Het volk: christen werkmansblad

565902 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 16 Juillet. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 02 juillet 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/w66930qb52/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Vior-eii-Twinligstc jaar, - B. 163 Godsdienst — Huisgezin — Eigendom Dcn Icrdag, 16 Jiiii 1914 MU ■ ■ " »W- » M Aile briefwisselingen vraeht-yU te zenden aan Aug. Van Isegliem, uitgever voor do naaml. Biaatscll. « Drukkcrij Het Volk », ilcersteeg, n° 10, Gent. Bureel van West-Vlaanderen : Cas! on Bossuyt, Gildo der A m. bachten, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra/-bant en Limburg : Vikfcor Kuyl, ûlinderbroedorstcaat, 24, Leuven HET VOLK Men schrljft 1ns Op aile postkantoi-en aan 10 h*. per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Due maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop ta betalcn. Kechterlijkè herstejling, 2 fr. per regel. Ongeteekende bi'ieven worden geweigerd. TELEFOON N° 137, GenW Verschijnt Œ maal per week. CHR1STEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET NUMMER S CENTIEMEN MET BIJYOEGSEÎi FONCTIONARISM. Op 100.000 menschen, «ijn er ten minste 99.000, clic meenen dat een minis-ter ailes vermag. Er zijn cr integendeel, met afrekening der onverschilligen* geen duizend die be-seffen dat een minister veelal de slaaf is van zijne îonctionarissen. Er is geen land dat daar uitzondering op maakt. Wij kennen een ministerie waar 't vol-gende gebeurd is : Tien beambten waren in verlof. Twee attderen deden hun werk, zoo goed, dat de bureeloverste hun eene bijzondere nota tôt bevordering gaf. Maar de afdeelingsovcrste had twee gunstelingen onder de verlojhou-ders en deed hunne namen invullen op de nota voor de twee werkers. De minister teekeitde de bevordering, natuurlijk in het gedacht dat het voor de werkers was, maar feitelijic kwam ze ten goede aan twee gasten die van 't verlof genoten hadden. De minister kon dat niet weten : 't is de fonctionaris die Ixet doet. En dat gebeurt in aile landen zonder onderscheid. Hoe komt het dat we, na dertig jaren katholieke regeering, in België nog gansche ministeriën hebben, waarvan de oversten enkel de bevelen der vrijmetselarij uit-voeren ? Vooreerst omdat onze katholieke mi-nistérs le vèrdraagzaam zijn. Maar in-zonderheid omdat een minister maar zoo-Ir.ng minister is als de politieke omstandig-heden hem aan 't bewind vereischen, terwijl de fonctionaris er om zoo te zeggen voor 't leven is. Wat zoo iets voor gevolg hebben kan, is maandag nog gebleken in den franschen Senaat. Zekere M. Humbert heeft daar eenige bijzonderheden aangaande 't leger in 't lient gebracht en, al moeten we den m an nu ook niet voliedig op zijn woord ge-looven, 't ziet er daar toch maar bleek mode uit. Volgens hem behooren de wapenstuks der sehutterij allemaal tôt den ouden tijd. De houwitsers in voorraad zijn gevaarlijker voor wie ze moeten bchandelen dan voor de-genen tegen wie ze zouden gerieht worden. Men vraagt honderd millioen voor den aan-koop van nieuw sehutterij materiaal ; de mortier die beoogd wordt, werd in Frankrijk uitgevonden in 1910, is reeds in gebruik in Rusland en in Duitschland en moet nu nog voor Frankrijk worden aangeworven. De ambtenaars der technische diensten wijzen aile uitvindingen af die niet van hen zelven komen, en wat zij zelf voortbrengen, kan de proef niet doorstaan, terwijl de fran-sehe uitvindingen, door hen afgewezen, in den vreemde benuttigd worden : echt fonetionarism 1 't Is overigens met de ver-zorging der mansehappen gesleld gelijk met het materiaal : er zijn in voorraad 900.000 schoeisels die dertig jaar gelcden vervaardigd werden, en men vindt er geen paren in, terwijl er feitelijk in 't fransch leger twee millioen paar schoeisels ontbre-ken. Èdoch, zoolang de fonclionaiissen nog die 900.000 onpare schoeisels op hunne boeken hebben, mogen er geen schoenparen gemaakt worden ! 1 I Zoo sprak die M. Humbert in den franschen Senaat. We staan natuurlijk niet in voor de echtheid van al zijn bcweren, maar volgens eigen bevinding zijn we toch in staat er ailes van te gelooven : of hebben we geen fonctionaris gckend, die den regenscherm t'allen tijdc en voor aile spoorwegreizigers wilde verpîichtend malien, omdat liij meende een bijzonder praktischen schermstander per komparti-ment te hebben uitgevonden? en zijn er geen offieicele beheeren, waar 't fonetionarism vijfvoudig zooveel beambten blijft eischen als er noodig zijn, cenvoudig omdat hetzelfde beheer vroeger nog vijf andere diensten te verzorgen had, die met den vooruitgang tôt andere beheeren zijn overgegaan ? 't Fonetionarism is eene ware plaag. Wij lijden er wat minder onder dan andere landen, inzonderheid minder dan Frankrijk bij voorbeeld. Maar er is meer en meer strekking om er ons ook mede te bezwaren. Laat er ons voorzichtig meê zijn. Hoe minder fonetionarism, hoe breeder de verantwoordelijkheid aansprakelijk is van hen die, gelijk ministers, de ware bestuur-[lers moeten wezen. En hoe breeder aan-sprakelijkheid der ware bestuurders, hoe meer recht wij ook allen hebben hen tôt verantwoording op te roepen. Zoo alleen kan 't bestuur van 't volk door het volk gewaarborgd zijn. Bmtenlandsche Polïîiek EELFBESTUUR voor de PHILIPPIJNEN. Bij het Huis van Afgevaardigden te Washington is thans een regeeringsont-werp mgekomen om den Philippijncn zeïfbestuur te vcrleenen. Het bepaalt dat een Senaat en eene Kamer zullen worden gevormd,welkerleden gcdeeltelijk zullen worden gekozen door het kristfclijk deel der bevolking en gcdeeltelijk door den gouverneur-gencraal. Laatstbedoeldc leden zullen het niet-kristelijk deel der bevolking vertegen-woordigen.STRIJDLUSTIGE HERDENKING. Maandag is te Belfast, in Ierland, ter herdenkirig van den slag aan de Boyne, eene groote belooging gehouden. Carson reed aan het hoofd van den optocht van 50.000 man, die naar een veld buiten de stad trok,om er eene samcnkomst in de open lucht te houden. Na aankomst op het veld heeft Carson eene rede gehouden,waarin hij verklaarde dat de regeering er nooit in zal slagen in Ulster den weerstand tegen Home-Rule te fnuiken. De mannen van Ulster toch erkennen alleen de voorloopige regeering en zij zullen hun wil trots ailes doen zegevieren. De vergadering is uiteengegaan, na aan-tieming van eene motie waarin toewijding aai> den Koning wordt betuigd. Eene sterke policremacht waste Belfast op de been ; de troepen hadden bevel in de kazerne te blijven. NIEUW POST- EN TELEGRAFBUREEL. Het nieuwe post- en telegrafbureel tusschen Hongarije en Bulgarie bevat eene sentioneele nieuwigheid.Detelegraaf-.dienst tusschen Boedapest en Sofia zal Jiamelijk langs draadloozen weg geor-ganiseerd worden, daar de Bulgaarsche regeering er groote waarde aan hecht, dat : Servi ë uit het verkeer van Bulgarië met westelijk Europa zooveel mogelijk uitge-schakeld zal worden. VAN ALLES If HT. MEER VERLOF AAN DE MILICIA-NEN. — Bij omzendbrief van 10 Juli 11. heeft den Minister van Oorlog beslist dat de milicianen der klas van 1913, die goe-den dienst verrichten en van onberispelijlc gedrag zijn, dat hun, zonder verlenging vàn dfcïisltijd, eene maand verlof zal kun-nen verleend worden, wanneer ze dit aan-vragen. verlof wordt verleend te beginnen van 15 Juli tôt 1 December, rekening hou-dend van de noodzakeliikheid door 't leger vereischt < en der verplichtingen die de schiet- en groote krijgsoefeningen vereischen zullen. Een ban voor den Minister van Oorlog ! BURGERLIJK EERETEEKEN. — Bij koninklijk besluit is liet burgerlijk eere-teeken verleend, te weten : A. ■— Voor ruim 35 jaar dienst. — Het kruis Ie klasse aan : De heeren L. Yan der Stichelen, sche-pen, te Audenaerde ; J.-B. "Van de Win-kele, bureeihoofd bij het gcmeentebestuur van Gent ; O. De Leye, gemeentesecre-taris, gewezen onder wij zer bij het bisschop-pelijk college van Dendermonde. GRAANVERBRUIK VOOR DE GE-HEELE WEEEîiD. ■— Voor de eerste maal is een overzicht verschenen van de voortbrengst en het verbruilc van graan in de wereld, gedurende de dertig laatste jaren, van 1880 tôt 1910. Gedurende deze dertig jaren is de op-brengst gestegen van 600 millioen kwin-talen tôt 1 milliard. Deze vermeerdering vloeit voort uit de verbetering der oogsten, meer intense beschouwing, en de uitbitei-ding van de bebouwde oppervlakte. In 1910 leverde ons vasteland 51 % van de totale wereldvoortbrengst ; Noord-Amerika 24 % ; Azië 16 % ; Zuid-Amerika Afrika en AustraJië samen 7 %. De bebouwde oppervlakte sinds 1880 gestegen van 62 millioen îir.ctaren tôt 100 k millioen ; deze bijwinst geschiedde vooral in Canada, Argentinië, Australië en Siberië wijl daarentegen de bebouwde oppervlakte verminderde in Engeland, Neder-land, Denemarken, België en ook een weinig in Frankrijk. In 1910 hebben Rusland en de Ver-eenigde-Staten het meeste graan uitge-voerd ; Engeland en Duitschland hebben het meeste ingevoerd. Engeland alleen trekt een derde van den totalen invoer. Zijne kokmiën daarvan zenden 32 % en de Vereenigde-Staten 30 %. BLIJDE INTREDE. — De koniug en de koningin zullen den 29 Augusti aan-staande, ten 11 % ure, hunne blijde in-trede doen te Aarlen. Te oordeelen naar de toebereidselen die van nu af reeds gedaan worden, zal de ontvangst van het vorstenpaar schitterend wezen. WERELDVOGRTBRENGST van PE-TROOL. •— Volgens statistieken was de voortbrengst van petrool in 1913 over gansch de wereld 378,300.000 vaten, tegen 351,178,236 in 1912 en 345,512,185 in 1911. Hiervan leverenden de Vereenigde-Staten alleen in 1.913 ruim 242,000,000 vaten ; Rusland 66,500,000 ; Mexico 26,000,000 ; Roemanië 13,500.000 ; Ne-derlandSch-Indië 11,000,000. VRIJGESTELD. -— Door den minister van justicie is in vrijheid gesteld Jozef Denis, van Elouges, die in 1892 tôt de doodstraf werd verwezen door het assisen-hof van Henegouw, wegens moord op zekercn Phibert Rasquin. Ter zitling hield Denis zijne volledige onschuld in de moord-zaak staande -en gedurende al den tijd van zijne opsluiting, heeft hij geen dag laten voorbijgaan, zonder zijne onschuld uit te roepen. Onder die omstandigheid en gezien zijn voorbeeldig gedrag, heeft het rechterlijk gezag geoordeeld, dat de in vrijheidstelling mocht toegestaan worden. Denis is naar zijn geboortedor p Elouges weergekeerd. Hij is thans 44 jaar oud. Als hij waarheid spreekt, heeft de ongelukkige 22 jaar onschuldig gevangen gezeten. COHGONIEUWS DE VERTREKKEN NAAR CONGO. — De hierna vermelde agenten der spoorweg-maatscliappij van den Beneden-Congo naar Katanga zullen zicli inschepen op de stoom-boot Edinburgh Castle, die zaterdag, uit Southampton vertrekt in bestenaming vaar Kaapstad : MM. Jan Vandersypen, ingenieur van den trekdienst en van het materieel, gehecht aan den dienst van den Katanga spoorweg ; Oscar Patyn, onder-statieoverste, id. ; J. Cordemans, ajusteerder-monteerder, id. ; Arth. Jacobs, id. ; L. Van Cauwen-herghe, monteerder-smelter, id. ; dokter P. Baynaut, gehecht aan den dienst van den zuidelijken aanleg van den Katanga-spoor-weg.Zullen zich inschepen op 31 Juli, aan boord van de Prinz Regent, der Deutsche Ost-Afrïka IÂnie : Voor het ministerie van koloniën : MM. de luitenant Labaye en Gorlé, contrôleur der belastingen. Voor de mijnen van Boven-Katanga : MM. Hecq, Leblu, Nitelet en Agenor, mijn-werkers ; Delneuville, draaier ; Colin en Coeymans, mécaniciens. Voor eigen rekening : Jufv. B. de Hase. « * * DE CONGOLEESCHE SPOORWEGEN.— Wij vernemen uit de bestc bron dat de Tan-ganyka Spoorweg Maatschappij het plan heeft c-pgevat in de veiscliiliende centras welke de spoorweg doorkruist, liotels en restaurants op te richten, vooral aan het Ten-ganyka-meer ahvaar de reizigers modem confort kunnen vinden, en van do nachtre'-zen zullen kunnen uitrUsten. Het is n.l. het plan van de maatschappij nacht-personen treinert te laten Ibopen vooi-namelijk op die, uren dat de temperatuur het minst hinderlijk is. Arbeidersbeweging. FEDERATIE DER CHRISTEN BEDIENDEN. Door den overvloed van feestelijkheden en vergaderingen, konden wij tôt hiertoe nog geen melding maken van het congres der bedienden, dat zondagmorgen plaats had in de zalen van St. Jozef, te Gent. De Nationale Fcderatie der christene beroepsvereenigingen van bedienden, mannen en vrouwen) en reizigers, heeft haren zetel te Brussel, Kogelstraat, 7, en werkt in overleg met het Algemeen Christen Vakverbond, zoodat de congressen samen gehouden worden, natuurlijk met minstens één afzonderlijke zitting. Deze van zondagmorgen was voorge-zeten door Yperman, van Bruggc, en Claus van Brussel. Hoogleeraar Brants, van Leu-ven, bevond zich tusschen de ongeveer 350 afgevaardigden. De algemeene schrijver, Léon Christophe, gaf verslag over het dienstverdrag, anders gezegd arbeidscontract. Aan het ontwerp door de Regeering neergelegd diencn wi/zigingen gebracht. Al de bedienden moeten er onder vallen, zoowel zij die bij een advokaat, een nota-ris, een bouwmeester in 't werk zijn, als deze werkende voor rekening van een meester in de nijverheid, den landbouw en den handcl. Er dienen meerderc v/aarborgen ge-geven in de gevallen van afstelling, dienst-onderbreking, bijvoorbeeld door ziekte en werkopzeg. In de bespreking werd gevraagd en toegejuicht dat de bedienden, na één jaar dienst, minstens 12 werkdagen verlof per jaar zouden bekemen. Ten slotte werd bij algemeene toe-juichingen den wensch uitgedrukt dat de K a mers* mits de voorgestelde Vvijzigingen, in den eerstkomenden zittijd 1914-1915, het Avetsontwerp tôt wet zouden maken. Met een krachtig verzoek tôt strengere toepassing der wetsbepalingen op de zondagrust, werd de zitting te 1 % ure geheven, na t besluit te hebben genomen in eene buitengewone zitting te Brussel, « den toestand der bedienden » te onder-zoeken.DE STAKING DER SWEVEGHEMSCHE DRAADTREKKERS. Zooals wij gisteren zegden werd zaterdag bij stemming besloten de staking voort te zetten. Aan de stemming mocliten enkel stakers, 21 jaar oud, deelnemen. De uitslag was 106 voor de voortzetting, 15 tegen en 5 witte briefjes. Ziehier hoe de toestand stond : Tengevolge der gevoerde onderhande-lingen hadden de overgroote meerderheid eene rcdclijke voldoening bekomen van 1 fr. tôt 1 fr. 50 per week loonsverhooging, Joch aan de grove draadtrelckers (een 30 tal) was niets toegestaan. De werklieden selfs deze die voldoening kregen, blijven Jus voortstaken uit solidariteit. Heden zal onderhandeld worden. Het is te hopen dat op dit laatste geschilspunt welhaast eene oplossing zal gevonden worden. DE STAKING BIJ BAUT TE KORTRIJK. ^ Er scheen eene oplossing aan gang na de ondcrhandeling van twee socialistische voormannen vrijdag laatst. De voorwaar-den van den patroon werden zelfs door de leiders als aanneembaar verklaard. Zaterdag werd nog tweemaal, maandag , 'ne keer en dinsdag twee keercn naar den patroon gegaan, doch de overeenkomst kon niet getroiien worden. Er wordt nu zelfs verzekerd dat de patroon geen onder-handcling meer zal toestaan vôôr de kermis, dus nog drie weken. BIJ DE LUIKSCHE STEENGROEFWERKERS. De staking te Sprimont en in de andere glaatsen der firma Roggen blijft voort-duren. Drie maanden reeds is het werk stop gezet en nog is er geene verandering in den toestand te bespeuren. Op de 1400 stakers zijn er maar 175 die niet elders werken. VOLDOENING. De fransche postbedienden hebben voldoening bekomen. In laatste stemming heeft de Senaat, met 146 vo&r„ en 113 tegen, het krediet verleend, waardoor de ' gevraagde vergoedingen aan de postbedienden kunnen verschaît worden. DE DREIGENDE BELASTING op de vreemde werklieden die in Frankrijk gaan werken, heeft weer de aandacht gevestigd van de belgische katholieken, die er de eerste maal in gelukten, de reeds in de fransche Kamer gestcmde belastingen, door den Senaat te doen verwerpeno Er zal bij de regeering krachtig worden aangedrongen om 't dreigende onweer nogmaals af te keeren. WERKSTAKING DER TRAMBEDIEN-DEN TE 'S GRAVENHAGE. De algemeene werkstalcing is na eene groote vergadering uitgeroepen. Vier der 800 aanwezigen stemden tegen de staking. Nauwelijks was het besluit gckend, of uit Berlijn kwamen reeds 100 duitsche bedienden om de stakers te vervangen. Begeleid door talrijke policieagentcn gin-gen zij aanstonds naar de tramstand-plaats, terwijl de trambedienden hen hevig uitjouwden. BEWEGING DER POSTBODEN TE TANGER. De Engelsche postboden zijn in werk-staking gegaan en na voldoenipg hunner eischen terug aan 't werk gegaan. Hetzelfde heeft zich voorgedaan bij de bedienden van den franschen post en tele-graaf. Eenige opstootjes hadden plaats, waarbij een postbcdiende werd gekwetst. ' DOKWERKERSSTAKING TE LIVERPOOL. \ De staking onder de bedienden van het beheer der dokken van den stroom Mersey. De staking bepaalt zich bij de jongelingen die die.nst doen aan de lokomotieven, maar men vreest dat zij zich zal uitbreiden tôt den seheepvaartdienst. TEXTIELBEWERKERSSTAKING IN RUSLAND. Ongeveer 20.000 textielbewerkcrs der streek van Kostnoma zijn in staking. De stakers vragen verhooging van loon en beter gezondheidsvoorwaarden op het werk. Een der leiders werd door de policie aangeliouden. Daardoor hadden opstooten plaats, waarbij verscheidene aanhoudin-gen plaats hadden. : BINNENLAND AKTWERPEK ANTWERPEN. — De Koning heeft 150 fr. geschonken aan de bemanning der , postboot Slad Antwerpen, waarmede hij • zondag zijn tochtje deed op de Sclieldc. Dat die bemanning van de hitte te lijden gehad heeft op het vaartochtje, zal nie-mand verwonderen als men weet dat het 1 in de stookplaats 55 graden heet was I Maandag werd het geld verdeeld- en men dronk een pinLje op de gezondheid van koning Albert. ■— De hecr graaf de Ramaix, senatoi van Antwerpen, heeft een postzegel v^n het eiland Mauritius aangekoclit voor de bagatel van 14.000 fr. Naar het schijnt zijn er nog slechts ailes bijeen 24 exem-plaren van die postzegeld. We zullen dus niet lang meer mogen uitslellen, als we er nog een willen van machlig worden. BRABÂNT SCKAARBEEK. — Op de DaillyplaatS viel woensdag, rond den middag, een ver-sclirikkelijk ongeluk voor. Een autowageiv, gevoerd door zekeren Paloris, kwam in botsing met een electrieksclien tram. Paloris werd van zijn bok geslingerd en onder het tramrijtuig verplettcrd. De tram moest opgelicht worden om het akelig verminlct lijk er van onder uit te halen. Dé stoffelijke schade is zeer aanzienlijk. — Dinsdagnr cht stond Mev. A..., woon-achtig Jozef Van Campstraat, en die reeds geruimen tijd in het hoofd lijdcnd was, zonder dat haar man liét hoorde, op, en ging zich in den tuin, in den waterput verdrinker,'. ETTERBEEK. — Maandagavond kwasn in de wijk der Vervierslaan een erg ongeluk voor. De zesjarige Karel Dupont, wonendo St. Pieterssteenweg, had zich aan 't achter-gedeelte van een elektriekentram vastge-klampt. Aan de baankromming liet de jongen los, doch werd omgeworpen door een tram die uit tegenovergesielde richting kwam. Het slachtoffer werd letterlijk ont-hoofd.WEST-VLAANDEREN BRUGGE. ■— De aanstaandc pcerden-markt gezegd S' Jacobsfeest, zal plaats hebben op 24 en 25 Juli aanstaandc. — Maandagnamiddag, rond 5 ure, werd de genaamde Stubbe, koopman te Vel-deghem, oud 52 jaar, langs de Scheeps-daelelaan door den automobiel van den heer Hautekiet, van Blankenberglie, ver-rast en omvergereden. Het slachtoffer werd bewusteloos naar het S' Janshospi-taal overgebracht, waar de heeren doctors bestatigden dat hij een bil gebroken was en erge kncuzingen over gansch het li-chaam droeg. De man is dinsdag terug tôt bezinning gekomen ; zijn toestand is thans gerust-stellend.— Het lijk, maandagmorgen uit het water van den Ouden Dok, achter de fabriek van M. Van Acker, opgetrokken, is herkend ; 't is dat van Alfons Compagnie, 62 jaar oud, gepëîisionneerde onderofîicier de-r gendarmerie, wonende Waalschestraat. Hij werd sedert zaterdag vermits ; zijn lijk is naar het hospitaal overgebracht. -— Maandagavond, rond 7 ure, werd Eerw. Heer De Jaegher, wonende Groe-ninghestraat, ten zijnen huize bedreigd door een aan hemonbekend mansper^on, doc hem voor een momentje maar 4000 fr. eischte 1 — Dinsdagmorgen, om 9 yz ure, is het ingespannen peerd van eenen handelaar, wonende Wollestraat, ter Groote Markt op hol gegaan. Het vluchtende dier kon opgehouden worden door eenen policie-agent.LAUWE. — Een houten Iiangaar, gc-legen Statiehoek, is dinsdagnamiddag gansch afgebrand. Hij zat halfvol vlas en was de eigendom Van M. Sylvain Roose en gebruikt door Evarist Herman, make-laar. De pompiers hebben de naburige gebouwen kunnen vrijwaren. Men .be-raamt de schade op 2000 frank door ver-zekering gédekt. De oorzaak blijft on-bekend. M-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes