Het volk: christen werkmansblad

539362 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 11 Novembre. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 30 septembre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/gh9b56fg8d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Aile 6 ri p f wiseelingeii vraehf rrij te een den aan Aug. Tan ÏEeghem,ui(gcver voor denaaml scaetEcli. « Drukkc rij Het Volk», Meersteeg, n° 18, Gent. Bureel voor West-Vlaandereni Gaston Bossuyt. Recolletten* çtraat, lé, Kortrijk. M ■ H ■ M I m# I II m |nk l|p* «Jf ' ' V, f» ; - v 3 Mîti siM]Tî ïn ♦ Opnllr- posik.Trîoivnsan ÏOT? Per jaar. Zes rna*ndi'n fr. 5.00 Drie maandÊn fr. 2,ô0. Aankaerilgîngen : Prijs volgens tarief. Voorop t< fcetaien. Rechterlijke herstelling, 2 ts per regel. Ongeteekende brieven wordel fe* geweigerd. m TELEFOON N* 137. (lAnK Verscliljnt 6 maaî per week megats^smùs&sim *!*■» » mSE&BBB3S& CHRISTEN WERKMANSBLAD 8 CeQîiemen Si ci nummep Over Boomen Den zomer door, heeft eeii vijgelaar aevens mijne studiekamer geplant, zijm mooie, donker groene, breede, liands gewijs ingesneden bladeren naar mij toe geneigd, als wouden ze zeggen : neem on: vast en geeî ons een vriendelijken druk Gisteren kwam er de koele adem vai den eersten vorst over blazen en t.han hangen ze bijna verdord en gansch ver schrompeld aan de takken te bengelen prozaïsch en afziclitclijk, als de lappei van een verhakkeld kleed ! Zôô behandelde de voorbode van dei droeven winter meest al de heesters ei boornen, het sieraad onzer tuinen ei lanen... Levensouderdom, gémis aan warmte mangel aan licht hebben het geblaârt eerst met lichtrood, vervolgens me paarsch en geel besprankeld; ten slotti gaf de killigheid een verraderlijken zweep slag in de loovertakken en kwam d> wispelturige vrind 't een achter 't ande blaadje afplukkcn. Ook, in dolzinnig woede ontstoken, rukte een orkaan d< arme bladeren bij gansehe hoopen af ei ging ze te warrelen werpen langs stratei en velden. Nog enkele dagen, en onze boomei zullen staan, naakt en haveloos, als d geraamten van die drommen forsch1 krijgers, die wij zagen voorbij trekken ej die thans hun blank gebeente tusschei de twee strijdlinië3 hebben achtergelaten Eeiie streek zonder boomen doet on, bijna onwillekeurig denken aan Victo Hug'o's wereldbekend vers : « Seigneur! préservez-moi, préservez ceuxque j'aime, Frères, parents, amis, et. mes ennemis même Dans le mal. triomphants, De jamais voir, Seigneur, l'été sans fleurs vermeilles, La cage sans oiseaux, la ruche sans abeilles, La maison sans enfants. » Welk Nikolaas Beets, ons dunkt, ge lukkig vertolkte door: « Bewaar mij, Heer! mijn broedren, en mijn vrindei En hen zelfs, die eealust in mijn-s tranen vinden, Indien er zalkeir zijïi mteaclite» i Dat zij nooit zomertijd, aan bloemen arm, bejammerei Of bijenlooze lorve, of schaapskooi zonder lammerei Of kinderlooze woning zien ! » Eene streek gansch en geheel va boomen beroofd, bestaat ten Noorc Ôosten van Azia, namelijk Noord-Moi golie en aanpalende deelen van Chin: Onze zendelingen, die daar naartoe tro] ken om het Gelooî te verkondigen, kunnei in hunne brieven, niet zwijgen over c treurigheid van die gewesten. Het coi tinentaal kai'fcRter van het kUmaat dcz streek wordt verscherpt door het gem aan de bodembedekking der boome zoo is er niet alleen onzeggelijk m« koud in den winter en heet in den zom dan hier; maar de regen, wanneer hij zi( gewaardigt te vallen, hetgeen niet al jaren gebeurt, komt in vreeslijke stoi vlagen neder, voert van op de hoogten den vruehtbaren grond naar de dale die, in drassige geulen herschapen, ove stroomen en ailes wat op de bebouw strepen staat, omwoelen en bederve Armoede of hongersnood als het ni regent, dood en vernieling als het reger is maar al te dikwijls de toon, die er kloks'aat... Wanneer het regenen ophouc loopen die geulen weder leeg en moet de bewoners zich beijveren om h laatste voc.ht dezer tiidelijke stroom niet te laten wegvloeien. Hadden de voorouders der landzat en de huidige bewoners zelf, bijgesta do or een vooruitzi ende staat sbestuur, j a i lijks enkele boomen geplant in de dal en op de bergwanden, dan zou de aîbs gering van den regen in haar yernielin; werk zijn gestuit, zou de wakte, bet over den bodem verdeeld, eene gunsti uitwerking op de luchtgesteltenis u geoeîend hebben en zoudendeze ontzagl uitgebreide gewesten meer bewoonba zijn. Ons land en de aanpalende stat waren in vorige eeuwen meer met boo: gewas bedekt dan thans. De vermeert ring van de bevolking en de nijverheii behoeften hebben een aantal bossch neergehakt, doch de uitroeiing is teg( gewerkt geworden door de steîseimati wederaanplaatingen in boscblanden bijzeaderCijk door het aanleggen v bepîante banen, akkers en tuinen. SLeden, dorpen zell, willen zij hed •en beschaafd uitziéht opleveren, moet beplan te tenen en openbare tuinen liebbi Dikwijls is fret geen gemakkelijk raad goed te kiezen welfce boomsoortcn m in eene strsçataanplaHting gebruiken z Inderdsad, de boompjes worden kb van gestaïte aangelcoeht en geplant. : eerste jaren is iedereen over het wé tevreden, de boompjes staan flink en stiaat levert een heerlijk zicht < Doch het spreekwoord zegt : van tak, wassen er boomen; en als de soort n degelijk gekozen is, worden de flin boompjes statige exemplaren, die h wel zouden te pas komen langs eene z< breede baan, maar die, in eene straa van een twintigtal meters breedte, d ' inwoners van het schoonste van het lich , berooven. Om liiervan een voorbeeli ; buiten de «genadige stede van Gent - niet te gaan zoeken, halen wij de Lede ■ ganckstraat aan. Deze is 16 meter breei > en is beplant met eene aîwisseling vai • zilveren linden en bruine beukenboomen » Deze laatste schijnen er niet te willei > trekken; misschien wast deze soort nie - graag tusschen de huizen ingesloten , maar wij denken nog liever, dat ze nie > fel groeit omdat hare geburen gansch he ammelalcen naar hunnen kant trekken i De linden, inderdaad, stellen het maa 1 te wel en 't is al verloren, dat de nie 1 zachtzinnige boomhakkers er met hui mes tusschen komen, de zege biijft aai , de ailes overwassende linden, tôt spij 3 van de inwoners, die mogen spreken vai t «ten half drieën donker! » Was men v66 5 vijf en dertig jaar op het gedacht gekomen - de beuken er niet te planten en de linde] 5 als leiboomen plat te leggen,te beginnei r op eene hoogte van drie meter bovei 3 den grond, dan zou men thans eene straat 3 beplanting hebben met een zeer eigen 1 aardig voorkomen, welk aan de bewoner 1 weinig of geen bezwaàr zou opleveren (Sloi mortjen.) l " 3 Ânlwoord van den Rijkskanseîier oj î gezegden van lord Eduai'd Grey. — BERLIJN, 9 November. — In de zittin g van heden der hoofdkommissie van den Rijks r dag, sprak de RijksJeanselier Dr von Bethmcin. Bollweg als volgfi : ÎJIijne heeren ! De gang der Rijksdaçsverliai] delingen heeft het mij niet mogelijk gelater nog in volledige zitting het woord te nemen oi verklariiigen nopens de algemeene politiek t doen. Ik meen echter dat aan de beteekeni welke ik aan die verklaringen hecht, volkome recht zal geworden, wanneer ik ze voor de vej gadering der hoofdkommissie doe, en desweg heb ik den voorzitter om de samenroeping deze zitting verzocht. t, Mijne heeren ! De kern der .ingrijpende be sprekingen, welke hier in de hoof<|kummissi !j_4 nu» vouigciiCViiVAO woivox* govvoxu slotte immer de \Taag geweest naar den yoon gang en het beëindigen van den ooilog. Bij onz vijanden is er in den regel sleehts spraak va H de voortzetting van den oorlog. Ook lord Gre i heeft dit besproken in zijne gastmaalrede voc de vereeniging der buitenlandsehe pers E L Engelsche minister heeft daarbij een wooï uitgesproken, dat verdient vastgehouden i C- worden. Hij zegde : «Men kan niet dikwijls g< 1, noeg terugkomen op den oorsprong van de le oorlog, waut die oorsprong heeft invloed vo< 1- de vredesvoorwaarden. Zoo het de wa,arhe: ;r ware, dat de oorlog Duitschland opgedronge • geworden is, dan is het maar logiek, dat Duitsel . land zekerheid tegen eenen toekomstigen aanv verlange » Dit is in elk geval eene bsmsrhe, waardige bekentenis. Natuui-lijk volgt ald] sr de bewering, dat het tegendeel der Duitsel îh voorstelling van de oorzaken des oorlogs jvii le is. Niet aan Duitschland is de oorlog opgcdwo: gen geworden, maar wel Duitschl^d hee ai Europa tôt den oorlog genoodzaakt. Bij devooi n liggende gewichtigheid, welke lord Grey o ' nieuw aan deze kwestie voor de vredesvoorwaa r- den weder hecht en die wij er immer aan gehee. Ie hebben, ben ik ge oodzaakt den feitelijb n. stand weer eenmaal vast te stellen en de nevt et te verdrijven waarmede onze vijanden de zaa [t lijke verhouding zoeken te omsluieren. Tege jg over u, mijne heeren, kan ik daarbij sleehts h 14. bekende herhalen. ' De daad, die den oorlog Onveimijdeli 3D maakte, was de Russisehe algemeene mobilise et rjug; welke in den nacht van 30 op 31 Juli 19 ïn bevolen werd. Rusland, Engeland, Frankrij gansch de wereld wist, dat deze stap ons e 311 langerwachtenmoest onmogelijk maken, datd II) stap dezelfde beteekenis had als de oorlogsverkl L1,_ ring. In gansch de wereld, ookin Engeland,begi men in de noodlottige beteekenis der Russise el1 mobiliseering klaar te zien. De waarheid bree g" zich baan. Een Engelsch wereldbefaamdgoleer !S- heeft vôôr eenigen fijd gesclireven : « Yeel me er schen zouden over den oorlog anders de ge ken, indien zij over het oorlogsbegin beter 1 [t- seheid wisten, bijzonder over den feitelijk • i stand der Russisehe mobiliseering. » Geen wonc aT dat lord Grey in zijne nieuwe rede de Russise mobiliseering niet onvermeld kon laten. Hij z zich gedwongen van de Russisehe mobiliseeri en te spreken. Hij kon niet meer afstrijden, dat 31- Russisehe mobiliseering aan de Duitsehe le- Oostenrijksche mobiliseering voorafging. Me ls- daar hij de schuld aat den oorlog van de Enter en wil afschuiven, doet hij de gewaagde pogii door eene gansch nieuwe voorstelling de R1 slsche mobiliseering als het Werk van Duitst ^e lemd te etoen voorkomen:. Lord Gi'ey heeft v en klaard : « Rusland heeft dan eerst gemob: an aeerd, nadat in Duitschland een berieht v scher en was, dat Duitschland de mobffiseeri en bevolen had, en nadat dit berieht naar St-1 en tersburg getelegrafieerd geworden was. » IV verwijzing naar de zoogezegde vervalsehing < j depeche van Ems in 1870, voegde hij er bij, t in het door ons gekozen oogenblik een maneui en verricht geworden is, om een ander land : al. eenea verdedigiugsmaatregel uit te dagen.en t ;in dan deze verdedigingsmaatregel door ons 1 De antwoord geworden is met een ultimatum, c •rk de® oorlog onvermijdelijk gemaalct heeft. 1 de heeft 2% jaar geduurd, vqoraleer lor«J Grey deze evea nieuwe als objeetiçf valsehe voorst .P' ling der oorlogsoorzaken gekomen û>. De 1<; les vgl zaken, waarop hij zinsp^lt, is gekend. I dokument, dat aan zijne bewijsvoering toi gro ke siag dient, is een extra-nummer van den Berli: îel I Lokal-Anzeiger. ;er I De heeien heriqu^ea ^elljcht, d^ c t donderdag 30 Juli 1914, in de vroege namiddag-3 uren, de Lokal-Anzeiger in den vorm van een t extra-nummer de valschc melding uitgaf, dat 1 Z. M. de Keizer de mobiliseering bevolen i'-'-d. „ De heeren weten ook, dat tersfconel de vorkoop van dit extra-nummer door de policie verhinderd j en de voorhanden zijnde exemplaren in beslag genomen werden. Ik kan bovendien vaststelien, 1 dat de staatssecretaris van Buitenlandsche Zaken dadelijk den Russisehen gezant en terzelf-l dor tijd aile ovorige gezanten per telefoon ver-t wittigde,dathetberieht, doovO.enLokal-Anzeiger uitgegeven, valsch was. Evenzoo werd het ge-^ zantschap terstond door de redactie van clen (. Lokal-Anzeiger berieht, dat er een miszien in 't spel was. Ik kan verder vaststellen, dat de Russisehe gezant onmiddellijk na 'tverschijnen L" van het extra-nummer eene cijfermelding naar t St-Petersburg getelegrafieerd iiad, die volgens 1 het Russiseh Oranjeboek luidde : « Ik verneem 1 dat het mobiliseerir.gsbevel voor het Duitsehe j- landleger en de Duitsehe vloot zooeven verkoo-digd geworden is », maar dat op dit telegram, na. de telefonische verklaring door den staats-! sela-etaris von Jagow, een tweede in opene , spraakvolgde, hetwelk luidde : « Ik verzoek mijn 1 laatste telegram als nietig i<e sanzien. Ophel-l dering volgt. » Weinige minuten daarna zoncl de 1 Russisehe gezant in eijfeischrifteen derde telegram, 'twelk volgens het Russisehe Ora.njeboek zegde, datde minister van Buitenlandsehe-Zakcn hem in dit oogenblik telefoneert, dat het berieht b der mobiliseering van léger en vloot valsch is, en dat de betroffen extra-bladen in beslag genomen geworden zijn. Het onmiddellijk ingrijpen van den staats-» secretaris von Jagow om de valsehe melding terecht te wrzen — een ingrijpen, elat in het cfficieel Russiseh Oranjeboek, in het telegram van den gezajit Sjirbi. w bevest-igd wordt — y weerlegt alleen reeds de bewering van lord ' Grey, dat wij zinnens waren Rusland te bedrie-rj gen om het tôt de mobilisatie te lokken. Ik kan echter ook vaststellen dat volgens hetgeer. blijkt uit het Keizerlijk postbestuur over de verzen-dingstijdstippeu der drie telegrammen van den ^ Russisehen gezant, deze nagenoeg gelijktijdig te St-Petersburg moeten aangokomen zijn. De Russisehe regeeriiK kan zieh dits enkel een kor-ten oogenblik in de valsehe meening bevonden [ hebben dat de algemeene mobilisatie in DuiCsch-~ land bevolen was. In aile geval was de terecht-wijzing der valsehe melding reeds vertrokken, r vooraleer de Russisehe regeering van haren kant ! de algemeene mibilisatie bevool. e Mijne heeren, wij hebben geen tribunaal te " 'Vos?; e gebracht word. DeRussische regeering zelve, die :J toch het best moest ingelieht zijn over de reden „ harer mobilisatie, is nooit op het gedacht geko-J men, zich voor haren noodlotsvollen stap te be-,e roepen;, op het bijzonder blacl van den Èerlinei d Lokal Anzeiger. 'q Lord Grey zal, zooals ik meen, cîen Tsaai als getuige niet afwijzen. De Tsaar heeft nog den n vrijdag 31 Juli om twee urenamiddag, wanneei )r het mobilisatiebevel aan al de Russisehe strijd-d krachten reeds gegeven was, aan Z. M. (len j, Keizer op dezes laatste vreelesberoep getele-j. grafieerd : « Het is feitelijk onmogelijk onze miii aï taire voorbereidingen, noodzakelijk gemaakt door de mobilisatie van Oostenrijk-Hongarië, te staken. » Geen woord van Lokal Anzeiger ie van eene Duitsehe mobilisatie. st Daarbij h or in lier ik er aan dat ook het wijzer i- van den Tsaar op de zoogezegde mobilisatie vai Et Oostenrijk-Hongarië geen reden kon geven vooi > dOi algemeeno mobilisatie van Rusland, Oosten p- rijk-Hongarië had, op het oogenblik van hei r- bovelen der algeça0ene mobilisatie van Rusland it enkel acht legerkorpsen op oc rlogsvoet gesteld in met het oog op het gesehil met Servie, en Ruslanc :1s had deze maatrogelen reeds op 29 Juli béant' k- woord door het mobiliseeren van 13 legerkorp a- sera. Sinds 29 Juli waren door Oostenrijk-Hon et garië geene verdere militaire maatregelen geno men, die Rusland eenige reden hadden kunner jk geven tôt de algemeene mobilisatie, die gelijl e- stond met de oorlogsverklaring. Eerst wannee: 14 de algemeene mobilisatie in Rusland bevolet k, was, is Oostenrijk-Hongarië, in den voormidda< 3n van 31 Juli ook van zijnen kant ovêrgegaai ie tôt de algemeene mobilisatie. et- Wij van onzen kant, hadden zelfs dan not nt langmoedigheid en geduld bewezen die tôt di he uiterste grenzen ging, met het oog op ons eigei kt bestaan on de verplichting tegenover onze bond de geno ten. Wij hadden zelfs reeds op 29 Juli lcun< n- nen mobiliseeren, wanneer Rusland tegen Oos n- tenrijk mobiliseerde. De tekst van ons ver ie- bond met Oostenrijk-Hongarië was bekend en Niemand had onze mobilisatie kunnen aanziei 1er als eene aanvallende. Wij hebben zulks niet ge he daan. Maar ook op het berieht der Russiseh ag algemeene mobilisatie hebben wij minsten ig enkel met de aankondiging van dendreigendei do oorlogstoestand geantwoord, hetgeen nog geen' en mobilisatie beteekende. Wij hebben zulks aai ,ar de Russisehe regeering medegedeeld en er bij lté gevoegd dat de mobilisatie zulks voor gevol, ig, zou hebben, zoo Rusland niet binnen de 12 urei is- iederen oorlogsmaatregel tegen ons en Oosten ■/:- rijk-Hongarië staakte en ons hierover een ar- besllste verklaring zond. Wij hebben dan aa: li- Rusland door wiens schuld reeds het noodlo 3r- van den oorlog als onoverkombaar «itiiizio ng werd, nog eens een termijn gegeven om zich t Je- overdenken en in het laatste oogenblik de^ [et wereldvrede nog tp redden. Wij hebben door cli 1er verschuiven op het laatste oogenblik, aan d Lat verbondenen en vnenden van t Rusland, no fer eens de welgesohikte mogelijkheid gegeven, o ;ot Rusland te werken ten gunste va,n den vrede. lat Het was vruchitloos. Rusland liât ons zonde )0- antwoord. Engeland volhardde tegenover Rus lat land in zijn stilzwijgen. Frankrij k looehend [et door zijnen minister-voorzitter, tegenover enze; Sot gezant, nog don avond van 31 Jiïli, het feit de el- Russisehe mobilisatie bepaald af en beval zijn o.p eigene mobilisatie eenige uren vroeger dan w\ Eet van onzen kant tôt dl mobilisait overgtnget nd Wat fen andere ^angaat het zoogezegi w de/eïKie^arakter der Bussigche mobilisa^ wil ik hier mtdrviSkfilijk vaststellen, dat b l§n het uitbreken den oorfog m 1014, flo, eene algemeene mededeeling der Russisehe regeering, van liet jaar 1912, van kraeht was voor do mobilisatie en die woordelijk het volgende behelst : « Van ailerhoogste zijde is bevole-n (lat de afkonoiging der mobilisatie, terzelvertijd de afkondigingis van den oorlog te'gen Duitscb-lard » TegenPuitscbland mijne Heeren, in 1912 tegen Duitschland! Het is Onbegrijpelijk, hoe in tegenwoor-digheid vàn doze t'eitelijke toestanden, lord Grey aan de wereld en aan zijn eigen land, met de gescliiecîenis der manouevers komen kar., met de welke wij het vrodesbereide Rus-lar.d tegenover ons willen door plompe ver-valschirg, over zijne eigene maatregelen uit-gelokt liebben. Neen, Mijne Heeren, de waarheid, is, nu en nooit had Rusland den noocllottigenstap gedaan,zoo hetnietvan de Tueems, door handelingen en opstokingen aangemoedigd weid tôt dezen stap. Ile herir.rer ook aan het feit van 't uur, wp.nneer Rusland het bevel der algemeene mobilisatie uitvàardigde. De onderrichting, die ik op 30 Juli aan onzen gezant te Weenen gegeveij lieb is bekend. In deze Onclerrichtingen heb ik de Oosten-rijksch-Hongaart>che tegeering eene volledige verstaj-dhouding met Rusland dringend aaiibevolen en uitdrukkclijk VL-rklaard dat Duitschland niet weaachte door niet-in-achtiieming zijner beraadslagingen in een wereld bra»d medegctrokken te worder,. Lord Grey wist ook genoegzaam dat ik een vermiddelingsvoorstel van hem op 29 Juli aan Onzen gelant die mij een goede grondslag voor het behouden van cien vrede tOescheen, met de beslissendsto aanbeveling verder naar Weenen heb gestuurd. Ik heb dan ook naar Weenen getelegrafieerd, dat, ingeval de Oostenrijksch-Hon-gaarsche regeering elke vermiddelmg ver-wierp,i]f bij eene vaststi Uing. waarbij Engeland tegen Ons, en Italie en Roomenië aile t -ckens gaven, van niet met Ons te gaan, be-wust was, dat wij met Oostenrijk-Hongarije tegenover <i'ie Groot-Maehten stondon ; aan Duitschland zou, gezien de vijandsohap van Engeland, het hoofdgewicht van den strijd toevallen. De politieke waardigheid van Oostenrijk-Hongaiije, de wapeneer van zijn leger evenals zijne rechtmatige aanspraken tegen Servie konden door de bezetting van Belgra-do oî eene andere plaats voldoende gevvaar-digd worden ; wij mOesten to (le Weerier *gcboclen voorwactrden aan te nemen ; de ver-antwoordelijkheid der gevolgen ware v°°i Oostenrijk-Hongarije en voor Ons buiten-gewoon zwaar. De Oostenrijksch-Hongaarsche regeering beantwoordde aan onze dringende voorstel-lingen, daar zij haren gezant volgende aan-wijzing gaf : . , Ik verzoek uwe Escllentie, den staats-sekretaris von Jagow om zijne door heer vOr Tschirky gedane mededeelingen te be-dankor», en hem te verklâren dat wij, meu-tegenstaande de veranderingen welke îr den toestand gekomen zijn door de mobiel maldng van Rusland, gnome bereid zijn he voorstel van Sir Edward Grey tusschen on: en Serviè als bemiddelaar op te komen, bi] a treden ; de vooropstellingeB tôt onze btj tredi;"g zijn evenwel, dat onze militajg aktie tegen Servie voorloopig haren voort gang neffie en dat het Engelsch kabmel de Russisehe regeering bewege, de tegen onf gerichte Russisehe mobielmakmg tôt stil stand te brengen, in welk geval wij ook df ons afgedwongen defensive mobiehseermgs maatregelen in Galicie zuilen intrekken Daar tegenover stel ik den volgenden staj van Grey : Op 27 Juli 1914 gaf hij op de be merking van den Russisehen gezant t< Londen, dat in de Oostenrijksuh-Hongaar sche kringen de indruk heerschtè als zoi Engelancl rustig blijven, dit antwoord «Deze indruk zal verdwijnen door ae be velen welke wij aan de eerste vloot gegevei hebben». Op 29 Juli gai Grey van zijne ver trouwelijken waarschuwing aan onzen gezan in Londen, dat Duitschland op spOedige be slissing van Engeland, dat wil zeggen O] zijne deelname aan den oorlog tegen On moet gevat zijn, ook aan den Fransche'i gezant kennis. Kon Lord Grey aannemei dat eene zulke openbaring voor den Fran schen gezant, den vrede zou dienen Moesten de Pranschen deze hoop niet al ■ wapenbijhulp in geval van oorlog aan zien Moest Frankrijk daardoor niet aangentoedig ' worden aan Rusland de sinds dagen dringen ' verlcingde toezegging van de oorlogsgemeenscha, 1 te gevenl En moest Rusland door de zekerhei van het Engelsche en het Fransehe bondgenooi 1 schap in zijne oorlogsvooruilzichlen niet te. uiterste aangemoedigd wordent ' Het Russiseh antwoord op het morgenge 1 sprek van Grey liet inderdaad niet op zicl ' wacbten Den avOnd van den 29 Juli drôe; ' heerssasonow den Russisehen gzeant t 1 Parijs op, do Fransehe regeering de oprecht ' dankbaarheid uit te spreken, om de gedan 1 verklaring van den Franscben gezant, de î Rusland voUedig en gansch op de onderstev ' ning van het Verbondcn Frankrijk rckene, kon. Alzoo stond Rusland in den nacht vai , 30 Juli voor de daadzaak, van de door onz : inwerking gedane toegevendbeid van Oosten rijk-Horgarije, die den weg tôt den vred vrijmaakto ; het stond gelijktijdig voor d gedane verklaringen van door Lord Gre J aan heer Paul Cambon, de gewaarborgd , zekerheid der Engelsche en Fransehe wayer r hulp, eene zekerheid, welke hem dan eeri 3 de mogelijkheid van den oorloc/ gaf. Rusian f verkoos de mobilisatie en daardoor den ooj log. I Wie is nu de schuld aan noodlotszware b slissing ? Wij, die het Weener kabinet, met r druk» de grootst mogelijke toegevendhe: ea hgt aftunettuf». <î& Engelfch bemii S ' ' " ' " - ■ - I, I I ■ delingsvOOrstel aanbevOlen, of het Britsc | kabinet, dat Frankrijk en Rusland ifa hc kritiek oogenblik zijnen wapenbijstand te besehikking stelde. Lord Grey heeft van dez beslissende zaken niet gesprokec, maar d opmerlczaamheid zijner toehoorder op neven zaken getrokken. Het Haager scheidsgerecl dat do Tsar aanbood, klinkt uiterlijk zee beteekenisvol. Maar bet werd aangeboder wanneer b richt werd, dat de Russisehe troe pen tegen ons in beweging gezet waren. Zij: eigen voorstel op de Konferentie — ik he het herhaaldelijk in den Rijkàdag gezeg'd — heeft Lord Grey zelf, dank aan Onze tusschen komst, ingetrokken. {Vervolg morgen.) OP DE BALKANS. In Grlskeuland. LONDEN, 8 Nov. 1916. — De Daily Mai : verneemt uit goede bron uit Athenen dat d Verbondenen het afleveren verlangen van d i sluitingstukken der kanonnen van detorped<j bootvloot, die vermist worden. LUGANO, 8 Nov. 1916. — Volgens dei , Secolo meldt worden bij den onderbestuurdS van de stoombootvaartmaatschappij Epirii . Duitschgezinde briefwisselaars gevonden- De zq ] gezegde kompromitteerende briefwisselaara hej) ben als voorwendsel Pranschen te zijn, de gat sche schipvaart van Griekenland onderzoeh on zouden ook aan de Grieksche marine Ven j zeîos uitleveren. LUGANO, 8 Nov. — Italiaansche bladç vernemen uit Athenen : Admiraal Jouret maaij herhaaldelijk aanspraak op het recht van h< doorzoeken der Grieksche kust, daar de Guma^i Lalmamotis zoogezegde Duitsehe onderzo'i booten verzorgde. Hughes of Wilson? De uitslagen der Presidentverkiezingçj in de Vereenigde Staten van Noord-Amerik zijn tôt hiertoe nog Onzeker. Het is Ons On mogelijk al de telegrammen af te kondigçi welke gistermorgen voorlagen, doch aw komt hier op neêr dat men vast Oveït\iig< was der overwinning van Hughes ornds^i-J in den staat Non- uen ze0epraal behaald. Naderhand begonnen dap dé mt slagen der verder afgelegen f-)ta^eB_ bmpÇ' te komen en do uitslagen nsmeû daç, 09J -aaHgi.Jîr'dûiû—wending : WilsOn suîcg ai aldus : ^ , , . Berlijn, 9 November. — Volgens eçn tel^ graïa gisteravOnd te Londen aà^jgekQiftejp zijn er tôt op den oogenblik geteld, WilsOj 248 stemmen, Hughes 243 stemmepi ep w stemmen blijven nog twijfelachtig. De beid partijen verklaren dat ze geworjnpn ^ zijjj Wilson heeft in de Staten vaD het Middén oosten grond gewonnen. BUITEN LAN Q NEDERLAND. -De katholieke Kamergroep ! in algemeene vergadering bijeengeroepen, hee'. besloten dat geen enkel lid in het vervolg ne deel ?al uitmaken van de kontroolkommisa 3 ^der^Refceerjio omnibuslijnen der provipw t Gelderen hebben hunne diensten stilgelegd; r s vinden de noodige haver tôt voeding liunn " PailiLIt-Tnhet Vatikaan. - De Paus heel t den Nederlandschen Kardinaal Van Robsu;! in bijzonder gehoor ontvangen' A o DENEMÀRKEK. - De komrmssiedie'Jj P openbare insehrijvmgen . verzamelt tôt org^ P niseering der landsverdeûigiag m de luçht, h . il den Koning 700 duizend kronen o.erhandig. • Zîe mengslwerk 2e bladz. î OfficieeleMefletelinp s In VlaandereQ, Frankrijk en Elza: ù (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 9 November. — Dit het groo s a°°- lIgergroep van kroonprins Rupprecht £ ? Beieren. - Aanvalsinzichten van Engelsch d en Franschen tusschen Le Sars en Bouchavesr d alsook Zuidelijk de Somme b.j Pressoir v. P smachtten schier volstrekt reeds in het sp- i- VUUr' (FRANSCHE MELDING.) n PARIJS, woensdag 8 November. - Officie Teu Zuiden van de Somme is de nacht beu keliik kalm geweest. De Duitschers hebbon b zich bij bepaald de nieuwe Fransehe stelhng 5 onder vuur te nemen. Tusschenpoozende 1 ? schieting op het ovorige front. c _ PARIJS, Woensdag 8 November. ^ Ten Noorden van de Somme heeft oi 'J artillerie vijandelijlce trocpensamentrekki^ gen verstrooid ten Oosten van Saillieel._ g D Ten Zuiden van de Somme heeft de yi.ia« 6 de stellingen die wij gister bemeesterd heb ben. verwoed beschoten. e Onze batteriien hebben trOepen getrolfen e die nabij Chaulnes oprukten. | y Felle geschutgevecht il m de streek \al ® Damloup en Douaumont. s t (ENGELSCHE MELDING.) I d LONDEN, Woensdag 8 November. I °De1Cvijândelijke artillerie lieeft vaiH 'J e- 0lis gehtelo front ten Zu.den van do Ancl ia bescl.oten. , ,j „ ■ -d Elders is mets van belang ta melden. p d.- wter blijît ^tormachtig- le Zes-ta-Tivi.-îiî-sîs Jaar. — H. 268 Goàstet — Hslsnozin — Eipaâcm Mriai '31 SjTafcrlS:

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Oorlogspers|Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection