Het volk: christen werkmansblad

734 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 21 Mars. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 19 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/qf8jd4r385/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

lier-cn-Twirii^ste Jaar, -IV. 67 Osdsdisnst - Msgezin - Elgendom Zaterdag, 21 Maarl 1014 Al!e bricfwisseîingen vrachfc-*Tij te zeiidon aan Aug. Van Isoghem, ùitgever voor de naainl. piaatscli. « Drukkerij If et Volk », fclcereteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen s Gaston Bossuyt. Gilde der Am-bachten, Koi'trijk. Bureel van Antwerpen, Bra-bant en Limburg : Viktor Kuyl, liinderbroederstraat, 24, Leuven HET VOLK Men schrijft In : Op aile postkantoren aan 10 fr. per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop ta betalcn. Recliterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven wordea . geweigerd. I TELEFOON N° 137, Gent. I Vei*sclif|sit G maal per week. CHR1STEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN KET NUMMER 3 CENTIEMEN MET BIJYQEGSEÎ, Geloof en Zelfmoord. un een zeer îezenswaaraig dockjc — i [Staan de Katholielcen achler op zedelijk i gebiedt door E. J. De Bie, leeraar in de c Wijsbegeerte, — 50 centiemen, ter « Ge- £ loofsverdediging », Ploegstraat, 23, Ant- t werpen) — nemen we volgende statistie-kcn en beschouwingen over : j —Ecn der droevigste verscliijnsels onzer 1 moderne beschaving is de uitbreiding van , de zelfmoord. Het zal genoeg zijn een j weinig over die plaag uit te weiden, om c te doen zien dat zij in nauwe betrekking ( staat met de vermindering der gods- N dienstige overtuiging. j Wij zouden ons kunnen beroepen op de ( geschiedenis, en aantoonen hoe in de ; oudheid, bij de Grieken en de Romeinen, ] de zelfmoordziekte eerst dan begon te ] woeden, wanneer twijfelzucht en verdor- ] venheid de bovenhand kregen ; hoe zij onder den invloed van het Christendom Uit de maatschappij verbannen werd, en verbannen bleef, tôt dat onze moderne tijden zich aan de leiding der Kerk ont-troklcen, en, door het geesteliik nihilisme dat zij meebrachten, liaar wederom een gunstig midden hadden voorbereid. Wij zullen allecn spreken over deze laatste tijden, waarover wij juiste statistieken , bezilten. De toestand, dien zij ons voor oogen • teggen, is treurig en onrustwekkend. Geen -ccuw kende meer vooruitgang, meer rijk- -dom, meer weelde dan de XIXe ; geen ceuw wist de krachten der natuur zoo vernùft.ig in te spannen en te benuttigen ail het leven liclit en aangenaam te 1 rhaken ; en toch geen eeuw zag zooveel mcnschen die haat en walg gevoelden ' voor iîsL leven, en de voorkeur gaven aan ' den dood. In 1910 telde men 1051 zelf- j mcor en in België, 9819 in Frankrijk, ' 8179 in Pruisen, 13.935 in Duitschland. ^ Het aanlal zelfmoorden in Europa mag men tegcmvoordig schatten op 50.000 per 1 piar. Ilet isceneware volksziekte gewor- ' den. In de laatste tien jaren heeft de zelf- 1 tîioord in Europa ongeveer een half mil- ' lîocn slachto/Vers gemaakt, waarvan de ' hclft in Frankrijk en Duitschland. Wat de toestand nog verergert, is dat 1 uc zelfmoordziekte tôt bij het jouge 1 geslaeht is doorgedrongen. Wat al kinde-ren die pas voor 't leven ontluiken, en 1 door de cerste stormen geknakt, het lioofd : bnigen en wanhopend den dood zoeken ! ] Indien wij de verscliillende Staten van Europa in vergelijking brengen, zoo be-komen de katliolieke landen meestal eene 1 zeer gunstige plaals. ' Ziehier op 1 millioen inwoners berekend, liet aanlal zelfmoorden gedurende de inren 1881-1900. < ZELFMOORD IN EUROPA. Landen met hoog zelfmcordcijfer : Thuringsche StaLen 345 Saksen 332 Derieinarkcn 244 Zwitserlaud 225 Frankrijk 222 Duitschland 207 Pruisen 200 Landen met middelmatig zelfmoordcijfer : , Baden 199 Wurtemberg 162 OosU'iirijk 159 Beieren 135 Zwedcn 127 lîon«arije 122 België «... 118 EJ/as-Lotharingen 117 Landen met laag zelfmoordcijîer : En gel and 84 Noorwegeu 63 Schotland : 59 Ilolland 56 Italie 55 Rusland 31 Ierland 26 Spanje 21 Uit die internationale vergelijking mag men nochtans niet te veel besluiten. Wij Biiiteniaiiiische Foiitiek BELASTING OP 'T INKOMEN. De fransche Scnaat hceft het door mini-Bler Rcneult gesteunde amendement ver-worpen, tint door M. Michel voorgesteld was op arlikel -10 van het ontwevp tôt be-l:isl.ing op 't inkoinen en strekkend om het evenrc'dig zegelrechl op efîectcn, en de rechten van overdracht op roerende goe-«Icrcn te vervangen door eene aanvullings-belasting van 2 tôt 6 per cent op het in-konieii.ITALIAANSCH MINISTERIE. Volgens de ilaliaanschc pers is het nieuw ministcric van ilalië als volgt samenge-tt'eld : M. Salatulra, jninislcr-voorzillcr en bin-nenlandsche zaken ; M. Di San Giulinno, bultenlaiidsche zaken ; M. Martini, kolo-nifn ; M. Dari, justieie ; J\l. Bava, finan-îiï» ; M, Rol'ini, sclialkist j M, Danto, on- - moeten zooveel mogelijk den godsdienst : adzonderen van aile andere factoren, en i daarom Katholieken en Protestanten ver- gelijken, die in hetzelfde land en in over-• eenkomstige omstandigheden leven. De Preuszische Statistik geeft voor de jaren 1891-1900 te zamen 64.040 zelfmoorden aan, waarvan er 50.518 begaan 1 werden door Protestanten, 10.381 door 1 Katholieken, 918 door Joden, hetgeen, ! op 1 millioen aanhangers van elken gods-! dienst berekend, 247 zelfmoorden geeft voor de Protestanten, 93 voor de Katholieken, 241 voor de Joden. Hieruit blijkt ; dat de Protestanten in Pruisen 2 y2 maal ; zooveel zelfmoord plegen als de Katho- > lieken. Er valt ook aan te merken dat de : Katholieken zooveel te minder offers ; brengen aan de zelfmoord, als zij dichter ) vereenigd leven en zoo meer staan onder 1 den invloed van hunne godsdienstige instel-1 lingen. Waar zij ver uiteen wonen, en meer ' met de Protestanten vermengd, gaan zij " ook meer tôt zelfmoord over. De zelfmoordstatistieken van Beieren, î door Dr H. Rost onderzocht, leiden tôt 1 denzelfden uitslag. Jaren. Katholieken Protestanten Joden 1 Op 1 millioen aanhangers van elke gezindte 1870-1879 73,5 194,6 115,3 1 1880-1889 95,3 221,7 185,8 1 1890-1899 92,7 210,2 212,4 ■ 1870-1899 87,8 208,S 171,2 In Wurtemberg telde men van 1872 tôt ( 1891, op 1 millioen inwoners, 182 zelf-, moorden bij de Protestanten, 126 bij de j Katholieken, 163 bij de Joden ; in het ( Groot-hertogdom Baden (1891-1900), 250 l bij de Protestanten,159 bij de Katholieken. Het verschil is kleiner, omdat hier de geloofsbelijdenissen meer vermengd zijn. Integendeel, in Elzas-Lotharingen, dat J voor de drie vierden katholiek is, komt ' men, voor de jaren 1905-1906, ongeveer dezelîde verhoudingen tegen als in Pruisen en Beieren, te weten, 234 zelfmoorden bij de Protestanten, 98 bij de Katholieken, 3 284 bij de Joden. Een ander land waar men de zelfmoord-t beweging bij de Protestanten en Katho- > lieken goed kari nagaan. is Zwitserland. In de landbouwstrcken plegen de eersten ! meer dan driemaal zooveel zelfmoorden 1 als de laatsten ; het verschil tusschen ! beiden is kleiner in de andere kantons. ! Voor heel het land, telt men op 1 millioen . Protestanten 280, en op 1 millioen Katho-j lieken 132 zelfmoorden. Men heeft dus ongeveer dezelfde verhouding als in ; Pruisen. 2 De statistieken spreken dus klaar en duidelijk ten gunste van den katholeken godsdienst. Daarenboven het gaat hier niet om eenige weinige percenten, maar om v Tschillen die van 100 tôt 150 pCt en meer beloopen. Wil men nu verder onderzoeken, waar-om het Protestantism minder kracht bezit dan het Katholicism om zijne aanhangers tegen zelfmoord te vrijwaren, zoo denken wij voornamelijk te moeten wijzen : op het verschil der godsdienstige overtuiging. De Katboliek staat beter gewa-pend tegen wanhoop, bij wordt meer weerhouden van de zelfmoord, omdat hij met vaster geloof bezield is en van dieper godsdienstzin doordrongen. Wie levendig' gelooft aan het bestaan van een ander leven, hij zij Katholiek, Protestant of Jood, zal met voile bewustheid niet gemakkelijjk tôt zelfmoord overgaan eu zich in het eeuwig verderf storten. Welnu, het is een onbetwistbaar feit dat de godsdienstige overtuiging zwakker is bij de Protestanten dan bij de Katholieken. De protestantsche leering van het vrij onder-zoek en het Bationalism daaruit gespro-ten, hebben het geloof ondermijnd en verzY.akt, de geesten vervuld met twijfel l en den godsdienst veel van zijne behoe-j djngskracht doen verliezen. derwijs ; Ciufïelli, openbare werken ; M. Ciccio, landbouw ; gencraal Spingardi, oor-log; schout bij nacht Millo, marine. ONVERSCHÏLLIGE KIEZERS. Hoe groot soms de onvcrschilligheid van de kiezers bij eene gemeenteraadsverkie-1 zing kan zijn, blijkt uit lie t feit dat woens-dag, voor eene tusschentijdsche gemeente-t raadsverkiezing in Botterdam 1. maar ; 5.300 kiezers op ruim 11.500 stemgerech- - tigden oplçwamen, zegge nauwelijks 46 t. - h.. De uitslag was : herste mming tusschen - een sociaal-demokraat en een kristelijk-historische.PLAATSELIJKE VERKIEZIWGEN , IN DUITSCHLAND. - Bij plaatselijke verkiezingen voor den duit-schen Reichstagwaren in Borna Pegau op - den socialist Ryssel 12.077, op von Liebert, , lid dei Rijkspartij, 8.642 en op Nitzschke, - nalionaal-libcraa!, 6.512 stemmen uitgc- - braçht. De herstemming tusschen de cerst- - genoemtïç twee kfiUdidabon hangt dus weer af van de houding der nationaaî-libe-ralen.In het distrikt Posen II is prelaat Klos (Pool) met 16.438 stemmen gekozen, ter vervanging van den Poolschen graaf, die ontslag namnazijne overspelige vrouw en haren minnaar te hebben gedood. y AN ALLES WAT. HET NAAMFEEST VAN DEN PAUS. — Donderdag, feestdag van den H. Jozef, werd te Rome het naamfeest gevierd van Z. H. Pius X. De H. Vader ontving zijne zusters, zijne nicht en een zijner neven, te Rome aangekomen. Al de overheidspersonen van het Va-tikaan boden Zijne Heiligheid hunne beste -wenschen. In den loop van zijn onderhoud met de kardinalen, vroeg de H. Vader aan kar-dinaal Lucon inlichtingen nopens den godsdienstigen toestand in Frankrijk. De kardinaal antwoordde dat er onge-twijfeld kenteekenen bestonden voor eene herleving der godsdienstige gevoelens en dat de laatste besprekingen in de Fransche Kamer, nopens de betrekkingen met den Heiligen Stoel, door vele politieke mannen met welwillende aandacht werden gevolgd. HOOVAARDIGHEID. — Vooruit vindt het van onzentwege een blijk van hoovaar-digheid, dat wij onze vrienden, de beste vrienden der werklieden, verdedigen tegen zijne zoo onrechtvaarclige als onbesuisde aanvallen. Nu als een roode meetingelown van zich zelven in Vooruit schrijft, dat hij de massa zijner 27 toehoorders letterlijk begeesterd heeft door zijn striemend en medesleepend woord, daarbij zijnen naam voluit vermel-dend en zulk verslag met zijne naamletters onderteekent, — wat is dat dan? Is dat misschien nederigheid ? DRAADLOOZE TELEGRAFIE. — Ge-zien de vele redenen die pleiten tegen het voortbestaan van ons eenig kuststation te Nieupoort, ie er beslist geworden dat be-wust kantoor zal oVergebracht worden ne ar Oostende en wel in de nabijheid van het fort Napoléon. Wij vernemen dat bekommernissen van militairen aard niet vreemd zijn aan deze beslissing. Het station van Nieupoort-Bad is ten andere slecht gelegen, wanneer men be-denkt dat de draden der Antenna boven den zeedijk gespannen zijn. Moest er 's avonds of bij nacht een der draden bre-ken, zoo zouden de tolbeambten of wan-aelaars bij de minste aanraking gevaar loo-pen neergebliksemd te worden. De huidige gebezigde lokalen van dit afgelegen kantoor beantwoorden niet meer aan de vereiscliten van den dienst. Ailes is er voorzien om maar voorloopig te moeten dienen. Bij gebrek aan plaats kan men in de machienenzaal niet eens de door de wet voorgeschreven maatregelen nemen, terwijl de beambten er in zeer be-denkelijke gezondheidsvoorwaarden hunne rust moeten nemen. Deze toestand ver-klaart dan ook hoe het komt dat het tele-graafbeheer veel moeite heeft om een goed gjevormd, blijvend personeel aan dat station te verbinden. De aangekondigde verplaatsing naar Ooslende dient dus als een heilzame maal-regel beschouwd te worde.i DE SOORT. — Onze lezers weten dat de socialistische fransche volksvertegenwoor-diger Thalamas eeii brief met gelukwen-schen heeft gestuurd aan Mad. Caillaux, de moordenares van M. Calmette. " Het Handelsblad schrijft daarop : Onze socialistische pers gaat nog zoo ver niet als liaar geestverwant Thalamas, maar zij doet toch al het mogelijke om « het gebaar » van Mad. Caillaux vrij te pleiten en de schuld te werpen op het slachlofïer en op de reactionairen I Wanneer in 1879 prins Pierre Bonaparte den republiekeinschen journalist, Victor Noir in een oogenblik van gramschap dood schoot, vroeg de « democratische » pers van dien tijd terecht dat Pierre Bonaparte ondanks zijn rang en zijne geboorte, zou gestraft worden. Vandaag ziet men de socialistische pers pleidooien voor Mad. Caillaux ; vandaag ziet men een socialistisch Kamerlid de moordenares toejuichen en gelukwenschcn en ziet men, al wat socialist en radicaal is, het slachtoffer belcedigen en naar een lijk met slijk gooien. Zeg eens. als spektakel kan het tellen, hoor ! DE NIEUWE UNÏFORM IN HET LEGER. —■ Het zal nog ecn tijdje aan-loopen eer wij den niemven uniform bij onze linietroepen zullen zien. Men zou aan hoogerhand besloten hebben eenige wijzigingen te brengen aan de uniformen, diè reeds gemaakt waien voor het piket, dat de wacht liçcft aarî het Palcis der De Studenlecwoeliiigen van Leuven. We kregen mededeeling van het volgende stuk, dat door HH. HH. de Bis-schoppen van België beteekend werd aan Mgr Ladeuze, rector der Hoogeschool van Leuven : Mgr de Rector, Wij hebben ider der verlangens en grie-ven onderzocht, behelsd in de memorie welke de afgevaardigden van de studenten der Hoogeschool ons aangeboden hebben. Alhoewel reeds op 't eerste zicht, die grieven ons schenen weinig te beduiden, hebben wij er aan gehouden ze omstandig te onderwerpen aan den Tuchtraad : de ons verschafte antwoorden aanzien wij als doelrakend, beslissend. De grieven die op de studenten meest indruk maakten, zijn onbetwistbaar lasteringen. Door Mgr den Onder-Rector is geen en-kele tuchtmaatregel genomen, die niet gerechtvaardigd of voorgeschreven was door de verplichting welke hij heeft, de zede en goede faam der Katholieke Hoogeschool te vrijwaren. Wij zijn gelukkig de hulde van achting en erkentenis welke het leeiaarskorps hem bood, te bekrachtigen, op onze beurt te bevestigen ; en wij zijn overtuigd dat de studenten er zich thans zooveel te liever zullen bij aansluiten, wijl een aantal hunner, een oogeblik door leugenachtige beschuldigingen misleid, hem erg te kort zijn gekomen aan eerbied en vertrouwen. Wij willen geen gestrengheid plegen jegens die tijdelijk onbedachtzame studenten, daar wij verzekerd zijn dat zij ter harte zullen nemen de betreurenswaar- dige daden te doen vergeten, waartoe de opwinding van een oogeblik hen heeft kunnen verleiden. 't Is het eenpai'ig verlangen van de leden der Hoogeschoolfamilie, dat de betrekkingen tusschen Overheden en Studenten gekenmerkt wezen door onderlinge genegenheid en ondeiling vertrouwen. De wet van Christus, welke onze duurbare Studenten fier bevestigen te belijden, legt hun tôt plicht op, mede te werken voor de eer en den voorspoed van onze groote Katholieke Instelling. De afgevaardigden der Studenten drulc-ken ons eerbiedig den wensch uit, dat het règlement der Hoogeschool aan her-ziening onderworpen worde. Dit vraag-stuk kan niet ter sprake komen daags na de, in het Hoogeschoolmidden plaats ge-grepen betoogingen, welke wij krachtdadig moeten afkeuren. Het zal der academische Overheden be-hooren de beteugelingsmaatregelen te nemen, welke deze laatste voorvallen nood-zakelijk maken. Gelief, Mgr de Rector, deze beslissing ter kennis te brengen van de heeren Studenten, en aanvaard de -âirzekering van onze toegenegen verkleefcmeid. f DESIDEER-JOZEF, Kard. MERCIER, aartsb. "van Mechelen. f ANTONIUS, bisschop van Gent. f GUSTAAF- JOZÉF, bisschop van Brugge. f CHARLES-GUSTAVE, bisschop van Doornik. f THOMAS-LOUIS, bisschop van Namen. f Marten-IIUIBERT, bisschop v«û T.nik. Arbeidersbeweging. EENE LES VOOR ONZE WERKLIEDEN Albert Weymeersch, secretaris der gent-sche Vlasbewerkersvereeniging, schrijft ons : Zooals onze vakgenoten weten, bestaat er te Gent sedert eenigen tijd eene in-ricliting, door kapitalisten en fabrikanten tôt stand gebracht, zoogezegd om zich te verzekeren tegen werkloosheid. Die inrichting heeft bij haar doopsel den naam gekregen van Voorzorg. Daar de stichters den geest der vak-organisatie wilden te keer gaan, hebben zij hunne inrichting doen steunen op het stelsel van elle voor zich zelf, terwijl de vakvereenigingen gevestigd zijn op het stelsel der solidariteit of het ieder voor allen en allen voor ieder. Welke soort van inrichting is voor de werklieden de voordeeligste en dewelke is ook best geschikt om aan onzen stand de noodige weerbare kracht te schenken. Eenige cijfers zullen daar afdoende op antwoorden. De werkstaking in het werkliuis Carels brak uit den 2 Februari en duurde zes voile weken. De werkstaking in de katoenspinnerij Baetsoen en Buysse brak uit den 31 De-cember 1913 en duurt op het oogenblik dat wij schrijven nog voort. Zij duurt tôt hiertoe dus ongeveer 12 weken. Die lid was van Voorzorg had recht aan het geen hij zelf geslort had. Die aange-sloten was bij eene vakvereeniging had recht op onderstand zoolang de werkstaking niet door de vereeniging werd op-gegeven.Nemen wij een lid van Voorzorg dat een jaar bij zijne maatschappij aange-sloten was en wekelijks eene bijdrage betaalde van 40 centiemen. Dat lid heeft op al die weken werkstaking slcchts kunnen genieten de som van fi. 20,80. Een lid vàn de vakvereeniging betrok-ken in de werkstaking van het werkhuis Carels heeft genoten 6 x 18,00 = 108 frank. Een lid der vakvereeniging betroklcen in de werkstaking der fabriek Baertsoen heeft tôt hiertoe genoten de som van 1G8.00 frank. De leden der syndikaten hebben dus 5 lot 8 maal zooveel onderstand genoten als deze van Voorzorg. Voegen wij daarbij dat de leden van Voorzorg al hunne rechten uftgeput hebben, terwijl deze van de vakvereenigingen voort kunnen genieten voor werkstaking, wèrkloosheid, wachten naar werk, ma-chienbreuk, enz. i Besluit r de werkersiiiriclitingen moeten gesteund zijn op de solidariteit in plaats van op het elk voor zich zelve. Deze feiten bewijzen ook dat de leden der vakvereenigingen op enkele weken i meer onderstand kunnen genieten dan i hetgeen zij in verschillige jaren in de i vereeniging storten. ] Een werkman met vooruitzicht komt i dus in de vakvereeniging en sluit ook j zijne kinderen aan. Levé onze christene vakvereenigingen 1 < DE WERKSTAKING IN DE FA3RIEIÎ BAERTSOEN en BUYSSE, te GENT. Woensdagnamiddag zijn de onderhan-delingen herbegonnen die donderdagna-middag zijn afgeloopen. De afgevaardigden der verscliillende kategoriën hebben bij den bestuurder knap hunne vragen verdedigd. De bestuurder heeft op niets een be-paald antwoord gegeven ; daarvoor is de beheerraad gisteren bijeen geweest, waarvan wij nog geenen uitslag kennen. Wij hopen dat ze een wij s besluit zullen genomen hebben. Ad. V. V. SWEVEGHEM-KNOCKE. Reeds verscheidene malen brachten we in ons blad 't een en 't ander ter kennis onzer lezers over de slechte toestanden in de steenfabriek van Knocke. De werklieden het niet langer meer kunnende uithouden, zijn donderdagmorgen geza-menlijk in staking gegaan. Hun getal be-loopt een zestigtal. In ons nummer van morgen zondag geven we een nieuw ar-tikel over de slechte toestanden in die fabriek en over de staking. WERKSTAKING EN SOLDATENSPEL. Zooals we reeds meldden is het ijzeren-wegpcrsoneel van Italie zinnens de alge-meene werkstaking uit te toepen. De re-geering zou daarop 't besluit hebben genomen het gansche personeel onder de wn-pens te roepen, en ze dan als dienstplich-tigen tôt ijzerenwegwerk te dwingen. Wat zeg'de gij daar van ? BIJ DE BRUGSCHE SCHILDERS. De toestand is nog altijd gespannen. Op het schrijven van 19 Februari was nog altijd geen antwoord van de patroons gekomen. Het kon natuurlijk daar bij niet blijven. Daarop werd er beslist dat er een af-veerdiging der werklieden bij d patroons ten huize zou gaan onderlianuelen. Dit had Dinsdag plaats. Die onderhandeling liep overal op het zelfde uit : 't Onthaal was niet onvriendelijk maar 't antwoord op de vraag naar opslag was weigerend : niemand wilde de eerste zijn, allen zouden doen wat de anderen deden af wat de Bond der patroons besliste. Doet daarmeê voort, datisdraaienin eene ronde sonder einde. Niemand is de eerste eii ;r zal dus ook niemand de tweede zijn, en de Bond die blijft zonder teeken van leven. Toch was er nog een ldeine hoop. Een bestuurlid zou voor woensdag avondtrach-ten 't bestuur der patroons bijeen te brengen en de afgeveerdigden mochten om het intwoord gaan. Ze gingen en 't antwoord was bedroe-raid : geen loonopslag vôôr 't exaam —• t exaain kon maar plaats hebben wanneer ie Staat eene toelaag toezegt die groot ge-îoeg is. Nu is er 200 fr. toegezeid en dat is involdoende. Na 't exaam als loon : 35 ct.! 1er uur voor al wie voeldoende 't exaam i inclerstaat, 38 cent, voor de beste catego-1 •ie ; de andere blijven aan 32 cent. i Wij noemen dit antwoord bedroevend, >mdat er geen inogeli|kheid bestaat, cede-j

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes