Het volk: christen werkmansblad

890 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 04 Fevrier. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 22 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/zp3vt1j48w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Vijf-ffi-TwMigste Jaar, H. 34 fioilsdlenst — Huisgezin — Eigendom Dondertlaf, 4 Felimari 1915. *T)j te zenden aan Aug. Vaa Iseghem, uitgever voor de naaraL ïnaatsch. « Drukkerij Het Volk h îleersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaancleren t Gaston Bossuyb, Gilde der Ain* bachten, Kortrijk. Telefoon 523 Bureel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, r Minderbroedei'straat, 24, Leuven g HET VOLK Men scîîrîjït 1ns Op aile postkantoren aan 10 tfc per jaar. Zes maanden £r. 5.04 Drie maanden fr. 2.50. Aankonàigingen. Prijs volgens tarief. Voorop (9 betaien. Rechterlijke herstelling, 2 tt, per regel. Ongeteekende brieven wordea geweigerd. TELEFOON N* 137, GôiA Verscbifnt 6 maal per weels. CHRISTEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET NUMMER OMS VADERLAND. Met zeer innig genoegen troîfen we |n het Handelsblad, van Antwerpen, vol-gend artikel aan, dat we al onze vrienden verzoeken ernstig te overwegen. >• Wij hebben het onzen plielit geacht, naar aanleiding der uitlatingen van Maeterlinck te Milano en van Gérard Harry in Le Petit Journal aan twee onzer goede* Vlaamsehe vrienden het woord te laten in de kolommen van Het Handelsblad, dat steeds de rechten der Vlamingen heeft verdedigd en in de betere dagen, die wij angstvol verbeiden, geen reden van be-;taan meer hebben zou, indien wij die niet sven onverschrokken als voorheen zou-den verdedigen. Wij ontvangen nog verscheidenebrieven pver hetzelfde punt, doch leggen die terzij, omdat volgens ons de zaak voorloopig ' hierbij kan blijven. De gedachten, door onze Vlaamsehe vrienden uitgedrukt, zijn de onze en wij hebben ze niet te mïnderen, noch de be-teekeiiis oî de draagwijdte ervan te ver-kleinen; en aan hen, die zouden aanvoeren, dat het nu het oogenblik niet is om over de Vlaamsehe zaak te spreken, kunnen wij antwoorden dat het evenmin het oogenblik was voor Maeterlinck oî voor Gérard Harry de Vlamingen of de Vlaamsehe denkbeelden aan te randen; Dat wij ons gehouden hebben aan het cteor ons gegeven woord: dat wij die zaak onverlet zouden laten, zoolang ons vader-land in nood verkeerde, en dat wij van die braafheid enlcel hebben afgezien, wanneer zij, tegenover aanrandingen in het buiten-land, zou veranderd zijn in lafheid of lankmoedigheid. Dit gezegd, draaien wij het blaadje om en wij herhalen, dat wij in de toekomst dezelfde verdedigende houding zullen blij-ven innemen; geen aanvallen, waar men 'de Vlamingen gerust laat; doch onmid-dellijk antwoord, wanneer de bekampers van onze taalrechten de vaderlandsche overeenkomst van beide rassen verlooche-rien en miskennen. ■ Tôt nu toe zien wij in deze aanvallen Slechts meeningen van afzonderlijke per-sonen, die niet gedeeld worden door de algemeenheid en die dan ook slechts de waarde van individueele gedachten heb-,ben.Wat Walcn en Vlamingen in de ver-dediging van het gemeenschappelijk erf-goed onzer vaderen gepresteerd hebben; wat zij beiden met hun bloed op de slag-velden bezegelden, neen dat moet, dat zal, dat kan niet verloren gaan, en de dwaze uitvallen van door vooroordeelen gedreven heethoofden zullen, dat is onze innige ' froop, niet dàt afbreken, wat onze soldaten als wapenbroeders op het slagveld hebben opgebouwd. De toekomst van ons gemeenschappelijk vaderland, wij moeten het niet ontveinzen, is in de naaste tijden niet ; rooskleurig en zal enkel, in eenen geest ' van wederzijdsche genegenheid en stevige, jprechte samenwerking en eendracht, aaar een beter peil kunnen opgevoerd worden. Daarom is er boven ailes vaderlandsche yerstandhouding noodig en zulke ver-standhouding is niet te bereiken zonder wederkeerigen eerbied en onderlinge genegenheid, wanneer wij samen zullen werken aan de heropbouwing van het vaderland, gelijk onze zonen en onze broeders samen hebben gestreden voor de verdediging van den vaderlandschen grond. Want als de oorlog met zljne ramp-spoedige gevolgen, als de ellende van België voor ons allen nog geen les is, welke les zullen we dan om de liei'dc Gods toch moeten krijgen? Laat ons elkander met vrede laten en het weza gedaan met het Vlaamsch particularisme en met de Waalsche scheu-ringspolitiek, zoo we niet willen dat de schimmen onzer duizenden gesneuvelde soldaten oprijzen en ons toeroepen : hebben wij dan ons bloed nutteloos ver-goten en hebben wij niet, door ons leven te ol'ieren, voor eeuwig Waal en Vlaming tôt één en hetzelfde Belgische volk ge-maakt, door één onverbreekbaren liefde-band vercenigd 1 Niet die liefde is de sterkste die geboren ! .wordt bij rozengeur en maneschijn; maar ?»] vooral is echt, is onsterfelijk, die ont-1 staat in wee en smarten, zooals de liefde ran de 1110 eder voor haar kind. Samen liebben wij nu, in de verdediging |ran het vaderland, geleerd hoe lief wij pelgiu liadden, hoe lief ons België was; «men zullen wij ons land terug do en ipnjzcn; maar nog eens, wee den onver-aat, die in het toekomstige België, in jet vaderland dat wij voor onze kinderen mien lieropbouwen, een andere leuze zal îebben dan : Recht voor alleu en allen >oor het Becht. CflicieeleMededeslingen Op de beide Qorlogstooneelen. (Duitsche Melding.) Gisteren te Gent uitgeplakt : In 't Westen, geene bijzondere gebeur-tenissen behalve eenige artillefiegevechten. Op de Oost-Pruisische grenzen niefs nieuws. Ten Noorden van de Weichsel bij Lipro en Sierpo gevechten met Russische ruiterij. Ten Zuiden van de Weichsel doen onze aanvallen vorderingen. In Vlaanderen enffanseh-WoordeD^ (Duitsche Melding.) BERLIJN, 31 Januari. (Wolff.) Uit. het groote hoofdkwartier : In Vlaanderen hebben gisteren slechts artilleriegevechten plaats gehad. Bij Cuinchy, ten Zuiden van den weg, van La Bassée naar Béthnne, en bij Garency, ten Noordwesten van Atrecht, zijn eenige loopgraven op de Franschen veroverd. (Fransche Melding.) PARUS, 31 Januari. (Reuter.) Van den generalen staf : De Duitschers hebben een aantal gesneuvelden ten Noorden van Lombaert-zijde en bij La Bassée laten liggen. Uit Argonne wordt gemeld dat onze troepen zijn teruggetrokken op nieuwe stellingen, ongevéer 200 meter gelegen achter die, welke zij te voren bezet hielden.. Om het terrein is verwoed gevochten. In de buurt van Atrecht, Roye, Soissons en Reims hebben onze batterijen twee kanonnen van den vijand, verscheidene verdedigingswerken en een aantàl mor-tieren vernield. De Duitschers ondernamen drie vruch-telooze aanvallen in het bosch van La Grurie (in het Zuidelijk gedeelte van de Argonnen ten Westen van Varennes). Wij houden het dorp Angomont bezet (ten Noordoosten van Badonviller). Op bet Oosîelijk CSevecbîsîerreifl. BERLIJN, 31 Januari. (WolfE.) — Uit het groote hoofdkwartier : Van de grens van Oost-Pruisen geen nieuws. In Polen bij Borzymow, ten Oosten van Lowicz, is een aanval der Russen afge-v slagen. (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 31 Januari. (Wolfï.) — Uit het hoofdkwartier : Levendig heeft gisteren de artillerie ge-vuurd aan de Dunajec en de Nida. Onze artillerie, die in den laatsten tijd al meermalen met goeden uitslag heeft ge-vuurd, heeft ook gisteren welslagen gehad.In een zeer hevig vuur ontruimde de vijand eenige loopgraven. Ook aan het overige front in Russisch Polen is af en toe een artilleriegevecht geleverd. De dag is kalmer voorbijgegaan in de Karpathen. In de bosschen op het gebergte wordt nog gevochten om enlcele stellingen vlak-ten Noorden van de pashoogten. TER ZEE, italiaaaseli Schip geboord. Uit Boekarest wordt aan de Messagero gemeld dat het Italiaansche koopvaardij-schip Maria Elisabeta in de Zwarte Zee door de Russische vloot, die het voor een Turksch schip hield, in den grond is geboord. Da bemanning bestond uit Grieken. Nog een slooinschip geboord. DOUGLAS, 30 Januari. (Lloyds.) — Het stoomschip Kilcoan Garston is 18 mijl ten Noordwesten van Liverpool Bar door cene Duitsche duikboot in den grond geboord. De bemanning is gered door den kustvaarder Gladys. Yeiliglieid in de Oosîzee. HAMBURG, 30 Januari. (Wolfï.) — De Hamburger Correspondent meldt : Ver-schillende reederijen hebben na den aanval van eene vijandelijke duikboot op den kruiser Gazelle gevraagd, of de scheep-vaart in de Oostzee veilig was. De bevel-hebber van den marinepost aan de Oostzee heeft medegedeeld, dat de scheepvaart op de voordien aanbevolen wegen vol-. doende veilig bleef. Het boreu vaa Koopvaardijschepen Mededeelingen van 1 Februarî uit Londen, Berlijn en Keulen, doen de verschillende zienswijzen kennen over 't in-den-grond boren van Engelsche koopvaardijschepen door Duitsche duikbooten. De Engelsche toon zegt : Op 8 maanden tijd hebben de Duitsche duikbooten in 't geheel acht kleine koopvaardijschepen kunnen boren; en 't werd gedaan als eene sluipmoord, zonder naar den aard der lading om te zien. Het zal voor Engeland eene verwittiging zijn om nie te meer te laten passeeren dat. voor Duitschland bestemd is. De Duitsche toon is triomfantelijk en .steunt op 't oordeel van een Zwitsersch blad, om te verklaren dat het gebeurde veel min-der in strirjd is met het volkerirecht dan En-gelands poging om de Duitsche bevolking uit te hongeren. 4 Âaaslaaiîde Oosîelijk Slagveld. De Sint-Petersburgsche correspondent van de Daily News zendt een lang tele-gfam aaii zijn blad over den nieuwen veld-tocht, die op het oostelijk front voor de deur staat. Het slagveld zal liggen ten Noorden van de Karpathen, waar de Duitschers en Oostenrijkers oen zeer sterk leger hebben s mengetrokken op een front van 80 mijlen breed, vanwaar de passen ten Oostîm van Dukla worden bestreken. De laatste drie dagen — het telcgram is van donderdag — zijn zij eenigszins opgescho-ten, doch te St-Petersburg maakt men zich daarover niet ongerust, want de taktiek der Russen is, hunne tegenstan-ders uit de dichte wouden te loklcen naar het open terrein dat aan den Galicischen kant van het gebergte grenst. De slag sfal van grooten invloed zijn, zoowel op de ontworpen expeditie naar Servie, als voor hetgeen in Zevenber-gen zal gebeuren. De krijgsverrichtingen in Polen zijn van veel minder belang ge-worden dan die in de Karpathen. De correspondent schat de Oostenrijksche strijdkrachten aan dit front op een half millioen, waaronder veel troepen die tevoren in Polen hebben meegevoch-ten, maar daarna dwars door Galicië naar het Zuiden zijn gezonden. De Duitsche troepen (drie Beiersche legerkorpsen) die mee zijn gekomen, staan aan het Oostelijk deel vàn het front naar de Roemeensche grens. Er is slechts ééne losse verbin-ding meer tusschen de legers in Polen en •die in de Karpathen ; zij wordt gevormd door het Oosténrijksch leger aan de Dunajec. Turlische Oorlogskredielen. KONSTANTINOPEL, 31 Januari. (Wolfï.) — De Turksche Kamer heeft met algemeene stemmen een buitengewoon militair krediet voor de oorlogsuitgaven ten bedrage van 10 millioen Turksche ponden toegestaan en de regeering ge-maclitigd het gedeelte ervan, dat dit jaar niet zou besteed worden, op het volgende begrootingsjaar over te brengen. (Een Turksch pond geldt 22 fr. 78.) ifs Egypte. ROME, 31 Januari. (Reuter.) — Volgens den Giornale d'italia bestaan de-Engelsche strijdkrachten in Egypte uit 180.000 man iinietroepen en 100.000 m an reserve. De Biddag te Rome. Op 7 Februari, in den namiddag, zal de Paus zich met zijn Hof en het Heilig Collegie naar Sint Pieter begeven, waar lict H. Sacra ment zal uitgcsteld zijn. Er zullen tribunen geplaatst worden voor de prelaten en de leden van het diploma-tisch korps. Al de kcrkelijke hoogwaar-digheidsbekleeders van Rome zullen de plechtigheid bijwonen. Na zangen en gebeden zal eene schit-terende en plechtige.processie binnen de basiliek rondgaan. ïm lleilaiisi. Vsrplaatslntj van îngskwar'derden. Maandag en tlinsdag werden omtrent 1250 belgische soldaten, in Holland in-gekwarlierd, van Assen naar Oldebrseck overgebraclit met bijzondere trelnen. Be&andeling der Belgisclig VIusMellngea De Hollandsclie minister van binnen-lanclsche zaken heeft bevolen dat aan de Belgische vluchtelingen tweemaal ter v/eek vlceschzal gegeven worden, ook nu en dan eens spek. Natuurboter mag niet gebruikt worden. De melk moet afgeroomd zijn. Nu en dan zal tabalc gegeven worden. De vluchtelingen moeten het liuishou-deiijk werk verrichten, de lokalen zuiver houden, het linnen wasschen en aile andere binnenwerk doen. Kleederen en schoeisels zullen enkel nog bij dringende noodzakelijkhci'd bedeeld worden, IN BELGIË. TERUSGEKEERD. Voor Leuven en omliggende zijn er deze week rond de 1100 burgerlijke krijgs-gevangenen weergebracht. Het terugzien was toch zoo aandoenlijk. UIT OUISSSEL. Zaterdag, rond 1 ure namiddag, kwa-men hier omtrent 2000 mannen en een twaalftal vrouwen, uit aile standen der Maatschappij, in de statiën van Schaer-beek en de Noordstatie toe. Al deze personen waren burgerlijke gevangenen, sinds het begin van den oorlog aange-houden, in 't omliggende van Leuven, Dendermonde, Thienen en Brussel. Dezen die er het meest vermoeid en afgemat uitzagen, werden geherbergd in het Vluchtelingenhuis der Jerusalemstraat, vanwaar zij verder naar hunne woon-plaatsen zullen gezonden worden. UIT RflECHELEN. ONGELUK. — Een droevig ongeluk is in de fabriek S4 Léonard, in de Augustij-nestraat voorgevallen. Terwijl de ascenseur in werking was, brait plotseling de koord en viel de bak in de diepte, met het ongeluklcig gevolg dat hij het rechter-been afrukte van een werkman,den ge-naamden Eduard Wellens, geboortig van Muysen en 19 jaar oud. In een zeer be-denkelijlcen toestand werd het slaclitoffer naar het O.-L.-V. gasthuis overgebracht. AFLEVERING VAN PASPORTEN. — De voorwaarden der aflevering van de passen door de kommandantuur van Mechelen zijn als volgt vastgesteld. Te voet : 10 centiemen; per spoorweg, per stoomtram, per rijwiel of per rijtuig 2 fr. 50. Voor het buitenland 7 fr. 50 voor 14 dagen. Voor automobiel met voerder'voor België 25 fr., voor elkenmede-rijder 12 fr. 50. Voor het buitenland 50 fr.; voor ellcen mederijder 25 fr. UITDEELING VAN VOEDSEL AAN KLEINE KINDEREN. — Gezien de goede uitslagen, die de uitdeeling van melk aan de zuigelingen bekwam, is het besluit genomen ook eene uitdeeling van voedsel aan de behoeftige kinderen van één tôt twee jaar te verstrekken. De inschrijvingen zullen genomen worden telkens op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, van 9 tôt 9 y2 ure 's morgens in het Klooster der Zusters van Liefde, Frederik de Merodestraat. MIT BEfSÛEiâ. Het leven is daar triestig, de bewoners ,gaan onder de vele opeischingen ge-drukt. Sinds eenigen tijd zijn zij op pegel s oen gesteld. Het vleesch is er nog voldoende in voorraad, doch dit vindt zijne oorzaak doorclat vôôr eenige dagen de boeren besloten hun veestapel geheel te slachten. Men vreest dat spoedig geen vleesch meer te bekomen zal zijn. Nog treuriger is de toestand te Je-mappes en te Quiévrain. SS8T CHARLEROI, In bijna al de statiën worden aardap-pelen gelost, die zullen verkocht of ver-dec-ld worden onder de werken der volks-soep. De Amerikaansche levensmiddelcn worden op de Graankaai gelost, alvorens onder de naburige gemeenten verdeeld te worden. Danlc aan de genomen maatregelen is de algemeene opslag van aile voedingswaren beperkt geworden; de marlcten hernemen hunne bedrijvigheid te Charleroi en in de voornaamste plaatsen. Eieren en boter zijn er in overvloed en de prijzen zijn sinds eene maand gedaald. Metsers zijn bezig de opgebramle huizen te ontruimen; deze die enkel betrekkelijke schade leden, zijn zelfs reeds hersteld. In vele verbrande huizen hebben de eigenaars een plaatsje bewoonbaar ge-maakt en gebruiken dit. Vele familiën zijn uit Frankrijk teruggelceerd. TE liSEB. Er is spraak van in de pro vincie Luik eene samenwerkende maatschappij te stichten met het doel de burgerlijke verpersoon-lijking te geven aan het gewijzigd me-kanisme van het gezag dat voor de voe-ding te zorgen heeft in al de gemeenten der provincie. Het komiteit van Hoei zal al de gemeenten omvatten van het arrondissement behalve deze van het kanton van Fer-rières en Hamoir. Te Hoei zal er een over-groot magazijn zijn, waar de bevolking aan zeer goedkoopen prijs, aile noodige en nuttige waren zal \inden. Deze samenwerkende maatschappij zal zich ook gelasten met geldleeningen en zal eene bijzonder afdeeling hebben voor de noodwendigheden van den landbouw, het ,behoud van den nationalen veestapel, enz. UIT Sedert 15 Januari heeft de stad Brugge nu, behalve de briefjes van 1 en 2 fr., ook briefjes van 20 en 50 frank uit-gegeven, betaalbaar in 1917. De eerste zijn gewaarborgd door de godshuizen en de provincie, de laatste alleen door de godshuizen. Het winkelbedrijf heeft het zonder-lingste aanzien gekregen. De middenstad lijdt het meest door de slapte in de zaken. Alleen de herbergen, restaurants, banket-bakkers en barbiers doen goede zaken, door de aanwezigheid van de vele soldaten en de doortrekkende troepen. Talrijke groote winkels zijn gesloten en andere verkoopen wat zij kunnen. Zoo verkoopt een meubelfabrikant lcoffie, kaas en haring. De verkoopprijzen ziju aile vastgesteld en de overtredingen worden gestraft met boeten van 500 tôt 10.000 mark. Een plakkaart is te Brugge aangeplakt, houdende verbod aan de inwoners van met de Duitsche soldaten over den oorlog te spreken. E!IT BSEGHEIffl. Eindelijk is het Amerikaansch meel toe-gekomen en zoo is er wederom goed brood te verkrijgen. Moge het maar regelmatig toekomen. Men zegt dat er ook andere waren zullen toekomen. Zooveel te beter, want 't is bijzonder noodig te zorgen oin de etelijke waren zoo goedkoop mogelijL< te doen verkoopen. De burgerlijke overheid heeft hier des prijs van het brood nu vastgesteld : Brood van zuiver tarwemeel : fr. 0,4C den kilo; brood van zuiver roggemeel ; fr.0,30denkilo; brood van gemengd tarwe-en roggemeel: fr. 0,30 den kilo. Ook is het verboden geiijk welk graan van het grondgebied van Iseghem weg te voeren. De Duitsche overheid heeft ook den prijs vastgesteld van al de granen en bijzonderste waren; rogge, 26 fr.; tarwe, 32 fr., enz. 't Is een goed middel om den woeker van sommige koopers en verkoopers te beletten. Petroolnog niet te krijgen.Diekan,heeit den elektrick doen leggen. Mindere men-schen gebruiken nu een nieuw licht van paardevet, dat schoon licht geeft als het in een bijzonder toestel, van Iseghemsche uitvinding, gebrand wordt. De kolen worden wederom schaarsch, bijzonder bij de werklieden. Het werk verbetert. Hier en daar be-gint men iets te werken. Ongelukkig dat veel grondstofïen niet kunnen binnen-komen en zoo het werk niet yolledig kan worden aangevat, en ook bij gémis aan gemakkelijke betrekkingen met de andere steden. Ondertusschen doet de stad het moge-lijke om de werkloozen te helpen, en zoo wordtwekelijks aaneenllOOgezinnen hulp gegeven. Hier een vraagje ? Kunnen er ook geen werken uitgevoerd worden om de werk-liedvn wat bezigheid te bezorgen? 't Ware gedane werk voor de stad, die al genoeg zal mogen in den appel bijten. Brieven van Krijgsgevaogenen. Het officieel inlichtingsksntoor (Halle Belfort), te Gent, is in bezit van de volgende brieven van krijgsgevangenen : ALVERINGKM-bij-Veurne. - Van 1 il Jérôme, te Sol tau, Hannover, voor Mevr. Pil-De Zuttere. — Van De Lanoye Arthur, te Herseburg, Saksen, voor Butaye Henri. Van Syryn Hector te Amersfoort, JNc* derland, voor Syryn Hector. AVEKAPELLE, (Kanton Nieuwpoorc.) - Van De Rijck Camiel, Kampen, Ne derland, voor De Wilde Joanna. —VanLuchies Gustaaf, Amersfoort, Nederland, voor Séraphin Lucliies (2 brieven). BEERNHEM (kanton Brugge.) - Van Goddcris Jules, Amersfoort , Nederland, voor Godderis Camiel. BEERST, (Kanton Dixmuide). ~,Va'1 Arthur V/illaert, Amersfoort, Netlerland, voor Mevr. Willaert Arthur. - Van De Bou Pieter, id.. id., voor Wed. De Bou Pieter. BEKEGEM, (kanton Gistel.) - Van Bol-laert Charles Kampen, Nederland, voor Bollaert Charles (2 brieven). - Van Isidoor Van Poucke, Leeuwarden, Nederland, voor Van Poucke Isidoor, (2 brieven). - Van Léo Van Praet, Amersfoort, voor Van Iraet August. ' T. _. , BEVEREN op den IJzer. — \an Florent Lelieur, Amersfoort, Neder'and, voor Alfons Pattyn. s BISSEGEM (kanton Meenen). — \an Verbeke Gustaaf, gekwest te Wiltshire, Engeland, voor Verbeke Pieter. BLANKENBERGE. - Van Paridaens Edgard, Soltau, Hannover, voor Mevr. Edg. Paridaens. — Van Bullinck, BEarderwij-v, Nederland, voor Mevr. Buïlmck. — Van Gérard Van Ilauter, Gaasterland, id., voor Gezusters Absolon. — Van de Vita J., De'ft, id., voor De Arango Francisco. — Van Henri Van Thillo, Leeuwarden, id., voor Collier Jacob. - Van De Cock Frans, Amersfoort, id., voor De Cock Thérèse. — Van De Poort Frans, Amersfoort, Neda'land, voor .an Daele Sidonie. — Schieteeatte G rmam, id., id., voor Wed. Mestdagh. — Van Blai» ron Bernard, Gaasterland, ifL. voor Caty-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes