten tegen onze linies vooruit. De artillerie- en mijn-werpersstrijd was bijzonder gestegen Noord-oostelijk van Craonne, in verscheidene secters van Champagne en op den Oostelijkcn Maas-oever. Eigen stormtroepen brachten talrijke gevangenen in van een geslaagde onderneming Westelijk van Beaumont. — Legergroep van hertog AlbrecM van Wurtemberg. — Oostelijk van St-Mihiel en namelijk in de Sundgouw versterkt artillerie- en mijnen-vuur. In het woud van Apremont en bij Amerz-weiler werden sterke Fransche vooruitstooten afgewezen. (FRANSCHE MELDING.) PARUS, vrîjdag 23 NoVember. — Oflicieel* In den sector van Cerny en Juvincourt bleci de artillerie levendig. Links van de stellingen welke wij den 21n in deze streek veroverd liadden, heeft ons vuur een vijandelijken aanva! weerhouden. Onze patroeljes hebben bij Ailitte gevangenen weggevoerd en den vijand verliezen toegebracht. Noordwestelijk van Reims en in Champagne hadden overvallen cp onze voor-posten geen gevolg. Op den rechtêr Maasoeveï bleef de artilleriestrijd binst den nachtlc-vendig. Niets te melden van het overige front. — Avondbericht. —- Wederzijdsehe artilleriebedrijvigheid in de streek van Juvincourt en in Opper-Élzas in den sector van Seppois en Lar-gifczen. Vijandelijke aanvalspogingen op onze Voorpostcn bij Bennéricourt (Noordwestelijk van Reims), en Oostelijk van Maisons de Champagne werden teruggeslagen. Rustige dag op het overige front. Den 22 November werden twee vijandelijke vliegers afgeschoten, een in luchtgevecht met onze vliegers, de ander door afweervunr. (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, donderdag 22 November. — Oifi-cleel avondbericht : Op het Zuidelijk slagveld brachten wij den dag door met de versterking en bevesting van het groot gebied, waarover onze troepen bir.st de laatste twee dagen vooruitgegaan zijn. Dit werd gevolgrijk doorgevoerd, behalve bij Fontaine-Notre-Dame, dat de vijand door tegenaanval terug veroverde. Zeer verdienstelijk maakten zich de transport-Inrichtingen door de snelheid, waarmede de regelingen de samentreklcingen der laatste dagen uitgevoerd werden. — Vrijdag 23 November. —• In den laatstea nacht schoven wij onze linie Zuidoostelijlc van Yper Iicht vooruit. Vijandelijke aanvalspogingen in den Ioop van den nacht Noordoostelijk van Pontruest, Noordwestelijk van S t-Quentin en Zuidelijk van Neuvechapelle werden teruggo-slagen; er bleven geva.ngenen in onze handen. Zuidwestelijk van Cambrai is er geen verando-ring aan ons front ingetreden- 0p bel Oostelijk GeweMstemiiu (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 24 November. — Uit het grooti hoofdkwartier : Geen groote gevechtshandeliîvgen. — Auondbericht. —■ Tôt iii--rtoe zijn geen bij-zondero gebeurtenlssen gemeld. — 25 November. — Niets bijzonders. (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) AVEENEN, 24 November. — Amhfcelijk* mededeeling: Niets nleuws. schade berokkenen. Wees nu slimmer dan ga geweest zijt. Bedwing u ter wille van uwe goed# moeder en van Clara. — Ik zal het doen, beloofde Traverse. Door dil leven vol gcvaren en vermocienissen zal ik d« fout, aan Clara begaan, uitbocten en weer uw< achting verwerven. — Mijne achting, Traverse, hebt ge niet verloren, wanneer 1k mij ook een weinig hard teges u uitllet, zegde Herbert. Docl- ge spraakt va* nood en ellende, hebt ge ln Saint-Loids gcea geluk gehad? — Ach, Herbert, ook in dit opsicht ben Ik bitter teleurgestekî. Ge weet, dat ik van hûJm weldoen6r eene aanmerkelijke eom gelds kreèg om de reiskosten te dekken en in den beginm ta kunnen leven. Eer ik vertrok, décidé ik m mot mijne moeder, die door hare schsiding v®a Clara weer in een ongelukkigen toestand gerattkf was. Er bleven mij nog 500 daalder» over, n* mijne aankomst te St-Louis nog 300 en eentgu wetBS later bezat ik nieta meer. Weldra kon f!i de huar niet betalen. Ongelukkig wafl het oefc nog eene arme weduwe bij wie ik hiwoonde; rif drong niet meor op betaling a«o, dooh ik IM duidelîjk ht welk een grooten nood aij verkeerfflB omdat ssq van mij geen geld kreeg. Ik troortie mij met de gedachte, dat ik weldra eeno drukie partq zou hebben, maar helaas 1 daarbij lrw« Clara'B briet Nu nem ik apoedig e«n wanhop^f bealuit. On* mqne echoldan te kanneo bet&isah vorkoeht ik ^llea, wat & berai t brehxi en «I mijne kleeren — es daama giug ik soldant don, om *0lch*-lc 't ocw»e geyeekt den dood« zoelcea.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes