Het volk: christen werkmansblad

185 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 29 Decembre. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 14 octobre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/ns0ks6kk4t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

.fTMaB&Jfcacv'JJamtnv'JA^Vfyv^V^-ïrr^ 'IVfff.TI VfMraagg ta-enTwMpIe te. — S. 304 Eodsdteust — HafepÉi — Elgeado» Zaleriiag, 29 Bccenicr <917 Aile brieîwisselingen rracht-Trij te senden aan Aug. Van feeghesn, UTtgever voor de naaml. Baaalsch. «Drukkerjj Het VoUÈ», lle^rsteeg, n • 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderem fhsston Bossuyt, RscoUotten-tifaat,14, Kortrrfk. HET VOLK Mea ssîs-liît trc t Op aile ptuatkanioren aaa lf} f per jaaj. Zes raaaaden t'». a.OQfc Baie- majsiri ip« fir. 2,59. Aaafcondigîngen : Pri,;a voigjais tajeielv Yocaop-ta betaieîi. SecIsfeEiij&B hcrstelltog, 3 £?• p«r regei. Ongef.eekeïvdo brieven vrordea g,eweigerd. TELEFOON N« 137, Qeaî, Versclïijnt G maal pes* week CHRISTEN W1RKMANSBLAD S Ceatleuîen het liumiaer , ■ KerstbeîracMifloeiL In deze ha*de tijdcn. hebben we met wu'Igcr vcrhngen dan ooit ons aewend tôt den oorsproirg Van vrede : het gûdde'îjk Kcrstekind. Snaltkender dan irnmer hebben we den engelerrzang gedronken : Vrede aan de menschen met goeden wil. En meewarig hebben wf bij ons zelven en rondo m ons »gezien en vastgesteld dat er geen vrede vas, dat er geen îs, dat er no g geen komt. Er is geen vrede ïn 's menscheu hart, er Is er geen t'isschen- hem en zijn eveiuiaaste, er is er yeen tussciren den. mensch en God. Waarom? Om-lït de goede wil er niet is : de wil om de lessen te volgen van Hem, bij mens menschwor-ding de vredeszang door engslen in de aardsche luchten werd. gestuurd. In dien wonderert Llehtnacht t® Bethlehem bewees- Hij zija liefde tôt in de diepste zelfver-nederirag. Hij Wilde niet alleen mensch, maar zelfs het allernederigste der menschenkinderen worden om ons zijn liefde te betuigen. Deze zelfde nederigheid, zoo bewonderenswaardig hoogverheven in haar eigen minachtingswil, bleef gehsel zijn aardsche leven kenmerken, doorheen de duldzoamhaid van beschimping en folt'ring, tôt in de offerwilligheid der uiterste bloed plenging. En dat was zijn triomf, de hoo gste die ooit kon en zoubehaald worden. Die trioinfccrenda nederigheid, ons in den Kerstnacht aangcbracht, moest ons aller voor-beeld zijn Hoe heeft de mensch het' gevolgd? Er is geen vrade in 't menschelijk hart, omdat de mensch de nederigheid Versmaad en de hoo-vaardij aangî-kleefd heeft. Hij lieeft den hoogen moed der nederigheid niet erkend, wijl de hoog-moed der hoovaardij hem behcerscht. De min-dere hunkert naar iniddehnatiglieid, de middel-matige naar huoger, dehcogere naar het hoogste. Men heeft de goddolij&e les van nederigheid voor zicli zelven nietaangenomen en men gevoelt dat men den vrede mist, zonder te willen er-kennen dat men hem ontheert omdat men hem elders dan in. de nederigheid gczocht heeft. Er is geen vrede van mensch tct mensch, omdat gebrek aan nederigheid een giftige brcn van nijd en aXgunst É:.. Niet alleen is de mindere jaloerseitop den meerdere, maar ook de meerdere bsnijdt en dwErsbcomt de raagclijkheid dat de mindere iets meer zou worden. Waar do nederigheid zalig genot smaakt in eens anders wel-varen, daor is dit welzijn een angel in 't hart der hoovsardijv die denzelîden wrar.gen steek in den rug der meerderheid en in 't gemoed der minderheid wil overplanten. En ald.iis heeft de mensch oolc geen vrede met God, v.'ien.s gezsg en onbegrensde macht zijn eigen geringheid ergert. De nietige mensch, tegenover het heelal or.begriipi lijk veel nieiiger dan een onzicfatbare stcfkorrel tegenover onze planeet, neemt niet in elle gegror.de nederigheid aan dat hij bc hoort zich te onderwerpen aan de wetten des Meesters' van het heelal; waar de Zoon Gods tôt de nederigheid der kribbe af-daalde, da-au zou het kied van den sterveling zich Vv-ill^n verhcfîen tôt beven het woord van den Almogende, nit wiens hand hij zelfs geen vluchtig ongemak zoeder morren wenscht te ontvangen. Zooals met don. enkelen menseh is, zoo is het ook met de voikeren; en huane tijdelijke, wereld-sche beheerscliers. Ont.'vreden met zich zelven, zij'i de natiën het ook tegenover hunna buur-landen en wrs van besciiikkingen der Voorzie-nighsid in den loop der tijden. Elkeen wil groo-ter zijn of grooter blijven dan een ander ; geen volk zoekt zijn w.lvaren in de rust der wijze nederigheid en zoomin als er vrede is tusschen de voikeren, die clkander om de overmacht verscheuren. zoomin is er vrede in het wezen van ieder volk op zich zelven. Er zal geen vrede zijn, zoolangde menschheid ciet zal geleerd hebben hem met waarachtig goeden wil te zoeken en te betrachten in dehoog-verheven nederiglieid der bribbe van den Kerstnacht, dre de bnkermat was der goddelijke zege-praal van li t Kruis. Alleen wnnneer de voikeren zich dleedele brtraehting znllen eigen gemaakt hebben, alleen dan znllen ze met den Wellust der verz .diging de klanken mogen drlnken van den eagetenzang : Vrede aan de menschen met goeden wiL IN DUITSCHLAND. Sfi»2;r m Gensraia Staf. BERLIJN, 26 December. — Zijne Maj. de Keizer ontving heden morgen het vcrslag van den generalen staf en, in verband elaarmede, ook het verslag van den verte genwoordlger vaii hetambt van buitenlandsche zaken. Kïeuwa Zwitsspssfis Gezant, BERLIJN, 27 December. — De Voss, Zeitang verneemt dat de Zwitsersche regecriug den, bri-gadiersoverstc Mercier benoemd heeft tôt gezant te Berlijn, in de plaats van, de;i( afgetreden Dr Haab. De overste Mercier Is, alhoewel zijn naam Fransch klirkt, toch geboren in het Zwitsersch kanton Clarus, Vftn eene Duitscli-'/-wltacrsche familie, Toespraaîi van Z. H, Paas Renediclus XV aan de Eardinales, Den vigilieda g vôôr Kerstdag ontving de Pans in de consistoriezaal het H. Collegie, Welks ge-lnkwenschen kardinaal-dcken Vannutelli uit-drokte, waarop de H. Vader volgende toespraak hield : — U, heer kardinaal, en aile medeleden van het H. Collegie, van hetwelk U thans niet enkel de welsprekende, maar vooral de invloedrijke tolk waart, zijn Wij dankbaar voor de Ons uitge-brachte troostwoorden, die de wenschen van het H. Collegie voor het nakende hooge Kerstfeest begeleidden. Sederttijd gewoon en uit goddelijk raadsbe-sluit bestemd om zelfs de vreugde van hetlieve Kerstfeest met bedroefnis vermengd te moeten genitten, dringen zich Ons weder de zucliten des vaders op in de zorgen des herders, bij den vier-den terugkcer van den geboortedag onzes Hec-ren Jezus-Christus binst den oorlogstijd. O, hoevele zielen aanschouwen Wij heden in kom-memis, hoe vele in onzekerheid en angst over de komende dagen I Als wachter over deze kudde geeteld, die sleohts door een sieehten herder aan de bloedige slachting kan prijsgegeven worden, voelden Wij, geiijkdoapostelPetrus.een onbluschbaro Smart erover, dat de krachten, door ons aangewend tôt weder-verzoening der voikeren, vruchteloos waren. Bijzonder bedroefde het Ons, niet wat uit gekwetste ijdelheid der ziel, maar wel omwille van den uitgestelden vrede der natiën, dat onze oproep tôt de hoofden der oorlogvoerende natiën geen weerklank vond. Van onderscheiden zijden waren eenige hoodfzakelijke grondbegin-sels ontwikkeld geworden, die gesehikt waren om een gemeenzame verstandhouding bij te voeren. Wij hadden die eenvoudig samengevat, om de leidera der oorlogvoerende Staten uit te noodi-gen, ze tôt voorwerp van bijzondere sfrndiën te maken, enkel met het inzicht, vlugger den wensch in vervulling te zien gaan, die heimelijk en weerhouden in het diepste van elle harten aanwezig is. Als Wij zagen, dat Wij ofwel geen antwoord waardig geacht of met argwaan en laster geloend werden, moesten Wij in ons weder het teeken erkennen : cui contradiceïur. Ons troostte het ge-dacht, dat onze vredesoproep, zoo hij ook al tôt geen oogenblikkelijke werking rijpte, hadde leunnen vergeleken worden met een vrucht-korreltje, van hetwelk onze goddelijke Meester leerde.dat het eerst tôt uitschioten geraakt als het door de warmte der aarde opgelost is. Vooral richtte het bewustzijn van recht en plicht Ons op, om ïnidden de wereld voort te gaan met de vredesvaardigo en vredébrengende zending van Jezus-Christu3. Als vertegenwoor-diger van den Vredevorst, sehenen Ons noch hindernissen noch gevaren machtig genoeg om Ons af te brengen van het voornemen, die plicht te vervullen en ons recht uit te oefenen; maar Wij looehenen niet dat Wij, bij den aanblik der naar waanzin reikende inspanningen tôt weder-zijdsche vernieling van vroeger bloeiende natiën . en verschrikt over het voortschrijden der zelf-moorderij van het b-urgerlijk Europa, treurig. uitroepen : Wanneer eindelijk en hoe zal dit schrikkelijk treurspel eindigen ! Te goeder ure viel uw woord, heer kardinaal, en Wij erkennen met bijval de doelmatigheid der aanschouwing, waarmede U bij de bedenking van den tegenwoordigen oorlog der natiën in 't licht van het Geloof tôt de overtuiging kwaamt, dat de huidige schrikkelijkheden geen einde ne-men, vôôr de menschen tôt God zullen terugge-keerd zija. Maar opdat als voorlooper voor betere dagen Ons werkelijk de troost geworde, dien wij ontnemen aan de woorden, waarmede het H. Collegie Ons door den mond van zijn hoogwaar-digsten deken met het Kerstfeest gelukwenschte, beperken Wij er Ons niet bij de daadzakelijke ' gewichtigheid van den terugkeer tôt God te erkennen, doch onze vnrige hartewensch streeft ernaar, dat het uur van dien heilzamen terugkeer der tegeawaordige maatschappij tôt de school van het Evangelie or.middellijk nakend mochte wezen. Wanneer de huidge blintlcn zien en de dooven hooren, wanneer aile afwijking weer terecht-gezet, aile scherpheid weder glad wezen zal, kortom : wanneer de mensch en de maatschappij tôt God zullen teruggekeerd zijn, dan, en sleclits dan alleen, zal aile vïeesch de redding in God aanschouwen en aan de armen en treurigen wordt het Evangelie des Vredes ten deel. O, welke groote les geeft de Kerk juist in deze hei-lige dagen in de woorden harer liturgie: Keere tochdegene in den schoot des Heeren terug, die er naar betracht dat zijn wrekejnde hand zich weerhoude 1 Mochte toch de ongelukïdge menschheid tôt verstand geraken en tôt den Heer terugkeeren l Zooals de teugelloosheid der zin-nen eens beroemde steden in een vuurmeer verzonk, zoo hebben in onze dagen de zedeloos-heid en de tôt een stelsel van verfijnde kultuur verhevea goddelôosheid de wereld in een bloed- i meer gedompèld. ■ Maar boven de duisternis die de aarde om-hult, glanst toog verheven en onbewogea het licht van 't Geloof. Mochte het halsstarige sterfe-Iijk oog zich tôt den gezf;genden straal heonV/ei)- : den l Quze heilige plicht gedenkend, roepîn Wij : den kinderen onzer dagen de woorden van den ouden Ziencr toe : Keert, o keert tsrug tôt den Heer 1 En om tôt den Heer terug te ketren, genoegt h;t naar Bcthlehem te gaan gelijk de eenvoudige herders, genoegt het naar die stem te luistcren, welke van uit den hemel op de Godskribbe nederschalde. ^ O Christusvrede, zoo duurbaar aan elkea tijd die u bszat, hoeveel dtiurbaarder moest gij wezen aan onzen tijd,. die a reeds zoolang orrtbeert ! Maar de vrede, door engelen. in. Bethlehem ver-kondigd, wil geen haat, geen wraak noch winst-bejag of slachting. Hét is de stem der zachtmoe-digheid en der vergîffenis, 't is het gehouden woord of veeleer de' toegezegde prijs voor de menschen met een gofeden wil. Mochten degenen zulks niet vergeten, die bij den wederkeer van 't Ke'stfeest zinnens ^ijn gevolg te geven aan de opvordering om op den weg naar Bethlehem tôt den Heer terug te keeren. Maar wellicht genoegt de stem van Bethlehem niet. In bewondering' voor het goddelijk raads-besluit, dat juist in deze dagen een nog gewel-diger taal ïaaï schallen in de croren van dengene, die tôt den Heer moet terugkeeren, gaan wij overheen de stad van David de heilige voct-sporen van Christus na en wandelen op de paden van hem, die ailes geringschatte om disn Messia» te volgen naarheen Jferuzalem op de wegen naar Judea. Het is huidige geschiedenis : menschelijk besluit en goddelijk plan gingen hier hand aan hand ; terwijl de eene de streek overmeesterde, heeft deze den eeuweflouden wensoh der vaderen. tôt de daad omgezet, wen de heilige plaatsen en do eerwaardige plekken, waar het bloed1 ver-goten werd door hetwelk wij verlost werden,, weder aan 't chvisten Geloof toevielen. Jérusalem, hemslsche stad en gezegende veropenbarir.g des vredes, breng aan God, Wiers heerlijk ofler gijaanscbouwdtt, den hulde-zang der vreugde, ,der-dankbaarhÊid en der liefde en laat ook uwe stem bij 't Kerstfeest herschallen. Texwijl in Bethlehem vredeszaugcn van engeleo de met goeden wil bezielde menschen tegCBklonken, w;rd in U de zinnebeeldige olijfta k gebroken en den Vredevorst ten voete ge-legd met den kinderlijken volkskreet r Hosanna den Zoon van Davidl Er 1s niemand die niet erkent, dat ook de jongst in Jérusalem voorge-vallen gebeurtenissen een bijzondere taal spra-ken, die onze aan. de\voikeren gerichie opvorde-ring om tôt God weer te keeren, krachtiger doet vooTkomen; wanttot Jerusalem werd ge"zegen.d, niet degene die in naam der gewapenden, tîiaar wel Hij die in den naam des Heeren velschsen. — Tct slot beantwoordde do Pans W«kr-keerig de gelukwenschen van het kardîua;Tls-collegie en gaf aan deszetfs medeleden gÈÏfflaaait aile aanwezige bisschoppen, prgîaten en feekeir den apostolischen zegen, in de Iioop dat de wereld ten spoedigstt tôt God terugjieere, opdat de Heer, Die zijne gerechtiglieid geaCRt en veiv vuld ziet, aan de aarde het kostbare vrecfg'sgoctî late gewoïden. IN FRANKRfJK. In ds Kaiser- BAZEL, 27 December. — Parjjzer Waden mel-den dat" voor donderdagnamiddag eene gewich.-tige bespreking verwacht wordt in de Erongcîie Kamer, over de buitenlandscha polîtifck van. Frankiijk. Do socialisten zullen zich bij de oncler-vraging Moutet aansluiten en van de reeeeriwf* verlangen dat zij de oorlbgsdoefeinden Beksnâ maakt en eene verklaring doe over de houcGbg van het kabinet betrekkclijk de vredeBonderhan-delingen. Men zegt dat de minister van buiten-landsche Zaken, Pichon, in naam der regeering, eene verklaring zal doen over de buitei landsofie politiek. IN ENGELAND. Afiredsn yan Jslîlcoe. AMSTERDAM, 27 Jannarr. — Volgcns eene officleele melding, door Rester verspreid, werd den onderadmiraal sir Raselijn Wonhyes tôt eerston zeelord benoemd, în vervanging van admira al JeHiece. Deze Iaatste onfcvingals erken-ning zrincr verdiensten de waardlgheid van Poers. IN AiWERIKA Wz^pnwspR aaniieslagen. AMSTERDAM, 27 Dcccm&cr. — Volgcns Reuter uit Washington mcldt, maakt Wilson bekend dàt hij te beginnen van vrijdagmiddag de leidicg overneemt van aile wegen der Ver-eenigde-Statasn. Mac Adon is algemeene bestuur-der der ijzessnwegen benoemd. OfScleeleMededeelIngen la Vlaaiidëfea. Fraakpijk m Eîzas, {DtJITSCHE MELDING.) BERLIJN, 27 December. — Uit het groote hoofdkwartier : — Lagergroap van kroonprins Supprecht tan Beieren. — Aan het Engelsch front was de ge-vechtsbsdrijvigheid bijwijlen levendig aan hat Houthulster-bosch, op den Noordelijken oever der Leie en bij Moeuvres.en Mareoiag. — Legergroep van den Duitschen kroorvpriM. — De regimenten eener garde-divisie voerden Noordwestelijk van Bezonvaux, na brachtige artillerie- en mijnwcrperswerking, gevolgrijke ondernemineen door. 'a Voormiddags drongen verkenn.ersafdeelingen in de ÏVansche Unies bin-nen. 'a Kamiddags bestormden verscheiden compagnies, in vereeciging met vlamuaenwerpers en declen van een Btormbataillon, begeleïd van infanterie- ea vlakvliegers, op 900 meter breedt© de twee eerste vijandolijke graven. Een tegenaan-valder Èramschen mislukte onder zware verliezen. Na opblazing van talrijke onderstanden keerde» stormtroepen met meer dan 100 gevangenen en oenige buEtgemaakte machiengsweren, volgens bevel in huimo nitgang8Stellingen terug. — LzQ&tqrc&p'Oimjtertog Albrechtvan Wurtemberg. — Èten Eransche sfdeelixig, die NoordeEjk van Oberburc'hau.pt onze voorste graven be-reikte, werd in lijfsgevecht teruggeslagen. — Arqndbericht. — Van de oorlogstooneelen. nie ta ftfeTTwa. (PRANSGHE. MELDING.) PARIJ3, maaadag, 24 December. — OSicieel : Op den reciiiet Maasoever richtten de Duifc-scîiers twea cnpervaîten tegen Heine posten in de streek van BiZoïivaujt en van 't Caurièrcs-bosch. Beïde pogin^gE mislultten onder ons vuur. Tame-lijk tevrga axtillcriestrrjd op den lir.ker Maas-"■ oever. in. deivscctor van Btthl;icojx-t. — DfrigGag 25 Dececaber. — Op verschfiidene punten van net front kanonade met onderbre-kingen. Een viiacdelljke aan val op onze voor-posten in 't Csrui'ièi:es-bosch blecf zonder uitsla g. — Vliegmexan : Een vijandelijk vliegtuig werd tiidens dm ^ December in luchtgevecht afge-schoten. Écn ander toestel ging 's avonds van 23en ingûVotge obs afWçervuur neer in onze Unies, 's Avonds van 2Sen werden Duirikerke en omgeving door vijandelijke vliegtuigen met bommen beworpen ; men meldt vefôcheidene oifers. — Avojidbericht. — Middelmatige artillerie-bedrijvigheid op het grootste deel van het front, tamelijk levendig op den rechter Maasoever. ATI S PCT1 CTVPT- val op de vijandeîijke Unies ; wij brachten gevangenen in. — Woensdag 26 December. —• Op den rechta : Maasoever bracht de krachtige tegcnwerking onzer batterijen een levendîge bescliirting onzer Unies in de streek van Bezonvaux tôt zwijgen. In de streek van St-Quentin en in Opper-Etzas drongen onze troepen in de vijandelijke linïcs Wnnen en brachten gevangenen weg. Elders overal rustige nacht. —• Avondbericht. — Op den recl ter Maasoever viel de vijand twee maal onze stcllmgen vaa het Cauriôrcs-bosch aan. Ondanks de zeer lie» vige beschieting gelukte het hem niet on ze Unies aan te tasten ; hij liet talrijke' doeden ter pisats. Tàmclijk groote artiUeriebedrijvigheïd Zuïdelijk • van St-Quentin en in den sector van Sapigneu-les.Op feeî Oosteïijk GeveeMsléfpeiai (DUITS'GHE MELDING.) BERLIJN, 27 December. — tJit hst groot® hoofdkwartier : Niots nieuwff. (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 27 December. — Ambtclijke me» dedeeling : Wapenstilstand. m BE BMMmm. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 27 Decamber. — fit het groot» hoofdkwartier r Geen groote gavechtshandelingen. (BULGAARSCHE MELDING.) SOFIA, 26 December. — Van den generaal* staf: . Aan eenige punten van het front artillerie® vuur, dat een weinig levendiger dan gewooiilijs was. In de Cema-boeht roffelvuur van korten; duur. Noordwestelijk het Deiran-meer en in hett diepdal der Stroema hebban wij verscheiden^ Engelsche afdeelingen. verdreven. (FRANSCHE MELDING.) PARUS, dinsdag 25 December. — Officieel s Rustige dag op geheel het front. Het slechtj weder houdfc aan. e 0 ost® up ij k scli-I la 1 ûiaiische Oorlog (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 27 December. — Uit hefc groota hoofdkwartier : De artilleriebedrijvigheid tusschen Asiago en de Brenta heeft gister in hevigheid afgenomen, i Levendig hinderingsvuur hield overdagaan inde strijdgebieden alsook tusschen de Brenta en den Piave. Een Italiaansche wJiuitstoot trfgen déni Monte'Tomba werd afgew^zeit. (OOSTENRIJKSC2ÏE MELDING.) WEENEN, 27 Deceir/ber. — Ambtelïjke rnede-deeling : Tusschen Asia go en de Brenta, alsook aan don Monte Tomba werden zwaK'.e aan vallon des; vijands afgewezen. Aan de overige frontdeelen wedcrzijdsch liinderingswur. (ITALIAANSCHE MELDING.) ROME, maandag 24 Decembar. — Officieel ï Na een zcrgvuldige en vinnige voorbereiding, die de artillerie zaterdagavond inzette, heeft de tegenpartij gisterschtend achter in den Ooste-lijken sector van de As-iago-hoogvlakte een aan-val gedaan, waarbij ze hare krachten vooral op-het vak Buso—Monte Val Bella s-pande. In die streek wist ze de Italiaansche verdedigingswer-ken, die het geschut overhoop had geworpen, over te komen, doch ze moest den invaltegenover de verder achterwaarts gelegen st. llingen staken. Onze troepen ondernamen kraclitige tegenaan-vallen, die op het oogenblik met bevredigenden nîf cîoft OOn H Or» CSrt 0 7H11. MENGELWER K 173 CAPITOLA. Traverse opende het r et bsvende haadeti' Het eerst wat hem in 'fc oog sprong, was zijn eigen naam als opschrift van een boo'î,stul;, waarin Lenoir hethemeltergçnd onrecht 'ejrda iat hij Martha Rocke, de vrouw van lajpor 1 Warfield, had aangedaan, en moeder en 2»on mu vergiffenis bad. Hij vertslde hoe vinflig hij iestijds den majoor haatte, en ho® hij de oor-zaak was dat Warfiold zijne onscjnifdfge vronw yerstlet. Hij noem.de zichzelf eeji eerfooze en ilaagde zîch nu op zijn sterïbed voor God en le menschen aan; hij erkende nu, hoe taag bij jehandeld bad, doch hoopta dat majoor war-îield aan de moeder van zijn zoon voile gerech-bigheid zoulaten wedcrvaren en belden de pfeafcg ;n zijn hart en zijn huis zou la ten fttncffles» àiî iiun toekv.'am. Traverse las deze bskenteals, die tweo blad. rijden besloeg, met Idimmende epanning. Man sag welk een geweldigen indruk (&» onthul-; ingen op hem mflakten, want snmg-verried bij 1 ioor een luiden fereet, wat er ia zijne zielomgxng. ' — O, Herbert!... Herbert! riep hif, terwijl hij ïijno handen met do papieren van den koïonel s iet ziiiken, zal ik ooit mija vader kuiiaen ver- i w — ■ — o-- geven ? Arme, arme moeder, zoo uwe deugd t* miskennen, en U naar een bodrieglijken schijr tôt zulk een treurig leven te veroordeelen en c eoo wreed te verstootenl O, welk een hart van Steen moet majoor Warfield, mijn vader, di£ mij niet eens kent, bezitten î Ach, Herbert, ih durf aan 't lijden mijner arme moeder niet denken, want dan stijgen gevoelsns in mij op, die bijna aan haat en veraehting grenzen jegens iengeue, dfeîi ik toch aïs mijn vader eeren moet! — Traverse, hervatte Herbert, ge hebt toch sdoeven da belsentenis van kapitein Lenoir ge. ezen. Zijn ze niet eenigermate verontechuldi-»end vooe UWen vader î Wees niet onreîhtvaar-Jig jegena Eeî», vergset niet dat hij door dezen tinoie Bex&Hgfa werden geloof mij, wanneer ik i zeg, dat UOT vader door de echeiding van die-;ene, wel&e hij oprecht baminde, niet min leed lan uwe nJQfidar zelve. Uwe oudera waron teidon het elachtoffer van eene eohanddaad, .ooala koïonel Lenoir zijne handelwijze zelf ioemt„en 't ware otirccht van u, dengenen ver-litterîng te tOQKen, ' die zonder twijfel op dit ogenbltK Brandt Vaa verfangen n met open rmea tô CHtvangen en aan zijn vader hart te Srukkfin. Hoe dat î Heeft majoor Warfield reeds -gnnia van den inlloud dézer papieren? vroeg Fraverse. — Ja! Ik zond hem een-afschrift er van, voor :ooverre ze hem bstreffen. Het origineel meer.de k in haaden te moeten houden, daar 't ons van pas kan komen om de vrijheid van mevrouw Lenoir te bewerken. Ik denk, indien wij den heer de S. Mery dit schrijven toonen, dat op» Capitola's moeder batrelsking heeft, hij dan ook niet zal weigeren de vermeende ongeneesbare de vTijheid te geven. Doch, lees zelf, Traverse, ge zult zien dat Lenoir ook dit tweede offer zijner gewetenloosheid voile voldoening geeft, daar hij zijn aan haar begaan onrecht bekent ea' haar vergiffenis vraagt. — Onrecht Y Go hebt zeer verzachten.de woorden voor de sncode vergrijpen, voor de roeke-looze echanddaden van dezen onmenseh, riep> Traverse, wiens gelaat van verontwaardiging, gloeide. — Hij is dood, Traverse, en ge hebt hem op-zijn sterfbed vergiffenis geschonken, vermaanda Herbert. Draag uw toorn niet verder dan "t graf,': want hij st-ierf met oprecht barouw. Traverse zweeg en nam de papieren weer opr waarin hij eene volledige bakentenis vond van< de handelwqze van den kolonel jegens mevrouw Eugeen Lenoir. Ailes, wat o- ' :ts raeds vernemen hebbeni door 't ges; r - r «ngelu-kkige gevangene meft Traverse P. » : „ stond hier zwart op wit in r bijzonderhedon vermeld en melît opgavo der hebzuchtige beweegredenen, die Lenoir er toe geleid hadden. i't ,V«TOlgt.J

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes