Het volk: christen werkmansblad

949 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 08 Decembre. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 03 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/vh5cc0w71b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

rirF Mil' il.l I, lin ni'7»flli<l3PsaBBS£ Vier-en-TwinlIgste Jaar, -N. 280 GoMisnst — Huisgszm — Eigeniom Diasdag, 8 Decemkr 1914 **—" ■ 1 AU» briefwisselingen vrachfc. ïTij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. maatech. « Drukkerij Het Volk », fileersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen t Gaston Bossuyt, Gilde der Am-bachten, Kortrijk Telefoon 523 Bureel van Antwerpen, Bra-fcant en Limburg : Viktor Kuyl, Mindorbroederstraat, 24, Leuven HET VOLK Mes se&rljît In: Op aile postkantoren aan 10 fï, per jaar. Zes maanden fr. 5.00b S)rie maanden fr. 2.50. Aankondlglngen. Prijs volgena tarief. Voorop ta betalen. Rechterlijke herstelling, 2 f*« per regel. Ongoteekende brieven worden geweigerd. TELEFOON NO 137. «ont Versclif jnt C maal per week, CHRISTEN WERKMANSBLAD ■"■■■■ uttoaMBiUtmba S-XUlulhE W±S nv ±Ûi9 Uôûï» 2 CBNTIEMEN HET KUMMER GAL EN HONING. Waar ge dezev dagen ook komt, ge ontmoet een van de twee volgende soort menschen, naar hunne taal te erkennen : i ■— 't Gaat toch niet vooruit, he ? — Er is geen uitkomen aan te„zien. —» Wanneer zal dat eindigen ! — 't Leven is 't leven niet meer waard. — 't Wordt al erger en erger. — D'onzen geraken niet vooruit. — Er zijn er weer wat gevallen, en al van d'onze ! — We zijn wij er wel meô : ze waren niet gereed. — D'anderen hebben weer Z. gebombardeeid, 't ligt al plat. — Ze doen zij al wat zewillen. — Waarom wachten d'onzen nu nog? — Er zal geen ttiuur in ons Iand recht blijven. — Het schijnt dat ze al in S... zijn. — 'le Heb hooren zeggen dat er toch geen houden aan is. — Enz. enz. En van den anderen kant : — Zouden ze stoppen dan? — Die nu nog niet ziet hoe het er naartoe gaat, die is stekeblind ! — Binnen kort is 't er mede opgeschept. — Men zou nieuwen moed in 't leven scheppen. — 't Kan niet beter staan. — Er zil leven in onz' jon-gens. — D'anderen verliezen duizenden en duizenden. — Ailes in regel : 't spel gaat om ter best. — 't Is al verloren gebast met hun grof geschut. — Ze geraken er toch niet, he ! — 't Zal gaan spoken : d'onzen doen den aanval. — Binnen een paar jarcn ziet g'er niets meer >an. — Haha ! we zullen weldra andere toeren zien gebeuren ! — 'k Weet ik van goepaart dat het er in 't kort meê gedaan is. — Enz. enz. Die spreken gelijk d'eersten, dat zijn er die gai smaken in een lek siroop. De tweeden, die proeven honing in eene korst zuur brood. Deze tweede soort hebben we verreweg 't liefst, al overdiijft ze zoo erg als de cerste ; ze geeft toch blijk van goed humeur, en dat is altijd eene bron van levensmoed. Maar 't verstandigste dunkt ons, noch naar den een noch naar den anderen kant over te hellen, noch ach 1 en wee ! te sclireien noch met de lippen tesmakken, waar er noch doodshonger te lijden noch koekebrood te smullen is. De toestanden tijdelijk te nemen zooals ze tijdelijk ook zijn, en er zich naar te schilcken zonder droeve duisternis om zich heen te spreiden maar mette trachten het werkzaam leven in de grootst moge-lijke maat te hernemen, dat is in de hui-dige omstandigheden de liandelwijzevan iemand die zich zelven en anderen het lot wil draaglijk maken. Daarbij, waarop steunen al de galver-telsels der ongeluksprofeten en al de honingpraatjes der koopmans in licht-hartigheid? — Op verzinsels die een denkbeeldige schijn in den mond van een eenvoudigen mensch heeft gelegd en die groeien en zwellen naarmate ze te meer monden en ooren doorheenvliegen ; op anders niet. Als we een oogenblik ernstig maar kalm willen nadenken, vrij van aile in-drukken uit onze omgcving, zullen we weten in welken toestand wij ons bevin-den ; we zullen beseffen dat wij en ons volk moeten leven, zoowel terwijl die toestand blijft duren als nadien, wanneer hij zal voorbij zijn ; en we zullen han-delcn, niet praten, om dat leven mogelijk en draaglijk te maken van nu af. Gai zal ons noch voedsel noch levens-kracht geven, maar met honing alleen bakt men ook geen brood. GriekenlaDd en Turkije. LONDEN, 5 December (Reuter.) — Wil Athena wordt gemeld : De Grieksche ambassadeur te Kon-stantinopel heeft gedreigd zich terug te trekken, indien de Turlcsche regeering liaar voornemen uitvoerde om in de Grieksche legatie huiszoelcing te doen î.aar een post van draadlooze telegrafie.. De GroQtvizir heeft verontschuldigin-een aangeboden. Officieele Mededeelingen 0fficlë:le Dultsche Bulletijns. Aan de Post (Zuidstatie te Gent) zon-dag 6 December uitgeplalct : 5 December, 6,30 uur 's avonds. ■— Van het groote hoofdkwartier : « In Vlaanderen en ten Zuiden van Metz zijn de Fransche aanvallen aigesla-gen. Bij La Bassée, in het Argonnerwoud, alsook ten Zuid-Westen van Altkirch is er vooruitgang der Duitsche troepen. » Tijdens de gevechten ten Oosten der masurische meren, hebben 'wij 1200 ge-vangenen gemaakt. De toestand is gun-, stig. In Polen volgen de krijgsverrichtin-gen hun gewonen loop. » Van het groote hoofdkwartier, 6 Dec. Aanvallen van de Franschen werden rond Altkirch afgeslagen. De gevechten in 't omliggende van Lodz nemen den normalen gang, zooals zij te verwachten waren. In Vlaanderen en Fransch-Noorden. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 4 December (Wolff.) — 's Morgens. — Van het groote hoofdkwartier : « Op het Westelijk oorlogsgebied zijn de Fransche aanvallen tegen onze troepen telkens afgeslagen ; eveneens ten Noord-Westen van Altkirch, waar de Franschen aanzienlijke verliezen geleden hebben. (Fransche Melding.) PARUS, 4 December. (Vaz Dias.) — Officieel Bericht : In België is het geschut-vuur levendig geweest bij Nieuwpoort en ten Zuiden van Dixmuide, alsook op den spoorweg Yper Rousselare en op de baani Becelaere-Passchendaele, waar de Duitsche infanterie vergeefs gepoogd heeft vorderingen te doen. Te Racorne, ten Noord-Westen van 't Laguisebosch in Argonne, zijn ver-scheidene aanvallen afgeslagen. Eenig geschutvuur is in Woevre en Lotharingen gewisseld. Op het Oosteiijk Gevechlslerrciii. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 4 December. (Wolff.) — Officieel : De Keizer heeft gisteren de Oosten-rijksch-Hongaarsche en de Duitsche le-gerafdeelingen bezocht, die strijden in de streek van Czenstoochowa. (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 4 December (Wolff.) —-Ambtelijk : Onze toestand op het oosteiijk gevechts-terrein werd gisteren niet gewijzigd. (Russische Melding.) St-PETERSBURG, 5 December (Pet. Tel.-Ag.) — Van het Russisch hoofdkwartier : Op den linker Weichseloever werden op 3 Dec. de hardnekkige gevechten op het front Howo-Lowitsj, evenals op de wegen van het westen naar Lodz en Petrohof, voortgezet. Elders geen wijzigingen van belang. Op het Kaukasische front geen strijd van beteekenis. Oosteorijk tegen Servie. (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 4 December. (Wolff.) — Officieele mededeeling : De zegevierende vooruitgang onzer troepen op de Kolubara, heeft den vijand gedwongen Belgrado zonder strijd te ver-laten, waarvan de verdedigingsstellingen naar het Noorden gericht waren om het garnizoen niet aan gevangenneming bloot te stellen. Onze troepen zijn vooruitgerukt op de Save, Zuid-West van Belgrado uit en hebben de hoogten ten Zuiden der stad bezet. De groote gebouwen, waaronder de Duitsche en Oostenrijksch-Hongaar-schè ambassaden, zijn door militairen bezet. Op de andere deelen van het strijdfront zijn er gisteren sleclits kleine gevechten geweest met»de vijandelijke achterhoede, waarvan ongeveer 200 man gevangen genomen zijn. De Turkscli-Iïussische Strijd. (Turksche Melding.) KONSTANTINOPEL, 4 December. — (Wolff.) — Uit het hoofdkwartier : Onze troepen behalen in de streek van de Tsjorok en van de Adsjartjak dagelijks nieuwe successen. In de richting van het noorden opruk-kend, kwamen zij aan de Adsjarljak, marcheerden tôt beoosten Batoem ; van daar naar het oosten trekkend, kwamen zij in de streek van Ardagan. Bij het gevecht in de buurt van Ardagan maalcten zij met andere wapens ook een machinegeweer buit. De Russen trokken terug od Ardasan. LXJ m—~ Keizer Wilhelm te Berlija. BERLIJN, 5 December. (Wolff.) — Het groote hoofdkwartier meldt dat de Keizer in Berlijn aangekoinen is, doch er slechts enkele dagen zal verblijven. TE ESSEfâ. Volgens zekere telegrammen zou een engelsch luchtvlieger bomraen geworpen hebben op de werkhuizen Krupp, te Essen zonder schade te verrichten. De Kolnische Zeitnng meldt dat men in de werkhuizen Krupp niets weet van dit luchtvliegbezoek. Partîjtwâsf. Volgens een bericht van de Duitsche Corr. Norden, wordt de houding van socialist Liebknecht, die in den Reichstag gansch alleen tegen het oorlogskrediet van 5 milliard stemde, heel vinnig door zijne partij-genoten beknibbeld. Volgens voorschriften en gebruiken der Duitsche socialistenpartij, moet een Parle-mentslid, dat niet met de algemeenheid van de vertegenwoordigers der partij kan meê-stemmen, de stemming ontwijken door onge-merkt. de zaal te verlaten. Liebknecht heeft dit niet gedaan, maar wel tegen het krediet gestemd. Zijne part-genoten schoven van hem weg en de Vor-icarts noemt hem geen gezel of genasse meer, maarenkel «afgevaardigde. » Zijne vrienden pleiten voor hem dat hij, door overwerking, zeer zenuwachtig en prikkelbaar is, dat hij weet niet meer te zullen herkozen worden en daarom met zijne stemming heeft willen protesteeren tegen "den nieuwen geest in zijne partij van...... algemeene broederlijkheid 't Engelsch Parlement. Het Engelsch Parlement heeft zeven-tien dagen zitting gehouden en is weer uiteengegaan. Hooger- en Lagprhuis hebben aile voor-stellen en ontwerpen der regeering zonder beknibbeling gestemd en zullen niet meer vôôr Februari van aanstaande jaar sa-menkomen.'t Teebten der Migre. De Réveil, die te Dusseldorf in 't Fransch en in 't Duitsch versohijnt, bevat het volgende verliaal : Heden moesten we voor de eerste maal" tegen de Indiërs vechten, en de duivel weet dat dit bruine ras niet te geringscliatten is. Te voren spraken wij er met minachting van, en dat is begrijpelijk als men aan de erbar-melijke wezens denkt, welke wij voor ons als gevangenen hadden gezien. Met lompen be-dekt, bijna vervToren, den neus blauw van de kou met ingetrokken schouders gingen ze' vooruit, zoodat zij onder ons de gekste kwinkslagen opwekten. Maar heden leerden wij die bende anders-zins kennen. Wij waren al drie dagen in de loopgraven ; onder het onafgebroken vuur derEngelsche kanonnen,wij mistenhetnoo-digewant wekondenonsslechtsdesnachstbe-voorraden. Water hadden wij in overvloed boven ons en onder ons, zoodat wij uitmun-tende kostelooze baden konden nemen. We hadden natuurlijk geen dorst, maar we voel-den des te meer honger. De Engelschen sche-nen er een duivelsch genoegen in te vinden ons met granaten te bedekken. Gelukkig richtten ze maar weinig schade aan en eigen-lijk hadden we 't nog zoo slecht niet in onze holen. Hadden we maar te eten gehad, we zouden niet geklaagd hebben. Naast den granaatregen van drie dagen, telden we den regen uit de hemelsluizen niet. De Engelschen dachten dat wij tôt kipkap gemorzeld waren. Daarom stuurden zeons nu hunne bruine dim'els om ons af te maken. De duivel mag weten wat ze gedronken hadden, want deze die op onze lijnen aanstorm-den, waren ofwel dronken ofwel behekst. Met een versohrikkelijk gehuil, waarbij ons krachtigste « huirah » aan een kinderzucht geleek, sprongen duizenden bruine wezens zoo schielijk naar ons tee, dat zij door den mist schenen uitgebraa kt t e worden. In 't eerste waren wij er door verras t. Maar weldra herstelden wij ons en met vaardig ge-weer wachtten wij hen af. Die aanloopende benden hadden niets militaire. Wijlietenze tôt op 200 meter naderen en openden dan een snelvuur, dat er honderden van neerleg-de. Des ondanks kwamen de anderen vooruit, als katten overheen aile hinderpalen springende met onvergelijkbare behendig-heid.Op een oogpenk waren zij in onze loopgraven en de bruinvellen toonden waarlijk dat zij niet te minachtten zijn. Geweerkol-ven, bajonetten, labels, dolken, ailes werkte zij maakten het ons zeer warm tôt wanneer» aangeloopen versterkingen ons de taak kwamen verlichten. Dan dreven wij de ke-rels uit onze verschansingenn terug, zoodat zij er hooren en zien bij verloren. Wij togen natuurlijk vooruit en vervolgden den vijand tôt aan zijne eigene verschansingen. Wij begingen evenwel de fout de ge-kwetste of dood gowaande Indiëis die ble-ven liggen terwijl wij vooruittrokken niet te ontwapenen. We moesten het ons weldra bitter beklagen, want nauwolijks hadden wij den vîfand een 160 meter achtervolgd, als wij langs achter geweeischoten kregeu. die velen der onzen neervelden en ons beletter. de a,nderen verder te vervolgen. Het gerucht wl typhus heerscht irH Ofschoon het van H heeft men toch al^^H om de uitbreidingH komen. Het Komiteit Kruis en het Or<l eene gift van 25<H de ziekte te bestrH Welken wioterl Weerkundigen I voorspellen een iH winter. H In Midden ZwB reeds tôt 20 grad^^J geen voor Midd(H zien worden aïs H Op de kusten v^^^H vroeger verschei® in grootere hoevcH tallen jaren te zit^H De kapitein v;H uit Groenland is ■ hagen aankwam, fl aabsburglTeeds vcB het schip GroenH maand. In Noorwegen de woningen. Op het eiland Leukas (eene der Ionische eilanden van Griekenland) heeft de aard-beving verschrikkelijke verwoestingen te weeg gebracht. De berg Pefkulia stortte beneden en de zee heeft drie vierkante kilometer grond overstroomd, in de vallei van Kalamitsa. Meer dan 50 hectaren grond zijn onder water gezet. Drie en twintig inwoners werden gedood en velen gekwetst. IN BELGIË. MEDEDEELING. ETAPPEN INSPECTIE. Gent, 6 Dec. 1914. Op de spoorlijn Gent-Schellebelle-Aalst is, einde November, aan twee telegraaf-palen en telefoongeleidingen stoornis te-weeggebracht. De daders zijn niet kunnen aangeduid worden.- Daar de daad begaan werd op het grondgebied Schellebelle, is deze gemeente, door den opperbevelheb-ber van het leger, aangeslagen met eene belasting van 50.000 frank. Dit wordt hierdoor openlijk ter kennis gebracht. De regeeringsai-v- il von Keudell. Belgisch Spooî'wegmateriaal. Het grootste deel van het Belgisch spoorwegmateriaal bevindt zich in Frauk-rijk. Op onze14700 lokomotieven zijn er ongeveer 4000 in zekerheid met een ont-zaglijk aantal waggons. Al dit materiaal wordt verdeeld op de verschillige fransche spoorwegen waar ook 3000 bedienden van den ijzerenweg en 250 belgische telegra- i fisten in dienst zijn. De Kolen te Brussel. Om den opslag der kolen. tegen te werken — die uitgelegd wordt voor redens \an ' bevrachtingstaks — heeft de stad Brussel besloten een bevrachtingskantoor in te reohten. Voor de bevrachtiging heeft men tôt 9-10 en 11 frank betaald voor het ver-voer van Charleroi naar Brussel alhoewel de taks door de stad enkel op 6 frank bepaald werd. Het nieuw bureel dat sedert woensdag 1.1. werkt is gevestigd op het gelijkvloers rechts" op den koer van de Middenpolicie-afdeeling, Kolenmarktstraat 39. De dienst van inliohtingen en vrijgeleiden voor schippers wordt waargenomen door de bedienden der stad eD zulks tôt eenieders voldoening. Het Schepencollege herninnert nog dat de maximumprijs der bevrachting voor het kolenvervoer bepaald is op : Kanaal van Charleroi : Glabeck, Ois-quercq, Virginal 3.00 fr. per ton ; Feluy 3.25 ; Courcelles 9° si uit) 4.50 ; Grand-Conty 7e sluis 4.75;Farnuei 7csluis; Midden Jumet 5e sluis 4.75 ; Noord-Charle-roi 4e sluis 4.75 ; Sart-les-Moulins 4° sluis 4.75 ; Amercoeur 4° sluis 5.00 ; Mone-Bay 3° sluis 5.00 ; Fosse Parent Providence 2e sluis 5.00. Vertakking Mariemont 4.00 fr. ; La Croyer 4.30 ; La Louvière 4.50 ; Houdeng-Goegnies, Bois du Lac 4.50 fr. Samber : Poirier 6.00 fr. ; Gouffre 6.50 ; Tamines 7.00 fr. De aanboden en vragen naar schepen zullen ontvangen worden op het bevrach-tintsbureel van 9 ure 's morgens tôt 5 ure (belgisch uur.) Wij durven veihopen dat Gent ook wel-liaast aan kolen zal kunnen geraken aan rcdelijhe prijzen. Het nieuws dat wij eenige dagen ge^ leden mededeelden betrekkelijk den da-tum .der heropening van het Klein Se-minarie te S. Niklaas, is niet heel en al juist. Men verzekert nu dat tôt hiertoe geen datum werd bepaald voor de heropening.Uif Meile. NOG DE HOOGE PRIJZEN. - Van als de noodzakelijkheid er zich deed toe ge-voelen, heeft de gemeente-overheid de maa;imMmprijzen der koopwaren doen vast-stellen. Dat was een wijze inaatregel, dient iedereen ten voile goedkeurde. Evenwel hebben sommige verkoopers toch hunne prijzen verhoogd, enkel uit winstbejag. Zij zijn het bijgevolg, die daardoor moeilijk-heden veroorzaakten aan de overheid. Wij hebben de aandaeht ingeroepen op die ot'ervragingen en deden zulks in 'tbelang van 't a.lgemeen welzijn. Wij aanschouwden het als een plichte,n als 't past en bewezen is, zullen wij het nog doen. Men gelieve dus onze woorden niet verkeerd te gaan uitleggen. Wij kunnen onmogelijk aile soorten van klachten mededeelen, omdat velen ervan totaal ongegrowl zijn. Overigens iedereen weet en bestatigt woortdurend dat onze achtbare burgemeester zich geene moeite verloren geeft om ons het noodige aan te schaffen : hij is als de slaaf der gemeente. Van den vroegen morgen is hij te been om ailes te k\nien verkrijgen. Gelukt hij er niet altoos in, want hij ook moet zich onderwerpen en gedragen naar de voorschriften van hoogere overheid, verdient hij daarom aanhoudend beknibbeld te worden ? Geenszins en van eerst af hebben wij het ten strengste afgekeurd, ja, wij noemen het vlakaf eene schande ! Ondanks ailes, zijn wij de tolk van aile weldenkende gem^-nto naren om den heer de la Potterio onzen innigsten dank te betuigen voor ailes wat hij reeds voor Melle gedaan heeft en nog doen zal. Wij zijn noch vleiers noch kruipers en geven enkel den burgemeester wat hem met aile recht toekomt ! — Niet verkeerd gaan uitleggen a. u. b. PETROOL. — Van 's namiddags half vijf tôt het slapensuur in den donker te moeten zitten, is een van de grootste onaangenaam-9eden van den tijd. Zou er iets of wat ver-betering komen? Wij vinden voor de stad en omliggende gemeenten te Gent aange-plakt, dat de petrool maar alleen in 't klein en op den openbaren weg door de wagens van de Compagnie Péirolifère mag besteld worden aan den maximumprijs van 40 cen-tiemen den liter. Wij liopen dat die wagens ook naar Melle zullen komen, want wij zijn al heel de week zonder licht. OPGEPAST. — De duitsche krijgsbevel-hebber heeft een bericht doen ronddragen, waarbij hij beveelt, op straf van doodge* schoten te worden, dat aile duiven, wapens, schietpoeder, cartouchen, enz. in het ge-meentehuis moeten neergelegd worden. Ook moet er aan de Duitsche militaire overheid kennis gegeven worden van de tegenwoor-digheid van andere soldaten. — Aile straf-bare daden tegen de duitsche troepen zullen streng, zelfs met den dood, gestraft worden. KWAADDOENERS. — Op aanklaelit van den eigenaar heeft onze ieverige policie-kommissaris eenen bijzonderen woakdienst daargesteld in de bosseben nabij Kruizen. Vrijdag heeft hij aldaar twee kwaaddoe.ners — kerels van Wetteren — op 't feit betrapt en proces-verbaal opgemaakr. D. mr auoe^ei^i. Schielijke dood. — De huisvrouw' Iluyl-broeck, 34 jaar oud, wonende alliier, viel in haar huis in beïwijming. De in allerhaast bijgeroepen geneeshecr kon enkel den dood bestatigen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes