Het volk: christen werkmansblad

387 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 23 Novembre. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 09 avril 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/4q7qn60f09/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

i'pea-îsialigskar, - S SIS GsfcSatf — lhS%«!3 — iîfSîs sa •2,îiw»»!îcr f f î S - AHe fcriefwîceeh'rgen vrrcM1 ytii te zer.den csji Au g. Van £tt ^ !xm,uitjr-ever voor t aoral. ta&Ucfc. «Drukkerjj Het Voik»i kerfcteeg, a* lt>, Gcnt. Bnrcei voor West-Vlaar de-ren: Gsstori Boesnyt, lieeoHettea-tlraat, 14, Kortrijk. Bnreel vp.ri Antwrper. Pra-Nurf ci Limburg : Viktor- Kuyl, Vs.artfc'tvaat, S, Leuven. HET VOLK Mçn je&rljît n : Op aile poetkantorç n s^an 10 p-r ,;?.ar. Zes maar.dcn fr. 5.'. >« Drie mamden fr. 13,30. As-akonO'cîngan: WJs vol gens tarief. Voorop ta fcetaieii. RechterHike he¥ste!Ii:ng, 2 per m gel. Ongetei kende br-'oven woH.-.a gcweigerd. TELEFOON N» 137. Gonï. Ver-scîsijat €% rnssal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD 3 Cenilemeis faet niîiTSTï5eî° 3 43 ClesiSseinerà per wccU D u î tsch c Hatï cdceli n^eiî es Yerordeniagei. BEVEli. in ovorcenstomming me!, art. 49 der Haag-Behe Konventie betreifende de regeling der ïvetten en gebruiken van. deai oorlog te lande wordt hierbij de Belgische bevolking voor do hav.d als bijdrigu tôt de ondorboudskosten ran het leger en het bestuur van het bezette gebied eene krijgsbel-;sling ton bedrage van 40 millioenen fra-nk naaandolijksch opgelegd. Het Duitsche boheer behoudt zich het rocht voor, de uitbets l;ng der maandelijksohe stor-tingen gelieel ot gedeeltelijk in D uitsch geld ep den voet van tachtig mark voor honderd hvnk te innen. Tôt de bofetling verplieht zijn de negen provineiën van België, die voor de verschul-digde bedragen als gezamejîdijke schuld-n< ftrs aar.sprakelijk zijn. l)e betalïng der eersle storting moet ten lardete vôdr 10 December 1915, die der vol-ge>sde telkens v66r don 10 van elke m&and gesehieden aan de Fel.ikriegskasse des Kai-serkchea Geno? lgouvememente te 13russe]. Worden tôt het aansehaffen van betaal-middolen van wege de provinciën sehold-brieven uitgegeven, zoo bepaalt de Kaiseiv Iiolve Gener IkoMnlissar fur die Banken in Belgié, vonn en iniwiid hiepvan. Tfeît», <len 8^ NovesTi'oer 1915. Der Oberbcfehlshrtber der IV Armee, Herzog AUJreoht von Wurtte-.nberg, Bruesel, den 10 November 1915. Der ("eneralgouvar rieur in Belgien, Ffelherr von Bîasiug, Gsnsralobsrst. cplÊMIiîs. OfHïiSkf der Vsrbasueaeu aas È8 BarâangHsa. Uit Konslantinopcl wordt gemeld dût de Verbondenen een groot oi'îensief be-gennen hebbsix op de Dard-anel'en. In de Turlcsche middeiis eehlergeleoft men dat dit Oifensief een bhifirùdtk'l nioet zija en in veruand staat met de zcndiiig van Kitekener. Vrijdag wierpen 30 vliegers bonimen op Usun Kopru met het doel de ijxerenweg-lijn te vemietigen. lie Lacdiafsîro^p.a tn Salor^lkS, Voîgens meldingen r.it Saloïiiîd waren tôt 15 November cmtrenL 100.000 raan Etigelsch-Fransche troepen in Salonild ont seheept. Ea: s vloot ?osr Volgehs berichten uit Rome zou eene Bngcisehe vloot voorMalta opatikerliggen oin verder aan te vaîlen, eoo Griokenland nietlegenstaande zijne onzijùiÉheklsver-klaring tegenover de Entente eene siel-ting zou nemen. (Mi U» is een eiland, in de Midùelîandsehe Zee tusschen Sjcilië en de Airikaansche kust,) B3 Riîsssç nsalis grsazos. De Russ/n versterken bovendien aan de Bessara^ischs grer.zen Cliotin, Kasiiiennez-Podoij<c en Biniza. De Staat van Bdcg h s Kederland. Voîgens een telegram uit den Haag werd de staat van beleg nitgcroepen voor bel grootsle gedeelte der Friesehe eilanden en voor de Noordk^s' van Nederiand. Pariemei taire Kî'isis iu Porlagal. Voîgens een telegram uit Lissai .-on aan Renier Nouas gericht, hc.>ît de minister-president den voorzitter der republiek het on'slag van het)kabuet aangeboden. Het staat shoofd heeft hem echter ver-zoeht op zijn post te bi jven tôt dat de houding van het parlement hem in staat ste'.le een .ander poîitiëker met de vorming van het miristerk te. belasteii. AARD8EVING. In den naeht van vrijdag tôt zaterdag Werd door de waamemingstoestellen van Hohehheim (DuitsciJand) cm 12.50 uur een Fedclijk hevige aardsehok vrargeno-men waar\-aiî het midderipiuit in de sireek van Zwabcn (Oostenrijk) seiiijnt te zijn. OffisieeleMgiefeellBgen la VSaaudcrca, Frankryk en Elzas. (Duilschc Melding.) BERLIJN, 20 November. (Wolff.) — Uit het groote hoofdkvrartièr : Vijandeiijke monitois, die Vv'estende besehoten, trokk- n zieli voor het vuui onzer kustbatterijen weder terug. Aan het front hier en daar levendige artillerie-, mijnen- en liandgraivaatge-vechten.BERLIJN, 21 November. (Wolîf.) — Uit het groote hoofdkwartier : Op de baan Ypar Zoijacbcke kwam een groote beschietir.g onzer troepen in de vijandeiijke stellingén terecht. Fransehe bescliietingen Zuidoostclijk van Souciiez en bij Combn s hadden geen gevolg. Bij Souchez waren vvij de Franschen in de bezetting van den springtreehter voren en behouden liem tegen de aanvalspogingen. Op het overij.i front, aan versçheidene stellingen, leve-idige vuurgevechten. Onze vliegtuigen wierpen een grooi aantalbommen op de wegen van Poperinge en Veurne. Treîfers werden waargenomen. De Engelsche opperbevelhebber zegt in zijne melding van 15 October dat voîgens de schattingen cSOOOtot 9000 Duitschers gevallen waren voor de Engelseh-Fransche stelling. Deze verklaring is gansch uitge-vonden.Onze volledige gezamenlijke verliozen-■ lijst aan gevaiienen, vermisten en ver-won denen bedroeg 763 man. (Fransehe Melding.) PARUS, 20 November. (Router.) Amb-telijk beriel:t van vrijdagachternoen : In Elzas en op de hoogvîakk-, van Uffholz en aan Hartmannsweilerkopf was er zeer levendige artilleriestrijd en ge-vecàt met sciïuîsgraafssiriidtuitgen en handgrànaten. Aan het overige front verîiep de naeht rustig. Acht vii<mdelï|ke vliegtuigen wilden 1 gister op Lunéville aankomen. Toen zîi vervolgd werden, keerden er vijf terug; de andere wierpen op de stad eenige hom-mcn.— Ambtelijk bericht van vrijdagavond : Aan het voegaande bericht is niets tee te voegen. — BEI.GISCH BERICHT: Lichte werkdadighcid der artillerie Bij onze voor-posten en in de streek van Pervyze. Onze kanonnen bea&lwoordden de Duilschc en verstrooiden vijandeiijke arbeiders ®p talrijke plaatsen voor on s front. Tijdens de twee laatste nachten liebben onze vliegers de Duitsche stellingen bij Keesen besehoten. Op hel Oosldijk GeveclHstefi'ein, (Duitsche Melding.) BERLIJN, 20 November. (Wolff.) Uit het groote hocfdkwartier : Geen wezenlijke gebeurtenissen. — BERLIJN, 21 November. (Wolîf.) Uit het groot ■ hoofdkv/arlier : De toc-stand is over het algemeen onveranderd. ( OosknrijkscRe Melding.) WEENEN, 20 November." ' (Wolff.) AmMelijke mededeeling : Bij het léger van aartshertog JoZef-Ferdinand werd Noordwesteiijk van Olyka een Russiscia aanval afgcslagen, Verders ni. ts nieuws. — WEENEN. 21 November. (Wolff.) Ambtelijke m ;<l»deeling : In 't Wolhyiiische en aan de Stvr hier en daar geschntvunr, waarbij de Russen gasbommen ;< ver, den. Verders geen bijzondere g-- beurten issen. (Rnxsische Melding.) S' PETERSi'URG, 20 November. (W. T. R.) Ambti k.L beïicht van 10 November: De poging'u der Duitschers, om No;:^l-westelijk FrkdrkI stadt de Duna te ovt;r-schrijden, mis - i en. Door eenen overval met vuur werd de vijand overal gedwon-gen terug te wijken. Op den linker Styr-oever bleven zonder gcvolg de p^gingen des vijands, om in de streek der spoorstatie van Czartorjfsk den stroom t^- bereiken. In de streek der stad Czartorysktroj-:kcn zich onze tror-pcn op den rechter Styr-oever terug. De terugtocht werd gedekt door sterk ar illcrievuur, dat zeif den vijand verboed vooruit te komen. De Styr oy'v larls, opende de vijand herhaaldclijk het vuur tegen onzen oever bij liet dorp Nowosielki, 7 kilométer Zuidwestelijl: ' artorysk. — Op het Kaakasusfront gecne veran-dering.— S' PETERSBURG, 21 November. (W. T. B.) Ambtelijk bericht van 20 November : Op eenige plaatscn van het front bij Riga hevigTil..: vl.vuur. Weslelijk Duna-burg moesten de Duitschers imnne stellingen opgeven in de streek der spoorLaan naar Ponewjez. In de andere seetors van Riga tôt aan de Prioet geen verandering. Op den linirer Styr-oever kon de vijand zich in het t " t jubied hou den; evenwel hebhen wij CL- 19 November do stad Czartorysk t,. v> veïoverd, evengilsj het dorp Kozlincc. op den linker Styr-oever, 5 kilometer stroomafwaarts van Czartorysk.DeOosîenpfj: eîi-IlaliaanselieOorlog ( Oosi • nrijksche Melding. ) WEENEN, ;"0 November. (Wolff.) De gevechtcn rond Gcrz duren voorr. Hel bruggefioofd v.«i Gorz werd opnieirw aan verschillige stellingen te vergeefs aangevallen, de stad gedurende een uur en daama matiger besehoten. In het NoordeHjk d e! der hoogvlakte van Dobertlo verïiieuwde de vijand zijn scormloop met sterke kr a entra, zoowel tegen onze stellingen aan de Noorder-hellingen aan den ilonte San Michele als tegen de omgcvmg van San Martine. Vcrscneidene nialen kwam het tôt harul-geveehten. De ftaiianen werden overal teruggeslagen. Onze gevcchtslijn is zooaïs te voren in onze lianden. Het zelfde geldt ook voor onze stellingen bij Zagora, waar de vijand naast de siratenversperrn.g indrong en na een Verwoedèn stiijd echter gansch verelreve» werd. Onze vliegers wierpen bommen op Verona, Vicenzo, Tricessino, Udine en Cervignano. WEENEN, 21 November 1915 (Wolff.) —- De Italianen hejjken opnieuw strijd-krachten van het TyroSev front naar het Gorzische front"1 avbraelU. Bij het inmen-gen dier versterkingen viel de vijand opnieuw het ganseb brag^elioofd van Gorz aan. Voor den Moate S.»bctino braken verscheiflene itormlèopen in ons vuur te zamen. In den S etor van Oslavijageltikte het den vijand' in onze verdedigingslijn te dringen ; een togenaanval braeht echter deze stelling, met uitzonderisg van een gedeeîte NoordocTteiijk deze plaats, waar-voor nog gevochten wordt, terng in ons bezit. Drie vijandeiijke stormioopen tegen Pevma mislukten ojuler zware v&rliezen. Bijzonder hevige ajuivallen waren ook deze mnal tegen Pedgora gericht. Hier werden de Italianen ook bloedig aît{ewe-zen. De ruimte vàn de twee beide kanten van den Monte San -Michels stond onder sterk artille.rievirar. 's Narrilddags kwa-men aan de Noorâeihelling "van dien berg beduidende vijandeiijke krachten. Huk aanvai mislukte in ons kruisvuur. Ver-"scheidene stornifooip»* in den sector van San Martino en (îwordeliik het Gorzer-bruggehoofd) tegen de straatverspemg bij Zagora, ondergfcgen Ket zelfde lot. In Tyrol sloegen de verdedigers van den Col di Lana tvoe Itaiiaanache aan-vallen, op de spits van dife'n berg, af. {Ilaliaanscke Melding. ) ROME, 20 Novem^ot 1915. — Langs het gc.r.sf.he front duurt het tweegevwht der artillerie voort. Onzeri t iDo^e joog kelonnen die op znfttsch wareljuiteoa iu de omgeving yan aen Astieo e>i i.v 0Llper Cordevr>ia, ver-nielle dekkmgen aajn îliddagstafel (ffeil). beschoot de k.-zernet> va n Gora en bestreed ook talrrike vijopd^jke kanonnen. Bindetijk boschc1 troeperikolonnen die jn aile haact uit Gara terugtr» kken. Op den Karst hev, io? wde onze iti anterie gister haro ianv«He Den gri^srhen naeht hernieu'ïvde de vijaad .à'a «voeduuder sU»vm-loop. Zeve i tu ial gelukie het hem tôt aan onze slt i'i'nge.i i« koi ,en, doch zevon-maal werd }\.; doorhe.t ! « *<>..« kan.'.n- en ge-weervuur nedergaht-ald Efcidûlijk xett.eïi de vei': lOeide ù<.eh oi 4? i!». re dappere inian-ter'stou van heî 12St tournent don voet in de vijandelijkè l''t>v-:4''. ven en s-arnden in do duistémis nifc dol loopaiwen op den vijand los, wierpen hein vut-een. Vijandci jke vlie^f Wicraen gister bommen op Veivm.j<-p Viqen sa en Or; do, Heden mi n.'en wie»t eene a.nde;-a lueht-vloot 15 b' itirneu i op Udine.wr^r 12 inwoners ged - ■!, lO'ia./onera en 8 si ldaten gekwet.st wis ■ i OP DE kLUHI. (Du lise h a il îeld ing.) BERLIJN, 20 Kovdiiber, (Wolff.) Nova-Baros, Sjc..M en Raska zijn bez-1. In het Ibacdsl !s( Déni en Oostclijk Kapaohik is Pxepofec bereikt. 2800 Ser-vén werden gev; Igen genomtn, vier kanonnen bailgemjaki. BERLIJN, 21 Mivenaber. (Wolff.) — Duitsche troepen v:in het ieger van gciie-raai vea iiovess heiîiien Novibazar beaet. Het leger van gem-Vaal von Gallwitz en de rechiervl»- gel van het leger van gene-;s. 1 B'ojadiieff vèchtcn om den ingang van het L; bdi 1, Noordelijk van Pris. in. Het aan lai der op i j November gevangen Serven werd tôt 3800 verhoog<t. Gis!-,r werden meer dan 4-iOO man gevangen. (OostenrijksÇhe Melding.) WEENEN, 20 November. (Wolff.) Het legi r van d'en gerteraal der in fanterie ; eeft Nova-Baros bézet er. de Isjn Sjer ico-Duga Poljuna-Raska overschreden. Zaid-oostelijfi van Raska nam e,ne k. en k. brigade 2000 Serven sevangeu. De Duit-seee troepen van den général von Ga!l-y.-itz vechten Zuidel'jk de Pi'epolacstdts, het leger van gencraal von Bojadjieuw in het gebied der Goijac Planifia. De viiand werd sirids gister door île waper.s der drie verbonden lrgers van het laatste deel grond van Oud Servie verdreven. WEENEN 21 Nos inber. (Wolff.) — Eene Oostenrijkseh-.Hongaarsche kraclit-groep dwoHg den o»-rgong af over de boven Drina, Noordelijk van Cajnici, tegenover de Montenegrijnen. Novibazar werd door Duitsche troepen bezet. Oostclijk daarvan wierp. cent» Ottsti : rijksch-Ilongaarscke kolon dui vijand terug iu hel IbardaJ. Het aantal der gevangenen van deze plaats binncngebracht bedraagtmeer dan 2000 man. Aan den ingnng van hit Amselvcld werd hes ig g vochten. (Fransehe Melding.) PARUS, 20 November. — Rust op ons front, behalve in de omgeving van Sirumitza waar de Buigaren ons aan-vailen. Zij werden teruggeworpen. iS@ ( TurL.A.hs Melding.) KONSTANTINOPEL, 20 Nov. (Wolff.) Het gewone plaatsoiijk vuurgevecht duurt voort. Bij Seddil Babr hevigor gevecht van weerskanten met bommen. - In het Centrum en op het o veiige front niets vtm beteekenis, behalve eenige schermutselingen tesschen zwakke af-deelingen en patroeîjen. Aan het vuurgevecht namen eenige vijandeiijke pantserkruisers deel. Ter ge-legeniueid eener wolkbreuk werden m den naeht van 18 November twee vijandeiijke kmdingskruggen veruield; een sîeepir en ntgeii groote sehirilen moesten stPanden. Bij AFi Burim duurde het geweer- en kanonvuur en he< bommen gevecht voort. Onze artillerie vernieide daarbij eene be.BUHe-ii werf en eene machiengeweefatel-fing bij Kanlifvit. De hesehietmg van Kaba Tepe, deer «ien vij«nd, van *e lande en te ace, richtte ge.cne sehade aan. Bij Seddil Rahr gpweer-vuuren bommen^werpen van beid» tamten. De vijand had het vodral gemunt «p onae Îocpgraven van 't Centrum. Eîdeïs nïets van beteekenis. KONSTANTENOPEL, 21 November. (Woifl.) — Een onzer patroiiilkn verjoeg eene kteine vijandeiijke afttopling nit de schuitsgravch en m.wkte 1000 ztmdKakken b«K en eene "Bien tgte spad^n en vorken. Een stoomsleeper d?e in Kanyn Limaa gestraadwas.werddoorûioiiicrsifdeeMngen vemield. Onze io^gdoJspoten t'rtfffcn met eene granaat eene'fîjaiidfelijk torped*boot, die tegen tus op de hoogte "■ a i Atchevuur-de. Het vijandelîjk sehip verwijderde Zich in rook gehuld. Bij Ari Bnmrn hevig gevecht met artillerie en bommen.. Bij Seddil Bahr van wecrszijdcninfnnterie- < n màchitngeweervuur gepaard met hevig vuur van artiîlerie en 'bommen- Onze artillerie vemictigde een vijàudelijk blok-huis bij, KereviscWre en braeht de daar opgestelde artillerie tôt zwijgen. Arteiîi - lasâteEx - -- Nljferkeii HAVEH VOOR DE PAAROEN. — M. J. Ru h!, die zelf paarden houdt en steeds in de brts stond voor. dieren-beseherir.mg, heeft aan de lar.dbouv,'-aîdeeling van het Nationaal Voedings-koinitcit het voorstel gedaan, met bons de haver voor de paarden te verdeeien juist gelijk de bloem onder de bakkers sv&rd t verdeeld in evenredigheid der binnengebrachte broodbons. In zijn schrij-ven dienaangaande vertelt M. Ruhl dat hij van de Duitsche everheid een bon kreeg om 460 kilo haver te ko^pen, maar ze moest gaan zoeken in andere provinciën en dat z'hem 91 îrank de honderd kilo heeft gekost. Tegen de vercTceling der haver met bons wordt ing-bracht dat er in 't lanc! te kort is, doch M. Ruhl gelooft dat er wel riiiddel ware uit den vreemde haver te ontvargen, juist gelijk de patatteh uit Holland en de tarwe ui Amerika. Door de verdeeling in bons ware ertevensmiddel de prijzen behoorlijk te regelen. GOEDKGOPE VÏSCH TS BRUSSEL?) Bruss.i had bcslottn viseh te koopen in Holland en de Brusselsche bevolking goedkoope versche visch te bezorgdi. Er is visch g-tkomen, men heeft hem in de vischmijn gemijnd, maar of hij goedkoop was. Eau koop lcabeijauw die 62 frsnk mocht vcrkocht worden, steeg tôt 148 fr. ! m eojisiL U!T KrsUSSSL, Belangrijka diefstal in ds Nationale Bank. — De heer notaris Le Br..., van Marchienne-au-Pont, had 8.700 fr. ont-van gen in de Nationale Bank en het pak bankbriefjes in zijne portefeuille gestoken. Toen hij in de Tooneelspelcrsstraat kwam stelde hij vast dat zijne portefeuille ver dwenen was. Een als boer gekleede kerel die in de bank verscheidene malen tegen den heer I.e B... ar.nstootte wordt ve-r dacht. Een veel belovc-nd meisje. — De ge-naamdè Virginie A..., die met 800 frank thuis was opgestoken heeft men terug gevonùt a. Zij bewocmde cens kamer Li de Eîi'â-l Carpentierstraet ea besat maar 2;"0 frank meer. Zij werd t)p oislerj van den kindenvchternaar liettoe\Îueliis-J iiuis van den Magdalenaati nveg ge-voerd.Een bandiet. —-Mej. Louise D..., l'è-j relaan, werd op den opei.bartn weg d «ori een twintigjarige kerel, zeer magei ni met een rîjerp om het hoefd g».wikk ul,j aangevallaii. ÎTij Lraclit U&m eui vuisa ■ toe in den nek on, denkende dat i.e ja.ï-j vrouw in bezwijming was gevallen, b -g n> dan hare kleedcren te dotrzs^kcr. D- U-; hel moedige nicis^e verdedigdu zich di '-h-' lig, tôt op haar hulpgercop veorbijgaiige. s| toesnelden en den schelm op de vniciifej dreven. yST LSEUI/Eîï, Cnlusten op de £fotc-ï*iaiiU. — Vwit 'eiv vrijdag grepen hier, ov «i® ktJ en.stige oiJusten plaats tusschen ko: p-' sters en verkoopsteis. De boterpriis v g* met d" minuut en was reeds gerer^ii t or 3 ! stwh.-ers het pond. Op een g' n> oegenbik was de opgewend^nheid zqcr erg. dot men handy asem w«rd. i)o] boerinr.en kregen slagt n en tteehl'. n < f uit in 't ronde. De b®ter w^rd uit (Je korven gegooiu en veirferaj)p«Ui. De po'i- i<2 had het druk om de o»de te her;! îieit en een paar vec.hte:s werdta id.^ Men moet bekermen dat de erg wordt en dat de ope*>are mocilijk de ^aak ki-nn-Mi cplr-ssen. De waar is schaarseh, de koopt^s ts.li'Sk, Hieruit vloeît nwttmjrRjk rijzii-g der prijzen. Wat de tewdand nog vf.r r-gerd, er zijn velc vreemde ïeoplicdfn, itie hier tegen elk aaabod, de beker v- ! pifcken. Misschien kwam er veEaHderfeig in tun men verbod lagde op deien handcl'" OIT FJÎEe*f£LEfi ZleMiensten roar de gesnctnreld* soldat «n. — Woenatla^ 17 November was de n^n^e-duide dag voor de godaehtenis oœ-cr- ;;e-sneuvtfde ckatpp«rst' Om 11 uur werd in io M»t®opolit«ne L -rk een zoer plcchtig» dier si gecelebreord rit ut Z. H. Mgr Legraive, hti pwssi hop van Za ,a Eiuiuoiitie der Ka.rdinatJ-Aartsbif"? le p,_ voor al de gesneuveldo asldsten der Do' ail Moehelen-Noord. Zijr e Ebiii.ertie r-elf he-£ï don diorst met aijne togor\vo< rdigho I , 1-len opluisieren, omringd door der Z. K. Hit? Pastoors dor paro^hiôn. Tftk do vcHvc.àViug van het hoogheilig sacriScie en alvorous 1 <b do Absoute ovor te ga.an, bekltma de Z. E. H. Heymans, prstoor van het grsih«ai-. >!eij kaiiîel en înildisrde in waime bewoordin on,' de ni.gedachtenia van onze Helden.... — Op hotzelfde uur fe&d ook in ,7.e ) ■ van O. L. Vrouw over de Dylo de dew "a dioDSt plaats \oor da ruiai S0 oî£i< utî --o-kendo dappel'cn v;-,r Sîeehclen-Zuid, die kloekmoedig hun bkred vers; ten heb1 on. Na eene geestdriftige aansj r.- ak van den Z. B. H. Kanimrik Groidta, P. otoor-T)«" en, be^on de plechtigheid met het diovroe: d Requiem aeternum.... Heer geef hun de e- ait iji rust.... op ingrijpendo wijao door eei k'. s van kinderstemmen ingelaid. De twee k< :■■■■), een van kinder- en ean van niaasstom - ''i> die olk^-nder beurtolings &fwisselde"., s .d» ijverden waarlijk, om de-i verhoven ".'n on de troostyolle sohoonheid der mis voor o-aor-ledenen, diep in de gemoed.eren te cire;,, il < r-dringen. Ook was or n^et oon der talrijke ., n wezigon (do kerk wasimmors opgepr ; di« don dionst onverschillig bqwoonAe < Iedeceen bad met diope overtuiging, ' «.1-zaam bowogon door de ipgrijpende iiturj.; seh pleehtighoid. .Mogon doze plochtighodan sieods meer an meer do goloovigen tôt df nkbaarhold ea bewondering stemmen voor do gesno ;^-eî le dapperon en totvurige gebeden voor h" -.;î K!ol nansporon, mogen ook de v milic-à i Helden hlerin eene •▼«.to vertroosting ai: '..<n en de bstuiging van aller eerbeid en chris' v a deelneming. N. i5. Moordpoging op Neekerspoel. — Zonn- g 14 dezer is op het volkrijk gehucht van Neckerspoel e n gevecht outstaan ,s ar-van wij misschien erge gevolgen zn-.ea te betreuren hebben. Rond5 Vaure 's avonds ontmoett<n zich in de Peerdenkerkhofstraat twee ied u der familie Van Vaercnfeergh, f ami Sic d a sindslang dôor ruzie en twist is gesche i.ien; Zoiuier vevl te zeggen ontstdnd er e n gevecht tusschen Lodev.ijk Van Vatr n-bergh en zi.in peter die den ze fden naant draagt. Voîgens de jongste heeft .i ,n peter hem met een mefj aan gevallen iaem gestoken in aârgezicht en borst en lu-ai k veusgevaarlijk getroffeni Voîgens den peter is het de jonge die hem heeft wi!î i aanranden waama hij zich verweerd lie- "t. îrlij beweert dus dat zijn ne f nem aan\l 1 en daar hij den slag afweerde zich ztll in het aangezicht heeft gewond, daar. a is deïe op den gronel gevallen en hceil misschien zijn eiger dan nog aan de borst getroffen. Wie h.-< '"t (r tm gelijk?Dit • 1 M. Schociijes, hulpkommissriiis v.^. n klaar te spiimen. In aile gevai is Lod,e\vak Van Vaerenbcrgh erg getoffen, de long n zijn geraakt tn de doktors Geerts en Louve aux. die het eerst den gekwetste ver-zoi-gden, vreezen voor zijn leven. Zijn cr dan nog geene meirchenicvens genoeg -le betreuren? In tijcl an kommer en ellende ware het nie L> ' ï dat broeders eu famflfcledea «lksscâl hitlocn s'a baïtanden ?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes