Het volk: christen werkmansblad

428 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 26 Août. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 12 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pg1hh6dk5s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Zes-en-Twintigste te. • ». 200 Gofisiienst — Holsgezln — Eigendom Zaterdag, 26 Augasti 1916 AHe fcriefwfsselingen vracht^ rrij zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml, maatsch. « Dr-ukkerij Het Volk», Meersteeg, n® 16, Gent. Bureel voor West-VIaanderen» Kaeton Bossuyt, Reoolletteû-•traal, 14, Kortrijk. HET VOLK Men schrljft In t Op aile postkantoren aan 10 f e» per jaar. Zes maanden fr. 5,0® î)rie maanden fr. 2,50. Aankondigingen : Prijs volgens tarief. Voorop U. LetaJen. N Rechterlijke hersielling, 2 fr per regel. Ongeteekende brieven wordel geweigerd. TELEEOON N» 137, Gent. Verseliijnt 6 maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD S) Centiemen liet nummer OaifscheMededeelinffencnIferordeniîigeB. 207. — VERORDENING betreffende de monste-ring der in het Etappengebied van 't 4e léger voorhariden runderen en zwijnen. (Vorvolg). 3. — Isdere keurings-kommissies moet twee monsteringslijsten opœaken, van welke de eene voor do Etappenkommandantur, de andere voor de gemeente is, in welke er gekeurd wordt. In deze lijsten moet de uitslag der monstering worden ingesehreven, door welke elk beest als fok- of slacktdi r moet beteekend worden. Als kenteeken moet ieder beest met een oormerk voorzien worden. Ten einde de merken aan de ooren der beesten te plaatsen, moet de gemeente, in welke er gekenrd wordt, twee geschikte personen ter beschikking der keurings-kommissies stellen. 4. — De monstering geschiedt na bijzondere regel en, welke in do « Aanleiding tôt monstering van het in 't Etappengebied van 't 4e leger Voorhanden vee » vastgesteld zijn. Van deze aanleidingen ml het noodjge getal in Duitsch en Vlaamseh ter beschikking der Etappenkom-mandant.uren gesteld worden. 5. — De gemeenten zijn ervoor verantwoor-delijk dat aile runderen en zwijnen van elken ouderdom, welke tijdens de keuring in de gemeente of in bezit van gemeenteleden zijn, aan de keurings-kommissie voorgesteld worden. De bezitters der beesten zijn ervoor aan-eprakelijk dat de kenteekens duidelijk te zien blijven. Heeft een beest zijn oormerk verloren, zoo moet de bvirgemeester dit aanstonds aan âe Kommandantur mededeelen, opdat het merk kan vervatigen worden. (j. — De burgemeesters en de schepenen zijn er verantwoordelijk voor, dat de voor hunne gemeente opgemaakte rmmsteringslijst in 't\er-volg altijd stipt ingevuld wordt. Te dien einde moeten de bezitters van beesten elke verandering in hunne veestapels op zijn laatst binnen de acht dagen aan hun burge-meester opgeve-n, die de aangiften aanstonds aan de Etappenkommandantur doorzenden moet, het gemelde tegelijkertijd in de monste-ringslijst zijner gemeente inschrijvende. Inzon-derheid moeten worden opgegevcn : Verandering van bezitter, gebeorten, sterfgevallen, slach-tinîcn, mtsgtboorten. De aan 't legerbestuur te leveren slachtdieren moet de burgemeester insgelijks in de monsteringslijst aanteekenen De lijsten moeten zoo geliouden worden, dat er altijd de veestapel van iedere gemeente jjauw-kcurig uit blijkt. 7. — VoordeiiamoMSteringderdoor geboorten eij den veestapel komendc beesten, blijft er bij Jke Etappenkommandantur eene keurings-kommissie fccstaan, welke \olgens behoefte op oevel der Kommandantur bijeenkomt. S. — Alleén de Etappen-lnspection mag over het voorhanden vfee bescliikken. Betreffende het gebraiken in 't klein zal op Jiaar bevel de Etappen-lutendantur seJiikkingen treffen, des-noods na er over met de landbôuwafdeeling der Etappen-Inspektion eens geWorden te zijn. y. —- Slachten en veranderen van bezitter is alleen met goedkeuring der Kommandantur toege<aten. De te slachten beesten worden met opgaaf van het nummer van het beest door de Kommandanturen toegewezen. 10. — Met de monstering moet begonnen Worden, zoodra de lijsten en oormerken aan de Kommandanturen overhandigd zijn. Zij dient zoo gauw mogelijk ten einde gebracht te worden. • Eerst moeten de runderen, daarna de zwijnen gemonsterd worden. 11. — Overtredingen dezer verordening worden met ten hoogste 10.000 mark geldboete of met gevangenis tôt 3 jaren gestraft; ook kunnen beide Straffen tegelijk toegepast en de in strnd met bovenstaande bestemmingen gebruikte beesten verbeurd vcrklaard worden. Zijn be-voegd de Duitsche militaire reehtbanken en militaire besturen. E. H. <3., den 15 Augustus 1916. Der EtappeninspeMeur, von UNGER, General der Kavallerie. 208. — VERORDENING BETREFFENDE HET FOTOGRAFEEREN van ÀMBTË-LIJKE OORKONDEN. Als bijvoegsel tôt de verordening n° 67 s (Ver-ordeningsbïad n° 10, blz. 88) wordt er voor l>et Etappengebied van het 4è leger bestemd als volgt : 1. Het is verboden dat inwoners, aan welke de-toelating tôt uitoefening v%n hup bedrijf aïs fotograaf verleend is, door eene Duitsehe militaire overheid uitgevaardigde oorkonden foto-arafeeren. 2. Voor aile inwoners is het verboden opnamen der onder cijfer 1 genoemde oorkonden te ver-menigvuldigen.3. Aile inwoners moeten, indien zij in bezit zijn van platen, filmen of afdruksels, welke afbtel-dingen der onder cijfer 1 genoemde oorkonden bevatten, dit aan de bevoegde Etappen-korfi-mandantur opgeven. Deze moet de platen, filmen en afdrukken aans'agen en 'vernietigen, voorzoover het niet in 't belang van 't leger is ze te bewaren. 4. Elke overtreding uit opzet of nalatigheid tege.n de bestemmingen dezer verordening evenals de aansporing of ophitsing tôt over tredingen, zullen, zoo ver volgens de bestaande wetten geen zwaardere straiîen voorzien zijn, volgens § 5 der verfffdeni'ig van 25 October 1915 geslraft worden .l'egelijk zal de verleende toelating tôt fotografeeren ingetrokken worden. E. O., den 15 Augustus 1916. De r Elappeninspekteur, von UNGER, General der Kavallerie. ■ ■■ m 11 —11 Maaîsckppelpe Werkeii & Sooi We ontvingen het Vcrslag der katholielce maatschappelijke werken te Gent (1916), waarop vermeld is, dat het laatst voorgaande vorslag over die werken van 't jaar 1911 dagteekent. Het nieuw verslag begint met te herinneren, dat de Anti-socjalistische Werldiedenbond van 't arrondissement Gent den 29 Januari 1916 zijne eerste vijf-en-twintig jaren bestaan volleefd had. Verder handejf het verslag over Beroeps- on huishoudelijk Onderwijs, omvattend : do Vak-en Ambachtsehopl St-Ajitonius, d.o Q.-L.-Vrouw-beroepschool, de Vrije Huishoudschool, de Vrije Huishoudklassen der St-Lievensstraat, de open-bare en kostolooze Vak- en StucUebibliotheek (8000 boekdeelen); — Beroepsverdediging, Voor-uitzieht, Onderlinge Bijstaud en Samenwerking, betrofiend : vakvereenigingen, ziekenbeurs, her-verzekering, geneeskundige zorgen, Hjfrentkas, levensverzekering, werkloozenonderstaaid, samenwerking Het Volk, Vrouwenbond, Vrouwen-sekretariaat; — Parochiale werking op aile ge-bied, met Werkmanslu-ingon en Volksbonden; — Anti-alcoholiscbe werking, met den Anti-alcoho-lischen Bond, onder leiding van den Hoofdbond ' van Oost-Vlaanderen; — Algemeene ontwikke-ling, Verdediging en Verspreiding van gods-dienstige, zedelijke en politieke belangen, Fees-telijke herinneringen, loopend ovor : het stich-tingsdoel van den Werkliedenbond en dezos ver-richtingen in de laatste vijf jaron, het werkmans-onderrieht, den bijstand door raad en door 't geven van inlichtingen, de propaganda, de deelneming aan de kiszingon, feestolijldisden en huldebetoogen. * * * In die omvangrijke broehuur, waarvaai we daar don inhoud bondig sehetsen, komt veel opmerken'swaardigs voor. We willen er hier en daar eene brok uit aanhalen : misschien kan 't voor anderen eene nuttite vingerwijzing zijn. — Vak- en Ambachtschool S1 Antonius. — De schoolbevolking van ongeveer vijf honderd loerlingen in Deceinber 1915, bedroeg nog 371 einde Maart 1916. Die vermindering is normaal met het aanbreken van de lente. Bijzondere leergangen werden ingerieht ala gevolg van een referendum, 't welk in» 1915 onder de werkloozen plaats greep vanwege 't Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit. Meer dan 500 werklieden hadden toen het verlangen uitgedrukt de lessen in S1 Antoniussohool te volgen. De verschillende leergangen, sedert December 1915 onderwezen, wèrden door 225 werklieden van allen ouderdom-der Gentsche omschrijving gevolgd. Over 't algenieen werd eene redelijk goede voorbereiding tôt het aanleeren van technische lessen bestatigd. Het zal den aanleg voor bet vakonderwijs aangeprikkeld hebben bij velen, waar hij voor den oorlog ontbrak. * * * — O.-L.-Vrouw-beroepsehool. — Het getal leerlingen van dit gesticht is merkwaardig aan-gegroeid : van 315 in 1913-14 is de bevolking tôt 377 geklommen. Daarenboven heeft de school, sedert den 4e Januari 1916, leergangen voor werkloozen ingerieht die, gedurende de Wintermaanden door 560, en sedert het begin van den Zomer door ongeveer 400 vrouwen gevolgd geweest zijn. In den loop van verleden jaar namen 36 leerlingen der school deel aan wetenschappelijke en technische examen, ingerieht door het Ministerie van Arbeid en Nijverheid. Allen be-haalden eene officieele akte en eenigen ondor-soheidden zich door Tiare uitstekende practische kennis. 17 leerlingen onderstonden het exaam met groote onderscheiding, 12 mot onderschei-ding, 7 op voldoende wijze. Voor de leerlingen, die niet in staat waren het wetenschappelijk exaam te ondergaan en die daardoor in de onmogelijkheid waren eene officieele akte te behalen, heeft het bestuurkomiteit technische'' examen ingerieht, met de welwillende mede-werklieden van vaklieden en professors. De jury was zeer tevreden over de Voorgestelde werken, die bewezen dat het gesticht zich niet bepaalt bij theoretische beginselen maar den vooruitgai\g der nijverheid en aile verbeteringen op het griHig gebied der modenreuwigheclèn toopast. (Slot volgt) OP DE BAILKAHS. Il: Ro oienls. BUKAREST, 24 Augustus. — Over de diplo-matische onderhandelingen wordt gesclircven : Wanneer, bij het begin vau Augustus het gerucht verspreid werd dat Bratianu een verdrag had ge-sloten met het Nierverboiid, Verzochten de gezanten van Duitsciiland en Oosteni'ijk-Hon-gavie uitleggingen vau den ministervoorzitter, <lie zulk verdrag looehende en verklaarde dat de genomen maatregclen enkel dienden cm de bewapende onzijdigheid door te voeren. Later werden beide gezanten bij den Koning in ver-hoor ontvangen. Deze zegde hun dat Bratianu, bij zijn weten, geen verbond had gesloten met het Vierverbond. Korte dagen daarna vernamen de . vertegenwoordigers der Middelmachten dat de militaire maatregelen meer en meer voort-gezet v*erden en dat Bratianu werkelijk een .vertrag mtt Rusland gesloten lieeft. De Duitsehe -gezant gaf Bratianu te verstaan dat Roemenië zich in groot gcvaar zou storten, wanneer het e a.en overhaastigen stap zou doen. Intusschen verschenen Marghilonran, Carp en ftlajoreseu bij den Koning, die hen gerust-stelde met de verklariug, dat de regecrings-politiek zoo lang moet goedgekeurd worden als zij niet afwijkt van de grondregelen der neutrali-teit.Koaïng F^-rdiRand. Uit Bukarest wordt gemeld dat de Koning maandag in de hoofdstad verwacht wordt. Hij zou nus opnieuw zijn buitenslot van Sinaja ver-laten.OfedeMeMeelingen In Vlaandercn, Frankrljk eu Elzas. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 24 Augustus. — Uit het groote hoofdkwartier : Noordelijk de Somme zijn gisteravond en 's nachts nieuwe inspanningen onzer vijanden tôt mislukking gebracht. De aanvallen der Engel-schen richtten zich weder tegen den vooruit-springenden boog tusschen Thiepval en Pozières, alsook tegen'onze stellingen omlieen Guillomont. Bij en bijzonder Zuidelijk van Maurepas werden sterke Fransche krachten, na gedesltelijk emstige gevechten teruggeslagen. Rechts van de Maas nam de artilleriestrijd aanzionlijk in hevigheid toe in den seetor Thiau-mont-Fleury en in het Chapïtrebosch en het bergwoud. Meervoudige Fransche aanvallen Zuidelijk het werk Thiaumont zijn ineengebro-ken.In de laatste dagen is in luehtgevecht oon vijandelijk vliegtuig bij Bazentin en een Westelijk van Peronne, door afweervuur een ander in de streek van Riehebourg en La Bassée neerge-schoten.(FRANSCHE MELDING.) PARUS, woensdag 28 Augustus. — Officieel : Ten Noorden der Somme heeft de Duitsehe artillerie, krachtig beantwoord door het Fransch geschut, tijdons den naoht op verwoede wijze de eerste Fransche linies en de verbindings-werken ten Noorden en ten Zuiden van Maurepas beschoten. De Duitschers hebben deze beschie-ting door geen enkele infanteriewerking ïaten volgen. Ten Zuiden van de Somme, na eene krachtige artillerievoorbereiding, hebben de Duitschers gister laat in den avond ten Zuiden van Estrées en ten Westen van Soyéeourt de door de Fraa-schen den 21e veroverde loopgraven aangevallon, jvaarin zij op eenige punten konden voet vat-ten. Tamelijk bedrijvïge artilleriestrijd in de sectors van Belloy, Assevillers en Lihons. In de Vogezen hebbeu de Franschen met handgranaten eenen overval beantweord, op een der Fransche loopgraven, ten Zuiden van den Hartmannsweilerkopf. Betrekkelijk kalme nacht op het overige deel 1 van hot front. PARUS, woensdag 23 Augustus. — Officieel : Ten Noorden en ten Zuiden van de Somme is de geschiitstrijd den geheelen dag voortgezet. Hij was vooral hevig in de vakken van Belloy on Estrées. Op deai rechter oever van de Maas zijn wij ; door eenen, schitterenden aanval tusschen Pleury en het fort Thiaumont aanmerkelijk vooruit- ; gokomen en hebben 2Û0 gevangenen genomen. (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, woensdag 23 Augustus. — Officieel : i Wij hebbon twee vijandelijke tegenaanvallen ten Zuiden van Thiepval met zware verliezen afgeslagen. 0p het Ooslclijk Geveehtsterrein. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 24 Augustus. — Uit het groote hoofdkwartier : Afgezien ven'kleine gevolgrijke ondernemin- ' gen tegen Russisehe voortroepen, waarbij ge-vangenen en buit ingebracht werden, is er niets van beteekenis te berichten. (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 24 Augustus. — Ambtelijke mede-deeling : Behalve eenige kleine gevolgrijke voorvelds-ondernemingen, geen gebeurtenissen van belang, noch bij de strijdkrachten van cavaleriegeneraal | aartshertog Karel, noch bij het front van gene-! raal-veldmaarschalk von Hindenburg. (RUSSISCHE MELDING.) S< PETERSBURG, woensdag 23 Augustus. — Officieel : Vamiaeht heeft de vijand in de streek ten Zuiden van Krewo eenen aanval gedaan, die met groote verliezen afgeslagen is. Vijandelijke vliegtuigen hebben _ meer dan 100 bommen op de statie Maneritschi geworpen. In de streek van de Sereth, ten Zuiden van Brody, heeft de vijand op sommige punten aanvallen gedaan, die aile door ons vuur afgeslagen zijn. Bij den oorsprong van de Proetb hebben ^ij ten Zuiden van Ardzelusca twee hoogten, tên Noorden en ten Zuiden van den berg Koverla aan de Hongaarsche grens, bem&ehtigd. OeOostenpijksch-ïîaïiaanscheOoî'log (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 24 Augustus. — Ambtelijke mededeeling : Na hevige beschieting van den kam der Fas-sander-Alpen en van onze hoogtestellingen bei-derzijds het Travignoladal, zetten de Italianen tegen het front Colcorondo-Cima di Coco ver-scheidene aanvallen aan, die afgeslagen wèrden. Anders geene gebeurtenissen van belang. (ITALIAANSCHE MELDING.) ROME, woensdag 23 Augustus. — Officieel : In het Astico-dal heeft de vijand vannaOht hevig roffelvjiur gericht op onze stellingen; infanterieaanvallen zijn op het vuur echter niet gevolgd. Denzelfden jiaclit hebben wij eene poging van den vijand om op de hoogvlakte van Asiago tusschen Casera Zingarella (ten Noorden van de Monte Zebio) en Casera Zezio op te rukken, prompt door ons vuur gestuit. In het Tofana-gebied hebben afdeelingen infanterie en Alpini gister na korte doch doel-treiïende vuurvoorbereiding in een schitterenden stormloop sterke vijandelijke stellingen op de Westelijke hsllingen van den derden Tofana en in het Travenanzes-dal genomen. De vijand heeft zware verliezen geleden en 40 gevangenen, wapens en munitiein onze handen gelaten. In de streek van Gorz gesehutgevechten. Gistermiddag is eene vijandelijke afdeeling die Vertojbizza traohtte te naderen, door ons goed gericht vuur verdreven en heeft tal van doodeft laten liggeh. OF D£ EHLEA3IS. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 24 Augustus. — Uit het groote hoofdkwartier : Op de hoogten Npordwestelijk het Ostrowo-meer boden de Serven den Bulgaarschen aanval nog weerstand; hunne aanvallen tegen den Dzemaat Jeri zijn mislukt. Aile berichten uit het vijandelijk kamp over Servisch-Fransch-Engelsche successen, zoowel hier als aan de Wardar en de Stroema, zijn louter uitvindsel. MEN GELWpRK 43 Twee Zielen door M. D6UIY, Zoj^der befc te ç^urvén tOOpen was Roberte ypol mçer bezig Jjult dés bjik waarmeê Elle vïOuw volgd.t), clàj'i wël met den inhoud van liet gcwissêldtj gésprek. , î'otbij hareg eclitgeii0ot gonaderd, vroçg yaldorez b|ça ô{ Bij îç efei tàsjè geglaceei'de &oj£ie sma4.k zpvj. vindea. Jà zeker 1 \vas he^ antwoord. Al wat |e màar wllfc, 't il gelijk watî... Duidelijk kon mèt opmerken dat Elip toege bclariR stelfje 1p. zijne vrOuw, daç wel Si dep di'|®k diéh, zè hem te drinken bood. Robertç de Brayleg laciité, ndaar de toon van dat lacheS klo^k valsclx en afgunstig. ZOnder zich daaraan te storen waren de gelaatsidtdrukkingen van Elje eensklaps bekommerd gewordep en zich tôt zijne vrouw wendcndE, vroeg hij hàar Of ze zich vermoeid gevOolde. — Een weinig hoofdpijn, 't is van geen beteekenis, verzekerde Valderez. — Toeh hOud ik er aan dat gij de noodige zorgen nomen gaat, vervolgde Elie. Claude en Madeleine zullen er wel op waken dai onze gasten naar behooren bediend worden. Ter wij 1 de statige markiezin Madeleine de Vérans met het verzOck van Elie ging in kennis stellen, waren de markies en Roberte van hunjnè zitplaatsen recht gestaan en juist op het oogenblik dat Valderez de uit-gangsdeur van den wintertuin ging bereiken; werd ze door Roberte staande gehouden t— Ga u seffeas rnaar goed verzorgen mijnè lieve madame, spotte Roberte nael nàre valseh-zingende stem. Wat M. de Chlliac er ook van zegge, eene lijdende vrouW ka» hij geen enkelen stond langei duiden dan véjstrekt noodzakelijk. De moeder van Guilïemette kon er Over meê-Ûlappen! Onderhevig aan steeds opnieuw weêrkeerende kwalen, zâg men harén man dan telkenmale den trein nemen naat Wcenen of naar S4 Petersburg, als hij rnaai naar Groenland of Jnuië niet overvaarde. 't Was waarlijk charmant gehandeld, om ie gezOjj.dhfcid van zijne vrouw weêr te êegsazmsssjiid.i ij—gem-fwinîigii ■ 11 i— » 11 herstellen. Ah, die mannen! die mannenl De goudgetinte oogwimpers van Valderez nepen zich samen en op kouden, zelfs eenigs-zins scherpen toon, gaf zij Roberte te vet-i staan dat het altijd veel deftiger staat eens anders huishouding onbesproken te laten, zooveel te meer daar het toch zoo moeilijk valt om juist te beslissen aan wie de schuld ligt. Een weinig vorned&rd en beschaamd keerde Roberte terug, terwijl Valdereiz peizend naar hare kamer klom. Nadat ze een tabletje aspirine had ingenomen, daalde Valderez de trappen weêrom af en trad , haar wit salon binnen. Dit vertrek bleef haar bijzonder voorbebouden, en 't was daar dat ze gaarne een tijdje werken en overdenken kwam. Met de raarste en kostelijkste bloemon, welke elken dag onder leiding van den markies door den chef-tuinier in de voornâamste serren van het kasteel geplukt werden, was het wit salon immer lief en geurrijk Opgesmukt. Valderez stapfce door eene vensterdeur tôt op destoep. DeluchtgestelteniswasOndraag-lijk heet geworden. Zware, zwarte wolken hadden zich boveo de boschstreek verzatneld en teekenden zich in hét water der vijvers dOnker af. Geen enkel boom- of struikblad werd bewogen, zoo drukkend stil stond de natuur. Uitde muziekzaal weergalmdep pianoklan-ken. Onder duizend zou Valderez Onmiddel-lijk het slank maar toch zoo vaste spel van Elie hebben uitgestoken; die klanken, zoo sprelcend in hunne uitdrukking en waarnaar ze in 'fc geheim, zonder dat Elie het bemerken kon, zoo menigmaal met gansch haar kunst-minnend harte en in volledige zielsverruk-king, had geluisterd. Eens toch was het Elie ter oore gekomen, dit door een klein kindertongje. — Wanneer gij speelt, papa, vertelde Guilïemette, kan marna zooaanig staan Iuisteren dat ze mij niet eens hoort binnen-komen.En nu weer luisterde Valderez, een weinig benauwlijk aangedaan, zOekende in de taal der muzielc wat er op dit oogenblik in. de ziel van den speler, —haren man — toch mocht omgaan. Grof dondergeknal rolde verre en dichte bij door de ruimte en zware regendroppels begonnen reeds op h®t terras neer te kletsen. g"# ygrvo]*fc,> (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 24 Augustus. — Ambtelijke me-iedeeling : Aan de beneden-Vojusa schermutseling. (BULGAARSCHE MELDING.) SOFIA, 24 Augustus. — De generaalstal neldt op 23 Augustus : Op den rechter vleugel hebben de op Lerina rooruitdringende troepen gister de stad Kaato-'ia bezet. De verslagen Serven, hoofdzakelijk iot een vrijwilligersregiment behoorend, trokken îich naar het Zuiden terug. De troepen handelend in de richting Lerina-Saniea-Comitschewo-Ostrowomeer, na den 21e (Vugustus de sterk bevestigde stelling des vijanda >p den kam van den Malkanidzeberg veroverd ie hebben, rukten den 22 Augustus vooruit en .'ielen de Servische Donau- en de Servische iVardar-divisio aan in liare nieuwe stellingen oij het klooster van den H. Spiridio, op de loogte 207 en de Tschegantka-Planina. Tôt liertoe hebben wij 7 officieren en 200 man jevangen genomen. Wij maakten vijf gansch lieuwe Fransche snolvuurkanoimen, volkomen Dnbeschadigd buit, met hunne affuiten en himne paarden, benevens negen munitiewagens, zes machiengeweren, eenen bommenwerper, veel jeweren van monstering 1916 en 15 wagons rollend materiaal. Het gevecht gaat voort. Wij hebben ons bepaald ingerieht op de hoogte Dzemaat-Jeri, Noordelijk het Ostrowo-meer en in het Moylenicadal. Beduidende krachten der Schoemadio-divisie hebben den sector (Jkoeroez-Kowil aangevallen. Aile aanvallen zija onder groote verliezen vc r de Serven afgeslagen. In het Wardardal verliep de dag over 't alge-meen rustig. Bedrijvigheid der wederzijdsche artilleries. Slechts aan 't front Zuidwestelijk het Doiranmeer trachtte de vijand tegen 10 uur 's avonds onze vooruitgesehoven stelling aan te vallen, maar hij werd afgeslagen. Volledi-gende mededeelingen en getuigenissen van gevangenen brengen aan, dat het 176e Fransch regiment, hetwelk aan 't gevecht van 21 Augustus deelnam, 50% van zijn volk verloren heeft. 250 lijken werden op het slagveld gevon-den, samen met vele militarische voorwerpen. Op den linker vleugel hebben wij in het Stroemadal den linker oever der rivier volkomen Van vijanden gezuiverd. Het aantal gister dooï ons begraven vijandslijken overtreft 600. Talrijke dooden en eene groote menigte militarische voorwerpen, die het slagveld bedekten, getuigen de volkomene nederlaag der brigade Pertier. Bij hunnen opmarsch Zuidelijk van Drama ontmoetten vooruitgesehoven afdeelingen onze* troepen een Engelsoh schadroen, dat door. een® wielrijders-compagnie begeleid was. Na eene korte vuurwisseling trokken de Engelschen zich naar Orfano terug, nadat zij vooreerst twee bruggen over de Angista vernield hadden. Wij bezetton de spoorstatie van Angista. Tegenwoor-dig bevindt zich het spoorbaanvak Oktschilar-Buk-Drama-Angista-Seres-Demie-Hissar in onze handen. DardasellenKaukasus en Kleia-Azii (TURKSCHE MELDING.) KONSTANTINOPÈL, 22 Augustus. - Offi. cieel : In Mesopotamië en Perzië is de toestand on-veranderd.Op het Kaukasisch front zijn op onzen rechter vleugel op zichzelf staande tegen een deel onzer vooruitgesehoven stellingen gerichte vijandelijke aanvallen door tegenaanvallen geheel afgeslagen en wel met reusachtige verliezen voor den vij and, die alleen in het vak van Ognot 3000 man heeft verloren. Bovendien hebben wij 400 dooden, waaronder 4 officieren, voor onze stellingen bij Kighi geteld. Wij hebben ook eenige gevangenen genomen en een machiengeweer ver-meesterd.In het centrum is, afgezien van eenige onbe. toekenende patroeljegevechten, niets van belang gebeurd. Van de andere fronten zijn geen nieuwe be< richten ontvangen. DE YIJ1DE OORLOGSLEM0G. De vijfde oorlogsleening van 10 miljard mark zal waarschijnlijk openbaar gemaakt worden op 1 of 2 September. DE « IIEIITSCMD. >» De Deulschland moest vrijdag rond den mid-dag binnen de haven van Bremen loopen. D« stad is feestelijk opgetooid om de bemanning van de Deutschland te vieren. BUITENLAND NEDERLAND. — De aangeslagen visscher» booten. — Verschillenden telegrammen uil Amsterdam, Rotterdam en Vlissingen melden dat het Engelsche prijzengerecht besloot op staanden voet al de in de Noordzee opgevangen Nederlandscho visschersbooten los te laten. Ala voorwaarde wordt nochtans gesteld dat Engelsche kooplieden een deel van den visch op de open markt kunnen opkoopen. Men gelooft dat in dien zin eene overeenkomst zal getrofïen worden. — De visschers. — Te IJmuiden weigerden de bemanningen van talrijke visscherssloepen in zee te gaan. Ze wilden de verzekering van onder-steuning voor hunne familie, voor 't geval ze naar Engeland zouden opgebracht worden. D« reeders gaven toe, doch de visschers moeten zich houden in de toegelaten waters. „ — In verscheidene gemeenten ontvangen de bakkers de noo dige hoeveelheid meel niet meer om hunne kliënten te gerieven. Te Ymuiden hebben de bakkers in algemeene vergadering eene vraag gestemd, waarbij aan de regeering gevraagd wordt, dringende maatregels te nemen, ten einde de volksvoeding te verzekeren. — Een groot getal ge'interneerde Belgische soldaten zijn naar Rysoord overgebracht ten einde er in de vlasspinnerijen gebruikt te wor-den.— Don 22 Augustus zijn te Vlissingen met de postboot uit Engeland 35 geïntorneerde Duitschers en Oostenrijkors aaagekomen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes