Het volk: christen werkmansblad

442 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 24 Novembre. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 10 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0z70v8bn92/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

YflFei-fvhttigste to. — Fi. 312 GodsdieB8t—Hoisgezla — Etgenâora -LUI}1, ■. -.A 'lui UH-i— . ' 4 Wocastia* î\ ftovèrtér ii) î 5j . i. ■ — - - .. » . iHle brîefw?f«pHfipwi TTprW-*iij te r.cnddj aae Aug. Van lf rplif m, uit gever voor de nsaml. r satÊch. «Dnikterij Het- Volk»t Meefsteeg, n° 16, Gtnf. linreel voor West-VTsandpica: Gaston Bossiiyfr, Recolletten-stiaat, M, Kortryk. Bureel van Antwerpen, Bra-I put pu Limburg : Viktor Kuyl, Vfc&ltstvaat, 3, Lcuven. HET VOLK i, i Men schrîjft la s Opalle postkantorenaan 10 per jaar. Zes maanden it. 5.0J. Drie maandcn fr. 2,50. Aa-.ikondlgingen: Prijs voirons tarief. Yoorop ta bctaJen. Reehterlijfce heTstellîng, 2 fft per regel. Ongefceekcnde b*Y8n wordaa _ ge^eigerd. M TELiSFOON N« 137, Gant. Iir>f niinmiAi» Verseliijnt. G maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD il Centicmen liet nummer IO Centiemen pcr week BoilschtBpdcdetîîaffeD cd Yerordeningen. Etappen Inspektion 4. | Gcnl, 20 Noyombcr 1915. ( Bekendmaking. De fabriekwcrker Judocus Vandcr Elst, in Aalst, hcefl tcgenin de A. O. K. kennis- ] ge\ing van 3/5-15, vier levcnde bricf- ( iluiven wederrechtelijk achtergehoudcn. , 1)eze ovcrtreding is onbemerkt ge- ( lrteven, wijl de sledelijke policie geenerlei hniszoeking naar bricfduiven bij Vandcr lils! gedaan had. De door tien Bnrge-meestcr met het nazicht belaste policie- : beambt'c heeft weliswaàr âangcgcvcn, dal de venioemde nict als duivenbezitter ( bekeud vas; dit klopt eeliter nict, daar Yander Elst, op de duivenlijst in handen des Burgemeestcrs, als bezitter van negen ' briefduiven aangeteekend staat. 1 lot is ce ne pliebtige houding (1er stedebike overîieid, Op verloog van het loger-opperkommando is der stad een bedwang als straf ter hoogtc van 3000 mark opgelegd geworden. Dit brongt ter openbare kennis, de Oversle van het Burgerbesliiur. von K EU DELL, Regeeringsraad. » * ♦ Vorordening betreffend den buiienge-wonen zittijd der provincieraden. Art. 1. De provincieraden der Bel-gische provincial worden hierbij tôt ecai<:n buitengewonen zittijd op dinsdag 30 November 1915, te middag 12 uur < in de hoofdplaatsen der provilicicn opgc-roepen.Art. 2. — De afkontliging dezer op-roeping geschiedt alleen in lut Wel- en Verordcningsblad voor de bezetle streken van Bdgie en in het Verordeningsblad voor het Etappengebied van het Vicrdc Leger. Art. 3. —- De uitnocdiging van de ledcn der provincieraden geschiedt door de Besl.ndige Aîvaardiging. De gouverneur der provimie is niet gehouden op de zilting• aanwezig te zijn. De Bcstendîîgé At\ ;v>vdiging dukit het lid der At'vaar-dig!ng ann, dat den zittijd opent en sluil 1).' op- nlcg (n sluiting gescJiiedt voor de pro\ incicp Antwerpen, Brabant, Heiîc-gouw, Luik, Luxemburg ch Namen in dtn naam «des Kaiscrlich Deutsch-n Generalgouvemeurs », voor île provinciër. Oost- en West-Vlaandereji in den naam van den « Oppevbevelhebbcr van het Yic-rde Leger». Art. 1. — De zittijd duurt niet langer dan eph dag en wordt bij gesloten deurcn g» li'iudih. Op de dagi'«le slaat uitsluitclijk : a) Wij/.c van opbrengen van de aan de bevolkjng van drn Belgischen St aat opgelegde krijgsbelastingên b) Dekking der op 15 Januari 1916 vervallende provinciën-schuld-briev( n. Art: 5. — De provincieraden nemen in de zen zittijd, welke ook het aantal aan-we/i' c lcden zij, geldige besluilen. Thielt, den 8 November 1915. })>r Oberbrfehlshabcr der IV. Armer, Herzog Albrecht VON WURTTEMBERG. Bruss'd, den 10 November 1915. Der Général-Gouverneur in Belgien, Freiherr VON BISSING, Gencrnlobcrst. OP DE BALKANS. Lortl Kitcisener bli Konlng KoDstantljn. Men meldt uit Atliene dat het strengste stilzwijgen bewaard wordt over het onderhond van lord Kithener met deji koning en den minister-voorzitter Skulu-dis. Openbaar is echter gecne gewiehtige vc lande ring in den toestand gekomen. De regeering verkloart zich ru zooals voorheen bereid de vordeningen der Entente in den breedsten zin te vervullen, voor zoover Griekenlands bemoeiingen niet ernstig lijden met de andere oorlogs- voereiule machten. * * * De ministerraad is zondag vergaderd geweest tôt 3 uur 's morgens en van 5 tôt 8 uur 's avonds. De ondeihandeiingen van lord Kilclic-ner met den Ivoning ep zijn hool'dniinister lieteh cene gelukkige oplossing voorzien der vraag, hoc de troepen der Verbonde-Hen zouden bchondeld worden, zoo zij op Gricksehcn bodem terug keeren. Het be-zoek van Kitchener in Athenc was gansch onverwaehts. Hij was begeleid van den Britschen regecrings-kommissarisin Egypte, Sir Henry Mae Mahon, den bevelheb-ber (1er Britsche troepen in Egypte, Maxwell, tien generaal Home en den oversle FisSgerald. De Grieksclje regeering bail KjitlKjKT twee oppcr-oll'iciercn ge- ZOtllIl 11. De Britsche gezant gaf gister in het Engelsch gezantschap een middagmaal ter eere van Kitchener, aan hetwclk ook den oversle van den Gricksehcn generaal-staf Dusinanis aanwezig was. Na het onderhoud van Lord Kitchener met den Koning en Skuludis, Ijatl hij ook een onderhoutl met den overste van den Grieksche opperstaf. De ministerzitting die daarna aanvang nam duurde vijf uren. 't ?lgrvsrband an Griekeîilanfi, Van de NEDERLANDSCHE GBENS, 22 November. — Reuter meldt : De Fransche gezant te Athtne deelde daar aan een veriegenwoordiger van het plaatsclijk Palris mede, dat de Verbon-dehen er niet op stondendatGriekenlaiid zijne onzijdigheid zou opgeven en zich voor den oortog bij lien zou aansluiten. Zij verlangden enkel dat zijhe onzijdigheid denzelfden welwillenden aard lx'-houde als tôt hiertoc en dat Griekcnland voort de gemakkclijkhedcn waarborge welke het zich bereid verklaard heclt» <Te Verbondciien toe te st aan. Deze houding ware voldoende om aile zwarigheden uit den weg te ruimen. Gezameolijke Oorlogsraad van bel Yierverbond. Ofschoon er omirent de besprekiiigen van de Engelsche ministers Asqaith, Grey en Baiiour met de Fransche regeering, in de verloopen week le Parijs gevoerd, geen officieele mededeelingen zijn bekend gemaakt, weten de Fransche bladen toch te berichten, dat de beide regccringen tôt oprichting van een oorlogsraad hebben licsloten. Dit internationaal lichaam zal niet alleen vragen behandelcn, inaar ook Ix sluiten nemen in zake de oorlogvoerlng. De Temps zegt, dat deze vergadering door meer andere, waaraan missciiien ook Hnssische en italiaansche afgevaardigden Zullen t'eelnemen, zal gevolgd worden. Ncrgcns is zoo duidelijk lict nadeel van tijdverlies ten gevoige van het verspreid zijn der verantwoordelijke autoriteiten gebleken, als in de Balkan-kwestie. De regeeringen, c'e parlementai en de voîken der Entente worden steeds meer ovcrîuigd van de noodzaketijkheid van sanienwer-werking. De gevolgen van dezen eersten stap in de nieuwe riehting zullen spoedig waanieembaar zijn. Eugclsclte vôorschoUen aar. asdere lauden Minister McKenna heeft in antwoord op eene desbetreffende vraag van een parlementslid medegedeeld, dat Engeland uit de rijksfondsen in 't jaar 1914-15 51.825.000 pond sterling aan andere mogendheden heeft geleend en dat het toiaal dernogte verstrekken voorschotten over het loopetide lïnancieele jaar waar-schiji lijk 423.000.000 pond sterling zal bedragen. I'——M—O— Licbibesparing. Er gaan in Engeland telkens stemmen op, om den kantoortijd vroeger te doen aanvangen en ophouden. De voorstanders van dien maatregel wijzen op de besparing aan licht, die hierdoor zal bereikt worden, terwijl het bovendien gemakkelijker zal vallen om de bepalingen op het duister maken der stad na to komen. Scmmige handelshuizen zijn reecs tôt dien maatregel overgegaan en sluiten hunne zaken om 5 in plaats van om 6 of 7 uur. i OfficieeleMededeelingen îd VJaanderen, PpaBkrîjk en Efzas. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 22 November. (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier : Gcen wezenlijke gebeurtenissen. , De vijandelijke artillerie betoonde le-t vendige werkdadigheid in Champagne, - tusschen Maas en Moesel en Oostelijk van Lunéville. (Fransche Melding.) I PARIJS, 21 November. (Reuter.) Amb-telijk bericht van zaterdagachternoen : Men meldt van den verloopen nacht slechts artilleriewerking en eenige ge-vechten met liandgranaten in den omtrek r van Atrecht, bij de verschansingen van 1 liet Labyrinth, in de Argo»nen", bij Courte-Chaussée en Vauquois in Lotha-> ringen en bij Reillon. — Ambtelijk bericht van zaterdagavond t Op verscheidene plaatsen van het front , concentrisch vuur onzer artillerie, welks uitwerksels wij konden vaststellen, na-mclijk in Bcigië in den omtrek van Boe-singe, v.aar Duitsche sclian swerken ver-' nield werden, aau de Somme bij Beu-vraignes, waar wij kleipe posten en eenen ' pantsertorcn des vijands vernietjgden. Op gansch liet front gewone werking der wedcrzijdschc artillerie. — Ambtelijk bericht van zopdâgacb-ternoen : Er is aan 't Jaatsfe berielît niets toe k te voegen. v; Op hel Oostelijk Gcvechlslerpcin. I (DuiUchc MUdiny.) Vl BERLIJN, 22 November. (Wolff.) Uit het groote boofdkwortier : Ecm zwakkc Russjsi hf, voorstoot tegen het kerkhoî van lllr.xl, Noordwestelijk van Dunabnrg, werd afgexvczeii. Verders is de tocsiarnl onveranderd ^ (Oustenrijksehc Melding.) v WEENEN, 22 November. (Wolff.) d Ambtclijke mcdcdecling : b Niets nieuws. ( Russisehe Melding.) S' PETERSBURG, 22 November. (W. £ T. B.) Ambtelijk van gisler : ^ Op het front in West-Rusland geen j, verandering. Ci Op het Kaiikasuslront, in de kusten- 0 st.reek en bij Tortuno. artillerie- en gc- ^ weervuur en voorhôedsgevcchten. Xan den Noordoevcr van het Wan-mccr bij de stad Ardjisch en aan den Zuicloevcr , van het Urnia-meer botsingoi met Kur- ç dische benden. OeOosteui'ijksch-ïtaliaaHscheOoplog (Oastennjksehc Melding.) WEENEN, 22 November 1915 (Wolff.). — De Italianen zotten hunnen aanval op v' het ganschebruggehoofdvan Gorzzoohard- ® nekkig als gevolgloos voort. Vooral hevig was het gevecht in deis,sectorvan Oslavija, ^ waar de ondéÉvindiiigrijkc Dalmatische * laiiùweer, onderslciuid door liet dappere Kraintr Infantcrieregimcnt u° 17 het deei onzer stelling dat eergister zich nog 11 in des vijands hand bevond terng her- ei overde. Het Zuiderdeel van Podgora werd vijîmaal aange vallen. De vertwijfelde stormloopen der Italianen braken cchtir S gedeeltelijk door oiis vuur en gedcclteliik in granatcngevechten samen. t( in de omgeving der hoogvlakte_ van si Doberdo waren de pOfingen des vijands.- t»df hoofdzakelijk gcricht tegen de ruimto j van San Martino. Na cene sterlce artillerie- s voorberciding gclukten de Italianen er hier in, in ons gevcchtsfront te dringeu ; een nachtelijke tegenaanval bracht ç echter het verlorene bij uitzondering van 1( een klein loopgravcnstnk, terug in ons bezit. d Noordelijk van het bruggehoofd van jj Gorz overschredcn zwakkc vijandelijke ^ krachten, Zuidelijk Zagora den Isonzo ; 's avonds was de linkerstroomoever echter , t opnieuw von deze Italianen gezuiverd. B Aan het Tyrolerfroj;t liad de vijand in den laatsten tijd op deji Col di Lan a vooral aangevallcn, om zijne talrijke mcldingcn van vooruitgang in dit gebierl te kunner. rechte doen. Het Italiaanschç zwaar ge- ® schutvuur was hier gister hevigerdan ooil ; G drie aanvallcn op deze bergspits werden a afgewezen. IV (Italiaunxche Melding.) s; ROME, 22 November 1915. — De dag a van gister was gekcnnicrfct door beduiden ^ den vooruitgang onzw wapens langs het j; îsonzwfront, vooral op de hoogten, Noor- ^ delijk van Gorz. De werking begon tijdens den nacht door het dapper opencn van bressen in do e' stcllingcn des vijands en in de machlige z vijandelijke vcrsclian'singcn. _ & Bij het aanbrekcn van den dag viel onze a infanterie, ondersteund door de artillerie, n het dorp Oslawija en de hoogten Noor-oostelijken Zuidwestelijk dezo plaats aan S| de beide Zijden der strp.at San Florina w en Gorz aan. Hevigc tegen aan vallen dos vijands die daarop volgden, waarvan zelfs eenige gedaan werden onder liât geroep van Lève Savooje om onze soldaten in dwaling te brengen, werden met ongelooflijke hevig-heid teruggeslagen. Op den Karst rukten wij vooruit Zuidwcstelijk der San Martino. Vijandelijke vliegers wierpen gister e< eenige bommen op Schio en kwctsten acht " soldaten iichtclijk. Een van onze luchtvlotcn heelt op-nieuw, niettegenstamidc het ongunstige si weder en den hevigen wmd een toeht Ç1 gedaan naar Aisovizza en er granaten 11 gewoipen. De vliegtuigéji keerden oiibe- w scliadigd terug. OP DE BALKANS. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 22 November. (Wolff.) Bij Soeanica, in het Ibardal, werden Ser-visolio achterhoedcn ternggeworpen. De uit gang van het Labdal is aan de twee zijden van Podujcwo afgedwongen. Gister werden meer dan 2600 gevangenen gemaakt, 6 kanonnen, 4 machiengeweren en talrijk oorlogsgerief buit gemaakt. In het arsenaa! van Novibazar vielcn 50 groote mortJcren Mi 8 onde kfliionnm in t •nxe bautltii. (Oostenrijksehe Melding.) WEENEN, 22 November. (Wolff.) De k. en k. troepen die vceliten in het gebied van Cajuice, wierpen de Montenegrijncn uit hunne steilingen aan de ÎStiortier-hellingen van de Colîergen. Ook Oostelijc van Gorazdc zijn geveehten in gang. Eene OostennjkscJ.-Hongaarschc groep uit Nova Baros nadert Prijepalje. In Novibazar maakte het léger van generaal von Kovess 50 niortieren. 8 veldgesehutten, 4 inillioen geweerpatro-nen en veel oorlogsmateriaal buit. De vijand die nog OostolHk van do stad verbleef is door Duitsche troepen verdie von, in wicr hand 300 gevangenen bleven. De Oostenrijkseh-Hongaarsetie Koion die m het Ibardal vooruitdnngt,beslorm-do gistor, op 20 km. Noordelijk van Mifrowitza drie achter elkander liggendc Scr\ischc stellingen. In de duisternis beinaelitigde zij, door een ovcrval, nog eene vierde, waarbij zij 200 gevangenen, 6 kanonnen, 4 machiengeweren, 1 munitie-kolon en talrijke paàrdon huit maakte. Het loger van g'noraal von Gallwilz nam in gevolgrijke gevccliten, Zuidelijk de Prepoiacrotsen 1S00 Serven gevangen. Oostelijk en Zuidoosielijk van Pristina won de aanval van het eerste Bulgaarscli leger veld, trots don laaistcn Servisclien tegen stand. (Bulgaarsche Melding.) SOFIA, 22 November. (Wolff.) De werkingen «ntwikko'on zioh gnnstig voor ons op net gnnsche front. Wij hebben nog 1200 nian gevangen gmomen. Het offensief gaat krachtig voonvaarts. Na verbitterde geveehten zijn onze legers Pristina van liet Noorden en van het Oosten genaderd. Wij hebben nog 1800 man gevangen genomon en daarenboven een sehadron mitorij. (M'onlcncgrtjnschc MclJing.) CETTINJE, 22 November. — Op hel Servisch-Montenegrijnsch front moesten wij op 19° dezer krachtdadige aanvallcn tegen den Lim, tegenhouden. Ons Sand-sohataleger trok zich op de hobfdverde-« «MgingsFciKKg terng. âoti ( Turksche Melding.) KONSTANTINOPEL, 2a Nov. (Wol Op het Dardanellenfront artilleriegevcch-ten. Bij Seddil Bahr steeds lieviger worden de geveehten met brinmen-Op de overige fronten niets beduiden ds behalve schermutsc iingen tusschen de waehten. ArteM - Lamllisnw. -i Haadel - Hijïerheii TENTOONSTELLING VAN BOUW-KUNDE EN BOUWNiJVEaHEID TE GENT IN 191G. — Naar wij vernemeu, zijn afgevaardigden der drie verschillende Maat schappijen van Bonwkunde van Gcnl sa men gekomen, om gezanieulijk de roeds aangekondigde Tenloomlelling van Bouw-! kimde en Bouwnijverheid in te richten. Deze zou geope-nd worden omslreeks hilf April 1916. De kcuze der ojilwtrpcn zou vrij zijn, maar de^se moeleii nochtans ; een rechtstreeks en praktiseli nut hebben, , zoo? 1s : dorpskerken, gemeentehuizon, scholen, kasteelen, pst hlhocven, vill: s, : allerh^nde woningen voor steden, hotds, , nijverheidsgestichten, enz. Wij zullen, zoodr? mogelijk, het oin-standig programma dezer zoo belang- ^ umMrni'xlu l Aut ch-lliixf IN BELGIЁ. OiT SftliâSEL. Belangrijke aanhouding. — De policie van St. Gilles (bij Bnissel) zocht sinds r eenigen tijd vmchtploo<! tle dioven die de t btjzonderheid Ivaddcn de huizen te plrn-deron die door hunne bewoners verlaten . zijn geworden. Bij M. Gérard, Keufchatel-j straat 12, was eene diefte gepleegd. Bij t eene huiszoeking vont! men ce ne hoeveei-, lieid voorwerpen van waarde gerecd ont _ weggedragen te worden, on vol gens zekere , aanduidiugen kroeg tle policie de over- ] tuiging dat de dioven zouden teri'gkoeren. i lien waakdienst werd ingeriebt en twee ] naehtwakers verborgen zich in het iiuis. i Zatcrdag, rond 11 urv 's avonds, lioorden i de nachtwakers twee kerels «.lie voor liet ' - huis steeds voorbijgingen. Zij staken zich ( : achter de deur en waeldten het oegenbiik ( : af. Rond 1 uur s morgens naderden de < f stappen het lniis en een sleutel \ erd in ] - bot slot gestoken. Op het oogenLlik dat de i dieven binnentraden wierpen do agenteh ■ zich.op hen. ( Een geweldig gevceht had plaats en een dov bandieten kon vlûclilen. De an- i dore, sterk gebonden, werd naar bel ( ppliciekonimissaiiaal gebraeht, waar hij herkend werd voor een zeicere V Antoni, g -boren te Rijssel en wonende in de Engeland straat. Op hem yond mon eene groole som geld en eene reeks portret-ten lu m voorsteilende als hcerschnp in verscheidene kostnmen. Zijn mcdeplichtige, een zekere G...., die bij V inwooni, werd 's anderdaags' 's morgens op zijn bed aangebouden. Beiden zijn opgtoioten. UST ETT£ilBEEK. De inwoncrs van ElterLcek kinmen: petrool krijgcn in het aiagazi'n vani voeding, in het gemeentehuis, don maan-dag, dinsdag en woensdag, «an 1 frankl voor 1 lit er en liait Zij moeten voorzien zijn van eçne kaart* die hun door het gemeentebestmir zal1 afgelevcrd worden. ; De werkloozen hebben zich de/.elfde hoevcelheid petrool reeds kimuen aan-' sebaffen. UiT LIER. — Mot g'HKKvçoii kunnen wi| r«»Lion dat.; de gaarkcukons eu YorvvarnntigBkkaleiiiloop' den Erthrliekon Volksbond sifeie ïed.on ton dienste gesteld, oesien bijral bekomen die! waat4ijk vortliend is en die ti»armatf den. witil er zich meer <toefc gevoelea »ek met den dag gi'O'.tl er woitlt. Bien bijval was ovorîge*iS vooî".i" >. de' huidige tijilsomstandighodeu laanan er zii h' 1 ue. ,'ulks ueemt echtor ui»t wag dat bel/ besluur met den 13. IL Va* Qogaort, a»ni het hoofd, den warmen «laukTenlian a onzer ehristono v erkersh^volking. De Katholiokc Volksbond, zogt vreiiJ^ maar dc-et \<-o! on doet het ook go.cd. Hij doet niet als zijne tegenstîrr.-« die het rolk vieien e.i ni eenen dat het Tolk daarnreo. in hunne luiti'sk en vitterij te kdpen zijn, ' hij laat het bij geen wooràen nMuir toonfci docr dr don waai'lijk en oprecht roor heti volk te iiveren. *** ysT îsoeoiisa. Liefdadîghiedskring, Hobokcn. - Dm> 28e dezer maand, ten 5 are 's a. < nds, geefl voormeldt Kring ia bel lokaal Rndenbach, Dorpt>plaa.ts, een grool lici-dui igheidsfeest, met de mede werking) der harmonie De Scheldezonen, ten voor-deele der in Duitsçhland krijgsgeTangent n' hnnner geinccnle. Naar t ij Terhehun, en wij twijfelen geenszins, zal er dtn toc-schouwtrs icts puiks en leveas iiulruk-wekkends voorbehouden \ver<4a». Geziui het liefdadig doel dezer inricbUaig zetttn wij eenieder aan het hunne bij te dragt n met in groot getal dit scteï<« en nuti ig feest bij te wonen. De inkom is vrij, cnkel het programma, dat verkocht wor.it a: n 25 centkmen ten voordeele vau het wtik der krijgsgevangenen is vo .r icdt r-ecn verplichUnd. ulT CEISilNE, Toen de afgeveerdigden Tan 't Voe-dingskomiteit zicl: donderdsg te Kortrijk aanboden om hunne weke'ijksche voe-dingswaroi te ontvangen werd kun nie s toegestaan. En de redon? De gemeente had nog hure verbintenis niet kunnen vervullen om de geëischt.e tarwe aan het provhiciaal karailoit ie levercn, dit door de sehuM r#u eenige boeren, die woigordoii 'irmnr t«rwe aan de gemeente al le stuan. Eijna gtheei de bevoiking eu in 't bij-zoi dtr o,e werklicden ztHid«n atuudoor zonder broi^d gesteld wortlen, wat natinir-lijk eene groote verbitteiii*g ch Yeel op-spraak tcwcig bracht. Vrijda;inawiddag vormdr mHv ap 'ton-verwaclits cen groule stoet. De hoofdei» van 't Voediiigskomiteit giugi.ri de ko|>-pige boeren gaan aansproken «ta hen wat mon schelijker te doen ban de! on. wat door gehoel de gemeente w«l*a*>i gekeiîd was De vlasfabrickcn vieien alrap st il en vlaswcrkers en werkloozen, lr*rgcrs en zelfs hoofdtn der gtmcenfe al te zameii een 800 îuan trokken op naar ue weer-spannigen, die op "t zicht vaa die massa volk alias tôt betere gevoelens kv.; men en reeds van zaterdag hunne tarwe in-levcrden.Zaterdagr.amiddag kon dan ook aan de bevolkiiig lut iioodige meel ui^g'-doeld worden e*i «le kaimte in de guURente terugketren. Mocbt die les toi voorbeeW diencii| aan sommige weerspannigen Hit andere l genieenten der omscbrijving. die toi; nog i toe weigerden te teekenen. 't Is alks'.ins, meer dan wraakrocrend van in ziijkej droevetijden t e pogen aan der» algeme-nen, regel te onlsnappon, om die waren dit; don monsch ononlbcerlijk Jiijn achter le liouden en aan woekerprijZPn te ver-koopçn.\Vàl meer is. door hunne sleelite hand' l-wijze zijn die boeren dan ook de schuld dat de gemeente vele voorderlen verliest die 't Provineiafil Komiteit wrleend aan dezen die in regel zijn. Zoo onder ander kunnen de werkloozen hunnen onderslantl van 't N;dionaal Komiteit vcrliezen. En waarmeê moeten <Ue menschen dan voort-doen ? Aan de boeren dus wat menschelijkei te handelen. Aan de werklieden in tijd . op te treden om Inm recht te bekomen,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Oorlogspers|Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes