Het volk: christen werkmansblad

582828 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 04 Octobre. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 09 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/zk55d8px5w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Tior-ciî-Twi n! igstc Jaar, -N. 241 Ëoâsâisast — Hnlsoszia — EigsMeia Zoiidag, A October l!H4 Alla briefwisseîragen vraclifc-WTij te zcndon aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naarnL înaatscli. « Drukkerij Het Volk », Sleersteeg, ii° 10, Gent. Bureel van West-Vlaanderen s Gaston Bossuyt, Gildo der Aia-bachten, Kortrijlc Telefojx 523 Bureel van Aiitwerpcn, Bra-6ant en Limburg : Vikfcor Kuyl, MLnderhroederstraafc, 24, Leuven HET VOLK Men seferijît in: Op aile postkantoren aan 10 fît per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop te betalen. Rechterlijke horstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven worden . gcweigerd. I TELEFOON N« 137, Gent. Wersctaifnt CS maal per week, CHR1STEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET NUMMER 3 CENTIEMES MET EIJVGEGSBL Officieele Mededeelingen. De Toestand In Frankrijk. Bordeaux, 2 October, 7 ure. —Niets bijzonders aan te stippsn, behalve in de streek Van Roye, waar een geweldige aanval heeft plaats gehad, ter onzen voordeele en in de Argonne, waar wij opnieuw een weinig voordeel hebben behaaid. De algemeene indruk blijft voldoende. * * * Bordeaux, 2 October, 3,30 ure. — Op onzen linkervleugel wordt het gevecht hevig voortgeaet, vooral in de streek van Roye, waar de Duitschers belangrijke troepen samen-getrokken schijnen te hebben. , De werking strekt zich meer en meer uit naar het Noorden. De gevechtsîijn breidt zich uit tôt in de streek van 't Zuiden van Arras. Op de Maas hebben de Duitschers getracht, bij Sint-Mihiel, eene brug te maken, die 's naehts vernietigd werd. > in Woever worden onze aanvallen voortgezet. Meer en meer vooruitgang wordt ge-daan en zulks vooral in de streek tusschen Apremont en S'-Mihiel. Op gansch de iijn werden, van weerskanten, enkel gedeeltelijke gevechten geleverd. DE BUSSES IN OOSTELIJK PRUISEN. Groote Russische Zegepraal. 21.000 DUITSCHERS 6UITEN GEVECHT. Bordeaux, 2 October. — Uit Petrograd. — De gekwetsten deelen mede dat de veld-Slag van Dronskéniki uiterst bloedig was. De DUITSCHERS VERLOREN MEER DAN "20.000 MAN. De Niemen ligt vol lijken. De terugtocht der Duitschers werd erg bemoeilijkfc door dsn regen, die de wegen in slijkhoopen veranderden. TALRIJKE GJESCHUTTEN BLEVEN ÏN DE MODDER STEKEN. .. SE STEM BIT BELClC. " We ontvingen gisteren uit Londen het eerste nummer van L'Echo de Belgique — De Stem uit Begië, welke daar door een belgisch komiteit uitgegeven wordt tôt opbeuring der belgische vluchtelingen in JEngeland. 't Is pielsfijn gedrukt, met een schoon portret van Koning Albert op de eerste bladzijde. Ziehier hoe dit eerste nummer spreekt van de ontvangst der Belgen in Engeiand : « Met wydopen armcn onlvangt het Engelsche volk, het meest gastvrge volk der aarde, de duizenden Belgen die door de vlammen en de kogels werden op de vlucht gedreven uit hun geteisterde Vaderland. » Have en goed van ontelbare landge-nooten viel den ailes verwoestenden oorlog ten prooi. Al wat zich redden kon uit onze brandende steden en dorpen holde om levens-behoud naar 't onbekende, naar een toe-vluchtsoord voor hem en zyn dierbaren over de wyde watcren. Het was de laalste hoop der hopeloozen, dat land, daar liggend in zyn rustige afzondering, dryvend in veiligheid op de golven die zyn kusten bewaken beter dan 't beste leger, dat land, het eenige dat oorlog vceren kan en toch voortleven in de vredeskalmte, omdat het met zyn weermacht van sterke en toch zachte heerschappy, heerscht over vele volkeren en over aile zeeën. » Aan Engeiand boven de andere groot-machten had België te danken zyn ontstaan en zijn voortbestaan, zyn groeienden bloei; en vijf en iachlig jaren onafgebroken vrede, gezegend met een stoffelyke en geestelyke vruchlbaarheid zooals de wereld op zoo een klcin hoekje in de loop der gescliiedenis enkel een paar keeren zag. Aan Engeiand alleen hcefl België in deze namelooze be-proeving vasten steun te danken en blyvende redding. Onder 't welgevallig en bescher-mend oog van Engeiand werd het onaflian-kelijk België in 1830 geboren ; in 1914 drukt Engeiand zyn aangenomen kind, lydend en ziellogend, aan zyn koesterend hart opdat het geneze en leve. » Uit de vreeselyke beroering waaronder het geheele Europeesche vasteland dreunt,en kraakt zyn wy opgenomen in dit ryk der grootmoedige staatkunde, dat ook ditmaal door dezen oorlog, zyn meesterschap over de wereld bevestigen zal. » ' Al de vluchtelingen die Verlangen het iblad te bekomen, moeten maar hun adres jin Engeiand sturen naar Palace Street, 43, [London, S. W., waar ook giften tôt steun pnogcn gezonden worden en waar bescher-jmingsabonnementen voor gansch het ijaar kunnen genomen worden aan 5 .shillings. jf We wenschen den nieuwen konfrater fuit ganscher harte toe, dat liij veel ver-^troosting en opbeuring aan onze uitge-.Tveken landgenoten moge schenken. De Duitsche opperstaf. Men beweert dat de duitsche opperstaf •Aie zich te Luxemburg bevond, deze stad jheeft verlaten, ter bestemming van Maintz Tachlig automobielcn reden in die rich-ting. (Onder voorbehoud.) De duitschers in de val. Parijs, 2 October. — Tijdens het krijgs-kundig achteruitwijken van de Verbonde-nen op de Fransch-Belgische grens, voor dat de zegepraal op de Marne, de oversvel-digers achteruit wierp, gingen de zakén niet altijd zoo goed voor de Duitschers. Zij leden schrikkelijke verliezen, vooral te Guise en te Sedan. Men ontvangt zoo-even belangrijke mededeelingen, over den tweeden veldslag, in dewelke de Franschen eene weerwraak namen, over hunne neder-laag te Sedan, in 1870. De Franschen trokken zich te Sedan terug, Over de brug der Maas, achter-volgd door het Duitsch leger. Toen het grootste deel over de brug was, vloog deze in de lucht en de Franschen die dit ailes berekend hadden open len nu een gewel-dig kanonvuur op den vijand. Duizenden en duizenden vielen. De Duitschers kon-den niet meer terugkeeren, daar de Maas hen den weg versperde. Vele duitsche sol-daten wierpen hunne wapens weg en zwo-rnen over de Maas -r een groot getal ver-dronlcen. Na een wapenstilstand van twee uren, aan de Duitschers verleend, om hun dooden te begraven en de gekwetsten op te nemen, herbegon het bloedig gevecht. Het franSch kanonvuur stak een boscli in brand waar zeer vele Duitschers zich ver-Scliolen hielden. Eindelijk eindigde het gevecht, na eene volledige nederlaag der Duitschers. Duizend duitsche Ofiicierea ge-sneuveld.Het gezamenlijlc totaal der 35 eerste duitsche lijsten van verliezen, die enkel gaan tôt aan het begin van September, bedraagt 90.000 dooden, gewonden of gemisten, waaronder 1.000 officieren ge-dood en 2.000 gewond. Maar bij die 90.000 moetf.en nog de verliezen der Beieren, Saksers en Wurtem-burgers gevoegd worden. In de zes eerste kleine zegevechten, zijn 1.454 Duitschers volgens ofîicieele opga-vc gesneuveld. Prins Franz, derde zoon van den Koning van Beieren, overste van het 2e beiersche infanterie, is gewond en naar Munchen overgevoerd. De Duitschers gaan benzine missen. Londen, 1 October. — Groote vreugde over het welslagen der russische ruiterij die er in gelukt is door de Karpatlxen te trekken en in Hongarije te rukken. De feitelijke uitslag van dien rit is Duitschland te berooven van zijne be-voorrading van petrool en benzine, waar-van het er schrikkelijlc vcel verbruikt voor zijne Zeppelins, zijne duizenden autos, zijn vliegmachienen, zijne auto-mitrailleuzen en zijne auto-sleepers. Duitschland heeft daarvan misschien nog schoone reserve, maar deze zal spoedig uitgeput zijn, nu de Russen den aanvoer hebben afgesneden. Met aanrBkkeu op Krakau. Esn groote slag in 't VoerultzisM. Rome, 2 Oktober. — De Russen zijn maar 62 mijlen meer verwijderd van Krakau. Zij zullen alleenlijk destad omsingelen •zooals zij het te Przemysl hebben gedaan en zullen dan hun weg voortzetten naar Silesië. Men meldt aan de Giornale d'Italia, uit Petrograd, dat een groote slag aaaistaande is in de streek van Krakau, waar de russische machten een millioen man berei-ken met een machtig geschut. Vier Beiersche en Saksische korpsen -zullen de Oostenrijksche troepen ver-sterken om de Russen te beletten Silesië te veroveren. Twaaîf Bultsc&a IsîjerkorpsBii in âan slag. Sinds zeven dagen vallen twaalf duitsche legerkorpsen de russîschestellingen aan op den Niemen. Zij hebben, zonder eenigen uitslag, Osvietz gebombardeerd. Se slag te New-York, 2 October. — Een telegram uit Weenen, langs Rome, meldt dat de slag voor Krakau begonnen is sinds gisteren, wanneer het Russîsch leger voor de forten kwam, werd het onmiddelijk aangevaîlen door de Duitsche en Oostenrijksche légers. t® We lezen in den Times van 2 October : Een Indisch Expeditielcger is te Marseille geland. Het bestaat uit de fleur van het Indisch Leger, met bijvoeging van een evenredig aandeel der britsche troepen in Indië. Het is in Frankrijlc gekomen met aile bijzonderheden gansch toegerust ; ailes aan de uitrusting dier troepen is gansch nieuw. De Marseillezen hebben hen met echt zuiderlijke geestdrift begroet. Het is de eerste maal in de geschfedenis, dat In-dische troepen op europeeschen bodem komen strijden. r. Engelsche Spoorwerkers in Franlirijk. Een speciaal korps spoorwegbedienden van de bijzonderste engelsche spoor-wegen zijn tôt een duizendtal aange-worven om dienst te 'doen op de fransclie spoorwegen. Het korps is thans volledig en zal eerSt-daags het Kanaal oversteken. ( Times,) De Oostenrijksch-Eiisslsche Oorlog EEHSTE GOEDB «1TSLAGM. Bordeaux, 2 Oktober. — Het Rns-sisch gezantschap bevestigt dat het rus-sisch leger, gelukkig het eerste deel van den veldtocht heeft geeindigd en de ver-nietiging bewerkte van het oostenrijksch leger.. De bepaalde inname van Przemysl en Krakau worden beschouwd als bijko-mende zaken. De choiera iii Oostcnryk. Rome, 2 October. — Een telegram uit Weenen meldt dat de choiera erg huis houdt in Hongarije, docli min in Oosten-rijk.Eli HOLWD. Gsene sciienfllag van Broadgeljlgfl. In het Consulaat der Nederlanden, te Gent, weet men niets van de feiten, die te Westdorpe zouden gebeurd zijn, en men gelooft er niet aan. TER ZEE. Nsgen Buitschs schepsn genomsn. Volgens eene mededeeling der Engelsche admiraliteit, heeft het pantserschip Cuni-berland, in de nabijheid van Came Duitsche schepen overmeesterd, waar-vtn 8 toebehooren aan de Woerman-lijn en 1 aan de Hamburg-Amerika-lijn. De negen schepen meten te samen 30,915 ton-nen.De Duitsche kanonneerboot « Solden » is in de handen der Engelsclien gevallen. fialholieke Hoogeschool van Leuven. De beproeving welke de Aima Mater ondergaat zal geene onderbreking der akademïsche oefeningen veroorzaken. De datum der heropening van de leergangen zal in 't kort aangekondigd *wordeu. Aile maatregelen zullen genomen worden opdat de studenten geene vertraging in hunne studiën en hunne examens zouden hebben. (De godsdienstige week van V laanderen.) DE OORLOG IN BELGIE. Duitsche Verdedigmgsîijneu in België El' is reeds gerneld, dat de Duitschers ver-dedigingswerken rondom Luik oprichtten en zi-cli in die streek voorbei'oidden op ern-stigen tegeiistand bij gebeurlijk geval. Thans is door het samenbrengen van ver-schillende inlichtingen bevestigd, dat de vijand haastig werkt aan een verdediging-stelsel in gansch het zuid-oostelijk deel van België. Langsheen gansch den loop der Samber zijn belangrijke werken opgericht. Loop-grachtea werden gegraven en versclian-singen gebouwd over eene lijn gaande van Tiiuin, midden Henegouw, tôt aan Ploreffe, ten zuid-westen van Namen, doorheen Parciennes en Tamine. 't Is te zeggen dat de Duitschers voornemens zijn de streek tusschen Samber en Maas hardnekkig te verdedigen, ten zuiden van Charleroi, wat meer auid-oost dan waar de eerste slag van Charleroi geleverd werd. Zij voeren tevens belangrijke verdedi-gingswerken uit langsheen de Maas, tusschen Grivet en Namen. Dat zijn verdedigingsstellingen tegen de fransclie en engelsche legers, voor wanneer deze den vijand naar de belgische grens zullen dringen ; maar tevens bereiden de Duitschers zich voor op sterken weerstand tegen liet belgisch leger, dat uit het noorden op hen zou konien wegen, terwijl de cng lsch-fransohe macht hen van 't zuiden bestookt. Ten noord-oosten van Brussel heeft de vijand ioopgrachten en met béton bekleede verschansingen gemaakt, die met zwaar geschut gewapend zijn. Die verdedigings-lijn loopt van ten oosten Dendermonde, in Oost-VIaanderen, langsheen 't noorden der provincie Brabant naar L?uven, van waar zij langs Tienen naar 't zuid-oosten daalt tôt aan Luik. Aldus is het duitsch verdedi-gingsveld in België duidelijk afgeteekend. Men schat er 70.000 man duitsche troepen, uit het zuiden gekomen, rond Brussel liggen om de aanvallen van het belgisch velaleger te weerstaan. De Belgen in Engeiand. Een Antwerpenaar die met eene zending te Londen gelast is, schrijft onder meer uit de engelsche hoofdstad : « Al wat Belg is wordt hier op de handen gedragen. Na den oorlog zal men van hier niet meer schrijven : « Ant werpen in Duitschland. » Neen, de oorlog zal België verre hebben doen kennen, betei dan tweeeeuwcn arbeid en reizen. Men ziet thans wat een Belg wa-ard is. Men acht en men bewondert hem. Men ga te Londen in een cincnia : het zicht van fransclie straten wordt toege-juicht. Maar als er belgische troepen in veld-oefening vertoond worden, dan is 't een hartstochtelijke geestdrift : men schreeuwt, men zwaait met de arnien en dezelfde film moet 2 en 3 maal afg.-rold worden. » Voor de vluchtelingen mag ik u verze-keren dat men ze verlroetelt. In de statie neemt een policieman twee kinderkes op de arnien en draagt ze naar de kaai en omhelst ze. Daar neemt eene dame van den adel een twintigtal ongelukkigen bij liaar in. Eene hertogin die haren grooten eigendom heeft in de streek van Cardifî. wil en eischt dat men haar drie duizend Belgen sture, die op hare domeinen zullen gehuisvest, gevoed en desnoods zelfs gekîeed zuilen worden op hare kosten. Nietîiand zal er sich moeten om bekommeren dan zij zelve en hare be-dienden.» In het konsulaat komen gemiddeld voor 75.000 frank giften aan de Belgen per dag toe. » T© Een onzer vrienden, Brussel bewor.ende, kwam ons gister, ten bureele bezoeken en vertelde zoowat het een on het ander, over den tegenwoordigen toesland te Brussel. Vooreerst, zegt hij, is het lieel wel op te merken, dat de vloed van proklamaties, waarmede de Duitschers ons dagelijks be-giftigden, veel geminderd is. Zij zien maar al te wel, dat het Brusselsch publiek er openlijk den aap mede houdt. Algemeen wordt hier gezegd dat de Duitsche regeering al de jongdingen van Brussel en voorgeborchten, die tusschen de 18 en 20 jaren zijn, uitnoodigt zich te laten inschrijven in het duitsch gouvernement. Waaromi Zidks wordt niet vermeld. Eene vorige mededeeling zegde dat de Duitsche regeering te Brussel het toezicht heeft. over de Banken. De Banken zijn gehouden eene lijst te overhandigen van de vreemde handels-huizen die er loopende rekeningen hebben. Deze banken worden g. machtigd voort te werken, doch moeten ailes aan het duitsch gouvernement, op dezes verzoek. voorleg-gen, op'ftat de Duitschers gewaarborgd zouden zijn, dat er eerlijk met hen gehandeld worde (!). Zou men niet zeggen dat die mannen de eerlijkheid in pacht hebben ? En die moeten dan nog het toezicht hebben over de gelden der Banken ! Handen in de zak-ken, Brusselaars of... Bewaret sie gegen Taschendieben ! Eene officieele mededeeling der Duitschers zegt dal te Ardwerpen tieee forten gevallen zijn, dat, volg*ns den pritis-aarts-hertog, geett enkel lius meer in Hongarije^ is en dat de bevolking aile vertrouwen m?4 stellcn in het duitsch gouvernement. Atchi !.. ai« ^ * Onze Teutonen hebben ook den post-dienst ingericht, doch aa,ngezien geen cnkele Brusselsclie briefdrager zieli aangeeft om dienst te nemen, moeten de brieven afge-hasàd worden ter post. ''t Is dus poste-restante of blijvend bureel, en c.angtzic n de Duitschers geen belgische postzegds hebben zullen zij de duitsche gebmiken en deze stempelen met den belgischen stempel. Aan het iiersoneel van ht t Ministerie van Finantiën hebben onze Duitschers gevraagd voor hen te willen werken. Dezen die in dienst treden zullen hunne gewone vergoe-ding ontvangen, rechten op pensioen be-houden, enz., doch zij zuilen een kontrakt (voor de Duitschers was een kontrakt een voddepapier !) moeten teckenen, waardoor zij zich verbinden openhartigen dienst te doen, niets zullen Verzuimen o'm den goeden zakengang te helpen verzekeren en niet het minste te zullen beproeven of verrichten tegen het duitsch gouvernement. Deze verschillige voorwaarden worden nog gesteld, verklaren zij, gelijkvormig eene internationale overeenkomst op het Vrcdes- kongres van Den Ilaag (18 October 1007). * * * In een vorig nummer meldden wij reeda dat de Duitschers de ladders der pompiers hadden in beslag genomen te Brussel, Lae-ken, enz. 't Was te gevaai'lijk ! de Brusse-leers zouden die kunnen gebruiken als ver-kenningsposten ; de Duitschers gebruiken die ladders, in de Brusselsclie omschrijving nu zelf als verkennmgsposten. Sinds eenigen tijd konien geene versche troepen van Duitschers meer te Brussel. De la.atste die toekwamen, deze week, waren een 800-tal matrozen. In de omliggende gemeenten van Brussel zijn, om zoo te zeggen, geene Duitschers meer ; in de stad zelve is hun getal zeei gering. Bijna allen hebben de zuidelijke richting des lands ingeslagen. Niet ira de waS Ssopen. Vei'scheidene personen zijn uitgenooûigc gewoixîen, zich te willen aangêven in di bureelen van den Plaatsbevelhebber, Ko ninkiijkestraat, 105, waar zoogazegd cer weîîiadigheidsbureel is ingericht» Nauweîijks in de bureelen gekomen werden zij aange-houden,Verschillige jongelingen zijn aldus hei slachtoffer geworden van dien ïist. Men zocht waarschijnlijk al de personer van 16 tôt 30 jaar, in de onmogelijkheid t( stellen iets tegen hen te ondernemen. Ivîei wil namelijk de jongelingen van de klas var 1014 beletten naar Antwerpen te trekken Wij raden die jongelingen aan, zoo spoedis mogelijk van woonplaats te veranderen. Duiîssiie gskwsfsien in alis fcaasi weggayiuGhî, Men yerzekert dat al de duitsche ge. kwetsten, zelfs dezen die zich in een erger toestand bevinden en in de ambulancienva,r Brussel verbleven, met ailen mogelijk r spoed naar Duitschland zijn overgebracht Esr. oproep van îist Schepn-Goilîgs. Het schepencoliegie heeft volgend be richt aangeplakfc : « Credurende de afwezigheid van den iieei burgemeester Max zullen de genieenter.ak'r en het behoud der openbare orde door hel schepen-coliege worden verzekerd. » In het belang der hoofdstad doen wi, een uiterst beroep tôt de kalmte en de koel bloedigheid onzer medebui'gers. Wij rekenei op de medewerking van elkeen tôt hel behoud der algemeene rust. «Brussel, 27 September 1014. » Het s 'liepen-college. » Over 'I springen van brïiggen en ijzerweger Zooals onze lezers in ons blad gelezen hebben, waren over een veertiental dagen ecr zes honderdtal soldaten uit Antwerpen ver trokken, om spoorbanen en bruggen, dooi de duitschers in ons land bezet, buiten g y bruik te stellen. We hebben vrijdag de ge-legenheid gehad twee geniemannen aan tc sprelcen, die ook aan dit werkje geholper hebben, en ons verzekerden dat do hun opge-legde taak volbracht en uitnemend welgelukl is.1 Niet zondei' gevaar konden ze hun plan volvoeren, maar vrees kenden ze toch niet, Te Leuze onder andere, moesten ze door de vijandelijke rangen dringen om eene brug te doen sprmgen.en alhoewel de vijand zeei talrijk was, gelukten ze erin ze in de lucht te blazen, wijl de duitschers op hen vuurden. Van de 120 mannen waarmede ze aangezet waren, kwamén er 80 samen te Doornijk, siechts 10 sneuvelden, de 30 andere werden gekwetst of g^vangen genomen. Dit is, in aanmerking genomen het gevaarlijke werk, een gering verlies. Nu keerden de mannen terug om hun regiment te vervoegen, ver-heugd over hun prachtig afgelegd werk. Vlucblelingeii uit Boom. In den nacht yan dondf dag op vrijdag werd aan den he'er Van Wesemael, oppet-kommissaris van policie, getelegrapneerd dat men het hospicie van Boom had moeten ontruimen en dat 125 mannen en viouw en van dit gesticht te Gent gingen aankomen. Het Komiteit van het Boode Kiuis werd aanzocht voor het overbrengen dier ongelukkigen te zorgen. Het was drie uur van den morgen toen de trein in Grent-Zuid toekwam. De vrouwen werden naar het gesticht der St. Antoniuskaai overgebracht en de man-| nen naar het Lousberghospicie. Visscherij-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection