Het volk: christen werkmansblad

1189 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 16 Novembre. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 26 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/zg6g15vw0w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Zes-enTwinligste Jaar. — S. 270 Godsdisnst — Eulspzla — EipaSam Dwidcrâ», 18 SOTeœbsr 5916 Afle Èrîc-fwîswîîiigén. vwrht. vrij te zen don asn An g. Van Isegliem, uitgever voor de nacrai, snaatech. «Drukkerij Het Volk», &iîel'Rteeg,n° 16, Gent. Bureel voor Wost-Viaandereni Geston Bossuyt. Recollelten-Sîraat, lé, Kortrijk. HET VOLK Msn sohrljft in s Op aile postkant oren a an 10fr. per jaar. Zes maanden fr. 5.09» Drie maanden fr. 2,50. AanStondigingen s Prija volgens taiief. Voorop té betalen. Rechterh'jka herstelling, 2 fr. per regel. On getee kendo brîeven wordea geweîyerd. TELEFOON N* 137, Gen** |âî Versclujnt 6 iSisal per wecU /9v i - CHRÎSTEN WERKMANSBLAD ê ..-■j* . . —— . .. A,, 3 Centiemen het nummep Politiek, ondauks ailes. Er blijken menschen te bestaan, wien rie politieke knoeierij zoozeer in 't bloed zit of in 't gemoed vergroeid is, dat zij niet kunnen leven zonder aan zulk geknoei voort te doen, ondanks ailes. Zelfs al zouden zij er de belangen meê krenken, welke zij anderszins beweren gansch alleen voor te staan en te verdedjgen, toch kunnen zij dat geknoei niet achter-wege laten, zoozeer beheerscht liet heel en al de richting van hun leven. Dat hebben \ve nu onlangs te Gent weer eens gezien bij het otemmen van 2en nieuw nood-barema, volgens hetwelk de onderstand der werkloozen of der hulpbehoevende gezinsleden van aîwe-zigen zou geregeld worden. On der den drang der omstandigheden was een nieuw nood-barema noodig geacht; de lieeren socialisten verklaarden zicb voor een dusdanig nieuw barema, dat de bezorgeis van den onderstand der werkloozen niet bevredigde; dezen stelden er dan ook een voordeeliger barema tegenover.Ditvooi'deeiiger barema werd, zoo a,'s we gemeld liebben, door katholieken en liberalen gestemd, tegen de socialisten. Zulke stemming zou iedereen doen oordeelen, dat degenen, die voortdurend door de soeialistisçhe woordvoerders en penbouders uitgescholden worden voor vijanden van den werkersstand, hier blijk gegeven hebben van liefde voor de nood-iijdende werldieden. Hewel, het socialis-tenblad noemt dat integendeel : De Klas-senstrijd gewild\ Dus, als de burgers en dezen die niet opzettelijk oin standsverschil de burgers willen bestrijden, verldaren dat er aan de noodlijdende werldieden meer moet gegeven worden dan de heeren socialisten voorstellen of bijtreden, dan heet dat gewilde klassenstrijd bij die roode heeren, — niet omdat het inderdaad klassenstrijd zou wezen, want het is gladweg het tegen-overgestelde, — maar enkel en alleen omdat het op de politiek van die heeren niet ingaat. Want dat zij alleen uit politiek tegen het voordeeliger en voor het mindere nood-barema gestemd hebben, blijkt uit de volgende, al zij het ook onduidelijkefraze, waarmede zij, onder den titel De Klassenstrijd gewildl hunne stemming in hun blad uitlegden : « Wij hebben voor ons barema niet ji gestemd en tegen dat der bijzondere Com-» missie van het barema voor eene kwestie s van cijfers min of meer. » Wat in duidelijker woorden wil zeggen : Het voorgesteld bedrag van onderstand kon ons bij die stemming niet schelen; zouden de werkloozen met ons voorstel minder hebben, dat was ons gelijk; zouden zij met het voorstel der Baremakommissie meer hebben, dat was ons volslagen on-verschillig. Maar wie voor ons voorstel niet stcmde, deed aan klassenstrijd. Zoo redeneeren de roode heeren, en zij zijn er daarbij niet ver sf, de stemmers van het voordeeliger barema te beschul-digen, hierbij uit politieken geest gehan-deld te hebben, — al dus aan anderen verwijtend wat zij tevens bekennen zelf gewild te hebben. Want als zij den beteren onderstand niet wilden stennnen en de cijfers hen daarbij onverschillig lieten, uit welke andere reden zouden zij wel gehandeld hebben dan uit politiek? Het ging hun inderdaad om hun politiek beginsel : ailes, ook het levens-onderlioud, in handen van gemeente-, provincie- en staatsbesturen. Zelfs al mogen anderen dat onderhoud beter verzorgen, zooals hier het geval was, boven dit betere voor den hulpbehoe-vende sLellen zij hunne partijpolitiek. Moest de werklooze er erger dan tekort door hebben, dat is hunne zaak niet : hun politiek geknoei gaat voor ailes. * * * Ze schijnen overigens niet alleen te staan met hunne zonderlinge opvatting van bestuursplichten in deze moeilijke tijdcn. Ook anderen doen bij geval nog mede aan geknoei van dien aard. Daar hebben we onlangs het volgende treffend bewijs van gekregen. Er waren in de Akademie van schoone kunsten twee plaatsen te begeven : eene van leeraar- en eene van leerares. De kan-didaten moesten eene proef van kunde en kennis doorstaan en volgens den uitslag van die proef, dus volgens verdienste, stelde de Kommissie der Akademie een eersten en een tweeden kandidaat voor de eerste plaats, een eerste en twee tweede kandidaten voor de tweede plaats aan den gemeenteraad voor. Betrekkelijk de eerste plaats vonden twee heeren socialisten (die aile twee zooveel van kunst afweten als een schotel-wasscher van zeeziclitschilderen) vreemd, dat er van de acht-en-twintig die zich aangeboden hadden, slechts twee verkozen en aan den gemeenteraad onderworpen waren. De heer burg'emeester ging dadelijk op die bemerking in en zou de zaak ver-daagd hebben, ware er zooveel hàast niet bij geweest, — wat reeds eene ccrrrle beschaming voor de Kommissie der Akademie was. — De verdaging was echter onmogelijk en daar de tweede kandidaat zich uit eigen beweging terugtrok, werd de eerste, M. Callewaert, met algemeene stemmen tôt leeraar benoemd. Maar voor de tweede plaats, deze van leerares, ging het erger toe. De heer schepen van schoone kunsten meldde dat de leden der jury met algemeene stemmen Mad. Cauterman als eerste kandidaat voordroegen, zôô glansrijk liad zij de proef van kunde en kennis doorstaan. In plaats van eenparige goed-keuring, zooals te verwachten was, vroe-gen eenige leden (te stemming... en... Mad. Cauterman werd van kant gezet door 23 socialisten en liberalen tegen 5katholieken en 2 liberalen. Zelfs een der schepenen,die in de Commissie der Akademie Mad. Cauterman de bekwaamste van aile kandidaten bevonden hadden, ont-trok haar zijne stem in den gemeenteraad omdat... Mad. Cauterman gekend is als katholiek! Proef of exaam telt voor niets. Jury en Kommissie tellen voor niets. Het belang der kunstschool zelve, aan dewelke men de beste leerkrachten behoorde te geven, telt ook al voor niets. En het belang der leerlingen, aan wie men geene te goede noch te bekwame leeraars geven lcan, is insgelijks van geen tel : het politiek geknoei gaat voor ailes. * * * Die feiten zijn niet éénig, verre van daar, maar ze zijn zôô kenteekenend, dat we er ons kunnen bij houden. Dat we nu dit artikel geschreven hebben, wil niet zeggen, dat we voortaan gaan verzaken aan wat we nu reeds meer dan twee jaar gewoon zijn : 't is te zeggen ons zooveel mogelijk van politieke penne-twisten weerhouden. Neen, in algemeeuen zin houden we daaraan voor zoolang de oorlog duurt. Maar nu en dan is het noodig, er de aandacht der bevolking op te trekken, wie degenen zijn die nog de bevolking het leven willen verbitteren door de tweespalt van hun politiek geknoei. OP QE BALKANS. Hat Grlgksch Isger vsrlaat ThessaïlS. BERN, 13 Novcmber. — Volgens eene Atliener mededeeling der Tribune, zal liedea het terugtrekken der koniagsgeziade troepen uit Thessaiie begianea en aaar dea Pelopoaesos gebracht worden. Er blijJt tliaus eakel nog de eisch tôt uitieveriag van liet oorlogsmateriaal te vervullen, door de Verbondenen tegen ver-goedmg verlangd. D« Times vemeemt uit Athenen, dat de ge-zantea der Ver bonde aen aan de r^geering bot bewijs geleverd liebben, dat de reservebentkn, in tegenstrijd met de gegeven verbiate.uis, hunne werking voortzetten. De Kamev was heden vergaderd. Het transport van het 14e legerkorps uit Thessalië is begonnen. BERN, 13 November. — Volgens een tele-gram van den Petit Parisien uit Athenen hebben de Grieksche officieren op 11 November aan de Fransche olïicieren aile munitievoorraden der Grieksche vloot overgegeven, die zich in de arse-nalen en muiiitedepots der eilanden Leres en Kyra bevonden. De Grieksche wacht werd door eene Fransche afgelost ea de o vergave volgens het protokool overgenomen. IN DE LUCHT. Franscîis Viisgaraanvalien op Duitsc!) gsbîad. BERLIJN, 13 November. (Ambtelijk.) — In den nacht van 11 op 12 November, herhaal-den de Fransche vliegtuigen hunne aanvallen op het Saargebied. Deze maal gelukte het enkel aan een klein deel hunner tôt aan de Saar te komen. In Dillingen en omgeving werden eenige bommen geworpen, van dewelke eene een paar-denstal,de andere eene waschkeuken troî.Daarbij weréen vier personen zwaar, twea licht gekwctst, niemand werd gedood. De schade is gering. Vele bommen vielen in de weiden die de plaats omrin-gen en bleven in den weeken grond zitten. Ver-scheidene vliegtuigen wierpen bommen op de plaatsen Bnsendort en Spiitel. Daar werd niemand gekwetst, ook werd geene schade aange-richt. Eindelijk wierp een vlieger, die zich waar-schijnlijk in de wolken had schuil gehouden, eenige bommen in de nabijheid van Neunkir-chen, op eene weide. BERLIJN, 13 November. (Ambtelijk.) — De Fransche Telegraa] van 11 November, Eiflel-toren 4 lire namiddag, meldt : Een Frar sch vliegtuig vloog in den nacht van 9 op 10 November over Neubreisach en Stmat^burg en wierp zes bommen op de statie Oiionburg, waardoor beduidende schade ontstond. Hiervan is geen woord waar. In den nacht van, 9 op 10 November zijn op de statie Ofîenburg noch elders ia Badea bommen geworpen. Geen vlieger is tijdens dien nacht over dea Rijn ge-komen.* * * BERLIJN, 14 November. (Ambtelijk.) — Op 13 November wierp een onze'.' marinevlieg-tuigen bommen op de luchtschiphavea en vlieg-piaats St. Pol, bij Duinkerke. Ontegeasprekelijk werden treflers waargenomen op eene fabrieks-' inrichting en eenige gebouwen. Het vliegtuig is oabeschadigd teruggekeerd ♦ * * BERLIJN, 14 November. — Uit liet groote hoofdkwartier. — Ambtelijk : il et groot succès beeft onze vliegertroep ook in de maand October zijae voomumelijk op het Westelijk oorlogstooneel, zwafe en veelzijdige opdiachten vervutd. Vooral komen den waar-neming.vliegers der artillerie ea infanterie erkenfcenis en dank toe. Hvinne werkzame be-schutting was door de stjijdvliegers, die ook hunne bijzondere opdraeht glanzend vervulden < n door het vuur onzer vliegafweerkanonnon ten voile gewaarborgd. Wij liebben 17 vliegtuigen verloren. Onze vijanden in 't Westen, Oosten en op de Balkans lieten 104 vliegtuigen achter, waarvan 83 ia hiehtgeveeht, door het benedenschieten van op den grond 15, door onvrijwiltige landing achter onze lijaen 6. 00 vijandelijlce vliegtuigen zijn in ons bezit, aan de overzijde der lijnea zijn er 44 klaar-blijkelijk beneden gestort. De eerste geniraal-kwarlicrmeestcr, LUDENDORFF. MENGELWERK. 61 SCHOONE NORA DE DOCHTEB VAN DEN KCNSTMJBIB, De oorzaak van zijn hervallen in de ziekte kende de lcapetaan alleen. Hij zweeg eehter des-irege, omdat Koert zelve niets zegdé. Het was popteniber, toen men Koert als een berstellende durfde besehouwen. De herfstzon bescheen het zachte gras en het schoone bloeni-perk, dat voor de tuinzaal van Gonslity-kasteel lag. Het was een sohoon plaatsje op de terras, juist geschikt voor een herstellende. Sedert Koert 2ijne kamer kon verlaten, bracht hij vele uren ïn dit atille hoekje door, te midden der schoone Jewassen, welke het terras als in een prieel her-Bchiepen; hier zat hij steeds als in een sooit van droomerige rust, welke slechts den inwondigen Strijd verborg, die het wederzien van Nora bij hêm had achtergelaten. Het was oen voortdurend strijden tussaher de opnieuw ontwas.kte liefde, de wilskracht die ze wilde begraven, het berouw dat zich deed ge-vôeler, de twijfel : f hij wel bil)ijkgehandelddhad inet haar ongehoord te veroordeelen. Zijne zwakte maakte hem het helder derker onmogalijk. Rust, dat was ail s wteri aar hij V rlangde; hij had de zich willen opsluiien t m te kunneu rusten en vergeten. —'■ i De weinige personen zijner omgeving maakten hem dit nog moeilijker; allen hadden meer of min eene roi gespeeld in hetgeen hij vergeten wilde. Lilly alleen was daarvan uitgezonderd en bijge-volg had hij haar het liefst bij zich. En Lilly zag in hem dengene, naar wien zij zoo vurig verlangd had, den zieke, wiens herstel haar met zulk eene zoete vreugde vervulde. Zij gevoelde zich overgelukkig hem ouder haar dak te hebben ea aan hem al hare zorgen te kunnen wijden. Koert bemirdo het plekje op het terras des te meer, omdat Lilly daar dikwijls in zijne nabijheid verwijlde. Geheel haar uiterliik paste zoowel bij don helderen dag. Hare frissche tint, haar blônd haar, haar vriendelijke blik kwamea veel beter nit bij het heldere zonnelicht dan 's avonds in haar salon, waar zij er zeer nietsbeuidend uitzag. Ook stond het huiselijk gewaad haar veel beter dan de prachtigste toiletten. Onwillekeurig kwam Koert tôt de overtuiging dat Lilly zich gednrende de jaren zijner ajvrezig-heid zeergunstig ontwikkeld had; hij begon in te zien, dat het toeh wel aangôraam moest zijn, iemand bij zich te hebben met wie men de zorgen des levens kan deelen. Naarmate Koert in beterschap vorderde, werd het levendiger op het kasteel. De aànwezigheid der gravin gaf aar de jeugdige gastvrouw den noodigen steun, en de terugkomst van Koert gaf zijnen vrienden aanleiding hem eeil bezoek te brengen. Zoo had zich op zekerea aamiddag een kleire kring op het terras verzameld, voornamelij k be-staaade uit vroegere bekenden van graaf Degen- thal. Do ritmeester, die onlangs in de renbaan aanwezig was, bevond zich onder hen. Er zijn dagei, waarop ailes sehoon, frisch en opgewekt sohijnt. Zulk een dag was het in Gons-lity. Misschien was het minder de natuur, dan wel de stemming der jeugdige gastvrouw, die zulk eene bekoorlijkheid over het geheel ver-spreidde. In haar lichtblauw kleed lierianerde zij onwillekeurig aan de eenvoudige vlasbtoem. De heeren omrir gden de plaats, waar zij tusschen de bloeieade oleanders gezeten was, 3ls eeno klexne koningia in haar bloemenrijk. Koert zat vertrouwelijk aaast haar. Zijn arm rustte op harea stoel. Tussehea dea ritmeester en den kapelaan had zich ceq druk gesprek oatwiiïkeid. — O bedoelt gij mijn bezoek bij mejuffrouw Karstea? hoorde mea dea kapelaan op eaae mededeeliag van den ritmeester vragen. Ja, ik zoeht haar op. Ik kea haar sedert hare eerste kinderjarea. Koert zag op, doch schijabaar onverschillig bleef hij in zijn leunstoel liggen. De gravin echter, die niet vor van deze groep had plaats geaomen, hief Imstorend het hoofd op. Zij kon aiet gelooven dat zij gûed gelioord had. — Iets schooaers dan dat meisje to paard kan men zich aiet uitdenkon, ging de ritmeestei voort. Waarlijk, Degenthal, zulk eene bohendigheid heb ik nog aooit gezien. Hpbt gij haar op uive reizea nergens oàtrùoetî Het paydenspel Karsten heeft zieh toch ongeveer overal vértoond. — Neen, zeido Degenthal kort en stroef. Dg Esgglselia vlisgcrs en kaplteli Boelcke. BERLIJN, 13 November. — Officieel: Aan het Somme-frout hebben vijandelijke vliegers eergister achter onze linies een krans il- êïgev.-orpen, waarbij eene opdracht en een begeteidende bïief gevo-egd waren. De opdracht luidt : Aan kapitoin Boelcke, onzen dapperen en ridderlijken tegenstauder. Van het koninklijke Eugelsche vliegerskorps. De brief laidt : Aan de op dit front werkzame officieren van het Duitsche vliegerskorps : Wij hopen dat gij dezen krans ztiit vin den, betreuren cchter dat hij zoo lstat komt. Het weer heeft ons belet hem vroeger te zenden; wij orkennen allen zijne dapporheid. Wij verzoeken u, kapitein Evans en luitenant j Long van het Morine-smaldeel van ons te groeten. W. get. Seaman Greendt. Het betrokken legerbevel heeft de ouders van kapitein Boelcke den krans met de opdracht on den brief gezonden. TER ZEE. KRISTIANIA, 14 November. — De boot Cama (1794 bruto registerton) uit Toasberg werd, volgens eene meldiag uit Bilbao aaa het Bjiaisterie viui buitealaadsche zakea, zaterdag verzonken. De bemanaiag is gered. BERLIJN, 14 November. —■ De Italiaansche boot i!ludros, vroeger Duitsche Levantelija, 3137 toa, on de Italiaansche zeiler Giovanni Anltri Bcretta, 332 bruto registertoa, zija verzonken.ROTTERDAM, 13 November. — Zcepos meldt dat het Nederlandsch motorschip Oostzee ter oaderzoek naar Eniden gebracht is. De I uit vas Gonsîanza. SOFIA, 14 November.— In de Dobroedscha lieerscht redelijke rust. Nu en daa komt het tôt vooiposten-schermutselingen. Het tellen vaa dea in Constanza gemaakten buit nadert zija einde. Er werden geteld 30.000 ton petrool, 27.000 toa benzine, 17.000 ton mineraalolie, groote voorradea graaa, suiker, kofïie, die be-stemd was voor eeae verzorgiag gedurende ver-scheideae maaadcn van het RoemenerDobroed-sclialeger en bevolking. Onder de vele beschadig-de gebouwen vaa Constanza bevindt zich ook het bckcade Casino. Het is vollcdig veraield. 8UITENLAND ROME. — De nieuwe kardinaten. — Er zullen zevea Italiaansche ea drie Fransche kardiaalea benoemd worden. De Fransche zija : Mgr Du-bourg, aartsbisscliop vaa Rennes, Mgr Dubois, aartsbisschop van Rouea, ea Mgr Mauria, aartsbisscliop van Lyon. FRAnKRIJK. — De regeering nam de be-slissing een Nationale Raad van Besparing in te stellen. Het verbruik en de besparingen der leven smiddelen en van de grondstoffen zullen door den raad geregeld worden, eveiieens zal hij naar middelen uitzien om te beletten dat geld naar den vreemde wordt gezonden, ook het gebruik der openbare gelden zal nagezien worden. Denkelijk zal het voorzitterschap aangeboden worden aan den heer FaUières, gewezSn vjor-zitter der Fransche republiek. RUSLAND. —- De ziekte van den kroonprins. — De beroemde Duitsche arts, proiessor Israël, is naar St. Petersburg geroepen, tôt bij den erg zieken trooaopvolger, en zal zich zonder uitstel naar de Russische hoofdstad begeven. Voor de reis van dea professor aaar Rusland, heeft de Keizer persoonlijk zijne toestemming gegeven. Het is bekead hoe de kroonprins van Rusland vôôr eenige jaren, spelen.de ia dea hof vaa het Keizerlijk slot ia Parskoje Selo, eea zwaar onge-val bekwam ea gedurcade vele maaaden tusschen dood en leven op het ziekbed gekluisterd bleef. Er werd daa ook verteld dat eea hoveaier, die tôt eea NibiBstengroep behoorde, op het levea van den kroonprms een aanslag pleegde. Wat er van zij, siadsdiea is zijae gezoadlieid niet goed meer geweest. —• De Russische jaarklas 1898. —- Volgens de mededeeliagea der Parijzer gazettén, is men in Rusland tegenwoordig bezig aan de binnen-roeping vaa de rekruteakl .s 1898. AMERIKA. — De hjuding der Vereenigde Staten. — Rotterdam, 13 November. — Men verwacht dat in den loop der toe-komende week, over de buitenlandsehe staat-kunde der Vereenigde Staten voor don verderen duur van den oorlog, eepe bepaalde beslissing zalgenomen worden. De voorzitter (M. Wilson) zal met zijne medeleden der regeering en met de voornaamste aanvoerders zijner partij in kongres beraadslagen en volgens de genomen besluiten de toekomstige doening vaststellen. Eon lid der regeering verklaa~de aan een dag'oladsclirijver: «Door de kiezingen en de «onzekerheid van den uitslag wa-en onze «handen gebonden en was hot ons gedurende «eenige maanden onmogelijk veel te eloen. Nu » hebben wij wederom de handen vrij (doelende »op de herkiezing van M. Wilson) en kunnen » zonder ors gehinderd te voelen, verdere stap-npen ondernemen. » Dezelfde dagbladsehrijver voegt er aan toe : «Geen enkelo aanduiding toont aan hoe do nieuwe staatkunriige richting der Vereenigde Staten er zal uitzien.» Mon heeft hem echter to verstaan gegeven dat de verhandelingen met Duitsehland, evenals met Engeland kraohtiger zullen gevoerd worden. Denkelijk zullen de haagende kwosties tusschen Duitsehland on de Vereenigde Staten eerst vorhandeld worden. — De kiezing van Wilson. — Mea ineldt uit New-York aaa de Zwitsersclie bladea : Hughes heeft de repubiikeiasehe partliieidiag verzocht de kieziag vaa Wilsoa niet te betwisten. Wilsoa heeft het sterkste ste.nmeatal vereenigd d it ooit bij eeae volksverkieziag werd uitge-bracht. Zijae 276 gekozeu afgevaardigdca ver-tegeawoordigea 8,803,750 stemmea. Ilughes is met 400,000 stemmea ver.slagea gewordea. Wilsoa zal door 20,000 persoaea aaar het Witte Huis begeleid wordea. — A/vaart van de «U. Deulsehland. s—L>. Times veraeemt uit New-York dat de handels-duikboot Dcutechland de terugreis reeds aaa-vaard heeft. AMERIKA EN MEXIKO. - Volgens telo grammen in Zwitserland uit Amerika toege komen zullen de Vereenigde Staten onver-mijdelijk met de wapens optroden tegen de bijeontrekking van 43.000 goed bewapende Mexikaansehe soldaten, staaride onder de be-velen van Villa'sgezinde generaals Diaz, Zapata en Robles. De kommandant der stad Juarez is bereid aan de troepen van Villa de stad te openen. Het garnizoen der hoofdstad Mexiko is twijfelachtig. Carranza heeft zich te Queretaro gebarikadeerd. OfticieeleMededeetingen ïn Vlaandci'eD, Frankrijk en Elzas. (DUITSCHE MELDING. ■ BERLIJN, 14 November. — Uit het groote hoofdkwartier : — Léger groep van kroonprins Ruppreclit. — Aan weerszijden van de Ancre speelden zich gister verbitterde gevechten af. Door eoneen-trisch vuur van het zwaarste kaliber voorbereid, gebeurden tegen onze in den hoeknaar het Zuid-westen vooruitspringende stellingen, sterkeonge-lijke aanvallen, bij dewelke het den vijand met aanzienlijke oHers gelukte, ons uit Beaumont-Hamel en St. Pierre-Divion met de zijwaarte aansluitende linies in eene voorbereide grendel-stelling terug te dringen. Taaie verdediging kostte ook ons aanzienlijke verliezen. Op andere plaatsen van het aanvalsfront van ten Oosten van Hébuterne tôt ten Zuiden vàn Rancourt, werden de Engelsehen waar zij bin-nongedrongen waren, door frissche tegenaanval-len van onze infanterie opnieuw uitgewoïpen. Fransche aanvallen i* den sector van Sailly-Saillisel mislukten. — Front van den Duitschen kroonprins. — Op don Oostelijken Maasoever was de geschuta-bedrijvigheid in de avondstonden levendig. Verkenningsaanvallen der Franschen tegen onze Hardoumont-linie werden afgeslagen. (FRANSCHE MELDING.) PARUS, dinsdag 13 November. — Officieel: Op het geheele front niets aan te stippen tijdens den nacht, afgezien van de gewone be-schieting.— PARUS, maandag 13 November. — Officieel : Betrekkelijk rustige dag op gansch het front (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, maandag 13 November. — Officieel : Wij hebben de Duitsche stellingen aan beide zijden van de Ancre aangevallen en een groot aantal gevangenen genomen. Do Duitsche artillerie heeft den geheelen nacht de Engelsche stellingen bij Lesboeufs en Gueude-court beschoten. Tegen de vijandelijke stellingen bij Ronsart hebben wij met goed gevolg gasaanvallen gé-daan.Wij zijn de vijandelijke loopgraven ten Zuid-oosten van Armentières binnengedrajigen. Op het Ooslelijk Gevechtsterrein. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 14 November. — Uit het groote hoofdkwartier : — Front van generaal-veldmaarschalk prins Leopold van Beieren. — Geen bijzondere ge-vechtshandelingen.— Front van generaal-overste aartsliertog Karel. — Noordelijk van Jacobeny in de Woudkar-pathen werden Russische afdeelingen door vuuf uit het voorterrein onzer stellingen verdreven. Voor de aanvallen van Duitsche en Oosten-rijksch-Hongaarsehe troepen zijn in het Gyor-gyo-geber te de Russen tegen de gre s terug-geweken. Ook ten Zuiden van den Tolgyes-pas deden, trots hardnekkigen tegenstand, Beiersehè en Oostenrijksch-Hongaarsche bataillons vor-deringen. Aan weerszijden van het Oitoz-dal hebben ook gister kleine gevechten om het bezit van enkele hoogten plaats gehad. Aan het Zevenbergs- en Zuiderfront duren de gevechten voor ons succesvol voort. Opnieuw werden verscheidene honderden gevangenen genomen; aan den Roode-Toron-pas alleen G officieren en 650 man. (OOSTENRIJKSCHE MELDING.; WEENEN, 14 November. — Ambtelijke mededeeling : — Front van generaal-veldmaarschalk von Maekensen. — Onze Donau-monitors maakten in de nabijheid van Dschurdsehia bij sterke vijandelijke tegenwerking zeven gedeeltelijk be-laden sleepers buit. — Front van generaaloverste aartsliertog Karel. — Bij Orsowa zuivorden wij don rechter oever van de Czerna. In het Noorden van Walaehijç verloopen de gevechten voortdurend gunstig. In de laatste twee dagen hebben wij hier 1GÔ0 gevangenen, negen maehiengeweren en een kanojj ingebracht. Aan den Oitospas zetten de Roeme-nen hunne aanvallen voort. In den sector vatj Tolgyes worden de Russen gedwongen veï-scheidene hoogten der grons op te geven. Noordelijk van Jakobeny misîukte een Russische vooruitstoot. — Front van generaal-veldmaarschalk prins Leopold van Beieren. — Niets nieuws. (RUSSISCHE MELDING.) S' PETERSBURG, maandag 13 November, — Officieel : Op het Zevonborgsche fro-,it hooft de ^-ijançj in hot Oituzdal de Roemee^sche troepen terug-gedrevon. De Roomenen hebben op hun no beurt ten Noorden en ton Zuiden van genoemd da! eeno reeks lioogt. n bezet. De vijand heeft verbitterde aanvallen gedaan in de streek van Campolung, in het Jiul-dai en bij Orsova. De strijd duurt voort. la de Dobroedscha is de linkervleugel onzei troepen een weinig a Zuidelgke riohtiag op. gerukt. ,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes