Het volk: christen werkmansblad

1553 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 30 Janvrier. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 13 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/vx05x26w78/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

îijf-en-Twintfgste Jaar, N. 29 GoMiensî — Hnisgozln — Eigendom Zatcrdag, «10 Jamiari 1011 Alta briefwîsé'elingen vr&chfc-Ôrïj te zendon aan Aug. Van ïseghem, uitgever voor de naaml» inaatsch. ♦ Drukkerij Het Volk h efeeret-eeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen s Gaston Bossuyt, Gilde der Am-b&chten, Kortrijk ïelefoon 523 Bareel van Anfcwerpen, Bradant en Iimburg : Viktor Kuyl, 'Winderbi'oedetstraat, 24, Leuven HET VOLK Men sclirijrt In: Op «lie postkantoren aan 10 fft per jaar. Zes maanuen fr. 5.00» Drie maanden fr. 2.50. A ankondigi nge n. Prijs volgens taiief. Voorop t» tbe talon. llechterlijke herstelling, 2 £?• per regel. Ongeteekende brieven wordea geweigerd. TELEEOON N» 137, Gent. Verscltijot ma»E per* weels. CHRISTEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET NUMMEH Woeker. Van verschillende kantcn wordt ons geschreven en bittcr geklaagd ovcr een soort woeker, die waarlijk scliande schreeuwtin deze lijden. We moeten die klachten wel gelooven, Avant we zien ze zelf door de feiten bc-.vestigd rondom ons, in de stad Gent. : Zien we 't hier, in een groot centrum ,van bevolking, zelf gebeuren, hoeveel te meer mogen we 't gelooven als 't ons uit landelijke gemeenten wordt aangeklaagd. Die woeker bestaat hierin, dat sommige klcinhandelaars en winkeliers van eene fietrekkeiijke schaarsheid der levenswaren tnisbruik maken oui, ton koste eener erg geteisterde bevolking, grooter winst op die waren te rekenen. Niet alleen werklieden, maar ook bur-gers wier handel of bediening stilligt, lijden daaronder, en terwijl de overgroote meerderheid van burgers en werklieden jiitgebuit wordt en uitgeput geraakt, worden die enkele woekeraars rijk op Uen nood liunner medeburgers. Dat zulks liet tegendeel van eene lof-waardige handelwijze is, zal wel niet in 'tbreed en 't lang moeten betoogd worden, Verre van ons, te beweren dat aile jkleinhandelaars en winkeliers lietzoodoen, voorzeker neen. Maar dat er zijn die zoo Landclen, zal men ons niet betwisten, «laar ons van bepaalde gemeenten werd geschreven, dat de prijzen stegen terwijl iie koopers in den winkel stonden, omdat de winkelier zoo pas vernam dat het in eene andere plaats zoo duur was. Zulke doening is waarlijk terngstootend, wijl zij gericht is tegen menschen, die wie .weet welke opofferingen moeten doen om aan hunne kinders het hoogst noodige te kunnen verschatfen ! Wat is er tegen dien woeker aan te vangen ? Buiten Gent, kan ieder gemeentebe-stuur daar middel in schatten. • Den Gentenaars blijft niets anders «ver, dan elkander die kleinliande-laars en winkeliers welke zulken woelcej iplegen aan te wijzen en ze bij gezwegen overeenkomst te boycotteeren. Maar buiten Gent kan ieder gemeente-hestuur handelen gelijk ons katholiek landsbesLuur destijds heeft gedaan : de prijzen der meeste levenswaren van be-stuurswege regelen en er strenge kontrool op oefenen. Dat is in deze tijden niet enkel cen bestuursrecht, maar zelfs een bestuurs-plicht.Waar zoovelen lijden, moet elkeen zijn deel van het algemeene lot dragen. Het Avare eene echte sehande, moest de algemeene nood dienen om enkelen rijk te maken. Dit den s!ag bij Soissons, - ten officier van den Duitschen telefoon-âienst te velde, schrijft onder meer in de Hamburger Korrespondent : Mijn hol is een soort van verzamelput feworden van officierai en draagt sedert ^enige dagen den naam van « telefoon-centrale voor de veld-artillerie ». Deze naam zegt reeds genoeg. Aile bevelen gaan /loor mijn bureau en ik heb met mijn beide jnderoijicieren onafgebroken werk om le verbinden, en voor tusschenpersoon te tpelen. Van de voorste gevechtslinie tôt geheel naar achteren bij het oppercom-fnando van het léger, dat hier opereert, en naar de divisies, vliegen de gesprekken heen en weer. Gewichtige bevelen en ge-heime orders wisselen af met waarnemin-gen van de infanterie, die ons artillerie-vuur op de belangrijkste punten moeten leiden. Ordonnansen gaan in en uit om bevelen te ontvangen of over te brengen. plen komt niet op adem. Het zweet staat »ns in dikke druppels op het voorhoofd, maar men houdt vol, hangt onophoudelijk «an het to est cl, pratend, roepend, brul- Jiouden ent^ maar door, zonder op- . Daarbuiten liet geloei van den slas orullende kanonnen, fluitende kogels oarstende granaten, een wild gebrom, een r>iLen,van ^en 8rond en van de lucht. rJotselmg een zwaar gedonder. Ons hol ichijnt in te storten, van de steenen zol-sering vallen stukken neer, de adem stokt jtn een ontzettende luchtdruk beklemt de porst. De jonge soldaten beven en worden Week. Maar een veelzeggende blik van de >Meren is genoeg om de nieuwelingen s!LîSg geen echten slag hebben meege-maakt, weer tôt kalmte te brengen. Het jS maar eene kleine stinkbom van 24 centi-meter geweest, die hier in onze buurt is in-ïeslagen. De ervaren soldaat weet dat ,.y®n °P ®ns hol terecht is geko-ei" lUJ zich df>arom niet in zijn iesprek storen; ieder vertraagd bevel kan flnmers bloed kosten. msi es verspraliit hEï VQI& OfiicieeleMededeelingen Op de beide Oorlogslooaeeleii. (Duitsche Melding.) Gisteren te Gent aangeplakt : Bij de Craonnelioogte opnieuw 50 meters loopgraven genomen. Fransch tegenaanvallen gemaklcelijk teruggesla gen. In de Vogezen verscheidene vijandelijk tegenaanvallen. — Bij Senones en Ban d Sapt teruggeslagen.—lnOpper-Elzas^ mis lukten de aanvallen op onze stellingen bi Aspach, Ammerzweiler, Heidweiler ei Hirztbacherwoud, onder zware verliezci voor de Franschen. Onbeduidende Russische pogingen to aanvallen ten Noorden-Oosten van Gum binnen blevcn zonder gevolg. Noord-Oostelijk Sierje werd eene Rus sische ai'deeling teruggedreven. Anders geene wijziging. In Vlaanderen en Fransch-Noorden (Fransche Melding.) PARUS, 26 Januari. (Reuter.) Vai den generalen staf : Tusschen den weg Béthune-La Basses en Aix Noulette is eene vijandelijke af deeling, die getracht had uit hare loop gravfen te komen, oogenblikkelijk gestui door het vuur van onze infanterie en ar tillerie. Op het overige deel van het front lus schen Leie en Oise zijn artilleriegeveehtei geleverd. Ten Westen van Craonne heeft d vijand aclitereenvolgens twee buiten gewoon hevige aanvallen gedaan. D-eerste is afgcslagen, bij den tweeden ziji de vijanden in onze loopgraven doorge drongen, doch door een krachtigen tegen aanval hebben onze troepen bijna he geheele verloren terrein herwonnen. D strijd duurt nog voort om een nog doo de Duits chers bezet deel van eene loop graaf. In Champagne heeft de vijandclijki artillerie minder bcdrijvighcid aan dei dag gelegd dan vorige dagen, terwij onze batterijen met vrucht de Duitsch< stellingen beschieten. In Argonne hebben wij in de strecl van S' Hubert vijandelijke pogingen on tôt den aanval over te gaan, door on! vuur verijdeld. De vijand heeft Tliann, Lembach ei Sennheim gebombardeerd. (Engelsche Melding.) LONDEN, 26 Januari. (Reuter.) Offi cieel. — Gisteren hebben de Duitschen in de nabijheid van La Bassée op de eerst( divisie verscheidene hevige aanvaller gedaan. Een aanval der Duitschers op de stel lingen der Franschen bij Yper is me' groote verliezen voor de aanvallers af geslagen. Op het oostelijk Gevechtstei'i'ein. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 26 Januari. (Wolff.) — Ui1 het groote hoofdkwartier : Ten Noorcloosten van Gumbinnen heb ben de Russen tevergeefs aanvallen ge daan op de stellingen onzer kavalerie. Aan het Noordelijk en Oostelijk fronl zijn hevige artilleriegevechten geleverd Kleinere gevechten ten Noordoostei van Wloclawec zijn gunstig voor ons uit gevallen. In Polen ten Westen van den "Wiechse en ten Oosten van de Pilica is niets vai belang gebeurd. In den ^aukasus, (Turksche Melding.) KONSTANTINOPEL, 26 Januari. (Wolff.) — Ofïicieel : Het Turksche leger is tôt het ofïensie overgegaan en liceït lia voordeclige ge vechten de Russen op het geheele fronl teruggedreven en het gedwongen ka nonnen, machine-geweren en eene groot ( hoeveelheid ander oorlogstuig acliter ti laten. Door dit offensief was de Turkscln hoofdmacht tôt bij Sarilcâmysj, 20 kilo meter ten Oosten van de grens, gekomen De Russen, die aanzienlijke versterkinger hadden laten aânrukken, hebben slecht! met groote moeite het Turksche offensie kunnen stuiten. Na hevige gevechten, di( bijna eene maand hebben geduurd, ci waarin de Russen zware verliezen hebber geleden, is het Turksche legejr wegens liel ongunstige weer aan de grens tôt hel del'ensief overgegaan. Aile pogingen dei Russen om onze stellingen te nenien, ziji mislukt; 't geen overigens in de olïicicc-li I Russische berichten der laatste dagen i; l erkend. De laatste dagen zijn de Russen op eei gedeelte van het front teruggetrokken. Tijdens deze gevechten in den Kaukasui hebben onze in Azerbcidsjan opereerende troepen overal vooi'deelen behaald. Be halve uit Choi, waar de gevechten nof voortduren, zijn de Russen uit aile plaat L' sen van beteekenis in Azerbeidsjan e Tabris inbegrepcn, yerdreven. (Zle Laatsta Bericîitsn- 2de bldz.) e rimnimun D j Builsche kiHiiser getrolTen. i (Duitsche Melding.) L BERLIJN, 26 Januari. (Wolff.) — _ Naar wij van bevoeg.de zijde vernemen is den 25 dezer de kleine krniser Gazelle _ bij Rugen, door eene vijandelijke duik-boot aangevaHcn en door een torpédo schot gctrofl'en. De aangerichte schade i; gering. De kruiser is in eene Duitsclw Oostzee-haven aangekomen. Van de be , nranning is niemand gedeerd. (De pantserdekkruiser Gazelle, in 190f vân stapel geloopen, meet 26-15 ton, loopl 19.5 knoop en is bewapend met 10 stukker 1 van 10.5 c.M. en 2 torpedo-lanceerbuizen. In PsHÊ&sga!» - MADRID, 26 Jamiari. (Reuter.) — Telegrammen uit Lîssabôn aan de bladen . melderi dat de demokraten hebben ge-j tracht een staatsgrecp te volvoeren. Zi; hadden vcle militairen voor zich gewon-5 nen, die zich onder de mênigte hadden . geschaard en oproerige kreten uitten. ; De republikeinsche gendarmerie heeft j verscheidene auto's met dynamietbom-. men in beslag genomen. Gencraal Castro, de nieuwc minister-i président, heeft de poging tôt opstand in » de kiem gesnioord. r Het Porlugeeschc kabinet is, naar uit . het bovenstaande volgt, afgetreden en président Arriaga heeft generaal Pimenta-; Castro» met de vorming van een niem\ , belast. Castro doet pogingen om een [ extra-parleinentaiï kabinet te vormen. ; liit de Vei'eenigde-Slalen. TORONTO, 24 Jan. (Reuter.) — Er , is groot opzien gebaard, door de aanliou-ding van Emiel Nerich, een genaturaliseer-den Duitsclier, die beschuldigd wordt, luitenant Zigrow, van het Duitsche leger, bij zijne poging om uit Canada le ont- ■ snappen, geholpen te hebben. ; Zigrow is aangehouden en thans krijgs-: gevangen. Merich is de grootste koopman i in speelgoed in Canada en had loegang tôt de beste kringen van Toronto. Eene - borgstelling is geweigerd. I Gcneesheercn vrijgelalen. PARUS, 26 Januari. (Reuter.) — 64 Belgische genceshceren die te Antwerpen gevangen waren genomen en te Heidel-berg (Duitschland) ingekwartierd, zijn op vrije voeten gestcld. Zij zeggen dat de behandeling te Heidelberg vrij goed was, • maar dat zij er als krijgsgevangenen wer ■ den beschouwd. i Parijs in den donker. Verleden maandag is te Parijs de poli-l cieverordening van kracht geworden, be-i trekkelijk de verminderftig der verlich-ting in de bijzondere huiZen. Met zeer veel goeden wil gedragen de Parijzenaars zich naar dit bevel. De Straten boden cen eigenaardig uitzicht ; men wandelde in een zeer verminderd Iicht, hier en daar zelfs in de duisternis. Op deterrassen van de koffiehuizen was het donker, toch waren er eenige kliënten blijven zitten, maar f de meeste waren binnen gegaan, te meer • daar het toch ook tamelijk koud was. De magazijnen hadden ook het licht - hunner uitstallingen verminderd. Voor : de elektrische bollen, die te veel licht î naar buiten uitstraalden, had men scher-? men aangebracht om de stralen binnen - te houden. De gordijnen waren neergelaten . gelijk in den zomer bij hevige zon, zoodat t men van in de straat in de winkels slechts i schaduwen zag heen en weer gaan. Aan ! de cinémas, gcwoonlijl fel verlicht, was ï ailes uitgedoofd. Geen lichtreclamen meer, i aile vensters in de gevels gesloten. i En de Parijzenaars, altijd nieuwsgierig naar nieuwe indrukken, wandelen met deii neus in de luclit, strenge blikken werpend • op de zeldzanie vtnsters waar eene lamp i wat hevig door de gordijnen scheen«van : een venster, met onsesioten Minden. \k Aardbeving m Italie. 1 Het dagblad Matlino kondigt de Iijs af der slachtoffers van de aardbeving ; Het aantal slachtoffers bedraagt reed: meer dan 45 .000 dooden. Van dit getal zijn er een duizendta S uit de streek van Liris, 11.000 uit de streel van Avezzona, 30.000 voor liet overigi > gedeelte van de steden en dorp.cn rond he meer Fucino en het overige uit 4e pro vincie Rome en de streek van Aquita ei Sulmona. Meer dan een half millioen personei zijn zonder dak, op eene uitgestrektheh van 65.000 vierkant kilometer. I8IBELGIË. CENEIUAL LEMAN. ■ Een brusselsch dagblad kondigt eei ■ brief af, gédagtcckend van 2 December en door generaal Léman, krijgsgevangei té Maagdeburg, gezonden aan een zijne: î vrienden, in Holland ingekwartierd. De generaal zegt dat hij niet enkel lijd aan den voet, doch ook nog aan de suiker » ziekte en eene hertziekte. Uit Anf woriien. VersciiPikkelijke mlsdaad. Het Àntwerpsch parket is in voile be drijviglicid om cen spoor te vinden il eene ijselijke misdaad, die nog met lie' grootste geheim omsluierd is en waarvai het slachtoffer eene 75jarige rentenierste: is, Maria MertenS geheeten, wonendi Leopoldslei, 139. Deze vrouw leeft sinds lang gesclieidei van liaren man, M. Claus, die naar he' schijjit, in Duitschland verblijft. Sinds maandag werd de vrouw vermisl en verschillige malen had men aan de deur weest bellen. Men vreesde dat de dame iets overkomen was doch^niemanc dacht aan eene misdaad. Men ging de policie verwittigen en ver gezeld van eenen policieagent, ging eer tler neven der oude dame het huis onder-zôeken.Men ging langs acliter in huis. Aile plaatsen schenen doorzocht, docl: er was nergens groote wanorde te be-speuren, noch van gevecht, noch vai: inbraak, noch sporen van braak oj meubelen. In de voorplaats van liet gelijkvloers werd een stoel gevonden, die was om-gedraaid. De daaronderliggende loopei was daarover schoon opgerold. Op de tweede plaats werden twee pakken ge vonden, bevattende messen, in de aan-palende verandah lagen op de tafel ool-schoon gemaakte pakken, ziiverwei'k bevattende. Het ailes scheen gereedgemaakl om te worden weggedragen. Op het eerste verdiep, waar de slaap-kamer der dame is, scheen niets aange-roerd en was het bed nog Schoon gedekt. In de achterkamer, die aïs logeerkamei diende, stonden twee doozen op het bed. bevattende porceleinen pottekens en bceldjes, dat scheen klaar gezet om te worden meêgeiiomen. Op den grond lagen drie oude hoeden en cen cigaren-kistje met nagelen, maar verder was ei niets te zien. In deze Gainer stonden twee ingeniaakte kassen, zeer groote, die tôt tegfm de zoldering reikten. In een dezer kassen stond de brandkas en, om de dieven geen argwaan te geven, was op de deur een schilderijtje opgeliangen. De vergezellcnde neef wees de policie de andere kas nog aan, er bijvoegende dat deze gesloten was. De adjunkt zette zijnen met ijzeren punt beslagen wandel-stok tusschen de voeg der deur en met eenen ruk vloog de deur open. Alhoewel het reeds half donker was, vonden betden tôt hunne groote ontstel-tenis, het lichaam der vermiste vrouw in de kas liggen, in zittende houding met omhoog geplooide beenen. Reeds vermoedden ze eene gruwclijke misdaad, waarvan ze kort nadien zeker-lieid kregen, want bij nader on'derzoek zag men dat het slachtoffer eenen doek om den mond was gebonden, met zooveeî kracht dat de neus geheel platgedrukt was. Dadelijk werd het parket verwittigd, dat een uur later ter plaatse was. L)it bestatigden dat de vrouw door verstik-king gedood was, wat maandagmorgen moet hebben plaats gehad, en wcMn den morgen. Dit wordt bevestigd door het feit, dat men in de keuken aile toebereidselen heeft gevonden voor het middagmaal. De ver-moorde moet aan het patattenschillcn zijn ge\veest, toen ze door de moordenaars van hare bezigheid werd afgetrokken, want haar patatmesje lag op een deel ' geschilde aardappelen, terwijl het zakje 'met ongeschilde enievens stand. Op de stoof stond een pot soep en een pot me) witloof en op tafel eene telloor met vleescK !_ Wat is de redennuvandeze geheimzinnigi misdaad? Ailes schijnt aan te toonen dat er dieven in huis zijn geweest, omdat ei het een en ander schoon ingepakt is ge-j vonden,- doch er is niets gestolen, zelfs nief . de juweelen, die zijn weerge\onden, als-^ ook eene groote som geld. En het ailes schijnt er toch zoodanig schoon en in 't oogvallend te zijn neerge-j zet, dat men geneigd is te denken, dat dit wel kan gedaan zijn om aan een diefstai te doen gelooven. Het onderzoek heeft gansch den nacht voortg«luurd en het is nu ook geweten dat het slachtoffer eene nieuwe meid had aangenomen, die volgens het zeggen, zeer aandrong om maar spoedig in huis te zijn. Dit aandringen kwam zoo zonderling voor dat aan Mev. Merténs werd aangera-den, deze meid niet te nemen. Wie deze meid is, weet men niet. Het gerecht zal haaropzoeken. Ook is het gebleken dat het ni il moeilijfc » is geweest langs achter in huis te komen. j want het nevengclegen huis is leeg. i Het parket is donderdagmorgen ander-f maal ter plaatse geweest om het onderzoeli dezer gelieimzinnigc misdaad voort U zetten. DOODELIJK TRAMONGELUK OP DE KEYSERLEï. — Woensdagavond rond 7 ure, had een vreeselijk tramongeluk plaats op de Keyserlei. De genaamde Hugo Wallin, woonachtig Jordaenskaai. - n° 22, werd door cen tramrijtuig verrast. i De ongelukkige werd vreeselijk aan het : hoofd gewoiul en daarenboven nog de i twee voeten afgereden. De ongelukkige kwam van acliter een : tramrijtuig geloopen, en werd door een ander, uit tégenovergestelde richting ko-i îîtende, overreden. Het slachtoffer werd naar Stuyven-berggasthuis overgebracht, doch stieri er in den loop van den nacht, ondanks : de beste zorgen. Hugo Wallin was van Zweedsche. af-komst en heeft nog in het Congoleescli leger gediend. UST B^lfS3£L- De policie van S1 .loost-ten-Oode heeft bij eenen inwoner dezer gemeente 30 zak-ken bloem van 100 kilos ieder. en die i voortkwamên van Leuven, in beslag genomen. Zij waren aangebracht door eenen pachter, die, wat hem nog van-zijn graan i was overgebleven, had laten maien om het te verkoopen aan 110 of 115 frank den zak, ten einae met de opbrengst zijne gedeeltclijk vernieide hoeve te lier-' bouwcn. De aangesîagen bloem werd 1er be-schikking van liet Werk der Bevoorrading gesteld. — Algefïieen wordt er geklaagd ovei het misbruik dat zekere zoogenaamde behoeftigen maken van de bons vooi levensmiddelen, door liefdadigheidskomi-teiten uitgedeeld. Men heeft zelfs ee» soort van verkoop-linis of beurs ontdekt, waar men die bons aan spotprijs versjaclielt, om er snoepe-rijen of ook duiveneten voor te koopen. 1IST TH1ELT. Hoe het te Thielt gaat? Oe'.jk overal ekicis, over liet algemecn niet slechier en niet beter : labtig, droevig leven voo. aile man. Duur leven : aile winkelwaren stijgen in prijs ; graaji en meel zijn moeilijk te ki'ij-. gen, en alzoo komt het dat de broodjes ver-mkideren en de prijzen even snel veriaeer-deren. Wij mogen van geluk spreken dat het een goed patattenjaar is : als er niet to v eel weggaan, zullen desnoods de aardappelen nog vele andere spijzen kunnen vervangen. Kolen kan men nog al krijgen en zelfs aan redelijken prvjK, maar de petrool wordt zeld-zaam.Onze Thieltsehe bevolking mag danbbaai ziin aan onze gemeenteoverheid en in het bijzonder aan den heer Burgemeester, voor hun ijver en zelfsopoffering in deze lastige tijden. 't Is in zulke oogenblikken dat een man toont wie en wat hij is. Het ligt nier in onze gewoonte veel bloempjes uit te deolen en het \w:rookvat to zwaaien, en die h^eren begeeren dat niet ook ; wij zeggen enkel het-geen geheel de stad getuigt : als moedige soldaten op hunnen pust gebleven, kwijten zij ton vollen hun lastigen plicht ; en dat be-duidt in de huidige oinstiindigheden meer dan groote, klinkende lofwoorden. Wij rekenen dan ook vast op lien, wat ook de tijd ors brenge, en zijn overtuigd dat zij wel zullen, aïs 't noodig is, zelfs strenge en voor eenigen ovaangename maatregelen nemen, en ja Ook ÏOKPASSEN, ten opziehte van iedereen : het bijzonder moet buigbn \ oor het algcmeea welzijn. * H* ♦ Zijn er veel plaat sen waar vroeger ch-ukke bewoging was, en die nu stil en doodseh liggen, 't is het goval niet in ons flildltof : daar hè&rseht int egendeél veel bedrijvio-heid, niet meer zoovëel en zoo rechtstreeks omonzen arbeid ersstand stoffelijk, vorstandelijk en zedelijk op 1e leiden, als in den gezegden vredestijd ; maar wel om hem het noodige tôt levensonderhoud to verschaffen. Het werk der kiiutereeivialeii, begonnen den 7 September, gaat nog altijd evengoed' voort. Dagelijk.-; koiûea rofiàde 400 kindere»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes